Numer ogłoszenia: 49873 - 2015 - Zamówienia Publiczne Służby

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 49809-2015 z dnia 2015-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jasło
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 cykli szkoleń złożonych z następujących zadań Zadanie 1 Kurs zawodowy - ogrodnik terenów zielonych Zadanie 2 - Kurs zawodowy - ogrodnik terenów zielonych Zadanie 3 -...
Termin składania ofert: 2015-04-17
Numer ogłoszenia: 49873 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49809 - 2015 data 09.04.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Karny w Jaśle, Warzyce 467, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 13 44 35 860, fax. 13 44
35 861.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 cykli
szkoleń złożonych z następujących zadań Zadanie 1 - Kurs zawodowy - ogrodnik terenów
zielonych Zadanie 2 - Kurs zawodowy - ogrodnik terenów zielonych Zadanie 3 - Kurs
kompetencyjny - kurs aktywizacji zawodowej Zadanie 4 - kurs kompetencyjny - kurs aktywizacji
zawodowej Zadanie 5 - kurs kompetencyjny - kurs ekologiczny Zadanie 6 - kurs kompetencyjny kurs ekologiczny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Kurs zawodowy ogrodnik
terenów zielonych: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na
przeprowadzeniu kursu zawodowego ogrodnik terenów zielonych dla grupy 10 skazanych,
osadzonych w Zakładzie Karnym w Jaśle. Kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany w ramach
wdrażania i realizacji Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji
pozawięziennych finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
dotyczącego Projektu nr 1 Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe
więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
2.Warunki szczegółowe: a) cel kursu: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do z
zakresu projektowania, aranżacji i utrzymania terenów zielonych b) czas trwania: 100 godzin
dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min), w tym: zajęcia teoretyczne: 15 godzin/osobę praktyczna
nauka zawodu: 85 godzin/osobę c) zagadnienia: zasady organizacji pracy na stanowisku
roboczym, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, użytkowanie
narzędzi ogrodowych , planowanie przestrzeni w ogrodach, planowanie ogrodów i zasady
projektowania rośliny w ogrodzie - podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i roślinoznawstwa
dobór i zastosowanie roślin w ogrodzie - czynniki wpływające na dobór roślin nawierzchnie
ogrodowe zakładanie i pielęgnacja trawników- funkcje i rodzaje trawników ,zakładanie i
pielęgnacja trawnika elementy małej architektury ogrodowej - ogólna charakterystyka i funkcje
takich elementów jak murki ogrodowe, pergole, schody, tarasy, akcenty dekoracyjne itp. woda w
ogrodzie - rodzaje zbiorników i urządzeń wodnych , zagospodarowanie brzegów i dna zbiorników
wodnych d) miejsce przeprowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne: Zakład Karny w Jaśle
praktyczna nauka zawodu: Teren Zakładu Karnego w Jaśle - działka 6/1 e) maksymalny dzienny
wymiar kursu: 10 godzin dydaktycznych f) Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez
Wykonawcę . Osoba która ukończy kurs Ogrodnik terenów zielonych otrzyma odpowiednie
zaświadczenie wydane przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 17 lutego 2012 poz. 186). Zaświadczenie
zostanie wystawione uczestnikom ,którzy ukończyli co najmniej 80% godzin zajęć . g) Wykonawca
pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, koszty związane z
zaliczeniem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu, badanie lekarskie potwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, ubezpieczenie NW
uczestników, koszt odzieży roboczej i sprzętu ochronnego, zakup materiałów niezbędnych do
realizacji szkolenia praktycznego oraz materiałów dydaktycznych. Zadanie 2 Kurs zawodowy
ogrodnik terenów zielonych: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na
przeprowadzeniu kursu zawodowego ogrodnik terenów zielonych dla grupy 10 skazanych,
osadzonych w Zakładzie Karnym w Jaśle. Kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany w ramach
wdrażania i realizacji Programu PL-17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji
pozawięziennych finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
dotyczącego Projektu nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w
celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
2.Warunki szczegółowe: a) cel kursu: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do z
zakresu projektowania, aranżacji i utrzymania terenów zielonych b) czas trwania: 100 godzin
dydaktycznych na osobę (1 godz. = 45 min), w tym: zajęcia teoretyczne: 15 godzin/osobę
praktyczna nauka zawodu: 85 godzin na osobę c) zagadnienia: zasady organizacji pracy na
stanowisku roboczym, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
użytkowanie narzędzi ogrodowych , planowanie przestrzeni w ogrodach, planowanie ogrodów i
zasady projektowania rośliny w ogrodzie - podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i
roślinoznawstwa dobór i zastosowanie roślin w ogrodzie - czynniki wpływające na dobór roślin
nawierzchnie ogrodowe zakładanie i pielęgnacja trawników- funkcje i rodzaje trawników
,zakładanie i pielęgnacja trawnika elementy małej architektury ogrodowej - ogólna charakterystyka
i funkcje takich elementów jak murki ogrodowe, pergole, schody, tarasy, akcenty dekoracyjne itp.
