Projekt pt.: „Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola

advertisement
Projekt pt.: „Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola”,
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej.
Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Zajęcia odbywać się będą w
okresie od połowy lutego 2012 r. do listopada 2013 z wyłączeniem świąt, wakacji oraz ferii zimowych..
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu
państwa.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:
zajęcia dla dzieci :
a) - jęz. angielski : 132 h, czas trwania 1 godziny lekcyjnej : 20 minut; zajęcia 2 x w tygodniu
b) - zajęcia taneczne : 66 h, czas trwania godziny lekcyjnej : 30 minut; zajęcia 1 x w tygodniu
c) – zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną : 132 h, czas trwania godziny lekcyjnej : 30 minut; zajęcia 2 x w
tygodniu.
d) – zajęcia logopedyczne : 132 h, czas trwania godziny lekcyjnej : 15 minut; zajęcia 2 x w tygodniu
e) – zajęcia artystyczne - 132 h, czas trwania godziny lekcyjnej : 30 minut; zajęcia 2 x w tygodniu.
f) - zajęcia w sali gimnastycznej i na basenie z elementami rehabilitacji - 2 x w tygodniu (1x na sali gimnastycznej i
1x na basenie z rodzicami i nauczycielem)
zajęcia dla Rodziców :
a) Przeprowadzenie spotkań Rodziców ze specjalistami – ilość godzin 40, tj. 4 zajęcia po 2 godz. Dla 5 grup, 1
spotkanie w semestrze. Spotkania z : psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą, logopedą- porady i warsztaty
dotyczące postępowania z dzieckiem.
Kryteria uczestnictwa w projekcie.
Profil Uczestnika.
W projekcie uczestniczą dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 letnie wraz z rodzicem z przedszkola objętego projektem :
- Przedszkole „U Reksia” w Chrzypsku Wielkim
Wszyscy Uczestnicy projektu musza wykazać się miejscem zamieszkania na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, co
potwierdzone oświadczeniem Rodzica/Opiekuna w Formularzu Zgłoszeniowym.
Procedury rekrutacyjne.
1. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w styczniu 2012 r. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w
czerwcu 2012 r.
2. Etapy rekrutacji:
- spełnienie przez dziecko i rodzica/opiekuna kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie,
- złożenie przez rodzica/opiekuna prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją
uczestnictwa.
- weryfikacja i rejestracja zgłoszeń przez Kierownika Projektu,
-wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz umowy z rodzicem/opiekunem
dotyczącej uczestnictwa dziecka w projekcie.
3. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
- formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty można pobrać od Organizatora w biurze projektu, ze strony
internetowej projektu lub od przedstawicieli terenowych Organizatora.
- zgłoszenia są przyjmowane listownie w biurze projektu lub przez przedstawicieli terenowych Organizatora
4. Zgłoszenia są akceptowane na podstawie następujących kryteriów:
- zgłoszenie się rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem.
- kompletności aplikacji,
- kolejności wpływu.
5. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
6. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w szkoleniach:
- kwalifikację kandydatów (Uczestników projektu) prowadzi Organizator (Kierownik Projektu),
- kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany komplet
dokumentów.
7. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących zasad:
- kolejność wpływu zgłoszeń kandydatów,
- zachowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn (zarówno w odniesieniu do dzieci, jak do rodziców)
- stosowanie zasady pierwszeństwa przyjmowania uczestników i punktacji zgodnie z zapisami punktu 3.2 wniosku
o dofinansowanie projektu tj. dzieci niepełnosprawne – 4 pkt., dzieci matek/ojców samotnie wychowujących dzieci – 3
pkt.; dochód na jednego członka rodziny poniżej 600 zł.- 2 pkt.
8. Warunkiem uruchomienia grupy szkoleniowej jest zebranie grupy chętnych.
9. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników;
w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.
10. Osoby, które nie znajdą się w grupach szkoleniowych ani na listach rezerwowych nie otrzymają osobnego
zawiadomienia.
12. Warunki rozpoczęcia udziału w szkoleniach:
- złożenie przez rodziców/ opiekunów kandydata następujących dokumentów:
a) podpisanego regulaminu projektu
b) podpisanej umowy z rodzicem/ opiekunem dotyczącej uczestnictwa dziecka w projekcie,
d) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją udziału w projekcie.
e) podpisanego oświadczenia rodzica / opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
f) informacji o zatrudnieniu
g) kserokopii dowodu osobistego
h) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie
Zasady organizacji zajęć.
1. Zajęcia będą się odbywać w następujący sposób:
a)
- jęz. angielski : 132 h przez 2 lata szkolne, czas zajęć : 20 minut; zajęcia 2 x w tygodniu dla 3 grup;
b)
- zajęcia taneczne : 66 h przez 2 lata szkolne, czas zajęć : 30 minut; zajęcia 1 x w tygodniu dla 2 grup;
c)
– zajęcia ruchowe z gimnastyką kor. : 132 h przez 2 lata szkolne, czas zajęć : 30 minut; zajęcia 2 x w
tygodniu dla 2 grup;
d)
– zajęcia logopedyczne : 132 h przez 2 lata szkolne, czas zajęć : 15 minut; zajęcia 2 x w tygodniu dla 7 grup;
e)
– zajęcia artystyczne - 132 h przez 2 lata szkolne, czas zajęć : 30 minut; zajęcia 2 x w tygodniu dla2 grup;
f)
- zajęcia w sali gimnastycznej i na basenie z elementami rehabilitacji - 2 x w tygodniu (1x na sali
gimnastycznej i 1x na basenie z rodzicami i nauczycielem)
Wykłady dla rodzica/opiekuna : 8 razy po 45 (lub 4 spotkania po 2 godziny) minut w ciągu całego projektu.
2. Zajęcia będą odbywać się w grupach szkoleniowych
3. Osoby, które będą uczestniczyły w minimum 80% zajęć (za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych)
otrzymają dyplom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.
Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
1. Rodzic zobowiązany jest do:
- zapewnienia by dziecko uczestniczyło regularnie, punktualnie i aktywnie w zajęciach,
- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.
2. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica, działającego we własnym imieniu lub w imieniu dziecka, do
czynności kontrolnych wobec Organizatora.
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie przez dziecko i rodzica, poza udokumentowanymi
przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych
materiałów szkoleniowych oraz pomocy w znalezieniu innej osoby na miejsce dziecka, jak również zobowiązany jest
do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora na rodzica/ dziecko.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download