1 - NetPrace.pl

advertisement
Funkcje
i
Narodowego Banku Polskiego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Wstęp
Rozdział I
Rola banku centralnego w gospodarce
Emisja pieniądza
Nadzór nad działalnością banków komercyjnych
Polityka pieniężno-kredytowa
Regulowanie podaży pieniądza
Bank państwa
2. Narodowy Bank Polski
Rys historyczny
Podstawy prawne działania NBP – ustawa o Narodowym Banku Polskim
rola
Struktura banku
Wpływ NBP na funkcjonowanie gospodarki
3. System bankowy w Unii Europejskiej
Historia wybranych banków centralnych państw Unii Europejskiej
Zmiana sposobu funkcjonowania banków po przystąpieniu do UE
Europejski Bank Centralny
Unia monetarna
Efekty gospodarcze w krajach 15-tki po wprowadzeniu EURO
4. NBP po przystąpieniu Polski do UE
Funkcje i rola NBP
Próba określenia korzyści i kosztów dla polskiego systemu bankowego i gospodarki
Wnioski
Wstęp
Polska polityka monetarna okresu transformacji prowadzona przez Narodowy Bank
Polski jest z punktu widzenia efektów dziedziną polityki gospodarczej jednocześnie
najbardziej chwaloną jak i najsurowiej krytykowaną. Do podstawowych jej zasług można
zaliczyć uzdrowienie i umocnienie podstaw długofalowego wzrostu gospodarki co związane
jest ze stworzeniem sytemu stabilnego pieniądza. Zarzuty są przede wszystkim związane z
przypisywaniem polityce monetarnej bezrobocia i zastoju gospodarki. W ostatnich kilku
latach NBP realizuje misję dziejową, prowadząc działania zmierzające do włączenia kraju,
możliwie szybko i bez większych zawirowań do obszaru wspólnego, europejskiego pieniądza.
Traktat z Maastricht z 1992 r. ustanowił nie tylko wspólną walutę, ale również
Europejski Bank Centralny (EBC). Bank ten jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami
oraz stabilność euro i posiada wyłączność na emisję banknotów i monet. Jego podstawowe
zadanie wiąże się z krytycznych krótkoterminowych stóp procentowych tak więc pośrednio
decyduje o tempie wzrostu gospodarczego. Jednocześnie EBC jest filarem Europejskiego
Systemu Banków Centralnych (ESCB), który obejmuje oprócz wspomnianego EBC banki
centralne państw członkowskich. Do zasad ESCB należy formułowanie i wdrażanie zasad
polityki walutowej Unii Europejskiej, przechowywanie rezerw zagranicznych państw
członkowskich i zarządzanie nimi, wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów
płatniczych i wspomaganie prac odpowiednich władz krajowych w zakresie nadzorowania
instytucji kredytowych i stabilności systemu finansowego. Po wstąpieniu do UE NBP wejdzie
do EBC, natomiast po spełnieniu kryteriów konwergencji Polska przyjmie euro jako walutę
narodową, a krajowy bank centralny znajdzie się w strukturach ESBC.
Celem pracy jest analiza roli NBP po wejściu do UE poprzez uchwycenie nowych
zadań jakie będzie miała do spełnienia ta instytucja oraz zidentyfikowanie korzyści i
niekorzyści dla polskiej gospodarki związanych z przyjęciem priorytetów wspólnotowej
polityki monetarnej. Cechą charakterystyczną współczesnych gospodarek rynkowych jest
autonomiczność banku centralnego wobec poczynań rządu. Analiza polityki prowadzonej
przez NBP po upadku socjalizmu umożliwi ocenę stopnia niezależności NBP od wpływów
organów, które odpowiadają za politykę fiskalną. Nasuwa się również pytanie czy polityka
monetarna realizowana do tej pory wspiera czy raczej hamuje rozwój polskiej gospodarki?
Kolejny problem rozpatrywany w pracy dotyczy zakresu swobody jaki będzie posiadał
krajowy bank centralny w zintegrowanej Europie. Jak już wcześniej wspomniano początkowo
walutą narodową będzie złotówka, a dopiero po spełnieniu kryteriów konwergencji Polska
wejdzie do strefy euro. Powstają więc pytania: Czy wysiłki organu odpowiedzialnego za
politykę monetarną powinny zmierzać do jak najszybszego przyjęcia nowej waluty? Jakie
zadania z tym związane będzie miał do wykonania NBP? Czy Polska skorzysta gospodarczo
na przyjęciu euro za walutę narodową? Kto odniesie największe korzyści z nowej waluty i na
czym będą one polegały?
Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym wyszczególniono funkcje banku
centralnego w gospodarce związane z nadzorem nad działalnością banków komercyjnych
oraz ze sprawowaniem roli banku państwa (emisja pieniądza, kontrola podaży pieniądza,
finansowanie deficytu sektora publicznego). Następnie została ukazana historia bankowości
centralnej na ziemiach polskich począwszy od roku 1828, kiedy to pod zaborem rosyjskim
utworzono Bank Polski. W dalszej części omówiona została Ustawa o Narodowym Banku
Polskim, gdzie zwrócono uwagę przede wszystkim na strukturę NBP, jego zadania i fundusze.
Rozdział kończy przegląd działalności NBP od momentu początku transformacji polskiej
gospodarki do dnia dzisiejszego.
Kolejny rozdział dotyczy bankowości centralnej krajów Unii Europejskiej. Najpierw
zostały scharakteryzowane banki centralne Austrii, Belgii i Hiszpanii. Przedstawiona została
ich historia i obecny kształt. Europejski Bank Centralny, jego struktura i zadania zostały
przedstawione w kolejnej części. Następnie poddano analizie przyczyny, które legły u
podstaw utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, a także opisano Europejski System
Walutowy. Szczegółowo zaprezentowana została trzyetapowa droga jaką przeszły państwa
unijne dążące do stworzenia Wspólnego Rynku. Uwzględniono przy tym procesy, które
przyczyniły się do powstania nowej waluty euro. Rzutowały one na zmiany jakie nastąpiły w
funkcjonowaniu systemów bankowych państw, które z czasem weszły do strefy euro.
Przyjęcie nowej waluty było warunkowane spodziewanymi efektami gospodarczymi.
Uwzględnione je i scharakteryzowano w ostatniej części rozdziału.
Rozdział trzeci nawiązuje do kryteriów zbieżności jakie Polska musi wypełnić, aby
wejść do strefy euro. Związane są one z prowadzeniem polityki antyinflacyjnej, włączeniem
złotego do Europejskiego Mechanizmu Kursowego, upłynnieniem złotego oraz obniżaniem
poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego. W dalszej kolejności została wskazana
rola NBP jako banku centralnego państwa należącego do Unii. Na podstawie nowych
uwarunkowań w jakich znalazła polska gospodarka wraz z sektorem bankowym, w tym
bankiem centralnym po wejściu do struktur unijnych dokonano identyfikacji korzyści i
niekorzyści. Całość pracy zamykają wnioski.
1. Rola banku centralnego w gospodarce
Obecnie w każdym kraju, bez względu na jego wielkość istnieje bank centralny.
Spełnia on dwie podstawowe funkcje. Jest bankiem banków i bankiem państwa. Jako bank
banków jest bankierem dla banków komercyjnych, dzięki czemu zapewnia sprawne
funkcjonowanie całego systemu bankowego, Jako bank państwa sprawuje kontrolę nad
podażą pieniądza i finansuje deficyt budżetu państwa.
1.1. Nadzór nad działalnością banków komercyjnych
Bank centralny spełniając funkcję banku banków organizuje system rozliczeń
pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w
międzybankowym rynku pieniężnym. Jest też odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo
całego systemu bankowego. Sprawuje kontrolę nad działalnością banków komercyjnych, a w
szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. Poza funkcjami
nadzorczymi bank centralny pełni w stosunku do banków komercyjnych także funkcje
regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa banków i zgromadzonych w
nich wkładów pieniężnych oraz zachowanie płynności w systemie bankowym. Występuje w
tej funkcji również jako kredytodawca ostatniej instancji. W przypadku wystąpienia
przejściowych kłopotów z płynnością bank komercyjny może otrzymać od banku centralnego
pomoc finansową, albo w formie kredytu redyskontowego albo kredytu lombardowego. Bank
centralny kształtuje też potencjał kredytowy banków operacyjnych poprzez odpowiednie
instrumenty pieniężne:
a) stopę rezerw obowiązkowych,
b) politykę redyskontową,
c) politykę lombardową,
d) politykę kursową.
Stopa rezerw obowiązkowych jest to minimalna relacja rezerw gotówkowych do
wkładów, jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego (lub
też w postaci innych, ściśle określonych aktywów, jak np. gotówka w kasach banków).
Podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych wywołuje następujące efekty w sektorze
bankowym:
 ogranicza możliwości ekspansji kredytowej banków,
 obniża potencjalne zyski banków komercyjnych ze względu na obniżenie rozmiarów
kredytu,
 mobilizuje banki komercyjne do ściągania wierzytelności od dłużników,
 zachęca banki komercyjne do sprzedaży papierów wartościowych, w celu
uzupełnienia rezerw obowiązkowych
Polityka redyskontowa - polega na refinansowaniu banków tj. udzielanie kredytów
przez bank centralny poprzez:
 redyskonto weksli – wykupywanie weksli złożonych w bankach handlowych,
 kredyt pod zastaw papierów wartościowych.
Polityka ta prowadzona jest za pomocą określonych instrumentów. Są to:
 stopa redyskontowa, która określa cenę, jaką bank centralny pobiera za usługę
polegającą na odkupieniu od banków komercyjnych w zamian za gotówkę
wierzytelności prywatnych przed ich spłatą.
 kontyngenty redyskonta oddziaływujące na podaż pieniądza.
 wymagania jakościowe w stosunku do materiału wekslowego tzn. podpisywanie
weksla przez trzy osoby, ważność maksymalnie 90, charakter weksla handlowego1.
Polityka lombardowa polega na tym, że udzielany jest kredyt lombardowy, który jest
wykorzystywany do finansowania banków, jeżeli powstaje wyjątkowo trudna sytuacja na
rynku pieniężnym. Spłata jego następuje w ciągu trzech miesięcy. Od 26.06.2003 r. kredyt
lombardowy w Polsce jest oprocentowany na poziomie 6,75%.
Polityka kursowa polega na ustalaniu kursów walut podstawowych z tzw. koszyka
walut (euro, dolar USD, funt brytyjski, frank szwajcarski). Obecnie banki komercyjne mogą
zawierać umowy walutowe w granicach +- 7% w stosunku do kursów ustalonych przez NBP
(w tym przypadku) 2, 3.
1.2. Bank państwa
1.2.1. Emisja pieniądza
Bank emisyjny jest jedyną instytucją mającą wyłączne prawo emitowania znaków
pieniężnych, będących prawnym środkiem płatniczym w kraju. Wyjątkiem jest tu system
bankowy Stanów Zjednoczonych, w których prawo do emisji jednolitej waluty (dolara) ma 12
Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej (System Rezerwy Federalnej). Bank centralny
określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za
którego płynność odpowiada. Dzięki emisji pieniądza jest zawsze wypłacalny. Jeżeli poniesie
1
R. Milewski (red. naukowa), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 475
http://consite.terramail.pl/bank1.htm
3
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia – makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1996, s. 125, 130
2
straty, to i tak będzie mógł w pełni zaspokajać roszczenia posiadaczy wkładów. Ponadto
organizuje on obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu4.
1.2.2. Regulowanie podaży pieniądza
Rezerwa obowiązkowa pełniła w przeszłości co najmniej kilka funkcji. Była
instrumentem ostrożnościowym, zabezpieczającym wypłacalność banków wobec ich
klientów, jak i rodzajem podatku, pozwalającym na generowanie zysku przez bank centralny.
Funkcje te nie mają obecnie większego znaczenia, jako że konkurencja między bankami
funkcjonującymi w różnych krajach wymusiła znaczące redukcje stóp rezerwy oraz
systemowe rekompensaty kosztów ponoszonych przez banki z tytułu jej utrzymywania. Banki
obciążone wyższą stopą rezerwy mogą przeznaczyć mniejszą część przyjmowanych
depozytów na udzielane kredyty. Aby zrekompensować ten ubytek zmuszone są do
utrzymania większej różnicy między oprocentowaniem kredytów i depozytów, a więc oferują
niższe oprocentowanie depozytów lub wyższe kredytów niż konkurenci obciążeni niższą
rezerwą obowiązkową. Z tego powodu część banków centralnych nie tylko znacząco obniżyła
w ostatnich latach stopy rezerwy, ale wręcz zrezygnowała z tego instrumentu.
W Polsce od 31.10.003 r. obowiązuje stopa rezerwy obowiązkowej na poziomie 3,5%.
Różnice pomiędzy oprocentowaniem kredytów i wkładów dla ludności w bankach
komercyjnych dochodzą do ponad 10%. W niekorzystnej sytuacji są klienci, dla których cena
kredytu w porównaniu do jej poziomu w krajach Unii jest wysoka. Na przykład
oprocentowanie lokat terminowych na rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościoworozliczeniowych przy zmiennej stopie procentowej na okres 24 miesięcy dla kwoty poniżej
10.000 złotych, od 10.000 do 49.999 i powyżej 50.000 w listopadzie 2003 r. w PKO BP S.A.
wynosiło odpowiednio 3,10; 3,45 i 4,20%. Natomiast kredyty gotówkowe do 24 miesięcy
przy zmiennej stopie procentowej były oprocentowane w tym samym okresie na 16%5.
Jednym
ze
sposobów
eliminacji
obciążeń
systemu
bankowego
z
tytułu
wykorzystywania rezerwy obowiązkowej jest jej oprocentowanie na poziomie rynkowym.
Rozwiązanie takie przyjął np. Europejski Bank Centralny (EBC) - stopa rezerwy wynosi 2% a
środki utrzymywane do wysokości rezerwy wymaganej są oprocentowane na poziomie
oprocentowania głównych operacji refinansujących. Oznacza to, że pożyczenie w EBC
środków na utrzymanie rezerwy obowiązkowej jest w zasadzie neutralne dla wyniku
finansowego banków. Dzięki stosowaniu tego instrumentu bank centralny kreuje jednak popyt
na pieniądz banku centralnego, zmuszając banki do pożyczania środków po wyznaczonej
4
5
Milewski R., ..., s. 473
http://www.pkobp.pl/tabele/index.xml
przez siebie cenie. Pozwala to na wzmocnienie kontroli banku centralnego nad rynkowymi
stopami procentowymi.
Uśredniona rezerwa obowiązkowa pomaga także stabilizować te stopy na pożądanym
przez bank centralny poziomie. Jest tak dlatego, że banki maksymalizując zysk dążą do
utrzymania stanu środków na swoich rachunkach w banku centralnym na optymalnym
poziomie - nie mniej niż wynosi rezerwa wymagana (gdyż nieutrzymanie rezerwy łączy się na
ogół z dolegliwymi sankcjami ze strony banku centralnego) i nie więcej, gdyż
nieoprocentowane środki generują stratę alternatywną (mogłyby zostać zainwestowane w
aktywa przynoszące dochód). Dlatego banki są bardzo wrażliwe na niewielkie zmiany
płynności, co powoduje znaczne wahania stóp procentowych. Uśrednienie rezerwy oznacza,
że wymagany poziom środków powinien zostać utrzymany średnio w okresie, a nie każdego
dnia, co redukuje znacząco presję na stopy procentowe w okresie utrzymywania. Stabilizująca
funkcja rezerwy obowiązkowej ma istotne znaczenie, gdyż wspomaga działania banku
centralnego zmierzające do utrzymania rynkowych stóp procentowych na poziomie spójnym
z realizowaną polityką pieniężną. Banki centralne pozbawione tego instrumentu są z reguły
zmuszone do bardzo częstych interwencji w ramach operacji otwartego rynku, celem
eliminacji niewielkich nawet wahań płynności. Dlatego też, np. Bank Anglii interweniuje na
rynku pieniężnym kilka razy w ciągu dnia, podczas gdy Eurosystem - poza całkowicie
wyjątkowymi sytuacjami - prowadzi regularne, cotygodniowe operacje według z góry
ustalonego kalendarza6.
Stopa redyskontowa jest stopą procentową pobieraną przez bank centralny od
pożyczek
udzielanych
bankom
komercyjnym
pod
zastaw
poprzednio
przez
nie
zdyskontowanych weksli lub innych papierów wartościowych. Często w literaturze używa się
zamiennie pojęć „stopa dyskontowa” i „stopa redyskontowa”. Stopa dyskontowa jest stopą
procentową, według której banki komercyjne skupują weksle handlowe od swoich klientów
przed terminem ich płatności. Przy redyskoncie weksli od 26.06.2003 r. stosuje się w Polsce
stopę 5,75%.
Wysokość stopy redyskontowej wpływa na wielkość pożyczek zaciąganych przez
banki komercyjne w banku centralnym. Koszt kredytu rośnie, gdy następuje wzrost stopy
redyskontowej. W efekcie następuje spadek rezerw banków komercyjnych i zostaje
ograniczona ich działalność kredytowa. Natomiast, gdy stopa redyskontowa jest obniżana
6
http://consite.terramail.pl/bank3.htm
spada koszt kredytu, banki komercyjne sprzedają większą liczbę weksli bankowi centralnemu,
wzrastają rezerwy banków komercyjnych i rozszerzana jest działalność kredytowa7.
W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się podstawowych stóp procentowych w
Polsce w latach 1989-2003.
Tabela 1. Podstawowe stopy procentowe NBP
KREDYT
Sposób
Lombardowy
naliczania
Obowiązuje od:
Stopa kredytu redys.
(Kredyt Redysk.)
Sposób
Stopa
Stopa
naliczania
Referencyjna
Depozytowa
01.01
*
*
1989
*
21.03
*
*
*
*
01.08
*
*
*
*
01.10
*
*
*
*
01.11
*
*
*
*
01.12
*
*
26
kwartalnie
*
1990
styczeń
*
*
49
kwartalnie
luty
*
*
24
kwartalnie
marzec
*
*
16
kwartalnie
kwiecień
*
*
13
kwartalnie
maj
*
*
9
kwartalnie
czerwiec
*
*
7
kwartalnie
01.07
*
*
28
rocznie
15.10
*
*
36
rocznie
21.11
*
*
48
rocznie
rocznie
01.02
*
*
1991
60
01.05
*
*
51
rocznie
05.07
*
*
44
rocznie
02.08
*
*
39
rocznie
15.09
*
*
36
rocznie
1992
32
rocznie
01.07
37
rocznie
1993
22.02
33
rocznie
29
rocznie
1994
13.05
31
rocznie
28
rocznie
rocznie
21.02
34
rocznie
1995
31
29.05
30
rocznie
27
rocznie
18.09
28
rocznie
25
rocznie
1996
08.01
26
rocznie
23
rocznie
17.07
25
rocznie
22
rocznie
1997
04.08
27
rocznie
24,5 (26,1)
rocznie
1998
26.02
24
23.04
26
rocznie
23,5 (25)
rocznie
21,5
17.07
24
rocznie
21,5 (22,6)
rocznie
19
10.09
7
23
21.05
Milewski R., ..., s. 476-477
18
29.10
22
rocznie
20 (21,05)
rocznie
17
10.12
20
rocznie
18,25 (19,1)
rocznie
15,5
21.01
17
rocznie
15,5 (16,1)
rocznie
13
18.11
20,5
rocznie
19
rocznie
16,5
24.02
21,5
rocznie
20
rocznie
17,5
31.08
23
rocznie
21,5
rocznie
19
18
1999
23.09
14
2000
2001
01.03
22
rocznie
20,5
rocznie
29.03
21
rocznie
19,5
rocznie
17
28.06
19,5
rocznie
18
rocznie
15,5
23.08
18,5
rocznie
17
rocznie
14,5
26.10
17
rocznie
15,5
rocznie
13
29.11
15,5
rocznie
14
rocznie
11,5
01.12
7,5
2002
31.01
13,5
rocznie
12
rocznie
10
26.04
12,5
30.05
12
27.06
6,5
rocznie
11
rocznie
9,5
rocznie
10,5
rocznie
9
6
11,5
rocznie
10
rocznie
8,5
5,5
29.08
10,5
rocznie
9
rocznie
8
26.09
10
rocznie
8,5
rocznie
7,5
24.10
9
rocznie
7,75
rocznie
7
28.11
8,75
rocznie
7,5
rocznie
6,75
4,75
4,5
5
2003
30.01
8,5
rocznie
7,25
rocznie
6,5
27.02
8
rocznie
6,75
rocznie
6,25
4,5
27.03
7,75
rocznie
6,5
rocznie
6
4,25
25.04
7,25
rocznie
6,25
rocznie
5,75
4,25
29.05
7
rocznie
6
rocznie
5,5
4
26.06
6,75
rocznie
5,75
rocznie
5,25
3,75
Źródło: http://www.nbp.pl/statystyka/dzienne/Stopy_procent.html
Operacje otwartego rynku są to transakcje prowadzone przez bank centralny z
bankami komercyjnymi, dokonywane z inicjatywy banku centralnego. Poprzez operacje
otwartego rynku bank centralny staje się aktywnym i równorzędnym uczestnikiem rynku
pieniężnego. W zakres operacji otwartego rynku wchodzą: warunkowa i bezwarunkowa
sprzedaż lub kupno papierów wartościowych czy dewiz, a także emisje własnych papierów
dłużnych przez bank centralny. Operacje otwartego rynku wpływają na poziom
krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. W konsekwencji
równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku
centralnym.
