Andrzej Stopka

advertisement
Sfinansowano ze środków funduszu leśnego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych
Tomasz Skrzydłowski
Andrzej Stopka
RAPORT
Ocena wpływu typów siedliskowych lasu oraz monokultur świerkowych na
występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zakopane 2013
Spis treści:
1. Wstęp .................................................................................................................................................. 3
2. Metoda badań .................................................................................................................................... 5
3. Wyniki ................................................................................................................................................. 8
3. 1 Inwentaryzacja potencjalnych i rzeczywistych stanowisk rozrodczych płazów ........................ 8
3.2 Charakterystyka struktury gatunkowej płazów ........................................................................ 10
3.3 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w aspekcie wysokościowym ......................... 10
3.3.1 Rozmieszczenie pionowe żaby trawnej .............................................................................. 11
3.3.2 Rozmieszczenie pionowe traszki górskiej ........................................................................... 13
3.3.3 Rozmieszczenie pionowe traszki karpackiej ....................................................................... 13
3.3.4 Rozmieszczenie pionowe ropuchy szarej, kumaka górskiego oraz salamandry plamistej 14
3.4 Ocena przydatności różnych typów zbiorników wodnych na występowanie poszczególnych
gatunków płazów.............................................................................................................................. 14
3.6 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od potencjalnej roślinności leśnej
........................................................................................................................................................... 21
3.7 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od podłoża geologicznego ....... 22
3.8 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od cech dendrometrycznych
drzewostanu ..................................................................................................................................... 23
3.9 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od cech terenowych ................ 27
3.10 Wpływ świerka na występowanie płazów na stanowiskach rozrodczych ............................. 28
3.11 Florystyczne wskaźniki określające przydatność zbiorników wodnych jako miejsca rozrodcze
płazów ............................................................................................................................................... 29
4. Podsumowanie ................................................................................................................................. 31
5. Literatura .......................................................................................................................................... 35
2
1. Wstęp
Tatrzański Park Narodowy, który obejmuje w swoich granicach Tatry Polskie wraz z
przyległymi terenami, chroni najwyższy masyw górski w Polsce (Rysy 2499 m n.p.m.),
jedyny o alpejskim charakterze krajobrazu. Znaczne wzniesienia nad poziom morza
(podstawa Tatr Polskich leży na wysokości około 800 – 900 metrów) sprawiają, że warunki
klimatyczne nie sprzyjają występowaniu wielu gatunkom zwierząt, które spotkać można w
strefie nizin. Grupą organizmów wybitnie wrażliwych na niedostatek ciepła są płazy. W
rezultacie, spośród 18 gatunków płazów, które występują w Polsce, w Tatrach stwierdzono
jedynie siedem–mowa tu o tych, które przystępują do rozrodu (Świerad 2003). Są wśród nich
żaba trawna, kumak górski, ropucha szara, traszka karpacka, traszka górska oraz traszka
zwyczajna. Ten ostatni gatunek został stwierdzony tylko raz w 1957 roku w Toporowym
Stawie Niżnim. Płazami dominującymi są traszka górska (38,0%), traszka karpacka (31,3%)
oraz żaba trawna (28,4%). Na pozostałe gatunki przypada łącznie 2,3% (Świerad 2003).
Zdaniem Świerada (2003), poza klimatem, czynnikiem, który może wpływać
ograniczająco na występowanie płazów jest nadmierne zakwaszenie wód. Zbyt niskie
wartości pH wynikają z rodzaju podłoża (krystaliczne), ale mogą mieć związek z
działalnością gospodarczą człowieka. Drzewostany tatrzańskie na przełomie ostatnich dwustu
lat zostały przeobrażone w skutek wprowadzania świerka na siedliska wszystkich typów
lasów. W efekcie dominują tu monokultury świerkowe, a lasy o charakterze naturalnym
zachowały się jedynie na małym fragmencie powierzchni parku. Taki stan rzeczy mógł
przyczynić się do pogorszenia warunków życia dla różnych grup zwierząt, w tym płazów.
Dotyczy to głównie niekorzystnych zmian w mikrosiedlisku polegających nie tylko na
zakwaszeniu zbiorników wodnych w wyniku opadania materiału organicznego ze świerka, ale
także zmianie warunków mikroklimatycznych pod okapem zwartych drzewostanów
świerkowych.
Płazy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego były przedmiotem kompleksowych
badań Świerada (2003), który w swoim opracowaniu zestawił wyniki z 25 lat obserwacji
prowadzonych w latach od 1974 do 1999 oraz kilku prac innych autorów m.in.
Fudakowskiego 1965, Młynarskiego 1962, Młynarskiego i Zemanka 1996 oraz Zwijacza –
Kozicy 1995. Wspomniane opracowania dotyczą przede wszystkim rozmieszczenia gatunków
w aspekcie wysokościowym oraz specyfiki rozrodu na granicy wymagań ekologicznych.
3
Przedmiotem niniejszego opracowania finansowanego przez fundusz leśny ze środków
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest wskazanie uwarunkowań
siedliskowych (środowiskowych), które determinują występowanie płazów. Uwzględniono w
nim największą, jak do tej pory, liczbę czynników, które mogą mieć wpływ na ich pojawianie
się w okresie rozrodu. Szczególną uwagę skoncentrowano na potencjalnym wpływie szaty
roślinnej, typów siedliskowych lasu, chemizmu wody, które są wypadkową gleby, klimatu
oraz podłoża geologicznego.
4
2. Metoda badań
Badania przeprowadzono w sezonie wiosenno – letnim w 2013 r. Obejmowały one
inwentaryzację wszystkich potencjalnych i rzeczywistych miejsc występowania płazów w
strefie lasów oraz piętra subalpejskiego kosodrzewiny na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego, analizę chemiczną wody ze zbiorników, gdzie były płazy oraz zbiorników
kontrolnych (bez płazów), spis florystyczny oraz charakterystykę drzewostanu.
Inwentaryzacja miejsc występowania stanowisk rozrodczych płazów została
przeprowadzona w trzech etapach; od 1 do 15 czerwca, od 1 do 10 lipca oraz od 20 do 30
lipca. Ideą podziału prac na ww. okresy była chęć uchwycenia pojawu poszczególnych
gatunków płazów o różnych wymaganiach względem ciepłoty otoczenia w strefach
klimatyczno – roślinnych.
W pierwszym przedziale czasowym przeprowadzono spis wszystkich zbiorników
wodnych rejestrując ich położenie za pomocą odbiornika GPS. Zbiorniki te zostały następnie
zaklasyfikowane do naturalnych (rozlewiska, wywierzyska, torfowiska, babrzyska jelenie,
młaki oraz stawy) oraz do sztucznych (doły, koleiny). W analizach uwzględniono również to,
czy są to zbiorniki okresowe czy stałe.
Zdj. 1 Inwentaryzacja zbiorników wodnych na terenie TPN. fot. Tomasz Skrzydłowski
5
W razie stwierdzenia obecności płazów wypełniano karty terenowe, w których
notowano gatunek. W przypadku żab trawnych podawano również liczbę osobników w trzech
stopniach liczebności (pojedyncze, dziesiątki oraz setki). Dla żaby trawnej, ale także dla
ropuchy szarej, ze względu na krótki termin obserwacji (od drugiej połowy maja, kiedy
zaakceptowany został wniosek do funduszu leśnego) oraz pojawu obu gatunków w
miesiącach wczesnowiosennych nie zawsze było możliwe dokonanie oceny liczebności w
oparciu o osobniki godujące. Do oceny liczebności w takim samym stopniu zostały
potraktowane: skrzek, larwy, osobniki młodociane tegoroczne oraz dorosłe.
Istotnym elementem badań było określenie chemicznego charakteru środowiska
wodnego, co jest przedmiotem odrębnego opracowania.
Istotnym elementem badań było również przeprowadzenie spisu florystycznego wokół
wybranych zbiorników wodnych w 10 obwodach ochronnych na terenie całego Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Spis wykonano w oparciu o powszechnie stosowaną metodę zdjęć
fitosocjologicznych Braun – Blaqueta. W zdjęciu, dla każdego gatunku rośliny, określono
ilościowość wg poniższej skali:
5 - dany gatunek pokrywa 75-100% badanej powierzchni a liczba jego osobników jest
dowolna
4 - dany gatunek pokrywa 50-75% badanej powierzchni a liczba jego osobników jest
dowolna
3 - dany gatunek pokrywa 25-50% badanej powierzchni a liczba jego osobników jest
dowolna
2 - dany gatunek pokrywa 5-25% badanej powierzchni a liczba jego osobników jest
duża
1 - dany gatunek pokrywa <5% badanej powierzchni lecz liczba jego osobników jest
duża
(5-50
okazów)
+ - pokrywanie przez dany gatunek jest nieznaczne a liczba osobników jest mała (2-5
okazów)
Poza roślinami opisano również podstawowe składowe lasów m.in. zwarcie
drzewostanu oraz stopień pokrycia w warstwie krzewów, runa i mszaków w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiornika. Celem charakterystyki drzewostanu i roślin wokół zbiornika była chęć
określenia optymalnych warunków, ewentualnie roślin wskaźnikowych dla miejsc rozrodu
płazów.
