PEDIATRIA i pielęgniarstwo pediatryczne

advertisement
PRAKTYKA ZAWODOWA Z PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
Studia pomostowe
Autor programu:
dr n.med. Grażyna Dębska
Liczba godzin:
Czas realizacji: A: 120 godz. praktyka zawodowa (II sem)
B: 140 godz. praktyka zawodowa (IV sem)
C: 130 praktyka zawodowa (II sem)
D: 140 godz. praktyka zawodowa (I sem).
Miejsce zajęć: szpitalny oddział pediatryczny.
1. Cel praktyki:
Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem
hospitalizowanym w oddziale dziecięcym.
2. Treści programowe:
1. Poznanie zadań w ramach zespołu terapeutycznego. Nawiązanie współpracy.
2. Ocena ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych. Stosowanie standardów
zapobiegających zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
3. Przyjęcie dziecka do oddziału, pomoc w adaptacji do warunków szpitalnych.
4. Obserwacja sposobów przeżywania swojej choroby oraz hospitalizacji przez dziecko.
Nawiązanie kontaktu terapeutycznego.
5. Komunikowanie się z pacjentem w wieku rozwojowym i jego rodziną.
Zasady etyki zawodowej w opiece nad dzieckiem.
6. Interpretacja odrębności anatomicznych i czynnościowych organizmu dziecka w
poszczególnych przedziałach wiekowych.
7. Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych,
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Samodzielne pobieranie materiału do
podstawowych badań.
8. Specyfika metod leczniczo-terapeutycznych stosowanych u pacjentów w wieku
rozwojowym. Podawanie leków różnymi drogami. Dawkowanie leków u dzieci.
9. Rozpoznawanie dzieci z nieprawidłowym rozwojem somatycznym i psychoruchowym oraz problemami zdrowotnymi. Ocena stanu dziecka w wybranych
zespołach chorobowych i/lub niepełnosprawności.
10. Rozpoznanie i ocena objawów świadczących o zagrożeniu życia dziecka.
11. Określenie problemów zdrowotnych i celu opieki u pacjenta w wieku rozwojowym w
różnych stanach chorobowych.
12. Planowanie wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodzicami działań pozwalających
na optymalny rozwój dziecka i skuteczne postępowanie leczniczo-pielęgnacyjnorehabilitacyjne w określonej sytuacji zdrowotnej.
13. Stosowanie odpowiednich procedur postępowania w pielęgnacji dziecka według
przyjętych standardów.
14. Edukacja zdrowotna dziecka i jego rodziców. Przygotowanie do wypisu.
15. Pisemne sprawozdanie z opieki. Podsumowanie praktyki zawodowej.
Umiejętności: w wyniku procesu kształcenia student:
─ współpracuje z zespołem terapeutycznym,
─ komunikuje się z dzieckiem i jego rodzicami, udziela im wsparcia,
─ wykaże empatię wobec chorego dziecka i jego rodziny,
─ dokona oceny rozwoju dziecka,
─ oceni stan odżywienia dziecka i ryzyko zaburzeń związanych z różnymi sposobami
żywienia dziecka w chorobie,
─ oceni stan bio-psych-społeczny dziecka w wybranych stanach chorobowych i/lub
niepełnosprawności,
─ rozpozna reakcję dziecka na ból,
─ rozpozna i oceni objawy świadczące o zagrożeniu życia dziecka,
─ gromadzi dane o dziecku za pomocą różnych metod (obserwacja, wywiad, dokumentacja
medyczna) i dokona ich analizy,
─ określi problemy zdrowotne i cele opieki,
─ przygotuje dziecko do badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i
rehabilitacyjnych,
─ zaplanuje wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodzicami postępowanie pielęgnacyjnelecznicze-rehabilitacyjne w określonej sytuacji zdrowotnej,
─ zastosuje odpowiednie procedury postępowania w pielęgnacji dziecka według przyjętych
standardów,
─ podejmie samodzielnie lub wspólnie z członkami zespołu terapeutycznego działania w
celu zapobiegania wtórnym następstwom wynikającym z choroby podstawowej,
─ zaplanuje wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodzicami działania pozwalające na
optymalny rozwój dziecka w szpitalu,
─ oceni sposób radzenia sobie dziecka i jego rodziców z chorobą i/lub hospitalizacją,
─ wskaże możliwości i przygotuje rodziców do korzystania z różnych form pomocy
instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w sytuacji trudnej wynikającej ze stanu zdrowia
dziecka,
─ nauczy dziecko i/lub rodziców samokontroli i samopielęgnacji na podstawie
opracowanego programu edukacji oraz dokona ewaluacji skuteczności tych działań,
─ współuczestniczy w kształtowaniu i oddziaływaniu wychowawczym środowiska
szpitalnego,
─ oceni ryzyko wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych i podejmie działania
zapobiegające im,
─ przestrzega zasad etyki zawodowej, praw pacjenta i praw człowieka,
─ wykorzysta wszystkie możliwości do własnego rozwoju.
