Egzamin z Medycyny Ratunkowej i Medycznych czynno*ci

advertisement
Egzamin dyplomowy praktyczny – zagadnienia z MR i MCR
2014/2015
1.
Definicja stanu zagrożenia życia oraz pierwszej pomocy według Ustawy o
Ratownictwie Medycznym
2.
Tlenoterapia – podstawy teoretyczne, rodzaje (bierna i czynna). Metody prowadzenia
tlenoterapii przez ratownika medycznego. Leczenie tlenem hiperbarycznym.
3.
Ocena i monitorowanie chorego. Omów monitorowanie kliniczne i przyrządowe
nieinwazyjne (pomiar CTK, pulsoksymetria, kapnografia).
4.
Ból w klatce piersiowej – patomechanizm. Schorzenia, którym towarzyszy ból w
klatce piersiowej. Postępowanie ratownika medycznego.
5.
Choroba niedokrwienna serca – patomechanizm, postępowanie ratownika
medycznego w zaostrzeniu.
6.
Zawał serca – obraz kliniczny, rozpoznanie, postępowanie ratownika.
7.
Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa w mięśniu sercowym. Chory z
rozrusznikiem/kardiowerterem.
8.
Patomechanizm obrzęku płuc. Różnice między obrzękiem płuc kardiogennym i
niekardiogennym.
9.
Zator tętnicy płucnej. Patomechanizm. Obraz kliniczny.
10. Patomechanizm sinicy. Jakim schorzeniom towarzyszy sinica. Kiedy u chorego nie
wystąpi sinica mimo zaburzeń oksygenacji.
11. Duszność – mechanizm powstawania, rodzaje duszności. Chory z dusznością postępowanie ratownika medycznego.
12. Definicja i podział niewydolności oddechowej (ostra-przewlekła, hipowentylacyjnahipoksyczna). Chory z niewydolnością oddechową – postępowanie ratownika
medycznego.
13. Rodzaje płynu w jamie opłucnowej, obraz kliniczny.
14. Co to jest odma opłucnowa, przyczyny, obraz kliniczny. Rozpoznanie odmy
opłucnowej przez ratownika medycznego. Dlaczego odma prężna (lub wentylowa)
jest stanem zagrożenia życia.
15. Definicja POChP, rodzaje. Przyczyny zaostrzenia POChP, które mogą wymagać nagłej
interwencji. Zasady tlenoterapii u chorego w zaostrzeniu POChP.
16. Ostre i przewlekłe serce płucne. Patomechanizm. Obraz kliniczny.
17. Zapalenie płuc – przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie ratownika w najcięższych
przypadkach.
18. Przewlekłe choroby płuc wymagające tlenoterapii domowej. Problemy z jakimi może
spotkać się ratownik medyczny.
19. Ciało obce w drogach oddechowych u dorosłych i dzieci. Obraz kliniczny,
postępowanie ratownika medycznego.
20. Zatrucie muchomorem sromotnikowym, rodzaje toksyn. Obraz kliniczny zatrucia –
które narządy szczególnie ulegają uszkodzeniu. Postępowanie ratownika medycznego
w przypadku podejrzenia zatrucia grzybami. Dalsze leczenie.
21. Ukąszenie przez żmiję. Obraz kliniczny. Postępowanie ratownika. Leczenie szpitalne.
Zastosowanie surowicy – wskazania, objawy uboczne.
22. Zatrucie tlenkiem węgla. Patomechanizm. Obraz kliniczny. Postępowanie ratownika.
23. Zatrucie metanolem. Patomechanizm zatrucia. Obraz kliniczny – które narządy
szczególnie ulegają uszkodzeniu. Specyficzna odtrutka. Postępowanie ratownika.
24. Zatrucie alkoholem etylowym. Patomechanizm. Obraz kliniczny zatrucia.
Postępowanie ratownika medycznego.
25. Co to jest zespół abstynencyjny. Różnicowanie zespołu abstynencyjnego z upojeniem
alkoholowym.
26. Zatrucia silnymi kwasami drogą doustną. Obraz kliniczny – jaki rodzaj martwicy
powstaje w ścianie przewodu pokarmowego. Postępowanie ratownika.
27. Zatrucia silnymi zasadami drogą doustną. Obraz kliniczny – jaki rodzaj martwicy
powstaje w ścianie przewodu pokarmowego. Postępowanie ratownika.
28. Zatrucia cyjankami i cyjanowodorem. Patomechanizm zatrucia. Obraz kliniczny.
Odtrutki. Postępowanie ratownika.
29. Zatrucie związkami fosforoorganicznymi (pestycydy, gazy bojowe). Obraz kliniczny
zespołu cholinergicznego. Odtrutki.
30. Zatrucie benzodwuazepinami. Mechanizm działania benzodwuazepin. Obraz kliniczny
ostrego zatrucia. Zastosowanie odtrutki.
31. Zatrucie paracetamolem. Obraz kliniczny ostrego zatrucia. Które narządy ulegają
uszkodzeniu. Odtrutki.
32. Zatrucie roślinami zawierającymi alkaloidy tropanowe. Przedstaw obraz kliniczny
zespołu cholinolitycznego. Postępowanie ratownika w ostrym zatruciu. Dalsze
leczenie szpitalne.