6
Poza miejscami rozrodu ważne dla życia płazów (w fazie życia lądowego) są
niewątpliwie warunki środowiskowe, jakie panują na większej powierzchni obejmującej
niekiedy kilkadziesiąt arów. Dla zobrazowania wspomnianych warunków wypisano elementy
taksacyjne drzewostanów odnoszące się do pododdziałów z Planu Urządzania Lasu
wykonanego dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2006. Wykorzystanie materiałów
sprzed kilku lat wydaje się optymalnym rozwiązaniem, ponieważ na liczebność populacji z
pewnością większy wpływ miały warunki panujące przed kilku lat, niż oparte na danych z
bieżącego roku. W sumie w opisie florystycznym i drzewostanowym uwzględniono 244
powierzchnie wokół zbiorników wodnych.
Obliczenia dotyczące miejsc występowania stanowisk rozrodczych płazów dokonano
w oparciu o podział na strefy wysokości (do 950 m n.p.m., od 950 do 1250 m n. p. m., od
1250 do 1550 m n.p.m. oraz powyżej 1550 m n.p.m). Podział na ww. strefy ma uzasadnienie
ekologiczne ponieważ wartości te wyznaczają zasięgi głównych gatunków drzew oraz
zbiorowisk roślinnych na terenie parku (podstawa Tatr Polskich - 950 m n.p.m., regiel dolny,
regiel górny, tereny ponad granicą lasu).
Przy opracowaniu wyników podano liczbę zbiorników wodnych w różnych aspektach
przestrzennych np. w obwodach ochronnych, na określonym podłożu geologicznych, typie
siedliskowym lasu, czy strefie klimatyczno - roślinnej. Nie zawsze jednak suma
poszczególnych kategorii zaszeregowania będzie odpowiadała ogólnej liczbie zbiorników,
ponieważ w niektórych przypadkach nie nadano im odpowiednich atrybutów.
7
3. Wyniki
3. 1 Inwentaryzacja potencjalnych i rzeczywistych stanowisk rozrodczych płazów
Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego zinwentaryzowano oraz zbadano pod kątem
występowania płazów 500 stanowisk rozrodczych. W dalszych analizach uwzględniono
również trzy stanowiska na Polanie Molkówka, które leżą wprawdzie poza TPN, ale bliskość
granic Parku daje podstawę do przypuszczeń, że płazy na polanie w pewnym stopniu
pochodzą z populacji tatrzańskich. W sumie w analizach uwzględniono 503 potencjalne oraz
rzeczywiste stanowiska rozrodcze płazów.
Najwięcej zbiorników wodnych odnotowano w reglu dolnym w przedziale wysokości do
1250 m n.p.m. – 241, w reglu górnym – 164 oraz 98 powyżej górnej granicy lasu (wszystkie
w strefie subalpejskich zarośli kosodrzewiny).
Najliczniejszą kategorię zinwentaryzowanych zbiorników o charakterze naturalnym
stanowią kolejno stawy (101), młaki (96), rozlewiska (92), babrzyska (35), wywierzyska (32),
torfowiska (26), a spośród zbiorników sztucznych koleiny (85) oraz doły (28). Spośród 503
potencjalnych stanowisk rozrodczych 196 ma charakter zbiorników ze stale utrzymującą się
wodą, podczas gdy aż 303 to zbiorniki wyraźnie okresowe (pozostałych nie sklasyfikowano).
Zdj. 2 Przykład potencjalnych stanowisk rozrodczych płazów: babrzysko (z lewej) i staw (z
prawej)
8
W piętrach regla dolnego i górnego zinwentaryzowano 5 naturalnych typów zbiorników
wodnych oraz dwa sztuczne. Wśród naturalnych są stawy (57, w tym 20 okresowych), młaki
(71, w tym 58 okresowych), rozlewiska (73, w tym 58 okresowych), wywierzyska (22, w tym
15 okresowych), torfowiska (24, w tym 18 okresowych) natomiast wśród sztucznych koleiny (85, w tym 71 okresowych) i doły (28, w tym 7 okresowych).
Występowanie zbiorników wodnych w poszczególnych obwodach ochronnych
jest
bardzo nierównomierne (Tabela 1). Na tereny położone poza Tatrami, choć znajdujące się w
granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego przypada 3 zbiorniki zaklasyfikowane do kolein.
Tabela 1. Kategorie zbiorników wodnych w poszczególnych obwodach ochronnych
Lp. Nazwa
Stawy Młaki Wywierz.
Rozl. Babrz.
Torfow.
koleiny doły
obwodu
1
Morskie Oko
27
3
0
7
1
1
7
2
2
Łysa Polana
5
4
0
4
6
6
13
4
3
Zazadnia
6
3
0
0
5
0
19
2
4
Kośne Hamry
1
2
0
0
0
0
24
1
5
Brzeziny
9
2
0
1
3
9
9
2
6
Gąsienicowa
31
57
27
63
5
6
0
0
7
Kuźnice
14
9
2
2
9
2
4
2
8
Strążyska
0
5
0
6
2
0
0
5
9
Kościeliska
9
6
0
6
3
2
0
4
10
Chochołowska
2
2
3
3
1
0
9
6
Występowanie zbiorników wodnych przeanalizowano również w odniesieniu do
podłoża geologicznego. Spośród 503 zbiorników 352 znajduje się w strefie skał
krystalicznych (np. granity, gnejsy, łupki krystaliczne), 102 na skałach węglanowych (np.
wapienie, dolomity, margle) oraz 49 na podłożu skał należących do fliszu podhalańskiego.
9
Ze względu na charakter niniejszego opracowania liczbę zbiorników wodnych
przedstawiono także w odniesieniu do szeregu elementów opisujących warunki siedliskowe,
środowiska oraz cechy drzewostanu.
W obrębie siedlisk olszyny nadrzecznej (Alnetum incanae) odnotowano 6 zbiorników,
dolnoreglowego boru jodłowo – świerkowego (Abieti Piceetum montanum) 24, żyznej
buczyny karpackiej (Dentario glandulosae – Fagetum) 151, karpackiego dolnoreglowego
boru mieszanego świerkowo - jodłowego (Galio – Piceetum) 55, wysokogórskiej świerczyny
karpackiej (Plagiothecio Piceetum tatricum) 164, zarośli kosodrzewiny (Pinetum mughi
carpaticum) 164.
3.2 Charakterystyka struktury gatunkowej płazów
W sezonie badawczym trwającym od początku maja do końca września 2013 r.
stwierdzono występowanie płazów na 163 stanowiskach rozrodczych. Najliczniejszym
gatunkiem była żaba trawna (Rana temporaria), którą odnotowano na 132 stanowiskach, a
następnie traszka górska (Ichthyosaura alpestris)– na 53, traszka karpacka (Lissotriton
montandoni) na 26 oraz kumak górski (Bombina variegata) 9, ropucha szara (Bufo bufo) 8 i
salamandra plamista (Salamandra salamandra) 5. Udział poszczególnych gatunków w
stosunku do ogólnej liczby stanowisk zasiedlonych wyniósł odpowiednio – 81, 0% dla żaby
trawnej, 32,5% dla traszki górskiej, 16, 6 % dla traszki karpackiej, 5,5% dla kumaka
górskiego, 4,9% dla ropuchy szarej oraz 3,0 dla salamandry plamistej. Udział gatunków
kształtuje się na poziomie 56,4 % w przypadku żaby trawnej, 22,6 % traszki górskiej, 11,5 %
traszki karpackiej, 3,8 % kumaka górskiego, 3, 4 % ropuchy szarej oraz 2,1 % salamandry
plamistej.
3.3 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w aspekcie wysokościowym
W reglu dolnym ograniczonym wartościami temperatur rocznych w zakresie od 6 st. C
na wysokości 800 m n.p.m. do 4 st. C na wysokości 1250 m n.p.m. zanotowano stanowiska
rozrodcze 6 gatunków płazów; żaby trawnej, kumaka górskiego, ropuchy szarej, salamandry
plamistej oraz traszki górskiej i karpackiej (Tabela 2).
