Organizacja i zasady prowadzenia szczepień

advertisement
Organizacja i zasady prowadzenia szczepień
Organizacja szczepień
W Polsce szczepienia prowadzone są w zakładach opieki zdrowotnej przez lekarzy
wykonujących indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę
lekarską albo grupową praktykę lekarską lub przez pielęgniarki i położne wykonujące
indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę lub grupową praktykę
pielęgniarek i położnych .
Osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do poddania się
szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych, jak również do poddania się szczepieniom w przypadku ogłoszenia stanu
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W stosunku do osób małoletnich
odpowiedzialność za wykonanie obowiązku poddania się szczepieniom obowiązkowym
spoczywa na rodzicach lub opiekunach dziecka. Obowiązkowi poddania się szczepieniom
ochronnym nie podlegają osoby przebywające w Polsce przez okres krótszy niż trzy miesiące,
za wyjątkiem szczepień przeciwko wściekliźnie i tężcowi.
Program szczepień ochronnych ze szczególnym schematem stosowania poszczególnych
szczepionek oraz wskazaniami do szczepień obowiązkowych i zalecanych, wynikających z
aktualnej sytuacji epidemiologicznej i rozporządzeń, podaje Główny Inspektor Sanitarny w
formie komunikatu publikowanego do 31 października roku poprzedzającego realizację tego
programu zgodnie z art. 17 ust. 11 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.). W przypadku zagrożenia
epidemicznego o wprowadzeniu obowiązku dodatkowych szczepień informują osobne
rozporządzenia Ministra Zdrowia lub wojewodów.
Obowiązkowe szczepienia ochronne wykonują wyłącznie świadczeniodawcy w ramach
umów zawartych z NFZ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej lub innego zakresu
świadczeń, jeśli tak przewiduje umowa. W realizacji szczepień obowiązkowych i zalecanych
mogą być stosowane wyłącznie preparaty szczepionkowe zarejestrowane i dostępne na rynku
polskim .
Program Szczepień Ochronnych składa się z trzech części zasadniczych:




IA. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku.
IB. Szczepienia obowiązkowe osób narażanych w sposób szczególny na zakażenie.
II. Szczepienia zalecane (nie finansowane ze środków znajdujących się w budżecie
Ministra Zdrowia).
III. Informacje uzupełniające.
Strona
1
Nadzór nad prawidłowością wykonywania szczepień ochronnych jak również analizę
realizacji szczepień prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z art.5 Ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r.
Dystrybucja szczepionek
Dystrybucja jest to działalność obejmująca swoim zakresem planowanie, realizację
i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do
miejsca ich zbycia, co w konsekwencji prowadzi do udostępnianie produktu w miejscu, czasie
i formie odpowiadającej potrzebom nabywców. Celem jej jest zarządzanie łańcuchem dostaw.
W Polsce szczepień obowiązkowych dokonuje się u dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku
życia i u osób szczególnie narażonych na zakażenie (część I „B” PSO).
W celu realizacji Programu Szczepień Ochronnych ujętych w Komunikacie Głównego
Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw
chorobom zakaźnym, świadczeniodawcy zgłaszają swoje zapotrzebowanie na biopreparaty do
poszczególnych powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Zamówienia są tam
analizowane i w uzasadnionych przypadkach weryfikowane w odniesieniu do stanu
uodpornienia w poszczególnych grupach wiekowych oraz do liczby mieszkańców objętych
programem szczepień z danego terenu. Po sporządzeniu zamówienia zbiorczego
przekazywane jest ono do poszczególnych wojewódzkich stacji sanitarno –
epidemiologicznych, gdzie dokumenty ponownie są weryfikowane, scalane i przesyłane do
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.
Odbiór preparatów szczepionkowych odbywa się sukcesywnie z Centralnej Bazy Rezerw
Sanitarno – Epidemiologicznych w Zduńskiej Woli do poszczególnych magazynów
wojewódzkich stacji sanitarno–epidemiologicznych. Każdorazowo przed dostawą uzgadniane
są ilości i asortyment zamówionych preparatów. Następnie preparaty odbierane są zgodnie z
rozdzielnikiem przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne i przekazywane do
zakładów opieki zdrowotnej.
Nieodzownym elementem dystrybucji jest transport i magazynowanie preparatów
szczepionkowych. W celu zapewnienia idealnych warunków dla magazynowania
i transportowania szczepionek konstruujemy „zimny łańcuch”, w którym na każdym
poziomie uwzględnione są specyficzne wymagania. Konstrukcja „zimnego łańcucha”
uwzględnia nie tylko powierzchnie magazynowe z odpowiednim wyposażeniem sprzętowym,
ale również transport oraz odpowiednio przeszkoleni pracownicy magazynów i osoby
odpowiedzialne za transport.




zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie odpowiedniej temperatury
przechowywania i transportu szczepionek,
przechowywanie preparatów bez bezpośredniego promieniowania słonecznego,
prowadzenie systematycznego, ciągłego monitoringu właściwej temperatury w
urządzeniach chłodniczych,
zapewnienie efektywnej dystrybucji szczepionek, nie dopuszczenie do przerwania
„zimnego łańcucha”,
przestrzeganie dat ważności szczepionek,
Strona

2
Do magazynowania szczepionek wykorzystujemy specjalnie przystosowane magazyny,
lodówki, zamrażarki, ewentualnie komory chłodnicze i termotorby.
Temperaturą optymalną do przechowywania preparatów szczepionkowych jest temperatura
od +2ºC do +8ºC. Wśród podstawowych wskazań dotyczących przechowywania szczepionek
możemy wyróżnić m.in.:


zapewnienie zasilania zastępczego dla urządzeń chłodniczych na wypadek braku
dopływu energii elektrycznej,
dbanie o wyposażenie sprzętowe.
Należy podkreślić, iż tylko właściwa dystrybucja i systematyczny nadzór nad stosowaniem
preparatów szczepionkowych, pozwoli na ich efektywne wykorzystanie i skutecznie
uodpornienie populacji poddanej szczepieniom.
Wzywanie do szczepień i egzekwowanie obowiązku poddawania się
szczepieniom ochronnym od osób uchylających się od szczepień
Skuteczność działania szczepionek zależy między innymi od zachowania prawidłowego cyklu
szczepień i odstępów czasu między dawkami różnych typów szczepionek. Niezbędna jest do
tego ścisła współpraca między lekarzem i pielęgniarką oraz stałe uświadomienie rodzicom
celowości prowadzonych szczepień.
Zadaniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wybranego przez osobę ubezpieczoną jest:




powiadamianie osoby ubezpieczonej o obowiązku poddania się szczepieniom
ochronnym,
poinformowanie o szczepieniach zalecanych,
wpisanie do karty uodpornienia informacji na temat daty wezwania do stawienia się na
obowiązkowe szczepienia ochronne,
uaktualnianie w karcie uodpornienia adresu zamieszkania.
Lista osób, które pomimo wielokrotnych wezwań nie zgłosiły się z dziećmi na szczepienie
przekazywana jest wraz ze sprawozdaniem kwartalnym ze szczepień ochronnych - „Nadzór
nad kartami uodpornienia” właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje działania przymuszające osoby
uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania szczepieniom m.in.:


wysyła wezwania (za potwierdzeniem odbioru) do stawienia się na obowiązkowe
szczepienia ochronne,
przeprowadza kontrolę instruktażową z zakresu szczepień w środowisku domowym
mającą na celu pouczenie rodziców o dobrodziejstwie szczepień ochronnych oraz
skutkach uchylania się od szczepień.


wysyła się zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu,
wystawia decyzje nakazującą opiekunowi dziecka natychmiastowe stawienie się wraz
z dzieckiem w punkcie szczepień celem uzupełnienia brakujących szczepień
ochronnych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
wysyła upomnienie wzywające do wykonania obowiązku nałożonego decyzją,
nakłada grzywnę.
Strona