33. Zatrucie morfiną. Mechanizm działania morfiny. Obraz kliniczny ostrego zatrucia.
Odtrutka.
34. Zatrucie substancjami o działaniu sympatykomimetycznym (amfetamina, kokaina).
35. Metody dekontaminacji przewodu pokarmowego w ostrych zatruciach. Którymi
metodami może posłużyć się ratownik medyczny.
36. Rodzaje odtrutek w ostrych zatruciach, mechanizm działania. Przykłady.
37. Omówić schorzenia układu nerwowego występujące u chorych na AIDS.
38. Omówić objawy ze strony przewodu pokarmowego występujące u chorych na AIDS.
39. Omówić patomechanizm, objawy i zasady leczenia wstrząsu septycznego.
40. Omówić patogenezę i objawy kliniczne boreliozy z Lime
41. Omówić patogenezę i objawy kliniczne paciorkowcowego toksycznego zespółu
wstrzasopodobnego.
42. Omówić objawy kliniczne zapalenia układu oddechowego u dzieci.
43. Omówić częstość występowania, patogenezę i objawy kliniczne zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych u dzieci.
44. Omówić patogenezę i objawy kliniczne polekowych bólów głowy.
45. Omówić epidemiologię, patogenezę i objawy kliniczne przejściowego niedokrwienia
mózgu TIA.
46. Omówić epidemiologię, patogenezę i objawy kliniczne niedokrwiennego udaru
mózgu.
47. Omówić epidemiologię, patogenezę i objawy kliniczne krwotocznej postaci udaru
mózgu.
48. Omówić przyczyny omdleń.
49. Omówić przyczyny zaburzenia świadomości lub śpiączki
50. Omówić rodzaje urazów czaszkowo-mózgowych.
51. Omówić patogenezę i objawy kliniczne krwiaka nadtwardówkowego.
52. Omówić patogenezę i objawy kliniczne półpaśca.
53. Uśmierzanie bólu pourazowego u dorosłego pacjenta na miejscu wypadku.
54. Uśmierzanie bólu pourazowego u dzieci.
55. Epidemiologia i czynniki predysponujące do wystąpienia napadów padaczki.
56. Patogeneza i objawy kliniczne stwardnienia rozsianego.
57. Rodzaje i przyczyny zawrotów głowy.
58. Omówić objawy kliniczne złośliwego zespołu neuroleptycznego.
59. Sytuacje w których ratownik medyczny powinien brać pod uwagę możliwość
wyziębienia
60. Zmiany w organizmie zachodzące podczas wyziębienia
61. Postępowanie z pacjentem wyziębionym na etapie opieki przedszpitalnej
62. Patomechanizm odmrożeń i ich leczenie w warunkach przedszpitalnych
63. Jak może dochodzić do odwodnienia organizmu i jakie są tego skutki
64. Hipertermia, jej przyczyny i postępowanie lecznicze
65. Jakie są przyczyny śmierci w następstwie lawin śnieżnych i przysypania śniegiem
66. Zasady postępowania ratowniczego w wypadkach lawinowych
67. Postępowanie ratownicze z podtopionym
68. Zagrożenia związane z wybuchami
69. Porażenie prądem elektrycznym, postępowanie ratownicze
70. Skutki rażenia piorunem
71. Uraz mechaniczny, działanie energii kinetycznej
72. Analiza mechaniki urazu i jej rola w przewidywaniu możliwych obrażeń
73. Neurohormonalna reakcja na uraz
74. Patofizjologia wstrząsu urazowego
75. Specyfika postępowania z kobietą ciężarną po urazie
76. Oparzenie termiczne, jego skutki i postępowanie ratownicze na przedszpitalnym
etapie leczenia
77. Postępowanie z chorym oparzonym termicznie w zależności od stopnia oparzenia i
jego rozległości
78. Oparzenia chemiczne, najczęstsze przyczyny i postępowanie ratownicze
79. Zespół „ostrego brzucha”
80. Procesy gojenia się ran
81. Postępowanie przedszpitalne w zranieniach
82. Rany drążące, czynniki powodujące takie zranienia, postępowanie przedszpitalne
83. Podaj definicję SIDS. Wymień przynajmniej 3 czynniki ryzyka ze strony matki i dziecka
wystąpienia SIDS.
84. Podaj definicję zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Wymień
przynajmniej 5 możliwych objawów zaburzeń czynności przewodu pokarmowego u
dzieci.
85. Przedstaw najczęściej występujące zaburzenia przewodu pokarmowego u dzieci.
86. Rodzaje krzywdzenia dziecka. Omów objawy krzywdzenia dziecka fizycznego i
psychicznego.
87. Kryteria skali Glasgow (GCS). Oblicz punkty skali Glasgow u następującego pacjenta:
splątany, otwiera oczy na ból, lokalizuje ból.
88. Kryteria skali Glasgow (GCS). Oblicz punkty skali Glasgow u następującego pacjenta:
otwiera oczy na ból, odruch zgięciowy na bodziec bólowy, używa niewłaściwych słów.
89. Przedstaw które oparzenia u dzieci wymagają hospitalizacji.
90. Podziel wady wrodzone serca u dzieci ze względu na występowanie sinicy. Zasady
postępowania z dzieckiem chorym, które ma rozpoznaną wadę serca.
Download