W piętrze regla dolnego, gdzie średnia temperatura roczna waha się od 4. st. C na
granicy z reglem dolnym do 2 st. C przy granicy lasu (1550 m. n.p.m.) stwierdzono
stanowiska rozrodcze 4 gatunków: żaby trawnej, traszki górskiej, traszki karpackiej oraz
10
kumaka górskiego. Nie stwierdzono natomiast obecności salamandry plamistej oraz ropuchy
szarej.
W piętrze subalpejskim (kosodrzewiny) zakres temperatur rocznych wynosi od 2 st. C
na granicy z reglem dolnym do 0 st. C w strefie granicznej z murawami piętra alpejskiego na
wysokości około 1800 m n.p.m. Na tej wysokości odnotowana stanowiska rozrodcze jedynie
2 gatunków: żaby trawnej oraz traszki górskiej.
Tabela 2. Liczba stanowisk rozrodczych płazów w strefach wysokości
Wysokość/
Do 950 m
Od 950 do 1250
Od 1250 do
Powyżej 1550
Gatunek
n.p.m.
m n.p.m.
1550 m n.p.m.
m n.p.m.
Żaba trawna
34
69
22
7
Pojedyncze
14
34
8
1
Dziesiątki
17
23
7
1
Setki
4
11
7
5
Traszka górska
13
32
7
1
Traszka
3
19
4
0
Kumak górski
2
6
1
0
Ropucha szara
0
8
0
0
Salamandra
4
1
0
0
karpacka
plamista
3.3.1 Rozmieszczenie pionowe żaby trawnej
Biorąc pod uwagę wymagania termiczne płazów nie jest zaskoczeniem to, że
najliczniej spotykane są w reglu dolnym (Tabela 2). Wyraźnym dominantem jest tutaj żaba
trawna, która zasiedliła 103 stanowiska, co stanowi 53, 9 % wszystkich płazów. Żabę trawną
odnotowano w 42, 7% dostępnych zbiorników wodnych w tej strefie wysokości. Udział tego
gatunku w puli wszystkich płazów w miarę wzrostu wysokości nad poziom morza zwiększa
się. W reglu górnym dominacja żaby trawnej nad pozostałymi płazami wzrasta 64, 7%, przy
czym płazy te zasiedliły jedynie 13,4 % zbiorników. W piętrze kosodrzewiny żaba trawna,
która stanowiła 70% płazów została odnotowana zaledwie na 7 stanowiskach rozrodczych,
zajmując jedynie 1% zbiorników wodnych.
11
Ze względu na łatwość obserwacji oszacowano również liczebność żab trawnych na
stanowiskach rozrodczych w trzech stopniach liczebności niskich (pojedyncze), średnich
(dziesiątki) i wysokich (setki).
Stanowiska rozrodcze, w których stwierdzono wysokie zagęszczenia osobników
stanowiły 43, 2 % ogółu zasiedlonych zbiorników. Na 36, 4% powierzchniach zanotowano
dziesiątki osobników, podczas gdy na 20, 4% jedynie pojedyncze. Największe koncentracje
liczące setki osobników występowały w reglu dolnym 84, 2%, podczas gdy w reglu górnym
stanowiły 14, 0%, a powyżej granicy lasu jedynie 1,8%. Rozkład średnich koncentracji na
poziomie kilkudziesięciu osobników w poszczególnych strefach wysokości zbliżony jest do
tego, jaki zanotowano przy wysokich koncentracjach i stanowił 83, 3% w reglu dolnym, 14,
5% w reglu górnym i 2,2% w kosówce. Dla niskich koncentracji wartości te kształtują się
odpowiednio 55, 5%, 25, 9% oraz 18, 5%.
Rozkład zagęszczeń w obrębie poszczególnych stref wysokości wskazuje, że wysokie
zagęszczenia stanowią 46, 6%, średnie 38, 8%, a niskie 16, 6%.
W reglu górnym żaba trawna pojawiała się w wysokich zagęszczeniach w 36, 4%
przypadków, w średnich i niskich po 38,8%. Powyżej granicy lasu wysokie zagęszczenia
osobników to jedynie 14, 3%, podobnie średnie 14, 3%, podczas gdy aż 71, 4% koncentracje
żab trawnych były niskie.
Najwyższe lokalizacje stanowisk rozrodczych znajdują się w Dolinie Pięciu Stawów
Polskich na wysokości 1668 m. n.p.m., gdzie zanotowana kijanki tego gatunku w Małym
Stawie (Tabela 3).
Tabela 3. Maksymalne zasięgi wysokościowe stanowisk rozrodczych żaby trawnej w
poszczególnych dolinach walnych
Nr Nazwa doliny walnej
Wysokość [m n.p.m.]
1
Dolina Białki
1667,8
2
Dolina Suchej Wody
1695,8
3
Dolina Bystrej
1578,0
4
Dolina Małej Łąki
927,2
5
Dolina Kościeliska
1507,0
6
Dolina Chochołowska
1265,5
12
3.3.2 Rozmieszczenie pionowe traszki górskiej
Traszka górska została stwierdzona w reglu dolnym na 45 stanowiskach, co stanowi
23,6% wszystkich gatunków płazów. Płazy te zajęły 18, 7% dostępnych w tej strefie
wysokości zbiorników wodnych. W reglu górnym traszki górskie stanowiły 20,6%
wszystkich gatunków płazów i zajęły zaledwie 4, 3% dostępnych zbiorników wodnych. Z
kolei powyżej granicy lasu gatunek zanotowano zaledwie na jednej powierzchni na Łopacie w
otoczeniu Doliny Kondratowej (Tabela 4), przy czym wykorzystały 1% dostępnych
zbiorników wodnych.
Tabela 4. Maksymalne zasięgi wysokościowe stanowisk rozrodczych traszki górskiej w
poszczególnych dolinach walnych
Nr Nazwa doliny walnej
Wysokość [m n.p.m.]
1
Dolina Białki
1390,1
2
Dolina Suchej Wody
1364,2
3
Dolina Bystrej
1663,2
4
Dolina Małej Łąki
-
5
Dolina Kościeliska
1507,0
6
Dolina Chochołowska
1263,0
3.3.3 Rozmieszczenie pionowe traszki karpackiej
Traszkę karpacką zanotowano na 22 stanowiskach rozrodczych w reglu dolnym co
stanowi 11,5 % ogółu. Traszki zasiedliły jedynie 9, 1 % zbiorników. W reglu górnym płazy te
były mniej liczne od traszki górskiej 11,7 %. i zasiedliły jedynie 2, 4% zbiorników wodnych.
Powyżej granicy lasu gatunku tego nie stwierdzono. Najwyższe stanowisko rozrodcze
odnaleziono w Dolinie Pyszniańskiej poniżej Siwych Sadów (Tabela 5).
13
Tabela 5. Maksymalne zasięgi wysokościowe stanowisk rozrodczych traszki karpackiej w
poszczególnych dolinach walnych
Nr Nazwa doliny walnej
Wysokość [m n.p.m.]
1
Dolina Białki
-
2
Dolina Suchej Wody
-
3
Dolina Bystrej
-
4
Dolina Małej Łąki
-
5
Dolina Kościeliska
1507,0
6
Dolina Chochołowska
1135,0
3.3.4 Rozmieszczenie pionowe ropuchy szarej, kumaka górskiego oraz salamandry
plamistej
Ropucha szara, kumak górski i salamandra plamista notowane były w Tatrzańskim
Parku Narodowym sporadycznie, przy czym niemal wszystkie obserwacje pochodzą z regla
dolnego (jedno stanowisko rozrodcze kumaka stwierdzono w strefie regla górnego). Ich
udział w reglu dolnym w stosunku do pozostałych gatunków płazów kształtował się
odpowiednio na poziomie: 4,2 %, 4, 2% oraz 2, 6%.
3.4 Ocena przydatności różnych typów zbiorników wodnych na występowanie
poszczególnych gatunków płazów
Płazy w okresie rozrodu korzystają ze zbiorników wodnych różnego typu (Tabela 6).
Na ogół jednak zadowalają się tymi, które są najbliżej w okolicy. W zestawieniu
uwzględniono również osobno teren parku z wyłączeniem zbiorników wodnych znajdujących
się ponad granicą lasu, czyli w strefie, w której z racji niekorzystnych warunków
klimatycznych płazy występują sporadycznie. Spośród zbiorników o charakterze naturalnym
płazy najchętniej wybierają stawy, babrzyska jelenie i młaki. Pozostałe kategorie zbiorników
(wywierzyska, rozlewiska lub torfowiska) są wybierane w okresie godów zdecydowanie
rzadziej. Niewielkie różnice zarysowują się, jeśli przyjrzymy się preferencjom w wyborze
zbiornika wodnego, osobno dla żaby trawnej i obu gatunków traszek. Z zestawienia (Tabela
6, Tabela 7) wynika, że młaki są chętniej zasiedlane przez żaby niż przez traszki.
