Nowicki P., Sikora T., Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz

advertisement
202
Paweł Nowicki
Tadeusz Sikora
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE
SATYSFAKCJĘ KLIENTA
ORAZ KORZYŚCI Z POMIARU
SATYSFAKCJI KLIENTA W PROCESIE
DOSKONALENIA JAKOŚCI
FACTORS DETERMINING CUSTOMER
SATISFACTION AND BENEFITS CAUSED
BY CUSTOMER SATISFACTION EVALUATION
IN QUALITY IMPROVEMENT PROCESS
Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, czynniki, korzyści, doskonalenie
jakości,
Key words: customer satisfaction, factors, benefits, quality improvement,
Streszczenie
Zaprezentowano czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści
wynikające z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości. Scharakteryzowano również modele satysfakcji konsumenta, a także
przedstawiono pojęcie satysfakcji w kilku najważniejszych ujęciach.
Abstract
There paper presents factors determining customer satisfaction and benefits resulted from customer satisfaction evaluation in quality improvement
process. Models of customer satisfaction and the most important aspects
in the theory of satisfaction have been also discussed.
Wstęp
Wraz z dojrzewaniem rynku i narastaniem konkurencji współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed barierą popyto-
203
wą. Na takim rynku pozyskiwanie nowych nabywców staje się niezwykle trudne, gdyż popyt wykazuje tendencję do stabilizacji na
określonym poziomie. Dojrzały rynek wymusza na organizacjach
systematyczną troskę o klientów już nabywających ich produkty.
w takich warunkach koncepcja utrzymania konsumenta, jego satysfakcji i w konsekwencji budowania jego lojalności względem firmy
i produktu powinna stać się podstawową wytyczną przy formowaniu działań w przedsiębiorstwie. Konieczne staje się zatem poznanie specyfiki zachowań nabywców, czynników wpływających na te
zachowania, a także określenie poszczególnych etapów procesu
decyzyjnego konsumenta przy zakupie określonej marki produktu1.
W warunkach konkurencji rynkowej jednym z najważniejszych
czynników wpływających na długookresowy sukces firmy jest zadowolenie jej klientów. Usatysfakcjonowanych lub też zachwyconych nabywców należy traktować jak najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. Tacy konsumenci są źródłem pozytywnych informacji
o przedsiębiorstwie oraz dokonują częstszych i większych zakupów
niż pozostali. Nabywcy zadowoleni i oddani marce, jako bezstronni
stanowią
wiarygodne
źródło
informacji
o produkcie,
a przekazywane przez nich rekomendacje wzbudzają zaufanie
u potencjalnych konsumentów2. Tacy klienci są również bardzo
trudnym celem dla działań firm konkurencyjnych. Nawet istotnie
wyróżniające się, korzystne oferty konkurencji nie są w stanie
w krótkim okresie zachęcić lojalnych klientów do zmiany. Pomimo
pojawienia się korzystniejszej oferty zadowoleni nabywcy skłonni
są poczekać, aż kupowana przez nich marka lub produkt dostosuje
się do nowej sytuacji rynkowej.
Posiadanie usatysfakcjonowanych i lojalnych nabywców stanowi więc bardzo istotny atut firmy w grze rynkowej, zapewnia
stabilność przedsiębiorstwa, a pozytywne postawy wobec marki są
często przekazywane z pokolenia na pokolenie3.
1
Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wyd.
CEDEWU, Warszawa 2008.
2
Kall J., Silna marka. Istota i kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 100-101.
3
Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wyd.
CEDEWU, Warszawa 2008.
204
Kluczowym staje się również utrzymanie pozyskanych już
wcześniej klientów. Ich zaufanie do dostawcy oraz systematycznie
powtarzane zakupy są wyrazem efektywności podejmowanych
przez przedsiębiorstwo działań marketingowych. Miernikiem takich sukcesów staje się satysfakcja oraz lojalność konsumentów.
Satysfakcja jest odczuciem bardzo subiektywnym i zależy od cech
osobowych nabywcy. Każdy klient inaczej odczuwa, inne ma wymagania oraz inaczej postrzega jakość produktu. Termin satysfakcja pochodzi od łacińskich słów: satis – dostatecznie i facere – robić. Uogólniając oznacza to robić coś dostatecznie, czyli spełnić
pokryć oczekiwania4.
