Protokół rozbieżności dotyczący projektu rozporządzenia Ministra

advertisement
Protokół rozbieżności
Lp.
1
dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Jednostka
Podmiot
Treść uwagi
Stanowisko MZ
redakcyjna
zgłaszający
OSR
Ministerstwo
1. W piśmie przewodnim zawarto informację o trwających pracach Uwaga do rozstrzygnięcia
Finansów
nad zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, która ma przywrócić
finansowanie zakupu szczepionek przez budżet państwa.
W związku z powyższym, docelowo skutki finansowe dla budżetu
państwa będą się wiązać nie tylko z przywróceniem zakupu
szczepionek finansowanych obecnie z budżetu państwa (w 2016 r.
koszt ok. 140 mln zł), ale również z dodatkowymi skutkami w
wysokości 166,1 mln zł w 2017 r. wynikającymi z niniejszego
projektu rozporządzenia.
Biorąc pod uwagę przewidziane w OSR do projektu skutki
finansowe oraz mając na uwadze szereg reform, w tym z zakresu
ochrony zdrowia (w szczególności leki 75+), przeprowadzanych
w najbliższych latach ze skutkami dla budżetu państwa, wszelkie
zadania związane z projektowanymi regulacjami, powinny być
wykonywane w ramach limitu wydatków. przewidzianych corocznie
w ustawie budżetowej w odpowiedniej części budżetowej, bez
angażowania środków ponad limit dysponenta.
Mając powyższe na względzie, należy zabezpieczyć środki
finansowe na realizację postanowień rozporządzenia w kolejnych
latach, w granicach wielkości ustalonych w ustawach budżetowych,
możliwych do poniesienia w danym roku z budżetu państwa,
w ramach niezwiększonego limitu części budżetowej 46-Zdrowie,
a odpowiednia informacja w tym zakresie powinna znaleźć miejsce
w OSR.
Ponadto, wyjaśnienia wymaga jak przewiduje się dokonywanie
rozliczenia środków wydatkowanych z budżetu państwa na
finansowanie szczepionek dla dzieci;
1
Uwaga nieuwzględniona. Sposób rozliczania
środków
nie
jest
przedmiotem
zmiany.
Zagadnienie to wynika z rozstrzygnięć ustawy, nie
zaś rozporządzenia.
2
§2, §3
RCL
Upoważnienie do wydania nowelizowanego rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086,
z późn. zm.) zawarte w art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) jako wytyczne do
wydania ww. rozporządzenia, w tym również w zakresie
nowelizowanego kręgu osób obowiązanych do poddania się
obowiązkowym
szczepieniom,
wskazuje
na
konieczność
uwzględnienia
danych
epidemiologicznych
dotyczących
zachorowań, aktualnej wiedzy medycznej oraz zaleceń Światowej
Organizacji Zdrowia.
Obowiązkiem szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae –
stosownie do zmian w § 3 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia –
mają być objęte dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 19 roku
życia (dotychczas szczepieniem tym objęte były tylko dzieci ze
szczegółowo wskazanymi okolicznościami zdrowotnymi i co do
zasady w wieku od 2 miesięcy do ukończenia 5 roku życia).
Projektodawca w uzasadnieniu szczegółowo wskazuje, iż
szczepienie przeciwko Streptococcus pneumoniae „zmniejsza
liczbę przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc o 16% u dzieci
w wieku do 15 lat, oraz o 32% u dzieci poniżej 2 roku życia”.
Ponadto projektodawca zwraca uwagę, że „wprowadzenie
w Kielcach w 2006 r. szczepień populacyjnych wskazuje, że
w latach 2005-2012 jako efekt bezpośredni u dzieci poniżej 2 roku
życia nastąpił spadek zapadalności na zapalenie płuc wywołane
przez pneumokoki o 96,5%”.
Projektodawca wskazuje także na dane Światowej Organizacji
Zdrowia, z których wynika, iż „zakażenia pneumokokowe to
najczęstsza przyczyna zgonów, powoduje ona na świecie ponad
1,6 mln zgonów rocznie dzieci poniżej 5 roku życia”. Jednocześnie
– zgodnie z danymi Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny –
„współczynnik zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. w porównaniu z 2007
r. zwiększył się prawie trzykrotnie”.
2
Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzany obowiązek szczepień przeciwko
pneumokokom stosuje się do dzieci urodzonych
po dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast wobec
dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2017 r.
będą
miały
zastosowanie
przepisy
dotychczasowe. Powyższe zróżnicowanie nie
narusza konstytucyjnej zasady równości, bowiem
przyjęte kryterium, na podstawie którego
dokonano tego zróżnicowania wynika z danych
epidemiologicznych, zgodnie z którymi największa
zapadalność na choroby wywołane przez
Streptococcus pneumoniae występuje w grupie
dzieci do ukończenia 1 roku życia. W grupie
dzieci od urodzenia do ukończenia 4 roku życia
zapadalność ta wyniosła 0.88 na 100 tys. osób,
podczas gdy w grupie dzieci od urodzenia do
ukończenia 1 roku życia wyniosła 2,40 na 100 tys.
osób.
Należy wskazać, że różnica w
zapadalności wynika z tego, ze większość dzieci
w pierwszym roku życia ma już kontakt z
patogenem dwoinki zapalenia płuc co powoduje,
że w ich organizmach przebiega już proces
naturalnego
kształtowania
odporności.