3
W przypadku nie dopełnienia w/ w obowiązku w oznaczonym terminie
państwowy powiatowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie egzekucyjne w
administracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym do
osoby uchylającej się od obowiązkowych szczepień ochronnych:
Jeżeli pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej obowiązek nie zostanie
wykonany państwowy powiatowy inspektor sanitarny kieruje wniosek o ukaranie do Sądu
Rejonowego Wydziału Grodzkiego.
Kwalifikacja do szczepień
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie szczepienia
ochronnego obejmuje kwalifikacyjne badanie lekarskie i wykonanie szczepienia.
Kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepień ochronnych przeprowadza wyłącznie
lekarz posiadający niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych, znajomości wskazań
oraz przeciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Po przeprowadzeniu kwalifikacyjnego badania lekarskiego lekarz potwierdza lub wyklucza
zakwalifikowanie osoby badanej do szczepień ochronnych podpisem w karcie uodpornienia i
książeczce szczepień, a wynik tego badania wpisuje w dokumentacji medycznej tej osoby.
Dokumentacja i sprawozdawczość ze szczepień
Obowiązujące przepisy prawne nakładają na osoby przeprowadzające szczepienia ochronne
obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej tych szczepień.
Informacje o wszystkich wykonanych szczepieniach powinny być odnotowane równolegle w
dwóch podstawowych dokumentach tj. w karcie uodpornienia i książeczce szczepień.
Książeczka szczepień stanowi dokument osoby szczepionej i jest przechowywana przez tę
osobę, przez jej ustawowego przedstawiciela lub faktycznego opiekuna. Natomiast karta
uodpornienia stanowi ,,dokument wewnętrzny” systemu opieki zdrowotnej i jest
przechowywana przez świadczeniodawcę sprawującego opiekę profilaktyczną nad daną
osobą, a w przypadku osób nie ubezpieczonych przez państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
W przypadku zmiany świadczeniodawcy kartę uodpornienia należy przekazać nowemu
świadczeniodawcy, natomiast w przypadku wykonania szczepień ochronnych przez innego
świadczeniodawcę niż sprawujący opiekę profilaktyczną, kartę uodpornienia należy
przekazać w/w świadczeniodawcy za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli szczepienie ochronne zostanie wykonane przez świadczeniodawcę nie dysponującego
kartą uodpornienia jest on zobowiązany do dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce
szczepień pacjenta, wydania osobie szczepionej zaświadczenia o wykonaniu szczepienia
oraz poinformowania osoby szczepionej jej przedstawiciela ustawowego lub faktycznego
opiekuna ciążącym na nim obowiązku przekazania zaświadczenia wykonaniu szczepienia
świadczeniodawcy.
Strona
4
Świadczeniodawca przechowujący karty uodpornienia i prowadzący szczepienia ochronne
obowiązany jest do prowadzenia rejestru otrzymanych kart uodpornienia, rejestru
przekazanych kart uodpornienia oraz rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów
poszczepiennych.
Sprawozdawczość ze szczepień
Świadczeniodawcy przechowujący karty uodpornienia i prowadzący szczepienia obowiązani
są do przesyłania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań, które
przekazywane są następnie państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym:



Mz-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych,
sprawozdania kwartalne (sprawozdanie ze zużycia szczepionek, sprawozdanie z
realizacji szczepień ochronnych, nadzór nad kartami uodpornienia).
raporty o wielkości posiadanych zapasów magazynowych poszczególnych preparatów
szczepionkowych.
Wyżej wymienione sprawozdania po weryfikacji w wojewódzkich stacjach sanitarno –
epidemiologicznych przekazywane są zgodnie z kompetencjami do Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w
Warszawie.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu
Higieny na podstawie otrzymanych sprawozdań rocznych (Mz-54) opracowuje roczny
biuletyn ,,Szczepienia Ochronne w Polsce”, który stanowi oficjalne źródło informacji o
realizacji szczepień w Polsce.
Rodzaje uodpornienia sztucznego
Uodpornienie sztuczne oznacza działania mające na celu wytworzenie odporności przez
organizm w wyniku procesów wynikających z interwencji medycznej o charakterze
profilaktycznym lub leczniczym.
Mechanizmy uodpornienia sztucznego obejmują cztery grupy interwencji:




uodpornienie czynne-rozwijające się w wyniku szczepienia;
uodpornienie bierne – rozwijające się w wyniku podania immunoglobulin
pozajelitowo;
uodpornienie bierno-czynne- rozwijające się po podaniu immunoglobulin i
szczepionki;
uodpornienie adoptywne- rozwijające się w wyniku przekazania swoistych
limfocytów T .
Uodpornienie czynne polega na wprowadzeniu do organizmu szczepionki, tj. preparatu
zawierającego antygeny drobnoustrojów chorobotwórczych. W wyniku tego dochodzi do
stymulacji odpowiedzi immunologicznej, humoralnej (wytwarzania swoistych przeciwciał) i
komórkowej.
Strona
Sztuczne uodpornienie bierno-czynne polega na wprowadzeniu do organizmu jednocześnie
lecz w oddzielnych iniekcjach, szczepionki i preparatu do uodpornienia biernego, najczęściej
immunoglobuliny.
5
Sztuczne uodpornienie bierne polega na wprowadzeniu do organizmu preparatu
zawierającego gotowe przeciwciała pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego,
Metoda bierno-czynnego uodpornienia jest stosowana poza profilaktyką chorób zakaźnych,
np. w postaci wlewów dożylnych aktywowanych allogenicznych limfocytów w połączeniu z
immunoglobulinami w eksperymentalnej terapii zespołów autoimmunologicznych lub
neurodegeneracyjnych.
Wskazania i przeciwwskazania do szczepień
Wskazania do szczepień można podzielić na wskazania zdrowotne oraz wskazania społeczne.
Najważniejszym celem zdrowotnym szczepień ochronnych jest zapobieganie określonemu
zakażeniu lub chorobie zakaźnej u zaszczepionej osoby lub populacji. Wprowadzenie
powszechnych szczepień ochronnych może doprowadzić do:


eradykacji drobnoustroju chorobotwórczego i eliminacji choroby zakaźnej (zakażenia
występują tylko u człowieka i tylko człowiek jest rezerwuarem zarazka)
częściowej lub regionalnej eliminacji zakażeń (w przypadku istnienia innych
rezerwuarów), istotnego ograniczenia zachorowalności i transmisji zakażenia w
zaszczepionej populacji.
Drugim celem zdrowotnym prowadzenia szczepień jest pierwotna profilaktyka powikłań
wynikających z zachorowania w wybranych grupach osób.
Grupy ryzyka mogą wynikać z wieku, przewlekłych schorzeń, zaburzeń odporności,
prowadzonego leczenia itd. Wskazania do szczepień w grupach ryzyka dotyczą najczęściej
tych chorób zakaźnych, które ze względów społecznych, ekonomicznych lub technicznych
nie można wyeliminować na całym globie.
Wskazania socjalne obejmują te sytuacje, w których szczepienia stosowane są w celu
ograniczenia ryzyka zachorowania ze względów społecznych, ekonomicznych lub
epidemiologicznych. Celem szczepień w tych przypadkach jest zmniejszenie zagrożenia dla
społeczeństwa w wyniku przerwania drogi transmisji zakażenia oraz ochrony populacji
wrażliwej na zakażenie, szczególnie w zakażeniach o dużym potencjale epidemicznym.
PRZECIWWSKAZANIA DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
Przeciwwskazania do szczepień możemy podzielić na ogólne i specyficzne.
Nie wykonuje się szczepień żywymi i zabitymi szczepionkami w:



ostrych stanach chorobowych,
zaostrzeniu przewlekłego procesu chorobowego,
przypadku wystąpienia nasilonej reakcji uczuleniowej na substancje znajdujące się w
szczepionce (np. produkty podłoży bakteriologicznych, antybiotyki, czynniki
konserwujące, adsorbenty).
Strona
Stany stanowiące przeciwwskazanie do stosowania szczepionek żywych to ciężkie wrodzone
i nabyte niedobory odporności, białaczki, chłoniaki, uogólniony proces nowotworowy,
6
Szczepienia powinny być odroczone do momentu ustąpienia ostrych objawów chorobowych,
w chorobach przewlekłych niezwłocznie podjęte w okresie stabilizacji przewlekłego procesu
chorobowego.
chemioterapia, radioterapia, wysokie dawki steroidów, przeszczepy szpiku oraz transplantacje
narządów.
Leczenie immunosupresyjne - leki cytostatyczne, kortykosterydy i radioterapia są okresowym
przeciwwskazaniem do szczepień żywymi szczepionkami .
Sytuacje kliniczne, w których istnieją przeciwwskazania do wykonywania wielu ( ale
nie wszystkich ) szczepień, to:





reakcje anafilaktyczne w wywiadzie;
zakażenie wirusem HIV;
stan po przeszczepie szpiku;
zaburzenia odporności;
ciąża.
ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEPIENIAMI
Brak jest przeciwwskazań do jednoczasowego podania różnych szczepionek. Muszą one być
podane w różne miejsca i nie mogą być mieszane w jednej strzykawce. Szczepionki żywe, nie
podane w tym samym czasie, powinny być aplikowane po minimum 4 tygodniach przerwy z
powodu możliwości interferencji odpowiedzi immunologicznej. Dotyczy to MMR i Var.
Podanie żywej i zabitej szczepionki nie wymaga zachowania tego odstępu. Dotyczy to
również żywych szczepionek doustnych ( OPV i RV).
Odstęp między kolejnymi dawki tej samej szczepionki powinien być zgodny ze wskazaniami
producenta.
Rodzaj szczepionki
Odstępy między szczepieniami
Zalecane najkrótsze odstępy między dawkami
różnych szczepionek
2 lub więcej inaktywowane
Inaktywowane i żywe
Podane w tym samym czasie lub dowolnie
między dawkami, z zachowaniem niezbędnego
odstępu dla uniknięcia nałożenia się
ewentualnego niepożądanego odczynu
poszczepiennego kolejne szczepienie
Podane w tym samym czasie lub odstępie 4
tygodni, gdy nie podano ich podczas tej samej
wizyty

żywe, doustne szczepionki ( p/ rotawirusom , p/ durowi brzusznemu ) podane
Strona
7
2 lub więcej żywe parenteralne, doustne*
podane w tym samym czasie lub dowolnie
między dawkami, z zachowaniem niezbędnego
odstępu dla uniknięcia nałożenia się
ewentualnego niepożądanego odczynu
poszczepiennego kolejne szczepienie
jednoczasowo lub w dowolnym czasie przed lub po inaktywowanych lub żywych
podanych drogą iniekcji
ODSTĘP CZASU POMIĘDZY STANEM CHOROBOWYM A SZCZEPIENIEM:
Zakażenie
Zapalenie gardła
Zapalenie uszu
Angina
Zapalenie zatok
Zapalenie oskrzeli
Zapalenie płuc (łagodne)
Zakażenia układu moczowego
Zapalenie opon mózgowordzeniowych
Zapalenie płuc (ciężkie)
Zapalenie kości
Posocznica
Inne zakażenia narządowe
Odra, świnka, różyczka,
Antybiotykoterapia (dni) Szczepienie po leczeniu (dni)
7-9
7
10-14
14
powyżej 14
30
30
gorączka trzydniowa
Ospa wietrzna
60-90
Odporność zbiorowiskowa
Pojęcie odporności zbiorowiskowej albo populacyjnej powstało na bazie obserwacji, że
obecność w populacji osób uodpornionych przeciwko danej chorobie zakaźnej zmniejsza
prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę, również osób nie uodpornionych w tej
populacji.
Istotą odporności zbiorowiskowej jest zmniejszenie się szans zachorowania osobnika nie
uodpornionego wraz ze wzrostem proporcji uodpornionych w danej populacji. Pojęcie to ma
zastosowanie do chorób szerzących się drogą zakażenia jednych osobników przez drugich,
czyli do chorób zaraźliwych.
W miarę wzrostu ilości zaszczepionych lub przechorowujących wzrasta liczba uodpornionych
i maleje liczba osób podatnych.
Strona
8
W populacjach otwartych, w których przybywa nowych osobników np. rodzą się dzieci,
można oczekiwać cyklicznych wzrostów i spadków zachorowań. Przykładem są cykliczne
wzrosty i spadki zachorowań na choroby wieku dziecięcego.
Download