Bliskoznacznymi pojęciami terminu satysfakcja są zadowolenie, ukontentowanie przyjemność, zaspokojenie potrzeby, zachwyt
oraz szczęście. Natomiast w przypadku braku satysfakcji mówi się
o niezadowoleniu, rozczarowaniu, frustracji, dysharmonii dysonansie i sprzeczności5.
Z kolei norma PN–EN ISO 9001:2009 wskazuje na jeden
aspekt, a mianowicie na traktowanie klienta jako jeden
z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością, który
organizacja powinna monitorować w formie informacji dotyczących percepcji klienta co do tego, czy spełniła jego wymagania i że
należy określić metody uzyskiwania i wykorzystywania tych informacji6. Efektem tego jest zalecenie badania satysfakcji klienta, jako
jednego z czynników poprawy funkcjonowania organizacji7.
Najbardziej kompletną definicję satysfakcji konsumenta podaje
R. B. Woodruff i S. F. Gardial określając, że jest to pozytywne lub
negatywne odczucie klienta w związku z wartością, którą otrzymał
jako rezultat skorzystania z określonej oferty produktowej
w specyficznej sytuacji. Odczucie to może być bezpośrednią reakcją
4
Nieżurawski L., Witkowska J., Pojęcie satysfakcji klienta, Problemy Jakości,
Lipiec 2007.
5
Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 109.
6
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
7
Sikora T., Kafel P., Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach
z funkcjonującym systemem zarządzania jakością, Marketing i Rynek, 8/2004, s.
27.
205
na korzystanie z produktu lub całkowitą reakcją na serię doświadczonych sytuacji8.
Istnieją dwie powszechnie akceptowane główne koncepcje satysfakcji konsumenta9:
Satysfakcja transakcyjna oraz
Satysfakcja skumulowana.
Satysfakcja transakcyjna podkreśla krótkotrwałość doświadczeń klienta z produktem lub usługą. w jego ocenie dominuje element emocjonalny, przy czym doświadczenia klienta odgrywają
niewielką rolę. w przeciwieństwie do satysfakcji transakcyjnej,
satysfakcja skumulowana widziana jest jako doświadczenie klienta
z określonym dobrem lub usługą10.
Biorąc pod uwagę sektor usług podkreśla się, że satysfakcja
jest budowana przez kombinację aspektów związanych
z techniczną jakością, czyli to, co nabywca otrzymuje w efekcie
świadczenia oraz z jakością funkcjonalną związaną z tym w jaki
sposób usługa jest dostarczona11.
2. Czynniki kształtujące satysfakcję klienta
Poziom zadowolenia klienta z produktu zależy od rzeczywistych cech produktu, indywidualnych cech nabywcy i jego wymagań dotyczących produktu, polityki komunikacyjnej prowadzonej
przez firmę i dotychczasowych doświadczeń konsumenta. Czynniki
te wpływają na postrzeganie produktu przez nabywcę, a także
kształtują jego oczekiwania, co w rezultacie określa poziom satysfakcji12.
8
Woodruff R.B., Gardial S.F., Know your customer. New approaches to understanding customer value and satisfaction, Buckwell Publishers Inc., Cambridge,
Mass 1996, s. 95.
9
Jachnis A., Terelak T.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s.16.
10
Hołub-Iwan J., Badania marketingowe w procesie zarządzania relacjami
z klientem [w:] Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie
relacjami z klientem, Diffin, Warszawa 2004, s. 270.
11
Nieżurawski L., Witkowska J., Pojęcie satysfakcji klienta, Problemy Jakości,
Lipiec 2007.
12
Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 308.
206
Bardzo istotny jest subiektywny charakter postrzegania produktu lub usługi przez klienta, który w znacznym stopniu zależy od
jego indywidualnych cech i wymagań dotyczących produktu lub
usługi. Im większe są wymagania do rzeczywistych cech produktu
lub usługi, tym mniejsza jest szansa na usatysfakcjonowanie konsumenta. Należy również podkreślić istotną rolę zaufania nabywcy
do firmy i marki w procesie postrzegania i oceny jakości produktu
lub usługi, a dalej w procesie satysfakcjonowania konsumenta.
Wyższy poziom zaufania wpływa na lepsze oceny produktu lub
usługi i większe zadowolenie użytkującego konsumenta13.