W
przypadku dzieci, które naturalnie nie miały
jeszcze kontaktu z patogenem proces taki
wywoływany jest w sposób celowy a jednocześnie
poprzez szczepienie preparatem zawierającym
bardzo niską dawkę patogenów daje efekt
uodpornienia
bez
wywoływania
procesu
chorobowego. Należy zwrócić uwagę, że zalecany
schemat szczepienia określa, że szczepienie
podstawowe przeprowadza się pomiędzy 2 a 6
miesiącem życia dziecka.
Mając na uwadze powyższe w projekcie
uzasadnienia zawarto wyjaśnienie powodu
objęcie szczepieniem obowiązkowym przeciwko
Streptococcus
pneumoniae
tylko
dzieci
urodzonych od dnia 1 stycznia 2017 r.
W kontekście ww. wytycznych i uzasadnienia projektodawcy,
wątpliwości budzi treść przepisów przejściowych zawartych w § 2
i § 3 projektu (przepisy § 2 i § 3 zawierają w istocie jedną normę
prawną)
stanowiących,
że
nowe
przepisy
dotyczące
obowiązkowych szczepień przeciwko Streptococcus pneumoniae
stosuje się do dzieci urodzonych od dnia 1 stycznia 2017 r.
W ocenie Rządowego Centrum Legislacji przepisy § 2 i § 3 projektu
pozostają w sprzeczności z ww. wytycznymi, jak również
z wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadą równego traktowania
w związku z wyrażonym w art. 68 Konstytucji prawem do ochrony
zdrowia i obowiązkiem państwa do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom.
Istotny jest fakt, że projektodawca jednocześnie nie wskazuje
w uzasadnieniu powodów przyjęcia takiego rozwiązania. W świetle
określonej w art. 32 Konstytucji zasady równości wątpliwości budzi
ww. objęcie obowiązkowym szczepieniem tylko grupy dzieci
urodzonych począwszy od dnia wejścia w życie przedmiotowej
nowelizacji, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. Przyjęcie regulacji,
w której jedynym kryterium różnicującym ma być termin urodzenia
się dziecka, może spowodować narażenie się na zarzut naruszenia
wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równości wobec prawa.
Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie uznaje, iż „konstytucyjna
zasada równości wobec prawa (równości w prawie) (…) polega na
tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych),
charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym
stopniu, mają być traktowane równo. A więc według jednakowej
miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak
i faworyzujących” (np. orzeczenie
TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, czy wyrok TK z dnia 15
kwietnia 2009 r., sygn. SK 28/08). Na gruncie opiniowanej regulacji
cechą relewantną jest bycie dzieckiem w wieku od 2 miesiąca życia
do ukończenia 19 roku życia.
Jednocześnie należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny
niejednokrotnie zwracał uwagę, że nierówne traktowanie
podmiotów podobnych nie musi oznaczać dyskryminacji lub
3
uprzywilejowania, a w konsekwencji niezgodności z art. 32
Konstytucji. Konieczna jest jednak ocena kryterium, na podstawie
którego dokonano zróżnicowania, gdyż wszelkie odstępstwo od
nakazu równego traktowania podmiotów podobnych musi zawsze
znajdować
podstawę
w
odpowiednio
przekonywujących
argumentach. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego
argumenty te:
1) muszą mieć charakter relewantny, a więc pozostawać
w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów,
w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji
tego celu i treści; innymi słowy, wprowadzone zróżnicowania muszą
mieć charakter racjonalnie uzasadniony, nie wolno ich dokonywać
według dowolnie ustalonego kryterium;
2) muszą mieć charakter proporcjonalny, a więc waga interesu,
któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi
pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które
zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów
podobnych;
3) muszą pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami,
zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi
odmienne traktowanie podmiotów podobnych.
W świetle powyższego, należy stwierdzić, że unormowanie
przewidujące zróżnicowanie praw lub obowiązków określonych
podmiotów, które nie spełnia wyżej określonych standardów, jest
niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.
Mając na uwadze powyższe, przepisy § 2 i § 3 projektowanego
rozporządzenia należałoby skreślić.
Przyjmując natomiast założenie, że przesłanką projektowanych
regulacji § 2 i § 3 są względy natury finansowej i organizacyjnej,
należałoby rozważyć uzupełnienie projektu o przepisy przejściowe
regulujące kwestię rozłożenia w czasie nowych szczepień
wszystkich uprawnionych tak, aby określały one, w jakim terminie
poszczególne grupy dzieci zostaną zaszczepione.
Jednocześnie należy zauważyć, że w 2011 r. w toku prac
legislacyjnych dotyczących, nowelizowanego niniejszym projektem,
4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w
sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Rządowe Centrum
Legislacji (w stanowiskach z dnia 7 lipca 2011 r. oraz z dnia 10
sierpnia 2011 r., znak: RCL.DPS.542-1294/10) zwracało już uwagę
na analogiczny problem naruszenia art. 32 Konstytucji przez
projektowany przepis przejściowy (§ 17 obowiązującego
rozporządzenia).
Informacja o braku uwag została przekazana przez:
1. Rzecznik Praw Pacjenta
2. Rzecznik Praw Dziecka
3. Minister Spraw Zagranicznych
5
Download