Najprostszą formą operacji otwartego rynku jest operacja bezwarunkowa. W ramach
tego typu operacji bank centralny może kupić bądź sprzedać papiery wartościowe. Zakup
papieru wartościowego przez bank centralny dostarcza płynności (dodatkowych środków)
systemowi bankowemu, natomiast sprzedaż papieru wartościowego tę płynność absorbuje.
Najczęściej stosowanym przez banki centralne rodzajem operacji otwartego rynku są
natomiast operacje warunkowe. W ramach operacji warunkowych bank centralny może kupić
(repo) lub sprzedać (reverse repo) papiery wartościowe. Operacja warunkowego zakupu
polega na zakupie papieru przez bank centralny od banku komercyjnego, z jednoczesnym
zobowiązaniem banku komercyjnego do odkupienia tego papieru wartościowego po
określonej cenie i w określonym terminie. Zakup papieru wartościowego przez bank centralny
w ramach operacji warunkowej jest odpowiednikiem zabezpieczonego kredytu udzielonego
bankowi komercyjnemu przez bank centralny. Operacja warunkowej sprzedaży polega na
sprzedaży papieru przez bank centralny bankowi komercyjnemu, z jednoczesnym
zobowiązaniem banku komercyjnego do odsprzedania tego papieru wartościowego po
określonej cenie i w określonym terminie. Sprzedaż papieru wartościowego przez bank
centralny w ramach operacji warunkowej jest odpowiednikiem lokaty złożonej przez bank
komercyjny w banku centralnym.
W ramach operacji otwartego rynku bank centralny może także emitować własne
papiery dłużne, za pomocą których absorbuje nadwyżki płynnych środków z banków
komercyjnych8.
1.2.3. Finansowanie deficytu sektora publicznego
Deficyt sektora publicznego tworzy deficyt budżetu centralnego i budżetów
terenowych oraz deficyt w znacjonalizowanych gałęziach. W przypadku wystąpienia deficytu
państwo może zaciągnąć pożyczkę za granicą, zaciągnąć dług od własnego społeczeństwa
albo za pośrednictwem banku centralnego dodrukować pieniądze.
Jeżeli państwo decyduje się na sfinansowanie deficytu przez pożyczenie środków
pieniężnych od własnych obywateli to przeprowadza przez bank centralny operacje otwartego
rynku. Papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje) są sprzedawane w zamian za
gotówkę. W rękach krajowych podmiotów gospodarczych znajdują się wtedy przynoszące
odsetki papiery wartościowe i jednocześnie nie zostaje zmieniona podaż pieniądza. Państwo
bowiem wprowadziło ponownie do gospodarki taką samą ilość pieniędzy, jaka została z niej
poprzednio wycofana w wyniku sprzedaży papierów wartościowych. Państwo musi jednak po
upływie określonego czasu odkupić wyemitowane bony skarbowe, obligacje, itp. Rola banku
centralnego w tym przypadku sprowadza się do odpowiedzialności za emisję nowych
papierów wartościowych niezbędnych do zdobycia pieniędzy na wykup dawnych walorów,
których termin wykupu właśnie upływa. Bank centralny podejmuje również decyzje
8
http://www.nbp.pl/onbp/informacje/polityka_pieniezna.html
dotyczące szczegółów związanych z samą emisją tj. przyszła data zobowiązująca do wykupu
przez państwo papierów wartościowych czy wysokość stopy procentowej.
W przypadku dodrukowania pieniędzy bank centralny za „nową gotówkę” zakupuje
od państwa papiery wartościowe. Państwo pokrywa z otrzymanych środków nadwyżkę
wydatków nad wpływami podatkowymi. Zwiększa się tym samym baza monetarna i podaż
pieniądza9.
Gospodarki państw rozwiniętych dążą w ostatnich latach do uniezależnienia banku
centralnego. Podobnie dzieje się w Polsce, chociaż są obserwowane naciski ze strony rządu na
Radę Polityki Pieniężnej, zwłaszcza przy ustalaniu stóp procentowych. Głównym celem NBP
jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki rządu.
Dochodzi jednak do sytuacji, w której obydwa cele mogą się wykluczać. Rząd może
oczekiwać obniżenia stóp procentowych, które pobudzają popyt wewnętrzny, jeżeli nie jest w
stanie tego dokonać mając w ręku instrumenty polityki fiskalnej. Presja popytowa jest
czynnikiem pobudzającym inflację i dlatego dzięki niezależnej pozycji banku centralnego
stopy procentowe są obniżane systematycznie, a ceny nie wzrastają gwałtownie. Po wejściu
do UE decyzje NBP będą zależne od Europejskiego Banku Centralnego, który również jest
autonomiczny względem władz unijnych.
1.3. Rys historyczny
W rozwoju bankowości centralnej na ziemiach polskich można wyróżnić 4 okresy:
 działalność Banku Polskiego pod zaborem rosyjskim
 pierwsze banki centralne w niepodległej Polsce,
 funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego w gospodarce socjalistycznej,
 działalność Narodowego Banku Polskiego w gospodarce rynkowej.
1.3.1. Początki banku centralnego na ziemiach polskich
Korzenie polskiej bankowości
centralnej sięgają przełomu osiemnastego
i
dziewiętnastego wieku. Utworzenie Banku Polskiego w 1828 roku było efektem ponad
sześćdziesięcioletnich starań, w której uczestniczyli m. in. Stanisław Konarski, Stanisław
Staszic, Fryderyk Skarbek, Ksawery Drucki-Lubecki. Dążenia do utworzenia banku
emisyjnego były jednym z wyrazów przekształceń, jakie zachodziły w stosunkach
gospodarczych i społeczno-politycznych Polski końca XVIII wieku. Doniosłą rolę w tym
procesie odegrał Bank Polski. Książę Ksawery Drucki-Lubecki - twórca Banku Polskiego uzasadniając państwową formę tej instytucji podkreślał: „Takie niestety jest położenie władzy
9
Begg D., ..., s. 131-132
w kraju nierozwiniętym, jak nasz, że musi we wszystkim i na każdym polu brać inicjatywę,
ponieważ stan oświaty, nieufność i zakorzenione przyzwyczajenia powstrzymują obywateli
od wszelkich nowości, które gdzie indziej można pozostawić zabiegom osób prywatnych, we
własnym ich zakresie". Nader słuszną okazała się koncepcja Banku jako instytucji
państwowej.
Wśród najpilniejszych zadań gospodarczych była przebudowa zrujnowanego systemu
monetarnego. Bank Polski, wypełniając z powodzeniem funkcję emisyjną, wprowadził na
ziemiach Królestwa Polskiego nowoczesny ustrój pieniężny. Drugim istotnym zadaniem
Banku było kredytowe wspieranie rozwoju rolnictwa i górnictwa, przemysłu i handlu oraz
innych dziedzin gospodarki. Niezwykle korzystne uregulowania prawne stwarzały duże
możliwości pozyskiwania środków pieniężnych przez Bank Polski, co umożliwiało wydatne
wspomaganie rozwoju gospodarki.
W swojej działalności Bank nie ograniczał się wyłącznie do klasycznych funkcji
bankowych. Zajmował się również - i to na szeroką skalę - bezpośrednią działalnością
organizatorską, inwestycyjną i produkcyjną. Za sprawą Banku Polskiego następowała szybka
rozbudowa dróg i infrastruktury gospodarczej, podjęto inicjatywy służące rozwojowi
rolnictwa i górnictwa, zwłaszcza w Zagłębiu Staropolskim. Bank Polski był twórcą lub
współtwórcą licznych ognisk życia przemysłowego, między innymi takich, jak: Zakłady
Starachowickie, Huta Bankowa Zakłady Żyrardowskie, Fabryka Maszyn w Warszawie,
Papiernia w Jeziornie, Warzelnia Soli w Ciechocinku. Inicjował w ten sposób procesy
industrializacyjne na ziemiach polskich. Położył też Bank duże zasługi w rozwoju handlu
wewnętrznego i zagranicznego.
Wśród czynników determinujących sytuację Banku Polskiego do najważniejszych
należało kształtowanie się warunków politycznych w Królestwie Polskim. Tendencje
unifikacyjne władz rosyjskich, zmierzające do zlikwidowania odrębności ustrojowej i
instytucjonalnej Królestwa Polskiego, obejmowały również Bank Polski. Zapoczątkowane
zostały w 1840 r. a gwałtownemu nasileniu uległy po Powstaniu Styczniowym w 1863 r. Była
to nie tylko określona forma odwetu za wystąpienie Polaków przeciwko Rosji, lecz wiązało
się również z utworzeniem w 1860 r. banku centralnego Rosji pod nazwą Banku Państwa. Za
akt prawny, zapowiadający likwidację Banku Polskiego można uznać ukaz carski z 1867 r. o
o wcieleniu Królestwa Polskiego do Rosji. W 1867 r. Bank Polski został bezpośrednio
podporządkowany ministerstwu finansów w Petersburgu. Rozpoczęło się stopniowe
ograniczanie funkcji (m. in. odebrany został przywilej emisyjny) i zakresu czynności Banku
Polskiego. Zakończeniem tego procesu było przekształcenie tej instytucji w kantor
warszawski rosyjskiego Banku Państwa, dokonane w 1885 r.
1.3.2. Banki centralne w II Rzeczypospolitej
Od czasu likwidacji Banku Polskiego do pierwszej wojny światowej na ziemiach
polskich obowiązywały systemy pieniężne i działały banki emisyjne państw zaborczych Austrii, Niemiec i Rosji. Po wyparciu wojsk rosyjskich i zajęciu Warszawy przez wojska
niemieckie, nowe władze okupacyjne utworzyły Polską Krajową Kasę Pożyczkową (PKKP)
jako namiastkę banku centralnego dla obszaru Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.
Pod koniec 1916 r. PKKP rozpoczęła emitowanie marek polskich, gwarantowanych przez
Bank Rzeszy Niemieckiej. PKKP była ponadto uprawniona do gromadzenia depozytów i
udzielania pożyczek oraz wykonywania innych czynności bankowych. Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę w 1918 r. PKKP przeszła pod zarząd polski i na podstawie
dekretu Naczelnika Państwa stała się „jedyną emisyjną instytucją bankową Państwa
Polskiego, kasą centralnych urzędów państwowych i miejscem przechowywania depozytów,
znajdujących się pod opieką Państwa". Zasługą PKKP było dokonanie unifikacji systemu
pieniężnego na ziemiach polskich poprzez wprowadzenie, w miejsce wycofywanych z obiegu
rubli rosyjskich i koron austriackich, jednolitej jednostki pieniężnej - marki polskiej. PKKP
nie zdołała natomiast poradzić sobie z narastaniem hiperinflacji, która w ciągu kilku lat
doprowadziła do dewastacji systemu pieniężnego, opartego na marce polskiej. Konieczne
stało się przeprowadzenie gruntownej reformy pieniężnej oraz ustanowienie banku
centralnego, odpowiadającego nowym wymaganiom, a zwłaszcza potrzebie stabilizacji
pieniądza polskiego.
Na podstawie ustawy uchwalonej przez Sejm RP 11 stycznia 1924 r. „O naprawie
Skarbu i reformie walutowej” powołany został do życia drugi Bank Polski, którego głównym
zadaniem było utrzymanie stałości nowego pieniądza – złotego oraz regulowanie obiegu
pieniężnego i kredytu. Na mocy ustawy Bankowi Polskiemu nadano formę spółki akcyjnej z
udziałem Skarbu Państwa, podlegającej nadzorowi państwowemu.
Harmonizacji działalności Banku Polskiego z polityką gospodarczą rządu służyły
zasady powoływania i odpowiedzialności władz Banku. Zgodnie ze statutem głównym
organem kierowania była Rada Banku, wybierana na 3-letnią kadencję przez Walne Zebranie
Akcjonariuszy. Pracom Rady przewodniczył prezes Banku, mianowany na 5-letnią kadencję
przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów. W posiedzeniach Rady uczestniczył
komisarz Banku mianowany przez Ministra Skarbu, który czuwał nad zgodnością działalności
Banku z polityką gospodarczą rządu. Organem bieżącego zarządzania Bankiem była dyrekcja
Banku, składająca się z dyrektora naczelnego oraz dyrektorów Banku, powoływanych przez
Radę Banku i zatwierdzanych przez Ministra Skarbu.
Bank Polski posiadał wyłączne prawo emisji banknotów, będących prawnym
środkiem płatniczym na obszarze Polski. Zgodnie ze statutem, emisja powinna mieć
zapewnione pokrycie, co najmniej w 30 procentach, w rezerwach złota bądź w postaci walut
wymienialnych lub czeków i weksli, płatnych w bankach zagranicznych o najwyższym
standingu finansowym. Statut określał ponadto, że rząd nie może zlecać Bankowi emisji
banknotów w celu sfinansowania swych wydatków, ponad jednoznacznie określaną granicę.
Zakres czynności Banku Polskiego był bardzo szeroki, łączył funkcje typowego banku
handlowego (komercyjnego) z funkcjami banku emisyjnego. Podobnie jak przed stu laty
uznano za konieczne włączenie się drugiego Banku Polskiego do działalności mającej na celu
pobudzanie rozwoju gospodarstwa narodowego poprzez ułatwienia kredytowe i rozwój
pośrednictwa finansowego. Tak więc Bank Polski prowadził rozległą działalność depozytową,
emitował papiery wartościowe w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięć
gospodarczych, prowadził rozległe operacje papierami wartościowymi, zarówno rządowymi,
jak i komunalnymi i hipotecznymi, na giełdach krajowych. Bank udzielał pożyczek i
kredytów zarówno bankom, jak i podmiotom niefinansowym, firmom przemysłowym,
rolnym, handlowym itp. Podstawową formą kredytowania gospodarki było dyskonto weksli
handlowych, powstałych w procesie obrotu gospodarczego oraz dyskonto dewiz (weksli
płatnych w walutach obcych). W ten sposób wielkość kredytu uzależniana była od
rzeczywistej wielkości produkcji, co sprzyjało stabilności siły nabywczej złotego i chroniło
przed inflacją. Udzielane były również kredyty pod zastaw papierów wartościowych,
notowanych na giełdzie. Miały one na celu ułatwienie utrzymania bieżącej płynności
płatniczej przez banki komercyjne, instytucje handlowe czy przedsiębiorstwa przemysłowe
bądź rolne.
Bank Polski wydatnie przyczynił się do umocnienia pozycji złotego na
międzynarodowych rynkach finansowych. Wykorzystywał wszystkie możliwości dla
prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, której nadrzędnym celem była stabilizacja
systemu pieniężnego i wzrost zaufania obywateli do polskiego pieniądza. Nie było to zadanie
łatwe, zważywszy iż działalność Banku przypadała na trudne lata kryzysu ekonomicznego
1929-1933, którego skutki w Polsce były szczególnie głębokie i długotrwałe.
1.3.3. Działalność NBP w gospodarce socjalistycznej
Po wybuchu drugiej wojny światowej, w związku z bezpośrednim zagrożeniem
przejęcia walorów (zapasów złota) przez hitlerowskiego najeźdźcę, Bank Polski został
ewakuowany przez Rumunię do Francji, a następnie do Anglii, gdzie pozostawał do 1946 r.
15 stycznia 1945 na ziemiach polskich wyzwalanych spod niemieckiej okupacji rozpoczął
działalność nowy bank centralny - Narodowy Bank Polski, który uzyskał przywilej emisyjny
oraz został zobowiązany do szybkiego uruchomienia obiegu pieniężnego i odbudowy
bankowości oraz życia gospodarczego w kraju zrujnowanym przez wojnę. Rozpoczęło się
przejmowanie od Banku Polskiego funkcji oraz aktywów i pasywów przez NBP. Na mocy
ustawy z 22 marca 1951 r., dostosowującej system bankowy do socjalistycznych warunków
społeczno-ustrojowych, Bank Polski uległ formalnej likwidacji.
Do zakresu działania NBP, oprócz wyłącznego prawa wypuszczania biletów
bankowych na obszarze Państwa Polskiego (tym samym prawa tego został pozbawiony Bank
Polski, którego przywilej emisyjny został przedłużony przez przedwojenne władze do 1954
r.), należały następujące czynności:
 dyskonto weksli i kuponów od papierów wartościowych,
 udzielanie pożyczek i otwieranie kredytów pod zastaw wyspecyfikowanych wartości,
 kupno i sprzedaż papierów procentowych, komunalnych i hipotecznych,
 otwieranie rachunków żyrowych i przyjmowanie wkładów,
 kupno i sprzedaż pieniędzy zagranicznych,
 sprzedaż przekazów i wypłat na własne oddziały,
 przyjmowanie weksli i innych dokumentów do inkasa,
 przyjmowanie depozytów na przechowanie i do administracji,
 załatwianie wszelkich zleceń komisowych dziedziny bankowej,
 udzielanie
kredytów pod
zastaw
obligów
Skarbu Państwa i przez Państwo
poręczonych.
Wymieniony wyżej zakres czynności był tożsamy z listą operacji, wykonywanych
przez przedwojenny Bank Polski. Znaczne podobieństwa między tymi dwoma bankami
występowały również, jeśli chodzi o strukturę organów Banku oraz zasady funkcjonowania
obydwu instytucji.
Szybko okazało się, że funkcje, zakres czynności, system kierowania i zasady
funkcjonowania NBP, określone w dekrecie ze stycznia 1945 r., coraz mniej przystają do
powojennych warunków społeczno-ustrojowych. Rozbieżności uległy nasileniu poczynając
od 1948 roku, kiedy zasady trój sektorowego modelu gospodarczego (współistnienie trzech
sektorów własnościowych: prywatnego, spółdzielczego i państwowego) zaczęły być
wypierane przez dążenie do eliminacji sektora prywatnego, etatyzację spółdzielczości oraz
dominację własności państwowej. Następowało ograniczanie zakresu działania rynku oraz
związanych z nim kategorii ekonomicznych. System funkcjonowania zmierzał w kierunku
centralizacji i modelu dyrektywnego zarządzania gospodarką. Do tych zasad zaczęto
dostosowywać system bankowy oraz funkcje i metody działalności NBP. Już w 1946 r.
przyjęty został kurs na centralizację systemu bankowego. Narodowy Bank Polski przejął od
Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednie kredytowanie kluczowych gałęzi gospodarki
narodowej. Tendencja ta była kontynuowana w następnych latach.
W dekrecie Rady Ministrów z 28 października 1948 r. określone zostały kierunki
centralizacji bankowości, w myśl których banki podporządkowane zostały Ministrowi Skarbu,
a ich istotnym zadaniem stało się zapewnienie finansowania realizacji zadań ustalonych w
centralnym planie gospodarczym oraz dokonywanie kontroli w przedsiębiorstwach, czy
zasoby finansowe wykorzystywane są zgodnie z odgórnymi dyrektywami. Tak więc banki
utraciły podmiotowość decyzyjną, a ich rola sprowadzona została do wykonywania żądań
planowych. Odpowiednio do zmiany funkcji banków nastąpiły przekształcenia struktury
organizacyjnej sektora bankowego. Szybko postępowała likwidacja banków prywatnych.
Głównym trzonem stały się nieliczne banki państwowe, które uzyskały wyłączność na
obsługę określonych dziedzin gospodarki. Każda jednostka organizacyjna była „przypisana”
do wyznaczonego banku (zasada specjalizacji), a ściślej jego oddziału (zasada regionalizacji).