Analizując przydatność różnych zbiorników wodnych jako miejsc rozrodu dla płazów
poddano ocenie również rolę człowieka. Skutkiem różnych działań jest obecność na terenie
14
Tatrzańskiego Parku Narodowego dużej liczby zbiorników, które mogą stanowić potencjalne
miejsca rozrodcze dla płazów. W sezonie badawczym w 2013 r zinwentaryzowano 113 takich
miejsc. W oparciu o test chi kwadrat starano się wykazać, że sztuczne i naturalne zbiorniki
mają jednakowe znaczenie dla płazów. Ze względu na nieco inne wymagania względem
środowiska (miejsc rozrodu) hipotezę zerową przeanalizowano osobno dla żaby trawnej i dla
obu gatunków traszek. Uzyskana wartość statystyki dla traszek 2 = 23, 79 (p < 0,001; 2 =
10, 827) oraz 2 = 32,36 (p < 0,001; 2 = 10, 827) dla żaby trawnej jest wysoce istotna. Taki
wynik nie pozostawia złudzeń, że sztuczne zbiorniki mają większe znaczenie dla płazów niż
naturalne. Mowa tu głównie o koleinach, które są chętnie zasiedlane przez żaby trawne, choć
szczególnie preferują je traszki. Spośród różnych kategorii zbiorników naturalnych jedynie
stawy mają porównywalne znaczenie.
Zdj. 3 Koleiny to najchętniej wybierane przez traszki miejsca godów. Na zdjęciu larwa traszki
górskiej. Fot. Tomasz Skrzydłowski
Sezon wegetacyjny w 2013 r okazał się wyjątkowy na przestrzeni kilkunastu lat,
ponieważ temperatury w lipcu i sierpniu były bardzo wysokie. Niewiele było również
opadów. W rezultacie część zbiorników wyschła. Zarysował się w ten sposób wyraźny
podział na zbiorniki okresowe i stałe - nawet przy wyjątkowo suchych warunkach.
Płazy wykorzystały do złożenia jaj 41, 8% zbiorników wodnych, gdzie była woda
przez cały okres obserwacji. Spośród zbiorników, które w późniejszym okresie wyschły
15
zasiedlonych zostało jedynie 25, 7%.
Biorąc pod uwagę poszczególne gatunki płazów
zbiorniki stałe zostały zasiedlone w następującym stopniu: 37,2 % żaba trawna, 12, 2% oba
gatunki traszek, 2,5 % kumak górski, 2,0% ropucha szara. Dla zbiorników okresowych
wartości te wyniosły odpowiednio; 19,8%, 10,9%, 1,0% oraz 1,3%.
Opisywane relacje tj. między "okresowością" lub "stałością" zbiornika a liczbą
stanowisk rozrodczych płazów przeanalizowano osobno dla strefy lasów. W sumie w piętrze
regla dolnego i górnego zinwentaryzowano 257 zbiorników wodnych okresowych oraz 148
stałych. Płazy nieco chętniej wybierają na stanowiska rozrodcze płytkie zbiorniki o względnie
wysokiej temperaturze wody, niestety są to najczęściej zbiorniki okresowe. Dotyczy to
zwłaszcza obu gatunków traszek.
Tabela 6. Liczba stanowisk rozrodczych płazów w zbiornikach stałych i okresowych
Żaba
trawna
Traszka
górska
Traszka
karpacka
Ropucha
szara
Kumak
górski
Stały
66
22
11
4
5
Okresowy
59
30
15
4
3
Gatunek
Charakter
zbiornika
16
Tabela 7. Stopień wykorzystania zbiorników wodnych w przez poszczególne gatunki płazów ogółem (wartości u góry) w TPN i w strefie lasów
do wysokości 1550 (wartości na dole) [%]
Kategoria
zbiorn. Babrzysko Staw
Młaka
Wywierzysko Rozlewisko Torfowisko Naturalne Koleina
Dół
razem
Sztuczne
razem
Gatunek
Żaba
trawna
22,8
33,6
18,7
6,2
11,9
11,5
19,8
48,2
71,4
53,9
25,0
47,3
23,7
9,1
15,1
12,5
26,7
48,2
71,4
53,9
11,4
Traszka
górska +
12,5
traszka
karpacka
15,8
2,08
6,2
2,2
3,8
7,1
29,4
25,0
28,3
26,3
2,6
9,1
2,7
4.2
9,2
29,4
25,0
28.3
Kumak
górski
2,8
0,9
1,0
0
1,1
0
1,0
3,5
7,1
4,4
3,1
1,7
1,3
0
1,4
0
1,4
3,5
7,1
4,4
Ropucha
szara
0
0
1,0
0
1,1
0
0,5
3,5
10,7
5,3
0
0
1,3
0
1,3
0
0,7
3,5
10,7
5,3
Ogólnie
płazy
28, 6
39.6
19.8
9,3
13,0
11,5
22,7
69,4
71,4
90,2
31,2
57,8
25,0
13,6
16,4
12,5
28,1
69,4
71,4
90,2
17
Tabela 8. Udział płazów w poszczególnych kategoriach zbiorników wodnych [%]
Kategoria
zbiornika
Gatunek
Żaba
trawna
Babrzysko Staw Młaka Wywierzysko Rozlewisko Torfowisko Naturalne Koleina Dół
razem
Sztuczne
razem
61,5
66,7
81,8
50,0
73,3
75,0
69,7
56,9
60,6 58,1
30,8
Traszka
górska +
traszka
karpacka
31,4
9,1
50,0
15,4
25,0
24,8
34,7
21,2 30,5
Kumak
górski
7,7
1,9
4,5
0
6,7
0
3,7
4,2
6,1
Ropucha
szara
0
0
4,5
0
6,7
0
1,8
4,2
12,1 6,7
4,8
18
3.5 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od typów siedliskowych
lasu
Jednym z najistotniejszych czynników determinujących występowanie roślin i
zwierząt jest typ siedliskowy lasu. Jest on wyrazem podłoża geologicznego (bezpośrednio
gleby) oraz klimatu. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wyszczególniono 12 typów
siedliskowych lasów oraz siedliska nieleśne. Za pomocą testu chi kwadrat podjęto próbę
odpowiedzi na pytanie o znaczenie typów siedliskowych lasu dla płazów przyjmując hipotezę
zerową o braku różnic. Ze względu na konstrukcję testu (potrzeba uwzględnienia większej
próby) zestawiono siedliska w trzy grupy; borów mieszanych, lasów mieszanych oraz lasowe.
Otrzymana wartość statystyki 2 = 13, 49 (p < 0,05; 2 = 5, 991) upoważnia do odrzucenia
hipotezy o braku związku typu siedliskowego lasu a liczbą stanowisk rozrodczych płazów.
Płazy najchętniej zasiedlają zbiorniki w obrębie siedlisk LG, mniej chętnie LM, a najrzadziej
BM.
19
Tabela 9. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy na różnych typach siedliskowych lasu [%]
Typ
siedliskowy
lasu
BMGb BMGsw BMGw BWG BWGb BWGsw LGsw LGw Lłg
LMG LMGśw LMGw nieleśne
Liczba
dostępnych
1
22
2
6
5
182
101
3
5
6
54
4
112
100,0
18,2
0,0
83,3
0,0
14,3
57,4
33,3
60,0
33,3
40,7
0,0
36,6
zbiorników
wodnych
Udział
zbiorników
zajętych
przez płazy
20
3.6 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od potencjalnej
roślinności leśnej
W strefie lasów reglowych oraz zarośli kosodrzewiny wyróżniono 6 podstawowych
zbiorowisk leśnych oraz zaroślowych, których obecność wynika z warunków siedliskowych
kształtowanych przez podłoże geologiczne (krystaliczne, węglanowe i fliszowe) oraz
klimatyczne panujące w trzech piętrach klimatyczno – roślinnych (regiel dolny, regiel górny,
zarośla kosodrzewiny).
W raporcie założono, że nie ma zasadniczych różnic między gatunkami w wyborze
optymalnego siedliska, dlatego całą grupę płazów potraktowano zbiorczo.
