Prawo medyczne 2015-16 - Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony

advertisement
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Nazwa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Nazwa przedmiotu
Język wykładowy
Rodzaj modułu
Rok studiów
Semestr studiów
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia
Ratownictwo medyczne
studia pierwszego stopnia
studia niestacjonarne
Prawo medyczne
polski
Moduł 5 przedmiotów do wyboru II
drugi
czwarty
Punkty ECTS
2
Liczba godzin
50 (10 w., 15 ćw., 25 p.w.)
Przedmioty
Propedeutyka prawa
wprowadzające
Założenia i cele kształcenia:
Wykłady:
 Zapoznanie studentów z podstawowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony zdrowia w
Polsce oraz mającymi zastosowanie w związku z wykonywaniem zawodu ratownika.
 Zaznajomienie studenta ze zasadami wykonywania zawodu ratownika. Praktyczne aspekty
interpretacji i stosowania przepisów w szczególnych sytuacjach zawodowych.
 Zaznajomienie studenta z regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania świadczeń
zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu ratownika.
 Zaznajomienie studenta z zasadami tajemnicy zawodowej, prowadzenia dokumentacji
medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.
Ćwiczenia:
 utrwalenie zdobytej wiedzy na wykładach.
 Część praktyczna poświęcona jest analizie przepisów prawnych z ww. zakresu, co umożliwi
studentom ich poznanie, zrozumienie, interpretowanie i zastosowanie w przyszłej pracy
zawodowej.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Efekty: W_01 – W_04 oraz U_ 01 – U_02 będą sprawdzane na teście pisemnym, poprzez ocenę
prezentacji;
Efekty : K_01 - K_03 będą weryfikowane poprzez obserwację pracy studentów na ćwiczeniach,
rozwiazywanie problemów.
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę
wykłady: Kolokwium zaliczeniowe, ocena w systemie punktowym
ćwiczenia: Obserwacja pracy studenta na ćwiczeniach, bieżąca ocena aktywności studenta w czasie
zajęć, prezentacja;
Elementy składowe oceny: Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń i wykładów.
Wykłady:
1. Wprowadzenie do prawa: podstawowe pojęcia, źródła prawa, obowiązywanie prawa, system prawny
UE.
2. Przedmiot prawa ochrony zdrowia. Normy konstytucyjne ochrony zdrowia.
3. Przepisy o działalności leczniczej.
4. Przepisy o ratownictwie medycznym.
5. Przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Ćwiczenia:
1. Budowa aktu prawnego - analiza struktury ustawy, rozporządzenia. Wykładnia prawa
2. Podstawy odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.
3. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez ratownika – analiza
dokumentów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.
4. Zatrudnienie ratownika na postawie umowy o pracę. Prawa i obowiązki pracownika, zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy, czas pracy, urlopy, rozwiązanie stosunku pracy.
5. Prawa pacjenta – indywidualne formy prezentacji zagadnienia przez studentów.
6. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia. Odpowiedzialność ratownika
7. Kazuistyka błędów medycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Sposób składania
zeznań, wyjaśnień, pism procesowych, dokumentacja medyczna i jej wpływ na bieg sprawy.
Literatura podstawowa:
1. Barcz J., Bierć A., Jakubowska-Hara J., Korycki S., Kuciński J., Sanetra W., Zarys prawa,
2012
2. Nesterowicz M., Prawo medyczne, 2010
3. Akty prawne: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kodeks pracy.
Literatura uzupełniająca:
1. Florek L., Prawo pracy, wyd. C.H.Beck, 2010
2. Prawo i Medycyna, kwartalnik
3. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, kwartalnik.
Symbol efektu
kierunkowego
K_W21
W_02
Efekty kształcenia
WIEDZA
Zna organizację ochrony zdrowia w Polsce oraz programy profilaktyczne
realizowane w ramach zdrowia publicznego
Zna podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.
W_03
Zna etyczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania zawodu ratownika
K_W20
W_01
K_W22
W_04
U_01
U_02
Zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych,
praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu ratownika
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (m.in. poprzez
przygotowanie prezentacji multimedialnej).
Potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się wybranymi normami i
regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania
konkretnego zadania z zakresu ochrony zdrowia.
K_W20
K_U30
K_U36
K_U32
U_03
K_02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej
proponowanego postępowania ratowniczego oraz jego możliwych
następstw i ograniczeń.
Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników ochrony zdrowia.
K_03
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
K_01
K_K04
K_K09
K_K09
K_K07
Aktywność
Obciążenie studenta (godz.)
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Wykonanie zadań domowych (prezentacje)
Udział w konsultacjach z przedmiotu
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Nakład pracy studenta związany z zajęciami
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z pracą własną
Jednostka realizująca: Wyższa Szkoła Zawodowa
Ochrony Zdrowia
10
15
9
8
6
2
50
2
25
Data opracowania programu: 15.06.2015 r.
25
Osoby prowadzące:
Program opracowała: dr. Krystyna
Brzozowska
Download