Takie rozwiązania organizacyjne, w zupełności eliminujące konkurencję między bankami,
sprzyjać miały racjonalnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, zgodnie z planem
centralnym.
Zgodnie z wyżej wymienionym dekretem głównymi zadaniami NBP (oprócz emisji i
organizacji obiegu pieniężnego pod nadzorem Ministra Skarbu) było sporządzanie planów
kredytowych, odpowiadających ustaleniom narodowego planu gospodarczego, zapewnienie
dopływu środków kredytowych zgodnie z ustaleniami planowymi, kontrola działalności
banków i ich oddziałów, a zwłaszcza ocena ich udziału w realizacji planu kredytowego,
realizacja obrotów kasowych Skarbu Państwa, kontrola gospodarki finansowej w zakresie
ustalonym przez Ministra Skarbu. W ten sposób Narodowy Bank Polski został w
rzeczywistości przekształcony w centralę administracyjną banków, kierowaną i nadzorowaną
przez Ministra Skarbu.
Decentralizacja zarządzania, w gospodarce narodowej, jaka miała miejsce w latach
1956-1958 oraz - w mniejszym stopniu - w okresie 1973-1975, nie tylko nie zahamowała
procesu centralizacji w bankowości, lecz przeciwnie, została potraktowana jako przesłanka do
jeszcze większej uniformizacji organizacyjnej.
U jej podstaw leżało przekonanie, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania
(zgodnego z zasadami planowości) zdecentralizowanego przemysłu, budownictwa, rolnictwa,
handlu itd. jest silna, centralistyczna struktura bankowości. W miarę upływu czasu NBP
wchłaniał coraz to nowe instytucje bankowe. Proces ten trwał nieprzerwanie do połowy lat
siedemdziesiątych. Ostatnie decyzje w tej dziedzinie dotyczyły włączenia Banku
Inwestycyjnego do NBP w 1971 r. oraz Powszechnej Kasy Oszczędności w 1975 r.
Narodowy Bank Polski stał się faktycznym monobankiem, skupiającym w zakresie swojego
działania funkcję emisyjną, rozliczeniową, depozytową, kredytową i dewizową na skalę całej
gospodarki narodowej.
W 1981 r. zapoczątkowana została reforma gospodarcza, która swoim zakresem i
głębokością znacznie wykraczała poza wcześniejsze próby zmian systemu gospodarczego w
Polsce.
Hasłem
wywoławczym
reformy
była
samodzielność,
samorządność
i
samofinansowanie przedsiębiorstwa oraz odrzucenie centralnego zarządzania gospodarką. Jej
istota polegała na kojarzeniu zasad gospodarki pienieżno-rynkowej ze strategicznym
planowaniem o charakterze kierunkowym w skali gospodarki narodowej.
W polu przemian znalazła się również bankowość. NBP został uniezależniony od
Ministra Finansów i w pewnym zakresie, od rządu. NBP uzyskał prawo do samodzielnego
przedkładania Sejmowi założeń polityki pieniężno-kredytowej oraz w zakresie emisji
pieniądza. Ewentualne rozbieżności między NBP a rządem w tych kwestiach miały być
rozstrzygane przez Sejm. Wzmocniono pozycję kierownictwa NBP. Zgodnie z nowymi
uregulowaniami prezes NBP był powoływany przez Sejm na wniosek premiera. Określone
zostały również kierunki działań zmierzające do demonopolizacji systemu bankowego.
1.3.4. Bankowość centralna w okresie transformacji
Zasadnicze znaczenie dla rozwoju sektora bankowego w Polsce i ukształtowania
nowej formuły banku centralnego, odpowiadającej warunkom gospodarki rynkowej, była
reforma bankowa zapoczątkowana w 1988 r. Jej koronnym założeniem było utworzenie
dwupoziomowego systemu bankowego, wyłączenie z NBP oddziałów operacyjnych,
prowadzących działalność komercyjną i zorganizowanie na tej bazie dziewięciu
samodzielnych banków komercyjnych, oraz stworzenie szerokich możliwości zakładania
banków w formie spółek akcyjnych, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, krajowych i
zagranicznych. Całość stosunków między klientami a bankami oparta została na umowach.
Banki uzyskały pełną swobodę prowadzenia działalności, bez jakichkolwiek ograniczeń
podmiotowych i przedmiotowych. Zyskały również prawo do samodzielnego kształtowania
stóp procentowych, prowizji, warunków udzielania pożyczek i kredytów, a także prowadzenia
działalności depozytowej, zgodnie z zasadami rynku. W ten sposób stworzone zostały
warunki do rozwoju konkurencji w sektorze bankowym. Ukoronowaniem przygotowań
związanych z reformą bankową było uchwalenie 31 stycznia 1989 r. nowych ustaw: ustawy –
Prawo bankowe oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Ich zasadnicze znaczenie
wyrażało się w nadaniu formy wysokiego aktu prawnego radykalnym przekształceniom
systemu bankowego, zlikwidowaniu kompetencji normotwórczych rządu w zakresie
bankowości, uporządkowaniu stosunków między systemem bankowym a budżetem państwa,
zniesieniu skrępowań hamujących inicjatywy założycielskie w sektorze bankowym.
Istotnej zmianie uległy relacje między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym.
Nowy układ stosunków między tymi dwoma układami oparty został na wzorcach zachodnich.
W dziedzinie polityki pieniężnej odstąpiono od stosowania metod administracyjnych (limitowanie działalności kredytowej oraz odgórne określanie zasad udzielania kredytu) na rzecz
oddziaływania na podaż pieniądza i wielkość akcji kredytowej banków przy użyciu narzędzi
ekonomicznych (stopy procentowej, kursu walutowego, rezerwy obowiązkowej, operacji otwartego rynku, dyskonta weksli itp.).
W wyniku reformy NBP przekształcony został w bank centralny, typowy dla
rozwiniętej gospodarki rynkowej, którego głównym celem stało się umacnianie polskiego
pieniądza. NBP został uprawniony do kształtowania i realizacji polityki pieniężnej, a także do
czuwania nad stabilnością i prawidłowym rozwojem całego systemu bankowego. W
kompetencji NBP znalazły się zagadnienia regulacji i nadzoru bankowego. Wiązało się to z
istotnym wzmocnieniem pozycji instytucjonalnej prezesa NBP. Na mocy nowelizacji
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z kwietnia 1989 r. uprawnienie do
przedstawiania Sejmowi wniosku o powołanie prezesa NBP przeszło z gestii prezesa Rady
Ministrów do kompetencji Prezydenta. Wzmocniona została tym samym niezależność NBP
od rządu i innych organów administracji państwowej.
Podjęcie na przełomie 1989 i 1990 roku dzieła transformacji ustrojowej w kierunku
gospodarki wolnorynkowej oraz stabilizacji makroekonomicznej, obejmującej między innymi
takie elementy, jak: liberalizacja cen i likwidacja większości subsydiów i dopłat oraz
kredytów preferencyjnych, a także znaczne zawężenie zakresu ulgowego oprocentowania,
ostre reguły kształtowania dochodów i opodatkowania, wprowadzenie zasady dodatniej
realnej stopy procentowej, wewnętrznej wymienialności pieniądza na bazie stabilnego kursu
walutowego ukształtowało nowe warunki działalności banku centralnego, w tym również
stosunków Banku z organami władzy i administracji państwowej.
Dalszy postęp na drodze umacniania niezależności NBP dokonany został na drodze
nowelizacji ustawy o NBP z 14 lutego 1992 r. wprowadzającej postanowienia dotyczące
kadencyjności i precyzyjnie określające sytuacje, w których może dojść do odwołania za
stanowiska prezesa NBP przed upływem kadencji. Wprowadzono także przepisy, w myśl
których mianowanie na stanowisko wiceprezesów NBP zostało przekazane do uprawnień
Prezydenta RP. W ramach powyższej nowelizacji znacznie rozszerzone zostały uprawnienia
NBP w dziedzinie regulacji bankowych, w tym dotyczących licencjonowania banków, norm
ostrożnościowych i kontroli przepływów kapitałowych, a także w zakresie możliwości
działania na rzecz zwiększenia skuteczności polityki pieniężnej oraz stabilności sektora
bankowego.
Na podstawie ponad siedmioletnich doświadczeń działalności NBP w warunkach
gospodarki wolnorynkowej, uwzględniając zwłaszcza przemiany, jakie nastąpiły w polskim
sektorze finansowym, w szczególności w zakresie bankowości komercyjnej, a także perspektywę pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a następnie w Unii Ekonomicznej i
Monetarnej, dnia 29 sierpnia 1997 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o Narodowym Banku
Polskim oraz nową ustawę - Prawo Bankowe, które określa aktualny kształt całego systemu
bankowego w Polsce, w tym również Narodowego Banku Polskiego10.
1.3.5. Stopień niezależności banków centralnych na ziemiach polskich
Bankowość centralna na ziemiach polskich rodziła się w trudnym okresie zaborów.
Największe znaczenie odegrał utworzony w 1828 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Bank
Polski. Początkowo mógł się poszczycić pewnym stopniem niezależności wobec Rosji, ale z
upływem czasu tracił swoją autonomię, zwłaszcza po powstaniu w 1867 r. Banku Rosji. Po
ostatecznej likwidacji pierwszego polskiego banku centralnego do pierwszej wojny światowej
w podzielonym kraju obowiązywały systemy bankowe i funkcjonowały banki emisyjne
państw zaborczych. W okresie międzywojennym działał drugi Bank Polski jako spółka
akcyjna z udziałem skarbu państwa. Już wtedy dało się zauważyć dążenie do ograniczania
wpływu państwa na decyzje banku centralnego. Rząd, wedle statutu banku nie mógł narzucać
zwiększania emisji banknotów ponad pewną granicę, aby w ten sposób pokryć swoje rosnące
wydatki. Po II wojnie światowej nastąpił proces całkowitego podporządkowania banku
centralnego
jak
i
całego
systemu
bankowego
władzom
państwowym.
Dopiero
przeprowadzana od 1981 r. reforma gospodarcza zmierzała do uniezależnienia Narodowego
Banku Polskiego od rządu. Przyspieszenie zachodzących przemian stało się możliwe pod
Baka W., Bankowość centralna: funkcje, metody, organizacja, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse,
Warszawa 1998, s. 83-92
10
koniec lat 80-tych, kiedy w Polsce rozpoczęła się transformacja systemowa. Dwukrotnie
zostały zmienione ustawy „Prawo bankowe” i „Ustawa o Narodowym Banku Polskim”, czego
efektem było wzmocnienie pozycji NBP wobec rządu i innych organów administracji
państwowej. Obecnie przed bankiem centralnym w Polsce jest kolejny etap, który będzie
wiązał się z wejściem do Unii Europejskiej i podporządkowaniem w wielu obszarach
działalności Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
1.4. Podstawy prawne działania NBP – ustawa o Narodowym Banku Polskim
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Narodowego Banku
Polskiego jest Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa składa
się z 11 rozdziałów, w których zawarte są kolejno: przepisy ogólne, organizacja NBP, NBP a
władze państwowe, nadzór bankowy, emisja znaków pieniężnych, instrumenty polityki
pieniężnej, prowadzenie rachunków bankowych, działalność dewizowa, szczególne
obowiązki i uprawnienia NBP, gospodarka finansowa NBP, przepisy przejściowe i końcowe.
W pierwszym rozdziale ustawa określa NBP jako bank centralny Rzeczypospolitej
Polskiej. NBP może prowadzić swoją działalność tylko na terenie kraju, a jego siedzibą jest
Warszawa.
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP. Do pozostałych zadań banku należy:
a) organizowanie rozliczeń pieniężnych,
b) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi,
c) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami,
d) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa,
e) regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie,
f) kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego,
g) opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i
zobowiązań zagranicznych państwa,
h) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Ustawa wskazuje NBP na organ, który jako jedyny ma prawo do emitowania znaków
pieniężnych.
Podstawowymi organami NBP są: prezes, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd.
Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na okres 6 lat. Wiceprezesów i członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa NBP. Do zadań Prezesa NBP należy
przewodniczenie Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP oraz Komisji Nadzoru
Bankowego. Prezes reprezentuje NBP na zewnątrz oraz reprezentuje polskie interesy w
międzynarodowych instytucjach bankowych.
Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je
do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu
ustawy budżetowej. Realizując politykę pieniężną Rada ustala wysokość stóp procentowych
NBP, ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, określa górne granice zobowiązań
wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach
bankowych i finansowych, zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności
NBP, przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP i ustala zasady operacji otwartego
rynku. W skład Rady wchodzi Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP oraz 9
członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm
i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Członkowie Rady są powoływani na okres 6
lat.
Działalnością NBP kieruje Zarząd. W jego skład wchodzi Prezes NBP jako
przewodniczący oraz 6-8 członków, w tym 2 wiceprezesów NBP. Zarząd realizuje uchwały
Rady. Zakres działania Zarządu NBP obejmuje:
a) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do
wykonywania
czynności obrotu dewizowego,
b) realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej,
c) okresową ocenę obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,
d) nadzorowanie operacji otwartego rynku,
e) ocenę funkcjonowania systemu bankowego,
f) uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP,
g) uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz
ustalanie ich
wysokości,
h) określanie zasad gospodarowania funduszami NBP,
i) określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP,
j) określanie zasad polityki kadrowej i płacowej w NBP,
k) uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP,
l) sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysków i strat,
m) opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą,
n) przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do
Rady.
NBP współdziała z właściwymi organami państwa w kształtowaniu i realizacji
polityki gospodarczej państwa. Dokonuje tego przekazując organom państwa założenia
polityki pieniężnej oraz informacje dotyczące realizacji polityki pieniężnej i sytuacji w
systemie bankowym, współdziałając z Ministrem Finansów w opracowaniu planów
finansowych państwa, opiniując projekty aktów normatywnych z zakresu polityki
gospodarczej oraz opiniując projekty aktów normatywnych dotyczących działalności banków
i mających znaczenie dla systemu bankowego. NBP realizuje również politykę walutową
ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą i ogłasza bieżące kursy walut obcych
oraz kursy innych wartości dewizowych.
Wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP Generalny Inspektorat Nadzoru
Bankowego z ramienia Komisji Nadzoru Bankowego sprawuje nadzór nad działalnością
banków komercyjnych. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych
zgromadzonych przez klientów w bankach,
b) nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa
oraz obowiązujących je norm finansowych,
c) dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie
oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój,
d) opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania.
Prezes NBP w drodze zarządzenia ustala wzory i wartość nominalną banknotów oraz
wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków
pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu. Prezes NBP może również
wycofywać z obiegu określone znaki pieniężne.
NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków w celu kształtowania podaży pieniądza
i działalności kredytowej. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze
sprzedaży papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank
podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a
także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed
dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata.
Zarząd NBP ma prawo zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w
okresie realizacji programu postępowania naprawczego. Kwota rezerwy obowiązkowej nie
podlega oprocentowaniu.
NBP może udzielać bankom kredytu refinansowego w złotych w celu uzupełnienia ich
zasobów pieniężnych oraz może udzielić kredytu refinansowego także bankowi dla realizacji
programu postępowania naprawczego banku. Kredyt refinansowy może być udzielony:
a) do określonej kwoty w rachunku kredytu,
b) pod zastaw papierów wartościowych - do wysokości równej określonej części nominalnej
wartości tych papierów (kredyt lombardowy),
c) w innej formie, określonej przez Zarząd NBP.
NBP może przyjmować od banków weksle do dyskonta i redyskonta. Prezes NBP
obwieszcza ustalone przez Radę stopę dyskontową i redyskontową weksli, oprocentowania
kredytu refinansowego i kredytu lombardowego oraz rezerw obowiązkowych banków.
NBP może:
a) emitować i sprzedawać papiery wartościowe,
b) sprzedawać i kupować skarbowe papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku,
c) organizować obrót papierami wartościowymi, których jest emitentem oraz skarbowymi
papierami wartościowymi.
NBP może być powierzona obsługa pożyczki państwowej, zaciągniętej w drodze
emisji papierów wartościowych.
NBP prowadzi rachunki:
a) banków,
b) budżetu państwa,
c) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
d) innych osób prawnych, za zgodą Prezesa NBP.
NBP gromadzi rezerwy dewizowe oraz nimi zarządza, a także podejmuje czynności
bankowe i inne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności
płatniczej kraju. NBP może w imieniu Rządu zawierać i realizować umowy kredytowe, jak
również obsługiwać zadłużenie zagraniczne państwa.
Uchwały Rady i Zarządu NBP dotyczące funkcjonowania banków, roczne
sprawozdanie finansowe, obwieszczenia w sprawie utworzenia, likwidacji i upadłości banku,
obwieszczenia
Prezesa
NBP
dotyczące
oprocentowania
kredytu
refinansowego
i
lombardowego, stopy dyskontowej i redyskontowej weksli oraz stopy rezerw obowiązkowych
banków są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. Nie można
ogłosić upadłości NBP.
Funduszami własnymi NBP są fundusze podstawowe oraz fundusze specjalne. Do
funduszy podstawowych NBP zalicza się: fundusz statutowy oraz fundusz rezerwowy.
Fundusz statutowy NBP wynosi 400 milionów złotych i jest uzupełniany z odpisów zysku
NBP przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Funduszami specjalnymi NBP są:
a) fundusz premiowy,
b) zakładowy fundusz nagród,
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
NBP
prowadzi
gospodarkę
finansową
na
podstawie
planu
finansowego
zatwierdzonego przez Radę. Roczne sprawozdanie finansowe NBP składa się z:
a) bilansu,
b) rachunku zysków i strat,
c) informacji dodatkowej.
Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów, powołuje komisję, której zadaniem
jest zbadanie i ocena rocznego sprawozdania finansowego NBP.
Innymi aktami prawnymi na podstawie których działa NBP są:
 Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Dzienniki Urzędowe NBP
 Obowiązujące akty prawne Organów NBP ogłaszane w Monitorze Polskim
 Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie emisji monet

Ustawy okołobankowe11
1.5. Struktura banku
Organizację wewnętrzną i podział zadań w ramach NBP określa Zarząd NBP w formie
regulaminu organizacyjnego, w którym ustalony jest zarówno schemat organizacyjny centrali,
jak i struktura terenowa oddziałów NBP oraz zakres obowiązków poszczególnych jednostek
organizacyjnych.
Departamenty wchodzące w skład centrali wypełniają następujące zadania:
1. Gabinet Prezesa wykonuje zadania związane z obsługą kierownictwa NBP oraz realizacją
polityki informacyjnej, a także z organizacją i zarządzaniem w NBP. Do zakresu działania
departamentu należy w szczególności:
 koordynowanie współpracy NBP z organami władzy (Sejmem i Senatem) oraz
administracji państwowej (Radą Ministrów i ministerstwami oraz centralnymi
instytucjami),
 przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności NBP oraz nadawanie
sprawom biegu,
11
Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 współpraca ze środkami masowego przekazu, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na
publikacje oraz analizowanie opinii o NBP i systemie bankowym prezentowanych na
łamach prasy, w radio i telewizji,
 redagowanie
i
wydawanie
we
współpracy
z
właściwymi
merytorycznie
departamentami oficjalnych publikacji NBP, a mianowicie: miesięcznika „Bank i
Kredyt”, miesięcznika „Biuletyn Informacyjny NBP”, Rocznych Raportów NBP oraz
innych wydawnictw dotyczących działalności NBP i sektora bankowego,
 wykonywanie prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych związanych z
usprawnianiem: struktury organizacyjnej i systemu zarządzania w NBP.
2. Departament Rewizji przeprowadza okresową - wg planów zatwierdzonych przez
kierownictwo - kontrolę jednostek organizacyjnych NBP, a także dokonuje rewizji doraźnych
zadań zlecanych przez organy Banku. Departament sygnalizuje przypadki niewłaściwej
działalności komórek organizacyjnych i poszczególnych osób, zwraca uwagę na potencjalne
zagrożenia, a także przygotowuje analizy i oceny dotyczące adekwatności przepisów i
regulacji wewnętrznych oraz prawidłowości funkcjonowania służb bankowych. Zakres zadań
obejmuje również formułowanie i przedstawianie propozycji dotyczących eliminacji
ujemnych zjawisk i poprawy bezpieczeństwa oraz sprawności działania aparatu wykonawczego NBP.
