Podsumowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Gimnazjum w

advertisement
Podsumowanie ankiety dotyczącej
bezpieczeństwa w Gimnazjum w
Mogilanach w ramach projektu
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
realizowanego wspólnie z Komendą
Wojewódzką Policji w Krakowie
W ankiecie brało udział:
• ponad 60 % (15 os.) nauczycieli i pracowników
szkoły, z których wszyscy czują się bezpiecznie
100%
pracowników
czuje się
bezpiecznie
•ponad 80% (119 os.) uczniów, z tego 70 % czuje
się bezpiecznie, a 30% nie
70% czuje się
bezpiecznie w szkole
30% nie czuję się
bezpiecznie w szkole
•
nieco ponad 50% (76 os.)rodziców, z czego nieco
ponad 60% uważa, że szkoła jest bezpieczna, 5%
uważa, że nie, a wątpliwości ma ok. 30%, bo nie
udziela żadnej odpowiedzi
ok 60% uważa, że szkoła
jest bezpieczna
5% uważa, że szkoła nie
jest bezpieczna
ok 30% ma wątpliwości
czy wszkole jest
bezpiecznie
Nauczyciele reagują na to co
uczniowie zgłaszają, dostrzegają
przemoc, uczestniczą w
wyciąganiu konsekwencji,
rozmawiają z uczniami o przemocy
Kto odpowiada za przemoc w szkole?
 Nauczyciele nie odpowiadają
jednoznacznie na pytanie o to kto jest
odpowiedzialny za przemoc w szkole
 Rodzice to pytanie w 2/3 pozostawiają
bez odpowiedzi, a w 1/3 odpowiedzi
podobnie jak u nauczycieli są
rozproszone
Wg rodziców ilość osób doznających przemocy
lub zdarzeń przemocowych wynosi 6, wg
uczniów ponad 30
Wniosek: dzieci w niedostatecznym stopniu
informują rodziców o doznawanej przemocy,
albo rodzice dzieci, które doświadczają
przemocy nie przychodzą na zebrania, albo
rodzice wstydzą się przyznawać, ze ich dzieci
doświadczają przemocy
Ofiarami przemocy w 2/3 są chłopcy, a
w 1/3 dziewczęta
Dziewczęta
Chłopcy
Najwięcej ofiar (ponad połowa) jest z III klasy
Najczęstsze czyny przemocowe to:
przezywanie, wyśmiewanie, kopanie,
zaczepianie, szturchanie
Ankiety ujawniają 31 ofiar przemocy i 166
aktów przemocy
Większa część poszkodowanych
uczniów nie informuje o doznanej
przemocy, a jeśli już to przede
wszystkim nauczycieli
Miejsce przemocy
69 osób było świadkami przemocy w
szkole (przede wszystkim na korytarzu, w
szatni, w toalecie; najczęściej przemoc ma
miejsce podczas przerwy i po lekcjach)
51 osób było świadkami przemocy poza
szkołą
Najniebezpieczniejsze miejsca to:
• Droga do/z szkoły
• Park
• Boisko szkolne
• Gimbus
2/3 uczniów nie raguje na przemoc poza
szkołą, choć w ponad 80% sprawcy są
znani i są to uczniowie naszej szkoły
Jeśli reakcja ma miejsce to przede
wszystkim jest to stanięcie w obronie
ofiary i powiadomienie kolegów
Ok. 1/5 uczniów przyznaje się do zachowań
przemocowych samodzielnie i w grupie
Wyśmiewanie, przezywanie, szturchanie,
zaczepianie i kopanie traktują jako zabawę
Konsekwencje wiążą się tylko z 1/3 zachowań
krzywdzących innych i dotyczą konsekwencji
dyscyplinarnych w szkole i wychowawczych od
rodziców
Uczniowie są zaangażowani w życie szkolne – 70%
uczniów odpowiedziało na pytanie dotyczące
propozycji zwiększenia bezpieczeństwa, a 30% opuściło
to pytanie
W odpowiedziach było:
 nieco ponad 20% wyrażonej bezradności
 ok. 15% - konstruktywne lub zastanawiające pomysły
 ok. 10% - zaostrzenie przepisów i zwiększenie kontroli
 nieco ponad 10% - uwaga, reakcja, dyżury nauczycieli
 ok. 7% - niekonstruktywne
Wnioski dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w szkole:
 Jasny, znany wszystkim i przestrzegany system norm zapisany w statucie szkoły
 Reagowanie na przemoc w postaci:
Rozmów z uczniami o różnicy między zabawą a przemocą
 Informowania o niewłaściwym zachowaniu
 Wpisu uwagi do zeszytu wychowawczego
 Konstruktywnego rozwiązywanie konfliktów, mediacje
 Stosowania stopniowanych statutowych konsekwencji
 Wprowadzania przemyślanych programów profilaktycznych do szkoły
 Podejmowanie wysiłku w celu:
 zwiększenia oferty konstruktywnego wykorzystywania wolnego czasu
 zintensyfikowania współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami
prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży
 zmniejszenia zagęszczenia i hałasu w szkole
 Praca nad integracją społeczności szkolnej:
 Zapraszanie rodziców do współpracy we wszelkich przedsięwzięciach szkolnych
 Włączanie społeczności szkolnej w działania na rzecz społeczności lokalnej
 Organizacja warsztatów psychologicznych dla rodziców i nauczycieli

Download