Najmniej stanowisk rozrodczych płazów (2) odnotowano w dolnoreglowych borach
świerkowo - jodłowy (Abieti- Piceetum montanum), przy czym jedynie 8,3% zbiorników
zostało zajętych przez płazy. Niewiele więcej było ich w olszynie nadrzecznej (Alnetum
incanae) (6), na co wpływają; niewielka powierzchnia olszyn na terenie TPN a co się z tym
wiąże mała liczba dostępnych zbiorników na ich terenie. Jakkolwiek 66,7% potencjalnych
zbiorników w olszynach zostało wykorzystanych przez płazy w sezonie rozrodczym. W reglu
dolnym najbardziej rozpowszechnione są siedliska należące do zespoły żyznej buczyny
karpackiej (Dentario glandulosae – Fagetum). W lasach tych zanotowano też największą
liczbę stanowisk płazów (94), co stanowi 62,5% dostępnych zbiorników wodnych. Przegląd
siedlisk leśnych regla dolnego zamyka karpacki bór mieszany świerkowo - jodłowy (Galio –
Piceetum), gdzie stwierdzono obecność 17 stanowisk rozrodczych, co stanowi 30, 9%
potencjalnych miejsc rozrodu dostępnych w obrębie tego zbiorowiska.
Warunki klimatyczne panujące w reglu dolnym sprzyjają występowaniu płazów w
większym stopniu niż w reglu górnym i piętrze kosodrzewiny. Istotnym elementem badań
było przeanalizowanie pozostałych czynników, które mogą decydować o przestrzennym
rozmieszczeniu płazów w obrębie regla dolnego. W oparciu o test chi kwadrat wykazano, że
stanowiska płazów zdecydowanie częściej znajdują się na siedlisku żyznej buczyny
karpackiej niż w borach świerkowych oraz jodłowo - świerkowych. Uzyskana wartość 2 =
30, 26 (p < 0,001; 2 = 10, 827) jest wysoce istotna statystycznie.
W reglu górnym dominują siedliska wysokogórskiej świerczyny karpackiej
(Plagiothecio Piceetum tatricum), w obrębie których stwierdzono 33 stanowisk płazów.
Wartość ta oznacza, że tylko 20,1% zbiorników wodnych na tym siedlisku zostało zajętych
21
przez płazy. Ostatnim zespołem roślinnym, którego siedliska zostały wzięte pod uwagę w
zestawieniu są zarośla kosodrzewiny (Pinetum mughi carpaticum). W granicach jej siedlisk
odnotowano 12 stanowisk rozrodczych płazów, co znaczy, że wykorzystały one 11,6%
zbiorników wodnych.
3.7
Rozmieszczenie
stanowisk
rozrodczych
płazów w
zależności
od
podłoża
geologicznego
Podłoże geologiczne, obok klimatu, to druga podstawowa składowa siedliska, która
determinuje życie roślin i zwierząt. W przypadku Tatr, lub szerzej Tatrzańskiego Parku
Narodowego, który posiada bardzo złożoną budowę geologiczną, dokonano podziału skał na
trzy podstawowe grupy różniące się między sobą zawartością węglanu wapnia. Obecność
tego związku w skałach decyduje o występowaniu pewnych roślin i zwierząt i o braku innych.
Podział na wspomniane grupy jest powszechnie przyjęty przy opisie zjawisk przyrodniczych.
Są to skały krystaliczne (magmowe i metamorficzne), węglanowe (głównie wapienie,
dolomity i margle) oraz skały fliszu podhalańskiego.
Na fliszu aż 75,5% zbiorników wodnych zostało zajętych przez płazy w okresie
godów, 19,9 % na skałach krystalicznych 54,9% na skałach węglanowych. Aby uniknąć
pewnej nadreprezentacji zbiorników w obrębie skał krystalicznych, których bardzo duża
liczba znajduje się w piętrze kosodrzewiny osobno analizie poddano zbiorniki znajdujące się
jedynie w strefie lasów reglowych.
Dla oceny wpływu podłoża geologicznego na występowanie płazów zastosowano test
chi kwadrat. Osobno zestawiono ze sobą skały fliszowe i węglanowe. Na obu tych podłożach
geologicznych występują podobne rodzaje gleb, typy siedliskowe lasu i niemalże identyczne
zbiorowiska roślinne. Można by zatem przypuszczać, że podłoża te oferują podobne warunki
środowiskowe dla życia organizmów, w tym dla płazów. Tymczasem uzyskana wartość
statystyki 2 = 5,94 (p < 0,02; 2 = 5, 412) wskazuje, że należy odrzucić hipotezę zerową
zakładającą, że nie ma różnic między liczbą stanowisk rozrodczych płazów w obrębie fliszu
oraz skał węglanowych.
Za pomocą testu chi kwadrat przeanalizowano również hipotezę o braku różnic
między liczbą stanowisk rozrodczych płazów w obrębie skał krystalicznych i skał
węglanowych w strefie wysokości od 950 m n.p.m. (poza zasięgiem skał fliszowych) do 1550
m n.p.m. Z analizy usunięto dane z Obwodu Ochronnego Gąsienicowa ze względy na pewną
22
nadreprezentowalność liczby zbiorników wodnych, co jest wynikiem bardzo specyficznych
układów geomorfologicznych. W zestawieniu uwzględniono 102 zbiorniki wodne znajdujące
się na skałach węglanowych oraz 128 na skałach krystalicznych. W wyniku przeprowadzonej
analizy uzyskano wartość statystyki 2 = 2,854 (p < 0,05; 2 = 3, 841). Tym samym nie ma
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Biorąc pod uwagę fakt, że do testu użyto licznej,
reprezentowalnej próby, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że czynnik
geologiczny nie wpływa różnicująco na występowanie płazów.
3.8 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od cech
dendrometrycznych drzewostanu
Cechy dendrometryczne drzewostanu są wypadkową warunków panujących w lesie.
Mogą one wynikać nie tylko z właściwości siedliska, ale także ze sposobu zagospodarowania.
Są zatem przydatne do opisu środowiska życia płazów, zwłaszcza podczas lądowej fazy ich
życia. Biorąc pod uwagę fakt, że płazy na ogół nie oddalają się daleko od stanowisk
rozrodczych, cechy te mogą być traktowane jako wskaźnik do oszacowania liczebności
płazów mierzony liczbą stanowisk rozrodczych.
Jednym z parametrów często wykorzystywanym w leśnictwie jest zadrzewienie, które
wskazuje na rzeczywistą zasobność drzewostanu w stosunku do tablicowej i jest wyrazem
potencjalnych możliwości siedliska (Tabela 10, Tabela 11).
Tabela 10. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy w drzewostanach o określonym
zadrzewieniu [%]
Zadrzewienie
0
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Liczba
dostępnych
zbiorników
wodnych
121
3
8
42
28
49
69
52
39
Udział
zbiorników
zajętych
przez płazy
39,7
66,7
12,5
26,1
14,3
51,0
24,6
46,2
35,9
23
Tabela 11. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy w drzewostanach o określonym
zadrzewieniu [%]
Zadrzewienie
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
Liczba
dostępnych
zbiorników
wodnych
27
22
11
11
1
1
6
13
Udział
zbiorników
zajętych
przez płazy
22,2
18,2
36,4
9,1
0
100
0
7,7
Parametrem, który często używany jest do charakterystyki drzewostanów stosuje się
zasobność. Większa zasobność wiąże się zwykle z obecnością na powierzchni dużej liczby
dorodnych drzew oraz dobrymi właściwościami siedliska.
Tabela 12. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy w drzewostanach o określonej
zasobności [%]
Zasobność
[m3]
< 100
101 - 201 - 301 - 401 - 501 - 601 - 701 200
300
400
500
600
700
800
Liczba
dostępnych
zbiorników 190
wodnych
37
65
67
74
26
33
10
1
Udział
zbiorników
32,6
zajętych
przez
płazy
37,8
27,7
40,3
25,7
26,9
36,4
40,0
0
0
Kolejnym czynnikiem, które ma kluczowe znaczenie dla płazów jest zwarcie. Wpływa
ono bowiem w znacznym stopniu na temperaturę wody oraz powietrza wokół stanowisk
rozrodczych płazów. W analizie ujęto osobno zwarcie oszacowane dla całych fragmentów
drzewostanów, gdyż jest ono wówczas parametrem określającym warunki dla płazów podczas
24
ich lądowej fazy życia oraz bezpośrednio nad zbiornikiem wodnym. Ten drugi parametr lepiej
z kolei charakteryzuje warunki panujące bezpośrednio na godowiskach.
W przypadku drzewostanów posłużono się określeniami stosowanymi w urządzaniu
lasu (luźne, pełne, przerywane, umiarkowane, brak zwarcia), podczas gdy w ocenie zwarcia
wokół zbiorników wodnych zastosowano skalę liczbową.