3. Departament Prawny wykonuje obsługę legislacyjną oraz prawną centrali, a także
nadzoruje funkcjonowanie służb prawnych w innych jednostkach organizacyjnych NBP
(departamentach i oddziałach okręgowych). Do zakresu obowiązków departamentu należy w
szczególności:
 opracowywanie projektów ustaw, dotyczących działalności NBP i systemu
bankowego,
 opiniowanie projektów zarządzeń wewnętrznych,
 opiniowanie projektów aktów normatywnych nadesłanych do uzgodnień przez
naczelne i centralne organy władzy i administracji państwowej,
 prowadzenie ewidencji i zbioru aktów normatywnych prezesa NBP,
 obsługa prawna rokowań prowadzonych przez NBP oraz nadzór nad egzekucją
roszczeń Banku,
 udzielanie wyjaśnień i opinii w zakresie prawa bankowego,
 badanie zgodności bankowych aktów prawnych z obowiązującym ustawodawstwem
oraz wnioskowanie odpowiednich zmian tych przepisów,
 prowadzenie badań zagranicznych aktów normatywnych w zakresie bankowości,
 prowadzenie redakcji „Dziennika Urzędowego NBP”.
4. Departament Kadr realizuje politykę personalną i prowadzi sprawy osobowe
pracowników NBP, nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy i pragmatyki służbowej,
opracowuje okresowe oceny pracowników. Opracowuje także zasady i przepisy dotyczące
wynagradzania pracowników oraz plany zatrudnienia i funduszu płac. Przygotowuje
programy podwyższania struktury kwalifikacyjnej kadr w NBP oraz zajmuje się
profilowaniem i organizowaniem szkolenia zawodowego. Departament współpracuje ze
szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie szkolenia pracowników dla potrzeb
całego sektora bankowego. W jego gestii pozostają również zagadnienia adaptacji społecznozawodowej nowo zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzania konsultacji i sondaży w
środowisku bankowym na temat najistotniejszych kwestii związanych z pracami w tej
dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w NBP. Wymienione wyżej departamenty są
bezpośrednio nadzorowane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego.
5. Departament Analiz i Badań zajmuje się projektowaniem założeń polityki pieniężnej, w
tym polityki kursowej, a także opracowywaniem sprawozdań z jej realizacji. Ważnym
zadaniem departamentu jest prowadzenie prac badawczych w dziedzinie bankowości i
pieniądza, sporządzanie analiz oraz prognoz dotyczących sytuacji pieniężnej i gospodarczej
kraju. W sposób systematyczny departament prowadzi analizy problemowe w zakresie
inflacji, sytuacji pieniężnej gospodarstw domowych, firm i przedsiębiorstw w różnych
gałęziach gospodarki narodowej, dochodów i wydatków budżetu państwa, źródeł
finansowania działalności gospodarczej. Rozwijane są metody badawcze oraz prowadzone
rozległe studia nad kształtowaniem się podstawowych kategorii monetarnych oraz rynku
kapitałowego. Departament koordynuje prace związane z przygotowaniem rocznego
sprawozdania z działalności NBP. Organizuje konferencje naukowe oraz wydaje publikacje,
przedstawiające rezultaty prac naukowo-badawczych w zakresie bankowości i pieniądza.
Opiekuje się Centralna Biblioteką NBP.
6. Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej - w obszarze działań departamentu znajduje
się całokształt zagadnień związanych z projektowaniem polityki pieniężno-kredytowej oraz
jej realizacją. W szczególności do zadań departamentu należy:
 przygotowanie, we współpracy z Departamentem Analiz i Badań, projektu założeń
polityki pieniężnej, będącego następnie przedmiotem uchwały Rady Polityki
Pieniężnej,
 analizowanie wpływu narzędzi polityki pieniężnej na politykę depozytowo-kredytową
banków i proces kreacji pieniądza w gospodarce,
 projektowanie polityki w zakresie kredytu redyskontowego i lombardowego oraz
poziomu stopy procentowej NBP,
 przygotowywanie projektów dotyczących kształtowania się systemu oraz stopy rezerw
obowiązkowych,
 projektowanie i promocja działań związanych z rozwojem rynku pieniężnego,
 przygotowywanie regulacji prawnych oraz przeprowadzanie operacji otwartego rynku,
 wykonywanie zadań związanych z refinansowaniem inwestycji centralnych,
 sporządzanie informacji sprawozdawczych i analitycznych dotyczących płynności
płatniczej sektora bankowego oraz kształtowania się pieniądza rezerwowego,
 przygotowywanie analiz i ocen dotyczących skuteczności realizacji polityki
pieniężnej.
7. Departament Statystyki prowadzi prace związane z gromadzeniem i przetwarzaniem
informacji dotyczących bilansu płatniczego państwa, zagregowanego bilansu systemu
bankowego oraz sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych sfery niefinansowej. Do
zadań departamentu należy w szczególności:
 opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansu należności i
zobowiązań zagranicznych państwa,
 organizowanie systemu i koordynowanie gromadzenia informacji służących do
sporządzania bilansu skonsolidowanego banków komercyjnych i całego systemu
bankowego,
 organizowanie i koordynowanie funkcjonowania systemu informacji przyśpieszonej o
wybranych agregatach monetarnych, niezbędnej do bieżącej oceny sytuacji pieniężnej
kraju,
 przygotowywanie miesięcznych publikacji, dotyczących sytuacji pieniężnej kraju i
sytuacji sektora bankowego, w tym „Biuletynu Informacyjnego NBP”,
 opracowywanie instrukcji i wytycznych dotyczących sprawozdawczości statystycznej
dla potrzeb bilansu płatniczego, bilansu należności i zobowiązań zagranicznych
państwa oraz zbiorczych bilansów bankowych,
 współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w zakresie metodyki
opracowywania bilansu płatniczego państwa oraz statystyki monetarnej.
8. Departament Operacyjno-Rachunkowy określa ogólne zasady otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych, funkcjonowania systemu rozliczeń pieniężnych oraz rozrachunków
międzybankowych. Współpracując z innymi jednostkami organizacyjnymi departament
zajmuje się:
 projektowaniem zasad rachunkowości bankowej,
 normalizacją i standaryzacją dokumentów rozliczeniowych,
 numeracją banków i ich jednostek organizacyjnych,
 opracowywaniem zasad i form wymiany zleceń płatniczych oraz ustalaniem
wzajemnych należności i zobowiązań banków.
Do obszaru działalności departamentu należą ponadto zagadnienia organizacji i techniki
operacji bankowych w NBP, w tym projektowanie:
a) planu kont i zasad prowadzenia księgi głównej,
b) regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP dla
jednostek budżetowych i banków,
c) szczegółowej organizacji i techniki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
d) techniki przeprowadzania i kontroli rozrachunków międzybankowych,
e) organizacji czynności kasowo-skarbcowych,
f) techniki obliczania odsetek oraz zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu
należności NBP.
Departament prowadzi ewidencję księgową dotyczącą m. in.:
 stanów znaków pieniężnych w skarbcu NBP oraz ich przemieszczania do oddziałów
zasilających,
 wnoszonych przez NBP udziałów pieniężnych oraz otrzymywanych dywidend,
 dokonywania odpisów z zysku na fundusze własne i wpłat z zysku do budżetu
państwa,
 wypłat wynagrodzeń osobowych i bezosobowych na rzecz pracowników NBP,
 stanu rachunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego i afiliacji Banku
Światowego.
Ważnym
zadaniem
departamentu
jest
przygotowanie
we
współpracy
z
innymi
departamentami projektu bilansu i planu finansowego NBP oraz sporządzanie okresowych
ocen z jego wykonania;
9. Departament Rachunków Bankowych prowadzi rachunki banków komercyjnych oraz
przyjmuje i realizuje ich zlecenia płatnicze, a także realizuje zlecenia Krajowej Izby
Rozliczeniowej SA składane w imieniu banków. Współpracuje z Departamentem Polityki
Pieniężno-Kredytowej w zakresie realizacji zadań związanych z systemem rezerw
obowiązkowych, kredytu refinansowego, operacji otwartego rynku oraz transakcji bonami
pieniężnymi NBP. Wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową określa zasady i formy zleceń
płatniczych, ustalania wzajemnych należności i zobowiązań banków oraz przeprowadzania
rozrachunku międzybankowego.
10. Departament Emisyjno-Skarbcowy sporządza analizy i prognozy obiegu pieniądza
gotówkowego w kraju, planuje wielkość i strukturę emisji krajowych znaków pieniężnych na
podstawie oceny zapotrzebowania gospodarki, organizuje prace związane z selekcją oraz
wycofaniem z obiegu zużytych i uszkodzonych monet i banknotów, a także z zasilaniem
banków w krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, administruje rezerwami banknotów i
monet, a także złota i innych metali szlachetnych oraz wartości. Przechowuje depozyty
Skarbu Państwa i współdziała z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz
Mennicą Państwową w realizacji planów produkcji banknotów i monet czuwając zwłaszcza
nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości znaków pieniężnych.
11. Departament Licencji Bankowych wykonuje zadania związane z udzielaniem licencji na
podjęcie działalności bankowej oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w bankach z
udziałem kapitału NBP. W szczególności departament rozpatruje wnioski i formułuje opinie
dotyczące wyrażenia zgody na utworzenie banków komercyjnych i spółdzielczych, oddziałów
oraz przedstawicielstw banków zagranicznych. Rozpatruje ponadto wnioski dotyczące
nadania bankom uprawnień dewizowych, udzielania zezwoleń spółkom prawa handlowego na
wykonywanie niektórych czynności bankowych oraz zmian statutów banków. Zadania
departamentu obejmują także przygotowywanie opinii w sprawie utworzenia za granicą
banków o kapitale polskim bądź z jego udziałem, projektowanie jednolitych zasad numeracji
banków i ich jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie zbiorów podstawowych danych
ewidencyjnych o bankach.
12. Departament Dewizowy wykonuje zadania związane z kształtowaniem, wraz z innymi
jednostkami organizacyjnymi, polityki dewizowej państwa oraz jej realizacją, a także kontrolą
dewizową w zakresie czynności obrotu dewizowego dokonywanych przez osoby krajowe i
zagraniczne. W szczególności do zakresu działania departamentu należy:
 projektowanie przepisów dotyczących ustalania i stosowania kursów złotego w
stosunku do walut obcych, trybu dokonywania transakcji kupna-sprzedaży walut
obcych między bankami a NBP, warunków prowadzenia działalności gospodarczej
polegającej na obrocie walutowym między bankami a NBP,
 sprawowanie kontroli dewizowej w odniesieniu do banków oraz innych osób
krajowych i zagranicznych, które uzyskały zezwolenie dewizowe,
 obsługa klientów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie interpretacji przepisów
dewizowych.
13. Departament Operacji Zagranicznych zarządza rezerwami dewizowymi i dokonuje
operacji walutowych oraz kupna-sprzedaży złota na rynkach międzynarodowych. Projektuje
przepisy normujące wykonywanie operacji zagranicznych przez banki i przedsiębiorstwa oraz
inne jednostki organizacyjne. Ustala ponadto codziennie kurs złotego w stosunku do walut
obcych. Kolejnym zadaniem departamentu jest prowadzenie obsługi telekomunikacyjnych
dyspozycji w międzynarodowym obrocie płatniczym i bankowym pomiędzy NBP a bankami
zagranicznym za pomocą systemu SWIFT, a także prowadzenie systematycznej analizy międzynarodowego rynku pieniężnego i dokonywanie oceny standingu finansowego banków i
innych instytucji, z którymi NBP prowadzi operacje finansowe;
14. Departament Międzynarodowych Instytucji Finansowych wykonuje zadania związane ze
współpracą Polski z międzynarodowymi instytucjami bankowymi oraz współpracą NBP z
zagranicznymi
instytucjami
finansowymi
i
organizacjami
międzynarodowymi.
Do
obowiązków departamentu należy ponadto zarządzanie kredytami zaciągniętymi przez NBP
oraz obsługa bankowa kredytów zaciągniętych, za granicą przez rząd Rzeczypospolitej
Polskiej Departament zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z współpracą
gospodarczą i handlową z krajami, z którymi Polska posiada umowy o rozliczeniach
clearingowych. Ważnym zadaniem departamentu jest koordynacja działań prowadzonych
przez NBP w celu dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Unii
Europejskiej, zarówno w sferze legislacyjnej, jak i podmiotowo-strukturalnej.
15. Departament Informatyki - do zakresu działalności departamentu należy kierowanie
całokształtem przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych w dziedzinie zastosowania
informatyki w NBP oraz sprawowanie nadzoru nad przebiegiem tych prac W szczególności
departament zajmuje się:
 opracowywaniem długo- i krótkookresowych planów rozwoju informatyki,
 opiniowaniem wniosków departamentów i realizacją decyzji kierownictwa Banku,
dotyczących zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 wdrażaniem,
konserwacją
i
eksploatacją
systemów
informatycznych
telekomunikacyjnych, służących do transmisji danych,
 doradztwem i organizowaniem szkoleń w zakresie informatyki w NBP.
i
16. Departament Technologii Bankowej realizuje zadania związane z wytyczaniem
kierunków rozwoju oraz wdrażaniem w NBP zabezpieczeń systemów teleinformatycznych i
ochrony danych. Opracowuje zasady elektronicznego obiegu dokumentów i środków
płatniczych, prowadzi prace związane z automatyzacją czynności bankowych na bazie
nowoczesnych systemów elektronicznych. Koordynuje działalność mającą na celu
kompleksową normalizację technologii bankowych i standaryzację dokumentów w Narodowym Banku Polskim.
17. Departament Administracji -- do obowiązków departamentu należy całokształt spraw
związanych z funkcjonowaniem zaplecza ogólno administracyjnego oraz gospodarką
środkami własnymi i funduszami oraz nieruchomościami pozostającymi w dyspozycji NBP.
Departament zajmuje się ponadto sprawami ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz
bezpieczeństwem Banku, a także działalnością socjalną na rzecz pracowników centrali NBP.
Z
działalnością
Departamentu
Administracji
powiązana
jest
działalność,
wyodrębnionej pod względem ekonomicznym, jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład
Usług Gospodarczych.
W strukturze organizacyjnej NBP znajduje się ponadto na specjalnych prawach
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB). Zgodnie z ustawą o NBP jest to organ
wykonawczy Komisji Nadzoru Bankowego. GINB jest powoływany przez Prezesa NBP w
uzgodnieniu z Ministrem Finansów. Szczegółowy tryb działania GINB-u określa regulamin
uchwalony przez Komisję Nadzoru Bankowego większością głosów w obecności wszystkich
członków Komisji.
Do zadań GINB-u należy wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością banków,
a w szczególności:
 badanie zgodności działania banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, innymi
przepisami bankowymi, statutem i udzieloną licencją;
 ocena wypłacalności i płynności płatniczej oraz wyników ekonomicznych osiąganych
przez banki;
 badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek;
 dokonywanie oceny sytuacji finansowej banków.
Do zadań GINB-u należy przeprowadzanie kontroli na miejscu w bankach oraz
opracowywanie odpowiednich zaleceń.
GINB przygotowuje projekty decyzji podejmowanych przez Komisję Nadzoru
Bankowego w sprawie:
 ustanowienia zarządu komisarycznego w banku;
 likwidacji banku;
 zawieszenia działalności banku oraz wniosku o ogłoszenie jego upadłości;
 określenia warunków i trybu przejęcia banku przez inny bank;
 ustanowienia kuratora nadzorującego wykonanie programu uzdrawiającego przez
bank.
Do zadań GINB należy także przygotowywanie okresowych analiz i ocen systemu
bankowego, zwłaszcza z punktu widzenia jego stabilności.
W strukturze organizacyjnej NBP, niezależnie od departamentów, działają stałe
komitety utworzone dla rozwiązywania szczególnie ważnych, międzydepartamentalnych
zagadnień. Na prawach komitetu funkcjonują:
 Komitet Koordynacyjny Operacji Otwartego Rynku;
 Komisja wyznaczająca audytorów przeprowadzających badania finansowe banków;
 Międzyresortowy Zespół przy Prezesie NBP, zajmujący się zagadnieniami leżącymi
na styku działalności NBP i innych organów państwowych.
W strukturze organizacyjnej NBP działa 39 oddziałów okręgowych, z reguły
zlokalizowanych w większych miastach wojewódzkich oraz 10 oddziałów (w pozostałych
województwach) o skromniejszym zakresie działalności.
Do najważniejszych zadań oddziałów okręgowych należy zapewnienie obsługi
bankowej budżetu państwa, wykonywanie funkcji nadzoru bankowego, kontroli dewizowej,
administrowanie majątkiem NBP, zasilanie banków komercyjnych i ich oddziałów w pieniądz
gotówkowy, sporządzanie sprawozdań, zwłaszcza dla przygotowania bilansu płatniczego,
oraz wykonywanie funkcji statystyczno-analitycznej12.
Rysunek 1. Schemat organizacyjny NBP
12
Baka W., Bankowość ..., s. 121-129
Źródło: Informator Narodowego Banku Polskiego, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2003,
s. 22
1.6. Wpływ NBP na funkcjonowanie gospodarki
Głównym celem działalności NBP sformułowanym w ustawie o NBP z 1989 r. było
umacnianie polskiego pieniądza. Zapis ten interpretowano jako obowiązek walki z inflacją
czego dowodem było wyszczególnienie tego celu w „Założeniach polityki pieniężnej” –
dokumencie przygotowywanym corocznie przez NBP i przedkładanym do zatwierdzenia
Parlamentowi. Czymś zupełnie nowym dla polskiego banku centralnego było kształtowanie
warunków gospodarczych. W okresie socjalizmu bowiem o wszystkim decydowała partia
rządząca.
Na samym początku NBP wprowadził dodatnią realną stopę procentową. Od połowy
lat 70-tych stopy procentowe były ujemne i sprzyjało to rosnącemu popytowi na pieniądz.
Podwyżki stóp procentowych z początku lat 90-tych okazały się mało efektywne, ponieważ
ex post stopy procentowe do 1993 r. były ujemne. Biorąc dodatkowo pod uwagę niedorozwój
ówczesnego rynku finansowego bank centralny stosował takie narzędzia jak ustalanie dolnej
wysokości stóp depozytowych, górnej wysokości stóp kredytowych oraz limitów ilościowych
udzielanych kredytów.
Od 1993 r. podstawowym instrumentem NBP stały się operacje otwartego rynku.
Główną ideą takiej polityki był wzrost podaży pieniądza wynikający z potrzeb rozwijającej
się gospodarki. NBP nie chciał również dopuścić do tworzenia się zatorów płatniczych. Z
roku na rok realizacja założonych celów stawała się coraz trudniejsza. Wynikało to z
wysokiej niepewności co do istniejących w gospodarce powiązań przyczynowo-skutkowych
oraz z błędów w ocenie efektywności instrumentów polityki monetarnej. Niemożliwym było
również jednoczesne osiąganie celów monetarnych i podtrzymywanie stałego kursu
walutowego. NBP nie zawsze był niezależny w podejmowaniu decyzji co do wyznaczonych
celów monetarnych. Istniejące prawo obligowało NBP do przedstawienia Rządowi
opracowywanych corocznie „Założeń polityki pieniężnej”. Dokument ten musiał być potem
zatwierdzony przez Sejm. W praktyce stwarzało to możliwość wprowadzania do dokumentu
przez Komisje Parlamentarne zmian i oddziaływania w ten sposób na ustalanie
krótkookresowych celów polityki monetarnej. Niezależność banku centralnego w
realizowaniu celów polityki pieniężnej była ograniczana w latach 1991-1994 zastępowaniem
zapisu Ustawy o NBP „NBP może zakupić w roku budżetowym weksle wystawione przez
Skarb Państwa na kwotę nie wyższą niż 2% planowanych wydatków” zapisem w ustawie
budżetowej zobowiązującym NBP do zakupu od Ministerstwa Finansów na rynku
pierwotnym skarbowych papierów wartościowych o określonej wartości. NBP miał duże
trudności w wywieraniu wpływu na poziom akcji kredytowej banków. Przyczyny tkwiły we
wspomnianych do końca 1993 r. realnych stopach procentowych ex post oraz w nadpłynności
sektora bankowego. Podwyżki stóp refinansowych nie przekładały się na podwyżki stóp w
bankach komercyjnych. Sprzyjało to w latach 1996-1997 ekspansji kredytowej i wysokiej
dynamice popytu krajowego. Skuteczność kontroli monetarnej NBP była ograniczona przez
dużą zmienność poszczególnych źródeł kreacji pieniądza. Trudności w zwalczaniu przez bank
centralny inflacji wynikały także z faktu, iż wzrost cen był nie tylko efektem zjawisk
monetarnych. Znaczący wpływ w tej materii miało np. urynkowienie cen. Mimo wszystko
inflacja w tym okresie zachowywała tendencję spadkową.