3. Metody oceny:
─ Sprawdziany ustne,
─ Sprawdziany pisemne,
─ Sprawdzian praktyczny umiejętności,
─ Dokumentowanie procesu pielęgnowania,
─ Program edukacji dziecka i/lub jego rodziców.
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
2
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI DO ZALICZENIA
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………….
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Czynność objęta zaliczeniem
Data Ocena Data Ocena
Kąpiel oczyszczająca i lecznicza
niemowlęcia
Przewijanie niemowląt.
Karmienie i pojenie niemowląt i
dzieci starszych.
Toaleta jamy ustnej.
Rozkładanie i podawanie leków
doustnych, dawkowanie leków.
Wykonanie lewatywy
Kompresy, okłady.
Inhalacje, drenaż – ułożeniowy
Pobieranie moczu, kału.
Pobieranie wymazów
Ważenie dzieci.
Mierzenie temperatury, RR, tętna,
oddechu, bilans płynów
prowadzenie dokumentacji.
Planowanie i prowadzenie edukacji
zdrowotnej
Organizowanie czasu wolnego
dziecka.
Prowadzenie procesu pielęgnowania
– pisemne sprawozdanie
Data :………………….
Podpis opiekuna praktyk : ……………………….
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
3
Szpital: .........................................................................................................................
Oddział: ........................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO
DZIECKA
Nazwisko i imię studentki ..................................................................................................................
Data rozpoczęcia pielęgnacji ..............................................................................................................
Data zakończenia pielęgnacji .............................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
4
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
Data przyjęcia .......................................
Część I.
Część II.
Data wypisania .................................................
A. Dane osobowe, B. Uwagi specjalne, C. Dane wstępne, D. Dane uzupełniające,
E. Dane bieżące – notatki pielęgniarskie.
F a). Rozpoznanie pielęgniarskie, w stosunku do dziecka,
F b). Rozpoznanie pielęgniarskie, w stosunku do matki, G. Plan pielęgnacji,
H. Ocena końcowa.
A. Dane osobowe:
Nazwisko i imię [inicjały] .........................................................................................................................................
Data urodzenia ................................................................ wiek ................................................................................
Imię matki ................................................ lat ................ wykształcenie .................................................................
Zawód ............................................................................. nie pracuje ......................................................................
Imię ojca ................................................... lat ................ wykształcenie .................................................................
Zawód ............................................................................. nie pracuje ......................................................................
B. Uwagi specjalne.
1.
Uczulenie ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.
Wady, zaburzenia rozwojowe ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3.
Hospitalizacja/ która z kolei/ ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4.
Zapobieganie krzywicy1 .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5.
Szczepienia ochronne .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6.
Pielęgnowanie w domu ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1
dotyczy niemowlęcia
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
5
7.
Problemy w rodzinie ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8.
Inne ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
9.
