Informacja na temat zrealizowanych w 2014 roku programów

advertisement
Informacja na temat zrealizowanych w 2014 roku programów zdrowotnych
w obszarze finansowanym z budżetu Gminy
W ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu Gminy wprowadzono
i zrealizowano w roku 2014 następujące programy zdrowotne:
1. Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej.
Celem głównym programu było obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród
dzieci w wieku szkolnym. W ramach programu przeprowadzono przegląd jamy ustnej
z instruktażem i oceną stanu uzębienia (obecność zmian próchniczych i wad zgryzu) oraz
zabieg jednokrotnego lakierowania zębów stałych u dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz
w wieku 15 lat zamieszkałych i zameldowanych w Sosnowcu. Chęć uczestnictwa
w programie była dobrowolna, deklarowana przez rodziców bądź opiekunów dzieci.
Wtórnymi adresatami tego programu byli rodzice i opiekunowie dzieci, na których
spoczywa obowiązek przekazywania i kształtowania prawidłowych nawyków zdrowotnych.
Kryterium wykluczającym z udziału w programie był brak zgody rodzica lub opiekuna
dziecka na udział w badaniu. Wskazania do lakierowania zębów stałych lekarz stomatolog
oceniał indywidualnie u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy,
zwyczaje żywieniowe oraz nawyki higieniczne.
Wykonawcą programu był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instytut Zdrowia
Centrum S.C. mieszczący się w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 10. Zadania programu
realizowane były w Gabinecie Stomatologicznym w budynku Instytutu Zdrowia Centrum
przy ul. Teatralnej 10.
Programem objęto 56 dzieci zamieszkałych i zameldowanych w Sosnowcu. W wyniku
przeprowadzonego przeglądu stomatologicznego 32 dzieci otrzymało zalecenia do
dalszego leczenia, w tym 15 dzieci skierowano do ortodonty. Dzięki programowi zwiększyła
się wykrywalność wczesnych zmian próchnicowych. Wczesne skierowanie dzieci do
leczenia stomatologicznego i ortodontycznego stwarza możliwość uniknięcia dalszego
rozwoju choroby.
Całkowity koszt realizacji tego programu w roku 2014 wyniósł 1.400,00 zł
i sfinansowany został w całości z budżetu Gminy.
1
2. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób
nowotworowych piersi.
Celem głównym programu było zwiększenie wykrywalności stanów nowotworowych piersi
we wczesnym stadium choroby. W ramach programu przeprowadzono badanie USG piersi
u kobiet w wieku od 35 do 39 lat oraz badanie mammograficzne u kobiet w wieku od 40 do
49 lat zamieszkałych i zameldowanych w Sosnowcu. W przypadku wystąpienia
niepokojących zmian u kobiet poddanych mammografii przeprowadzano dodatkowo
badania USG piersi. Pierwszeństwo miały kobiety z pozytywnym wywiadem rodzinnym
(rodzinne występowanie raka piersi np. u matki, siostry lub córki). Kryterium
wykluczającym z udziału w programie była wcześniejsza diagnoza zmiany nowotworowej
o charakterze złośliwym.
Wykonawcami programu byli:

„MED-JOLAN” S.C. J. Madej, S. Madej, Sosnowiec, ul. Wileńska 19;

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Szpitalna 1;

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Sosnowiec, ul. Wawel 15;