W latach 1996-1997 za cel operacyjny NBP przyjął wielkość pieniądza rezerwowego.
Bank jednak nie posiadał wystarczającej kontroli nad źródłami kreacji pieniądza
rezerwowego. Składa się na niego kredyt refinansowy, zadłużenie sektora budżetowego oraz
rezerwy zagraniczne. Znaczenie pierwszego było znikome ze względu na wspomnianą
nadpłynność finansową banków komercyjnych. NBP był zmuszony finansować budżet
państwa na podstawie zastępowania przez Rząd zapisów w Ustawie o NBP, natomiast w
warunkach obowiązującego systemu kursowego nie było możliwości kontroli rezerw
zagranicznych.
Istotnym elementem polityki monetarnej w latach 1990-1997 była kontrola kursu
walutowego. Z dniem 1 stycznia 1990 r. kurs złotego został zamrożony na poziomie 9.500
złotych za dolara amerykańskiego. To posunięcie wyeliminowało proinflacyjny wpływ
ewentualnej dewaluacji złotego na ceny dóbr importowanych oraz zahamowało ucieczkę od
złotego na skutek wysokich oczekiwań inflacyjnych. Polityka sztywnego kursu walutowego w
warunkach wysokiej inflacji doprowadziła do dużej aprecjacji złotego na początku lat 90tych. Wpłynęło to negatywnie na kształtowanie się salda obrotów bieżących.
W 1995 r. na skutek wzrostu rezerw zagranicznych NBP dokonał zmian w polityce
kursowej. Od tej pory wprowadzona została niepewność co do kształtowania się kursu
złotego. Wyraźnie nastąpiło ograniczenie napływu do Polski kapitału spekulacyjnego.
Z dniem 1 stycznia 1998 r. mocy prawnej nabrała Ustawa o Narodowym Banku
Polskim. Wedle Ustawy podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen,
przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile to nie ogranicza
podstawowego celu NBP. Został powołany także nowy organ NBP – Rada Polityki
Pieniężnej, odpowiedzialny za coroczne ustalanie polityki pieniężnej. Polityka monetarna
została wyłączona spod władzy Rządu i od tego momentu NBP nabył pełną niezależność
decyzyjno-wykonawczą. We wrześniu 1998 r. w dokumencie „Średniookresowa strategia
polityki pieniężnej na lata 1999-2003” została zaprezentowana oficjalna strategia celu
inflacyjnego (BCI). Zadanie strategii polegało na obniżeniu inflacji na koniec 2003 r. poniżej
4%. Za podstawowy sposób realizacji polityki monetarnej przyjęto oddziaływanie na
krótkookresowe stopy procentowe na rynku międzybankowym. Rok 1998 był pierwszym w
okresie transformacji, w którym inflacja osiągnęła wartość jednocyfrową. Na koniec grudnia
1998 r. w porównaniu do grudnia 1997 r. wyniosła 8,6% i była znacznie niższa niż przyjęty
cel inflacyjny – 9,5%. Na wynik, oprócz polityki pieniężnej miały wpływ szoki zewnętrzne
jak spadek cen na rynkach światowych i tendencje deflacyjne w gospodarce światowej.
Innymi wyzwaniami dla polityki monetarnej w 1998 r. była kontynuacja działań, które miały
na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wzrostem popytu krajowego a krajową podażą.
Była ona bowiem źródłem presji inflacyjnej i powiększania się deficytu obrotów bieżących
bilansu płatniczego.
W roku 1999 inflacja wykazała tendencję zwyżkową. Na koniec grudnia 1999 r.
wyniosła 9,8% w stosunku do przewidywanego poziomu 6,6-7,8%. Przyczyn należy się
doszukiwać w silnej presji kosztowej (wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych,
wzrost podatku akcyzowego, deprecjajcja złotego, oligopolistyczna sytuacja w sektorze
naftowym w Polsce). Na początku 1999 r. RPP obniżyła stopy procentowe na podstawie
oczekiwań restrykcyjnej polityki fiskalnej. Wysoki deficyt budżetowy i wystąpienie szoków
podażowych spowodowało w połowie 1999 r. zaostrzenie polityki pieniężnej. Roczny
wskaźnik inflacji nie mógł być obniżony ze względu na opóźnienia w mechaniźmie transmisji
monetarnej.
Restrykcyjna polityka pieniężna była nadal utrzymywana w 2000 r. ze względu na
ekspansywność polityki fiskalnej. Dzięki temu od sierpnia 2000 r. inflacja zaczęła spadać. Cel
inflacyjny (5,4-6,8%) został osiągnięty w lutym 2001 r. W 2000 r. zakończono także proces
uelastyczniania mechanizmu kursowego. Upłynnienie kursu miało za zadanie uczynić inflację
elementem kanału stopy procentowej.
Spadkowa tendencja inflacyjna utrzymywała się w ciągu 2001 r. Na koniec roku
wyniosła 3,6% czyli poniżej założonego przez RPP poziomu (6-8%). Neutralna polityka
monetarna była efektem sytuacji budżetu państwa. Przewidywanie wysokiego deficytu
budżetowego w 2001 r. było główną przyczyną zachowania ostrożności w polityce pieniężnej.
Dopiero po długich oporach RPP w pierwszym kwartale tego roku rozpoczęła stopniowo
obniżać urzędowe stopy procentowe. Proces ten jest prowadzony do dziś. Redukcja stóp
procentowych pomimo złego stanu finansów publicznych nie wywołała groźby nawrotu
inflacji. Jednocześnie umacniający się kurs złotego oraz długotrwała recesja rynków
eksportowych Polski nie przeszkadzały w poprawie salda obrotów bieżących13.
Najważniejszym źródłem finansowania deficytu budżetowego w 2002 r. była emisja
papierów skarbowych – obligacji (28,37 mld zł – 71% deficytu) i bonów (8 mld zł – 20%
deficytu). Nastąpiła w ten sposób ewolucja struktury finansowania deficytu budżetowego,
ponieważ w latach wcześniejszych stawiano w nadmiernym stopniu na przychody z
prywatyzacji. Niewątpliwy wpływ na ten fakt miała postępująca stabilizacja pieniądza.
Wygaszenie inflacji oraz perspektywa jeszcze większej stabilizacji w przyszłości ośmielały
bank centralny do redukowania urzędowych, krótkoterminowych stóp procentowych i
sprzyjały ogólnemu obniżaniu rynkowych stóp procentowych. Taka polityka monetarna
zachęcała do wprowadzania papierów skarbowych na dłuższe terminy. Na polski rynek były
Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, Materiały i studia nr
148, 10/2002. s. 21-28
13
przyciągane lokaty zagraniczne, gdyż stopy procentowe były w Polsce w ostatnich latach
wyższe niż gdzie indziej. Atrakcyjność inwestowania w polskie papiery dłużne z punktu
widzenia rynków zewnętrznych wzrosła. Z jednej strony inwestorzy mogli korzystać z
tymczasowego wyższego oprocentowania, natomiast z drugiej pojawiły się szanse na zyski
kapitałowe związane z dającymi się przewidzieć wzrostami cen papierów (zwłaszcza o
dłuższym terminie wykupu i stałym oprocentowaniu), dzięki obniżkom stóp procentowych w
przyszłości. Te długofalowe tendencje zostały uwzględnione przy konstruowaniu budżetu na
2003 rok, gdzie źródeł finansowania deficytu upatrywano przede wszystkim w emisji
obligacji skarbowych i bonów (50,6% jego wielkości)14.
W opublikowanym przez kończącą swoją kadencję RPP dokumencie programowym
pt. Strategia polityki pieniężnej po roku 2003 stwierdza się, że „w najbliższych latach w
większym niż dotychczas stopniu zmiany stóp procentowych NBP i koszty utrzymania niskiej
inflacji będą uzależnione od polityki fiskalnej i reform strukturalnych”.
14
Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, [w:] Ekonomista nr 4/2003, s. 438-445
2. System bankowy w Unii Europejskiej
2.1. Historia wybranych banków centralnych państw Unii Europejskiej
2.1.1. Narodowy Bank Austrii (Österreichische Nationalbank)
Pierwszy bank centralny Austrii został utworzony w 1816 r. pod nazwą „Privilegirte
Oesterreichische National-Bank” (Uprzywilejowany Bank Narodowy Austrii), którego
głównym zadaniem było przywrócenie stabilnego systemu monetarnego, zrujnowanego na
skutek wojny z Francją napoleońską. Panujący wówczas cesarz Austrii Franciszek I nadał
Bankowi uprawnienie do wyłącznej emisji banknotów. Po utworzeniu w 1867 r. Cesarstwa
Austro-Węgierskiego zmienił się status Banku. W 1878 r. został mianowicie przekształcony
w „Bank Austro-Węgierski”. Na podstawie traktatu pokojowego z 1919 r. Bank ten został
zlikwidowany.
W 1923 r. utworzono Narodowy Bank Austrii (NBA),
natomiast w 1924 r przeprowadzono kompleksową reformę monetarną. Jednostką pieniężną
Austrii został szyling. Korony będące dotychczas w obiegu zostały wymienione na nowy
pieniądz w relacji: 1 szyling = 10000 koron.
Po przyłączeniu Austrii do Trzeciej Rzeszy w ramach tzw. Anschlussu (1938 r.)
władze niemieckie wycofały z obiegu szylinga i wprowadziły niemiecką jednostkę pieniężną
– reichsmarkę (1 reichsmarka = 1,5 szylinga) oraz przystąpiły do likwidacji Narodowego
Banku Austrii.
NBA wznowił swoją działalność w 1945 r. Na podstawie Ustawy Tymczasowej z 3
lipca 1945 r. statut Banku został dostosowany do szczególnych okoliczności, w jakich Austria
znalazła się po zakończeniu drugiej wojny światowej (podział na strefy okupacyjne).
Zadaniem priorytetowym NBA było przewrócenie szylinga austriackiego oraz zahamowanie
nadmiernej emisji pieniądza, stwarzającej groźbę hiperinflacji. W listopadzie 1945 r.
dokonano wymiany niemieckiej reichsmarki na szylinga w relacji 1:1. Każdy obywatel mógł
z tego tytułu otrzymać w gotówce jedynie 150 szylingów. Reszta przekazywana była na
rachunek o odroczonej dyspozycyjności. Ostatecznie sprawa została rozwiązana w ramach
reformy walutowej z 1947 r., której jednym z istotnych posunięć było przejęcie nadmiaru
pieniądza przez państwo, w celu dostosowania jego wielkości do podaży towarów i usług, tak
aby – utrzymując równowagę rynkową – zapewnić stabilność cen. Na podstawie serii umów
społecznych z różnymi grupami społeczno-zawodowymi uzgodniono zasady twardej polityki
monetarnej, a zwłaszcza kształtowanie się relacji ceny – płace, co zapewniało stabilizację
wartości szylinga. W ten sposób stworzone zostały podwaliny pod trwały rozwój gospodarczy
Austrii.
W 1955 r., po podpisaniu Traktatu Państwowego i odzyskaniu przez Austrię pełnej
suwerenności (likwidacja stref okupacyjnych), parlament uchwalił Ustawę o Banku
Narodowym, która nadała Bankowi nowy statut. Statut ten, po nowelizacji dokonanej w 1984
r., obowiązuje do dzisiaj15.
2.1.2. Narodowy Bank Belgii (Banque Nationale de Belgique (BNB))
Narodowy Bank Belgii (BNB) został utworzony w 1850 r. w następstwie kryzysu
finansowo-pieniężnego, jaki miał miejsce dwa lata wcześniej. Podstawowymi funkcjami
nowo utworzonej instytucji było uporządkowanie obiegu pieniężnego i oparcie emisji
pieniądza na zdrowych zasadach oraz wspieranie finansowe rządu i inicjatyw gospodarczych
poprzez kredyt dyskontowy. BNB od początku uzyskał prawo do wyłączności emisji
banknotów, które było odnawiane w regularnych odstępach. Od początku spełniał także
funkcje banku państwa.
W okresie międzywojennym Narodowy Bank Belgii znacznie rozwinął swoją
działalność w dziedzinie międzynarodowych stosunków i polityki walutowej. Na początku lat
trzydziestych – w okresie załamania gospodarki i finansów – wystąpiła w Belgii tendencja
tworzenia nowych instytucji w dziedzinie bankowości, takich jak: Instytut Dyskonta i
Gwarancji, którego głównym zadaniem było udzielanie pomocy bankom znajdującym się w
trudnościach, Komisja Bankowa, spełniająca funkcję nadzoru bankowego, oraz Centralny
Urząd Kredytu Hipotecznego. Okoliczności te rzutowały na kształtowanie się profilu i zadań
BNB. W 1936 r. BNB ustanowił swoje przedstawicielstwo w Wielki Księstwie Luksemburga,
co zapoczątkowało proces tworzenia Belgijsko-Luksemburskiej Unii Ekonomicznej, w której
BNB spełniał funkcje banku centralnego.
Po drugiej wojnie światowej BNB – podobnie jak inne banki centralne – dostosował
swoje funkcje i metody działania do nowych warunków, a zwłaszcza porządku monetarnego
określonego przez układy z Bretton Wood w 1944 r. W 1988 r. uzyskał potwierdzenie
bezterminowego prawa wyłączności emisji. Polityka emisyjna BNB wiązana była ściśle z
polityką pieniężną, której celem było utrzymanie stabilności i wymienialności franka
belgijskiego.
Poczynając od daty utworzenia do dnia dzisiejszego, ustawa o BNB uległą
wielokrotnie nowelizacji. Ostatnie, poważne zmiany miały miejsce w styczniu 1991 r., a ich
15
Baka W., Bankowość ..., s. 167-168
istota sprowadzała się do dostosowania prawa o banku centralnym Belgii do zasad Traktatu z
Maastricht.
Jeśli chodzi o struktury własnościowe, to Narodowy Bank Belgii od początku miał – i
do tej pory zachował – formę spółki akcyjnej. Kapitał Banku wynosi obecnie 400 mln
franków belgijskich, 50% kapitału należy do Skarbu Państwa, a pozostała ich część do
inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorców i osób prywatnych. Akcje BNB są notowane
na giełdzie. Jednakże jedynie akcje Banku znajdujące się poza Skarbem Państwa mogą być
przedmiotem obrotu. Zgodnie z ustawą o BNB, podstawowe funkcje właścicielskie wobec
Banku (np. w zakresie powoływania władz) spełnia państwo16.
2.1.3. Bank Hiszpanii (Banco de España)
Pierwszą instytucją emisyjną Hiszpanii był Banco Nacional de San Carlos, utworzony
w 1782 r. jako spółka akcyjna. W akcie założycielskim podkreślono, że jego głównymi
celami będzie „zwalczanie lichwy oraz ułatwianie handlu” poprzez udzielanie pożyczek i
dyskontowanie weksli, a także przez bezpośrednie podejmowanie działalności gospodarczej.
Jednakże w istocie chodziło o ułatwienie pozyskania środków finansowych dla potrzeb
Królestwa, które prowadziło nie kończące się wojny. Bank został obarczony dużym długiem
państwowym. Bardzo szybko popadł w kłopoty. Starano się je rozwiązać na drodze
przerzucenia skutków na udziałowców. Banco National de San Carlos przemianowany został
w 1829 r. na Banco Español de San Fernando. Aby pokryć zobowiązania poprzednika –
pomniejszono wielokrotnie wartość udziałów, z którymi dotychczasowi właściciele Banku
San Carlos przystąpili do nowego banku. W 1847 r. nastąpiła fuzja banku Izabeli II z
Bankiem San Fernando – dwóch banków komercyjnych posiadających przywilej emisyjny –
w Nowy Hiszpański Bank Hiszpanii (Banco de España) i data ta uznawana jest za datę
utworzenia banku emisyjnego (centralnego) w Hiszpanii. W 1874 r. Bank Hiszpanii uzyskuje
formalne potwierdzenie wyłączności emisji banknotów, które w 1883 r. przestały być
wymienialne na złoto. Pieniądz emitowany przez Bank Hiszpanii stał się pieniądzem
fuducjarnym (powierniczym).
Poczynając od 1913 r. Bank Hiszpanii prowadzi też działalność jako kredytodawca
ostatniej instancji, wspomagając kredytowo banki komercyjne w przypadku trudności
utrzymania przez nie niezbędnego poziomu płynności finansowej.
W 1921 r. uchwalona zostaje pierwsza ogólna ustawa bankowa regulująca funkcje
Banku Hiszpanii w nowych warunkach międzynarodowych. Bank zostaje wyposażony w
16
Baka W., Bankowość ..., s. 177-178
uprawnienia do działalności na rynku walutowym i prowadzenia polityki kursowej. Jego
funkcje jako banku banków zostają umocowane w akcie prawnym.
Kryzys ekonomiczny i finansowy na początku lat trzydziestych przyczynił się do
nasilenia kontroli działalności Banku Hiszpanii przez rząd. Nowa ustawa bankowa z 1931 r.
upoważniła Ministra Finansów do ustalania oficjalnej stopy procentowej oraz kursu
walutowego. Mimo to, generalnie biorąc, rząd republikański utrzymał wcześniej
obowiązujące zasady funkcjonowania Banku Hiszpanii.
Istotne zmiany miały natomiast miejsce po upadku Republiki. Reżim generała Franco
anulował w 1942 r. rządowe zadłużenie w Banku i doprowadził do daleko idącego
podporządkowania jego działalności władzom centralnym. Formalnym tego potwierdzeniem
była nowelizacja ustawy o Banku Hiszpanii z dnia 31 grudnia 1946 r., zgodnie z którą
ustalanie stóp procentowych i kształtowanie polityki monetarnej, a także określanie metod jej
realizacji przekazane zostało do kompetencji rządu. Dalsze ograniczenie autonomii Banku
Hiszpanii nastąpiło przy okazji nacjonalizacji Banku w 1962 r. W uchwalonej ustawie
modyfikującej status Banku stwierdza się wprost, że „Państwo hiszpańskie akceptując zasady
rzetelności gospodarczej nie może przekazać władzy w dziedzinie kształtowania stosunków
pieniężnych do banku emisyjnego, lecz efektywnie i systematycznie sprawować tę władzę za
pośrednictwem Ministra Finansów; natomiast szczegóły realizacyjne mogą być powierzone
Bankowi Hiszpanii”. W związku ze zmianą statusu, Bank został wyposażony w uprawnienia
do sprawowania nadzoru nad instytucjami kredytowymi.
Tendencja do podporządkowywania Banku Hiszpanii rządowi została zahamowana, a
następnie odwrócona. W 1980 r. uprawnienia do powoływania gubernatora Banku zostały
przekazane od Rady Ministrów do Króla Hiszpanii. Kolejny, zasadniczy krok na tej drodze
został dokonany w 1994 r. poprzez uchwalenie ustawy o autonomii Banku Hiszpanii,
dostosowującej system zarządzania polityką pieniężną do zasad określonych w Traktacie z
Maastricht17.
2.2. Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny (EBC) został założony 1.06.1998 r. we Frankfurcie nad
Menem. Wchodzi on wraz z narodowymi bankami centralnymi wszystkich państw
członkowskich w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Statut ESBC i
EBC jest załącznikiem do Traktatu z Maastricht. Wcześniejszym odpowiednikiem EBC i
ESBC był Europejski Instytut Walutowy założony w 1994 r. również we Frankfurcie.
17
Baka W., Bankowość ..., s. 203-205
Natomiast EBC z narodowymi bankami centralnymi 12 państw, które przystąpiły do
europejskiej unii monetarnej (EMU) tworzy Eurosystem.
Głównym celem ESCB i EBC jest utrzymanie stabilności cenowej na rynku.
Natomiast do ich głównych zadań należy:
 definiowanie i wprowadzanie polityki monetarnej we Wspólnotach,
 prowadzenie operacji wymiany walut,
 przechowywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi partycypujących
państw członkowskich,
 promowanie sprawnego działania systemów płatności,
 przyczynianie się do sprawnej realizacji rozwiązań dotyczących rozważnego nadzoru
nad instytucjami kredytowymi i stabilnością systemu finansowego.
