UNIWERSYTET RZESZOWSKI PLAN PROGRAMU NAUCZANIA

advertisement
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
PLAN PROGRAMU NAUCZANIA DLA
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
STACJONARNE
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Program zatwierdzony na Radzie Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 16 września 2010 r.
RZESZÓW 2010
1
Spis treści:
STR.
Standard nauczania na kierunku studiów: Pielęgniarstwo…………. 4
Plan nauczania na studiach licencjackich, kierunek pielęgniarstwo .. 16
Język angielski ……………………………………………………..
Wychowanie fizyczne ……………………………………………..
Anatomia człowieka…………………………………………………
Fizjologia ……………………………………………………………
Genetyka ………….…………………………………………………
Psychologia………………………………………………………….
Zdrowie publiczne…………………………………………………...
Zdrowie publiczne: Epidemiologia…………………………………..
Zdrowie publiczne: Organizacja ochrony zdrowia……………….….
Zdrowie publiczne: Higiena …………………………………………
Biochemia z biofizyką………………………….……………………
Farmakologia………………………………………………………..
Mikrobiologia z podstawami parazytologii ………………………..
Patologia ……………………………………………………………
Badania fizykalne …………….…………………………………….
Dietetyka……………………………………………………………
Ratownictwo medyczne ………………………………………….
Podstawy pielęgniarstwa ………………………………………….
35
37
39
42
45
47
49
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
74
Podstawowa opieka zdrowotna: Pielęgniarstwo środowiskoworodzinne, ……………………………………………………………
86
Technologie informacyjne………………….………………………
Radiologia …………………..……………………………………..
Zdrowie publiczne: Organizacja pracy pielęgniarskiej ………..…..
Chirurgia …………………………………………………………….
Pielęgniarstwo chirurgiczne …………………………………………
Interna ……………………………………………………………...
Pielęgniarstwo internistyczne………………………………………
Pediatria ……………………………………………………………
Pielęgniarstwo pediatryczne ……………………………………....
Położnictwo i ginekologia…………….……………………………
Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne……… ……………...
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna…………………………...
Badania w pielęgniarstwie, seminarium licencjackie ………………
Filozofia i etyka zawodu …………………………………………...
Zakażenia szpitalne ………………………………………………..
94
96
98
100
102
110
113
121
123
129
131
137
142
144
146
2
Prawo…………….…………………………………………………
Pedagogika………………………………………………………….
Socjologia……………………………………………………………
Psychiatria……………………………………………………………
Pielęgniarstwo psychiatryczne………………………………………
Neurologia……………………………………………………………
Pielęgniarstwo neurologiczne………………………………………
Rehabilitacja…………………………………………………………
Pielęgnowanie niepełnosprawnych…………………………………
Anestezjologia i intensywna terapia …………………………………
Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia ……………….………………...
Geriatria …………………………………………………………….
Pielęgniarstwo geriatryczne ………………………………………..
Opieka paliatywna……………………………………………………
150
152
155
157
158
165
167
171
173
179
182
189
190
195
3
Standardy nauczania na kierunku studiów
Pielęgniarstwo Studia Zawodowe
1. Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku
zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
określenia
standardów
nauczania
dla
poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.
I.
WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie
powinna by mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie
powinna być mniejsza niż 180.
II.
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z
zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla
zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie
promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i
zindywidualizowanej opieki nad chorym niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się
z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w
zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działa społeczności lokalnej na rzecz
zdrowia. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego
wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki
społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej
(zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
C. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem
Godziny
810
3795
4605
ECTS
40
131
171
4
2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
godziny
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1.
Anatomia
2.
Fizjologia
3.
Patologii
4.
Badania fizykalnego
5.
Biochemii i biofizyki
6.
Genetyki
7.
Mikrobiologii i parazytologii
8.
Zdrowia publicznego
9.
Farmakologii
10. Radiologii
11. Psychologii
12. Socjologii
13. Pedagogiki
14. Prawa
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1.
Podstawy pielęgniarstwa
2.
Filozofii i etyki zawodu
3.
Promocji zdrowia i edukacja zdrowotna
4.
Podstawowej opieki zdrowotnej Opieki
domowej, Pielęgniarstwa rodzinnego
5.
Położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa
ginekologicznego
6.
Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego
7.
Interny i pielęgniarstwa internistycznego
8.
Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego
9.
Rehabilitacji i pielęgnowania
niepełnosprawnych
10. Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
11. Neurologii i pielęgniarstwa
neurologicznego
12. Psychiatrii i pielęgniarstwa
psychiatrycznego
13. Anestezjologii i pielęgniarstwa w
zagrożeniu życia
14. Opieki paliatywnej
15. Ratownictwa medycznego
16. Dietetyki
17. Badań pielęgniarstwie
18. Przedmiot do wyboru
a
ECTS
40
810
75
75
75
45
45
45
60
105
60
30
60
45
60
30
godziny
zajęć
teoretycznych
1495
zajęć
praktycznych
1100
praktykia
285
90
60
75
80
*
20
120
120
*
*
200
60
80
40
90
90
90
60
160
120
120
80
160
160
160
80
75
75
80
80
80
80
75
80
40
75
40
40
45
55
45
90
60
40
*
*
*
*
40
*
*
*
*
1200
ECTS
131
40 godzinom praktyki odpowiada 1 tydzień praktyki
5
3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie anatomii
Treści kształcenia: Szkielet człowieka. Rodzaje kości i ich połączenia. Układ mięśniowy.
Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu nerwowego - ośrodkowego,
obwodowego i autonomicznego. Drogi nerwowe. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce. Krążenie
duże i małe. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Wielkie gruczoły jamy
brzusznej. Krążenie wrotne. Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Nadnercza. Układ moczowy nerki, moczowody, pęcherz moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Narządy zmysłów.
Układ chłonny.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: opisu morfologii i topografii kości, mięśni,
narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujących je naczyń i
nerwów; posługiwania się wiedzą anatomiczną w wykonywaniu czynności zawodowych.
2. Kształcenie w zakresie fizjologii
Treści kształcenia: Funkcje życiowe człowieka. Neurohormonalna regulacja procesów
fizjologicznych. Charakterystyka mięśni szkieletowych i gładkich oraz mięśnia sercowego.
Czucie, ruch, percepcja. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Wyższe czynności ośrodkowego
układu nerwowego. Fizjologia układu dokrewnego. Fizjologia serca. Układ naczyniowy,
hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego,
mechanika i regulacja oddychania. Krążenie płucne i wymiana gazowa. Fizjologia nerek, filtracja
nerkowa. Układ renina - angiotensyna. Produkcja moczu. Regulacja równowagi wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Układ trawienny - czynności motoryczne i wydzielnicze.
Hormony jelitowe. Trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych. Fizjologia układu
krwiotwórczego. Przemiana materii. Fizjologia wrażeń zmysłowych.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:
rozumienia zasad prawidłowego
funkcjonowania tkanek i narządów człowieka; wyjaśnienia wzajemnego oddziaływania narządów
i układów czynnościowych; interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie
zdrowia; określania podstawowych wielkości fizjologicznych; wykorzystywania fizjologii w
wykonywaniu czynno ci zawodowych.
3. Kształcenie w zakresie patologii
Treści kształcenia: Objawy patologiczne - zaburzenia krążenia krwi, zmiany wsteczne
postępowe, zmiany zapalne i nowotworowe. Dynamika procesu chorobowego. Interpretacja
związków przyczynowych zmienionej struktury i funkcji organizmu. Patomorfologia
szczegółowa chorób wybranych narządów i układów. Starzenie się organizmu, śmierć .
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania podstawowych zaburzeń
fizjologicznych; opisu etiopatogenezy najważniejszych jednostek chorobowych z
uwzględnieniem patomechanizmu.
4. Kształcenie w zakresie badania fizykalnego
Treści kształcenia: Badanie przedmiotowe i podmiotowe niemowląt i dzieci oraz osób dorosłych
- stanu psychicznego, stanu ogólnego, skóry, oczu, uszu, jamy ustnej, gardła, szyi, klatki
piersiowej, płuc, gruczołów piersiowych, układu sercowo-naczyniowego, brzucha, męskich
6
narządów płciowych, żeńskich narządów płciowych, obwodowego układu krążenia, układu
mięśniowo-szkieletowego oraz układu nerwowego. Dokumentacja kliniczna pacjenta.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia i rozpoznawania odrębności w
badaniu dziecka i niemowlęcia; wykorzystywania metod i technik w badaniu przedmiotowym i
podmiotowym; przeprowadzenia wywiadu; interpretowania dostępnych wyników w badaniu
fizykalnym; wykorzystywania wyników do rozpoznawania problemów zdrowotnych;
dokumentowania przeprowadzonego badania.
5. Kształcenie w zakresie biochemii i biofizyki
Treści kształcenia: Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego. Budowa i
funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim. Biofizyczne podstawy
funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: identyfikowania podstawowych procesów
zachodzących w żywym organizmie; rozpoznawania budowy i funkcji makromolekuł obecnych
w organizmie człowieka.
6. Kształcenie w zakresie genetyki
Treści kształcenia: Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla). Elementy embriologii,
cytofizjologii i immunologii. Kariotyp człowieka. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią .
Środowisko a zmienność organizmu. Mutacje genowe, chromosomowe. Czynniki mutagenne.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:
rozumienia teorii chromosomowej
dziedziczenia i cytogenetyki oraz patogenezy aberracji chromosomowych; wyjaśniania
najczęstszych zespołów chromosomowych człowieka i wad rozwojowych; identyfikowania płci u
człowieka; identyfikowania dziedziczenia cech sprzężonych z płcią.
7. Kształcenie w zakresie mikrobiologii i parazytologii
Treści kształcenia: Wprowadzenie do mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii i parazytologii.
Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych. Morfologia i fizjologia komórki bakteryjnej.
Morfologia otoczenia i ciała ludzkiego. Charakterystyka pasożytów wywołujących choroby u
człowieka. Chorobotwórczość , drogi szerzenia się zarazków w ustroju. Elementy immunologii i
epidemiologii chorób zakaźnych. Profilaktyka chorób zakaźnych (szczepionki, surowice).
Pobieranie i wysyłanie materiału do bada mikrobiologicznych. Immunoprofilaktyka chorób
zakaźnych. Zagrożenia chorobami zakaźnymi w Polsce i na świecie. Zakażenia HIV, AIDS,
wirusowe zapalenie wątroby. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego. Neuroinfekcje.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia roli drobnoustrojów w
powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych; postępowania aseptycznego i antyseptycznego w
pracy pielęgnacyjno-leczniczej; pobierania i przesyłania materiałów do badań
mikrobiologicznych; stosowania zasad profilaktyki chorób zakaźnych w życiu codziennymi i w
pracy zawodowej.
8. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego
Treści kształcenia: Higiena człowieka i środowiska. Higiena żywności i żywienia. Higiena nauki
i pracy. Zdrowie publiczne kulturowe i społeczne. Ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.
Zagrożenia ekologiczne i zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy.
Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata. Systemy opieki zdrowotnej struktura organizacyjna, cele, zadania. Rynek usług zdrowotnych. źródła finansowania opieki
zdrowotnej. Choroby społeczne. Analiza występowania wybranych chorób. Profilaktyka i
prewencja chorób - cele, zadania, formy. Programowe działania na rzecz zdrowia. Struktura i
zasoby pielęgniarstwa.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania czynników warunkujących
zdrowie publiczne; oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i
demograficznych; rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku
7
zamieszkania, nauki i pracy; rozpoznawania działa w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej
prowadzonej przez państwo; identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej; analizy i
oceny stanu zatrudnienia i rozmieszczenia kadr pielęgniarskich; organizowania pracy na
własnym stanowisku.
9. Kształcenie w zakresie farmakologii
Treści kształcenia: Grupy leków i mechanizmy ich działania. Farmakologia ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu moczowego,
przewodu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego. Krew i środki
krwiozastępcze. Objawy uboczne działania leków. Interakcje między lekami. Źródła informacji o
lekach. Lekozależność . Środki dezynfekcyjne.
Umiejętności i kompetencje: posługiwania się
wiedzą
o lekach, o krwi i ośrodkach
krwiozastępczych celem bezpiecznego ich podawania; przechowywania leków, krwi i środków
krwiozastępczych; rozpoznawania i reagowania w sytuacjach niepożądanego działania;
korzystania ze źródeł informacji o lekach; doboru środków dezynfekcyjnych pod kątem
skuteczności działania.
10. Kształcenie w zakresie radiologii
Treści kształcenia: Diagnostyka radiologiczna - rodzaje, wskazania do badań radiologicznych.
Radioterapia - rodzaje, wskazania, opieka nad chorym leczonym radioterapią .
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia idei badań radiologicznych;
przygotowywania chorego do badań radiologicznych; rozpoznawania powikłań po badaniu i
leczeniu radioterapią ; sprawowania opieki nad chorym po badaniu i leczeniu radioterapią .
11. Kształcenie w zakresie psychologii
Treści kształcenia: Osobowo - struktura, mechanizmy, rozwój. Zachowanie człowieka w
sytuacjach społecznych. Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby. Choroba jako sytuacja
trudna. Pomoc psychologiczna w chorobie. Stres a zdrowie. Zależności psychosomatyczne.
Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej. Style komunikowania. Przekazywanie i
przyjmowanie informacji. Wpływ sytuacji jatrogennych na relacje pielęgniarka-pacjent.
Specyficzne problemy związane z chorobą oraz niepełnosprawnością .
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wyjaśniania psychologicznych uwarunkowań
zdrowia i choroby; identyfikowania problemów i reakcji psychologicznych występujących u
ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych - szczególnie choroby i leczenia; rozumienia istoty
stresu i jego wpływu na zdrowie; kreowania właściwej relacji terapeutycznej pielęgniarkapacjent; dokonywania wyboru stylu komunikowania.
12. Kształcenie w zakresie socjologii
Treści kształcenia: Społeczny model zdrowia. Systemy wsparcia społecznego - zadania
pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych jednostki i grupy społecznej. Społeczne
skutki choroby i niepełnosprawności. Szpital jako system społeczny - modele opieki szpitalnej,
satysfakcja z opieki. Strukturalne uwarunkowania ról zawodowych lekarza i pielęgniarki.
Socjologiczna problematyka relacji pielęgniarka-pacjent. Społeczne i kulturowe problemy
umierania, śmierci i sieroctwa.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wyjaśnienia relacji między strukturami i
funkcjami różnych grup społecznych a stanem zdrowia i przyczynami chorób; identyfikowania
kulturowych wyznaczników zachowań w zdrowiu i chorobie; identyfikowania subiektywnych
wyznaczników jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i w starszym wieku;
rozumienia modeli opieki szpitalnej i ich funkcji; rozróżniania roli zawodowej lekarza i
8
pielęgniarki; rozumienia uwarunkowań biologicznych, społecznych i kulturowych umierania,
śmierci i sieroctwa.
13. Kształcenie w zakresie pedagogiki
Treści kształcenia: Wychowanie jako zjawisko społeczne. Środowisko wychowawcze.
Filozoficzne podstawy działalności wychowawczej. Cele wychowania jako realizacja wartości
osobowych i społecznych. Strategie wychowawcze. Teorie, formy i metody wychowania.
Trudności wychowawcze. Kształtowanie środowiska wychowawczego. Edukacja zdrowotna
dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w
zakładach opieki.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia zjawiska socjalizacji i wychowania;
rozumienia roli środowiska w procesie wychowania; rozpoznawania przydatności teorii, metod i
strategii wychowawczych w procesie wychowawczym; wyjaśniania przyczyn trudności
wychowawczych; identyfikowania zjawiska przemocy w odniesieniu do dzieci; posługiwania się
właściwymi metodami i formami kształcenia w edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i
dorosłych; oceny skuteczności edukacji zdrowotnej.
14. Kształcenie w zakresie prawa
Treści kształcenia: System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka, wykładnia
prawna. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawa o
zawodzie pielęgniarki i położnej. Przepisy dotyczące samorządu zawodowego. Prawa pacjenta.
Odpowiedzialność w zawodach medycznych - cywilna, karna, pracownicza, zawodowa.
Elementy prawa pracy. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek. Organizacje
pielęgniarskie krajowe i zagraniczne.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia, analizowania i interpretowania
regulacji prawnych dotyczących zawodu pielęgniarki; wykorzystywania przepisów prawnych w
praktyce; różnicowania odpowiedzialności zawodowej - karnej i cywilnej; rozumienia
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; planowania możliwości własnego doskonalenia
zawodowego.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie podstaw pielęgniarstwa
Treści kształcenia: Uwarunkowania historyczne, teraźniejszość i przyszłość zawodu pielęgniarki.
Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Czynniki wpływające na rozwój pielęgniarstwa.
Potrzeby zdrowotne jednostki i ich zaspokajanie. Opieka nad człowiekiem chorym. Modele
opieki. Metody gromadzenia informacji - wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji.
Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Proces pielęgnowania jako
metoda pracy pielęgniarki. Zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności
pielęgniarskich. Rola pielęgniarki w zespole opieki zdrowotnej. Teorie pielęgnowania.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: identyfikowania pojęć z zakresu
pielęgniarstwa; rozumienia funkcji zawodowych pielęgniarki; rozpoznawania potrzeb
zdrowotnych pacjenta; wykorzystywania w praktyce zawodowej wiedzy dotyczącej
pielęgnowania; wykonywania czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującą procedurą ;
posługiwania się wywiadem, obserwacją i pomiarami do gromadzenia informacji
umożliwiających ocenę stanu pacjenta; współpracy w zespole opieki zdrowotnej; rozpoznawania
roli pielęgniarki w zespołach opieki; oceny teorii pielęgnowania.
2. Kształcenie w zakresie filozofii i etyki zawodu pielęgniarki
Treści kształcenia: Relacje filozofii z zawodem pielęgniarki. Koncepcje filozoficzne człowieka.
Etyka a moralność . Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej.
Wartości, normy i oceny moralne. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Kodeks etyki
9
pielęgniarskiej. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej. Dylematy etyczne w
pracy pielęgniarki - ich rozwiązywanie.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: odnajdywania elementów filozoficznych w
etyce zawodu pielęgniarki; analizowania sytuacji moralnych i dylematów etycznych w pracy
zawodowej; identyfikowania podstawowych wartości etycznych; wykorzystywania zasad
kodeksu etyki zawodowej w praktyce.
3. Kształcenie w zakresie promocji zdrowia
Treści kształcenia: Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan
zdrowia. Style życia. Promocja zdrowia w systemie opieki zdrowotnej. Ocena stanu zdrowia.
Metody kształtowania zachowań zdrowotnych. Rola pielęgniarki w promocji zdrowia.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia i analizowania zachowań
umacniających zdrowie lub zagrażających zdrowiu; dokonywania oceny stanu zdrowia pacjenta
w kontekście skal, siatek i pomiarów; stosowania elementów epidemiologii opisowej i
analitycznej do oceny stanu zdrowia ludności; promowania wzorców zdrowego życia;
opracowywania i rozpowszechniania programów promocji zdrowia wśród pacjentów, w rodzinie
i w społeczności.
4. Kształcenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Treści kształcenia: Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece
zdrowotnej. Zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozpoznanie problemów
zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej. Planowanie i realizacja
opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, nauki i pracy. Udział pielęgniarki w realizacji
zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia struktury, założeń i zadań
podstawowej opieki zdrowotnej; identyfikowania form organizacyjnych świadczonych usług
przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne ; kontraktowania usług pielęgniarskich; realizowania
świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; oceny środowiska nauczania
i wychowania pod kątem rozpoznawania problemów zdrowotnych dziecka zdrowego, chorego i
niepełnosprawnego w tym środowisku; rozumienia istoty pracy zespołowej w podstawowej
opiece zdrowotnej; rozumienia roli pielęgniarki.
5. Kształcenie w zakresie położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczoginekologicznego
Treści kształcenia: Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego. Planowanie rodziny, metody
regulacji poczęć , przygotowanie do rodzicielstwa. Metody diagnostyczne ciąży fizjologicznej i
ciąży wysokiego ryzyka. Przygotowanie kobiety w ciąży i jej rodziny do porodu. Opieka
okołoporodowa - postępowanie położniczo-pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym,
fizjologicznym i powikłanym. Pielęgnacja wcześniaka i noworodka po porodzie. Opieka nad
położnicą w połogu fizjologicznym i powikłanym. Patologia narządu rodnego - stany zapalne,
zakażenia. Niepłodność . Schorzenia nowotworowe narządu rodnego. Schorzenia nowotworowe
gruczołu piersiowego, rak piersi. Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia celu i zadań opieki
przedkoncepcyjnej; rozpoznawania zmian w organiźmie kobiety w ciąży fizjologicznej;
planowania opieki nad kobiet w ciąży fizjologicznej; rozumienia mechanizmu i okresów porodu
fizjologicznego; sprawowania opieki nad kobiet w ciąży fizjologicznej; pielęgnowania kobiety po
porodzie, wcześniaka noworodka oraz kobiety w schorzeniach ginekologicznych.
6. Kształcenie w zakresie pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego
Treści kształcenia: Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. Choroby i
stany zagrażające życiu i zdrowiu noworodka i wcześniaka. Wady wrodzone. Etiologia,
10
patogeneza i obraz kliniczny chorób wieku rozwojowego - układu oddechowego, układu
krążenia, dróg moczowych, układu pokarmowego oraz krwi. Choroby alergiczne u dzieci metody diagnostyki i terapii. Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych. Pielęgnowanie
dziecka chorego - rodzaje i formy wsparcia.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia sytuacji trudnej dla dziecka i
rodziny wynikającej z choroby i hospitalizacji; rozpoznawania zagrożeń życia u dziecka w
każdym okresie jego życia; identyfikowania wad wrodzonych oraz chorób wieku dziecięcego;
przygotowywania dziecka do badań diagnostycznych; pielęgnowania dziecka po badaniach;
uczestniczenia w diagnozowaniu i leczeniu dziecka; pielęgnowania dziecka w chorobach: układu
oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, układu moczowego oraz krwi; stosowania
różnych form wsparcia społecznego w opiece nad dzieckiem i jego rodzin .
7. Kształcenie w zakresie interny i pielęgniarstwa internistycznego
Treści kształcenia: Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i pielęgnowanie chorego w
schorzeniach: układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, układu oddechowego, układu
pokarmowego ( żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek,
pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi. Udział
pielęgniarki w diagnostyce i terapii chorób internistycznych.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia etiologii, patogenezy i objawów
chorób: układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, układu oddechowego, układu
pokarmowego, wątroby, trzustki, układu moczowego, układu kostno-stawowego, mięśni, układu
dokrewnego oraz krwi; uczestniczenia w diagnozowaniu i leczeniu chorych internistycznych;
wykorzystywania wiedzy klinicznej w rozpoznawaniu problemów zdrowotnych i pielęgnowaniu
chorych w schorzeniach internistycznych.
