Nabory wniosków

advertisement
Ostatnia szansa na szkolenie przed naborem wniosków




Strona startowa
Aktualności
Lokalna Strategia Rozwoju
Monitoring
Nabory wniosków
Plan włączenia społeczności
Wnioski i instrukcje
Z pomysłem po dotację III
Dokumenty do pobrania
Kontakt
GMINY OBJĘTE LSR:
BARCIANY
KĘTRZYN
RESZEL
KORSZE
SĘPOPOL
data publikacji: 29 czerwca 2017 r. godz. 11:30
Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie
operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach
poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 17 lipca
2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 11 sierpnia 2017 r. wnioski można
składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Treść ogłoszenia nr 1/2017
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 575 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 115 000,00 zł.



Treść ogłoszenia nr 2/2017
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 225 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 115 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 3/2017
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 120 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 60 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 4/2017
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 400
000,00 zł.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 600 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 150 000,00 zł (dot. rozwijania działalności
gosp).
Dokumenty dotyczace naboru wniosków:








Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst
jednolity).
Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Barcja"
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów
tematycznych
Wnioski i instrukcje - wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
Opis projektu 1 zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Opis projektu 2 zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Opis projektu 3 zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez
podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej
---------------------------------------------------------------------------------------------data publikacji: 27 stycznia 2017r. godz. 12:30
Informujemy, że Rada LGD w dniu 23 stycznia 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania.
Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.


Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 23.01.2017 r.

Protokół z dnia 28.02.2017 r. - aktualizacja 07.03.2017 r.
Konkurs nr 1/2016
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 900 000,00 zł.


Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i
Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata
2014-2020 - aktualizacja 07.03.2017 r.
Konkurs nr 2/2016
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.


Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i
Programem - aktualizacja 07.03.2017 r.
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata
2014-2020 - aktualizacja 07.03.2017 r.
Konkurs nr 3/2016
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.

Nie wpłynął żaden wniosek
Konkurs nr 4/2016
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.


Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i
Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata
2014-2020
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.


Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i
Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata
2014-2020 - aktualizacja 07.03.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------data publikacji: 15 listopada 2016r. godz. 11:30
Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie
operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach
poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 5 grudnia
do 21 grudnia w godzinach od 900-1500. W dniu 22 grudnia wnioski można składać do godziny 1200.
Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.




Treść ogłoszenia nr 1/2016
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 900 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 2/2016
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 3/2016
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 4/2016
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią
rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 500
000,00 zł.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.
Dokumenty dotyczace naboru wniosków:







Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst
jednolity).
Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Barcja"
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów
tematycznych
Wnioski i instrukcje
Opis projektu 1 zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Opis projektu 2 zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Opis projektu 3 zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez
podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej
____________________________________________________________________________
Ogłosiliśmy nabór wniosków!
Z pomysłem
Walne Zebranie Członków
Przydatne strony
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary
wiejskie. Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Instytucją zarządzająca PROW na lata 2014-2020 jest Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Download