Postanowienia Traktatu dotyczące wspólnej polityki pieniężnej oraz zasad działalności
ESBC odnoszą się w pełni jedynie do państw, które przystąpiły do EMU. W państwach,
które nie przystąpiły do EMU, obowiązującym środkiem płatniczym jest pieniądz narodowy.
Politykę pieniężną prowadzą samodzielnie narodowe banki centralne.
EBS składa się z Rady Zarządzającej, Zarządu Wykonawczego i Rady Generalnej.
Radę tworzą prezesi banków centralnych państw, które uczestniczą w Unii Monetarnej.
Członkowie Rady muszą się spotykać co najmniej 10 razy w roku. Rada kształtuje politykę
pieniężną EMU oraz wydaje decyzje niezbędne do wykonania statutowych zadań ESBC.
Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków. Wszyscy oni są
pracownikami pełnoetatowymi. Ich kadencja trwa 8 lat i nie jest odnawialna. Zarząd
odpowiada za wprowadzenie w życie polityki pieniężnej ustalonej przez Radę i posiada
prawo do udzielania wytycznych i instrukcji narodowym bankom centralnym państw
należących do EMU.
W skład Rady Generalnej wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu EBC oraz szefowie
banków centralnych wszystkich państw członkowskich UE bez względu czy przystąpiły one
do EMU, czy też nie. Rada Generalna pełni funkcje doradcze i koordynacyjne, w tym
zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z rozszerzeniem EMU. Najistotniejszą
funkcją EBC jest emisja pieniądza. Decyzje Banku wydawane są w formie rozporządzeń i
decyzji publikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. EBC przedstawia
również zalecenia i wyraża opinie.
Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że polityka pieniężna prowadzona zarówno
przez EBC i narodowe banki centralne wszystkich państw członkowskich nie może być
przedmiotem nacisków i wpływów ze strony władz Unii oraz rządów państw członkowskich i
innych organów państwowych.
ESBC posiada pełną niezależność zarówno w aspekcie
instytucjonalno-personalnym (zasady powoływania władz ESBC, kadencyjność oraz warunki
ich przedterminowego odwołania), funkcjonalnym (wyłączne prawo do kształtowania polityki
pieniężnej oraz jej realizacji) oraz finansowym (zasady dotyczące gospodarki finansowej
ESBC, podziału dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań przez ESBC pomiędzy
narodowe banki centralne, podział zysku netto EBC oraz postanowienia dotyczące sposobu
kształtowania warunków pracy i płacy dla personelu EBC).
W państwach, należących do Eurosystemu zasady dotyczące kształtowania polityki
pieniężnej są jednolite. Począwszy od 1999 roku władze monetarne tych państw przekazały
uprawnienia w dziedzinie tworzenia i realizacji polityki pieniężnej do ESBC. Od tego
momentu ich rola w zakresie polityki pieniężnej została ograniczona wyłącznie do
przygotowywania danych i prowadzenia prac analitycznych dotyczących funkcjonowania
gospodarek narodowych. Przeprowadzone analizy są następnie wykorzystywane przez Radę
Zarządzającą EBC do formułowania polityki pieniężnej. Do kompetencji władz monetarnych
państw z Eurosystemu należy także uczestnictwo w realizacji tej polityki określonej przez
EBC. Rządy tych państw powinny respektować niezależność EBC. Ich wpływ na decyzje
Rady Zarządzającej może mieć jedynie charakter pośredni, pod warunkiem, że uczestniczą w
powoływaniu prezesa narodowego banku centralnego, który wchodzi w skład Rady
Zarządzającej.
Państwa, które nie należą do EMU (Wielka Brytania, Dania i Szwecja):
 nie biorą udziału w kształtowaniu i realizacji polityki pieniężnej na obszarze EMU,
 nie uczestniczą w wypełnianiu innych funkcji ESBC,
 są reprezentowane tylko w Radzie Generalnej EBC mającej kompetencje doradcze i
koordynacyjne,
 obowiązującym środkiem płatniczym nadal jest pieniądz narodowy,
 politykę pieniężną samodzielnie prowadzą narodowe banki centralne, w sposób
niezależny od ESBC.
Dotychczasowe władze monetarne w państwach Eurosystemu stały się obecnie ciałami
analityczno-konsultacyjnymi w zakresie polityki pieniężnej18.
Organizacja i funkcjonowanie banku centralnego w Unii Europejskiej i wybranych państwach europejskich,
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002, s. 3-4
18
2.3. Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU)
2.3.1. Początki europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
Koncepcje stworzenia w Europie unii walutowej sięgają połowy lat 80-tych XIX
wieku. Francja utworzyła wtedy unię walutową z Belgią, Szwajcarią, Włochami, Grecją i
Bułgarią, którą nazwano Łacińską Unią Walutową. Innym tego typu przedsięwzięciem była
Skandynawska Unia Walutowa, powołana do życia pod koniec XIX wieku przez Szwecję,
Danię i Norwegię. Obie unie dotrwały do pierwszej wojny światowej.
Obecna nowa unia gospodarcza i walutowa w ramach Unii Europejskiej wydaje się
być lepiej zaplanowana i znacznie bardziej stabilna niż jej poprzedniczki. Założyciele
Wspólnot Europejskich wyszli z założenia, że tworzeniu wspólnego rynku i skutecznemu
wdrożeniu wspólnych strategii musi towarzyszyć wspólna polityka gospodarcza i walutowa.
Stopniowe tworzenie wspólnego rynku prowadzi do rosnącej zależności ekonomicznej
pomiędzy państwami członkowskimi. Takie warunki utrudniają z kolei poszczególnym
państwom członkowskim wprowadzanie elementów ich własnej polityki gospodarczej i
monetarnej, wywierającej znaczny wpływ na partnerów ekonomicznych. W związku z
powyższym pojawiła się konieczność zapewnienia, przynajmniej w pewnym stopniu,
wspólnej płaszczyzny działania w dziedzinie polityki gospodarczej. Jednakże założycielom
Wspólnot brakowało odwagi do wykonania decydującego kroku w kierunku stworzenia
wspólnej polityki ekonomicznej prowadzącej do utworzenia unii gospodarczej i walutowej.
Państwa członkowskie nie były przygotowane na zrzeczenie się suwerenności na rzecz WE w
kwestiach polityki monetarnej, budżetowej i fiskalnej. W zamian określono wspólne cele
krajowych polityk gospodarczych, zgodnie z którymi każde z państw zobowiązało się do
realizacji celów związanych z zatrudnieniem, stabilnością cen, równowagą salda płatniczego i
stabilnością waluty. Sześć państw-założycieli Wspólnot podjęło także decyzję o wzajemnej
koordynacji wewnętrznej polityki gospodarczej w ścisłej konsultacji z instytucjami
wspólnotowymi. Niezależnie od tego, odpowiedzialność za formułowanie i wdrażanie
polityki gospodarczej pozostała w gestii poszczególnych państw. Wkrótce stało się oczywiste,
że faktyczne postępy w sferze koordynacji polityk wewnętrznych nie sprostały
oczekiwaniom. Mimo iż utworzenie unii gospodarczej i walutowej uważano za istotny cel z
punktu widzenia konsolidacji integracji europejskiej, pozostał on niemożliwy do
zrealizowania.
2.3.2. Geneza unii gospodarczej i walutowej
Podczas „szczytu” haskiego w 1969 r., przywódcy państw WE podjęli decyzję o
rozpoczęciu tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Rada Ministrów oraz Komisja
Europejska otrzymały polecenie ustalenia harmonogramu prac z uwzględnieniem kolejnych
etapów realizacji całego przedsięwzięcia.
Powołano do życia komitet pod przewodnictwem Pierre’a Wernera, premiera i
ministra finansów Luksemburga. W październiku 1970 r. komitet przedstawił raport
końcowy. Tzw. plan Wernera określał trzy etapy na drodze do utworzenia unii gospodarczej i
monetarnej, przy czym etap końcowy miałby zostać zrealizowany w roku 1980, kiedy to
krajowe instrumenty kontroli gospodarczej i monetarnej miałyby zostać przekształcone w
instrumenty wspólnotowe. W 1971 r. Rada przyjęła szereg decyzji z mocą działania
wstecznego od dnia 1 stycznia, otwierając tym samym drogę do realizacji pierwszego etapu
unii gospodarczej i walutowej. Już w kwietniu 1973 r. Komisja przedstawiła Radzie
sprawozdanie z realizacji etapu wstępnego. Państwa członkowskie nie osiągnęły prawie
żadnych postępów w zakresie koordynacji polityk gospodarczych. Pod presją rosnącej inflacji
i gwałtownych fluktuacji na międzynarodowych rynkach walutowych, państwa WE wolały
uciekać się raczej do działań jednostronnych niż przyjąć wspólny kurs stwarzający szanse
powodzenia w perspektywie średnioterminowej. Nad polityczną wolą poddania się wspólnej
dyscyplinie i efektywnego wykorzystania środków wspólnotowych zapanowała chęć
osiągnięcia zysków krótkoterminowych. Ponieważ drugi etap prac zaplanowano na luty 1974
r., Wspólnota podjęła ogromny wysiłek, aby utrzymać przyjęty uprzednio harmonogram
tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Próby te jednakże zawiodły i drugiego etapu
wówczas nie uruchomiono. Został on zastąpiony przyjęciem szeregu jednorazowych środków
służących poprawieniu i rozszerzeniu zestawu instrumentów do sterowania polityką
monetarną i koordynacji polityk ekonomicznych.
2.3.3. Europejski System Walutowy
Wspólnoty kontynuowały jednak prace wiodące do utworzenia unii gospodarczej i
walutowej. Pod koniec lat 70. z inicjatywy kanclerza Niemiec Helmuta Schmidta i prezydenta
Francji Giscarda d’Estaing stworzono Europejski System Walutowy (ESW). Jego powstanie
nadało nowy wymiar współpracy walutowej w Europie. Celem Systemu było utworzenie w
Europie strefy stabilizacji monetarnej, w możliwie jak największym stopniu wolnej od
wpływu gwałtownych wahań kursowych. Niska stabilność kursów walutowych powodowała,
że firmy europejskie obawiały się podejmowania szeroko zakrojonych, długoterminowych
przedsięwzięć inwestycyjnych na rynkach innych państw WE i uniemożliwiała pełne
wykorzystanie szans oferowanych przez Wspólny Rynek. W ramach ESW przyjęto założenie
realizacji uzgodnionego celu stabilizacji wewnętrznej (cenowej) i zewnętrznej (kursowej)
dzięki
wprowadzeniu
systemu
stałych,
lecz
podlegających
korekcie
wskaźników
stanowiących wytyczne oparte na różnorodnych mechanizmach interwencyjnych i
kredytowych. Zobowiązania nałożone Systemem na państwa członkowskie i forma jego
funkcjonowania doprowadziły do większej konwergencji polityk gospodarczych i
monetarnych państw członkowskich, w związku z czym ogólnie przedsięwzięcie uznano za
sukces.
Wszystkie państwa członkowskie dołączyły do mechanizmu kursowego (Exchange
Rate Mechanism – ERM), za pośrednictwem którego ustalono dwustronne kursy wymiany
walut pomiędzy poszczególnymi krajami. Przewidziano możliwość wystąpienia wahań
kursów każdej z walut, aczkolwiek bez możliwości jej wzmocnienia ani osłabienia wobec
innych walut objętych mechanizmem kursowym o wartość przekraczającą 2,25%. Poza
stworzeniem tego rodzaju mechanizmu kursowego, w ramach Europejskiego Systemu
Walutowego stworzono także nową walutę ecu (European Currency Unit). Ecu było tzw.
walutą koszyka, co ogólnie rzecz biorąc oznacza, że stanowiła ona średnią ważoną wszystkich
walut ESW. Udział każdej z nich w ESW odzwierciedlał siłę gospodarczą danego kraju.
Komisja codziennie ustalała dokładną wartość ecu w każdej walucie, a kursy walut do ecu
publikowano w „Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich”.
Ecu pełniła cztery podstawowe funkcje:
 jednostki odniesienia w mechanizmie kursowym,
 wskaźnika określającego ewentualne odchylenia jednej z walut od innych,
 jednostki
obrachunkowej
dla
potrzeb
transakcji
w
ramach
mechanizmów
interwencyjnego i kredytowego,
 jednostki rozliczania zadłużenia pomiędzy krajowymi organami odpowiedzialnymi za
kwestie monetarne.
Ecu
używano
także
jako
jednostki
obrachunkowej
dla
potrzeb
budżetu
wspólnotowego, gdyż wszelkie obowiązujące opłaty, należności i kwoty zwrotów oraz inne
wewnętrzne płatności w ramach Wspólnot denominowano i rozliczano w tej walucie. W
ramach transakcji prywatnych zapewniała ona firmom, pracownikom i zwykłym obywatelom
ochronę przed nagłymi wahaniami kursowymi. W sektorze bankowym korzystano z ecu jako
z pełnowartościowej waluty europejskiej służącej obsłudze rachunków oszczędnościowych i
kredytów na rachunkach bieżących klientów detalicznych i instytucjonalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących
działalność gospodarczą. Z transakcjami w ecu wiązano nadzieje, że efektem ostatecznym
będzie możliwość korzystania z owej waluty w każdym państwie członkowskim jako z
całkowicie akceptowalnej alternatywy dla walut krajowych.
Optymistyczne prognozy zakładały, że postęp w kierunku unii gospodarczej i
walutowej umożliwi obywatelom WE obrót banknotami i monetami ecu jako europejską
walutą płatności za wszelkie nabywane towary czy usługi.
2.3.4. Droga do unii gospodarczej i walutowej
W czerwcu 1988 r., przywódcy WE ponowili inicjatywę utworzenia unii gospodarczej
i walutowej w ramach programu powołania Wspólnego Rynku. Rozważeniem form i
sposobów realizacji tego celu miała zająć się specjalna komisja ekspertów pod kierunkiem
przewodniczącego Komisji Jacquesa Delorsa. W ogłoszonym w kwietniu 1989 r. tzw.
raporcie Delorsa opisano szczegółowo warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby mogła
powstać unia gospodarcza i walutowa, a także zaproponowano trzyetapowy plan realizacyjny.
Raport ten został zatwierdzony na „szczycie” Wspólnot w czerwcu 1989 r. i przyjęty jako
podstawa dalszych działań.
Etap pierwszy: 1990-1993
Datę rozpoczęcia pierwszego etapu prac ustalono na lipiec 1990 r. (przy czym
podkreślić należy, że wszelkich ustalonych terminów dotrzymano). Począwszy od tej daty
usunięto wszelkie ograniczenia walutowe oraz w obszarze przepływów kapitałowych
pomiędzy państwami członkowskimi (z małymi wyjątkami). Wprowadzono ściślejszą
koordynację i wspólny nadzór polityk gospodarczych państw członkowskich; wzmocniono
współpracę pomiędzy bankami centralnymi w ramach Komitetu Gubernatorów Banków
Centralnych. Zaplanowane działania przebiegały zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć
integracyjnych, który przewidywał:
a) utworzenie strefy wolnego handlu (brak opłat celnych w obszarze objętym integracją)
– państwa należące do owej strefy zobowiązują się wycofać wzajemne opłaty celne i
ograniczenia ilościowe obowiązujące uprzednio w ramach wymiany handlowej, z
jednoczesnym utrzymaniem w mocy krajowych taryf celnych i oddzielnych polityk
wobec państw trzecich;
b) unię celną (brak opłat celnych w obszarze objętym integracją, wspólna taryfa celna) –
członkowie unii zobowiązują się usunąć wszelkie bariery w przepływie towarów i
wprowadzić wspólne taryfy celne, jak również standardową politykę handlową wobec
partnerów zewnętrznych;
c) wspólny rynek (brak opłat celnych w obszarze objętym integracją, wspólna taryfa
celna, swobodny przepływ kapitału, usług i siły roboczej) – uczestnicy zobowiązują
się zapewnić swobodę handlu nie tylko pod względem rodzaju towarów, lecz także
pod względem czynników produkcji, wielkości kapitału oraz siły roboczej i usług;
d) unię gospodarczą (brak opłat celnych w obszarze objętym integracją, wspólna taryfa
celna, swobodny przepływ kapitału, usług i siły roboczej oraz harmonizacja polityki
gospodarczej) – niezależnie od działań objętych poprzednimi etapami integracji,
członkowie unii podejmują samodzielne decyzje w dziedzinie harmonizacji polityki
gospodarczej (państwa członkowskie Unii Europejskiej sięgają po instrumenty
koordynacji polityki monetarnej);
e) pełną integrację gospodarczą (brak opłat celnych w obszarze objętym integracją,
wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług i siły roboczej oraz
harmonizacja polityki gospodarczej i wspólnota polityki kursowej i monetarnej) –
państwa znajdujące się na tym samym etapie wprowadzają standardową politykę
gospodarczą i powołują organ ponadnarodowy, którego decyzje uznaje się za wiążące
dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
Etap drugi: 1994-1998
Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z 1 stycznia 1994 r. ustalono tę datę jako
rozpoczęcie drugiego etapu unii gospodarczej i walutowej. Jednocześnie Traktat formułował
podstawy prawne wymagane dla realizacji końcowego etapu jej tworzenia. Zasadniczym
celem tego etapu było zapewnienie szerokiej konwergencji polityk ekonomicznych państw
członkowskich. W związku z tym Rada Europejska określiła wytyczne do polityki
gospodarczej a państwa członkowskie zobowiązano do przedstawienia średniookresowych
programów konwergencyjnych, z uwzględnieniem wszelkich środków polityki gospodarczej
planowanych do wdrożenia w celu zapewnienia pełnego uczestnictwa owych państw w etapie
końcowym tworzenia unii gospodarczej i walutowej, przy czym stabilność cen i dobrą
kondycję
finansów
publicznych
podkreślono
jako
kwestie
priorytetowe.
Państwa
członkowskie, których politykę gospodarczą uznano za zagrażającą perspektywom
utworzenia unii, można było poddać naciskom służącym przywróceniu do właściwego stanu
ich polityk gospodarczych, na mocy odnośnych zaleceń wydawanych przez Radę Ministrów.
Jako iż etap końcowy przewidywał utworzenie niezależnego Europejskiego Banku
Centralnego, państwa członkowskie, w których bank centralny nadal podlegał wytycznym
rządowym, zostały zobowiązane do przyjęcia rozwiązań ustawodawczych gwarantujących
niezależność ich władz monetarnych podczas drugiego etapu. Ponadto we wczesnej fazie tego
etapu powołano Europejski Instytut Monetarny (European Monetary Institute – EMI) z
siedzibą we Frankfurcie nad Menem jako prekursora Europejskiego Banku Centralnego. EMI
wykorzystał etap drugi w celu opracowania planów strategicznych i operacyjnych służących
sformułowaniu jednolitej polityki monetarnej i ułatwieniu identyfikacji państw gotowych z
gospodarczego punktu widzenia do wejścia w obszar jednolitej waluty. Podczas tego etapu po
raz pierwszy padła, na madryckim „szczycie” w 1995 r., nazwa nowej waluty – euro.
Etap trzeci: po 1999 r.
Przed rozpoczęciem trzeciego etapu państwa członkowskie czekało z końcem 1996 r.
trudny sprawdzian, podczas którego stwierdzono, które z nich spełniają ostre kryteria
konwergencji, ustalone pod kątem uczestnictwa w strefie wspólnej waluty.
Ustalono, że proces stopniowego wprowadzania do obrotu wspólnej waluty
europejskiej powinien rozpocząć się nie później niż 1 stycznia 1999 r. Aby przejść do etapu
trzeciego, państwa członkowskie UE musiały wypełnić następujące kryteria sformułowane w
specjalnym dokumencie stanowiącym załącznik do Traktatu z Maastricht:
 roczny wskaźnik wzrostu cen w danym państwie członkowskim nie powinien
przekraczać proporcjonalnej wartości 1,5% liczonej od średniej stopy inflacji dla
trzech państw Unii Europejskiej o najlepszym tego rodzaju wskaźniku;
 wysokość średniej nominalnej długoterminowej stopy oprocentowania nie może
przekraczać o więcej niż o 2 punkty procentowe proporcjonalnej średniej nominalnej
stopy oprocentowania liczonej dla trzech państw Unii Europejskiej o najniższym
rocznym wskaźniku inflacji;
 państwa członkowskie objęte mechanizmem cenowym Europejskiego Systemu
Walutowego muszą przez okres przynajmniej dwóch lat utrzymać akceptowalny
poziom wahań kursów wymiany własnej waluty do pozostałych walut unijnych;
 wysokość deficytu budżetowego nie może przekroczyć 3% PKB;
 wysokość zadłużenia publicznego nie może przekroczyć 60% PKB.
