DR PIOTR WASYLUK

advertisement
DR PIOTR WASYLUK
adiunkt
Zakład Historii Filozofii
Zainteresowania badawcze: filozofia dziejów
BIOGRAM:
1993-1998 Studia na Wydziale Politologii i Nauk społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie
1998 Obrona pracy magisterskiej zatytułowanej: „Koncepcja dobra wspólnego rodziny w
nauce społecznej Kościoła katolickiego” – promotor Prof. Zbigniew Łotys
1998 Rozpoczęcie pracy na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie
w zakładzie Ekofilozofii na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
1999 Rozpoczęcie studiów doktoranckich
2003 Otwarcie przewodu doktorskiego i obrona pracy doktorskiej zatytułowanej:
„Historiozoficzna koncepcja postępu Ericha Fromma” – promotor Prof. Włodzimierz
Tyburski; Obrona odbyła się w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
2003 Mianowanie na stanowisko adiunkta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
rozpoczęcie pracy w Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie
DOROBEK NAUKOWY
MONOGRAFIA
Ericha Fromma koncepcja postępu zintegrowanego, Centrum Badań Europy Wschodniej,
Olsztyn 2009, ss.165.
REDAKCJA MONOGRAFII
Współczesne dylematy kultury, red. J. Błahut-Prusik, D. Sepczyńska, P. Wasyluk, Wyd. Instytutu
Filozofii UWM, Olsztyn, 2010.
Z filozofii współczesnej. O prawdzie, red. D. Sepczyńska, P. Wasyluk, Wyd. Instytutu Filozofii
UWM, Olsztyn, 2010.
ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami, [w:] "Humanistyka i przyrodoznawstwo"
2007, Nr. 13, s. 109-123.
Kategorie filozofii dziejów, "Szkice Humanistyczne" 2007, T. 7, nr. 1-2 (vol. 12), s. 31-48.
Proces dziejowy i wartości. O uniwersalizmie historiozoficznym Ericha Fromma, "Szkice
Humanistyczne" 2008, T. 8, nr.3 (vol.16), s. 7-23.
Utopizm Ericha Fromma, [w:] Humanistyka i przyrodoznawstwo, Nr. 14, 2008 133-151.
Antropologizacja dziejów – miejsce człowieka w dziejach. Między woluntaryzmem a
fatalizmem historiozoficznym, "Kultura i Historia" 2009, nr 15,
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/988
Spekulatywny i krytyczny wzorzec filozofii dziejów, [w:] Podstawy filozofii, wyd. 3, pod red. S.
Opary, A. Kucnera i B. Zielewskiej, Olsztyn 2009, s. 205-216.
Psychohistoria – Erich Fromm i tradycja psychologizmu historiozoficznego, [w:] Z filozofii
współczesnej. Rekonstrukcje-interpretacje-polemiki, pod. red. M. Jagłowskiego i A.
Biegalskiej, Olsztyn 2009, s. 117-146.
Indywidualistyczny wymiar dziejów. Heroizm konserwatywny Thomasa Carlyle’a
i demokratyczny Ralpha Waldo Emersona, [w:] „Szkice Humanistyczne” 2009, T. IX, nr. 2-3
(vol. 19), s. 169-191.
Miejsce i rola prawa w myśleniu utopijnym. Utopia – ideał czy społeczne wyobrażenie,
„Hybris” 2010, nr 10, http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/h10/08.Wasyluk[156-174].pdf
Utopia jako myślenie ahistoryczne?, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2009, nr 15, s. 125-141.
Afirmacja i negacja. O filozofii dziejów Alberta Schweitzera, „Kultura i Edukacja” 2010, nr 4, s.
21-40.
Czy można mówić o kryzysie filozofii dziejów?, [w:] Filozofia: ogląd, namysł, krytyka, T. 2, red.
M. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski, Wyd. Instytutu Filozofii w Olsztynie, Olsztyn
2010, s. 125-140.
Dwudziestowieczne dylematy idei postępu, [w:] Współczesne dylematy kultury, red. J.
Błachut-Prusik, D. Sepczyńska, P. Wasyluk, Wyd. Instytutu Filozofii UWM, Olsztyn 2010 s. 241272.
Historiozofia jako prawda o człowieku. Filozofia dziejów Stefana Swieżawskiego, [w:] Z filozofii
współczesnej. O prawdzie, red. D. Sepczyńska, P. Wasyluk, Wyd. Instytutu Filozofii UWM,
Olsztyn 2010, s. 143-173.