8. Kształcenie w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego
Treści kształcenia: Urazy narządu ruchu: rany, stłuczenia, złamania, skręcenia - przyczyny,
metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Pielęgnowanie chorego po urazach
mechanicznych i termicznych. Przygotowanie chorego do chirurgicznych badań
diagnostycznych. Zakażenia w chirurgii. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w
trybie nagłym i planowym. Przygotowywanie chorego do zabiegu operacyjnego w chirurgii
jednego dnia. Wybrane zagadnienia z chirurgii narządowej. Pielęgnowanie chorego po zabiegu
operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia. Metody operacyjne w ramach chirurgii
ogólnej i urazowej.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia specyfiki pracy pielęgniarki w
chirurgii i w zespole chirurgicznym; przygotowania chorego do zabiegu w zależności od
schorzenia chirurgicznego; rozpoznawania urazów narządu ruchu; zaopatrywania ran; zakładania
unieruchomienia koń czyny w złamaniach i skręceniach; pielęgnowania chorego po amputacji;
przygotowywania chorego do badań diagnostycznych w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej;
pielęgnowania chorego po wykonaniu badań ; interpretowania wyników podstawowych badań w
kontekście oceny zagrożeń stanu zdrowia i życia chirurgicznie chorego; przygotowywania
chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym; pielęgnowania chorego po
zabiegach operacyjnych z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia i metody operacyjnej;
zapobiegania
chirurgii. i pielęgnowania niepełnosprawnych
9. Kształceniezakażeniom
w zakresiewrehabilitacji
Treści kształcenia: Rodzaje niepełnosprawności. Problemy psychospołeczne osoby
niepełnosprawnej i jej rodziny. Współpraca z człowiekiem niepełnosprawnym, jego
środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi proces rehabilitacji. Cele, zasady i etapy
rehabilitacji. Rehabilitacja kompleksowa - lecznicza, zawodowa, społeczna. Zaopatrzenie w
sprzęt i pomoce ortopedyczne. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych.
11
Metody i techniki usprawniania chorych. Integracja osoby niepełnosprawnej w środowisku
zamieszkania, pracy, edukacji i wychowania. Rehabilitacja osób niedowidzących. Rehabilitacja
osób z uszkodzeniem narządu ruchu.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: określania rodzaju niepełnosprawności oraz
celów, etapów i zasad rehabilitacji; rozumienia roli i zadań pielęgniarki w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych; określania warunków wpływających na skuteczność rehabilitacji
niepełnosprawnych; określania zakresu niepełnosprawności; doradzania niepełnosprawnym i ich
rodzinom w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce ortopedyczne; stosowania technik i metod
usprawniających funkcjonowanie osób niedowidzących i z uszkodzeniem narządu ruchu;
współpracy z zespołem terapeutycznym oraz pacjentem i jego rodzin w procesie rehabilitacji.
10. Kształcenie w zakresie geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
Treści kształcenia: Proces starzenia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i
socjoekonomicznym. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym.
Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w starszym wieku. Etiopatogeneza, przebieg,
leczenie i profilaktyka chorób wieku starszego - cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego,
miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, depresji.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia procesu starzenia w aspekcie biopsycho-społeczno-ekonomicznym;
wykorzystywania
odrębności
fizjologicznych
i psychologicznych człowieka w wieku podeszłym do planowania opieki; rozpoznawania
etiopatogenezy przebiegu chorób wieku podeszłego; leczenia chorób wieku podeszłego; doboru
metod i sposobów pielęgnowania osób w wieku podeszłym w zależności od oceny stanu biopsycho-społecznego.
11. Kształcenie w zakresie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego
Treści kształcenia: Etiopatogeneza zaburzeń neurologicznych. Metody diagnostyczne w
neurologii. Zaburzenia podstawowych funkcji życiowych: krążenia, oddychania oraz wiadomości
- ich wpływ na funkcje układu nerwowego. Zaburzenia czucia, ruchu i napięcia mięśniowego.
Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego. Choroby naczyniowe mózgu. Urazy mózgu i
uszkodzenia rdzenia kręgowego. Choroby demielinizacyjne. Guzy mózgu. Choroby mięśni i
nerwów obwodowych. Pielęgnowanie chorych w schorzeniach układu nerwowego.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia etiopatogenezy zaburzeń
neurologicznych; przygotowania chorego do badań diagnostycznych w neurologii; zapewniania
opieki po wykonaniu badań ; oceny zaburzeń funkcji życiowych u chorego neurologicznie;
stosowania skal do oceny stanu wiadomości chorego; pielęgnowania chorego z zaburzeniami
czucia, ruchu i napięcia mięśniowego; pielęgnowania chorego ze schorzeniami układu
nerwowego, z chorób naczyń mózgu, z guzem mózgu oraz z chorobami demielinizacyjnymi.
12. Kształcenie w zakresie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego
Treści kształcenia: Rodzaje, etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Obraz kliniczny
zaburzeń psychicznych. Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii. Specyfika opieki nad chorym
psychicznie. Komunikowanie z chorym z zaburzeniami psychicznymi. Udział pielęgniarki w
profilaktyce, diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych z uwzględnieniem
farmakologii, psychoterapii i terapii zajęciowej.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia uwarunkowań chorób psychicznych;
interpretowania zachowań chorego w relacji do objawów psychopatologicznych; oceny możliwości
nawiązania kontaktu z pacjentem; komunikowania się z chorym i jego rodzin ; przeprowadzenia
psychoedukacji pacjenta i treningu umiejętności społecznych; zapewnienia bezpieczeństwa choremu;
zapewnienia opieki choremu.
12
13. Kształcenie w zakresie anestezjologii i pielęgniarstwa w zagroż eniu życia
Treści kształcenia: Anestezja. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia. Pielęgnacja pacjenta po
znieczuleniu. Reanimacja krążeniowo-oddechowa. Intensywny nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy rozpoznanie stanu zagrożenia życia. Opieka nad chorym nieprzytomnym. Ostre stany choroby - wstrząs,
ostra niewydolność krążenia, ostra niewydolność układu oddechowego, ostra niewydolność nerek,
zatrucia, urazy wielonarządowe. Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym żylnym i tętniczym.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: przygotowania chorego do znieczulenia;
pielęgnowania chorego po znieczuleniu; rozpoznawania stanu zagrożenia życia; wykonywania
zabiegów ratujących życie choremu; obsługi sprzętu i aparatury monitorującej i leczniczej;
zapewnienia opieki choremu w stanie zagrożenia życia; wykonywania badań biochemicznych;
interpretowania wyników badań w celu rozpoznania zaburzeń .
14. Kształcenie w zakresie opieki paliatywnej
Treści kształcenia: Opieka paliatywna i hospicyjna. Objawy występujące u chorych z
zaawansowanym procesem nowotworowym. Komunikowanie się z chorym i jego rodziną .
Wsparcie dla rodziny w okresie choroby i żałoby.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: identyfikowania form opieki paliatywnej;
rozpoznawania i rozwiązywania problemów zdrowotnych chorego z nowotworem;
towarzyszenia choremu i jego rodzinie w okresie choroby, umierania i śmierci.
15. Kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego
Treści kształcenia: Organizacja i funkcjonowanie systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce
i na świecie. Współczesne zagrożenia pochodzenia naturalnego i technicznego.
Zabezpieczenie medyczne katastrof. Segregacja medyczna w katastrofach. Ocena stanu pacjenta
na postawie prostych parametrów życiowych. Postępowanie ratownicze w zdarzeniach
masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych - skażenia: chemicznego,
radiacyjnego i biologicznego. Przygotowanie pacjenta do transportu. Współpraca z jednostkami
ratownictwa medycznego.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia organizacji i funkcjonowania
systemu ratownictwa medycznego; określania zagrożeń masowych; dokonywania segregacji
poszkodowanych w katastrofach lub zdarzeniach masowych; oceny stanu poszkodowanego;
stosowania procedur zabezpieczenia medycznego w sytuacji katastrof; przygotowywania
chorego do transportu i zapewnienia mu bezpiecznego transportu.
16.
16. Kształcenie
Kształcenie w
w zakresie
zakresie dietetyki
dietetyki
Treści kształcenia: Ocena stanu od żywienia i sposobu żywienia. Niedożywienie i jego
następstwa. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe. Elementy żywienia dietetycznego - rodzaje
diet. Zróżnicowanie diet dzieci i dorosłych. Żywienie człowieka w różnych stanach
chorobowych. Żywienie chorych ze zwiększonym katabolizmem. Udział pielęgniarki w
leczeniu żywieniowym.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: oceny stanu odżywienia z wykorzystaniem
metod antropometrycznych i biochemicznych; przeprowadzania wywiadu żywieniowego;
wyjaśniania rodzaju i następstw niedożywienia; dostosowywania żywienia do potrzeb i
wymagań chorych; monitorowania chorego żywionego dojelitowo i pozajelitowo;
przekazywania choremu informacji dotyczących żywienia.
17. Kształcenie w zakresie badań w pielęgniarstwie
Treści kształcenia: Przedmiot, cel i obszar badań w pielęgniarstwie. Etapy postępowania
badawczego. Metody i techniki badań . Zasady interpretowania danych empirycznych. Zasady
wnioskowania. Konstrukcja opracowań i projektów. Etyka w badaniach. Elementy prawa
autorskiego. Ochrona własności intelektualnej.
13
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: określania obszaru badań w pielęgniarstwie;
przygotowywania i wykonywania projektu badawczego zgodnie z procedurą badawczą ;
określania celu badań i problemów badawczych; doboru metod, technik i narzędzi badawczych;
oceny wyników badań ; analizy tekstu fachowego; korzystania z literatury fachowej;
postępowania zgodnego z zasadami etyki w badaniach.
18. Kształcenie w zakresie zakażeń szpitalnych (a), języka migowego (b) lub zdrowia
psychicznego (c)
(a) Treści kształcenia: Epidemiologia zakażeń szpitalnych - źródła i rezerwuar
drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, drogi szerzenia się zakażeń , zapobieganie i
zwalczanie zakażeń szpitalnych. Kontrola zakażeń szpitalnych. Organizacja zespołów.
Dezynfekcja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Sterylizacja jako element
zwalczania zakażeń szpitalnych. Zakażenia łożyska krwi, zakażenia uogólnione, szpitalne
zapalenie płuc i dolnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych, zakażenia
grzybicze. Monitorowanie zakażeń , analiza epidemiologiczna. Badanie pacjenta przyjętego
na oddział. Zasady pobierania materiału do badań bakteriologicznych - wydzieliny z drzewa
oskrzelowego, moczu, krwi. Bakteriologiczna analiza bieżąca i okresowa.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania i rejestracji zakażeń
szpitalnych; analizy przyczyn występowania zakażeń szpitalnych; ochrony pacjentów, siebie
i współpracowników przed zakażeniami.
(b) Treści kształcenia: Język migowy w zakresie terminologii medycznej. Porozumiewanie
się z osobą głuchoniemą . Znaki daktylograficzne - statyczne, dynamiczne, liczbowe,
ideograficzne. Zbieranie informacji o pacjencie. Informowanie pacjenta o postępowaniu
diagnostycznym. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Powiadamianie rodziny i wzywanie
pomocy.
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: nawiązywania kontaktu z osobą
głuchoniemą ; gromadzenia podstawowych informacji o stanie zdrowia pacjenta;
informowania osoby głuchoniemej o proponowanych i podejmowanych działaniach
medycznych.
(c) Treści kształcenia: Zdrowie psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego. Konstrukcje
osobowości - ich wpływ na zdrowe zachowanie. Emocje a zdrowe zachowanie. Efektywne
komunikowanie a zdrowe zachowanie. Promocja zdrowia psychicznego
Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania potrzeb w zakresie zdrowia
psychicznego; analizowania emocji własnych oraz emocji innych osób; konstruktywnego
radzenia sobie ze stresem; propagowania zdrowego życia; podejmowania działa z zakresu
promocji zdrowia psychicznego.
IV. PRAKTYKI
Zajęcia praktyczne i praktyki powinny odbywa się w zakładach opieki zdrowotnej oraz w
placówkach nauczania i wychowania. Powinny one obejmować kształcenie i doskonalenie
umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywać. zajęcia
z
zakresu
wychowania
fizycznego - w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS;
języków obcych - w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów
ECTS; technologii informacyjnej - w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2
punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy
14
technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych,
grafika menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych,
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji - powinny stanowi co najmniej odpowiednio
dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European
Computer Driving Licence).
2. Programy nauczania powinny obejmować, co najmniej jeden z zakresów kształcenia
wyszczególnionych w punkcie 18 treści kierunkowych.
3. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, powinien obejmować
sprawdzenie zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych.
4. Uczelnia może realizować program bez udziału nauczyciela akademickiego w grupie
treści podstawowych po 15 godzin i w grupie treści kierunkowych po 30 godzin z
każdego zakresu.
ZALECENIA
Wskazana jest znajomość języka angielskiego .
15
PLAN I PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH
LICENCJACKICH
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
PLAN NAUCZANIA
NA STUDIACH LICENCJACKICH
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Wydział Medyczny
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
16
PLAN STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO – studia stacjonarne
od roku akademickiego 2010/2011 ‐ łącznie 4 815 godzin zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2007 r. Rada Wydziału Medycznego– 10 czerwca 2010 r. I ROK
RAZEM
ZAJĘCIA TEORETYCZNE Lp. Przedmiot
Wykłady Ćwiczenia
audy labo
t.
rato
ryjn
e
I
II
Samoks
Zajęcia
zta Semi łcenie teoretyczne
naria ***Zajęcia
praktyczne
Praktyki
zawodowe
RAZEM
Zajęcia
Zajęcia
praktyczne
Ćwiczenia w
i praktyka
placówkach
Wakacyjne zawodowa
ochrony
i
zdrowia z
międzysem
nauczycielem
eakademickim
Forma zaliczenia
Punkty
ECTS
OGÓŁEM
-stralne
I II I II I II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1.
Język obcy
-
-
3
0
3 0
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
30 30
60
Zalicz
*
Zalicz*
2, 5
2.
Wychowanie
fizyczne
-
-
3
0
3 0
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
30 30
60
Zalicz
*
Zalicz*
2
-
4 - 0
-
- -
15 -
75
-
-
-
-
-
-
-
75 -
75
Egzami
n
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1.
20
Anatomia
5
17
2.
Fizjologia
15
15
1 1 5 5
-
- -
-
15
30
45
-
-
-
-
-
-
30 45
75
3.
Genetyka
-
30
-
-
- -
-
15
-
45
-
-
-
-
-
-
-
45
45
4.
Psychologia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
10
40
40 -
60
1
0
5.
Zdrowie publiczne
-
-
1 - 5
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
5
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
25
Egzami n
4
Zalicz*
15
-
-
- -
-
-
5
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20 -
Zalicz* -
20
-
-
- -
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20 -
Zalicz* -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
3
85
-
7.
1
Zalicz* -
25
20
6.
Zalicz*
-
-
20
Zalicz* Egzamin 5
-
-
5
20
20
Zalicz*
Biochemia i
biofizyka
-
15
-
-
-
-
- -
-
8
-
23
23
-
15
-
-
-
-
- -
-
7
-
22
22
Farmakologia
20
-
2 5
-
-
- -
15 -
60
-
-
-
-
-
-
-
60 -
Zalicz *
45
2
Zalicz*
60
Egzami
n
4
18
8.
9.
Mikrobiologia i
parazytologia
-
25
-
-
5
-
30
-
30
-
20
-
-
10
-
30
-
30
-
Patologia
30
30
-
-
-
32
5
32
75
Egzamin
45
Zalicz*
-
43
-
15
-
45
-
45
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE 1.
30 30 - - 4 9 - **Podstawy
5 0
pielęgniarstwa
-
20
75
140
-
80
-
40
-
120
-
120
335 Zalicz* Zalicz*
2.
Dietetyka
-
-
-
1 5
-
- -
-
30
-
45
-
-
-
-
-
-
-
45
45
-
Zalicz*
2
3.
Ratownictwo
Medyczne
-
10
-
1 5
-
- -
-
30
-
55
-
-
-
-
-
-
-
55
55
-
Zalicz*
2
4.
Podstawowa
Opieka Zdrowotna
20
-
2 5
-
- -
-
30
-
75
-
120
-
200
-
320
-
395
395 -
RAZEM -
205 21
0
-
-
43
-
-
Zalicz*
-
Badania fizykalne
-
60
2
8
10.
-
7
Zalicz*
-
3 - 0
1 1 4 1 - 6 3 5 2
5 0
0
16
(13+3)
Egzamin 9
(3+6)
60
20
0
445
690
-
200
-
240
-
440
370 795
157
5
66, 5
I rok – ogółem Zajęcia teoretyczne – 1135 godzin ( w tym Samokształcenie – 260 godzin)
Zajęcia praktyczne- 200 godzin
Praktyka zawodowa – 240 godzin
2
19
OGÓŁEM: 1575
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 200 godzin 3 ECTS
PIELĘGNIARSTWO - I rok semestr II
Zajęcia praktyczne zblokowane w grupach 6 – 8 osobowych pod kierunkiem nauczyciela w oddziałach szpitalnych
z zakresu przedmiotu:
Podstawy Pielęgniarstwa – 80 godzin /2 tygodnie/ 2 ECTS w Oddziałach Opieki Długoterminowej.
Podstawowa Opieka Zdrowotna – 40 godzin / 1 tydzień/ 1 ECTS – Zakłady Opieki Zdrowotnej
PRAKTYKA ZAWODOWA – 40 godzin 1 ECTS – termin realizacji po zakończeniu zajęć praktycznych z danego przedmiotu:
PIELĘGNIARSTWO - I rok semestr II
Praktyka zawodowa z przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa ( 40 godzin) / 1 tydzień/ 1 ECTS w Oddziałach Opieki Długoterminowej.
20
STUDIA I STOPNIA II ROK RAZEM
ZAJĘCIA TEORETYCZNE Lp.
Przedmiot
Praktyki
zawodowe
Zajęcia
praktyczne
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
II
I
II
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1
- 30 3 Język obcy
0
-
-
-
-
-
30
30
-
-
-
-
2
-
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1.
Radiologia
II
I
I
I
I
Zajęcia
I
Punkty
OGÓŁEM
II
I
II
-
-
30
30
I
II
60
Zalicz.*
Egzam 2, 5
in
-
Zalicz
*
10 -
2 0
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30
30
15 -
-
-
-
-
-
15
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30
30
-
Forma zaliczenia
ECTS
Zajęcia
praktyczne
i praktyka
zawodowa
Ćwiczenia
Zajęcia
w
Semi Samoks teoretyczne placówkach Wakacyjne i
Wykłady Ćwiczenia audyt labor nari ztałceni
międzysemeochrony
.
atory a
e
zdrowia z
-stralne
jne
nauczyciele
m
akademicki
m
I
Technologie
informacyjne
RAZEM
Zalicz.*
21
2
1
2.
Zdrowie publiczne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20
20
20
1
-
Zalicz*
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE 1.
- - - 6 - - - 10 ** Podstawy
0
Pielęgniarstwa
70
2.
Chirurgia i
30
10
20
-
-
-
80
-
15
-
45
-
-
-
-
-
15
-
45
-
-
120
-
160
15
-
45
-
-
-
-
-
15
-
45
-
-
120
-
160
15
-
45
-
15
-
45
-
15
-
30
-
-
-
-
280
150
-
150
45
-
45
280 370
45
-
45
280 370
45
-
125
240 410
30
-
Egzami
n
6
(3+3)
12
Zalicz* Egzamin (5+7)
Pielęgniarstwo
chirurgiczne
3.
Interna i
30
10
20
-
280
12
Zalicz* Egzamin (5+7)
Pielęgniarstwo
internistyczne
4.
Pediatria i
30
10
20
80
80
80
80
80
240
13
Zalicz* Egzamin (5+8)
Pielęgniarstwo
pediatryczne
5.
Położnictwo,
15
22
Ginekologia i
15
15
-
30
-
80
-
40
-
120
-
150
-
Egzami
n
Pielęgniarstwo
położniczo –
ginekologiczne
6.
Promocja zdrowia
10
-
7.
Badania w
pielęgniarstwie
15
-
15
-
-
-
-
-
8.
Filozofia i
20 -
Przedmiot do
wyboru:
-
-
-
-
-
- -
- 1
0
15
30
-
60
-
5
-
20
-
5
-
20
-
5
-
20
-
Zalicz*
20
-
Zalicz*
15
-
15
30
-
30
15
-
60
-
60
90
Zalicz*
7
-
60
60
Zalicz*
3
780
104 1905
5
20 -
2
5
-
30 -
-
-
- -
-
30
-
60
205
95 11 7 6 0 5 0
- 1
0
18
5
65
560
245
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
(3+3)
80
15
etyka zawodu
pielęgniarki
9.
6
180
80
Egzami n
55
3
3
Zalicz*
Zalicz*
Zakażenia szpitalne
RAZEM 180
320
200
400
220
800
71, 5
23
II rok – ogółem Zajęcia teoretyczne– 805 godzin (w tym Samokształcenie – 250 godzin)
Zajęcia praktyczne- 400 godzin
Praktyka zawodowa – 600 godzin
OGÓŁEM: 1905 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ‐ 400 godzin 13 ECTS PIELĘGNIARSTWO - II rok semestr III
Zajęcia praktyczne zblokowane w grupach 6‐8‐osobowych pod kierunkiem nauczyciela z zakresu przedmiotu: Położnictwo, ginekologia i piel. poł.-ginek.:
80 godz. /2 tygodnie/ [ 2. ECTS]
na oddziale położniczo - ginekologicznym
Promocja zdrowia: 20 godz./ 3 dni/ [1 ECTS] – placówka POZ, gabinet w środowisku nauczania i wychowania/poradnia rodzinna
Pediatria i piel. pediatryczne:
80 godz. /2 tygodnie / [2 ECTS] - oddział pediatrii
24
PIELĘGNIARSTWO - II rok semestr IV
Zajęcia praktyczne zblokowane w grupach 6‐8‐osobowych pod kierunkiem nauczyciela z zakresu przedmiotu: Chirurgia i piel. chirurgiczne: 120 godz. /3 tygodnie / [3 ECTS] oddział chirurgii ogólnej
Interna i piel. internistyczne:
120 godz. /3 tygodnie / 3 ECTS]
oddział chorób wewnętrznych
Pediatria i piel. pediatryczne:
80 godz. /2 tygodnie / [2 ECTS]
oddział pediatrii
PRAKTYKA ZAWODOWA
Praktyka zawodowa ‐ ( 600 godzin) [ 15 ECTS] – termin realizacji po zajęciach praktycznych z danego przedmiotu PIELĘGNIARSTWO - II rok semestr III
Położnictwo, ginekologia i piel. poł.-ginek.: 40 godzin/ 1 tydzień/ 1 ECTS
PIELĘGNIARSTWO - II rok semestr IV
Chirurgia i piel. chirurgiczne: 160 godz./ 4 tygodnie / 4 ECTS
oddział chirurgii
25
Interna i piel. internistyczne:
160 godz. / 4 tygodnie/ 4 ECTS
oddział internistyczny
Pediatria i piel. pediatryczne:
160 godz. / 4tygodnie / 4 ECTS oddział pediatrii
Podstawy pielęgniarstwa:
80 godz. /2 tygodnie/ 2 ECTS - Zakłady Opieki Długoterminowej, Oddział Chorób Wewnętrznych
26
STUDIA I STOPNIA
III ROK RAZEM
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Lp.
