Karta pracy

advertisement
Karta pracy – techniki inżynierii genetycznej
Zadanie 1. Przyporządkuj definicje do odpowiednich pojęć.
A.
B.
C.
D.
Inżynieria genetyczna ……..
Wektor ………
Organizmy zmodyfikowane genetycznie …….
Organizmy transgeniczne ……..
1. Cząsteczka DNA służąca do wprowadzania genów do określonych komórek.
2. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego
organizmów.
3. Organizmy, do których wprowadzono obcy materiał genetyczny.
4. Proces polegający na wprowadzeniu do organizmu obcego materiału genetycznego.
5. Organizmy, których cechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w ich
materiał genetyczny.
Zadanie 2. Uzupełnij zdania.
a) Technika PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) polega na
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
b) Rola enzymów restrykcyjnych polega na
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Zadanie 3. Elektroforeza to technika polegająca na wykorzystywaniu różnic w prędkości
poruszania się fragmentów cząsteczek w polu elektrycznym. Uporządkuj przedstawiony
poniżej przebieg elektroforezy, wpisując cyfry od 1 do 3.
………. Pod wpływem prądu cząsteczki DNA przemieszczają się. Małe cząsteczki
przemieszczają się szybciej.
………. Do żelu zostaje dodany barwnik, dzięki któremu przy zastosowaniu promieniowania
UV i porównaniu z wzorcem możliwa jest obserwacja i ocena długości fragmentów DNA
poddanych elektroforezie.
……….. Naniesienie próbek zawierających fragmenty DNA na żel.
Zadanie 4. Dokończ zdania:
a) Wektory to
…………………………………………………………………………………….
b) Najczęściej wektorami są ………………………………………………………..
c) Cechy dobrego wektora to:………………………………………………………
d) Najczęściej wykorzystywanymi wektorami są plazmidy bakterii ………………..
e) Wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego nazywamy
…………………………………………………..
f) Kolistą cząsteczkę DNA przecina się …………………………………………….
g) Enzym, który łączy końce DNA i plazmidu, to …………………………………..
Zadanie 5. Wyjaśnij, w jaki sposób wektor jest wprowadzony do komórki bakteryjnej.
Zadanie 6. Rozwiąż krzyżówkę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Najczęściej wykorzystywane jako wektory.
2. Ustalanie kolejności nukleotydów w DNA organizmu.
3. Molekularne ………. to enzymy restrykcyjne, które przecinają DNA w obrębie
rozpoznawanych sekwencji.
4. Urządzenie do przeprowadzania PCR.
5. Proces polegający na wprowadzeniu do organizmu obcego materiału
genetycznego.
6. Organizmy, do których genomu wprowadzono materiał genetyczny innego
gatunku.
7. Cząsteczki DNA służące do wprowadzania genów do określonych komórek.
8. Technika polegająca na wykorzystywaniu różnic w prędkości poruszania się
fragmentów cząsteczek DNA w polu elektrycznym.
9. Kolekcja bakterii zawierająca plazmidy ze wszystkimi fragmentami DNA
organizmu.
10. Umożliwia rozdzielenie zawiesin poprzez wprowadzenie ich w bardzo szybki
ruch obrotowy.
Download