hildegarda z bingen - Teologia Polityczna

advertisement
Boskie i cesarskie
T
ak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy –
te pierwsze lata, które spędziła z rodziną – przypadają na rządy cesarza rzymsko-niemieckiego
Henryka IV Salickiego (1050–1105) z dynastii
frankońskiej.
Wcześniej, w wieku X, nastąpiło zjednoczenie
średniowiecznych Niemiec. Cesarz niemiecki,
którego uważano za przywódcę świata zachodniego, sprawował absolutną władzę nad Kościołem. Z wolna sytuacja zaczęła się zmieniać.
W łonie Kościoła do głosu doszło przekonanie, że
powinien on nie tylko się wyemancypować, ale
i uzyskać władzę nadrzędną wobec państwowej.
Papież Grzegorz VII, zasiadający na Stolicy
Apostolskiej w latach 1073–1085, był rzecznikiem reform. Z jego okresu pochodzi dokument
Dictatus Papae zawierający zasady uniwersali-
10
zmu papieskiego, czyli idei, zgodnie z którą papież miał sprawować pełnię władzy nad całym
światem chrześcijańskim, a więc i władcami
świeckimi. Grzegorz zakładał także wzmocnienie karności kościelnej. Zamierzenia te napotykały jednak na różne trudności.
Jeszcze przed urodzeniem Hildegardy król
Henryk IV popadł w konflikt z papieżem Grzegorzem VII. Powodem był spór o inwestyturę.
Polegała ona na tym, że władca świecki nadawał biskupom i wyższym duchownym godność
poprzez akt ofiarowania pierścienia i pastorału,
a w zamian otrzymywał przysięgę wierności, jaką ci składali zwierzchnikowi, czyli seniorowi.
To właśnie Henryk IV przetrwał w powiedzeniu „pójść do Kanossy”. Osłabiony wojną
domową w Niemczech i ekskomuniką nałożoną na niego przez papieża, chcąc utrzymać się
przy władzy, wraz z małym orszakiem udał się
do Italii, aby – zgoła koniunkturalnie – dokonać
aktu skruchy i błagać papieża o przebaczenie.
W styczniu 1077 roku ukorzył się przed Grzegorzem VII, pokutując kilka dni pod murami zamku
w Kanossie, boso i w worku włosiennym. Przynaglany przez doradców papież zdjął z Henryka
klątwę. Nie był to jednak koniec sporu. Opano-
11
wawszy trudną sytuację w Niemczech, w 1083
roku Henryk na czele armii znowu wyruszył do
Włoch, tym razem chcąc rozprawić się z papieżem. Najpierw, w 1084 roku, opanował Rzym
i otrzymał koronę cesarską z rąk nominowanego
przez siebie antypapieża Klemensa (1084–1101).
Grzegorz VII bronił się w Zamku Świętego
Anioła, aż w końcu udało mu się przywołać na
pomoc koalicję sycylijskich Saracenów, Normanów i chłopów kalabryjskich, którzy wypędzili
cesarza Henryka z miasta. Potem jednak sprzymierzeńcy papieża zaczęli działać na własną rękę, gwałcąc, paląc i rabując. Odpowiedzialnością za czyny grabieżców Rzymianie obarczyli
Grzegorza, który, ogromnie tym przygnębiony,
wycofał się do Salerno, gdzie rok później zmarł.
Tryumf cesarza Henryka IV również nie okazał
się trwały. Po latach, opuszczony przez ostatnich
stronników, został zmuszony do abdykacji. Władzę przejął jego syn Henryk V.
Sytuacja Kościoła nie była, jak widać, łatwa.
Od czasu jego powstania (VIII w.) i umocnienia
się rosło znaczenie polityczne Państwa Kościelnego, ale coraz częściej spory wokół osoby papieża były odbiciem walki o wpływy różnych
stronnictw czy rodów. Pomimo wprowadzenia
12
w 1059 roku zasady powoływania papieży przez
kolegium kardynalskie, sytuacja nie uległa zmianie. W 1075 roku Grzegorz powtórzył wcześniejsze edykty skierowane przeciw zjawisku symonii, mianowicie zakaz przyjmowania inwestytury
z rąk władców świeckich. Chociaż obóz procesarski (wilbertyński, chodzi bowiem o Wilberta
z Rawenny, antypapieża Klemensa III) przetrwał
w Kościele do końca sporu o inwestyturę w roku 1122, nigdy już nie uzyskał takiej pozycji jak
za owego antypapieża. W 1122 roku w Wormacji
Kalikst II i Henryk V uzgodnili, że król nie będzie wpływał na wybór biskupów i opatów, a dobra lenne będzie nadawał im cesarz.
Pierwsza połowa XII wieku to czasy nowej
schizmy papieskiej. Wspomniana zdecydowana polityka papieża Grzegorza VII wzmocniła
prestiż instytucji Kościoła, ale stan ten nie potrwał długo. Cesarz niemiecki Fryderyk Barbarossa (władca w latach 1152–1190, w latach
1154–1186 również król Włoch), który w swych
rządach wzorował się na najważniejszych cesarzach, między innymi Justynianie Wielkim i Karolu Wielkim, był zdecydowany utrzymać całkowitą zależność Kościoła od władzy państwowej.
Kolejny ostry konflikt rozpoczęło starcie z le-
13
gatem papieskim Rolandem ze Sieny (późniejszym papieżem Aleksandrem III) podczas sejmu
Rzeszy w Besançon w roku 1157, kiedy to legat
papieski podejmując spór o inwestyturę oświadczył, że korona cesarska stanowi kościelne „beneficjum”, czyli cesarz jest lennikiem papieża.
Po śmierci papieża Hadriana IV podczas wyboru
jego następcy doszło do rozłamu wśród kardynałów. Głosami większości zwyciężyła kandydatura Rolanda, jednak procesarska mniejszość
miała swojego kandydata – kardynała Ottaviano
di Monticellego, który przybrał imię Wiktor IV.
Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego Fryderyk Barbarossa na synodzie
w Pawii w 1160 roku, w którym wzięli udział
głównie biskupi z Niemiec i północnych Włoch,
uznał za zwierzchnika Kościoła Wiktora IV i ekskomunikował Aleksandra III i jego stronników.
Aleksander III, choć miał poparcie większości
kardynałów, musiał uciekać z Rzymu, a następnie wyklął cesarza. Konflikt został zakończony
dopiero ukorzeniem się Fryderyka I Barbarossy,
czyli Rudobrodego, przed papieżem Aleksandrem III 24 lipca 1177 roku w Wenecji.
Takie było polityczne tło czasów, w których
żyła Hildegarda.
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Boskie i cesarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Życie klasztorne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wizje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dzieła teologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bóg, człowiek i harmonia świata . . . . . . . . . . . . . . 37
Kobieta i mężczyzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zieloność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kaznodziejka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Cnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Przyroda i medycyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Geniusz Hildegardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Download