w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

advertisement
ukryj informacje o zmianach (2)
2015.02.20 zm.
Dz.U.2015.182 § 1
2016.01.01 zm.
Dz.U.2015.1947 § 1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIADz.U.2011.182.1086(1)
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz. U. z dnia 1 września 2011 r.)
Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz
z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych;
2) osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom
ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do
nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby;
3) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne;
4) sposób przeprowadzania szczepień ochronnych;
5) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których
lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia
obowiązkowego szczepienia ochronnego;
6) wzory:
a) zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym,
b) książeczki szczepień,
c) karty uodpornienia;
7) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień
ochronnych i jej obiegu;
8) wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb
i terminy ich przekazywania.
§ 2. Obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakaźne:
1) błonica;
2) gruźlica;
3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;
4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
5) krztusiec;
6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);
7) odra;
8) ospa wietrzna;
9) (2) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);
10) różyczka;
11) tężec;
12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;
13) wścieklizna.
§ 3. Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw:
1) błonicy obejmuje:
a) dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia,
b) osoby ze stycznością z chorymi na błonicę;
2) gruźlicy obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia;
3) inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b obejmuje dzieci od 7 tygodnia
życia do ukończenia 6 roku życia;
4) inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmuje:
a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
– po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekiem płynu
mózgowo-rdzeniowego,
– zakażone HIV,
– po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów
wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,
b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:
– przewlekłe choroby serca,
– schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą
białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
– asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu
immunosupresyjnym,
– przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
– pierwotne zaburzenia odporności,
– choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
– przewlekle choroby płuc, w tym astmę,
c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37
tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g;
5) krztuścowi obejmuje dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia;
6) nagminnemu zakażeniu przyusznic (śwince) obejmuje dzieci i młodzież od 13 miesiąca
życia do ukończenia 19 roku życia;
7) odrze obejmuje dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia;
8) ospie wietrznej obejmuje:
a) dzieci do ukończenia 12 roku życia:
– z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
– z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
– zakażone HIV,
– przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,
b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały
na ospę wietrzną,
c) (3) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, przebywające w:
– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
– zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– rodzinnych domach dziecka,
– domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
– domach pomocy społecznej,
– placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
– interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
d) (4) dzieci, inne niż wymienione w lit. a-c, przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych;
9) (5) ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis) obejmuje dzieci i młodzież
od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia;
10) różyczce obejmuje dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia;
11) tężcowi obejmuje:
a) dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia,
b) osoby zranione, narażone na zakażenie;
12) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B obejmuje:
a) dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia,
b) (6) uczniów szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie na kierunkach
medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
c) studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzących kształcenie na kierunkach
medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
d) osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem
zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B,
e) osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C,
f) osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
g) (7) osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min
oraz osoby dializowane;
13) wściekliźnie obejmuje osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę
lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny.
§ 4. Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które
wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w zakresie wymaganym w
rozporządzeniu i posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od wykonania
obowiązkowych szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się
odporności.
§ 5. Obowiązkowe szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie
komunikatu, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
§ 6. (8) Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają
obowiązkowe szczepienie ochronne, jeżeli :
1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień
ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub
uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia
podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o
zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych.
§ 7. 1. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby,
która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje
prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.), zwanego dalej "opiekunem faktycznym".
2. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która
ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności
osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu
ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić
przeciwwskazanie do szczepień.
3. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadza
się indywidualnie.
4. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym jest
określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 8. 1. Lekarz przeprowadzający konsultację specjalistyczną dla osoby, w przypadku której
lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia
obowiązkowego szczepienia ochronnego, odnotowuje w dokumentacji medycznej, o której
mowa w § 9 ust. 1, wynik konsultacji specjalistycznej, z uwzględnieniem okresu
przeciwwskazania do wykonania szczepienia, rodzaju szczepionek przeciwwskazanych do
stosowania lub indywidualnego programu szczepień ze wskazaniem rodzajów stosowanych
szczepionek oraz terminu kolejnej konsultacji specjalistycznej.
2. Przepisy § 7 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
§ 9. 1. Informacje na temat przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych
wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane w:
1) karcie uodpornienia, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) (9) książeczce szczepień, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie
dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania.
2. W przypadku gdy osoba obowiązana do poddania się obowiązkowemu szczepieniu
ochronnemu lub osoba, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekun faktyczny
przedstawi zaświadczenie lekarskie o wykonaniu obowiązkowego szczepienia ochronnego
lub szczepienia zalecanego w zakresie wymaganym w ramach obowiązkowych szczepień
ochronnych, osoby przeprowadzające szczepienia ochronne odnotowują w karcie
uodpornienia wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego oraz dołączają do karty
uodpornienia przedstawione zaświadczenie.
3. Do karty uodpornienia dołącza się wymaganą na piśmie zgodę, o której mowa w § 7 ust. 2.
4. W dokumentach, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się fakt poinformowania osoby
obowiązanej do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu lub osoby, która
sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się
temu szczepieniu.
§ 10. 1. Wpisów do dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się
czytelnym pismem odręcznym w odpowiednich częściach dokumentów, bezpośrednio po
wykonaniu lub niewykonaniu szczepienia ochronnego.
2. Wpisu błędnego w dokumentacji medycznej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, nie
usuwa się; dodaje się adnotację o przyczynie błędu oraz datę i podpis osoby dokonującej
adnotacji.
§ 11. 1. Karty uodpornienia są przechowywane w kartotece w sposób umożliwiający
wyszukiwanie osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
2. W przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za
pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.
§ 12. 1. Osoba wystawiająca zaświadczenie o urodzeniu żywym, która założyła książeczkę
szczepień, przekazuje ją za pokwitowaniem osobie obowiązanej do poddania się
obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osobie sprawującej prawną pieczę nad tą osobą
albo opiekunowi faktycznemu.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki szczepień osoby przeprowadzające
obowiązkowe szczepienie ochronne wydają na podstawie posiadanej karty uodpornienia
duplikat książeczki szczepień.
§ 13. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych,
którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i
przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu
kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.
§ 14. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych,
którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, jest sporządzane i
przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 15 dni po zakończeniu
kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.
§ 15. 1. Karty uodpornienia wystawione na podstawie dotychczasowych przepisów oraz
książeczki szczepień założone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
2. Formularze karty uodpornienia oraz książeczki szczepień według wzorów określonych w
dotychczasowych przepisach mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej
jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 16. Do kwartalnych sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych sporządzanych przez
osoby przeprowadzające szczepienia ochronne za trzeci kwartał 2011 r. stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§ 17. Przepis § 3 pkt 4 lit. c stosuje się wobec dzieci urodzonych po dniu 30 września 2011 r.
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.(10)
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR
ZAŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR
KARTA UODPORNIENIA
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 3 (11)
WZÓR
Objaśnienie: Książeczka szczepień ma format A5.
Książeczka szczepień
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZÓR
Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZÓR
Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych
wzór
Download