woda w ogrodzie - rodzaje zbiorników i urządzeń wodnych , zagospodarowanie brzegów i dna
zbiorników wodnych d) miejsce przeprowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne: Zakład Karny w Jaśle
praktyczna nauka zawodu: Teren Zakładu Karnego w Jaśle - działka 6.1 e) maksymalny dzienny
wymiar kursu: 10 godzin dydaktycznych f) Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez
Wykonawcę . Osoba która ukończy kurs Ogrodnik terenów zielonych otrzyma odpowiednie
zaświadczenie wydane przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 17 lutego 2012 poz. 186). Zaświadczenie
zostanie wystawione uczestnikom ,którzy ukończyli co najmniej 80% godzin zajęć . g) Wykonawca
pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, koszty związane z
zaliczeniem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu, badanie lekarskie potwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, ubezpieczenie NW
uczestników, koszt odzieży roboczej i sprzętu ochronnego, zakup materiałów niezbędnych do
realizacji szkolenia praktycznego oraz materiałów dydaktycznych. Zadanie 3 Kurs kompetencyjny
z zakresu aktywizacji zawodowej a) cel kursu: poznanie podstawowych zagadnień związanych ze
skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy b) czas trwania: 20 godzin dydaktycznych/osobę (1
godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa grupa skazanych, uczestnicząca w kursie
zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia określone przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, wynikające z Programu Szkolenia w klubie pracy, m.in.: autoprezentacja,
komunikacja z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne, sposoby
poszukiwania pracy, poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. d)
miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar kursu:
10 godzin dydaktycznych f) wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.:
usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz zakup materiałów dydaktycznych.
Zadanie 4 Kurs kompetencyjny z zakresu aktywizacji zawodowej a) cel kursu: poznanie
podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy b) czas
trwania: 20 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa
grupa skazanych, uczestnicząca w kursie zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia
określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wynikające z Programu Szkolenia w
klubie pracy, m.in.: -autoprezentacja, komunikacja z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna,
dokumenty aplikacyjne, sposoby poszukiwania pracy, poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz
predyspozycji zawodowych. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e)
maksymalny dzienny wymiar kursu: 10 godzin dydaktycznych f) wykonawca pokryje wszystkie
koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz
zakup materiałów dydaktycznych. Zadanie 5 Kurs kompetencyjny z zakresu ekologii a) cel kursu:
poznanie podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska b) czas trwania: 10
godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa grupa
skazanych, uczestnicząca w kursie zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia:
ochrona lasów i terenów zielonych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i selektywnymi. d)
miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar kursu:
10 godzin dydaktycznych f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.
usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz zakup materiałów dydaktycznych.