FUNDACJA „UNIA BRACKA”, Ruda Śląska, ul. Kokota 172.
Zadania programu były realizowane w mammobusie (mammografia mobilna), w Pracowni
Mammograficznej oraz w Pracowniach USG w następujących obiektach:
 NZOZ „MED-JOLAN”, Dąbrowa Górnicza, ul. Stanisława Skibińskiego 1 lok. 19;
 Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3;
 Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9, Sosnowiec, ul. Wawel 15;
 Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów, Sosnowiec, ul. Dmowskiego 6a;
 Przychodnia Bracka Kazimierz-Juliusz, Sosnowiec, ul. Ogrodowej 1.
Z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało 298 kobiet, natomiast z bezpłatnych
badań USG piersi skorzystało 75 kobiet. W
wyniku przeprowadzonych badań
mammograficznych z populacji 298 przebadanych pacjentek 36 wykonano uzupełniające
badanie USG piersi. Skierowanie na dalszą diagnostykę otrzymało 7 kobiet. Program
pozwala na wczesne wykrycie zmian chorobowych piersi, a w przypadku wystąpienia
niepokojących zmian skierowanie na dalszą diagnostykę i objęcie leczeniem w ramach
systemu ochrony zdrowia finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Całkowity koszt realizacji tego programu w roku 2014 wyniósł 39.756,00 zł, w tym
z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 39.186,00 zł.
2
3. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego.
Celem głównym programu było zwiększenie wykrywalności stanów przednowotworowych
i nowotworowych gruczołu krokowego we wczesnej fazie. W ramach programu
przeprowadzono oznaczenie stężenia PSA w surowicy krwi, badanie uroflowmetryczne
oraz konsultację lekarską u mężczyzn w wieku od 50 do 75 lat, a w przypadku
zdiagnozowania w bliskiej rodzinie raka stercza (2 zachorowania u krewnych w linii prostej
oraz bocznej) od 40 roku życia zamieszkałych i zameldowanych w Sosnowcu. Uczestnicy
programu w trakcie specjalistycznej wizyty lekarskiej otrzymali wyniki badań, kartę
konsultacyjną
z
zaleceniami
dalszego
postępowania
w
przypadku
wykrytej
nieprawidłowości. Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne odnośnie
profilaktyki i leczenia schorzeń prostaty. Ponadto zainteresowani pacjenci mieli możliwość
skorzystania z konsultacji z promotorem zdrowia. Kryterium wykluczającym z udziału
w programie była wcześniejsza diagnoza zmiany nowotworowej o charakterze złośliwym
w gruczole krokowym.
Wykonawcą
programu
była
FUNDACJA
„UNIA
BRACKA”
mieszcząca
się
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 172. Zadania programu były realizowane w obiekcie
Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów przy ul. Dmowskiego 6a.
Z bezpłatnych badań w ramach przedmiotowego programu skorzystało 300 mężczyzn.
W wyniku przeprowadzonych badań 71 mężczyzn zostało zakwalifikowanych do dalszej
diagnostyki. Program pozwala na wczesne wykrycie zmian chorobowych stercza,
a w przypadku wystąpienia niepokojących zmian skierowanie na dalszą diagnostykę
i objęcie leczeniem w ramach systemu ochrony zdrowia finansowanego z Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Całkowity koszt realizacji tego programu w roku 2014 wyniósł 30.900,00 zł, w tym
z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 21.900,00 zł.
3
4. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad wrodzonych
stawów biodrowych noworodków - mieszkańców Sosnowca.
Celem głównym programu było wczesne rozpoznanie i leczenie wad rozwojowych,
zabezpieczenie prawidłowego rozwoju noworodków oraz przeprowadzenie badań USG
stawów biodrowych populacji rodzących się w mieście dzieci w kierunku wrodzonej
dysplazji stawów biodrowych.
Wykonawcą programu był Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. mieszczący się
w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1. Zadania programu były realizowane w obiekcie
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 na Oddziale
Noworodków i Wcześniaków.
W ramach Programu wykonano łącznie 1166 badań USG. Wszystkie noworodki
między 3 a 6 tygodniem życia skierowano na dalsze leczenie w poradni preluksacyjnej lub
poradni ortopedii dziecięcej. Program pozwala na wczesne wykrycie zmian chorobowych
stawów biodrowych, a w przypadku wystąpienia niepokojących zmian skierowanie na
dalszą
diagnostykę
i
objęcie
leczeniem
w
ramach
systemu
ochrony
zdrowia
finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Całkowity koszt realizacji tego programu w roku 2014 wyniósł 25.652,00 zł
i sfinansowany został w całości z budżetu Gminy.
Szczegółowe informacje na temat poniesionych w 2014 r. nakładów finansowych na
programy zdrowotne oraz liczby uczestników zostały przedstawione w Tabeli Nr 1.
4
Informacja na temat zaplanowanych do realizacji programów zdrowotnych
w obszarze finansowanym z budżetu Gminy w roku 2015
Gmina Sosnowiec w budżecie na rok 2015 na realizację programów polityki zdrowotnej
zarezerwowała kwotę 200.716,00 zł.
