podanie do dyrektora szkoły o zwolnienie w w-fu

advertisement
……………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
/lub pełnoletniego ucznia/
Chojnice, dn. …………………………
..........................................................
adres zamieszkania
DYREKTOR
KATOLICKIEGO GIMNAZJUM
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH
PODANIE
O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego syna/córki …………………………………………………………………
ur. ………………. w ………………………….., ucznia/uczennicy klasy ……………………. z zajęć
wychowania fizycznego w okresie ………………………………………………………….. z powodu
…………………………………………………… .
W załączniku przedstawiam zaświadczenie lekarskie.
……………………......................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna)
lub pełnoletniego ucznia
W związku ze zwolnieniem syna/córki …………………………………., ucznia/uczennicy klasy
……………………… w okresie ………………………………………… z zajęć wychowania
fizycznego, proszę o zwolnienie syna/córki z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są
one na pierwszej/ostatniej lekcji. Biorę tym samym na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt
i bezpieczeństwo syna/córki poza terenem szkoły w tym czasie.
..............................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna)
lub pełnoletniego ucznia
Download