Przedmiot
Wykła
dy
Ćwiczenia Semin
aria audyt lab. . I
II
Samok
ształce
nie
I II
I I I
I
II
I
-
- -
-
II
Praktyki
zawodowe
Zajęcia
praktyczne
RAZEM
Zajęcia
ECT
Zajęcia
praktyczne
Ćwiczenia w
Zajęcia
i praktyka
placówkach
teoretyczne
Wakacyjne i zawodowa
ochrony
zdrowia z międzyseme
nauczyciele
m
-stralne
akademicki
m
I
II
I
II
I
II
15 -
30
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
I
Punk
Forma zaliczenia
OGÓŁEM
II
I
II
I
-
-
30
-
30
-
-
-
-
60
60
-
-
-
45
-
45
45
-
150
-
II
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1.
Prawo
15 -
-
2.
Pedagogika
-
-
-
-
- -
-
-
3.
Socjologia
30
-
-
-
- -
-
15 -
45
-
15 -
30
-
15 -
45
-
45
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE 1
15
Psychiatria i
10
Pielęgniarstwo
psychiatryczne
2
0
15
80
-
40
-
120
-
Zalicz.*
1
Egzami 3
n
Zalicz*
-
1
6
195
Egzamin
27
(3+3)
2
Neurologia i
30
5
1
0
Pielęgniarstwo
neurologiczne
3
Rehabilitacja i
1
0
Pielęgnowanie
niepełnosprawnyc
h
4
Anestezjologia i
15
-
-
15
45
-
15 -
30
-
80
-
80
-
160
45
-
190
-
7
235
Egzamin
10
10
15 -
15
15 -
25
-
15 -
35
-
-
15 -
45
-
-
-
-
30
-
15
80
40
-
-
80
40
160
-
25
-
35
160
45
-
80
110
220
155
Zalicz*
Geriatria i
Egzami 6
n
(2+4)
Zaliczeni
e
5
(3+2)
Egzami
n
Pielęgniarstwo w
zagrożeniu życia
5
(3+4)
-
20
-
10
15
-
15
-
15
-
35
-
15
-
40
-
80
-
80
-
-
45
-
40
-
40
-
80
-
35
160
-
200
235
-
-
125
-
125
Egzamin -
Egzami 7
n
(3+4)
Pielęgniarstwo
geriatryczne
6
7
Opieka
paliatywna
- -
- -
-
30
4
(2+2)
Badania w
28
-
pielęgniarstwie
10 10
8
Egzamin
dyplomowy
licencjacki
RAZEM -
-
Zalicz*
15
10
25
-
-
-
-
-
-
-
-
385
190
200
200
160
200
360
-
-
- -
- -
-
15
5
90
4 30
0
- -
10 10 16 75
5
10
25
-
-
-
400
910
755
2
35
Egzami n
1665
42
III rok – ogółem Zajęcia teoretyczne – 575 godzin ( w tym Samokształcenie – 260 godzin)
Zajęcia praktyczne- 400 godzin
Praktyka zawodowa – 360 godzin
OGÓŁEM: 1665 Zalicz*
29
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 400 godzin 12 ECTS
PIELĘGNIARSTWO - III rok semestr V
Zajęcia praktyczne zblokowane w grupach 6‐8‐osobowych pod kierunkiem nauczyciela z zakresu przedmiotu: Psychiatria i piel. psychiatryczne
80 godz. /2 tygodnie/ [ 2. ECTS]- oddział psychiatryczny
Neurologia i piel. neurologiczne 80 godz./2 tygodnie/ [2. ECTS] – oddział neurologiczny
Opieka paliatywna
40 godz. /1 tydzień / [1 ECTS] – oddział opieki paliatywnej
Podstawowa Opieka Zdrowotna
80 godzin / 2 tygodnie/ 2 ECTS ‐ zakłady podstawowej opieki zdrowotnej PIELĘGNIARSTWO - III rok sem VI
Zajęcia praktyczne zblokowane w grupach 6‐8‐osobowych pod kierunkiem nauczyciela z zakresu przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 30
80 godz. /2 tygodnie/ 2 ECTS – oddział rehabilitacji medycznej
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
40 godz. / 1 tydzień/ 1 ECTS – oddział intensywnej opieki medycznej
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
80 godz. /2 tygodnie/ 2 ECTS – oddział geriatryczny
PRAKTYKA ZAWODOWA – 360 godzin 14 ECTS – termin realizacji po zakończeniu zajęć praktycznych z danego przedmiotu: PIELĘGNIARSTWO - III rok semestr V
Psychiatria i piel. psychiatryczne
40 godz. /1tydz./ [ 1 ECTS]
- oddział psychiatryczny
Neurologia i piel. neurologiczne 80 godz./2 tygodnie/ [2. ECTS] – oddział neurologiczny
Opieka paliatywna
40 godz. /1 tydzień / [1 ECTS] – oddział opieki paliatywnej
31
Podstawowa Opieka Zdrowotna
80 godzin / 2 tygodnie/ 2 ECTS ‐ zakłady podstawowej opieki zdrowotnej PIELĘGNIARSTWO - III rok sem VI
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 80 godz. /2 tygodnie/ 2 ECTS – oddział rehabilitacji medycznej
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
40 godz. / 1 tydzień/ 1 ECTS – oddział intensywnej opieki medycznej
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
80 godz. /2 tygodnie/ 2 ECTS – oddział geriatryczny
Podstawowa Opieka Zdrowotna
120 godzin / 3 tygodnie/ 3 ECTS ‐ zakłady podstawowej opieki zdrowotnej LEGENDA:
* - zaliczenie z oceną
** - ćwiczenia w pracowniach demonstracyjnych w grupach 10 osobowych
*** - zajęcia praktyczne, ćwiczenia w placówkach ochrony zdrowia z nauczycielem akademickim w grupach 6-8 osobowych
Punkty ECTS np. 12 (5+7) – gdzie 12 liczba ogólna ECTS, 5 – liczba ECTS za zajęcia teoretyczne, 7 – ogólna liczba ECTS za ZP i PZ z danego przedmiotu
32
ROK I
33
PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW
I rok studiów
Przedmioty kształcenia ogólnego
Język angielski ……………………………………………………...
Wy chowanie fizyczne ……………………………………………...
Anatomia człowieka…………………………………………………
Fizjologia …………………………………………………………...
Genetyka ……………………………………………………………
Psychologia…………………………………………………………
Zdrowie publiczne…………………………………………………..
Zdrowie publiczne: Epidemiologia…………………………………..
Zdrowie publiczne: Organizacja ochrony zdrowia………………….
Zdrowie publiczne: Higiena …………………………………………
Biochemia z biofizyką………………………………………………
Farmakologia………………………………………………………
Mikrobiologia z podstawami parazytologii ……………………….
Patologia ……………………………………………………………
Badania fizykalne …………………………………………………...
Dietetyka……………………………………………………………
Ratownictwo medyczne …………………………………………….
Podstawy pielęgniarstwa ……………………………………………
Podstawowa opieka zdrowotna: Pielęgniarstwo środowiskoworodzinne, ……………………………………………………………….
STR.
35
37
39
42
45
47
50
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
74
84
34
Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 30+30 = 60 I rok
(sem. I i II). 30 +30 = 60 II rok (sem. I i II)
Ćwiczenia: 60 + 60 = 120
ETCS – 1,5 + 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: cech systemu
fonetycznego języka angielskiego zakresu słownictwa wykorzystywanego przez pielęgniarkę
w kontaktach zawodowych i pozazawodowych
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
stosowania języka angielskiego w mowie i piśmie, porozumiewania się w codziennym życiu
i praktyce zawodowej w języku angielskim, posługiwania się poprawną terminologią medyczną
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- rozwijania możliwości komunikowania się w języku angielskim
Treści nauczania:
Tematy ćwiczeń:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Autoprezentacja. Czynności dnia codziennego. Praca zawodowa.
Podstawy gramatyki języka angielskiego.
System opieki zdrowotnej.
Terminologia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
Zawody medyczne. Pielęgniarka. Rola i zadania pielęgniarki.
Kształcenie pielęgniarek w Europie.
Zakres i charakter pielęgnowania.
Praktyka zawodowa pielęgniarki w różnych miejscach świadczenia usług
pielęgniarskich.
9. Rozmowa z pacjentem w zależności od wieku i stanu zdrowia.
UWAGA: W zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego modyfikacja programu
Metody nauczania:
-konwersatorium dyskusja
- dydaktyczna praca z książką
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- podstawową terminologię pielęgniarka w języku angielskim, zakres słownictwa niezbędny
w codziennym posługiwaniu się językiem angielskim,
35
umie: stosować język angielski w mowie i piśmie (rozumienie, czytanie i pisanie).
- porozumiewać się z innymi w różnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych
- korzystać z anglojęzycznej literatury zawodowej,
jest odpowiedzialny za : - posługiwanie się językiem angielskim z pacjentami
porozumiewającymi się w tym języku.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego II rok, II sem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca: w zależności od stopnia zaawansowania języka
36
Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 30+30=60
Ćwiczenia - 60 godz.
ETCS - 2 pkt
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- stosowania ćwiczeń fizycznych celem rozwoju motorycznego i sprawności fizycznej człowieka,
- wpływu ćwiczeń na zdrowie, siłę i odporność organizmu,
- zdrowego stylu życia,
- wpływu systematycznych ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych na kondycję zdrowotną i fizyczną
ratownika medycznego.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: stosowania ćwiczeń, gier sportowych
i innych form aktywnego wypoczynku; planowania czynnego wypoczynku dla siebie i innych,
- motywowania siebie i innych do systematycznego uprawiania działań sportoworekreacyjnych.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
promowania zdrowia fizycznego, utrzymywania dobrej kondycji fizycznej
- troski o rozwój fizyczny i zdrowie
Treści nauczania :
1. Ocena sprawności fizycznej.
2. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.
3. Przygotowywanie programu ćwiczeń w zależności od wieku, płci i stanu zdrowotnego.
4. Kształtowanie umiejętności i form aktywnego wypoczynku.
5. Doskonalenie wybranych elementów technicznych niezbędnych w ratownictwie medycznym.
6. Adaptacja organizmu do wysiłku fizycznego.
7. Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Metody nauczania:
- pokaz z instruktażem ćwiczenia
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- wpływ ćwiczeń ( oddechowych, izometrycznych, biernych, czynnych, korekcyjnorehabilitacyjnych) na zdrowie, siłę i odporność organizmu;
- zdrowotne wartości pływania i ćwiczeń w wodzie dla człowieka zdrowego i chorego;
- znaczenie aktywności i sprawności fizycznej dla kondycji ratownika medycznego,
umie:
- stosować właściwą terminologię ćwiczeń sportowych;
- dokonać pomiaru poziomu sprawności motorycznej;
- dobrać ćwiczenia kształtujące cechy motoryczne : siłę, zwinność, szybkość, wytrzymałość,
skoczność;
- wykonać podstawowe układy ćwiczeń gimnastycznych;
- dobrać i wykonać ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową kończyn, grzbietu i brzucha;
37
stosować ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała;
- dokonać samokontroli i samooceny osiąganych efektów ćwiczeń fizycznych jest
odpowiedzialny za:
- za potrzebą świadomego dbania o swoje zdrowie.
Kryterium zaliczenia końcowego przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - I
rok, II sem.
Literatura podstawowa:
2. Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Wydawnictwo
Akademii Wychowania Fizycznego, Gdańsk 1995.
3. Janiszewski M., Czyszanowska T., Czekan A.: Gimnastyka w życiu kobiety. PZWL,
Warszawa 1990.
4. Maszczak T.: Metodyka wychowania fizycznego. Warszawa 1995.
5. Pilicz S.: Pomiar ogólnej sprawności fizycznej. Wydawnictwo Akademii Wychowania
fizycznego, Warszawa 1997.
6. Wolańska T.(red.): Aktywność fizyczna a zdrowie. Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca:
1. Górna K., Garbaciak .: Kultura fizyczna w szkole. Akademia Wychowania Fizycznego,
Katowice 1994.
2. Kozłowski S.: Granice przystosowania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
38
Przedmiot: ANATOMIA CZŁOWIEKA
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 60
Wykłady -20 godz, Ćwiczenia -40 godz.
Samokształcenie- 15 godz .
ETCS - 5 pkt
Cele nauczania przedmiotu :
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej :
- ogólnej budowy organizmu ludzkiego; szczegółowej budowy komórek, tkanek, narządów i
układów organizmu człowieka.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do :
posługiwania się właściwymi określeniami anatomicznymi w opisie stanu pacjenta;
rozpoznawania w organizmie człowieka poszczególnych narządów; określania prawidłowości
anatomicznych u człowieka.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu anatomii prawidłowej człowieka;
- przekonania o znaczeniu wiedzy z anatomii w praktyce pielęgniarskiej.
TREŚCI NAUCZANIA
Tematy wykładów:
1. Organizm człowieka jako całość.
2. Budowa komórek i tkanek.
3. Układ narządu ruchu.
4. Budowa kości.
5. Budowa mięśni
6. Anatomia układu pokarmowego.
7. 7.Anatomia układu oddechowego.
8. Układ krążenia.
9. Układ naczyniowy.
10. Układ krwiotwórczy.
11. Układ moczowy.
12. Układ płciowy.
13. Budowa i podział układu nerwowego, Ośrodkowy układ nerwowy. Obwodowy układ
nerwowy.
14. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe.
15. Układ narządów zmysłu.
16. Budowa skóry.
17. Układ wewnątrzwydzielniczy.
Tematy ćwiczeń:
1. Cytologia komórki.
2. Kości czaszki, kręgosłupa, miednicy i kończyn.
3. Budowa stawów, rodzaje. Układ więzadłowy.
39
4. Układ trawienia. Gruczoły trawienne. Otrzewna.
5. Przestrzeń zaotrzewnowa
6. Wielkie gruczoły jamy brzusznej
7. Górne i dolne drogi oddechowe.
8. Budowa serca. Krążenie duże, małe i płodowe.
9. Układ chłonny.
10. Układ moczowo-płciowy.
11. Krew. Układ czerwono i białokrwinkowy.
12. Budowa szpiku kostnego.
13. Mechanizmy obronne krwi.
14. Układ nerwowy autonomiczny.
15. Narządy czucia, smaku i powonienia.
16. Gruczoły wydzielania wewnętrznego.
17. Wydzieliny człowieka.
Metody nauczania:
wykład
dyskusja dydaktyczna
Wyniki nauczania przedmiotu ( zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności)
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- prawidłowości anatomiczne i topograficzne ciała ludzkiego; ogólną budowę człowieka;
- nazwy poszczególnych układów i narządów w języku polskim i łacińskim; budowę
makroskopową i położenie narządów poszczególnych układów; unaczynienie i unerwienie
poszczególnych narządów wydaliny i wydzieliny organizmu.
umie:
posługiwać się terminologią anatomiczną w języku polskim i łacińskim;
- określić położenie narządów;
- dokonać oceny położenia narządu,
jest odpowiedzialny za:
- prawidłowe posługiwanie się terminologią anatomiczną i topograficzną w języku polskim
- rozpoznawanie podstawowej terminologii łacińskiej w praktyce zawodowej.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego -I rok, I sem.
Literatura podstawowa:
1. Suder E., Brużewicz Sz. Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas dla studentów
licencjatów medycznych. Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2008.
2. Maciejewski R., Torres K.(red. Wyd. Pol.).Anatomia czynnościowa. Podręcznik dla
studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej i
dietetyki. Czelej / PZWL 2008.
3. Aleksandrowicz R.: Mały atlas anatomiczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2002.
4. Gołąb B.K.: Podstawy anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2000.
5. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie
40
PZWL, Warszawa 2003
6. Woźniak W.(red.): Anatomia człowieka - podręcznik dla studentów. Urban & Partner.
Wrocław 2001
Literatura uzupełniająca:
1. Fenais H., Dauber W.: Ilustrowana anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2003.
2. Gołąb B.K.: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii człowieka -Sobotta. Urban & Partner. Wrocław 2001.
4. Urbanowicz Z.: Podstawy anatomii człowieka. 1,11 Tom. Wydawnictwo Czelej. Lublin
2001.
5. Urbanowicz Z.: Anatomia człowieka. Słownik encyklopedyczny. Morpol. Lublin 2000.
41
Przedmiot: FIZJOLOGIA
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 60
Wykłady 15 +15 godz. Ćwiczenia 15 +15 godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 5 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych; funkcjonowania
poszczególnych układów i narządów; metod i sposobów oceny prawidłowości funkcjonowania
człowieka
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
oceny prawidłowości funkcjonowania człowieka w oparciu o kryteria czynnościowe;
oceny prawidłowości wyników laboratoryjnych.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu fizjologii człowieka;
- przekonania o znaczeniu wiedzy z fizjologii w praktyce pielęgniarskiej.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Funkcje życiowe człowieka.
2. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych.
3. Charakterystyka mięśni szkieletowych i gładkich oraz mięśnia sercowego.
4. Czucie, ruch, percepcja.
5. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie.
6. Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego.
7. Fizjologia układu dokrewnego.
8. Fizjologia serca.
9. Układ naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi.
10. Fizjologia układu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania.
11. Krążenie płucne i wymiana gazowa.
12. Fizjologia nerek, filtracja nerkowa.
13. Układ renina - angiotensyna.
14. Produkcja moczu. Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
15. Układ trawienny - czynności motoryczne i wydzielnicze. Hormony jelitowe. Trawienie
i wchłanianie substancji pokarmowych.
16. Fizjologia układu krwiotwórczego.
17. Przemiana materii.
18. Fizjologia wrażeń zmysłowych.
42
Tematy ćwiczeń:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Czynność komórek nerwowych i mięśniowych.
Skurcze mięśni, zmęczenie mięśni.
Odruchy rdzeniowe.
Metody pomiaru odruchów u człowieka.
Metody badania słuchu.
Metody badania wzroku.
Czucie dotyku, temperatury, bólu.
Wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
Przemiana energii i materii, regulacja równowagi wodno - elektrolitowej i
kwasowo- zasadowej.
Morfologia krwi.
Krzepnięcie krwi. Grupy krwi.
Mechanizmy regulacji tętna i ciśnienia tętniczego krwi.
Elektrokardiografia.
Metody oceny stanu układu krążenia.
Metody pomiarów czynności układu oddechowego.
Metody nauczania:
- wykład;
- wykład konwersatoryjny;
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- zasady funkcjonowania poszczególnych narządów i układów; związek pomiędzy
funkcjonowaniem poszczególnych układów i narządów;
- procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka;
umie:
- dokonać oceny funkcjonowania poszczególnych układów i narządów;
- analizować wyniki badań wydalin i wydzielin człowieka;
- wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu człowieka;
jest odpowiedzialny za:
- prawidłowe interpretowanie podstawowych, fizjologicznych parametrów życiowych człowieka
- znajomość norm w ocenie czynności poszczególnych narządów i układów
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego -I rok, II sem.
Literatura podstawowa:
1. Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. (dodruk 2008).Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
2. Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie
VII 2002
3. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i
klinicznej. PZWL, Warszawa 1989.
4. Wiliam F.,Ganong W.F.: Fizjologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994.
43
5. Michalin A, Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka , PZWL, Warszawa 2003.
6. Borodulin -Nadzieja L.(red.)Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów licencjatów
medycznych. Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. Kawiak J.,Mirecka J.,Olszewska M., Warchol J.: Podstawy cytofizjologii. PWN,
Warszawa 1998.
2. Kozłowski S., Nazar K.(red.): Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
3. Konturek S.: Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
1998.
4. Traczyk W.Z.(red.): Diagnostyka czynnościowa człowieka. Fizjologia stosowana.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
5. Atlas fizjologii człowieka Nettera - I wydanie polskie 2005 Urban & Partner
44
Przedmiot: GENETYKA
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu : 30
Wykłady-30godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: podstaw genetyki
medycznej;
- metod diagnostyki prenatalnej
- roli i znaczenia genetyki we współczesnej medycynie.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
rozpoznania podstawowych zaburzeń genetycznych.
C. Kształtowanie postawy studenta do: aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu genetyki
człowieka; przekonania o znaczeniu wiedzy z genetyki w praktyce pielęgniarskiej.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla).
2. Elementy embriologii, cytofizjologii i immunologii.
3. Kariotyp człowieka.
4. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią .
5. Środowisko a zmienność organizmu.
6. Mutacje genowe, chromosomowe.
7. Czynniki mutagenne.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- teoretyczne podstawy genetyki człowieka,
- rolę genetyki w leczeniu wybranych zaburzeń zdrowia
umie:
-wskazać wpływ genetyki na rozwój medycyny.
- określić zakres opieki nad człowiekiem z zaburzeniami genetycznymi
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy z genetyki w życiu zawodowym i pozazawodowym
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego -I rok, II sem.
45
Literatura podstawowa:
1. Srebniak M . I., Tomaszewska A. Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej. PZWL
2008.
2. Bal J.(red).Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej
Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
3. Bukała B. Biologia. Genetyka. Wydawnictwo OMEGA 2003.
4. Bradley J.T., Johnson D.R. Pober B.R., Mazurczak T. (red. Wyd. Pol.) Genetyka
medyczna. Notatki z wykładów PZWL 2008.
5. Węgleński P. (red).Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN 2006
6. Drewa G., Ferenc T. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo
Medyczne Urban & Partner 2003.
7. Friedman J.M.: Genetyka. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 1997.
8. Kornas -Biela D.: Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki
prenatalnej. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996.
9. Wojcierowski J.: Geny i genomy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca:
1. Winter PC, Hickey GH, Fletner HI: Genetyka. Krótkie wykłady . Wydawnictwo naukowe
PWN, Warszawa 2005.