W ramach programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy w roku bieżącym
zaplanowano do realizacji „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV)”.
W bliskim horyzoncie czasowym realizacja Programu przewidziana jest na 4 lata
tj. 2015-2018, natomiast docelowo rozważa się możliwość realizacji przez okres minimum
8-16 lat lub bezterminowo.
Celem
głównym
przedmiotowego
programu
jest
obniżenie
zachorowalności
i umieralności kobiet na raka szyjki macicy spowodowanych wirusem HPV oraz
ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych Programem,
a także zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom i zakażeniom wywołanym przez
wirus brodawczaka ludzkiego.
W ramach Programu przewidziano realizację działań profilaktycznych z zakresu raka
szyjki macicy obejmujących informację o zagrożeniach, kierowaną do szerokiego grona
odbiorców oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11 lat (zgodnie z zaleceniami Śląskiej Koalicji
Walki na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy). Wynika to z tego, że takie szczepienia mają
sens przede wszystkim u dziewczynek przed inicjacją seksualną, a więc przed narażeniem
na kontakt z wirusem przenoszonym drogą płciową. Populacja przewidziana do objęcia
Programem w latach 2015 - 2018 to dziewczęta urodzone w rocznikach 2004 - 2007, które
są mieszkankami Gminy Sosnowiec (3071 dziewcząt) - Tabela Nr 2.
Tabela Nr 2. Populacja podlegająca Gminie Sosnowiec.
Lp.
Rok urodzenia
Liczba dziewczynek
Terminy szczepień
1.
2004
686
I, II, III i IV kwartał 2015
2.
2005
755
I, II, III i IV kwartał 2016
3.
2006
775
I, II, III i IV kwartał 2017
4.
2007
855
I, II, III i IV kwartał 2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WSO UM w Sosnowcu.
Zalecanym sposobem prewencji pierwotnej w zakresie przeciwdziałania czynnikom
ryzyka raka szyjki macicy jest stosowanie szczepionki czterowalentnej przeciw HPV 6, 11, 16
i 18. Cykl szczepień składać się będzie z trzech dawek podawanych odpowiednio w 0, 2 i 6
miesiącu, który jest zgodny z zaleceniami środowisk medycznych m.in.: Polskiego
Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV. W ramach usługi szczepienia, każda z osób
zostanie przebadana, poinformowana o zagrożeniu wirusem HPV i koniecznej profilaktyce
w zakresie raka szyjki macicy. Integralną częścią Programu jest kampania informacyjno-
5
edukacyjna.
Pośrednimi
adresatami
Programu
będą
również
rodzice/opiekunowie
dziewczynek, którzy będą uczestniczyć w prowadzonej edukacji zdrowotnej oraz inne
zainteresowane szczepieniami osoby. Ponadto proponuje się ścisłą współpracę ze szkołami
podstawowymi w zakresie informowania o terminach szczepień. Kwalifikacja do szczepień
opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.
Wprowadzenie masowych szczepień będzie prowadziło niewątpliwie do wyraźnego
zmniejszenia występowania przednowotworowych zmian w obrębie szyjki macicy, czego
naturalnym następstwem stanie się obniżenie wartości pozytywnej badań cytologicznych,
ponadto zmniejszy zachorowalność na raka szyjki macicy w perspektywie wieloletniej,
wpłynie na zwiększenie poziomu wiedzy rodziców/opiekunów i uczniów na temat
ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową oraz zwiększy poziom
wiedzy rodziców/opiekunów i uczniów dotyczących profilaktycznych badań okresowych.
Faktycznie szczepieniem objęte zostaną dziewczynki, które do tej pory nie zostały
zaszczepione, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na szczepienie oraz te, które nie
posiadają przeciwskazań ze względu na stan zdrowia. Kwalifikacja dziewczynek nastąpi po
przeprowadzeniu kampanii informacyjnej.
Realizator Programu zostanie wyłoniony w trybie konkursu ogłoszonego przez
Prezydenta Miasta Sosnowca.
Zgodnie z Programem szczepień ochronnych, szczepionka przeciwko wirusowi HPV
znajduje się w wykazie szczepień zalecanych ale nie finansowanych ze środków budżetu
Ministerstwa Zdrowia.
Planowane koszty całkowite Programu ujęte w budżecie na rok 2015 określa się na
kwotę 331.852,50 zł (Tabela Nr 3).
Tabela 6. Koszt szczepień.
Rok
realizacji
programu
Rok
urodzenia
Liczba
dziewczynek
Cena
szczepionki (zł)
2015
2016
2017
2018
2004
2005
2006
2007
686 (3 dawki)
755 (3 dawki)
775 (3 dawki)
855 (3 dawki)
360,00
360,00
360,00
360,00
Koszt opieki
lekarskiej
i pielęgniarskiej (zł)
123,75
123,75
123,75
123,75
RAZEM
Koszt (zł)
331.852,50
365.231,25
374.906,25
413.606,25
1.485.596,20
Źródło: Opracowanie własne.
Szczepienia przeciwko zakażeniu HPV są obiecującym i zalecanym w Polsce
sposobem prewencji raka narządów płciowych.
Jeżeli środki finansowe zabezpieczone w planie wydatków na 2015r. pozwolą, możliwe
będzie zrealizowanie także innych programów profilaktycznych dla mieszkańców naszego
Miasta np. „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców Sosnowca”.
6
Download