Na skutek spełnienia powyższych kryteriów przez większość państw Rada Europejska
mogła podjąć ostateczną decyzję o utworzeniu unii gospodarczej i walutowej, co nastąpiło
zgodnie z planem 1 stycznia 1999 r. Do unii przystąpiło początkowo 11 państw
członkowskich, bez Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Grecji.
2.3.5. Euro
Euro to nowo utworzona waluta Unii Europejskiej, która stała się prawnym środkiem
płatniczym w styczniu 1999 r. W 2002 banknoty i monety euro zastąpiły dotychczasowe
waluty tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do strefy euro.
Obecnie jest ich 12, ponieważ od 1 stycznia 2001 r. przystąpiła Grecja. Euro stało się
jedynym prawnym środkiem płatniczym w owych państwach. Dysponują one wspólną walutą
oraz jednolitą polityką gospodarczą i walutową. Ich „stare” waluty krajowe zostały na trwałe
unieważnione i wycofane z obiegu.
Etapy wprowadzania euro
Wprowadzanie euro przebiegało w trzech podstawowych etapach:
Etap A: przygotowania do Europejskiej Unii Walutowej (2 maja 1998 r. – 1 stycznia 1999 r.)
 określenie grona państw uczestniczących,
 ogłoszenie stałych kursów wzajemnej wymiany walut,
 przekształcenie Europejskiego Instytutu Monetarnego w Europejski Bank Centralny.
Etap B: początek Europejskiej Unii Walutowej (1 stycznia 1999 r. – 1 stycznia 2002 r.)
 nieodwracalne powiązanie kursów wymiany euro z walutami krajowymi,
 wprowadzenie euro jako prawnego środka płatniczego dla potrzeb transakcji
„księgowych”,
 przejęcie przez Europejski Bank Centralny odpowiedzialności za politykę monetarną
w strefie wspólnej waluty,
 emisja w euro wszystkich nowych obligacji rządowych w państwach uczestniczących,
 natychmiastowe przejście na euro rynków pieniężnych, rynków walutowych i
systemów rozliczeniowych,
 przechodzenie osób prawnych i fizycznych na stosowanie euro na zasadzie „bez
przymusu, bez zakazu”.
Etap C: wymiana waluty (1 stycznia 2002 r. – 1 lipca 2002 r.)
 pojawienie się po raz pierwszy banknotów i monet euro,
 istnienie walut krajowych równolegle z euro,
 wycofanie z obiegu walut krajowych, które przestają być prawnym środkiem
płatniczym w ostatnim dniu powyższego okresu19.
2.4. Efekty gospodarcze po wprowadzeniu euro
Euro
sprzyja
stabilizacji
gospodarczej
i
dobrej
koniunkturze
w
Europie.
Przygotowując się do wprowadzenia wspólnej waluty, państwa UE ciężko pracowały nad
umocnieniem swoich gospodarek. Narzuciły sobie tzw. kryteria zbieżności - niską inflację,
deficyt budżetowy nie większy niż 3,6% PKB, dług publiczny nie większy niż 60%, stabilny
kurs wymiany waluty w przeciągu dwóch lat poprzedzających wprowadzenie euro. A zatem
już sam proces przygotowawczy był korzystny dla kondycji gospodarczej Europy.
19
Nowak B., Unia Gospodarcza i Walutowa Unii Europejskiej, Studia Europejskie 4/2000, s. 49-57
Niezależność banków centralnych oraz uczestnictwo w Europejskim Systemie
Walutowym spowodowały, że jeszcze przed utworzeniem UGW inflacja w krajach
członkowskich spadła do niskiego poziomu, nastąpiła daleko posunięta zbieżność
narodowych stóp procentowych oraz stabilizacja kursów walutowych.
Wraz z wprowadzeniem euro zostało wyeliminowane ryzyko kursowe, czyli
niepewność co do kształtowania się kursów między walutami narodowymi Dwunastki, dzięki
usztywnieniu kursów walutowych. Tym samym zredukowano koszty arbitrażu walutowego,
czyli operacji hedgingowych (zabezpieczających) przed nadmiernymi wahaniami kursów
walut.
Powinno
to
pobudzać
handel
międzynarodowy,
inwestycje
i
transakcje
międzynarodowe, a także zachęcać spółki małej i średniej wielkości do wejścia na rynki
obszaru euro. Należy pamiętać, że ryzyko kursowe dotyczące zmiany kursu złotego nadal
pozostaje.
Znacznej redukcji uległy także koszty transakcyjne związane z wymianą jednej waluty
na inną, zwłaszcza w obrocie bezgotówkowym. Te korzyści znaczą jednak mniej niż
ożywienie wspólnego rynku europejskiego i wzrost handlu, ale obniżają koszty działalności
przedsiębiorstw i w rezultacie podwyższają ich efektywność. Przedsiębiorcy tracili także do
tej pory na kosztach przewalutowania przekazu bankowego.
Po wprowadzeniu euro Unia Gospodarczo Walutowa stała się jednolitym rynkiem, na
którym wszystkie ceny wyrażone są w euro. Dzięki wyrównaniu cen firmy i konsumenci
mogą porównywać dobra i usługi i wybierać najlepsze oferty, co z kolei przyczynia się do
zmodyfikowania kanałów dystrybucji, w tym rozszerzania ich o sprzedaż wysyłkową i handel
elektroniczny. Pod tym względem korzyści z wprowadzenia euro odczują również firmy nie
związane z handlem międzynarodowym. Skutkiem wyrównania cen jest także nacisk na
marże i ujednolicanie się cen w obrębie UGW, ponieważ coraz bardziej widoczne są różnice
cenowe na dany produkt między poszczególnymi krajami członkowskimi.
Wprowadzenie euro przyczyniło się do osiągnięcia tzw. przejrzystości cen pomiędzy
krajami i regionami nie tylko dóbr i usług, ale także innych nominalnych wielkości np.
podatków. Duże różnice między cenami tych samych produktów oznaczały rynkową
nieefektywność, gdyż zmuszały konsumentów do straty czasu i energii na poszukiwanie
miejsc, gdzie produkty są tańsze. Z momentem pojawienia się gotówki euro dużo łatwiej
można podróżować po krajach unii walutowej - odpadła potrzeba wymiany jednej waluty
narodowej na inną, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.
Dla przedsiębiorstw z obszaru UGW wprowadzenie euro ułatwia ekspansję na rynki
krajów sąsiadujących, z uwagi na brak kłopotów z posługiwaniem się różnymi walutami
narodowymi. Korzyścią samą w sobie jest przynależność do ugrupowania o tak wielkim
potencjale gospodarczym jak UGW, która poza USA i Japonią zaliczana jest do największych
potęg gospodarczych świata.
Dzięki niskiej inflacji, niewysokim stopom procentowym gwarantowanym przez
niezależny Europejski Bank Centralny, a także bezpośrednim efektom funkcjonowania euro
(tj. łatwiejszemu dostępowi do tańszej siły roboczej, nowych rozwiązań technologicznych,
nowych rynków zbytu) rośnie konkurencyjność firm ze strefy euro.
Dzięki wspólnej walucie nastąpił rozwój i integracja europejskiego rynku
kapitałowego. Wzrosła konkurencja na poszczególnych rynkach kapitałowych, między
centrami finansowymi oraz między bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Na
bardziej zintegrowanych rynkach finansowych UGW nasila się konkurencja między bankami
europejskimi. W rezultacie firmom oferowane są zróżnicowane i atrakcyjne pod względem
cenowym formy finansowania. Inwestorzy mogą wybierać z szerszego wachlarza papierów
wartościowych po przystępniejszych cenach. Wszystko to prowadzi do optymalnej alokacji
kapitału.
Mimo, że minęły dopiero trzy lata istnienia euro już odnotowano gwałtowny wzrost
emisji obligacji denominowanych w euro, głównie ze strony firm. Już w 1999 roku całkowita
wartość papierów wartościowych denominowanych w euro dała temu rynkowi drugie miejsce
na świecie wśród rynków obligacji. Od początku istnienia euro wzrasta wartość
sprzedawanych obligacji denominowanych w euro. Początkowo wśród emitentów obligacji
we wspólnej walucie przeważały instytucje finansowe, później pojawiały się firmy z innym
branż. Świadczy to o dojrzewaniu rynku Unii Gospodarczej i Walutowej i upodobnianiu się
go do rynku amerykańskiego, na którym przedsiębiorstwa z sektora finansowego maja 45%
udział w emisjach, pozostałe 55% należy do przedsiębiorstw innych branż.
Euro jest przedsięwzięciem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym. Polityczne
znaczenie nowej waluty przejawia się choćby w tym, że Irlandia postrzega euro jako
instrument wzmacniający jej niezależność w stosunku do Wielkiej Brytanii.
Wprowadzenie nowej waluty sporo kosztowało. Już sama produkcja banknotów i
monet pochłonęła wielkie sumy. Ogromne koszty wiążą się również z przystosowaniem
istniejących systemów informatycznych do nowej waluty, szkoleniem pracowników,
przystosowaniem urządzeń, w których używana jest gotówka (bankomatów, automatów do
sprzedawania towarów itp.), przewozem nowej waluty do banków i innych placówek. Jednak
nie tylko zdaniem polityków, koszty te są mniejsze niż zyski, jakie wspólna waluta daje
zarówno przedsiębiorcom, jak i zwykłym obywatelom. Oprócz korzyści gospodarczych mogą
pojawić się także trudne do uchwycenia korzyści polityczno-społeczne20, 21.
2.5. Zmiana sposobu funkcjonowania systemów bankowych po przystąpieniu do Unii
Europejskiej
Jedną z podstawowych funkcji banku centralnego jest emisja pieniądza. Banki
centralne państw, które przystąpiły w ramach UE do Europejskiej Unii Gospodarczej i
Monetarnej (EMU) zatraciły swoją rację bytu. Nie oznacza to jednak, że banki te przestaną
istnieć jako instytucje – tracą jednak swoje funkcje emisyjne banku centralnego.
Razem z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) tworzyć one będą Europejski
System Banków Centralnych. Prezesi narodowych banków centralnych (w istocie
pozbawionych już samodzielnej roli banku centralnego) zasiadać będą w Radzie
Zarządzającej EBC. Każdy członek Rady Zarządzającej posiada równy głos. Rozwiązanie
takie daje oczywiście szczególną siłę przedstawicielom małych krajów. Liczbę członków
obecnej Rady Zarządzającej z poszczególnych krajów (6 członków Rady Wykonawczej wg
narodowości i 11 przedstawicieli banków narodowych w Radzie Zarządzającej) i rozkład
głosów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców poszczególnych krajów obrazuje poniższa
tabela. W przyszłości kraje pochodzenia członków Rady Wykonawczej będą podlegać
zmianom (choć wydaje się, że duże kraje będą naciskały na zachowanie tam swoich
przedstawicieli). Należy także zaznaczyć, że członkowie Rady Zarządzającej powinni
kierować się wspólnym interesem krajów członkowskich EMU.
Tabela 2. Rozkład głosów w EMU w przeliczeniu na mieszkańca
Kraj
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Niemcy
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Holandia
Portugalia
Hiszpania
Liczba głosów
Ludność na jeden głos
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
(w mln)
8,1
10,2
2,6
29,3
41,1
3,7
28,8
0,4
7,9
10,0
19,7
Źródło: Koronowski A., Konsekwencje wprowadzenia euro, Informacja nr 640, Biuro Studiów i Ekspertyz 1998
20
21
Sokołowska E., Przegląd zagadnień związanych z wprowadzeniem euro,
http://www.money.pl/pieniadze/euro/korzysci/
W państwach należących do EMU będzie prowadzona jednolita polityka pieniężna.
Stwarza to poważne wyzwania nie tylko ze względu na potencjalnie odmienne w tym
względzie potrzeby poszczególnych krajów EMU w wyniku różnych stanów koniunktury,
lecz również z powodu zróżnicowanej wrażliwości gospodarek poszczególnych krajów na
zmiany polityki pieniężnej. Wynika to z odmiennej wagi kredytu bankowego wśród
instrumentów finansowych, różnych proporcji kredytu o zmiennej i stałej stopie
oprocentowania, czy wreszcie różnym wzrostom bankowych stóp procentowych w różnych
krajach w odpowiedzi na ten sam wzrost stopy procentowej banku centralnego. Rynek
pieniężny i kapitałowy każdego kraju posiada własną specyfikę. Dobranie właściwych
narzędzi i zastosowanie ich z odpowiednią siłą może zatem być szczególnie trudne w
odniesieniu do całego obszaru EMU, wymagać będzie zapewne zebrania doświadczeń przez
EBC, a prowadzona polityka może przynosić skutki inne od oczekiwanych22.
Banki centralne państw należących do UE charakteryzują się różnym stopniem
niezależności politycznej i ekonomicznej. Pod pojęciem niezależności politycznej rozumie się
możliwość podejmowania decyzji co do ostatecznego celu polityki pieniężnej, jakim może
być stopa inflacji bądź poziom aktywności gospodarczej. Niezależność polityczna określana
jest m. in. przez procedurę mianowania członków zarządu, relacje między władzami banku
centralnego a rządem oraz formalno-prawny zakres odpowiedzialności banku centralnego.
Natomiast pod pojęciem niezależności ekonomicznej rozumie się swobodę wyboru narzędzi
(instrumentów) służących realizacji celów. Niezależność ekonomiczna określana jest m. in.
przez możliwość wpływania przez rząd na wielkość kredytów zaciąganych w banku
centralnym oraz naturę instrumentów pieniężnych znajdujących się pod kontrolą banku
centralnego. Należy przy tym zaznaczyć, że duża (mała) niezależność polityczna nie oznacza
automatycznie dużej (małej) niezależności ekonomicznej. Oba rodzaje niezależności są
bowiem skorelowane zarówno dodatnio, jak i ujemnie. Bank centralny Niemiec jest wysoce
niezależny zarówno ekonomicznie jak i politycznie. W Austrii, Danii, Francji, Belgii,
Wielkiej Brytanii i Irlandii bank centralny jest wysoce niezależny ekonomicznie, ale niska jest
jego niezależność polityczna. Odwrotna jest sytuacja banku centralnego we Włoszech.
Natomiast banki centralne Grecji, Hiszpanii i Portugalii charakteryzują się niską
niezależnością polityczną i ekonomiczną.
22
Koronowski A., Konsekwencje wprowadzenia euro, Informacja nr 640, Biuro Studiów i Ekspertyz 1998
3. Narodowy Bank Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej
3.1. Kryteria zbieżności gospodarczej
Polska, starając się o uzyskanie członkostwa w UE, ma świadomość, iż - zgodnie z
tzw. kryteriami kopenhaskimi - oznacza to jednocześnie uczestnictwo w Unii Gospodarczej i
Walutowej (UGW). W momencie przystąpienia do UE nowe państwa członkowskie, w tym
Polska, zyskają status tzw. państwa członkowskiego objętego wyłączeniem (Member State
with a derogation), tzn. będą uczestniczyć w III etapie UGW przy jednoczesnym stosowaniu
waluty krajowej. Nowe kraje członkowskie przyjmą jednolitą walutę natychmiast po
spełnieniu tzw. kryteriów zbieżności z Maastricht, o ile Komisja Europejska uzna to
spełnienie za trwałe i długookresowe.
Jak wynika z powyższego, wypełnienie kryteriów zbieżności gospodarczej jest z
jednej strony warunkiem, z drugiej natomiast - wymierną korzyścią. Oznacza bowiem
włączenie Polski w struktury gospodarcze UE, a tym samym zdrową i stabilną gospodarkę
rynkową - tak jak w państwach członkowskich UE. Gospodarka polska będzie musiała
dostosować się do wymogów gospodarczych UE, tj. przestrzegać surowych wskaźników
gospodarczych. Ponadto, stabilność gospodarcza będzie musiała zostać utrzymana w
perspektywie długookresowej, co oznacza konieczność prowadzenia odpowiedniej polityki
gospodarczej, a w szczególności polityki pieniężnej nastawionej na stabilność cen i polityki
fiskalnej opartej na dyscyplinie finansów publicznych. Osiągnięcie przez Polskę zdrowej i
stabilnej gospodarki oznaczać będzie w praktyce niską inflację, niskie stopy procentowe,
równowagę budżetową państwa (niewielki deficyt lub nadwyżkę), rozsądne granice długu
publicznego itd. Niska inflacja i niskie stopy procentowe to z kolei sprzyjające warunki dla
trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Korzyści z prowadzenia polityki gospodarczej nastawionej na spełnienie kryteriów
zbieżności odczuwane są w Polsce już obecnie. Jeżeli chodzi o poziom inflacji, to
konsekwentne prowadzenie przez bank centralny anty inflacyjnej polityki pieniężnej
umożliwiło przejście od stanu hiperinflacji (na przełomie lat 80-tych i 90-tych) do inflacji
jednocyfrowej (pod koniec lat 90-tych). Gwarantem dalszego prowadzenia polityki
antyinflacyjnej jest NBP, który na mocy Konstytucji RP zobowiązany został do dbania o
wartość polskiego pieniądza, a jego podstawowym celem jest - zgodnie z ustawą o NBP utrzymanie stabilnego poziomu cen. W dokumencie „Średniookresowa strategia polityki
pieniężnej na lata 1999-2003” Rada Polityki Pieniężnej uznała, iż celem prowadzonej polityki
będzie obniżenie inflacji poniżej 4% do 2003 r. Nie jest to bynajmniej stan docelowy, gdyż
zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Europejskiego Banku Centralnego „stabilność cen"
oznacza roczny wzrost cen niższy niż 2%.
Wypełnienie przez Polskę kryterium zbieżności gospodarczej dotyczącego stabilności
cen oznaczać będzie niski poziom inflacji i jednocześnie niski poziom stóp procentowych,
które obecnie są w Polsce znacznie wyższe niż w państwach UE. Obniżanie stóp
procentowych (do poziomu porównywalnego z poziomem państw członkowskich) oznaczać
będzie dla sektora bankowego niższą cenę pieniądza na rynku, a tym samym konieczność
obniżenia oprocentowania kredytów, a w konsekwencji także depozytów. To z kolei powinno
doprowadzić w ostateczności do zmniejszenia rozpiętości między oprocentowaniem kredytów
i depozytów, która jest w polskim sektorze bankowym znacznie większa niż w sektorach
bankowych UE.
Jeżeli chodzi o kryterium zbieżności dotyczące kursu walutowego, to wymaga ono
m.in. włączenia złotego na okres co najmniej 2 lat do europejskiego Mechanizmu Kursowego
(ERM 2). W „Średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003” uznano, że
zostanie to poprzedzone okresem stosowania w pełni płynnego kursu walutowego, co pozwoli
trafniej zbliżyć rynkowy kurs złotego do kursu równowagi przed jego ponownym
usztywnieniem w ramach ERM 2. System płynnego kursu walutowego został wprowadzony
po okresie stopniowego rozszerzania dopuszczalnego pasma wahań kursowych i zmniejszania
tempa kroczącej dewaluacji od 12 kwietnia 2000 r. W systemie ERM 2 złoty będzie
powiązany sztywnym parytetem z euro, a kurs złotego będzie mógł wahać się w stosunku do
tego parytetu w określonym przedziale.
Rezultatem dążenia do spełnienia kryterium zbieżności gospodarczej dotyczącego
kursu walutowego było wspomniane upłynnienie kursu złotego. Oznacza ono dla polskiego
sektora bankowego zwiększenie ryzyka dotyczącego operacji finansowych, z uwagi na fakt, iż
przestał istnieć dotychczasowy przedział dopuszczalnych wahań kursu złotego wokół kursu
centralnego, a bank centralny nie ma obowiązku interweniować w obronie kursu. Z drugiej
strony, ryzyko kursowe zostanie najpierw ograniczone (po włączeniu złotego do mechanizmu
ERM 2), a następnie (po wprowadzeniu euro w Polsce) zostanie ono wyeliminowane
podobnie jak obecnie w strefie euro.