2. Korf BR Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. Wydawnictwo
naukowe PWN,Warszawa 2000.
3. Bal J.: Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Springer PWN, Warszawa
1998.
4. Drewa G., Ferenc T.(red.): Podstawy genetyki dla studentów I lekarzy. Wydawnictwo
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.
46
Przedmiot: PSYCHOLOGIA
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 30 godzin
Wykłady-20 godz. Ćwiczenia- 25godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 3 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- istoty wybranych kierunków psychologii;
- anatomiczno-funkcjonalnych podstaw zachowania człowieka; uwarunkowań rozwoju
psychicznego człowieka;
- zachowania człowieka w sytuacjach trudnych, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- oceny stanu psychicznego pacjenta
- analizy zachowania celem ustalenia potrzeby włączenia
psychologa do opieki nad pacjentem
- współpracy z psychologiem w sytuacjach zawodowych
- korzystania z wiedzy psychologicznej
- radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, profilaktyki
zespołu wypalenia zawodowego.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii;
przekonania o znaczeniu wiedzy z anatomii w praktyce
pielęgniarskiej.
Treści nauczania :
Tematy wykładów:
1. Psychologia jako nauka. Przedmiot i cel psychologii. Działy i kierunki współczesnej
psychologii. Behawioryzm. Psychoanaliza. Psychologia humanistyczna. Psychologia
egzystencjalna. Kierunki i przedstawiciele psychologii w Polsce: Tomaszewski,
Reykowski i inni.
2. Osobowo - struktura, mechanizmy, rozwój.
3. Zachowanie człowieka w sytuacjach społecznych.
4.
Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby.
5.
Choroba jako sytuacja trudna. Pomoc psychologiczna w chorobie.
6. Stres a zdrowie. Zależności psychosomatyczne.
7. Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej.
47
8. Style komunikowania.
9. Przekazywanie i przyjmowanie informacji.
10. Wpływ sytuacji jatrogennych na relacje pielęgniarka-pacjent.
11. Specyficzne problemy związane z chorobą oraz niepełnosprawnością
Tematy ćwiczeń:
1. Fizjologiczne mechanizmy regulacji zachowania. Rola świadomości w regulacji
zachowania.
2. Wybrane aspekty anatomii funkcjonalnej mózgowia. Płaty czołowe, skroniowe,
ciemieniowe i potyliczne.
3. Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Procesy poznawcze. Wrażenia.
Spostrzeganie. Rola uwagi w poznawaniu rzeczywistości. Uczenie się i pamięć.
Procesy pamięciowe. Rodzaje pamięci. Proces myślenia. Myślenie a rozwiązywanie
problemów.
4. Rozwój psychiczny człowieka. Prawidłowości rozwoju psychicznego dziecka.
5. Osobowość. Rozwój osobowości. Struktura osobowości. Zaburzenia osobowości.
6. Emocje i uczucia. Działanie mózgowych systemów emocjonalnych. Rola uczuć i
emocji w życiu człowieka. Zaburzenia procesów emocjonalnych.
7. Charakterystyka rozwoju człowieka w poszczególnych okresach życia.
8. Sytuacja trudna w życiu człowieka. Sytuacja trudna a zachowanie człowieka. Choroba
jako sytuacja trudna. Choroba w życiu dziecka.
9. Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej. Style komunikowania.
Przekazywanie i przyjmowanie informacji.
10. Zespół wypalenia zawodowego. Przyczyny. Profilaktyka. Strategia samopomocy.
11. Psychologiczne problemy starzenia się.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- mechanizmy regulujące zachowanie człowieka;
- strukturę osobowości i jej zaburzenia;
- sytuację trudną i jej wpływ na zachowanie człowieka;
- psychologiczne problemy człowieka chorego;
- rolę i znaczenie elementarnej pomocy psychologicznej w działaniach
zawodowych pielęgniarki,
umie:
- ocenić rozwój psychiczny człowieka w poszczególnych okresach rozwojowych;
48
- postępować w sytuacjach zawodowych : wypadek, katastrofa, nagłe
zachorowanie;
- korzystać z wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej,
jest odpowiedzialny za: - wykorzystywanie wiedzy z psychologii w pracy
zawodowym i pozazawodowej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego -I rok,
I sem.
Literatura podstawowa:
1. Włodarczyk D. (red.) Jakubowska-Winecka A.: Psychologia w praktyce medycznej
PZWL 2007.
2. Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia . Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
3. Formański J. Psychologia. Podręcznik dla szkół medycznych (dodruk cyfrowy)
PZWL 2003.
4. Stuart-hamilton I. Psychologia starzenia się ZYSK I S-KA 2006 .
5. Formański J.: Psychologia środowiskowa. PZWL 2004.
6. Makara-studzińska M (red.), Iwanowicz-Palus G(red.) Psychologia w
położnictwie i ginekologii - seria Biblioteka Położnej PZWL 2008.
7. Kawczyńska-Butrym Z.(red.): Wsparcie społeczne w zdrowiu i w chorobie.
CMDNŚSM, Warszawa 1994.
8. Płotka A.: Zdrowy styl życia psychicznego. Neurocentrum, Lublin 2003.
9. Salmon P.: Psychologia w medycynie wspomaga współpracę z pacjentem i proces
leczenia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
10. SękH.(red.): Społeczna psychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa l993.
11. Freud A.: Ego i mechanizmy obronne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004
Literatura uzupełniająca:
1. Herzyk A.: Mózg, emocje, uczucia, analiza neuropsychologiczna.
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
2. Kaczmarek B.L.J.: Mózg, język, zachowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
4. Laguna M.: Budować obraz siebie. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.
5. Strelau J.(red.): Psychologia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
6. Martin G.N.: Neuropsychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
7. Wolska A: Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Oficyna
Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.
8. Kornas - Biela D.: Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego
genetycznego diagnostyki prenatalnej. TN KUL, Lublin 1996.
49
Przedmiot: ZDROWIE PUBLICZNE
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizacje przedmiotu: 20godzin
Wykłady-20 godz.
Samokształcenie - 5 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej :
- roli zdrowia publicznego w naukach medycznych
- antropologii człowieka w relacji do zdrowia
- wpływu czynników medycznych i pozamedycznych na zdrowie człowieka
- profilaktyki zachowań zdrowotnych przejawiających się w postaci narkomanii, alkoholizmu,
palenia tytoniu, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, psychicznych
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności :
- określania relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem
- wskazywania metod zapobiegania występowania i szerzenia się chorób wynikających z
nieprawidłowych zachowań zdrowotnych
- analizowania czynników wpływających na stan zdrowia pojedynczego człowieka, grupy
ludzi i społeczeństwa
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu zdrowia publicznego;
- przekonania o znaczeniu wiedzy ze zdrowia publicznego w praktyce pielęgniarskiej
Treści nauczania:
Tematy wykładów:
1. Podstawowa terminologia w zdrowiu publicznym: zdrowie jednostki i zbiorowości;
zdrowie w wybranych dyscyplinach: pedagogice, psychologii, socjologii, medycynie,
pielęgniarstwie. Koncepcje zdrowia człowieka w programach WHO, Narodowym
Programie Zdrowia i innych. Zachowania zdrowotne. Potrzeby zdrowotne. Zdrowy styl
życia. Problemy zdrowotne. Czynniki ryzyka. Zagrożenie. Choroba.
2. Zdrowie publiczne kulturowe i społeczne.
3. Ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.
4. Zagrożenia ekologiczne i zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i
pracy.
5. Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata.
6. Interdyscyplinarna rola zdrowia publicznego. Rola i zadania zdrowia publicznego.
Zdrowie publiczne na tle innych dyscyplin naukowych.
7. Uwarunkowania stanu zdrowia. Wpływ biologicznych czynników środowiskowych na
zdrowie człowieka i społeczeństwa. Wpływ środowiska człowieka na zdrowie.
50
8. Polityka zdrowotna państwa. Problemy i strategie zdrowotne. Programy zdrowotne.
Narodowy Program Zdrowia.
9. Podstawowe zagrożenia zdrowotne. Choroby cywilizacyjne. Profilaktyka chorób
cywilizacyjnych.
10. Rola pielęgniarki w realizacji zadań zdrowia publicznego.
Metody nauczania:
Wykład konwersatoryjny; dyskusja
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka i społeczeństwa
- politykę zdrowotną państwa
- programy zdrowotne
- zagrożenia zdrowia dla poszczególnych grup społecznych przy uwzględnieniu
zmiennych takich jak: wiek, miejsce zamieszkania, nauki i pracy,
umie:
- określić zakres profilaktyki zagrożeń w stosunku do człowieka, grup ludzi i
społeczności
- charakteryzować problemy zdrowotne oraz określać strategie ich rozwiązywania,
- kreślić rolę i zadania pielęgniarki w profilaktyce zagrożeń zdrowia,
- planować udział w ochronie zdrowia publicznego zgodnie z kompetencjami
pielęgniarki
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy ze zdrowia publicznego w pracy zawodowej i
pozazawodowej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego -I rok, I
semestr
Literatura podstawowa:
1. Czupryna A., Piździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. Zdrowie publiczne. Tom I
Wydawnictwo: Vesalius 2000.
2. Czupryna A., Piździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. Zdrowie publiczne. Tom II
Wydawnictwo: Vesalius 2001.
3. Dobrowolska B., Mielczarek-Pnkiewicz E.: Opieka nad zdrowiem pracowników w
środowisku pracy. Instytut Medycyny Pracy. Łódź, 1992.
4. Gniazdowski A.: Promocja zdrowia w miejscu pracy: teoria i zagadnienia praktyczne.
Instytut Medycyny pracy. Łódź, 1994.
5. Kulik T.B., Latalski M.(red.): Zdrowie publiczne. Podręcznik dla
studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii
Medycznych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
4. Kulik T.B., Wrońska I.(red.): Zdrowie w medycynie i naukach
społecznych. Wydział Nauk Społecznych KUL, Stalowa Wola, 2000.
5. Kulik T.B.(red.): Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny. Fundacja Uniwersytetu
51
6.
7.
8.
KUL. Stalowa Wola, 2002.
Makara-Studzińska M., Karakuła H., Kulik T.B.: Rodzina w zdrowiu i chorobie. Polskie
Towarzystwo Medycyny Ogólnej i Rodzinnej. Lublin, 2001.
Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku PZWL
2009
Latalski M.: Zdrowie publiczne . AM Lublin 1999
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
Chopra D.: Twórzmy zdrowie: przez profilaktykę ku doskonałości. Wydawnictwo
PWN. Warszawa 1994..
Dawydzik L.T.: Ochrona zdrowia pracujących. Poradnik dla lekarzy i pracodawców.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
Indulski A., Jethon A., Dawydzik L.T.(red.): Zdrowie Publiczne. Oficyna Wydawnicza
EVSP, Łódź 2000.
Włodarczyk C. (red.) Shickle D. (red.), Czabanowska K. ( red). Moran N., E.
(red.)Zdrowie publiczne w krajach europejskich – wybrane zagadnienia etyczne
Na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN . Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007.
52
Przedmiot: ZDROWIE PUBLICZNE: EPIDEMIOLOGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 15
Wykłady-15 godz.
Samokształcenie - 5 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- procesu epidemiologicznego;
- epidemiologii chorób zakaźnych;
- epidemiologii wybranych chorób niezakaźnych.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- postępowania w przypadkach zakażeń
- zapobiegania procesom zakaźnym.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu
epidemiologii;
- przekonania o znaczeniu wiedzy z
epidemiologii w praktyce pielęgniarskiej.
Treści nauczania:
Tematy wykładów:
1. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Zdrowie i sposoby jego definiowania. Metody
pomiaru zdrowia. Pozytywne i negatywne wskaźniki zdrowia.
2. Zagrożenia ekologiczne i zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i
pracy.
3. Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata.
4. Choroby społeczne.
5. Analiza występowania wybranych chorób.
6. Profilaktyka i prewencja chorób - cele, zadania, formy.
7. Programowe działania na rzecz zdrowia.
8. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w Polsce. Metody niszczenia drobnoustrojów oraz
dróg szerzenia.
9. Epidemiologia zakażeń szpitalnych. Procedury zwalczania zakażeń szpitalnych.
10. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych. Epidemiologia zakażeń wirusami
WZW. Wirusowe zapalenie wątroby typu A,B,C. Profilaktyka WZW.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
53
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- podstawowe pojęcia epidemiologiczne;
- wskaźniki zdrowia i choroby; przyczyny i
- proces szerzenia się zakażeń; zakażenia
szpitalne;
- epidemiologię szczegółową chorób zakaźnych;
- epidemiologię szczegółową chorób niezakaźnych;
- metody zapobiegania i ograniczania dróg szerzenia się zakażeń;
umie:
-stosować sposoby zapobiegania i zwalczania zakażeń;
-wskazać drogi szerzenia się zakażeń,
jest odpowiedzialny za:
-wykorzystywanie wiedzy z epidemiologii w pracy zawodowej
i pozazawodowej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego -I rok, I sem.
Literatura podstawowa:
1. Brzeziński Z. J., Szamotulska K.: Epidemiologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2000.
2. Bzdęga J. (red.), Gębka -Kuczerowska A. Epidemiologia w zdrowiu publicznym PZWL
2010.
3. Jabłoński L.(red.): Epidemiologia - podręcznik dla lekarzy i studentów.
Wydawnictwo „Folium", Lublin 1999.
4. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.(red.): Zakażenia i zarażenia człowieka.
Epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2001.
5. Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL , Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
1.
Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda T.: Bioterroryzm. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
2.
Jabłoński L.(red.): Sanoiogia - nauka o zdrowiu społeczeństwa: podręcznik dla
studentów i osób specjalizujących się w dziedzinie epidemiologii i medycyny
społecznej.
3.
Prokopowicz D (red): Zakażenia. Obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie.
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002.
54
Przedmiot: ZDROWIE PUBLICZNE: ORGANIZACJA OCHRONY
ZDROWIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu : 20
Wykłady-20 godz.
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- funkcjonowania organizacyjnego i prawnego ochrony zdrowia w Polsce
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- wykorzystywania wiedzy o systemie ochrony zdrowia w praktyce zawodowej.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu organizacji ochrony zdrowia;
- przekonania o znaczeniu wiedzy z organizacji ochrony zdrowia w praktyce
pielęgniarskiej.
Treści nauczania:
1. Systemy opieki zdrowotnej
struktura
organizacyjna,
cele, zadania.
2. Rynek usług zdrowotnych.
Źródła finansowania opieki
zdrowotnej.
3. Budżet, a wydatki na opiekę zdrowotną.
4. Podstawowa opieka zdrowotna.
5. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
6. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
7. Wybrane aspekty wysoko specjalistycznych usług medycznych.
8. Marketing usług medycznych.
9. Uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia.
10. Udział budżetu państwa i organów samorządowych w planowaniu wydatków na opiekę
zdrowotną.
11. Naliczanie kosztów usług medycznych.
12. Istota i znaczenie jakości usług medycznych. Główne instrumenty pomiaru jakości usług
medycznych. Standardy. Akredytacja.
13. Projekt budżetu na opiekę zdrowotną w wybranej placówce służby zdrowia.
14. Struktura i zasoby pielęgniarstwa.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania:
55
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- uwarunkowania organizacyjno-prawne systemu opieki zdrowotnej;
- zasady funkcjonowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- zasady finansowania usług medycznych i opieki zdrowotnej;
- uwarunkowania zmian w polskiej ochronie zdrowia,
umie:
- określić aktualne problemy ochrony zdrowia
- wskazać sposoby poprawy jakości opieki;
różnicować modele systemów opieki zdrowotnej i ich finansowanie;
- wskazać zasady rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej;
opracować marketing usług medycznych, jest
odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy z organizacji ochrony zdrowia w pracy zawodowej i
pozazawodowej.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego I rok
I sem
Literatura podstawowa:
1. Hauke E.: Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu. Centrum Organizacji i
Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995.
2. Kulis J., Stylo W., Curzydło A.: Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej.
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Yesalius", Kraków 1999.
3. Lenartowicz H.: Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. Centrum Edukacji
Medycznej. Warszawa 1998.
4. Program akredytacji szpitali. Standardy akredytacyjne. CMJ, Kraków 1998.
5. Włodarczyk C.: Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej.
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Yesalius", Kraków 1998.
6. Włodarczyk C.: Reformy zdrowotne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2003.
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
Fedorowski J.J., Niżankowski R.(red.): Ekonomika medycyny. Kompendium dla
lekarzy i studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
Getzen T.E.: Ekonomika zdrowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Latalski M., Braun R.N., Kuszewski K.: Lekarz ogólny. Założenia i
organizacja pracy. Lublin 1992.
Putz J.: Procesy przekształceń w ochronie zdrowia-bariery i możliwości. IPiS,
Warszawa 1996.
Szczepska M.: Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce i w Europie. Centrum Edukacji
Medycznej. Warszawa 1996.
Mierzecki A ,Januszewski A. (red).: Zarządzanie praktyką lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo „Aksis”.
56
Przedmiot: ZDROWIE PUBLICZNE: HIGIENA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu :15
Wykłady-15 godz.
Samokształcenie - 5 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- roli zadań higieny;
- właściwości atmosfery, hydrosfery i stratosfery; zagrożeń
tkwiących w otoczeniu człowieka; sposobów niwelowania
czynników szkodliwych z otoczenia.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
eliminowania czynników szkodliwych w środowisku życia, nauki i pracy człowieka.
C. Kształtowanie postawy studenta do: aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu higieny;
przekonania o znaczeniu wiedzy z higieny w praktyce pielęgniarskiej.
Tematy wykładów:
1. Higiena. Zakres zadań medycyny zapobiegawczej. Higiena i jej rola w promocji
zdrowia.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Higiena nauki i pracy.
Higiena w zakładach opieki zdrowotnej.
Podstawowe elementy środowiska i ich wpływ na zdrowie człowieka.
Higiena żywności i żywienia.
Warunki i zasady higieny w żywieniu .
Prawne aspekty higieny i ochrony środowiska w Polsce. Instytucje centralne i lokalne.
Podstawy ekologii środowiska. Programy ekologiczne. Wybrane aspekty polityki
ekologicznej w Polsce i świecie.
9. Czynniki mikroklimatyczne i klimatyczne w otoczeniu człowieka.
Tematy ćwiczeń :
1. Zanieczyszczenia powietrza pyłowe i ich wpływ na organizm człowieka.
2. Zanieczyszczenia powietrza gazowe i ich wpływ na organizm człowieka.
3. Monitorowanie stanu zanieczyszczeń.
4. Zanieczyszczenia gleby i ich wpływ na organizm człowieka. Monitorowanie stanu
zanieczyszczeń. Gospodarka odpadami.
5. Czynniki fizyczne w otoczeniu człowieka. Hałas. Wibracja. Oświetlenie. Pomiary,
wskaźniki, normy.
6. Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne w otoczeniu człowieka. pacjentów
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny,
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
57
- czynniki zagrożenia w środowisku życia człowieka;
- zasady higieny ciała, otoczenia i żywności;
- metody monitorowania zanieczyszczeń;
- zasady higieny w placówkach służby zdrowia;
- podstawy polityki ekologicznej umie:stosować metody poprawy warunków środowiska życia
człowieka;
Umie:
- stosować zasady higieny w domu, szkole i miejscu pracy;
- stosować zasady higieny w placówkach ochrony zdrowia,
Jest odpowiedzialny za:
- zapewnianie higieny w środowisku zamieszkania, nauki i pracy
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego I rok I
semestr
Literatura podstawowa:
1. Korczak C.: Higiena. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
2. Bilski B. (red.) Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia.
Wydawnictwo AM Poznań 2009
3. Marcinkowski J.T.(red-): Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
4. Marcinkowski J.T.: Podstawy higieny. Yolumed, 1997.
5. Zakrzewski S.F.: Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997.
6. Karczewski J. K.: Higiena dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin
2003.
Literatura uzupełniająca:
1. Jethon Z., Grzybowski A.(red.): Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
2. Kurnatowska A.: Ekologia .Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
3. Greene T.C., Fisher J.D.,Bell P.A., Bum A.: Psychologia środowiska. GWP, Gdańsk
2004.
58
Przedmiot: BIOCHEMIA Z BIOFIZYKĄ
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 30 godzin
Wykłady- 15 + 15 II sem
Samokształcenie 8 +7 II sem
ETCS - 2 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zjawisk chemicznych zachodzących w organizmie człowieka;
- podstawowych prawidłowości biochemicznych w organizmie
- zasad działania aparatury najczęściej wykorzystywanej w medycynie;
- rodzajów aparatury wykorzystywanej przez pielęgniarkę.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- ceny prawidłowości biochemicznego funkcjonowania organizmu człowieka, obsługi urządzeń i
aparatury medycznej, wykorzystywania aparatury w diagnozowaniu i pielęgnowaniu pacjentów.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- odpowiedzialności za wykorzystywanie wiedzy z biochemii i biofizyki w pracy zawodowej.
Treści kształcenia
Tematy wykładów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego.
Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim.
Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Węglowodany i ich przemian.
Tłuszcze i ich przemiana.
Witaminy i związki mineralne. Pierwiastki śladowe.
Biochemia tkanek i narządów człowieka. Biochemia układu pokarmowego, moczowego,
krwiotwórczego.
8. Regulacja hormonalna przemian metabolicznych w organizmie człowieka.
9. Mikroskopia w badaniach medycznych.
10. Rodzaje mikroskopów wykorzystywanych w naukach medycznych i mechanizm
działania.
11. Ultrasonograf. Echokardiograf. Zasady działania.
12. Podstawy fizyczne i techniczne rentgenodiagnostyki. Wybrane zagadnienia z
radiobiologii.
13. Podstawy działania tomografu komputerowego.
14. Jądrowy rezonans magnetyczny.
15. Zasady działania wybranej aparatury medycznej wykorzystywanej przez pielęgniarkę.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
- pokaz z instruktażem
59
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- przemiany biochemiczne w organizmie człowieka;
- regulację hormonalną przemian metabolicznych w organizmie człowieka;
- mechanizm działania aparatury i urządzeń dla celów diagnostycznych i
leczniczych w ochronie zdrowia;
- rodzaje urządzeń i aparatury;
- zasady działania i sposoby użytkowania
umie:
- posługiwać się terminologią biochemiczną;
- wyjaśnić zasady trawienia i wchłaniania tłuszczy , białek i węglowodanów;
- wskazać związek pomiędzy poszczególnymi przemianami w organizmie
człowieka.
- obsługiwać urządzenia i aparaturę medyczną;
- posługiwać się urządzeniami i aparaturą wykorzystywaną w ratowaniu życia i
zdrowia
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy z biochemii i biofizyki w pracy zawodowej i pozazawodowe
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego -I rok, IIsem.