W drzewostanach o zwarciu pełnym, gdzie korony drzew stykają się ze sobą 25,0%
zbiorników wodnych było zasiedlonych przez płazy. We fragmentach drzewostanu o zwarciu
umiarkowanym (0,7 - 0,8), gdzie korony drzew nie stykają się ze sobą, choć nie są daleko
oddalone 30,1% zbiorników zostało zajętych. Nieco wyższą wartość otrzymano dla
drzewostanów o zwarciu przerywanym (0,5 - 0,6), gdzie do dna lasu dociera sporo światła
rozproszonego -
38,1%. Wreszcie dla zwarcia luźnego (0,4), które charakteryzuje się
znacznym przerzedzeniem drzew - 14,3%. Ta ostatnia wartość uzyskana została na podstawie
bardzo małej liczby zbiorników, dlatego nie może być brana pod uwagę, jako wyznacznik
warunków panujących w drzewostanach o luźnym zwarciu. Ostatnią kategorię stanowią
tereny bez zwarcia (0,3), gdzie płazy godowały na 36,1% dostępnych zbiorników.
Dla oceny wpływu zwarcia na występowanie płazów zastosowano test chi kwadrat. W
pierwszej kolejności sprawdzono różnice między stopniem zasiedlenia terenu przez płazy w
miejscach, gdzie nie ma zwarcia oraz zwarcie jest luźne i umiarkowane. Stosując ten podział
nie wykazano różnic (mimo dużej próby). W dalszym etapie analiz zestawiono powierzchnie
o zwarciu mniejszym do 0,6 (oraz o braku zwarcia) oraz o zwarciu większym od 0,7. Wartość
uzyskanej statystyki 2 = 3,581 (p < 0,05; 2 = 3, 841) nie pozwala na odrzucenie hipotezy
zerowej o braku wpływu zwarcia na rozmieszczenie płazów. Niemniej jest ona bliska
istotności, co należy uznać za ważną wskazówkę, jeśli bierzemy pod uwagę wiele czynników
specyficznych w życiu płazów (zależność od dostępności zbiorników, wolne przemieszczanie
się itp.).
Przy użyciu testu chi kwadrat przeanalizowano hipotezę o braku różnicy w liczbie
stanowisk rozrodczych płazów dla niskiego i dużego zwarcia uwzględniając stanowiska w
strefie lasów (po wykluczeniu powierzchni znajdujących się na granicy z kosodrzewiną).
Uzyskana wartość statystyki 2 = 6,187 (p < 0,05; 2 = 3, 841) nie pozwalają przyjąć
hipotezy zerowej. Fragmenty lasu o mniejszym zwarciu wyraźnie zatem sprzyjają
występowaniu płazów.
25
Zwarcie jest tym czynnikiem, który może mieć wpływ na występowanie płazów
wyrażone liczbą stanowisk rozrodczych nie tylko poprzez stwarzanie odpowiednich
warunków (dostęp do światła itp. ) na dużych fragmentach lasu, ale także poprzez
kształtowanie warunków wokół potencjalnych miejsc rozrodu.
Przy użyciu testu chi kwadrat nie udało się wykazać (2 = 3,995, p < 0,05; 2 =
5,991) związku między zwarciem drzew nad lustrem zbiornika wodnego a liczbą stanowisk
rozrodczych płazów. Istotna statystycznie jest natomiast wartość opisująca zależność między
liczba stanowisk rozrodczych a stopniem pokrycia terenu przez rośliny zielne (2 = 6,50, p <
0,05; 2 = 5,991) oraz mchy (2 = 8,465, p < 0,05; 2 = 3,841). Płazy chętniej odbywały
gody w zbiornikach, wokół których pokrycie przez rośliny runa było wyższe od 60 %
(podobnie w przypadku mszaków). Zbyt mała liczba prób nie pozwoliła na zastosowanie ww.
testu do oceny wpływu zwarcia krzewów na liczbę stanowisk rozrodczych.
Poddając analizie dane o występowaniu płazów nie sposób pominąć ważnego
czynnika, który ma fundamentalne znaczenie na kształtowanie warunków, jakie panują na
dnie lasu. Mowa tu o dominującym typie drzewostanu (Tabela 13). Niestety na bardzo małą
podaż zbiorników wodnych oraz małym udziale powierzchniowym innych niż świerkowych
typów drzewostanu uzyskane wyniki mają charakter jedynie bardzo orientacyjny.
Tabela 13. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy na powierzchniach o określonym
typie drzewostanu [%]
Typ
Brak
drzewostanu dominującego
gatunku
Bk
Jd
Jrz
Ols
SoKos
Św
Md
Liczba
dostępnych
zbiorników
wodnych
112
10
7
5
3
66
299
1
Udział
zbiorników
zajętych
przez płazy
36,6
0,0
85,7
0,0
100,0
16,7
33,4
0
26
3.9 Rozmieszczenie stanowisk rozrodczych płazów w zależności od cech terenowych
W opisie drzewostanów, ale także przy badaniach terenowych, do najczęściej
uwzględnianych parametrów należą nachylenie (Tabela 14) i ekspozycja (Tabela 15). Oba
wskaźniki
świadczą pośrednio
o właściwościach środowiska,
czyli
potencjalnego
występowania płazów. Ilość światła (ciepła) docierająca do dna lasu wzrasta na ogół wraz ze
wzrostem nachylenia oraz z południową ekspozycją.
Tabela 14. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy na terenach o różnym nachyleniu
[%]
Nachylenie
0-10
11-20
21-30
31-40
Liczba
dostępnych
zbiorników
wodnych
340
112
38
11
Udział
zbiorników
zajętych przez
płazy
36,2
28,6
18,4
9,1
Wyniki opisujące zależności między liczbą zbiorników zajętych przez płazy a
stopniem nachylenia stoków sprawdzono pod względem istotności statystycznej przy
zastosowaniu testu chi kwadrat. Wartość uzyskanej statystyki 2 = 8,706 (p < 0,05; 2 =
5,991) pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej o braku wpływu nachylenia na
rozmieszczenie płazów. Stoki o mniejszym nachyleniu są zatem częściej zasiedlane.
27
Tabela 15. Udział zbiorników wodnych zajętych przez płazy na terenach o różnym ekspozycji
[%]
Ekspozycja N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
Liczba
dostępnych
zbiorników
wodnych
105
107
79
51
23
20
48
70
Udział
zbiorników
zajętych
przez płazy
36,2
30,8
27,8
25,5
30,4
45,0
37,5
32,8
Wartości przedstawione w tabeli 15 wskazują, że różnice w występowaniu płazów na
powierzchniach o różnej ekspozycji względem stron świata są bardzo niewielkie.
Potwierdzają to również wyniki analizy statystycznej. Przy użyciu testu chi kwadrat
przeanalizowano hipotezę zerową o braku różnic między poszczególnymi stronami świata
(północ/południe, wschód/zachód) a liczbą zasiedlonych zbiorników uzyskując wynik nie
istotny statystycznie na poziomie p < 0,05.
3.10 Wpływ świerka na występowanie płazów na stanowiskach rozrodczych
Jednym z kluczowych celów niniejszego raportu jest odpowiedź na pytanie o rolę
świerków na siedlisku żyznej buczyny karpackiej, dolnoreglowego boru świerkowo jodłowego, karpackiego boru mieszanego świerkowo - jodłowego, olszyny karpackiej oraz
górnoreglowej świerczyny karpackiej na stopień wykorzystania zbiorników wodnych przez
płazy.
W celu przeanalizowania hipotezy zerowej o braku wspomnianego wpływu, na
wszystkich siedliskach dokonano podziału ilościowości świerka na trzy klasy: do 5%, od 5%
do 50% oraz od 50% do 100%.
Ze względu na charakter danych (zbyt małą liczbę prób) nie wykazano związku
między liczbą stanowisk rozrodczych płazów a udziałem świerka na ww. siedliskach z
wyjątkiem buczyn. Dla buczyn wartość uzyskanej statystyki chi kwadrat 2 = 12,09 (p <
0,05; 2 = 5,991) pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej o braku wpływu świerków na
28
liczbę stanowisk rozrodczych. Większa ilość świerków nad zbiornikiem wodnym jest
odwrotnie proporcjonalna do liczby stanowisk rozrodczych płazów.