Czynniki kształtujące satysfakcję klienta, według K. MazurekŁopacińskiej14, zaprezentowano na rys. 1.
Satysfakcja klienta
Oczekiwania klienta
Dotychczasowe
doświadczenia
klienta
Zaufanie klienta
Komunikacja
i wizerunek firmy
Indywidualne cechy
klienta i jego wymagania dotyczące
produktu
Postrzeganie produktu
przez klienta
Rzeczywiste cechy
produktu
Rys. 1. Czynniki kształtujące satysfakcję klienta15
Klient formułuje swoje oczekiwania wobec produktu lub
usługi przed przystąpieniem do jego użytkowania tworząc własny
jego wzorzec. z oceną osiągów produktu w trakcie jego eksploatacji związane są spostrzeżenia nabywcy. Podczas użytkowania produktu porównuje on spostrzeżenia z oczekiwaniami i na tej podstawie osiąga jeden z trzech poziomów zadowolenia. Gdy spostrze13
Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Wyd.
CEDEWU, Warszawa 2008.
14
Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 308.
15
Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 308.
207
żenia odnośnie osiągów są zgodne z oczekiwaniami w granicach
przyjętej tolerancji, wtedy konsument jest zadowolony.
Więcej o mechanizmie powstawania zadowolenia pisze
Schneider16, wychodząc z twierdzenia, iż: „satysfakcja klienta jest
wynikiem psychologicznego procesu, przy którym klient porównuje zauważalny poziom wydajności przedsiębiorstwa (wydajność
istniejąca) z charakterystycznymi już standardami, które z reguły są
jego oczekiwaniami (wydajność oczekiwana)”. Tłumaczy, że
klienci są usatysfakcjonowani w momencie spełnienia ich oczekiwań, natomiast zachwyceni wtedy, gdy oferent wyraźnie przewyższy ich oczekiwania. Ich niezadowolenie objawia się przy za wysokich wymaganiach, bądź też w obliczu słabej wydajności przedsiębiorstwa, lub kombinacji tych czynników. Jego zdaniem na rzeczywistą wydajność przedsiębiorstwa wpływa 5 wymiarów. Są to:
techniczna jakość produktu, taka jak: usługa, niezawodność,
subiektywny okres użycia, projekt, bezpieczeństwo, przyjazność dla środowiska;
jakość opinii czyli subiektywny stosunek do przedsiębiorstwa oparty na jego umiejętności rywalizacji, kompetencji,
rzetelności, wizerunku, wartości markowej produktu;
postrzeganie ceny: rabaty, sposoby zapłaty, zmiany ceny;
jakość relacji personalnych oceniana na podstawie osobistej
komunikacji, kompetencji sprzedaży, rzetelności, zachowania pracowników w razie konfliktu, atmosfery stosunków;
jakość serwisu czyli niezawodność, gotowość reakcji, intuicja pracowników, reprezentacyjność firmy.
Powyższe pięć wymiarów kształtuje się w każdej konfrontacji przedsiębiorstwa z klientem. Podkreśla, że przy postrzeganiu
wydajności chodzi o wieloczynnikowe zjawiska. Doświadczenia
kształtują się poprzez wszystkie kontakty z oferentem w 3 fazach:
1) faza przed zakupem,
2) faza kupna,
3) faza po zakupie.
Wszystkie punkty kontaktu mogą wpływać na wzrost, bądź
obniżenie satysfakcji klienta, a więc wszystko, co w tym czasie
16
Schneider W., Kundenzufriedenheit. Strategie. Messung, Management, Verlag
Modere Industrie, Landsberg 2000, s. 11-24.
208
klient „słyszy, widzi, wącha, czuje i smakuje” używa do tworzenia
swojej oceny jakości usług oferenta. Dlatego też ważne jest, by fakt
„orientacji na klienta” był znany, oczywisty i stosowany przez
wszystkich pracowników firmy. Analizując oczekiwania klienta,
Schneider17 pisze o trzech wartościach wpływowych:
wg doświadczeń klienta,
wg doświadczeń innych klientów (osoby rekomendujące),
wg doświadczeń uwarunkowanych przez daną sytuację.