Literatura podstawowa:
1.
Pasternak K. Biochemia. Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich
Czelej / PZWL 2005
2. Jaroszyk F.(red.): Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
3. Murray R.K. i in.: Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
4. Pasternak K.: Biopierwiastki w praktyce medycznej. Instytut Edukacji Zdrowotnej i
Opieki Człowieka, Lublin 2000.
Literatura uzupełniająca:
1. Dembińska A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii
klinicznej. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.
2. Hrynkiewicz A.Z., Rokita E.: Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i
ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
3. Terlecki J.(red.): Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podręcznik dla
studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
60
Przedmiot: FARMAKOLOGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu : 45 godzin
Wykłady-20 godz. Ćwiczenia- 25godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 4 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: farmakoterapii w
chorobach poszczególnych układów i narządów;
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: postępowania w trakcie stosowania
farmakoterapii; przestrzegania zasad podczas stosowania leków
C. Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy
z zakresu farmakologii,
przekonania o roli i znaczeniu farmakoterapii, odpowiedzialności pielęgniarki w opiece nad
podopiecznym leczonym farmakologicznie
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Grupy leków i mechanizmy ich działania.
2. Farmakologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, układu
oddechowego, układu moczowego, przewodu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania
wewnętrznego.
3. Krew i środki krwiozastępcze.
4. Objawy uboczne działania leków.
5. Interakcje między lekami. Źródła informacji o lekach.
6. Lekozależność .
7. Środki dezynfekcyjne.
8. Antybiotyki, podział, mechanizm działania. Sulfonamidy.
9. Hormony i terapia hormonalna.
Tematy ćwiczeń:
1. Receptura. Postacie leków. Dawki, sposoby obliczania. Drogi podawania leków. Sposoby
zapisywania leków na recepcie.
2. Grupy leków psychotropowych.
3. Leki stosowane w anestezjologii.
4. Leki przeciwbólowe narkotyczne i nienarkotyczne.
5. Szczepionki i surowice.
6. Witaminy i mikroelementy. Preparaty wielo witaminowe.
61
Metody dydaktyczne:
- wykład
- dyskusja sytuacyjna
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- podstawy farmakodynamiki i farmakokinetyki leków;
- postacie leków
- grupy leków i ich mechanizm działania;
- rodzaje leków stosowanych w chorobach poszczególnych układów i narządów;
- interakcje między lekami oraz pożywieniem,
umie:
- wymienić grupy leków stosowanych w schorzeniach poszczególnych narządów i
układów; scharakteryzować grupy leków;
- omówić mechanizm działania poszczególnych leków;
- wskazać interakcje leków z pożywieniem,
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy z farmakologii w pracy zawodowej i pozazawodowej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego -I rok, II sem.
Literatura podstawowa:
1. Rajtar-Cynke G.( red). Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów
wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych. Czelej / PZWL 2007
2. Bożkowa K., Prokopczyk J.: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku
rozwojowego. PZWL, Warszawa 1993.
3. Herman Z., Kołada K.: Farmakologia. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. PZWL,
Warszawa 1991.
4. Rajtar-Cynke G.(red.): Farmakologia - podręcznik dla studentów I absolwentów
Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
5. Wielosz M.: Receptura. Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin
2000.
Literatura uzupełniająca:
1. Danysz A.(red.): Kompendium farmakologii i farmakoterapii dla lekarzy,
farmaceutów i studentów. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław
2002.
2. Janiec W.(red.): Kompendium farmakologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2001.
3. Kostowski W.(red.): Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001.
4. Kubikowski P., Kostowski W.: Farmakologia - podstawy farmakoterapii klinicznej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
5. LtillmanH., Mohr K., Ziegler A., Bieger D.: Kieszonkowy atlas farmakologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
62
Przedmiot: MIKROBIOLOGIA Z PODSTAWAMI PARAZYTOLOGII
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu :45 godzin
Wykłady-25 + 20 godz.
Samokształcenie - 5 + 10 godz .
ETCS - 2 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- właściwości morfologicznych i fizjologicznych drobnoustrojów ;
- metod diagnostycznych w mikrobiologii;
odrębności poszczególnych grup drobnoustrojów;
- podstaw immunologii człowieka.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- rozpoznawania poszczególnych drobnoustrojów;
- pobierania i transportowania materiału do badań mikrobiologicznych
wykonywania testów alergicznych.
C. Kształtowanie postawmy studenta do: - pogłębiania wiedzy z
zakresu mikrobiologii i immunologii
Treści nauczania : Tematy wykładów:
1. Wprowadzenie do mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii i parazytologii.
2. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych.
3. Morfologia i fizjologia komórki bakteryjnej.
4. Morfologia otoczenia i ciała ludzkiego.
5. Chorobotwórczość , drogi szerzenia się zarazków w ustroju.
6. Elementy immunologii i epidemiologii chorób zakaźnych.
7. Pobieranie i wysyłanie materiału do badań mikrobiologicznych.
8. Zagrożenia chorobami zakaźnymi w Polsce i na świecie.
9. Zakażenia HIV, AIDS, wirusowe zapalenie wątroby.
10. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego.
11. Neuroinfekcje.
12. Zakażenia szpitalne.
Treści nauczania : Tematy wykładów:
13. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej i serodiagnostyki.
14. Charakterystyka wybranych grzybów i riketsji.
15. Mikroflora organizmu ludzkiego, a patogeneza. Mechanizmy obronne organizmu.
16. Wybrane zagadnienia z immunologii. Układ immunologiczny. Odporność.
17. Podstawy parazytologii
18. Zasady diagnostyki i leczenia
19. Dezynsekcja i deratyzacja.
20. Metody pobierania i transportu materiału do badania. Zasady przygotowywania i
pobierania materiału do badań.
63
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu;
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
różnice morfologiczne i fizjologiczne pomiędzy poszczególnymi grupami
drobnoustrojów;
- wpływ poszczególnych drobnoustrojów na organizm;
- metody diagnostyczne stosowane w mikrobiologii;
- sposoby uodparniania czynnego i biernego; istotę
odporności człowieka;
- mechanizm schorzeń alergicznych;
umie:
- zróżnicować właściwości poszczególnych grup drobnoustrojów
chorobotwórczych;
- analizować wyniki badań mikrobiologicznych i serologicznych
- rozpoznać najczęściej występujące robaki obłe
Postępować z pacjentem zainfekowanym robakami obłymi
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy z mikrobiologii w pracy zawodowej i pozazawodowej.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego -I rok II
semestr
Literatura podstawowa:
1. Anusz Z.: Mikrobiologia i parazytologia lekarska. Podręcznik dla szkół
medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
2. Heczko P. B.(red.) Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i
ratowników medycznych. PZWL 2007.
3. Yirella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław
2000.
4. Zaremba M.L., Borowski J.: Podstawy mikrobiologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1994.
5. Zembala M., Górski A.(red.): Zarys immunologii klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
1. Collier L., Oxford J.: Wirusologia. Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i
mikrobiologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
2. Jakóbisiak M.(red.): Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. ZawiszaE., Samoliński B.: Choroby alergiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1998.
64
Przedmiot: PATOLOGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 60 godzin
Wykłady- 30 + 30godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 5 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- ogólnych procesów patologicznych w organizmie człowieka;
- nieprawidłowości funkcjonowania poszczególnych układów ł narządów;
- stanów i chorób wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania układów i
narządów.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- rozpoznawania nieprawidłowości w czynnościach poszczególnych układów i
narządów;
- wyjaśniania patomechanizmu zaburzeń czynnościowych w organizmie człowieka.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu patologii,
- przekonania o znaczeniu wiedzy z patologii w praktyce pielęgniarskiej.
Treści nauczania:
Tematy wykładów:
1. Patofizjologia ogólna; uszkodzenie komórki i martwica, zapalenia, nowotwory, obrzęki
2. Dynamika procesu chorobowego
3. Patofizjologia układu oddechowego (astma oskrzelowa, obrzęk płuc, ostra niewydolność
oddechowa, serce płucne, choroby restrykcyjne płuc, POCHP)
4. Patofizjologia układu sercowo – naczyniowego ( choroba niedokrwienna, zawał serca,
obrzęk płuc, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze)
5. Patofizjologia układu pokarmowego (choroby czynnościowe, choroby przełyku, żołądka,
jelit).
6. Patofizjologia układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, rdzeniowy zanik mięśni,
zaburzenia mowy i funkcji poznawczych, choroba Parkinsona)
7. Patofizjologia układu wydzielania wewnętrznego (choroby przysadki mózgowej,
wybrane choroby tarczycy, cukrzyca, choroby nadnerczy)
8. Patofizjologia układu moczowego (ostra niewydolność nerek, zespół nerczycowy,
kamica nerkowe, nadciśnienie tętnicze nerkopochodne)
9. Patofizjologia tkanki łącznej. Zaburzenia metabolizmu tkanki łącznej. Zapalenia
idiopatyczne.
10. Patofizjologia układu krwiotwórczego (anemie, nadkrwistości, białaczki – wybrany
przykłady
11. Patofizjologia układu hemostazy (hemofilia, DIC)
12. Patofizjologia układu płciowego, wybrane przykłady.
.
65
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
- dyskusja
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- podstawową terminologię z zakresu patologii
- podstawowe mechanizmy zjawisk patologicznych
- przyczyny zaburzeń funkcjonowania poszczególnych narządów i układów;
- zjawisko starzenia się organizmu,
student umie :-definiować podstawowe procesy patologiczne,
nazywać i charakteryzować poszczególne etapy choroby
- nazwać poszczególne rodzaje zaburzeń w patofizjologii człowieka;
rozpoznać nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych układów,
różnicować zapalenie, zmiany wsteczne i postępowe wskazać patomechanizm
powstawania chorób narządów i układów, scharakteryzować proces starzenia się
organizmu,
- przedstawić mechanizm zaburzeń poszczególnych narządów i układów jest
odpowiedzialny za:
wykorzystywanie wiedzy z patologii w praktyce zawodowej, posługiwanie się
normami, literaturą fachową systematyczność pogłębiania wiedzy
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego -I rok, II sem.
Literatura podstawowa:
1. Thor P.: Podstawy patofizjologii człowieka. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 2001
2. Guzek J.W.: Patofizjologia człowieka w zarysie. (dodruk 2008). Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008.
3. Kruś S.: Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
4. Stevens A., Lowe J.Patologia CZELEJ 2005.
5. Maśliński S., Ryżewski J.: Patofizjologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1998.
6. Znachorska -Markiewicz B., Wałecka E.: Patofizjologia kliniczna. Volumed, Wrocław
2001.
Literatura uzupełniająca:
1. Kruś S.(red.): Anatomia patologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
2. Tchórzewski H.: Wykłady z patofizjologii. Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź 1990.
66
Przedmiot: BADANIA FIZYKALNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizacją przedmiotu : 30godzin
Ćwiczenia- 30 godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 2 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: zakresu i
charakteru badań fizykalnych dla celów pielęgnowania, interpretowania uzyskanych wyników
badania fizykalnego,
- różnic w badaniu fizykalnych dzieci i dorosłych,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- przygotowania pacjenta do badania fizykalnego,
wykonywania badania fizykalnego poszczególnych narządów i układów u dorosłego i
u dziecka.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności oceny stanu zdrowia za pomocą badania
fizykalnego
Treści nauczania
1. Pacjent jako podmiot w badaniu fizykalnym.
2. Zakres badania fizykalnego dla celów pielęgnowania.
3. Zakres i charakter badania fizykalnego u dzieci. Dokumentowanie wyników badania.
4. Zakres i charakter badania fizykalnego u dorosłych.
5. Badania fizykalne w ocenie stanu układu oddechowego. Dokumentowanie wyników badania.
6. Badanie gruczołu piersiowego. Dokumentowanie wyników badania.
7. Badania fizykalne w ocenie stanu układu pokarmowego. Dokumentowanie wyników badania.
8. Badanie jamy brzusznej. Dokumentowanie wyników badania
9. Badania fizykalne w ocenie stanu układu krążenia i serca. Dokumentowanie wyników badania
10. Ocena stanu skóry i błon śluzowych. Dokumentowanie wyników badania
11. Ocena stanu narządów zmysłu. Dokumentowanie wyników badania
12. Ocena stanu układu mięśniowo-szkieletowego. Dokumentowanie wyników badania
13. Ocena stanu narządów płciowych. Dokumentowanie wyników badania
14. Ocena stanu układu moczowego. Dokumentowanie wyników badania
15. Ocena stanu układu nerwowego. Dokumentowanie wyników badania
16. Dokumentacja kliniczna pacjenta.
Metoda nauczania:
pokaz z instruktażem,
- ćwiczenia
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności, i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- istotę i cel badań fizykalnych,
- różnicę w badaniu fizykalnym dzieci i dorosłych,
- zasady przeprowadzania badania fizykalnego, wyniki uzyskane w badaniu fizykalnym
67
umie:
- stosować zasady obowiązujące przy wykonywaniu badań fizykalnych,
- wykonać badanie fizykalne poszczególnych narządów i układów,
- dokonać oceny uzyskanych wyników,
jest odpowiedzialny za :
przestrzeganie prawa pacjenta do intymności podczas badania.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - II rok, II sem.
Literatura podstawowa:
1. Dyk D.( red).Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych :
PZWL 2010. 2. Krajewska-Kułak E. (red.), Szczepański M. (red). Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i
położnych Czelej / PZWL 2008.
3. Epstein O., Perkin G.D., de Bono D.P., Cookson J.: Badanie kliniczne. Wydawnictwo Czelej,
Lublin 2001.
4. Course C.: Wywiad i badanie przedmiotowe. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2005.
5.. Straburzyński G.: Medycyna fizykalna. PZWL, Warszawa 1997.
Literatura uzupełniająca
1. Gołąb B.K.: Zarys anatomii czynnościowej układu oddechowego. Ośrodek Doradztwa i
Szkolenia. Jaktorów 1998.
2. Tatoń J., Czech A.: Ogólna diagnostyka internistyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1991.
68
Przedmiot: DIETETYKA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu:
Ćwiczenia: 15 godzin II semestr
Samokształcenie: 30 godzin II semestr
ECTS: 2
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do zinterpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zasad racjonalnego odżywiania dzieci, młodzieży i dorosłych,
zasady leczenia dietetycznego
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
określania zakresu żywienia w stanie zdrowia i choroby
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu żywienia człowieka w stanie zdrowia i
choroby.
TREŚCI
NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1.Ocena stanu odżywiania i sposobu żywienia.
2.Niedożywienie i jego następstwa.
3. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
4.Zasady żywienia dzieci i młodzieży.
5. Zasady żywienia człowieka chorego.
6. Zasady żywienia w chorobach układu krążenia.
7. Zasady żywienia w chorobach przewodu pokarmowego
8. Zasady żywienia w chorobach wątroby i dróg żółciowych
9. Zasady żywienia w chorobach układu moczowego
10. Zasady żywienia w chorobach układu krwiotwórczego
11. Zasady żywienia w chorobach alergicznych.
12. Żywienie chorych ze zwiększonym katabolizmem.
13.Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym.
Metoda nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna:
- metody oceny stanu odżywienia z wykorzystaniem np. metod antropometrycznych
i biochemicznych, przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, zasady żywienia człowieka
zdrowego i chorego, wyjaśnienie rodzaju i następstw niedożywienia, dostosowanie żywienia do
potrzeb chorego,
- monitorowanie chorego żywionego dojelitowe i
pozajelitowo,
69
umie:
- przekazywać choremu informacje dotyczące żywienia,
określać diety stosowane w żywieniu człowieka chorego
jest przekonany o: znaczeniu diety w zdrowiu i chorobie
człowieka, systematyczności pogłębiania wiedzy z zakresu
dietetyki
- konieczności respektowania diety w stanach chorobowych.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - I rok, II
semestr
Literatura podstawowa:
1. Ciborowska M., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
2. Dzieniszewski J.(red.): Podstawy naukowe żywienia w szpitalach. IŻiŻ, Warszawa 2001.
3. Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M.: Dietetyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1999.
4. Gawędzki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN,
Warszawa 1995.
5. Socha J.: Żywienie dzieci zdrowych i chorych. PZWL, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. Kunachowicz H.(red.): Dieta bezglutenowa - co wybrać?. Wartość odżywcza produktów i
potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
2. Jarosz M., Dzieniszewski J. Żywienie osób w wieku starszym - Seria Instytut Żywności i
Żywienia zaleca. PZWL 2008
3. Wieczorek-Chełmińska Z. Żywienie w chorobach nowotworowych PZWL 2006.
4. Ziemiański S.(red.): Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
5. Wieczorek-Chełmińska Z.: Nowoczesna dietetyczna książka kucharska.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
6. Wieczorek-Chełmińska Z.: Zasady żywienia i dietetyka stosowana. PZWL, Warszawa 1992.
7. Wieczorek-Chełmińska Z.: Żywienie człowieka w chorobach wątroby, dróg
żółciowych i trzustki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
8. Krawczyński M.(red.) Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie Wydawnictwo HelpMed 2008
70
Przedmiot: RATOWNICTWO MEDYCZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 55
Wykłady: 10 godzin II semestr
Ćwiczenia: 15 godzin II semestr
Samokształcenie: 30 godzin II semestr
ECTS: 2
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- poczucia odpowiedzialności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia człowieka
TREŚCI NAUCZANIA
Tematy wykładów:
1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Organizacja i funkcjonowanie systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.
3. Medycyna ratunkowa jako element systemu bezpieczeństwa publicznego.
4. Pierwsza pomoc przedlekarska w miejscu zdarzenia,
5. Postępowanie na miejscu zdarzenia lub nagłego zagrożenia życia. Zasady wzywania pomocy
specjalistycznej, w tym medycznej.
6. Stany zagrożenia życia - interwencje będące w zakresie kompetencji pielęgniarskich.
7. Udzielanie pierwszej pomocy w obrażeniach wielonarządowych.
8. Ocena stanu poszkodowanego.
9. Wyróżniki medycyny katastrof. Fazy akcji ratunkowej. Organizowanie akcji ratunkowej.
10. Modele i zasady współpracy międzynarodowej.
11. Współczesne zagrożenia pochodzenia naturalnego i technicznego. Zarządzanie kryzysowe w
katastrofach, klęskach żywiołowych. Zabezpieczenie medyczne katastrof. Prawa człowieka w
sytuacjach nadzwyczajnych.
12. Ocena stanu życia i zdrowia w miejscu katastrof, segregacja chorych, przygotowanie
poszkodowanych do transportu. Współpraca z jednostkami ratownictwa medycznego.
13. Postępowanie ratownicze w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz sytuacjach
szczególnych skażenia: chemicznego, radiacyjnego i biologicznego.
Tematy ćwiczeń:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pierwsza pomoc. Zabezpieczenie rannego i/lub chorego przed dodatkowymi urazami.
Pierwsza pomoc w zranieniach i w krwotokach.
Pierwsza pomoc w urazach ręki i w złamaniach kończyny górnej i barku.
Pierwsza pomoc w złamaniach kończyny dolnej.
Pierwsza pomoc w amputacji urazowej.
Pierwsza pomoc w uszkodzeniach kręgosłupa. Ogólne zasady postępowania.
71
7. Pierwsza pomoc w urazach czaszki.
8. Pierwsza pomoc w urazach klatki piersiowej.
9. Pierwsza pomoc w urazach jamy brzusznej.
10. Pierwsza pomoc w urazach miednicy.
11. Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w nosie, gardle, przełyki, oku i uchu,
12. Pierwsza pomoc w rażeniu prądem i piorunem.
13. Pierwsza pomoc w przypadku utonięć.
14. Pierwsza pomoc w sytuacji duszenia.
15. Pierwsza pomoc w przypadku użądleń i ukąszeń.
16. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń i odmrożeń.
17. Pierwsza pomoc w zatruciach. Zasady i procedury postępowania.
18. Pierwsza pomoc w zatruciach truciznami.
19. Pierwsza pomoc w zatruciach gazami.
20. Pierwsza pomoc w zatruciach pestycydami i metalami.
21. Pierwsza pomoc w zatruciach pokarmowych.
22. Pierwsza pomoc w zatruciach u dzieci.
23. Pierwsza pomoc w obrażeniach wielonarządowych.
24. Pierwsza pomoc w utracie przytomności.
25. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia u dzieci.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
- dokonywać segregacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych, katastrofach,
- ocenić stan poszkodowanego,
- stosowania procedur zabezpieczenia medycznego w sytuacji katastrof,
- sposoby postępowania w sytuacjach nagłych zachorowań i wypadków; sposoby postępowania
w wybranych stanach patologicznych,
umie:
- udzielać profesjonalnie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
jest odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia
- podejmowanie działań na rzecz ratowania życia osób w miejscu zdarzenia.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - I rok, II
semestr
Literatura podstawowa:
1. Buchfelder M., Buchfelder A. Mikaszewska-Sokolewicz M.(tłum.) Podręcznik pierwszej
pomocy. PZWL 2008.
2. Chapleau W., Smreka J. (red. Wyd. Pol.)Ratownictwo medyczne. Poradnik kieszonkowy
Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2009.
72
3. Kamiński B., Dziak A.: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Wydawnictwo lekarskie
PZWL, Warszawa 1999.
4.Kurth J.: Zabiegi lekarskie - poradnik PZWL, Warszawa 1999.
5. Murth J.: Zabiegi lekarskie - poradnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
6. Sefrin P., Schua R.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Wydawnictwo Medyczne Urban
& Partner, Wrocław 1998.
7.
Zydlo S.M., Hill J.A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Choroby i nagłe wypadki.
Wydawnictwo Amber, 1997.
Literatura uzupełniająca:
1. Krajewska-Kułak E.(red.) Rolka H.(red.), Jankowiak B. (red.) Standardy i procedury
pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych PZWL
2009
2. Burda P.R.: Jak uchronić się przed zatruciem. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
3. Practical First Aid - Praktyczna pierwsza pomoc Wydawnictwo: BLOOMSBURY 2006.
73
Przedmiot: PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Typ zajęć: teoretyczny
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 285
Wykłady: 30 godzin I semestr + 30 II semestr = 60 godzin
Ćwiczenia: 45 godzin I semestr + 90 II semestr + 60 godzin III semestr = 195 godzin
Samokształcenie: 20 godzin II semestr + 10 godzin
ECTS: 16 (13+3)
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania,
- zakresu i charakteru pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia biorcy opieki
- ogólnych zasad postępowania pielęgniarskiego
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- identyfikowanie pojęć z zakresu pielęgniarstwa,
- rozumienie funkcji zawodowych pielęgniarki
- wykonywania zadań, czynności i działań opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych
profilaktycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- podejmowania działań wynikających z funkcji pielęgniarki w zależności od kategorii
odbiorcy, miejsca świadczonych działań oraz ocenić ich skuteczność
- współpracy w zespole opieki zdrowotnej.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa,
- wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów podmiotu opieki.
