Konferencja podsumowująca Gminny Program

advertisement
Powitanie uczestników
spotkania
Wójt Gminy Ełk - Tomasz Osewski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku - Adam Ostrowski
Z-ca Kierownika GOPS Ełk - Barbara Jagoda
Danilewicz
Przewodnicząca ZI - Marzanna Ratyńska
Podsumowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ełk na lata 2011-2016
Sporządzenie listy obecności
Wolne wnioski
Zakończenie spotkania
W styczniu 2011 roku Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady
Gminy Ełk przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2011-2016.
W kwietniu 2011r. Uchwałą Rady Gminy Ełk przyjęto
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
W czerwcu 2011r. zawarto porozumienie o współpracy
w Zespole Interdyscyplinarnym między poszczególnymi
podmiotami.
Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu
oraz czuwaniem nad prawidłowym wykonywaniem
zadań zajmuje się - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ełku.
Zdynamizowanie skutecznych działań na rzecz
współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami
pozarządowymi i społecznością lokalną w zakresie
zbudowania lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy.
1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości
społeczności gminy Ełk w zakresie reagowania
na przemoc
2. Skoordynowanie działań lokalnych
podmiotów
3. Zwiększenie pomocy terapeutycznej osobom
dotkniętym przemocą
Zwiększenie dostępności, skuteczności
i efektywności działań profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania przemocy,
Zwiększenie kompetencji zawodowych
pracowników służb
i instytucji zajmujących się działaniami na
rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie
gminy Ełk,
Wzrost świadomości społeczeństwa
lokalnego.
Wypracowanie ścisłej współpracy pomiędzy
instytucjami, organizacjami oraz osobami
działających na rzecz profilaktyki w zakresie
przeciwdziałania przemocy.
Zapewnienie kompleksowej pomocy
terapeutycznej, prawnej i socjalnej
mieszkańcom gminy Ełk
liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki;
liczba zrealizowanych zajęć edukacyjnych
i profilaktycznych;
liczba dzieci objętych edukacją i profilaktyką;
liczba zorganizowanych imprez o charakterze
profilaktycznym i edukacyjno-informacyjnym;
liczba opracowanych materiałów informacyjnych;
liczba zorganizowanych konferencji i spotkań
edukacyjnych.
liczba uczestników konferencji
liczba zawartych porozumień
liczba podjętych inicjatyw
wskaźniki z przeprowadzonych badań ankietowych
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
przez pracowników socjalnych
liczba osób objętych poradnictwem (liczba porad)
liczba kontraktów socjalnych
liczba utworzonych lub usprawnionych świetlic
2011
2012
2013
2014
2015
2016
12
19
29
34
73
49
rok
Posiedzenia ZI
Posiedzenia GR
2011
4
11
2012
6
19
2013
6
15
2014
4
13
2015
5
26
2016
4
48
Instytucja
wszczynaj
ąca
2011
2012
2013
2014
2015
2016
GOPS
2
2
2
-
-
4
PCPR
-
-
-
1
-
-
GKRPA
-
-
-
-
-
-
Policja
10
13
27
33
73
44
Oświata
-
2
-
-
-
-
Ochrona
Zdrowia
-
2
-
-
-
1
Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego
wspólnie opracowali ulotki informacyjne
Gminnego Programu
Opracowano i wydano ulotki informacyjne
Gminnego Programu i punktów informacyjnych w
liczbie 1000szt.
Utworzono sieć punktów informacyjnych w
Gminie Ełk
(26 punktów) mieszczących się w podmiotach/
instytucjach realizujących Gminny Program
Zorganizowano konkurs plastyczny w ramach
projektu „Gmina Ełk skutecznie przeciw przemocy”
(Program Osłonowy MPIPS) poświęcony
opracowaniu plakatu Gminnego
Programu(01.08.2011-31.12.2011).
Zorganizowano konferencję w ramach projektu
„Gmina Ełk skutecznie przeciw przemocy”
(październik 2011r.)
Podpisano porozumienie o współpracy
w Zespole Interdyscyplinarnym (22 podmioty)
W ramach prowadzonej działalności Klubu Integracji
Społecznej prowadzono zajęcia warsztatowe prowadzone
przez terapeutę (6 spotkań).
W ramach powadzonego Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Działalność punktu finansowane była z GKRPA.
W ramach prowadzonej działalności Klubu Integracji
Społecznej prowadzono poradnictwo indywidualne przez
specjalistów; psycholog (19 porad), pedagog (20 porad),
prawnik (24 porady). pośrednik pracy(44 porady). Łącznie
udzielono 101 porad (skorzystało 83 kobiety i 24 mężczyzn).