Zadanie 6 Kurs kompetencyjny z zakresu ekologii a) cel kursu: poznanie podstawowych
zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska b) czas trwania: 10 godzin
dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa grupa skazanych,
uczestnicząca w kursie zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia: ochrona lasów i
terenów zielonych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i selektywnymi. d) miejsce
przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar kursu: 10
godzin dydaktycznych f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.:
usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz zakup materiałów dydaktycznych...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2
cykli szkoleń złożonych z następujących zadań Zadanie 1 - Kurs zawodowy - ogrodnik terenów
zielonych Zadanie 2 - Kurs zawodowy - ogrodnik terenów zielonych Zadanie 3 - Kurs
kompetencyjny - kurs aktywizacji zawodowej Zadanie 4 - kurs kompetencyjny - kurs aktywizacji
zawodowej Zadanie 5 - kurs kompetencyjny - kurs ekologiczny Zadanie 6 - kurs kompetencyjny kurs ekologiczny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Kurs zawodowy ogrodnik
terenów zielonych: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na
przeprowadzeniu kursu zawodowego ogrodnik terenów zielonych dla grupy 10 skazanych,
osadzonych w Zakładzie Karnym w Jaśle. Kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany w ramach
wdrażania i realizacji Programu PL-17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji
pozawięziennych finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
dotyczącego Projektu nr 1 Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe
więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
2.Warunki szczegółowe: a) cel kursu: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do z
zakresu projektowania, aranżacji i utrzymania terenów zielonych b) czas trwania: 100 godzin
dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min), w tym: zajęcia teoretyczne: 15 godzin/osobę praktyczna
nauka zawodu: 85 godzin/osobę c) zagadnienia: zasady organizacji pracy na stanowisku
roboczym, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, użytkowanie
narzędzi ogrodowych , planowanie przestrzeni w ogrodach, planowanie ogrodów i zasady
projektowania rośliny w ogrodzie - podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i roślinoznawstwa
dobór i zastosowanie roślin w ogrodzie - czynniki wpływające na dobór roślin nawierzchnie
ogrodowe zakładanie i pielęgnacja trawników- funkcje i rodzaje trawników ,zakładanie i
pielęgnacja trawnika elementy małej architektury ogrodowej - ogólna charakterystyka i funkcje
takich elementów jak murki ogrodowe, pergole, schody, tarasy, akcenty dekoracyjne itp. woda w
ogrodzie - rodzaje zbiorników i urządzeń wodnych , zagospodarowanie brzegów i dna zbiorników
wodnych d) miejsce przeprowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne: Zakład Karny w Jaśle
praktyczna nauka zawodu: Teren Zakładu Karnego w Jaśle - działka 6/1 e) maksymalny dzienny
wymiar kursu: 10 godzin dydaktycznych f) Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez
Wykonawcę . Osoba która ukończy kurs Ogrodnik terenów zielonych otrzyma odpowiednie
zaświadczenie wydane przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 17 lutego 2012 poz. 186). Zaświadczenie
zostanie wystawione uczestnikom ,którzy ukończyli co najmniej 80% godzin zajęć . g) Wykonawca
pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, koszty związane z
zaliczeniem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu, badanie lekarskie potwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, ubezpieczenie NW
uczestników, koszt odzieży roboczej i sprzętu ochronnego, zakup materiałów niezbędnych do
realizacji szkolenia praktycznego oraz materiałów dydaktycznych. Zadanie 2 Kurs zawodowy
ogrodnik terenów zielonych: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na
przeprowadzeniu kursu zawodowego ogrodnik terenów zielonych dla grupy 10 skazanych,
osadzonych w Zakładzie Karnym w Jaśle. Kurs szkoleniowy zostanie zorganizowany w ramach
wdrażania i realizacji Programu PL-17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji
pozawięziennych finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
dotyczącego Projektu nr 1 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w
celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.
2.Warunki szczegółowe: a) cel kursu: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do z
zakresu projektowania, aranżacji i utrzymania terenów zielonych b) czas trwania: 100 godzin
dydaktycznych na osobę (1 godz. = 45 min), w tym: zajęcia teoretyczne: 15 godzin/osobę
praktyczna nauka zawodu: 85 godzin na osobę c) zagadnienia: zasady organizacji pracy na
stanowisku roboczym, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
użytkowanie narzędzi ogrodowych , planowanie przestrzeni w ogrodach, planowanie ogrodów i
zasady projektowania rośliny w ogrodzie - podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i
roślinoznawstwa dobór i zastosowanie roślin w ogrodzie - czynniki wpływające na dobór roślin
nawierzchnie ogrodowe zakładanie i pielęgnacja trawników- funkcje i rodzaje trawników
,zakładanie i pielęgnacja trawnika elementy małej architektury ogrodowej - ogólna charakterystyka
i funkcje takich elementów jak murki ogrodowe, pergole, schody, tarasy, akcenty dekoracyjne itp.