TREŚCI NAUCZANIA
Tematy wykładów:
1. Rozwój i uwarunkowania historyczne pielęgniarstwa światowego i polskiego oraz
teraźniejszość i przyszłość zawodu pielęgniarki..
2. Rola społeczno - zawodowa pielęgniarki.
3. Potrzeby zdrowotne jednostki i ich zaspokajanie.
4. Opieka na nad człowiekiem chorym. Modele opieki.
5. Pielęgnowanie, pielęgniarstwo. System pojęć w pielęgniarstwie. Podstawy
profesjonalnego pielęgnowania.
6. Teoretyczne podstawy pielęgniarstwa. Filozofia i teorie pielęgniarstwa.
7. Wybrane modele i teorie pielęgniarskie ( Mghtingale, Orem, Henderson, Neuman,
Rogers, Watson).
8. Zindywidualizowane pielęgnowanie. Gromadzenie informacji o pacjencie. Planowanie
opieki pielęgniarskiej. Realizowanie zadań wynikających z planu opieki. Ocena działań
pielęgniarskich. Dokumentowanie pielęgnowania.
9. Primary Nursing - założenia teoretyczne i zastosowanie praktyczne.
10. Odbiorca usług pielęgniarki - człowiek zdrowy, chory (pacjent). Kategorie odbiorców
usług pielęgniarki.
11. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki. Rola i zadania pielęgniarki w realizacji funkcji
bezpośrednich i pośrednich. Kompetencje i kwalifikacje pielęgniarki.
12. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki. Funkcje pośrednie -naukowo-badawcza,
74
kształcenia i zarządzania.
13. Ogólne zasady postępowania w pielęgnowaniu profesjonalnym.
14. Procedury i standardy w pielęgniarstwie. Jakość opieki pielęgniarskiej.
15. Rola i zadania pielęgniarki w zespole wielozawodowym.
Tematy ćwiczeń (Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich):
I. Kształtowanie umiejętności z zakresu ogólnych zasad postępowania aseptycznego i
antyseptycznego.
1. Zasady aseptyki i antyseptyki. Metody i techniki postępowania aseptycznego i
antyseptycznego. Zasady dekontaminacji rąk. Technika mycia rąk. Technika zakładania
rękawiczek ochronnych .
2. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych. Przygotowywanie materiałów i narzędzi do
sterylizacji. Postępowanie z materiałem zakaźnym.
3. Bandażowanie różnych części ciała. Nakładanie opatrunków z chusty trójkątnej.
II. Kształtowanie umiejętności z zakresu higieny i bezpieczeństwa pacjenta
1. Przygotowanie łóżka dla pacjenta.
2. Ułożenie pacjenta w łóżku. Pozycje pacjenta w łóżku. Przenoszenie i transportowanie
pacjenta. Pionizacja pacjenta. Stosowanie udogodnień dla pacjenta leżącego.
3. Technika zmiany bielizny osobistej i pościelowej u pacjenta leżącego.
4. Toaleta jamy ustnej
5. Technika mycia pacjenta w łóżku.
6. Technika mycia głowy.
7. Technika mycia krocza.
8. Zakładanie czepca p/wszawiczego.
9. Metody, techniki profilaktyki odleżyn.
III. Kształtowanie umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem diagnozowanym
1. Metody i techniki oceny ogólnego stanu zdrowia. Pomiar masy ciała. Pomiar długości
ciała. Ocena słuchu. Ocena ostrości wzroku. Metody i techniki oceny układu
oddechowego.
2. Metody i techniki pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna.
3. Metody i techniki pomiaru temperatury ciała.
4. Ocena stanu świadomości.
5. Wykonanie EKG.
6. Pobieranie krwi żylnej do analizy. Pobieranie krwi włośniczkowej.
7. Oznaczanie poziomu cukru we krwi.
8. Oznaczanie szybkości opadania krwinek.
9. Pobieranie materiałów do badań - wydalin i wydzielin organizmu. Pobieranie plwociny,
moczu i kału do badania. Dobowa zbiórka moczu. Bilans płynów.
10. Pobieranie wymazów do badania.
11. Asystowanie przy nakłuciu lędźwiowym.
12. Asystowanie przy nakłuciu jamy opłucnej.
13. Asystowanie przy nakłuciu jamy otrzewnowej.
14. Asystowanie przy nakłuciu stawu.
75
15. Asystowanie przy pobieraniu szpiku kostnego u dziecka i dorosłego.
16. Asystowanie przy pobieraniu tkanek (biopsja cienkoigłowa).
17. Asystowanie podczas badań endoskopowych.
18. Asystowanie choremu w badaniach radiologicznych i endoskopowych.
IV. Kształtowanie umiejętności pielęgniarskich w zakresie terapii
1. Drenaż ułożeniowy. Toaleta drzewa oskrzelowego.
2. Technika karmienia doustnego. Odżywianie przez zgłębnik. Karmienie przez przetokę.
3. Podawanie leków drogą układu pokarmowego. Podawanie leków doustnie. Płukanie
żołądka.
4. Podawanie leków doodbytniczych. Stosowanie suchej rurki do odbytu. Wlewka
doodbytnicza. Lewatywa. Wlew doodbytniczy.
5. Podawanie leków drogą układu oddechowego. Tlenoterapia. Aerozoloterapia.
6. Podawanie leków drogą układu moczowego. Cewnikowanie. Płukanie pęcherza
moczowego.
7. Podawanie leków drogą dotkankowa. Wstrzyknięcia śródskóme. Wstrzyknięcia
podskórne. Wstrzyknięcia domięśniowe. Wstrzyknięcia dożylne. Kroplowy wlew
dożylny
8. Podawanie leków na skórę i błony śluzowe. Podawanie leków do worka
spojówkowego. Płukanie oka.
9. Podawanie leków do jamy nosowej. Podawanie leków do ucha.
10. Stosowanie zabiegów przeciwzapalnych. Kompresy i okłady. Stosowanie baniek
lekarskich.
11. Technika wykonywania ćwiczeń czynnych i biernych.
V Kształtowanie umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem
1. Toaleta noworodka.
2. Kąpiel niemowlęcia.
3. Ważenie i mierzenie noworodka i niemowlęcia.
4. Metody i techniki karmienia noworodków i niemowląt.
VI Umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznym
1. Chirurgiczne mycie rąk.
2. Technika zakładania odzieży ochronnej.
3. Przygotowanie narzędzi i materiału opatrunkowego.
4. Przygotowanie stolika opatrunkowego.
5. Technika zmiany opatrunku.
6. Ogólne zasady postępowania z pacjentem z tracheotomią.
7. Ogólne zasady postępowania z pacjentem ze stomią.
Metody nauczania:
1 wykład konwersatoryjny,
2 instruktaż,
3 pokaz ćwiczenia
76
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- teoretyczne podstawy pielęgniarstwa, istotę opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w stanie
zdrowia i choroby
- zasady obowiązujące przy wykonywaniu czynności i zadań wynikających z realizowania przez
pielęgniarkę bezpośrednich funkcji zawodowych
umie:
- posługiwać się podstawową terminologią z zakresu pielęgniarstwa i pielęgnowania,
- wskazać wpływ uwarunkowań historycznych na rozwój pielęgniarstwa na świecie i w Polsce,
- podjąć działania wynikające z funkcji pielęgniarki w zależności od kategorii odbiorców,
miejsca świadczonych działań, ocenić skuteczność podejmowanych przez siebie działań
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z podstaw pielęgniarstwa w praktyce zawodowej.
Uwaga: szczegółowy wykaz umiejętności kształtowanych z przedmiotu: Podstawy
Pielęgniarstwa znajduje się w Załączniku1.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok (III sem.)
77
Przedmiot: PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 II semestr
Placówki do realizacji zajęć praktycznych: oddział wewnętrzny, oddział neurologii, zakład
opiekuńczo leczniczy
Cele nauczania przedmiotu
A. Przygotowanie studenta do poszerzenia wiedzy:
- z zakresu i charakteru pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia biorcy opieki
- na temat ogólnych zasad postępowania pielęgniarskiego
B. Przygotowanie studenta do:
- pielęgnowania podopiecznego w warunkach szpitalnych
- komunikowania się z biorcą opieki, jego rodziną i zespołem wielodyscyplinarnym,
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności nabytych w trakcie zajęć w Pracowni
Umiejętności, w warunkach naturalnych w oddziale,
- wykonywania zadań, czynności i działań opiekuńczych, diagnostycznych,
terapeutycznych profilaktycznych i rehabilitacyjnych
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- systematycznego pogłębiania wiedzy,
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z pacjentem.
Udzielanie wsparcia pacjentowi i jego rodzinie. Metody i formy komunikowania się.
2. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem w oddziale szpitalnym.
3. Gromadzenie informacji o pacjencie za pomocą:
4. obserwacji stanu biopsychospołecznego wywiadu
5. analizy dokumentów pacjenta
6. pomiaru.
7. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem,
8. Realizowanie zaplanowanych działań:
9. profilaktycznych zapewniających pacjentowi wygodę
10. z zakresu higieny osobistej i otoczenia pacjenta
11. pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych,
12. opieka nad pacjentem podczas wykonywania czynności i zabiegów
pielęgniarskich.
13. Ocena osiągniętych celów pielęgnowania.
14. Dokumentacja i dokumentowanie - zadania pielęgniarki.
15. Współpraca z zespołem opiekuńczym.
16. Stosowanie zasad reżimu sanitarnego w oddziale.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
78
zna i rozumie:
- znaczenie komunikowania się dla osiągnięcia celów pielęgnowania,
- sposoby gromadzenia informacji o pacjencie i jego rodzinie
- ogólne zasady aseptyki i antyseptyki,
umie:
- komunikować się z pacjentem, jego rodziną
i zespołem opiekuńczym,
- gromadzić dane o podopiecznym istotne dla celu zindywidualizowanego pielęgnowania,
- pomagać pacjentowi w rozwiązywaniu problemów z zakresu higieny osobistej i otoczenia,
- pomagać pacjentowi w dążeniu do samodzielności w sytuacji trudnej wynikającej z
choroby lub urazu,
- pobierać materiał do badań laboratoryjnych,
- wykonywać czynności i działania z zakresu oceny stanu zdrowia i/lub choroby
- wykonywać zabiegi działania wynikające z planu pielęgnowania oraz terapii: dietetycznej,
farmakologicznej i zabiegowej.
- dokumentować pielęgnowanie
jest odpowiedzialny za :
- działania podejmowane na rzecz pacjenta w oddziale
Metody nauczania:
1
2
3
pokaz z instruktażem
metoda sytuacyjna
seminarium
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznych -I rok, II
sem.
79
Przedmiot: PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu - 80 godzin I semestr + 40 II
semestr
Cele i zadania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zasad opieki nad pacjentem w oddziale,
- procedur, standardów i algorytmów postępowania w oddziale,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- doskonalenia umiejętności kształtowanych w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich,
- gromadzenia informacji o pacjencie i jego środowisku, planowania
opieki nad człowiekiem i jego rodziną, realizowania opieki nad
pacjentem zgodnie z założeniami zindywidualizowanego
pielęgnowania,
- oceny osiągniętych celów pielęgnowania
współpracy w zespole opiekuńczym ł interdyscyplinarnym
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- świadomego i odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy z zakresu Podstaw
Pielęgniarstwa w sprawowaniu całościowej opieki nad pacjentem
TREŚCI
NAUCZANIA:
1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu działań opiekuńczych.
2. Rola i zadania pielęgniarki w zapewnieniu bezpieczeństwa, higieny i wygody pacjentowi.
3. Pomaganie pacjentowi w czynnościach dnia codziennego
4. Podejmowanie działań wynikających ze stanu zdrowia pacjenta.
5. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta.
6. Współuczestniczenie pielęgniarki w działaniach diagnostycznych.
7. Współuczestniczenie w działaniach usprawniających pacjenta.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- zasady, standardy i procedury wykorzystywane w opiece nad pacjentem
umie:
- samodzielnie i sprawnie wykonać działania opiekuńcze,
jest odpowiedzialny za:
- podejmowane działania wobec pacjenta i jego rodziny,
- współpracę z pacjentem, jego rodziną i personelem
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia praktyki I rok II semestr
80
Przedmiot: PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Typ zajęć: Samokształcenie - zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 20 godzin II semestr
+10 godzin III semestr =30 godzin
Cele samokształcenia:
- rozszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego pielęgniarstwa ł pielęgnowania
- rozszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej praktycznego pielęgnowania,
- przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego sprawowania opieki nad pacjentem i jego
środowiskiem
- przekonanie o konieczności ciągłego samokształcenia i samodoskonalenia.
PROGRAM SAMOKSZTAŁCENIA:
I. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
1. Pielęgniarstwo i pielęgnowanie - różnice i podobieństwa w definiowaniu tych pojęć.
2. Pielęgniarstwo w Polsce w okresie międzywojennym.
3. Działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.
4. Początki pielęgniarstwa zawodowego w Polsce.
5. Pierwsze pisma zawodowe dla pielęgniarek polskich.
6. Florencja Nightingale - prekursorka pielęgniarstwa profesjonalnego.
7. Twórczynie pielęgniarstwa polskiego w okresie powojennym.
8. Pierwsza Ustawa o Pielęgniarstwie z dnia 21 lutego 1935 r.
9. Nestorki pielęgniarstwa na Podkarpaciu.
10. Możliwości praktycznego wykorzystania wybranych teorii i modeli pielęgnowania w
polskich warunkach.
11. Teorie i modele teoretyczne wykorzystywane w pielęgniarstwie dla potrzeb
pielęgnowania.
12. Zakres i charakter działań opiekuńczych realizowanych przez pielęgniarkę w opiece
nad człowiekiem w stanie choroby przewlekłej.
II. Przeanalizuj informacje o planowanych konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa i pielęgnowania. Postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotować
sprawozdanie z konferencji.
III. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzzakładowego (w oddziale) na
jeden z poniższych tematów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rola i znaczenie ogólnych zasad postępowania w pielęgniarstwie.
Zasady reżimu sanitarnego w oddziale.
Sposoby podnoszenia i przenoszenia pacjenta.
Rola i zadania pielęgniarki wynikające z funkcji opiekuńczej.
Metody i techniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
Założenia D. Orem a opieka pielęgniarska.
81
IV. Przygotuj standard opieki nad pacjentem w poniżej wymienionych stanach:
1. Pacjent przyjmowany do oddziału
2. Pacjent wypisywany z oddziału
3. Pacjent leżący w łóżku
V. Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta dla celów pielęgnowania w oddziale . Dokonaj
analizy merytorycznej tej dokumentacji dla celów pielęgnowania pacjenta.
VI. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego np. Pielęgniarka i Położna na wybrany przez
siebie temat z zakresu treści przedmiotu: Podstawy Pielęgniarstwa.
VII Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta i jego rodziny.
VIII Zaproponuj dokumentacje pielęgniarską w oparciu o założenia wybranej teorii
pielęgniarstwa.
IX Przeanalizuj dostępną literaturę polską z ostatnich 5 lat i określ zakres i charakter treści na
jeden z poniższych tematów:
1.
2.
3.
4.
5.
Rola zawodowa pielęgniarki w Polsce.
System pojęć w pielęgniarstwie.
Opiekuńczość w pielęgniarstwie.
Wsparcie pacjenta w pielęgnowaniu.
Narzędzia do pomiaru stanu zdrowia dla potrzeb pielęgniarstwa.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Ciechaniewicz W.(red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL. Warszawa 2007.
2. Zahradniczek K.(red): Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych
PZWL 2006
3. Kaniewska-Iżycka J.: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950. Cz.I. CMDNŚSM,
Warszawa 1987.
4. Kaniewska-Iżycka J.: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950. Cz.II. CMDNŚSM,
Warszawa 1989.
5. Kaniewska-Iżycka J.: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950. Cz.III
CMDNŚSM, Warszawa 1988.
6. Poznańska S., Płaszewska-Żywko L. Wybrane modele pielęgniarstwa. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
7. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa.
Tom I – żałożenia teoretyczne. Wydawnictwo Czelej/ PZWL 2008.
8. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa.
Tom II –Wybrane działania pielęgniarskie. Wydawnictwo Czelej/ PZWL 2008
9. Wrońska I: Polskie pielęgniarstwo 1921-1939. Norbertinum, Lublin 1991.
10. Kózka M.(red)., Płaszewska-Żywko (red.) Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla
studentów medycznych. PZWL 2009.
82
11. Górajek-Jóźwik J(red.) Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla
studiów medycznych.PZWL 2007.
12. Kózka M.(red ), Płaszewska-Żywko L.(red)Diagnozy i interwencje pielęgniarskie.
Podręcznik dla studiów medycznych (dodruk 2009) PZWL 2009.
13. Widomska-Czekajska (red.), Jolanta Górajek-Józwik (red.). Encyklopedia dla
pielęgniarek i położnych. Tomy 1-3 PZWL 2010
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Ciechaniewicz W., Grochans E. , Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne,
domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studiów medycznych PZWL 2007.
2. Chrząszczewska A. Bandażowanie (dodruk 2010) PZWL 2010.
3. Kirschnick O.: Pielęgniarstwo. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,
Wrocław 2001.
4. Szwałkiewicz E. red(Wyd Pol.) Zasady podnoszenia i przemieszczania
pacjentów. Przewodnik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner 2000.
5. Andreas H, Karasek-kreutzinger B., Jobin-howald U.Kompendium
pielęgniarstwa PZWL 2004.
6. Krakowski G., Kruk M. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych - seria Lekarz
radzi. PZWL 2000.
83
Przedmiot: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA;
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE;
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 75 - II semestr
Wykłady: 20 godzin II semestr
Ćwiczenia 25 godz.
Samokształcenie: 30 godzin II semestr
ECTS: 9 (3+6)
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- systemu opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej,
- rodzaju świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
- roli i zadań pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w opiece nad różnymi kategoriami
biorców opieki pielęgniarskiej.
B. Przygotowania studenta w zakresie umiejętności do: planowania , realizowania i
oceny działań podejmowanych w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej nad osobami
zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi w środowisku ich zamieszkania, nauki i pracy,
C. Kształtowanie postawy studenta do: aktywności na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki
w środowisku zamieszkania, nauczania i pracy
TREŚCI NAUCZANIA
Tematy wykładów:
1. System opieki zdrowotnej w Polsce. Podsystem podstawowej opieki zdrowotnej. Struktura
organizacyjna poz.
2. Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach POZ. Opieka
środowiskowa.
3. Teoretyczne podstawy opieki środowisko-rodzinnej.
4. Pielęgniarstwo środowisko-rodzinne. Rozwój pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w
Polsce. Założenia i cele pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.
5. Specyfika pielęgniarstwa rodzinnego.
6.
Rola i zadania pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Zadania zespołu w opiece nad
człowiekiem zdrowym i chorym w środowisku zamieszkania, nauki i pracy.
7. Rola i zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
8. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad zdrowiem osób pracujących.
9. Rola i zadania pielęgniarki nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi w
środowisku zamieszkania.
10. Zadania pielęgniarki środowisko-rodzinnej w kompleksowej opiece nad pojedynczym
człowiekiem, grupą i społecznością lokalną.
11. Udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej.
12. Zasady dokumentowania świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej.
Metody nauczania: wykład konwersatoryjny
84
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- rolę i znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej nad zdrowiem człowieka, grupy ludzi
i społeczeństwa,
- relacje pomiędzy teoriami pielęgnowania a zakresem zadań pielęgniarki środowiskoworodzinnej
- rozumie znaczenie środowiska nauczania i wychowania pod kątem rozpoznawania problemów
zdrowotnych dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego w tym środowisku; rozumienia istoty
pracy zespołowej w podstawowej opiece zdrowotnej; rozumienia roli pielęgniarki rodzinnej
- zadania pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
umie:
- określić zakres zadań pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w opiece nad podopiecznym,
- planować, realizować i oceniać działania podejmowane w ramach opieki środowiskoworodzinnej nad osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi w środowisku ich zamieszkania,
nauki i pracy,
Jest odpowiedzialny za:
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad zdrowiem człowieka w
środowisku zamieszkania, nauki i pracy współdziałanie w zakresie promowania zdrowia i
profilaktyki chorób przejawianie postawy promującej zdrowie
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego -I rok,
II semestr
85
Przedmiot: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA;
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem) - 120 II semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- diagnozowania sytuacji zdrowotnej człowieka w środowisku zamieszkania,
nauczania i pracy,
- podejmowania działań opiekuńczych w placówkach podstawowej opieki '
zdrowotnej oraz środowisku podopiecznych
- współpracy i współdziałania w zespole interdyscyplinarnym
TREŚCI NAUCZANIA:
A. Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania
1. Opieka zdrowotna nad uczniem w szkole.
2. Założenia teoretyczne opieki pielęgniarskiej nad uczniem w środowisku
nauczania i wychowania.
3. Regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniem w szkole.
4. Rola i zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
5. Udział pielęgniarki w badaniach przesiewowych i profilaktycznych u dzieci w wieku
szkolnym.
6. Szkoła promująca zdrowie - założenia.
7. Problemy zdrowotne w populacji szkolnej i sposoby ich rozwiązywania
przez pielęgniarkę.
8. Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia ucznia.
B. Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania ( forma instytucjonalna) - dom pomocy
społecznej
1. Dom pomocy społecznej - struktura organizacyjna, rodzaje i zasady kwalifikacji.
2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad podopiecznymi domu pomocy społecznej.
3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w domu pomocy społecznej.
4. Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia podopiecznych domu pomocy
społecznej.
5. Rola pielęgniarki w organizowaniu czasu wolnego pensjonariuszy.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- specyfikę roli i zadań pielęgniarki w opiece nad zdrowiem ucznia w środowisku
nauczania
- specyfikę roli i zadań pielęgniarki w opiece nad zdrowiem podopiecznych domu
pomocy społecznej,
86
umie:
- zgromadzić dane o podopiecznym i jego środowisku dla celu diagnozy
pielęgniarskiej,
- planować opiekę nad podopiecznym uwzględniając miejsce nauki i zamieszkania
jest odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy z zakresu opieki nad zdrowiem ucznia,
- doskonalenie umiejętności opieki nad pensjonariuszami domu pomocy społecznej.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia zajęć praktycznych -I rok,
II sem;
87
Przedmiot: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA;
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 200
II semestr
Miejsce realizacji: poradnia ogólna ,środowisko zamieszkania człowieka, poradnia dla dzieci,
poradnia medycyny pracy (100 godz.), Dom Pomocy Społecznej ( 100 godzin).