Rozpoznanie lekarskie
wstępne ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
kolejne .......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
C. Dane wstępne: (1. Wywiad, 2. Oględziny, 3. Waga, uzębienie)
I. WYWIAD: data ......................... informuje ...........................................................................
a/ choroba zaczęła się ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b/ objawy ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
c/ dotychczasowe postępowanie ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
6
d/ choroby przebyte wcześniej ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
e/ inne ........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
II. OGLĘDZINY DZIECKA:
a/ budowa ciała ..........................................................................................................................................................
b/ wygląd ogólny .......................................................................................................................................................
c/ skóra ......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
d/ jama ustna .............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
e/ temperatura...........................................oddech .....................................................................................................
g/ inne ........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
*III. POMIARY-(waga uzębienie) – ocena rozwoju somatycznego.
a/ waga ciała obecna ...........................................
b/ długość ............................................................
c/ obwód głowy ...................................................
d/ obwód klatki piersiowej ..................................
e/ ilość zębów ......................................................
f/ inne ........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
g/ interpretacja oceny rozwoju somatycznego ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
7
D. DANE UZUPEŁNIAJACE: (1. Dziecko w środowisku rodzinnym, 2. Ocena rozwoju psycho-ruchowego).
1. Dziecko w środowisku rodzinnym, wywiad z .......................................................................................................
data .....................................
a/ oczekiwane-nie, planowane-nie ............................................................................................................................
b/ donoszone-nie, urodzone w ..................................................................................................................................
c/ inne ........................................................................................................................................................................
d/ciąża: przebieg – prawidłowy-nie, ewentualne zaburzenia ....................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
e/ poród: szpital, izba porodowa, dom.
Przebieg prawidłowy-nie ..........................................................................................................................................
f/ opieka nad dzieckiem:
zajmuje się głównie ...................................................................................................................................................
pomaga .......................................... poświęca-nie, dziecku mało-dużo ........................................ czasu .................
Żłobek: dzienny, tygodniowy: uczęszcza-nie od m/ca życia.
Opieka medyczna: poradnia D.
Inne ...........................................................................................................................................................................
Porady – czas, ewentualnie częstość, najważniejsze wskazówki/lekarz, położna,
Pielęgniarka ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
stosowanie porad .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
g/ karmienie /rodzaj diety, przyjmowane płyny, sposób karmienia, apetyt/ .............................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
h/ sen .........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
i/ inne warunki socjalno-bytowe: (osobny pokój, wydzielony kąt, higiena, ubranie, spacery)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
j/ zabawki ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
k/ zachowanie matki w stosunku do dziecka ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
l/ trudności ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
8
ł/ środowisko rodzinne /mieszkający wspólnie, zdrowie/ razem mieszka ................................................................
osób .................................... dzieci ............................................ inni ......................................................................
...................................................................................................................................................................................
m/ mieszkanie: ilość izb ............, duże, małe, jasne, ciemne, suche, wilgotne, łazienka, kanalizacja,
elektryczność, ogrzewanie centralne, piece.
Inne ...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
n/ warunki bytowe /według oceny udzielającej wywiadu/ bd, db, dst, ndst. .............................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
podstawowe źródło utrzymania .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
o/ współżycie, problemy rodziny ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
współżycie: b. dobre, dobre, dość zgodne, niezgodne ewentualne problemy ...........................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
p/ uwagi różne ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
9
2. OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO:
a/ przyzwyczajenia i upodobania dziecka: ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b/ samodzielność dziecka: .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
c/ poziom rozwoju psychomotorycznego (do lat 3): .................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
d/ stan psychiczny (mowa, uwaga, emocje, zachowanie, nastrój): ...........................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
10
3. ZAKRES PRZEPROWADZONEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ.
a/
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
11
Lp.
Problemy
Cel opieki
Plan opieki
Realizacja i ocena wyników opieki
pielęgniarskiej
Lp.
Problemy
Cel opieki
Plan opieki
Uzasadnienie realizacji planu
opieki pielęgniarskiej
\
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
13
HISTORIA PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA
14
Download