Do tego ostatniego zaliczają się między innymi również treści
reklam
czy
innych
informacji
wychodzących
z przedsiębiorstwa, które niejednokrotnie wzbudzają zawyżone
oczekiwania klientów wobec oferowanych usług (czemu firmy
same są sobie winne). Konstruując oferty, należy zwrócić szczególną uwagę również na oczekiwania, jakie stawia klient, aby mógł
on w tej ofercie wybrać coś dla siebie. Reasumując, istota realizacji
i postrzegania potrzeb jest bardzo ważna zarówno w fazie tworzenia obrazu oczekiwań klienta w celu wywołania jego satysfakcji,
ale również w dalszych etapach tworzenia przywiązania do produktu lub usługi, aż do lojalności w sensie wierności. Kolejnym ważnym elementem jest to, iż złożoność zachowań klientów jest tak
wysoka, że nie da się nią sterować za pomocą prostych nacisków.
3. Modele satysfakcji konsumenta
Mechanizm powstawania satysfakcji klienta opisują trzy
najpopularniejsze i podstawowe modele18:
Model Oczekiwanej Niezgodności,
Teoria Sprawiedliwości Wymiany oraz
Model Emocjonalny.
Dwa pierwsze modele podkreślają rolę procesów poznawczych w powstawaniu zadowolenia konsumenta z produktu, natomiast trzeci model przedstawia rolę procesów emocjonalnych.
W Modelu Oczekiwanej Niezgodności satysfakcja klienta
wyraża związek między rzeczywistym działaniem produktu
17
Schneider W., Kundenzufriedenheit. Strategie. Messung, Management, Verlag
Modere Industrie, Landsberg 2000, s. 11-24.
18
Jachnis A., Terelak T.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 169-170.
209
a standardem porównawczym. w tym modelu konsument ocenia
poziom satysfakcji na podstawie doświadczeń z produktem oraz
wcześniejszych oczekiwań. Oczekiwania konsumenckie wyznaczane są przez: naturę produktu, czynniki promocyjne, jakość, cenę, wcześniejsze doświadczenia, charakterystykę nabywcy itp.
Oczekiwania wyznaczają z kolei standardy zawierające cechy marki preferowanej, służące jako wzory do porównań marki produktu
z innymi markami. Standardy dotyczące oczekiwanego rezultatu
użycia lub jakości produktu zestawiane są następnie z rezultatami
uzyskanymi w wyniku konsumpcji lub użycia produktu. w wyniku
tych porównań konsumenci doświadczają emocji pozytywnych,
negatywnych lub ich braku. w modelu tym satysfakcja klienta stanowi emocjonalną reakcje na niezgodność pomiędzy oczekiwaniami nabywcy, a rezultatami użycia produktu19.
Model ten podejmuje również kwestie związane ze świadomością klienta własnej satysfakcji. w celu dokonania porównania
pomiędzy oczekiwaniami a rezultatem zastosowania produktu
określonej marki konsument powinien być świadomy wpływu relacji pomiędzy oczekiwaniem a rezultatem na ocenę własnego zadowolenia. Istnienie świadomości wywołuje tzw. manifestowaną satysfakcję z marki będącą wynikiem jej oceny. Brak motywacji
i zdolności do oceny danej marki zmniejsza prawdopodobieństwo
świadomości własnej satysfakcji. Taki typ zadowolenia nosi nazwę
ukrytej satysfakcji z marki i wynika z powierzchownej jej oceny20.
Z kolei w modelu bazującym na „Teorii Sprawiedliwości
Wymiany” zadowolenie klienta powstaje wówczas gdy zauważy
on, że stosunek jego własnych korzyści z posiadania produktu do
kosztów związanych z jego pozyskaniem jest sprawiedliwy. Zyskiem może być możliwość wykorzystania produktu w pożądany
sposób oraz oszczędność czasu. Natomiast do kosztów zalicza się
pieniądze, wysiłek i czas. Oceniając sprawiedliwość wymiany należy pamiętać, iż występują dwie strony, sprzedający i kupujący.
Relacja zysków do kosztów oraz bilans współczynników klienta
19
Jachnis A., Terelak T.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 169-170.
20
Jachnis A., Terelak T.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 172.
210
oraz sprzedawcy da odpowiedz na pytanie kto stracił, a kto zyskał
i zadecyduje o tym czy klient doświadczy stanu satysfakcji, obojętności czy zadowolenia. Dodatkowo nabywcy porównują swoje
opinie z opiniami znajomych i osób bliskich21.