Cele nauczania przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności:
- stosowania metod i sposobów pielęgnowania w zależności od miejsca
zamieszkania i pracy,
- współpracy i współdziałania w zespole opiekuńczym i interdyscyplinarnym,
- współpracy i współdziałania z instytucjami i organizacjami działającymi na
rzecz zdrowia w środowisku zamieszkania i pracy.
TREŚCI NAUCZANIA:
Poradnia ogólna:
1. Stanowisko pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Wyposażenie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
2. Planowanie pracy przez pielęgniarkę środowisko-rodzinną.
3. Specyfika pracy pielęgniarki środowisko-rodzinnych w poradni ogólnej.
4. Zasady dokumentowania w placówkach póz.
5. Zakres świadczeń pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
6. Odwiedziny środowiskowe pielęgniarki w środowisku zamieszkania podopiecznych.
Poradnia medycyny pracy:
1. Opieka zdrowotna nad pracującymi.
2. Regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi.
3. Rola i zadania pielęgniarki w medycynie pracy. Opieka pielęgniarska w
środowisku pracy
4. Rola pielęgniarki w badaniach wstępnych i okresowych pracowników.
5. Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób zawodowych.
6. Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia pracujących.
Poradnia rodzinna, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
1. Diagnozowanie, planowanie, realizacja i ocena działań
pielęgniarskich w opiece nad człowiekiem w środowisku
zamieszkania.
2. Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia człowieka i jego
rodziny w środowisku zamieszkania.
3. Zagrożenia zdrowotne w środowisku zamieszkania.
4. Rola i zadania pielęgniarki w zindywidualizowanej opiece nad
88
rodziną.
5. Standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece
zdrowotnej.
Poradnia dla dzieci
1. Specyfika pracy w poradni dla dzieci zdrowych i chorych.
2. Rola i zadania pielęgniarki w poradni dla dzieci zdrowych i chorych.
3. Działania profilaktyczne wobec dzieci w okresie rozwojowym -szczepienia ochronne.
4. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia dziecka. Ocena stanu zdrowia dziecka.
5. Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia dziecka oraz wykonywanych szczepień.
6. Rola i udział pielęgniarki w badaniach profilaktycznych u dzieci.
7. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym. Postępowanie z dzieckiem podejrzanym o
chorobę zakaźną.
8. Przygotowanie dziecka i rodziców do badania lekarskiego.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres umiejętności):
W wyniku realizacji treści nauczania
student umie:
- stosować metody i sposoby pielęgnowania w zależności od miejsca
zamieszkania i pracy,
- współpracować i współdziałać w zespole opiekuńczym
i interdyscyplinarnym,
- współpracować i współdziałać z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz
zdrowia w środowisku zamieszkania, pracy .
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia praktyk zawodowych I rok, II sem.
89
Przedmiot: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA;
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE; OPIEKA
DOMOWA
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem) - 30 godzin II semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy z zakresu opieki środowiskowo-rodzinnej
- poszukiwanie nowych rozwiązań problemów zdrowotnych człowieka w środowisku
zamieszkania, nauki i pracy
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego
Treści samokształcenia:
I.
Napisz esej na jeden z poniższych tematów:
1. Zagrożenia społeczne i cywilizacyjne w środowisku zamieszkania.
2. Zagrożenia społeczne i cywilizacyjne w środowisku nauczania.
3. Zagrożenia społeczne i cywilizacyjne w środowisku pracy.
4. Wpływ bezrobocia na stan zdrowia osób pracujących.
5. Realizacja Narodowego Programu Zdrowia w warunkach opieki środowiskowo-rodzinnej.
II. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzzakładowego na
zaproponowany przez siebie temat związany z poprawą jakości opieki nad pacjentem w
środowisku zamieszkania.
III. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania w stosunku do
pacjenta w niżej wybranych stanach:
Projekt opieki sprawowanej przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną nad wybraną grupą
podopiecznych.
IV. Przygotuj standard opieki nad uczniem w szkole.
V. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego np. Pielęgniarka i Położna na wybrany przez
siebie temat z zakresu opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w środowisku zamieszkania i
nauczania.
VI. Przygotuj kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
VII. Przeanalizuj dostępna literaturę polską i określ zakres i charakter treści na jeden z
poniższych tematów:
-wykorzystanie modeli i teorii pielęgniarstwa dla potrzeb polskiego pielęgniarstwa
środowiskowo-rodzinnego
VIII. Zaproponuj dokumentację pielęgniarską w oparciu o założenia teorii Orem dla
podopiecznego w środowisku zamieszkania.
Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną samokształcenia po I i II semestrze I rok
90
Literatura podstawowa :
1. Bożkowa K. Sito A.(red.): Opieka zdrowotna nad rodziną. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2003.
2. Kilanska D. (red.). Pielęgnowanie w podstawowej opiece zdrowotnej. Wyd. Makmed,
Lublin 2008.
3. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgnowanie w podstawowej opiece
zdrowotnej. Wyd. Makmed, Lublin 2008 II tom.
4. Kawczyńska-Butrym Z.: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. PZWL, Warszawa 1994.
5. Kawczyńska-Butrym Z.(red.): Pielęgniarstwo rodzinne. CEM, Warszawa 1997.
6. Marek K.(red.): Choroby zawodowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2001.
Literatura uzupełniająca
1. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza pielęgniarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1999.
2. Obuchowicz A.: Podstawowe zagadnienia opieki pediatrycznej w lecznictwie
otwartym. Śląska Akademia Medyczna, Kraków 2003.
3. Jethon Z. (red.): Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Podręcznik dla studentów
PZWL, Warszawa 2000.
4. Dawydzik T.: Ochrona zdrowia pracujących. Poradnik dla
lekarzy i pracodawców. PZWL. Warszawa 2003.
5. Urban B.: Zachowania dewiacyjne u młodzieży. Wyd. UJ Kraków 2000.
6. Nowak A.; Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Oficyna Wydawnicza
„Impuls” Kraków 2000.
7. Kawczynska -Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość.
Wyd. Makmed, Lublin 2008.
8. Karpowicz P.: Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? Instytut Wydawniczy
Kreator, Białystok 2002.
91
ROK II
92
Program przedmiotów - II rok
STR.
Technologie informacyjne………………………………………..
94
Radiologia ……………………………………………………….
96
Zdrowie publiczne: Organizacja pracy pielęgniarskiej…………
98
Chirurgia …………………………………………………………
100
Pielęgniarstwo chirurgiczne ……………………………………...
102
Interna …………………………………………………………..
110
Pielęgniarstwo internistyczne……………………………………
113
Pediatria …………………………………………………………
121
Pielęgniarstwo pediatryczne ……………………………………... 123
Położnictwo i ginekologia………………………………………... 129
Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne………………………. 131
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna………………………….. 137
Badania w pielęgniarstwie i seminarium licencjackie…………… 142
Filozofia i etyka zawodu …………………………………………. 144
Zakażenia szpitalne ………………………………………………
146
93
Przedmiot: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 30 godz.
Wykłady-10 godz. Ćwiczenia- 20godz.
ETCS - 2 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
wprowadzenie studentów do tematyki informatyki medycznej i telemedycyny,
zapoznanie ich z typowymi programami znajdującymi zastosowanie w medycynie i praktyce
stomatologicznej (program obsługi przychodni stomatologicznej, programy do
obrazowania medycznego, Excel, Access,). Ponadto zakres ćwiczeń obejmuje sieć
Internet
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1.Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Komputery i sieci komputerowe. Sieć Internet i jej
usługi.
2. Elektroniczna historia choroby (EHC). Systemy klasyfikacji i kodowania.
3. Systemy informatyczne dla różnych szczebli opieki zdrowotnej: gabinet, przychodnia, szpital.
4. Telemedycyna/e-zdrowie.
5. Bazodanowe systemy informatyczne.
Tematy ćwiczeń:
1.Internet: podstawowe usługi, zasoby stomatologiczne
2.Excel: omówienie możliwości programu
3.Excel: podstawy obliczeń statystycznych
4.Access: podstawowe zagadnienia relacyjnych baz danych
5.Access: budowa bazy danych pacjentów
6.Program do obsługi gabinetu stomatologicznego/przychodni - Prodentis
7.Baza bibliograficzna Medline
8.Podstawy obrazowania
9.Tworzenie własnej strony WWW
10.Systemy klasyfikacji i kodowania
Metody nauczania: wykład
Wyniki nauczania przedmiotu: (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności)
94
Po zakończeniu studiowania student powinien: posiadać umiejętność przygotowania
i zebrania materiału do badań medycznych; posiadać umiejętność analizy zebranych danych
medycznych z wykorzystaniem dostępnych funkcji, formuł tablicowych, wykresów i tabel
przestawnych
Kryterium zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną II rok. III sem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca: /przykładowa /
Podręcznik „Informatyka Medyczna” pod red. R. Rudowskiego, PWN, Warszawa 2003
Literaturą zalecaną są pisma „Chip”, „PC Kurier”, „Internet”.
95
Przedmiot: RADIOLOGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin
Wykłady-15 godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu;
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej;
- metod radiologii w diagnostyce medycznej, ochrony radiologicznej pielęgniarki,
- roli i zadań pielęgniarki w przygotowaniu i asystowaniu przy badaniach z zakresu
diagnostyki obrazowej
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
przygotowania i asystowania podczas badań obrazowych
- ochrony osobistej i pacjenta przed promieniowaniem.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu radiologii
- współpracy z zespołem terapeutycznych w przygotowaniu pacjenta do badań radiologicznych.
Treści nauczania:
Tematy wykładów:
1. Diagnostyka radiologiczna - rodzaje, wskazania do badań radiologicznych.
2. Radioterapia - rodzaje, wskazania, opieka nad chorym leczonym radioterapią .
3. Metody badań ultradźwiękowych.
4. Metody badań izotopowych.
5. MR - rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej.
6. Promieniowanie jonizujące wykorzystywane w medycynie.
7. Zasady przygotowania pacjenta do badań obrazowych poszczególnych narządów i
układów.
8. Zasady podawania środków cieniujących - rola pielęgniarki.
9. Ogólne zasady ochrony przed promieniowaniem. Środki do ochrony radiologicznej
pielęgniarki i pacjenta.
Metoda nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- metody diagnostyki obrazowej,
zasady przygotowania pacjenta do badań obrazowych, z wykorzystaniem ultrasonografii,
badań z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych
- wpływ promieniowania na organizm człowieka,
umie:
stosować zasady przygotowywania pacjenta do badań obrazowych,
96
sprawować opiekę nad pacjentem w trakcie i po badaniach obrazowych, stosować środki
ochrony osobistej przed promieniowaniem
jest odpowiedzialny za:
- wykorzystanie zdobytej wiedzy z radiologii w praktyce zawodowej.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - II rok, III
sem.
Literatura podstawowa:
1.
Pruszyński B.: Radiologia, diagnostyka obrazowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1999.
2. . Pruszyński B. (red.): Radiologia - Diagnostyka Obrazowa Rtg, TK, USG, MR i medycyna
nuklearna.
PZWL, Warzawa 2003.
3.
Zgliszczyński S.L.: Radiologia. PZWL, Warszawa 1989.
4.
Popiel T., Kulig T. (red.): Wstęp do ultrasonografii, podstawy fizyczne i instrumentacja.
Uniwersyteckie Wydawnictwo medyczne. Vesalius 2003.
5. Walecki J. (red.): Neuroradiologia. Wydawnictwo UN-O, Warszawa 2000.
6. Walecki J., Ziemiański A. (red.): Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w
praktyce
klinicznej. Wydawnictwo Springer PWN, Warszawa 1997.
7. Małek G. (red.): Ultrasonografia dopplerowska. Zastosowanie kliniczne. Medipage,
Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
l. Krzemińska-Pakuła M. (red.): Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu krążenia.
PZWL, Warszawa 1991.
2. Palmer P.E.S.: Diagnostyka ultrasonograficzna. PZWL, Warszawa 2000.
3. Hryniewicz A. (red.): Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa 2001.
4. Królicki L.: Medycyna nuklearna. Fundacja im. Rydygiera, Warszawa 1996.
97
Przedmiot: ZDROWIE PUBLICZNE; PODSTAWY ORANIZACJI PRACY
PIELEGNIARSKIEJ
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu : 20 godzin
Wykłady: 20 godzin
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: roli i znaczenia
organizacji w podsystemie pielęgniarstwa
- zakresu obowiązków pielęgniarki na poszczególnych stanowiskach
- samodoskonalenia umiejętności zawodowych, marketingu usług pielęgniarskich
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: organizowania stanowiska pracy
pielęgniarki,
negocjowania warunków pracy i płacy z pracodawcą i płatnikiem świadczeń
C. Kształtowanie postawy studenta do:
pogłębiania wiedzy z zakresu organizacji pracy pielęgniarskiej,
aktywnego udziału w działaniach organizacyjnych na rzecz swojego zawodu i grupy
zawodowej
Treści nauczania przedmiotu:
Tematy wykładów:
1. Organizacja - struktura, rodzaje.
2. Podsystem pielęgniarstwa.
3. Podstawy organizacji i pracy pielęgniarskiej.
4. Cykl działania zorganizowanego. Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarski.
5. Stanowisko pracy pielęgniarki. Proces adaptacji. Zakres odpowiedzialności pielęgniarki
na poszczególnych stanowiskach.
6. Organizacje pielęgniarskie: zawodowe, samorządowe.
7. Wybrane formy praktyki pielęgniarskiej.
8. Rynek usług zdrowotnych. Źródła finansowania opieki zdrowotnej. Prawne i
organizacyjne aspekty kontraktowania świadczeń pielęgniarskich.
9. Kategoryzacja pacjentów dla celów planowania obsad pielęgniarskich.
10. Higiena człowieka i środowiska,. nauki i pracy, żywności i żywienia.
11. Zdrowie publiczne: kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.
Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby.
12. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Zagrożenia ekologiczne.
13. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, nauki i pracy.
Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata.
14. Systemy opieki zdrowotnej - struktura organizacyjna, cele i zadania.
15. Choroby społeczne. Analiza występowania wybranych chorób. Profilaktyka, prewencja
chorób - cele, zadania, formy.
16. Programowe działania na rzecz zdrowia.
Metoda nauczania:
wykład konwersatoryjny, sytuacyjna
Wyniki nauczania:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
98
- podstawy organizacji pracy pielęgniarki,
- metody pracy pielęgniarki,
umie:
określić aktualne problemy organizacyjne w pielęgniarstwie ; opracować marketing usług
pielęgniarskich, jest odpowiedzialny za: wykorzystywanie wiedzy z organizacji pracy
pielęgniarskiej w pracy zawodowej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - II rok,
III sem.
Literatura podstawowa:
1. Ksykiewicz - Dorota A.: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej,
Lublin 2004.
2. Ksykiewicz-Dorota A., Rusecki P.: Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w
lecznictwie stacjonarnym. Oficyna Wydawnicza ABRYS. Kraków-Lublin 1996.
3. Lenartowicz H.: Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. Centrum Edukacji Medycznej.
Warszawa 1998.
4. Lenartowicz H.: Zagadnienia organizacji pracy pielęgniarskiej /w:/ Zahradniczek
K.(red.):Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
4. Wójcik G.(red.): Kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich. CEM.
Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca:
Stoner J.A.F., Wankel C.: Kierowanie. PWE. Warszawa 1996.
Wrońska I. (red.): Uniwersyteckie kształcenie pielęgniarek. Z doświadczeń polsko szwedzkich. Lublin - Goteborg 1998.
Sztembis B.: Kontraktowanie usług pielęgniarskich. CEM. Warszawa 1997.
99
Przedmiot: CHIRURGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykłady: 30 godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 5
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: wybranych
problemów chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, torakochirurgii, neurochirurgii, urologii
i kardiochirurgu, sposobów postępowania w wybranych chorobach leczonych chirurgicznie;
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: rozpoznawania podstawowych chorób
wymagających interwencji chirurgicznej
C. Kształtowanie postawy studenta do: aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu chirurgii,
przekonania o znaczeniu szybkiej interwencji w stanach chirurgicznych.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
Chirurgia ogólna
1. Badania diagnostyczne inwazyjne i nieinwazyjne w chirurgii ogólnej.
2.
Dostępy operacyjne w chirurgii, z uwzględnieniem stosowanych drenów, drenaż rany
operacyjnej
3. Stany nagłe w chirurgii ogólnej, rozpoznanie, objawy, leczenie
- krwawienie z przewodu pokarmowego
- ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
- niedrożność przewodu pokarmowego
- uwięźnięta przepuklina
- perforacje w obrębie przewodu pokarmowego z zapaleniem otrzewnej
4. Nieswoiste zapalenia jelit (Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego
Cohna). Przyczyny. Objawy. Leczenie.
5. Kamica żółciowa, etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie
6. Chirurgiczne leczenie choroby wrzodowej żołądka, powikłania poresekcyjne
7. Chirurgiczne leczenie nadczynności tarczycy.
Ostre zapalenie trzustki, etiopatogeneza, skale rokownicze, rodzaje leczenie, możliwe powikłania
8. Nowotwory złośliwe dolnego odcinka przewodu pokarmowego, rozpoznanie, leczenie
9. Rodzaje przetok wytwarzanych w obrębie przewodu pokarmowego, wskazania, najczęstsze
powikłania
10. Kamica nerkowa, etiopatogeneza, rodzaje, leczenie
11. Urazy narządu ruchu: rany, stłuczenia, złamania, skręcenia – przyczyny, objawy i metody
postępowania diagnostyczno – terapeutycznego (opatrunki gipsowe, wyciągi, metody
operacyjne).
100
Metoda nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego II rok IV semestr
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- badania wykonywane na oddziale chirurgii
- podstawowe objawy związane z zaburzeniami narządów w chirurgii
- przyczyny i zasady leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych
- zasady postępowania z pacjentem chirurgicznym
umie:
- rozpoznać podstawowe objawy świadczące o stanie nagłym w chirurgii
- wskazać przyczyny, podstawowe objawy w poznanych schorzeniach chirurgicznych
101
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu - 45
Wykłady: 10 godzin III semestr
Ćwiczenia : 20 godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 7
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: specyfiki
leczenia chirurgicznego; zasad przygotowywania do zabiegu operacyjnego; opieki nad pacjentem
po zabiegach chirurgicznych;
- postępowania z pacjentem przed i po chirurgicznym leczeniu chorób układu
pokarmowego.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
sprawowania opieki przed i pooperacyjnej nad pacjentem leczonym chirurgicznie
C. Kształtowanie postawy studenta do:
pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem leczonym
chirurgicznie,
- współpracy w zespole interdyscyplinarnym w opiece nad pacjentem
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale
chirurgicznym. Zindywidualizowane i całościowe pielęgnowanie pacjenta leczonego
chirurgicznie.
2. Rola pielęgniarki w ocenie stanu pacjenta w opiece przed i pooperacyjnej.
3. Zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego z uwzględnieniem rodzaju
znieczulenia i metody operacyjnej.
4.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu operacyjnym. Rola pielęgniarki w
profilaktyce powikłań pooperacyjnych.
Tematy ćwiczeń:
1. Pielęgnowanie pacjenta po zabiegach operacyjnych w obrębie układu pokarmowego z
uwzględnieniem metod i technik operacyjnych.
2. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta leczonego chirurgicznie w obrębie jamy brzusznej
3. Pielęgnowanie pacjenta leczonego z ostrym zapaleniem trzustki.
4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z krwawieniem z przewodu pokarmowego
5. Pielęgnowanie pacjentów z przetokami w obrębie przewodu pokarmowego
6. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta przygotowywanego do samoopieki po zabiegu
chirurgicznym w obrębie przewodu pokarmowego
7. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przed i po zabiegu operacyjnym w obrębie układu
moczowego.
102
8. Metody prowadzenia leczenia żywieniowego: doustnego, dojelitowego i pozajelitowego.
9. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów leczonych chirurgicznie.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny,
- ćwiczenia w grupach
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student
zna i rozumie:
- specyfikę pracy pielęgniarki w chirurgii zespole chirurgicznym,
- przygotowania chorego do zabiegu w zależności od schorzenia chirurgicznego,
- istotę leczenia chirurgicznego; podstawowe metody operacyjne;
- rozpoznawania urazów narządu ruchu,
- zaopatrywania ran, zakładania unieruchomienia w urazach i skręceniach,
- pielęgnowania chorego po amputacji,
- metody diagnostyki przedoperacyjnej;
zasady przygotowania pacjenta do zabiegu w trybie nagłym i planowym;
- zasady opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym;
- zasady opieki nad pacjentem po zabiegu w wybranych stanach chorobowych układu
pokarmowego;
- zapobiegania zakażeniom w chirurgii,
- zasady profilaktyki powikłań pooperacyjnych,
umie:
- wskazać sposoby przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego; określić zasady opieki nad
pacjentem po zabiegu chirurgicznym;
- wskazać różnice w przygotowaniu do zabiegu i opiece pooperacyjnej w zależności od trybu
zabiegu i metody znieczulenia, omówić postępowanie z chorym w dobie „O" i następnych
dobach po zabiegu
- zapobiegać powikłaniom
jest odpowiedzialny za:
- współudział w pielęgnowaniu pacjenta przygotowywanego do zabiegu operacyjnego,
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie
- współudział w przygotowaniu pacjenta do samoopieki po zabiegu operacyjnym
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok, IV
semestr
103
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizacje przedmiotu - 120 godzin IV semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności:
sprawowania zindywidualizowanej opieki nad pacjentami leczonymi chirurgicznie
- przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki w oddziale chirurgicznym
- przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym,
- korzystania z wiedzy z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w praktyce zawodowej.
TREŚCI NAUCZANIA:
Zajęcia praktyczne tematyczne:
Oddział chirurgiczny
1. Zindywidualizowane pielęgnowanie w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie.
Procedury i standardy w pielęgniarstwie chirurgicznym.
2. Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego.
3. Zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych w oddziale chirurgicznym - rola i
zadania pielęgniarki.
4.
Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym.
Ogólne zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. Przygotowanie pacjenta do
zabiegu w stanie nagłym.
5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu metodą laparoskopową.
6.
Zasady postępowania w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Pielęgnacja rany
pooperacyjnej.
7. Udział pielęgniarki w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu powikłań pooperacyjnych.
8. Standard pielęgnowania pacjenta we wstrząsie.
9. Pielęgnowanie pacjenta przed i po usunięciu wyrostka robaczkowego.
10. Pielęgnowanie pacjenta przed i po zabiegu w obrębie woreczka żółciowego.
11. Pielęgnowanie pacjenta w stanie ostrego zapalenia otrzewnej.
12. Pielęgnowanie pacjenta po resekcji żołądka.
13. Pielęgnowanie pacjenta z oparzeniem.
14. Pielęgnowanie pacjenta ze stomią jelitową.
Blok operacyjny:
1. Urządzenie i wyposażenie bloku operacyjnego.
2. Przygotowanie personelu do zabiegu operacyjnego.
3. Zasady przygotowania pacjenta do zabiegu. Przygotowanie pacjenta do nagłego zabiegu.
Mycie i dezynfekcja pola operacyjnego. Opieka nad pacjentem w trakcie zabiegu operacyjnego.