3.11 Florystyczne wskaźniki określające przydatność zbiorników wodnych jako miejsca
rozrodcze płazów
Na potrzeby raportu wykonano zdjęcia fitosocjologiczne wokół 244 miejsc
potencjalnego i rzeczywistego występowania płazów. Ze względu na stopień wykorzystania
przez płazy poszczególnych kategorii zbiorników w analizach florystycznych mających na
celu określenie wskaźników i gatunków wyróżniających dla stanowisk rozrodczych płazów
uwzględniono jedynie koleiny, stawy, babrzyska oraz młaki. Rozlewiska, torfowiska oraz
wywierzyska zasiedlane były sporadycznie, dlatego analiza florystyczna tych miejsc byłaby
bezcelowa. Z kolei kategoria "doły" obejmuje bardzo zróżnicowany ekologicznie typ
zbiorników, dla których trudno byłoby ustalić wspólny mianownik. Tym bardziej, że
roślinność wokół sztucznych zbiorników jest często znacznie przekształcona i nie wynika z
właściwości siedliska.
Roślinność młak zarówno w miejscach, gdzie stwierdzono płazy (90 gatunków roślin),
jak i tam, gdzie ich nie było (126 gatunków roślin), w największym stopniu porośnięta była
przez Chaerophyllum hirsutum ze średnim stopniem ilościowości 2,18 w miejscach z płazami
i 2,0 - bez płazów. Następnie Caltha laeta (1,82 z płazami; 2,53 - bez płazów) oraz
Deschampsia caespitosa (1,36 i 1,4). W miejscach występowania płazów liczniejsze były
Veronica beccabunga, Ranunculus repens, Myosotis palustris, jakkolwiek gatunki te pojawiły
się jedynie w 60% zdjęć fitosocjologicznych.
Dla babrzysk, gdzie stwierdzono występowanie płazów, najliczniejsze były: Caltha
laeta (średnia ilościowość - 2,14), Ranunculus repens (2,0), Chaerophyllum hirsutum (2,0)
oraz Glyceria fluitans (1,14) - gatunki te (uwzględniając je osobno) pojawiły się na około
60% zdjęć fitosocjologicznych. Wokół babrzysk, gdzie nie było płazów najliczniejsze, choć w
bardzo niskim stopniu ilościowości, były Vaccinium myrtillus (1,27) oraz Deschampsia
flexuosa (0,91). Także w tym przypadku frekwencja wspomnianych gatunków nie
przekroczyła 60%. Ogółem na babrzyskach zanotowano: 72 gatunki roślin wokół stanowisk
rozrodczych płazów oraz 78 gatunków, tam gdzie płazów nie odnotowano.
Spośród zbiorników naturalnych stawy stanowiły optymalne środowisko do odbycia
godów dla znacznej liczby płazów. Wokół stawów, bez względu na fakt, czy zostały one
29
zajęte przez płazy czy nie, odnotowano niemal taką samą liczbę gatunków roślin, około 120.
W obu przypadkach najliczniejsze były Vaccinium myrtillus (średnia ilościowość dla miejsc z
płazami wyniosła 1,7 a bez płazów - 1, 74), a następnie Deschampsia caespitosa,
Calamagrostis villosa, Carex rostrata, Homogyne alpina, Deschampsia flexuosa. Zakres
średnich wartości dla ilościowości wyniósł od 0,72 do 1,0 a frekwencji od 30 do 60%.
W kategorii zbiorników sztucznych najchętniej zasiedlane przez płazy były koleiny.
W zdjęciach fitosocjologicznych wokół kolein wykazano 62 gatunki, tam gdzie płazy były i
107, gdzie nie zanotowano godów. W obu przypadkach najliczniejsze były te same gatunki
Ranunculus repens (średnia ilościowość 1,33 dla miejsc z płazami i 1,41 - bez płazów),
Glyceria fluitans (1,8 oraz 0,88) . Gatunki nie wyszególnione w raporcie pojawiały się w
bardzo niskim stopniu ilościowości lub z niską frekwencją, dlatego nie zostały
wyszczególnione w opracowaniu wyników.
30
4. Podsumowanie
Płazy w herpetofaunie tatrzańskiej reprezentowane są jedynie przez 6 (wyjątkowo 7)
gatunków. Badania przeprowadzone w 2013 r potwierdziły w znacznym stopniu obserwacje
Świerada (2003), który wykazał bardzo zbliżoną strukturę gatunkową w poszczególnych
piętrach klimatyczno – roślinnych. Tendencja ta utrzymuje się już kilkadziesiąt lat i daje
podstawę do stwierdzenia, że warunki klimatyczne są podstawowym czynnikiem
determinującym występowanie płazów. Wpływ klimatu na występowanie populacji
rozrodczych płazów należy rozpatrywać w makroskali, czyli w szerokim znaczeniu (średnie
temperatury roczne, roczna suma opadów itp.). Szczególnie istotne znaczenie na ich
rozmieszczenie, głównie w aspekcie rozmieszczenia pionowego, ma krótki okres wegetacji
podczas tatrzańskiego lata, który nie sprzyja rozwojowi larw. O ile żaba trawna migruje
stosunkowo daleko (wysoko) od stanowisk rozrodczych to pozostałe gatunki oddalają się na
niewielkie odległości od zbiorników wodnych. Należy się spodziewać, że z powodu braku
młodego pokolenia, populacje płazów, jeśli nawet dotrą na większe wysokości nad poziom
morza, po kilku latach zanikają. Z tego względu, szczegółowych, przynajmniej kilkuletnich
badań wymagają populacje krańcowe w strefie przejścia z regla górnego do piętra
kosodrzewiny tj. między około 1450 m n.p.m. a 1650 m n.p.m.
W niniejszej pracy nie udało się (nie wykazano) natomiast znaczenia czynników o
charakterze lokalnym np. ekspozycja lub nachylenie, rozpatrywanych w kontekście
oddziaływań klimatu w mezoskali. Wykonane analizy wskazują bowiem, że większość
stanowisk płazów jest na terenach o małym nachyleniu, do których dociera mniejsza ilość
energii słonecznej, niż na tereny o większym nastromieniu (nawet w przypadku, gdy
uwzględniona jest południowa ekspozycja).
Wbrew sugestiom Świerada (2003) nie
stwierdzono również żadnego wpływu stron świata na liczbę stanowisk rozrodczych
rozpatrywanych osobno dla poszczególnych pięter roślinnych.
Kolejnym, obok klimatu, najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na
występowanie i rozmieszczenie znacznej liczby roślin i zwierząt jest rodzaj podłoża
geologicznego. W Tatrzańskim Parku Narodowym mamy do czynienia z bardzo złożoną
budową geologiczną, jakkolwiek skały można zakwalifikować do trzech podstawowych grup:
fliszowe, krystaliczne i węglanowe. Przeprowadzone analizy pozwalają wysnuć wniosek, że
rodzaj podłoża nie ma istotnego znaczenia na występowanie płazów. Wprawdzie wykazano
statystycznie istotne różnice między fliszem a skałami węglanowymi, ale jest to z pewnością
31
pewien artefakt. Jego źródłem jest to, że flisz znajduje się na terenach położonych najniżej
(poniżej Drogi Oswalda Balzera), dlatego w obrębie tego rodzaju skał stanowisk rozrodczych
płazów było najwięcej. Dominujący jest tutaj zatem udowodniony wpływ klimatu, a nie
rodzaj skał, tym bardziej, że na fliszu i na skałach węglanowych występują podobne gleby,
typy siedliskowe lasu oraz zespoły roślinności leśnej.
W analizach, poza głównymi składowymi siedliska, uwzględniono również
zbiorowiska leśne i typy siedliskowe lasu. W pierwszym przypadku zestawiono żyzne
buczyny karpackie oraz razem karpackie bory mieszane świerkowo - jodłowe i dolnoreglowe
bory świerkowo - jodłowe. Taki podział ma uzasadnienie w tym, że oba rodzaje borów
zajmują podobną pozycję ekologiczną, przy czym różnią się od siedliska buczyn. Podobnego
podziału dokonano w oparciu o typy siedliskowe; BM, LG i LM. Wyniki przeprowadzonych
analiz wskazują, że obie grupy zbiorowisk leśnych jak też typy siedliskowe lasu wpływają
znacząco na różnicowanie stanowisk rozrodczych płazów. Chcąc jednak w pełni ocenić ten
wpływ należy wziąć również pod uwagę rolę podłoża geologicznego. Głębsza analiza nie
pozostawia złudzeń, że istotny statystycznie związek między liczbą stanowisk rozrodczych
płazów a zbiorowiskami leśnymi oraz typami siedliskowymi lasu jest pozorny. Żyzna
buczyna karpacka a zatem również siedliska LG występują bowiem na fliszu, który, jak już
wspomniano, stanowi dominujące podłoże geologiczne w niższych położeniach górskich. W
związku z czym, decydujące znaczenie, także w tym przypadku ma klimat.