Priedmet i perspektivi filosofiskij istorii, [w:] Westnik Charkiskowo Uniwersitetu, No. 894, Charków
2010, s. 19-24.
Twentieth-century universal historical paradigms of the philosophy of history,
PHILOSOPHYPATHWAYS, Issue number 154, 7th July 2010,
http://www.philosophypathways.com/newsletter/issue154.html
Specyfika filozoficznego myślenia o dziejach, w: „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2010, nr
16, 2010, s. 37-48.
Człowiek i sacrum. Ericha Fromma koncepcja religii humanistycznej, "Szkice Humanistyczne”
2011, T. XI, nr 1-2 (vol. 24), s.33-48.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
7-18. 10. 2008 r., udział w konferencji naukowej organizowanej przez Forum Humanistyczne
Colloquia Humaniorum zatytułowanej Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces
– perspektywy. Wystąpienie z referatem: Antropologizacja dziejów – miejsce człowieka w
dziejach. Między woluntaryzmem a fatalizmem historiozoficznym, Pluski 2008.
19-21. 06. 2009r., IV Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Filozofia prawa a praktyka
prawnicza”, Hotel „Mazuria” Worliny. Wystąpienie z referatem: Rola i miejsce prawa w
utopii.
7-12. 09.2009, II Edycja Festiwalu Filozofii „Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?” Centrum Nauk
Humanistycznych UWM w Olsztynie. Wystąpienie z referatem: Czy można mówić o
kryzysie filozofii dziejów?
6-11. 09. 2010 r., Edycja „3” „Festiwalu Filozofii” - pt. Deleuze, Derrida, Foucault.
12-17. 09. 2011 - Udział w konferencji Festiwal Filozofii, edycja 4 Demokracja, tolerancja,
oświecenie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Wystąpienie z
referatem: Oświeceniowa idea postępu. Przedmiot wiary czy wiedzy?
WYKŁADY OTWARTE
9.03.2009, Wykład o wartości filozofii dla współczesności, dla klas I i II liceum oraz III gimnazjum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie, ul. Turowskiego 3.
13.10.2009, Wykład o istocie filozofii dla klas II, XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie ul.
Kołobrzeska 9.
4.11.2009, Wykład o początkach filozofii w Grecji dla klas I, XI Liceum Ogólnokształcącego w
Olsztynie ul. Kołobrzeska 9.
24.11.2009, Wykład w Akademii Trzeciego Wieku: Arnold Toynbee. Sens historii, Sala
Kameralna Kamienicy Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3.
4. 11. 2010 r., Udział w debacie „Relacje państwa i Kościoła na początku trzeciej dekady
wolnej Polski”. Debata odbyła się 4 w Liceum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
Zostałem zaproszony jako jeden z uczestników debaty obok J. Pitery i Z. Nosowskiego.
15. 04. 2011 r. wykład zatytułowany: Czym jest filozofia?, w Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym im. Marion Dönhoff i Społecznym Gimnazjum STO w Mikołajkach
INNA DZIAŁALNOŚĆ
Współorganizacja II Edycji Festiwalu Filozofii Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, 7-12. 09. 2009r. ,
Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie.
Sekretarz i współorganizator Edycji „3” „Festiwalu Filozofii” - pt. Deleuze, Derrida, Foucault,
która odbyła się w dniach 6-11 wrześniu 2010 roku w Olsztynie.
Współorganizacja wykładu w Centrum Polsko-Francuskim zatytułowanego: Co nam po
filozofii? Spotkanie z B. Banasiakiem i P. Pieniązkiem, które odbyło się 7.09. 2010 roku.
Współorganizacja I edycji imprezy „Filozofia Filmowo”, która odbyła się 23. 09. 2010 r. w kinie
„Awangarda” w ramach Olsztyńskich Dni Nauki.
Współorganizacja konferencji Festiwal Filozofii, edycja 4 Demokracja, tolerancja, oświecenie,
która odbyła się 12-17. 09. 2011w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.
Współorganizacja II edycji imprezy „Filozofia Filmowo”, która odbyła się 21-22. 09. 2011 w
ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
Od 1.03.2010 r.- funkcja kierownika Studiów Podyplomowych Filozofii i Etyki.
DYDAKTYKA
Historia filozofii, Historia filozofii starożytnej, Metodologia nauk społecznych i humanistycznych,
Filozofia dziejów, Dwudziestowieczne teorie rozwoju kultury i cywilizacji.
Download