Model emocjonalny natomiast charakteryzuje się stanem
pozytywnej reakcji emocjonalnej, która towarzyszy ocenie rezultatów użycia produktu. Jeżeli produkt wywoła u konsumenta wiele
różnych emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, odczuwana satysfakcja tym bardziej będzie motywowała nabywcę do
przyszłych zachowań w postaci ponownych zakupów lub zmiany
marki, wygłaszania pozytywnych lub negatywnych opinii
o produkcie lub usłudze, składania skarg i reklamacji22. w modelu
tym różnica pomiędzy odczuwaniem wysokiego zadowolenia,
a brakiem satysfakcji przejawia się na poziomie ekspresji. Nabywcy odczuwający zadowolenie wykazują tendencję do jego ujawniania, podczas gdy brak satysfakcji wyrażają w sposób dyskretny23.
Pojęcie satysfakcji klienta jest bardzo złożone, stąd też bardzo trudno jest wskazać model najlepszy czy najwłaściwszy.
w zasadzie żaden z nich samodzielnie nie pozwala dogłębnie poznać procesu powstawania zadowolenia konsumenta, a poziom
jego satysfakcji można określić korzystając ze wszystkich trzech
modeli, gdzie łączny uzyskany wynik zobrazuje zadowolenie klienta.
4. Korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości
Wysoki poziom satysfakcji klienta staje się jednocześnie
gwarantem zapewnienia o wysokiej jakości produktu i
o dostosowaniu go do potrzeb i oczekiwań klientów. Wysoka ja21
Nieżurawski L., Witkowska J., Pojęcie satysfakcji klienta, Problemy Jakości,
Lipiec 2007.
22
Woodruff R.B., Robert B., Developing and applying consumer satisfaction
knowledge implications for future research, Journal of Consumer Satisfaction,
Dissatisfaction and Complaining Behavior, 6/1995,s. 1-11.
23
Prussak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Politechnika Poznańska,
Poznań 2003, s. 37.
211
kość traktowana jest jako ważny atut konkurencyjności przedsiębiorstwa. Aktualnie przedsiębiorstwa, które są na drodze procesu
doskonalenia jakości i posiadają certyfikowane systemy jakości
zgodne z normą PN-EN ISO 9001:2009, są zobligowane do prowadzenia badań satysfakcji klientów. Norma zwraca szczególną uwagę na zasadę zorientowania przedsiębiorstwa na klienta24. Nieustanna poprawa jakości i ciągłe podążanie w kierunku zadowolenia klienta stało się wyzwaniem mobilizującym do rywalizacji na
coraz bardziej konkurencyjnym rynku. z marketingowego punktu
widzenia kluczową kwestią jest opinia klienta. Jeśli konsumenta
nie zadawala jakość oferowanych towarów to zrezygnuje z zakupu
i skorzysta z oferty konkurencji. Tak, więc poprawa jakości
w postrzeganiu klienta staje się nakazem dla przedsiębiorstwa. Natomiast systemy zarządzania jakością stają się niezbędnymi narzędziami wspomagającymi realizację zadań jakościowych
w przedsiębiorstwie, satysfakcjonującymi ostatecznie klienta25.
Wszystkie teorie zarządzania z ostatnich lat, jak: BusinessReenginering, Kaizen, Lean-Management lub Total Quality Management przedstawiają satysfakcję klienta jako centralny czynnik
sukcesu przedsiębiorstwa. Skuteczność rynkową wiążą z tym, że na
pierwszy plan swojej strategii firmy wysuwają klienta i jego satysfakcję. Pozwala to na uniknięcie zbędnych inwestycji w utrzymanie
wysokiej jakości atrybutów nie mających znaczenia dla danej grupy konsumentów. Wydaje się, że niejako powszechną prawidłowością powinno być to, że przedsiębiorstwa swoją działalność ukierunkowują zgodnie z potrzebami, życzeniami oraz wyobrażeniami
swoich klientów26.
Prowadzenie pomiaru satysfakcji klienta przynosi przedsiębiorstwu istotne korzyści, a mianowicie27:
dzięki pomiarowi satysfakcji klienta następuje identyfikacja najważniejszej dla nabywcy cechy produktu, co pozwala
24
PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania Jakością. Wymagania.
Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002, s. 25-31.
26
Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A., Badania satysfakcji klienta
w systemie zarządzania jakością, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2001, tom 3, zeszyt 3, s. 130-136.
27
Urbanek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczynowo-skutkowy, Marketing i Rynek, 6/2004, s. 2-8.
25
212
przedsiębiorstwu wykorzystać ten atut w działaniach promocyjnych, unikając kosztów na kreowanie zalet dobra zupełnie nieistotnego dla konsumenta, zgodnie z zasadą, że klienci nie płacą za cały
produkt, lecz za to, co w produkcie cenią,
badania satysfakcji klientów ułatwiają precyzyjną
ocenę pozycji rynkowej,
analiza wyników badań pozwala wykryć możliwości
usprawnień, które dotyczą przede wszystkim jakości wyrobów
i usług, a także procesów, wyznaczając priorytety doskonalenia,
motywacja pracowników - przeprowadzone badania
dostarczają konkretnych treści do rozmów z pracownikami
i ułatwiają ich motywację do działań, które powinny zapewniać
lepsze spełnienie potrzeb odbiorców; cały proces motywacyjny
powinien być nakierowany na wywołanie przeświadczenia, że
głównym celem pracy zespołu pracowniczego jest osiąganie satysfakcji przez klienta w wyniku jego kontaktu z przedsiębiorstwem.
Decydujący wpływ na prawidłowe rozpoznanie potrzeb
i oczekiwań klienta ma zatem sposób prowadzenia pomiarów zadowolenia klientów. Niewątpliwie błędy popełniane na tym etapie
rzutują na cały system postrzegania problemu satysfakcji klienta.
Podsumowanie
Reasumując, satysfakcja jest budowana przez kombinację
aspektów związanych z techniczną jakością, czyli to, co nabywca
otrzymuje w efekcie świadczenia oraz z jakością funkcjonalną
związaną z tym w jaki sposób usługa jest dostarczona.
Biorąc pod uwagę czynniki kształtujące satysfakcję klienta
istota realizacji i postrzegania potrzeb jest bardzo ważna zarówno
w fazie tworzenia obrazu oczekiwań klienta w celu wywołania jego
satysfakcji, ale również w dalszych etapach tworzenia przywiązania do produktu lub usługi, aż do lojalności w sensie wierności.
Przez to, iż pojęcie satysfakcji klienta jest bardzo złożone,
bardzo trudno jest wskazać model najlepszy czy najwłaściwszy.
w zasadzie żaden z zaprezentowanych w artykule modeli samodzielnie nie pozwala dogłębnie poznać procesu powstawania zadowolenia konsumenta, a poziom jego satysfakcji można określić
korzystając ze wszystkich trzech modeli, gdzie łączny uzyskany
213
wynik zobrazuje zadowolenie klienta. z kolei najważniejszymi korzyściami wynikającymi z pomiaru satysfakcji klienta są określenie
najważniejszej dla klienta cechy nabywczej produktu oraz informacja nt. obecnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Literatura
Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym,
Wyd. CEDEWU, Warszawa 2008.
Hołub-Iwan J., Badania marketingowe w procesie zarządzania relacjami
z klientem [w:] Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Diffin, Warszawa 2004.
Jachnis A., Terelak T.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie
marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Kall J., Silna marka. Istota i kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje
marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
Nieżurawski L., Witkowska J., Pojęcie satysfakcji klienta, Problemy
Jakości, Lipiec 2007.
Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A., Badania satysfakcji klienta
w systemie zarządzania jakością, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2001, tom 3, zeszyt 3.
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
Prussak W., Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
Schneider W., Kundenzufriedenheit. Strategie. Messung, Management,
Verlag Modere Industrie, Landsberg 2000.
Sikora T., Kafel P., Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach
z funkcjonującym systemem zarządzania jakością, Marketing i Rynek,
8/2004.
Urbanek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczynowo skutkowy, Marketing i Rynek, 6/2004.
Woodruff R.B., Gardial S.F., Know your customer. New approaches to
understanding customer value and satisfaction, Buckwell Publishers
Inc., Cambridge, Mass 1996.
Woodruff R.B., Robert B., Developing and applying consumer satisfaction knowledge implications for future research, Journal of Consumer
Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 6/1995.
Download