Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

advertisement
Nazwa ośrodka:
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
Tytuł pakietu:
Przewodnik inwestora – zachęty i ulgi inwestycyjne w Zagłębiu
Dąbrowskim
Grupa:
Inwestowanie
Aktualizacja:
Lech Zemanek, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
Data opracowania:
27-07-2007
Poniższy pakiet zawiera informację nt.:
1. Zachęty inwestycyjne Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. –
kontakt, rodzaj zachęty, zasięg geograficzny oraz warunki uzyskania;
2. Zachęty inwestycyjne Gminy Sosnowiec – kontakt, rodzaj zachęty, zasięg
geograficzny oraz warunki uzyskania.
ZACHĘTY INWESTYCYJNE
Dane adresowe:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
ul. Warszawska 3, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 298-89-69, fax: (032) 292-01-06
http://www.ksse.com.pl, e-mail: [email protected]
Rodzaj zachęty:

Zwolnienie z podatku dochodowego – wysokość zwolnienia uzależniona jest od
wielkości podmiotu, kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych
w związku z realizacją nowej inwestycji lub kosztami pracy nowozatrudnionych
pracowników. Od stycznia b.r. w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej, maksymalna intensywność pomocy dla województwa śląskiego
wynosi 40 %.

Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych
stanowi pomoc regionalną z tytułu:
1. Kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn
maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów
inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
2. Tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn
maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty pracy
brutto powiększone o obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego
ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym
lub średnim przedsiębiorcom z wyłączeniem prowadzących działalność
gospodarczą w sektorze transportu podwyższa się o 20 punktów procentowych
brutto dla przedsiębiorców małych i 10 punktów procentowych brutto dla
przedsiębiorców średnich w stosunku do maksymalnej intensywności określonej
dla danego obszaru.
Szczegółowe wytyczne dotyczące pomocy regionalnej udzielanej na terenie
Katowickiej SSE znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2
listopada 2006 r w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie Katowickiej SSE.

Inwestorom nie mającym prawa do zwolnień z podatku dochodowego
przysługuje: - podwyższenie stawek amortyzacji środków trwałych, - możliwość
zaliczenia wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych w pełnej
wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości ( grunty, budowle i budynki) na okres
do końca obowiązywania Strefy, tj. 2016 r.
Istnieje kilka możliwych wariantów ulg:
1. Pełne zwolnienie dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym
na okres 10 lat pod warunkiem:
- Poniesienia wydatków inwestycyjnych przekraczających 2 mln euro lub
zatrudnienia powyżej 100 osób
2. W szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców atrakcyjną formą
możliwości do wykonywania ulg i zwolnień będzie częściowe zwolnienie
dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym przysługujące
w momencie:
- Poniesienia wydatków inwestycyjnych nie przekraczających 2 mln euro
zwolnienie w wysokości poniesionych nakładów,
- zatrudnienia mniej niż 100 osób - zwolnienie dochodu z opodatkowania podatkiem
dochodowym w wysokości 10%, 20%, 30% itd. Za każdych z zatrudnionych 10, 20,
30 itd. ( maksymalnie do 100% dochodu)
3. Inwestorom nie mającym prawa do zwolnień z podatku dochodowego
przysługuje:
- podwyższenie stawek amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu
współczynników wyższych niż 4,
- możliwości zaliczenia wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych
w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów
2
4. Wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Strefie, niezależnie
od wybranego wariantu ulg inwestycyjnych przysługuje zwolnienie z podatku
od nieruchomości na okres do końca obowiązywania Strefy, tj. 2016.

Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE:
a) zwolnienie podatkowe do wysokości 40 % poniesionych nakładów
inwestycyjnych; dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnienie
podatkowe wynosi dodatkowo:

10 punktów procentowych brutto – dla firm średnich;

20 punktów procentowych brutto – dla firm małych
W przypadku firm innych niż małe lub średnie, środki trwałe, których koszt nabycia
zaliczany jest do kosztów kwalifikowanych, powinny być nowe.
b) zwolnienie podatkowe do wysokości 40 % dwuletnich kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników; dla małych i średnich przedsiębiorstw
zwolnienie podatkowe wynosi dodatkowo:


10 punktów procentowych brutto – dla firm średnich;

20 punktów procentowych brutto – dla firm małych,
Zwolnienie z podatku od nieruchomości – decyzja o zwolnieniach uzależniona
od samorządów lokalnych.
Ulgę mogą uzyskać firmy inwestujące w określonych obszarach objętych
Zasięg
geograficzny ulgi: Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
obejmuje tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 380 ha położone w 6 gminach:
Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Siemianowicach Śląskich, Siewierzu i
Częstochowie.
Warunki
uzyskania:
Podmiot
udzielający:
Warunkiem uzyskania ulgi w KSSE jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w Strefie wydawanego przez KSSE S.A. Zezwolenie jest wydawane w
trybie przetargowym. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest:

zainwestowanie co najmniej 100 tys. EURO,

utrzymanie środków trwałych przez okres co najmniej 5 lat ( 3 lata dla firm
małych i średnich ),

utrzymanie określonej ilości nowych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat ( 3
lata dla firm małych i średnich ).
Ulgi w Strefie stanowią pomoc publiczną udzielaną w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie działalności w Strefie wydawane przez KSSE S.A. w imieniu Ministra
Gospodarki.
3
ZACHĘTY INWESTYCYJNE GMINY SOSNOWIEC
Urząd Miejski
Dane adresowe:
41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20
tel: (032) 296-0-600, faks: (032) 296-0-605
www: www.um.sosnowiec.pl , www.sosnowiec.pl, e-mail: [email protected]
Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Tel. (032) 296-0-409, e-mail: [email protected]
Rodzaj zachęty:
Ulgi w opłatach za grunt na czas realizacji inwestycji - na podstawie uchwały
Rady Miejskiej Nr 245/XXV/92 z dnia 28.05.1992 r.,
Gmina Sosnowiec
Zasięg
geograficzny ulgi:
Warunki
uzyskania:
Ulgi w opłatach dzierżawnych na czas realizacji inwestycji nie dłużej niż na okres 1
roku licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy w wysokości:

30% przy wartości kosztorysowej inwestycji nie przekraczającej 20.000,00 zł,

50% przy wartości kosztorysowej inwestycji powyżej 20.000,00 zł,

70% przy wartości kosztorysowej inwestycji powyżej 50.000,00 zł.
Podmiot
udzielający:
Samorząd terytorialny
Rodzaj zachęty:
Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy
Sosnowiec - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 295/XXI/04 z dnia
26.02.2004 r.
Gmina Sosnowiec
Zasięg
geograficzny ulgi:
Warunki
uzyskania:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców, którzy zrealizują
na terenie gminy Sosnowiec nowe inwestycje o charakterze produkcyjnym lub
usługowym, z jednoczesnym utworzeniem nowych miejsc pracy.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców podejmujących
po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Sosnowiec.
Zwolnienie obejmuje budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na
prowadzenie czynnej działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres:
Podmiot
udzielający:

1 roku podatkowego - jeśli w wyniku inwestycji utworzono od 5 do 25 miejsc
pracy, przy czym wartość zwolnienia nie może przekroczyć w ciągu roku
podatkowego kwoty 25 tys. zł.

2 lat podatkowych - jeśli w wyniku inwestycji utworzono powyżej 25 miejsc
pracy, przy czym wartość zwolnienia nie może przekroczyć w ciągu dwóch lat
podatkowych kwoty 50 tys. zł.
Samorząd terytorialny
4
Download