Oceniając rolę podłoża geologicznego, a zatem także typów siedliskowych lasu czy
siedlisk potencjalnej roślinności naturalnej, na występowanie płazów, mamy na uwadze
przede wszystkim ich lądową fazę życia. Przedmiotem niniejszego raportu jest również ocena
warunków wokół potencjalnych i rzeczywistych miejsc rozrodu płazów. Ze względu na
znaczenie świerczyn, w kształtowaniu warunków życia na dnie lasu dla szeregu organizmów
(Modrzyński 1998), czynnik ten uwzględniono w analizie. Zgodnie z przypuszczeniem
świerczyny, głównie monokultury świerkowe na siedlisku buczyn, wpływają ograniczająco
na liczbę stanowisk rozrodczych płazów. Badania chemiczne nie potwierdzają dużego
zróżnicowania, istotnych dla płazów, związków oraz pH w obrębie skał węglanowych (Sadza
2013). Mniejsza liczba stanowisk płazów w monokulturach może wynikać z faktu, że
świerczyny mają degradacyjny wpływ nie tyle na siedlisko (skały węglanowe są mało
podatne np. na zakwaszenie), ale na środowisko życia roślin runa i zwierząt. Rosnące w
zwarciu świerki nadmiernie ocieniają dno lasu, zwłaszcza na etapie tyczkowiny, co zmienia
32
mikroklimat i ogranicza występowanie roślin runa (niekiedy całkowicie uniemożliwia im
wzrost), które stanowią dla płazów ochronę.
Poza czynnikami siedliskowymi lub szerzej środowiskowymi o wyborze przez płazy
odpowiedniego miejsca do rozrodu decydują również właściwości samych zbiorników
wodnych. Spośród sześciu naturalnych, wyróżnionych typów zbiorników wodnych (młaki,
babrzyska jeleni, stawy, torfowiska, rozlewiska, wywierzyska) gody płazów najczęściej
odbywają się w stawach. Pozostałe zbiorniki mają drugorzędne, lub jak w przypadku
rozlewisk, wywierzysk czy torfowisk, marginalne znaczenie. Związane jest to z tym, że płazy
na ogół unikają miejsc z zimną przepływającą wodą (rozlewiska, wywierzyska). Na uwagę
zasługuje również to, że młaki są znacznie chętniej wybierane na godowiska przez żaby
trawne niż przez traszki. Można przypuszczać, że traszki mają większe oczekiwania
względem głębokości zbiornika.
Z punktu widzenia czynnej ochrony płazów nie sposób pominąć faktu, że płazy a
traszki w szczególności korzystają chętniej ze zbiorników sztucznych. Wybór przez płazy
tzw. „dołów”, czyli sztucznych stawów nie jest przypadkowy, gdyż w ramach wspomnianych
zabiegów ochronnych, zbiorniki te zostały celowo dla nich przystosowane - w miejscach,
gdzie zwierzęta te zawsze występowały (Jaszczurówka, Polana Huciska, ogród przy ośrodku
Centrum Edukacji Przyrodniczej). Z kolei wybór kolein na miejsce do rozrodu (choć dla
płazów bardzo ryzykowny, gdyż często są to zbiorniki okresowe) wiąże się z tym, że woda
ma w nich stosunkowo wysoką temperaturę.
Pojawianie się płazów w koleinach niesie z ze sobą poważny problem organizacyjny
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najwięcej tego typu miejsc znajduje się w
strefie ochronny czynnej na terenie Obwodów Ochronnych Kośne Hamry, Zazadnia i Łysa
Polana. Są to miejsca, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka leśna. W parku
narodowym podstawowym celem, ponad względami gospodarczymi, jest zachowanie
populacji zwierząt dziko żyjących, tym bardziej jeśli wśród tych zwierząt są kumak górski i
traszka karpacka uwzględnione w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej programu Natura 2000. W
związku z czym należy, w oparciu o niniejszy raport, dokonać przeglądu i zasadności
wprowadzania ciężkiego sprzętu do określonych fragmentów lasów (na stare drogi od lat nie
używane) lub w okresie godów płazów tj. od połowy kwietnia do sierpnia.
33
Dla ochrony płazów zasadna jest również naprawa nawierzchni dróg. Koleiny, z racji
tego, że są to głównie zbiorniki okresowe, stanowią śmiertelną pułapkę dla płazów.
Zwierzęta te nie są w nich w stanie dokończyć swojego cyklu rozwojowego.
Celem niniejszego raportu, poza próbą określenia głównych czynników, mających
wpływ na występowanie populacji rozrodczych płazów na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego, jest chęć zdefiniowania podstawowych wskaźników, które są wypadkową
owych czynników. Zadaniem wskaźników jest przybliżona ocena warunków pod kątem ich
przydatności jako miejsca rozrodu płazów.
Dla cech dendrometrycznych opisujących większe fragmenty lasu (wydzielenia) tj.
zasobności oraz zadrzewienia, nie udało się wykazać związku z liczbą stanowisk
zasiedlonych przez płazy. Wynik ten może sugerować, że oba wskaźniki nie nadają się do
opisu warunków środowiskowych panujących na dnie lasu. Zgodnie z przypuszczeniami
istotnym czynnikiem sprzyjającym obecności płazów okazało się zwarcie w ujęciu
traktowanym zgodnie z terminologią stosowaną w leśnictwie. W miejscach o mniejszym
zwarciu lub bez zwarcia jest znacznie więcej stanowisk rozrodczych płazów niż w lasach o
zwartym pułapie koron. Wynik ten potwierdza tendencję zaobserwowaną przy analizie
wpływu świerczyn na stanowiska rozrodcze. Ograniczający wpływ świerczyn przejawia się w
miejscach o większym zwarciu, zwłaszcza na wczesnym etapie wzrostu drzew. Mniejsze
zwarcie przekłada się z kolei na rozwój roślinności runa (w mniejszym stopniu warstwy
mszaków). Badania potwierdziły, że płazy chętniej występują (korzystają ze zbiorników
wodnych), gdy mamy do czynienia z większym stopniem pokrycia dna lasu (lub roślinność
łąkową) przez rośliny zielne. Uzyskane wyniki wpisują się w obserwacje przeprowadzone
przez Świerada (2003), który podkreślał znaczenie stref ekotonowych z bujną roślinnością dla
życia płazów. Dobrze rozwinięte runo daje płazom schronienie przed drapieżnikami oraz
przed wysuszającymi promieniami słonecznymi.
Ostatnia część raportu odnosi się do analizy składu florystycznego wokół zbiorników
wodnych. Podjęto próbę określenia gatunków charakterystycznych dla stanowisk rozrodczych
płazów. Podstawą do rozważań było założenie, że płazy preferują pewne miejsca w lesie ze
względu na warunki mezo - lub mikroklimatyczne, które z kolei determinują występowanie
określonych gatunków roślin. Na podstawie przedyskutowanych analiz nie wykazano
przywiązania płazów do podłoża geologicznego (czynnik silnie wpływający na pojawianie się
pewnych grup ekologicznych roślin) a co za tym idzie, jakichkolwiek zależności między
34
gatunkami roślin, w tym również średnim stopniem ich ilościowości czy frekwencją w
zdjęciach fitosocjologicznych a stanowiskami rozrodczymi płazów.
5. Literatura
Fudakowski J. 1965: Świat zwierzęcy Tatr. PZWS, Warszawa.
Juszczyk W. 1974: Płazy i gady krajowe, wyd. I, PWN, Warszawa.
Młynarski M. 1962: Płazy i gady, [w:] Tatrzański Park Narodowy, Zakł. Ochr. Przyr. PAN.
Kraków: 427 – 440.
Młynarski M., Zemanek M. 1996: Gady i płazy [w:] Mirek Z. (Red.) Przyroda
Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN. Kraków – Zakopane: 475 – 484.
Modrzyński J. 1998. Zarys ekologii świerka. [w:] Boratyński A., Bugała W. (Red.) Biologia
świerka pospolitego. Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 303-359.
Sadza I. 2013: Wpływ chemizmu wody na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Raport dla funduszu leśnego. Kraków.
Świerad J. 2003: Płazy i gady Tatr, Podhala, Doliny Dunajca oraz ich ochrona.
Wydawnictwa Naukowe AP, TPN. Kraków – Zakopane.
Zwijacz – Kozica T. 1995: Salamandra plamista w Tatrach, Wszechświat, 96, nr 7-8: 200 –
201.
35
Download