woda w ogrodzie - rodzaje zbiorników i urządzeń wodnych , zagospodarowanie brzegów i dna
zbiorników wodnych d) miejsce przeprowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne: Zakład Karny w Jaśle
praktyczna nauka zawodu: Teren Zakładu Karnego w Jaśle - działka 6.1 e) maksymalny dzienny
wymiar kursu: 10 godzin dydaktycznych f) Kurs kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez
Wykonawcę . Osoba która ukończy kurs Ogrodnik terenów zielonych otrzyma odpowiednie
zaświadczenie wydane przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 17 lutego 2012 poz. 186). Zaświadczenie
zostanie wystawione uczestnikom ,którzy ukończyli co najmniej 80% godzin zajęć . g) Wykonawca
pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, koszty związane z
zaliczeniem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu, badanie lekarskie potwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, ubezpieczenie NW
uczestników, koszt odzieży roboczej i sprzętu ochronnego, zakup materiałów niezbędnych do
realizacji szkolenia praktycznego oraz materiałów dydaktycznych. Zadanie 3 Kurs kompetencyjny
z zakresu aktywizacji zawodowej a) cel kursu: poznanie podstawowych zagadnień związanych ze
skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy b) czas trwania: 20 godzin dydaktycznych/osobę (1
godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa grupa skazanych, uczestnicząca w kursie
zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia określone przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, wynikające z Programu Szkolenia w klubie pracy, m.in.: autoprezentacja,
komunikacja z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne, sposoby
poszukiwania pracy, poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. d)
miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar kursu:
10 godzin dydaktycznych f) wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.:
usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz zakup materiałów dydaktycznych.
Zadanie 4 Kurs kompetencyjny z zakresu aktywizacji zawodowej a) cel kursu: poznanie
podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy b) czas
trwania: 20 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa
grupa skazanych, uczestnicząca w kursie zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia
określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wynikające z Programu Szkolenia w
klubie pracy, m.in.: -autoprezentacja, komunikacja z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna,
dokumenty aplikacyjne, sposoby poszukiwania pracy, poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz
predyspozycji zawodowych. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e)
maksymalny dzienny wymiar kursu: 10 godzin dydaktycznych f) wykonawca pokryje wszystkie
koszty związane z realizacją kursu tj.: usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz
zakup materiałów dydaktycznych. Zadanie 5 Kurs kompetencyjny z zakresu ekologii a) cel kursu:
poznanie podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska b) czas trwania: 10
godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa grupa
skazanych, uczestnicząca w kursie zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia:
ochrona lasów i terenów zielonych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i selektywnymi. d)
miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar kursu:
10 godzin dydaktycznych f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.
usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz zakup materiałów dydaktycznych.
Zadanie 6 Kurs kompetencyjny z zakresu ekologii a) cel kursu: poznanie podstawowych
zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska b) czas trwania: 10 godzin
dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) Uczestnikami będzie 10-osobowa grupa skazanych,
uczestnicząca w kursie zawodowym ogrodnik terenów zielonych c) zagadnienia: ochrona lasów i
terenów zielonych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i selektywnymi. d) miejsce
przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar kursu: 10
godzin dydaktycznych f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.:
usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników oraz zakup materiałów dydaktycznych.. 4.
Kwota przeznaczona na zapewnienie sprzętu, środków oraz materiałów niezbędnych do
praktycznej nauki zawodu powinna wynosić minimum 35% ogólnej ceny za kurs zawodowy zadanie 1; 2..
II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4. Kwota przeznaczona na zapewnienie sprzętu,
środków oraz materiałów niezbędnych do praktycznej nauki zawodu powinna wynosić minimum
35% ogólnej ceny za kurs zawodowy - zadanie 1; 2..
Download