Działalność KIS współfinansowana była ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach punktu prowadzono zajęcia w grupie wsparcia dla
kobiet współuzależnionych (7 spotkań, średnio uczestniczyło
10 kobiet) oraz konsultacje doradcy zawodowego (17 spotkań,
średnio grupa 6-7 osobowa) oraz indywidualne konsultacje
psychologa (19 spotkań, 26 osób skorzystało z konsultacji).
na realizację działań
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy Rodzinie wydatkowano kwotę:
11 980,00zł, w tym ze środków własnych Gminy Ełk
6.480,00zł oraz dotacji z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej 5.000,00zł
realizacja projektu „Gmina Ełk skutecznie przeciw
przemocy”:
- 5.500,00zł środki MPIPS oraz 1.800.00zł środki
własne gminy (w tym 200zł z przeznaczeniem na
nagrody w ramach konkursu plastycznego środki
GKRPA)
działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy w
Rodzinie:
- 4.680,00zł środki własne gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zorganizował
3 warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli Zespołu
Interdyscyplinarnego pt. „Współuzależnienie – role dzieci
w rodzinie z problemem alkoholowym”; „Pierwszy kontakt
z osobą doznająca przemocy w rodzinie” oraz „Praca
z dzieckiem dotkniętym przemocą w rodzinie”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zorganizował
szkolenie
dla
30
przedstawicieli
Zespołu
Interdyscyplinarnego
przez
GOPS
pt. Procedura podejmowania działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty”
Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego
wspólnie opracowali plakat Gminnego Programu
wydano i dystrybuowano 120 szt. plakatów
Gminnego Programu
systematycznie dystrybuowano ulotki
informacyjne Gminnego Programu i punktów
informacyjnych
W roku 2012 na realizację działań Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
wydatkowano
kwotę:
2
352,80zł,
środki własne Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku
Na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie wydatkowano ze środków
własnych gminy kwotę 8 820,00zł
W roku 2012 dodatkowo zawarto kolejne
dwa porozumienia z podmiotami służby
zdrowia (NZOZ M.M. Sawicka w Stradunach
oraz NZOZ „VITA” w Woszczelach).
Na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie wydatkowano ze środków
własnych gminy kwotę 10 890,00zł.
W roku 2013 na realizację działań Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
wydatkowano
kwotę:
14
357,87zł,
środki własne Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku.
W ramach prowadzonej działalności Klubu Integracji
Społecznej Konsultant Klubu prowadził Grupy wsparcia dla
osób doznających przemocy (24 spotkania w roku, średnio 8
osób uczestniczących w spotkaniu).
W ramach prowadzonej działalności Klubu Integracji
Społecznej prowadzono poradnictwo indywidualne przez
specjalistów; psycholog (78 porad), prawnik (33 porady),
doradztwo zawodowe (30 porad). Łącznie udzielono 141
porad.
W ramach Klubu Integracji Społecznej udzielano pomocy w
formie indywidualnych konsultacji przez konsultanta KIS, m.in.
udzielono 10 porad prawnych oraz poradnictwo rodzinne (39).
W ramach powadzonego Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Dotkniętych Przemocą w
Rodzinie udzielono 223 porady (70 socjoterapeuta, 114
psycholog, 39 psycholog pracujący z osobami wobec, których
zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz
doznają przemocy w rodzinie), Działalność punktu
finansowana była z GKRPA.
GOPS w Ełku zorganizował szkolenie dla 26
przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego
pt. „Warsztaty pracy indywidualnej i
grupowej z osobami uwikłanymi w przemoc.
Skuteczna praca członków ZI i GR”.
W ramach prowadzonej działalności Klubu Integracji
Społecznej prowadzono poradnictwo indywidualne przez
specjalistów; psycholog (61 porad), doradztwo zawodowe
(242
porady),
socjoterapeutka
(133 porady). Łącznie udzielono 436 porad.
W ramach prowadzonej działalności Klubu Integracji
Społecznej Konsultant Klubu prowadził Grupy wsparcia dla
osób doznających przemocy (12 spotkań w roku, średnio 7
osób uczestniczących w spotkaniu)
W ramach Klubu Integracji Społecznej udzielano pomocy w
formie indywidualnych konsultacji przez konsultanta KIS, m.in.
udzielono 19 porad prawnych oraz poradnictwo rodzinne (42).
W ramach powadzonego Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie udzielono 436 porad (133 socjoterapeuta,
61 psycholog), Działalność punktu finansowana była z GKRPA
w Ełku.
W roku 2014 na realizację działań Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
wydatkowano
kwotę:
14
357,87zł,
środki własne Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku.
Na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie wydatkowano ze środków
własnych gminy kwotę 14660,00zł.
08.10.2014 – 10.10.2014 odbyła się kontrola
ZI przez Warmińsko- Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
W 2014r. na nowo zostały podpisane
porozumienia z ZI Gminy Ełk ze wszystkimi
współpracującymi podmiotami w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7 członków Zespołu Interdyscyplinarnego
wzięło udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie ze względu na płeć”
W
ramach
powadzonego
Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i
Współuzależnionych oraz Osób Doznających
Przemocą w Rodzinie udzielono 168 porad
(71 socjoterapeuta, 97 psycholog).
Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla
Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w 2015 r.
wydatkowano ze środków własnych gminy
kwotę 7.144,00 zł.
Na terenie Gminy Ełk na dzień 31.12.2016r.
funkcjonuje 12 świetlic:
Lega, Kałęczyny, Barany, Mostołty,
Woszczele, Siedliska, Mrozy Wielkie, Barany,
Rożyńsk, Chojniak, Mołdzie.
W
ramach
powadzonego
Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych
i
Współuzależnionych
oraz
Osób
Doznających Przemocą w Rodzinie udzielono
148 porad (90 socjoterapeuta, 58 psycholog).
W roku 2014 na realizację działań Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
wydatkowano
kwotę:
17
847,49zł,
środki własne Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku.
Na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie wydatkowano ze środków
własnych gminy kwotę 5354,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
w latach 2011-2016 czynnie uczestniczył w
kampaniach:
„Tydzień pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem”
„Biała Wstążka - stop przemocy
wobec kobiet”
Zamiast klapsa
Download