Jeżeli chodzi o kryteria fiskalne, to zarówno poziom długu publicznego, jak i deficytu
budżetowego były w ostatnich latach systematycznie obniżane. Stosunek państwowego długu
publicznego do PKB w 1999 r. wyniósł 44,4% (w tym zadłużenie Skarbu Państwa 42,8%), a
w 2000 r. - odpowiednio 42,1% i 39,8%. Powyższe wartości nie przekraczały ani progu
ostrzegawczego ustalonego w ustawie o finansach publicznych (50%), ani limitu
przewidzianego w Konstytucji RP (60%), Deficyt budżetowy w 1999 r. wyniósł natomiast
około 2,7% PKB, w 2000 r. - około 2,8% PKB, a w 2003 r. Zgodnie z rządową „Strategią
finansów publicznych i rozwoju gospodarczego - Polska 2000-2010” finanse publiczne miały
zostać zrównoważone. Jednak według ostatnich prognoz23 dług publiczny w 2004 r. wzrośnie
z 51,5% PKB w 2003 r. do 54,8%. Celem obecnego rządu jest niedopuszczenie do
przekroczenia w bieżącym roku progu 55% i 60% w 2005 oraz 2006 r. Planowany deficyt
budżetowy powinien wynieść 5,3%. Przytoczone dane nie napawają więc optymizmem w
kontekście wejścia Polski do strefy euro w jak najszybszym czasie.
Należy jeszcze dodać, że w praktyce polskie i wspólnotowe wskaźniki nie są w pełni
porównywalne ze względu na nieco odmienną metodologię ich obliczania. Te rozbieżności
mają jednak zostać wyeliminowane jeszcze w okresie przedczłonkowskim.
3.2. Funkcje i rola NBP
Celem NBP w latach 2002-2004 jest:
 osiągnięcie stabilności monetarnej,
 osiągnięcie stabilności systemu finansowego,
 inicjowanie i prowadzenie badań naukowych,
 działalność edukacyjna,
 poprawa obsługi klienta,
 usprawnienie zarządzania Bankiem.
Pierwsze dwa cele dotyczą podstawowej funkcji NBP związanej z jego działaniem
jako centralny bank państwa. Badania naukowe mają dopomóc w podejmowaniu trafnych
decyzji zapewniających stabilność monetarną oraz stabilność systemu finansowego.
Osiągnięcie tych celów jest wyznaczone przez proces integracji Polski z Unią Europejską,
przy czym zależy zarówno od uwarunkowań zewnętrznych (dynamiki gospodarki światowej,
tempa globalizacji) jak i wewnętrznych (skali nadpłynności w sektorze banków komercyjnych
w Polsce, kształtu polityki fiskalnej, przebiegu reform strukturalnych).
Kolejność realizacji poszczególnych zadań oraz dobór środków służących ich
wykonaniu wynikają zarówno z konieczności spełniania formalnych zobowiązań nałożonych
na NBP (np. gotowość do członkostwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych), jak i z
przyjętego tempa dostosowywania się do wybranych standardów stosowanych w innych
instytucjach (np. budżetowanie).
23
Nowakowska A., Każdy szarpie budżet po kolei, [w:] Gazeta Wyborcza nr 20/4534, s. 27
Przystąpienie Polski do UE zobowiąże NBP do wykonywania zadań wynikających z
członkostwa w ESBC. Z dniem uzyskania członkostwa w UE NBP wejdzie bowiem w skład
ESBC, a dopiero z momentem pełnego uczestnictwa w UGW (tj. po wprowadzeniu euro w
Polsce) - w skład tzw. Eurosystemu. Do tego czasu NBP będzie bankiem centralnym państwa,
które pozostaje poza UGW. Przepisy regulujące funkcjonowanie NBP powinny zatem zostać
zharmonizowane z Traktatem oraz ze Statutem ESBC i EBC jeszcze w okresie
przedczłonkowskim, zwłaszcza w kwestii niezależności banku centralnego. Należy
podkreślić, że już obecnie zagwarantowany został wysoki poziom niezależności NBP dzięki
Konstytucji RP (z 2 kwietnia 1997 r.) i ustawie o NBP (z 29 sierpnia 1997 r.).
Realizacja wymagań związanych z przystąpieniem NBP do ESBC i EBC wiąże się
przede wszystkim z koniecznością osiągnięcia przez NBP gotowości do gromadzenia i
przekazywania do EBC - zgodnie z określonymi standardami - danych statystycznych, w tym:
 dostosowania metodyki i zakresu badań statystycznych prowadzonych na potrzeby
polityki pieniężnej do wymagań EBC,
 osiągnięcia zgodności z wymaganiami EBC oraz EUROSTATu w zakresie statystyki
bilansu płatniczego w powiązaniu z międzynarodową pozycją inwestycyjną.
Przyszłe członkostwo
Polski
w
Unii
Gospodarczej
i
Walutowej będzie
zobowiązywało NBP do prowadzenia prac nad:
 dostosowaniem instrumentów polityki pieniężnej do standardów ESBC,
 dostosowaniem prognozowania makroekonomicznego do praktyki ESBC.
Dodatkowo w NBP będą kontynuowane prace dotyczące dostosowania działalności
inwestycyjnej w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi do standardów ESBC. W
ramach ESBC NBP będzie analizował gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz
prowadził kampanię informacyjną na temat Unii Gospodarczej i Walutowej.
NBP będzie musiał dostosować instrumenty polityki pieniężnej do standardów EBC. Z
chwilą wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej dostosowanie będzie musiało być
pełne. Dostosowanie będzie obejmowało następujące płaszczyzny:
 instrumenty rynku pieniężnego i procedury realizacji polityki pieniężnej zgodne z
wymogami EBC,
 zasady rezerwy obowiązkowej (oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej,
obniżenie stopy rezerw obowiązkowych z 4,5% do 2%, ustalenie stopy rezerwy
obowiązkowej 0% od
środków pochodzących z transakcji sprzedaży papierów
wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (repo) oraz od pozyskanych środków z
terminem wymagalności powyżej 2 lat, pomniejszenie kwoty wyliczonej rezerwy
wymaganej dla każdego banku o określoną stałą kwotę (lump-sum), ujednolicenie
okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej ze standardami EBC, naliczanie rezerwy
według danych bilansowych na ostatni dzień miesiąca; obecnie w NBP rezerwę
nalicza się według stanów dziennych).
 system
refinansowania
banków
(rozszerzenie
puli
papierów
wartościowych
stanowiących zabezpieczenie kredytu technicznego, co zwiększy potencjalną kwotę
kredytu postawioną do dyspozycji banków, umożliwienie składania dokumentów
dotyczących kredytu lombardowego i technicznego drogą elektroniczną, co
przyspieszy dostęp do kredytu i wyeliminuje obieg dokumentów papierowych)
Członkostwo Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej będzie oznaczało
wprowadzenie nowej waluty – euro. W momencie pojawienia się jej w krajach UE od 1
stycznia 2002 r. na banki komercyjne nałożono następujące obowiązki:
 wypłacanie z rachunku walutowego, przewalutowanego przez bank z waluty
narodowej na euro, gotówkę w przypadku lokaty na każde żądanie (a vista) oraz w
terminie zapadalności w przypadku lokaty terminowej,
 dokonywanie transakcji kupna/sprzedaży euro za polską walutę,
 wymiana banknotów i monet państw „12" - za wymianę banki mogły pobierać
prowizję.
Wymiany walut narodowych można było dokonywać także w kasach NBP. Ich skup
odbywał się do 31 grudnia 2002 r. Po tym okresie waluty narodowe można było odsprzedać
tylko bankom komercyjnym. Okres przyjmowania walut przez banki komercyjne do inkasa
oraz cena rozliczeń zależała od decyzji poszczególnych banków. NBP po 31 grudnia 2002 r.
przestał skupować waluty od osób fizycznych, zaś do końca 2003 r. będzie prowadził skup
gotówkowej postaci walut narodowych od banków komercyjnych, z którymi zostaną
podpisane umowy skupu.
NBP mając to na uwadze wprowadzenie w Polsce euro zajmie się realizacją
następujących zadań:
 przygotowanie monet euro ze stroną narodową oraz zapewnienie dostaw znaków
pieniężnych euro w ilościach niezbędnych
dla zachowania płynności rozliczeń
gotówkowych na terenie Polski,
 opracowanie logistyczne procesów związanych z dystrybucją waluty euro oraz
sprawnego wycofywania z obiegu i zniszczenia waluty narodowej,
 przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących wymiany waluty
narodowej na euro.
NBP dostosuje działalność inwestycyjną w zakresie zarządzania rezerwami oraz
metodykę i zakres badań statystycznych realizowanych na potrzeby polityki pieniężnej do
standardów banków europejskich, które należą do ESBC.
NBP będzie musiał dokonywać zestawień danych bilansu płatniczego i przekazywać
je do EBC oraz EUROSTAT-u. Już obecnie Polska jako kraj kandydujący jest zobligowana
do wspomnianych praktyk. Prognozowanie makroekonomiczne, które obejmuje mały
strukturalny model inflacji, mały strukturalny model mechanizmu transmisji monetarnej,
model równowagi ogólnej dla polskiej gospodarki, rozwijanie stochastycznych metod
prognozowania NBP będzie musiał dostosować do standardów EBC.
Standardy EBC w zakresie statystyki monetarnej będą wymagały od NBP
wprowadzenia koncepcji monetarnych instytucji finansowych. Jest to grupa podmiotów
przekazujących do banku centralnego dane, stanowiące podstawę wyliczenia agregatów
pieniężnych wykorzystywanych w analizach zjawisk pieniężnych.
Integracja europejska, w tym integracja walutowa, umożliwi także współudział NBP w
decyzjach EBC, a tym samym w kształtowaniu polityki (w szczególności pieniężnej i
kursowej) na szczeblu ponadnarodowym. Dotyczy to zarówno członkostwa w UE (i w
ESBC), jak też w UGW (i w Eurosystemie). Uczestnictwo w ESBC oznacza bowiem, że
Prezes NBP stanie się członkiem Rady Generalnej EBC, natomiast po wejściu do
Eurosystemu - członkiem Rady Zarządzającej EBC. Z uwagi na zakres kompetencji,
uczestnictwo w Radzie Generalnej daje wprawdzie niewielki wpływ na politykę EBC, ale już
uczestnictwo w Radzie Zarządzającej umożliwia wpływ prawdziwie realny24.
3.3. Próba określenia korzyści i kosztów dla polskiego systemu bankowego i
gospodarki
Włączenie Polski do Unii będzie prowadzić w wymiarze makroekonomicznym do:
 obniżenia stopy procentowej,
 aprecjacji złotego,
 wzrostu kapitalizacji i monetyzacji gospodarki,
 ewolucji obciążeń fiskalnych i deficytu budżetowego,
24
Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2002-2004, Warszawa 2003, s. 5-19
 zmiany struktury zatrudnienia oraz wzrostu wydajności pracy, mogących powodować
wzrost bezrobocia25.
Prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej powinno zaowocować wysokim
tempem wzrostu gospodarczego, wysokim poziomem inwestycji i zatrudnienia oraz wzrostem
poziomu dobrobytu społecznego. Na rynku krajowym zostanie wzmocniona konkurencja,
która wymusi przyspieszoną restrukturyzację firm. Dzięki temu procesowi wzrośnie ich
wydajność.
Polska po przystąpieniu do UE zostanie włączona do mechanizmu kursowego ERM2.
W ten sposób ulegnie stabilizacji kurs złotego wobec euro. W pierwszych latach po integracji
aprecjacja złotego połączona z bardziej agresywnymi strategiami rynkowymi korporacji
ponadnarodowych wytworzy sytuację, w której import będzie przewyższał eksport. Dynamika
polskiego eksportu poprawi się w latach 2010-2014.
Najprawdopodobniej, według szacunków rządu i NBP w 2008 r. Polska przystąpi do
strefy euro, chociaż ze względu na trudności w wypełnianiu kryteriów konwergencji proces
ten może ulec opóźnieniu o rok. Przewiduje się, że złoty będzie wymieniany na euro na
poziomie 4 zł za euro. Nieodwracalnie ustabilizuje się kurs walutowy, a inflacja na trwałe
powinna się wtedy utrzymywać na niskim poziomie. Zaczną się obniżać rezerwy dewizowe.
Dla polskich przedsiębiorstw euro stanie się walutą wszelkich płatności, rozliczeń i
kontraktów, w których mogą być zaciągane kredyty, jak również emitowane instrumenty
dłużne. Stworzy to polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał.
Inwestorzy na eurorynku szukają okazji do zróżnicowania swych portfeli pod wzglądem
geograficznym, a zainteresowani wyższą rentownością inwestycji są skłonni kupować papiery
o niższych ocenach. Z drugiej strony, polscy przedsiębiorcy muszą się liczyć ze zwiększoną
konkurencją ze strony firm Eurolandu, które są zmuszone do większej innowacyjności, nie
mogąc już powiększać swej konkurencyjności drogą dewaluacji waluty krajowej.
Na wprowadzeniu euro skorzystają więc przedsiębiorstwa, dzięki możliwości
ograniczenia ryzyka kursowego oraz zmniejszeniu kosztów prowadzenia i zarządzania
rachunkami bankowymi. Inaczej przedstawia się sytuacja banków, które, niestety, trochę
stracą oraz nie będą już zarabiać na różnicach kursowych i prowizjach przy wymianie walut.
Euro oznacza także łatwiejszy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. Prościej
jest porównywać ich oferty, ponieważ są wyrażone w tej samej walucie. Wprowadzenie euro
Nowak A., Ryć K., Żyżyński J., Stabilizujące i destabilizujące skutki integracji gospodarki polskiej z Unią
Europejską - ujęcie monetarne, [w:] Studia Europejskie nr 4/1997, Centrum Europejskie Uniwersytetu
Warszawskiego, s. 4
25
dla przedsiębiorstw będzie atrakcyjną walutą pożyczkową, gdyż stworzy się możliwość
łatwiejszego pozyskiwania kapitału. Wzrośnie popyt na obligacje przedsiębiorstw, jak
również na obligacje manipulacyjne, gdyż są one bardziej rentowne od obligacji rządowych.
Obniżenie stóp procentowych, rosnące transfery unijne, większa skłonność kapitału
krajowego i zagranicznego do inwestycji pobudzą poziom popytu inwestycyjnego (w latach
2005-2007 będą rosły w tempie 12-14%). Spadek ryzyka kursu walutowego i niska inflacja
połączona ze spadkiem deficytu sektora publicznego i deficytu obrotów bieżących sprawi, że
Polska stanie się państwem stabilnym gospodarczo. W latach 2005-2007 przewiduje się, że
wzrost gospodarczy wyniesie nieco powyżej 5% rocznie. W kolejnych dwóch latach nastąpi
jego przyśpieszenie. W latach 2008-2010 ze względu na zmniejszenie tempa wzrostu popytu
krajowego oraz rozczarowanie społeczne efektami polskiego członkostwa spadnie dynamika
spożycia poniżej 4%, inwestycji poniżej 7%, natomiast wzrostu PKB do około 4%. Deficyt
obrotów bieżących będzie kształtował się na poziomie 4% PKB. Od 2011 r. Polska wejdzie
na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego co związane będzie z poprawą stopnia
konkurencyjności oraz ze wzrostem jakości i wielkości majątku produkcyjnego. Dojdzie do
wzrostu dynamiki PKB powyżej 5%. Zostanie zredukowany deficyt obrotów bieżących do
poniżej 4% PKB.
Członkostwo w UE będzie się wiązało z uiszczaniem składek na rzecz unijnych
instytucji. Na początku jednorazowo zostanie wpłaconych około 13 mln euro (5% polskiej
subskrypcji kapitałowej) na poczet EBC. Pozostałe 95% (około 250 mln euro w cenach z
1999 r.) zostanie przelane w 2008 r., w momencie wejścia Polski do Unii Gospodarczej i
Walutowej.
Jak szacują holenderscy eksperci26 w latach 2007-2013 Polska stanie się największym
beneficjentem netto w relacjach z budżetem UE. W ramach funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności Polska może otrzymać nawet 63,11 mld euro w postaci transferów.
W 2004 r. PKB na 1 mieszkańca będzie stanowić 21% średniego PKB Unii w
obecnym kształcie (UE-15) według bieżących kursów walutowych. Do roku 2014 PKB na
mieszkańca powinno osiągnąć poziom 31% średniego UE-15 w tym okresie (według
bieżących kursów walutowych).
Wnioski
1. Ustawa o Narodowym Banku Polskim, która weszła w życie 1 stycznia 1998 roku
zakłada autonomiczność krajowego banku centralnego od poczynań rządowych.
Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – prezentacja wyników prac polskich
ośrodków badawczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskich, kwiecień 2003, s. 36
26
Pomimo tego organy odpowiedzialne za realizację polityki fiskalnej wciąż starają się
ingerować w poczynania Rady Polityki Pieniężnej.
2. Wejście Polski do Unii Europejskiej oznacza włączenie Narodowego Banku Polskiego
do Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a po wprowadzeniu euro do
Eurosystemu. NBP zachowa autonomię wobec poczynań rządu krajowego, ale straci
na rzecz centralnej instytucji bankowej Unii, bowiem instrumenty polityki pieniężnej
będą musiały zostać dostosowane do standardów ESBC.
3. W interesie Polski jest jak najszybsze wejście kraju do Eurosystemu, ponieważ wiąże
się to z większym wpływem na unijną politykę pieniężną. Uczestnictwo w ESBC jest
równoznaczne z wejściem Prezesa NBP do Rady Generalnej Europejskiego Banku
Centralnego, natomiast uczestnictwo w Eurosystemie to członkostwo Prezesa w
Radzie Zarządzającej EBC. Realny wpływ na poczynania EBC posiada Rada
Zarządzająca.
4. Po akcesji Polski do struktur unijnych NBP będzie nadal aktywnie współuczestniczył
w spełnieniu kryteriów zbieżności z Mastricht, tak aby było możliwe jak najszybsze
wprowadzenie euro. Działania NBP będą polegały na prowadzeniu polityki
antyinflacyjnej oraz obniżaniu stóp procentowych do poziomu unijnego. Pełnej
realizacji kryteriów konwergencji zostaną w najbliższych latach podporządkowane
działania krajowego banku centralnego.
5. Wprowadzenie przez Polskę nowej waluty będzie oznaczać dla NBP przyjęcie
nowych zadań związanych m. in. z przygotowaniem monet euro ze stroną narodową,
przygotowaniem regulacji prawnych wymiany na euro, niszczeniem starych
banknotów.
6. Konsekwencją wejścia Polski do strefy euro będzie ustabilizowanie kursu
walutowego, trwałe obniżenie inflacji oraz zmniejszenie się rezerw walutowych. Na
ograniczeniu ryzyka kursowego skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa, a
stracą banki, które nie będą mogły zarabiać na różnicach w kursie. Firmy będą miały
większe możliwości w pozyskiwaniu kapitału, a dostęp do zagranicznego stanie się
łatwiejszy. Obligacje przedsiębiorstw będą bardziej rentowne niż rządowe. Polska w
wyniku przyjęcia nowej waluty ma szanse stać się krajem stabilnym gospodarczo.
7. Wprowadzenie euro oznacza również korzyść dla konsumentów. Mogą oni łatwiej
porównywać oferty producentów wyrażone w tej samej walucie, a tym samym
dokonywać trafniejszych wyborów. Następstwem jednolitej waluty jest bowiem
wyrównanie cen. Znika także konieczność wymiany walut podczas podróży po
krajach Wspólnoty.
Streszczenie
Transformacja polskiej gospodarki, której początki datuje się na przełom lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była ze staraniami o przyjęcie do Unii Europejskiej.
Zmianie ulegał każdy aspekt życia gospodarczego, w tym również sektor bankowy i sposób
działania Narodowego Banku Polskiego. Dwukrotnie ulegała zmianie Ustawa o NBP, w 1989
i 1997 roku, bank centralny stał się niezależny wobec rządu. Po wejściu Polski do UE NBP
został włączony do Europejskiego Systemu Banków Centralnych i obecnie są czynione
starania o jak najszybsze wejście do Eurosystemu i przyjęcie nowej waluty euro. W tym celu
Polska musi wypełnić kryteria zbieżności z Maastricht. Nakłada to na NBP obowiązek
prowadzenia polityki antyinflacyjnej i obniżania stóp procentowych do poziomu unijnego.
Download