4. Reżim sanitarny na bloku operacyjnym.
5. Zasady przygotowania bielizny, materiałów, sprzętu i narzędzi do zabiegu operacyjnego.
Postępowanie z materiałem, narzędziami i sprzętem po zabiegu chirurgicznym.
6. Podstawowe zestawy narzędziowe.
7. Standardy i procedury w pielęgniarstwie operacyjnym.
104
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
planować opiekę nad pacjentem leczonym chirurgicznie
- wykorzystywać wiedzę z pielęgniarstwa w praktyce zawodowej,
- współuczestniczyć w opiece nad pacjentem leczonym chirurgicznie
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia zajęć praktycznych
II rok IV semestr
105
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 160 godzin III semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności:
sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentami leczonymi chirurgicznie,
przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki w oddziale chirurgicznym, przygotowania pacjenta do
zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym, pogłębiania wiedzy z chirurgii i
pielęgniarstwa chirurgicznego w praktyce zawodowej.
TREŚCI NAUCZANIA:
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
1. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta po operacji żołądka.
2. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z ostrym zapaleniem trzustki.
3.
Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z krwotokiem z przewodu
pokarmowego.
4. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta po operacji przepukliny.
5. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta po operacji tarczycy.
6. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjentki po operacji gruczołu sutkowego.
7. Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami naczyń żylnych.
8. Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami naczyń tętniczych.
9. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta po amputacji kończyny dolnej.
10. Pielęgnowanie pacjenta po operacji gruczolaka sterczą.
Oddział Ortopedii i Traumatologii
1. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta w opatrunku gipsowym.
2. Zindywidualizowane pielęgnowanie chorego po operacyjnym zespoleniu kości.
3. Pielęgnowanie pacjenta po urazach kręgosłupa.
4. Pielęgnowanie pacjenta ze złamaniem żeber.
5. Pielęgnowanie pacjenta ze złamaniem kości szyjki udowej.
6. Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
- planować opiekę nad pacjentem leczonym chirurgicznie wykorzystywać wiedzę z
pielęgniarstwa w praktyce zawodowej, współuczestniczyć w opiece nad pacjentem leczonym
chirurgicznie,
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia zajęć praktycznych II rok
IV semestr
106
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin III semestr
Cele samokształcenia:
pogłębienie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, poszukiwanie nowych rozwiązań
problemów pacjentów leczonych metodą chirurgiczną, kształtowanie umiejętności
samodoskonalenia zawodowego
Zagadnienia do samokształcenia:
I. Napisz esej na jeden z poniższych tematów:
1. Chirurgiczne leczenie otyłości.
2. Badania diagnostyczne układu tętniczego .
3. Odma opłucnowa. Zasady postępowania.
4. Chirurgiczne metody leczenia niedokrwienia kończyn.
5. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku starczym leczonym chirurgicznie.
II. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa chirurgicznego, postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotuj szczegółowe
sprawozdanie wraz ze streszczeniem najciekawszych wystąpień.
III. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania pacjenta w jednym z
poniżej wymienionych stanów:
a) pacjent z urazem kończyny górnej
b) pacjent z urazem barku
c) pacjent ze złamaniem obojczyka
d) pacjent z urazem żeber
e) pacjent z urazem klatki piersiowej
f) pacjent z żylakami powierzchniowymi kończyn dolnych
g) pacjent z żylakami głębokimi kończyn dolnych h) pacjent z drenażem opłucn
IV Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzzakładowego na jeden z
poniższych tematów:
a) Ogólne zasady postępowania pielęgniarskiego w urazach klatki piersiowej,
b) Znaczenie reżimu sanitarnego w oddziale chirurgicznym.
c) Pielęgnowanie pacjenta z bólem.
d) Zapobieganie zakażeniom w oddziale chirurgicznym.
e) Podstawowe zasady postępowania w oparzeniach.
V. Przygotuj standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w jednym z poniższych stanów: krwawienie z przewodu pokarmowego, ból w napadzie kolki nerkowej.
VI. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego np. Pielęgniarka i Położna na wybrany przez
siebie temat z zakresu opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie.
VI. Przygotuj plan wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta w stanie wymagającym
leczenia chirurgicznego.
VII. Przygotuj plan edukacji zdrowotnej pacjenta wypisywanego do domu, hospitalizowanego w
oddziale z powodu: kamicy nerkowej, operacyjnego leczenia stanu zapalnego wyrostka
robaczkowego, ropnia płuc, nadczynności tarczycy
107
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia samokształcenia
III semestr
II rok
Literatura podstawowa:
1. Walewska E. (red): Podstawy Pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo lekarskie
PZWL, Warszawa 2006.
2. Fibak J.(red.).: Chirurgia - Repetytorium. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2005
3. Głuszek S. (red.): Chirurgia. Czelej. Lublin. 2008
4.
Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2007
5.
Hossefeld D.K., Sherman C.D., Love R.R., Bosch F.X.: Podręcznik onkologii klinicznej.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994
6. Kirenko J.: Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z
uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.
7. Woźniewski M., Kołodziej J: (red.) : Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006.
8. Majewski E., Zaniewski M.(red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne cz.I. Wydawnictwo Śląskiej
Akademii Medycznej, Katowice 2003.
9. Maksymowicz W.: Neurochirurgia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
1999.
10. Musierowicz A.: Pielęgniarstwo urologiczne dorosłych. PZWL, Warszawa 1992.
11. Gaździk T.S.: Ortopedia i traumatologia t I, II. PZWL Warszawa 2009.
12.Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Czelej . Lublin 2006.
13. Rowiński W., Dziak A.(red.): Chirurgia dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa l999.
14.Chęciński P.: Choroby naczyń. Termedia. Poznań 2004
15. Ślusarz R. Szewczyk M.T. Pielęgniarstwo w neurochirurgii. Borgis. Warszawa 2006.
16. Tuszewski M.(red.): Chirurgia układu pokarmowego z elementami pielęgniarstwa.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
18. Bulanda M., Heczko P.: Kontrola zakażeń szpitalnych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna,
Kraków 1996.
10. Chen H., Sola J.E., Lillemoe K.: Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego.
Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 1997.
Literatura uzupełniająca:
1. Cardozo L., Cutner A., Wise B.: Podstawy urologii ginekologicznej. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1995.
2. Condon W., Nyhus L: Kompendium postępowania chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1995.
3. Dutkiewicz S.: Łagodny rozrost sterczą. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994.
4. Dzieniszewski J., Knapik Z.(red.): Zarys gastroenterologii i hepatologii. Wydawnictwo
Lekarskie , PZWL, Warszawa 1994.
5. Góral R.: Zarys chirurgii. PZWL, Warszawa 1992.
6. Bielecki K., Dziki A.(red.): Proktołogia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
7. Borkowski A.(red.): Urologia. Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 1999.
8. Brongel L., Duda K.(red.): Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Wydawnictwo Lekarskie
108
PZWL Warszawa 2001,
8. Harmsen G.: Przebieg operacji od A do Z. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
9. Jurczyk W., Szulc R.(red.): Postępowanie okołooperacyjne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2002.
10. Kiwerski J.(red.): Schorzenia i urazy kręgosłupa. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa
2001
11. Motyka M.: Pielęgnowanie a pomoc psychiczna w chorobie. CEM, Warszawa 1992.
12. Stomia. Poradnik dla pacjentów, pielęgniarek i lekarzy. POL - ILKO, Poznań 1993
13. Jassem J. Krzakowski M. (red.): Rak piersi. Via Medica, Gdański 2009
14. Kielecki K.: Zakażenia chirurgiczne. Borgis, Warszawa 2007.
15. Dobrowolski J., Wordliczek J. (red.): Medycyna bólu. PZWL, Warszawa 2005.
16. Mika A., K.: Po odjęciu piersi. PZWL. Warszawa 2005
109
Przedmiot: INTERNA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykłady: 30 godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 5
Cele przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- przyczyn, objawów i następstw chorób somatycznych; postępowania w chorobach narządów
wewnętrznych,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- oceny stanu funkcjonowania poszczególnych układów i narządów.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- pogłębiania wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych,
- przekonania o konieczności współdziałania z pacjentem w pielęgnowaniu
- współpracy i współdziałania z zespołem interdyscyplinarnym
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i pielęgnowanie chorego w
schorzeniach poszczególnych układów.
2. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
3. Choroby układu krążenia. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
4. Choroby układu oddechowego. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
5. Choroby układu krwiotwórczego. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
6. Choroby układu moczowego. Objawy. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
7. Choroby układu pokarmowego. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
8. Osteoporoza. Osteomalacja. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
9. Choroby reumatyczne. Badania diagnostyczne. Sposoby postępowania.
Metoda nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- etiologię, objawy i powikłania chorób wewnętrznych;
- zasady postępowania w wybranych chorobach wewnętrznych;
umie:
wskazać przyczyny, objawy i postępowanie w wybranych stanach chorobowych
jest przekonany o:
konieczności pogłębiania wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok,
IV semestr
110
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu : 45
Wykłady: 10 godzin III semestr
Ćwiczenia: 20godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 7
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- pielęgnowania pacjentów z chorobami układu oddechowego, pokarmowego, krążenia,
wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, krwiotwórczego, moczowego.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
- analizy objawów chorobowych występujących w chorobach poszczególnych narządów i
układów pielęgnowania pacjenta w wybranych stanach zaburzeń,
- przygotowania pacjenta i j ego rodziny do samoopieki,
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa internistycznego.
TREŚCI NAUCZANIA
Tematy wykładów
1. Wprowadzenie do pielęgniarstwa internistycznego. Zadania pielęgniarki pracującej na
oddziale chorób wewnętrznych.
2. Udział pielęgniarki w profilaktyce i diagnozie choroby niedokrwiennej serca.
3. Zasady postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach zagrożenia życia w
kardiologii ( zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc, niewydolność serca).
4. Zadania edukacyjne i opiekuńcze pielęgniarki wobec pacjenta z rozpoznaniem cukrzycy.
5. Zadania pielęgniarki wobec pacjentów ze schorzeniami ze strony układu moczowego.
Tematy ćwiczeń
1. Tworzenie planu edukacyjnego pacjenta z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego.
2. Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z zaplanowanym wykonaniem badań
i zabiegów inwazyjnych układu krążenia.
3. Proces pielęgnowania pacjenta z rozpoznaną cukrzycą (cukrzyca typu I , II. Profilaktyka
wczesnych i późnych powikłań cukrzycy) 4. Proces pielęgnowania pacjenta w wybranych schorzeniach układu oddechowego ( POCHP,
astma oskrzelowa, zapalenie płuc, gruźlica). Na podstawie opisu przypadku.
111
5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentami ze schorzeniami układu pokarmowego.
5. Problemy pielęgnacyjne pacjenta w wybranych schorzeniach układu kostno – stawowego.
6. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z rozpoznaną białaczką.
7. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta z niedokrwistością na podstawie opisu przypadku.
8. Tworzenie planu edukacyjnego pacjenta z niewydolnością nerek dializowanego za pomocą
hemodializy oraz dializy otrzewnowej.
9. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z żylakami kończyn dolnych.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
- ćwiczenia w grupach
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
zasady
opieki
nad
pacjentem
ze
schorzeniami
poszczególnych
narządów
i układów,
- metody i techniki badań diagnostycznych wykonywanych u pacjenta,
- wykorzystywania wiedzy klinicznej w rozpoznawaniu problemów zdrowotnych i pielęgnowanie
chorych w schorzeniach internistycznych,
- zasady pobierania materiałów do badań
umie:
- pielęgnować pacjenta ze schorzeniami poszczególnych narządów i układów
jest odpowiedzialny za:
- poszerzanie wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem,
- pomaganie pacjentowi w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.
- przygotowanie pacjenta do samoopieki
Kryterium zaliczenia przedmiotu:
Wykłady: obecność na wszystkich wykładach.
Ćwiczenia: obecność na wszystkich ćwiczeniach; na ocenę ogólną składają się oceny cząstkowe
z zaliczenia poszczególnych tematów.
Pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok, IV semestr
112
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizacje przedmiotu - 120 godzin IV semestr
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
pielęgnowania pacjentów z chorobami układu oddechowego, pokarmowego, krążenia,
wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, krwiotwórczego, moczowego, narządu ruchu,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
- analizy objawów chorobowych występujących w chorobach poszczególnych narządów i
układów
- pielęgnowania pacjenta w wybranych stanach zaburzeń,
- przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z pielęgniarstwa internistycznego, podejmowania wszelkich
działań opiekuńczych wobec człowieka potrzebującego pomocy reagowania na potrzeby pacjenta
podejmowania współpracy z zespołem interdyscyplinarnym.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Specyfika oddziału chorób wewnętrznych. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem
hospitalizowanym w oddziale.
2. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych.
3. Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób układu oddechowego.
5. Pielęgnowanie pacjenta z zapaleniem oskrzeli i płuc.
7. Zasady postępowania z pacjentem w stanie duszności.
8. Zasady pielęgnowania pacjenta z gruźlicą płuc.
9. Pielęgnowanie pacjenta z POCHP
10. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca.
11. Pielęgnowanie pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym
12. Pielęgnowanie pacjenta z przewlekłą niewydolnością krążenia.
13. Pielęgnowanie pacjenta z chorobą nadciśnieniową.
14. Pielęgnowanie pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.
15. Pielęgnowanie pacjenta z marskością wątroby.
16. Pielęgnowanie pacjenta z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy.
17. Pielęgnowanie pacjenta z niedokrwistością.
18. Pielęgnowanie pacjenta ze skazą krwotoczną.
19. Pielęgnowanie pacjenta z białaczką.
20. Pielęgnowanie pacjenta z ostrą i przewlekłą chorobą stawów.
21. Opieka nad pacjentem z cukrzycą
22. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłymi powikłaniami cukrzycy.
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
- dokonać analizy objawów chorobowych występujących u pacjenta,
- rozpoznać stan pacjenta i podjąć właściwe działania,
- pielęgnować pacjenta w wybranych stanach patologicznych.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia zajęć praktycznych. II rok
I V semestr
113
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu - 160 godzin IV semestr
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
pielęgnowania pacjentów z chorobami układu oddechowego, pokarmowego, krążenia,
wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, krwiotwórczego, moczowego.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
analizy objawów chorobowych występujących w chorobach poszczególnych narządów i
układów
- pielęgnowania pacjenta w wybranych stanach zaburzeń,
- przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, współpracy i
współdziałania z zespołem opiekuńczym i interdyscyplinarnym, podejmowania próby
rozwiązywania problemów zdrowotnych pacjenta.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Pielęgnowanie pacjenta z powikłaniami cukrzycy
2. Udział pielęgniarki w badaniach i zabiegach specjalistycznych stosowanych w chorobach
wewnętrznych
3. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta po zawale mięśnia sercowego.
4. Pielęgnowanie pacjenta ze stałym odprowadzeniem moczu
5. Pielęgnowanie pacjenta z przewlekłą niewydolnością krążenia
6. Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym pacjentów
7. Specyfika opieki nad pacjentem z ograniczeniem w samoopiece
8. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w stanie zagrożenia życia
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
- przeprowadzić badanie podmiotowe
- zaplanować opiekę w zależności od stanu zdrowia, zrealizować zaplanowane działania
- ocenić stopień osiągniętego celu pielęgnowania.
- stosować skale i narzędzia służące ocenie stanu pacjenta
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z praktyki zawodowej - II rok, IV sem.
114
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin III semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy dotyczącej pielęgnowania pacjenta w stanach wynikających z chorób
narządów wewnętrznych.
Tematy samokształcenia:
I. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
1. Promowanie zdrowia wśród pacjentów z chorobami układu oddechowego.
2. Zadania pielęgniarki w profilaktyce gruźlicy.
3. Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
4. Zasady opieki nad pacjentem z wadą serca.
5. Zasady stosowania diety w chorobie niedokrwiennej.
6. Diagnostyka endoskopowa w chorobach układu pokarmowego.
7. Insulinoterapia.
8. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa w zapisie EKG.
9. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze schorzeniami pasożytniczymi przewodu
pokarmowego.
10. Ocena stanu odżywienia u pacjentów leczonych z powodu chorób wewnętrznych
11. Samoobserwacja i samopielęgnacja w cukrzycy.
12. Udział pielęgniarki w badaniach specjalistycznych w diagnostyce chorób wewnętrznych.
13. Zakres działań pielęgniarki w stanach zagrożenia życia pochodzenia krążeniowego
14. Problemy pacjentów dializowanych.
15. Profilaktyka chorób nerek i dróg moczowych.
16. Wskazania dotyczące żywienia w białaczce.
17. Osteoporoza - profilaktyka.
II. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych tematycznie
związanych z pielęgnowaniem w chorobach wewnętrznych. Postaraj się uczestniczyć w takiej
konferencji i przygotować szczegółowe sprawozdanie z prezentowanych prac.
IV. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad pacjentem w
jednym z poniżej wybranych stanów:
1. Pacjent z marskością wątroby
2. Pacjent po wszczepieniu stymulatora sercowego.
3. Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów.
4. Pacjent z dna moczanową.
V. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden z
poniższych tematów:
1. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B.
2. Przewlekłe zapalenie wątroby typu C - rola pielęgniarki w profilaktyce.
3. Rola pielęgniarki w przygotowaniu do samoopieki pacjenta z zespołem jelita drażliwego.
115
4. Opieka nad pacjentem po wszczepieniu stymulatora sercowego.
5. Poza farmakologiczne aspekty postępowania z pacjentem z nadciśnieniem.
VI. Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale dokonaj analizy merytorycznej
uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji, metodę pracy pielęgniarki,
standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
VII. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z zakresu
opieki nad pacjentem leczonym w oddziale internistycznym.
VIII. Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta leczonego w
oddziale chorób wewnętrznych
X. Zaproponuj dokumentację pielęgniarską w oparciu o założenia teorii D. Orem dla pacjenta
leczonego w oddziale internistycznym.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena końcowa po samokształceniowej
po II i III semestrze
Literatura podstawowa:
1. Talarska D., Zozulińska- Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla
studiów medycznych Wyd. Lek PZWL Warszawa 2009.
2. Daniluk J., Jurkowska G. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd.
Czelej. Lublin 2005.
3. Kokot F. (red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo
lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
4. Course C.: Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005.
5. Hunt P., Sendell B.: Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi zaburzeniami fizjologicznymi.
PZWL, Warszawa 1990.
6. Kokot F.: Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
7. Niemirowska-Mikulska H.: Pielęgniarstwo w chorobach płuc. PZWL, Warszawa 1994.
8. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 2004.
9. Szewieczek J. (red.): Ćwiczenia z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1999.
10. Widomska-Czekajska T. (red.): Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska.
PZWL, Warszawa 1991.
11. Doboszyńska A., Wrotek K.: Badania czynnościowe układu oddechowego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
12. Widomska-Czekajska T.: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna. PZWL, Warszawa 1994.
Literatura uzupełniająca
1. Droszcz W.: Astma. Zarys patofizjologii, zasady diagnostyki i leczenia. PZWL,
Warszawa 2002.
2. Hasik J., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PZWL, Warszawa
2000.
116
3. Mariański B., Fabijańska-Mitek J., Windyga J.: Badania laboratoryjne w hematologii.
PZWL, Warszawa 2003
4. Doboszyńska A., WrotekK.: Badania czynnościowe układu oddechowego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
5. Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J.(red.): Choroby układu oddechowego. Wydawnictwo
lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
6. Otto-Buczkowska E.: Kompendium wiedzy o cukrzycy - wybrane zagadnienia
patologii, diagnostyki i leczenia. A-medica press, Bielsko-Biała 2003.
7. Tatoń J., Czech A.: diagnostyka internistyczna. PZWL, Warszawa 2002.
8. Tatoń J.(red,): Technika zabiegów internistycznych. PZWL, Warszawa 1994.
9. Tatoń J.: Cukrzyca - nauczanie samoopieki. PWN, Warszawa 1995
10. Otto Buczkowska E.: Kompendium wiedzy o cukrzycy - wybrane zagadnienia patologii,
diagnostyki i leczenia, a-medica press, Bielsko-Biała 2003.
11. Holhuber C.M.: Ryzyko zawału. Oficyna Wydawnicza SPAR, Warszawa 1994.
12. Jakubowska D., Pędich W.: Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 1989.
13. Kasperska-Czyżykowa T., Jedynasty K.: Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy typu 2.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
14. Hruby Z.: Nefrologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
15. Janicki K.: Hematologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
16. Jarosz M., Dzieniszewski J.: Choroby trzustki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2004.
17. Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J.(red.): Choroby układu oddechowego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
18. Tatoń J.: Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
19. Chęciński P., Czekalski S., Oszkinis G., Zapalski S.: Dostępy naczyniowe do dializ.
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2001.
20. Hruby Z., Gaciong Z.(red.): Leczenie chorób układu moczowego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
21. Rowińska-Sadowska E.: Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2000.
22. Spirt M.J.: Stany naglące w chorobach przewodu pokarmowego. Wydawnictwo
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.
23. Wrześniewski K., Włodarczyk D.: Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne
aspekty zapobiegania i leczenia. GWP, Gdańsk 2004.
24. Juszczyk J.: Wirusowe zapalenie wątroby. PZWL, Warszawa 1999.
117
Przedmiot: PEDIATRIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykłady: 30 godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 5
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: odrębności
morfologicznej i fizjologicznej dziecka; wybranych chorób poszczególnych układów i narządów
u dziecka;
- zasad postępowania w chorobach u dzieci.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- wykorzystywania wiedzy z pediatrii w praktyce zawodowej.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu pediatrii dla celów pielęgnowania dziecka w zdrowiu
i chorobie.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Pediatria. Metody diagnostyki pediatrycznej i przygotowanie dziecka do badań
diagnostycznych. Symptomatologia. Odrębności morfologiczne i czynnościowe układów i
narządów wieku rozwojowego.
2. Wybrane choroby okresu noworodkowego. Metody oceny stanu noworodka. Stany
przejściowe u noworodka. Urazy okołoporodowe. Zakażenia u noworodka. Zaburzenia
oddechowe. Wady wrodzone.
3. Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. Rodzaje i formy wsparcia.
4. Choroby układu oddechowego u dzieci. Ostre i przewlekłe stany zapalne oskrzeli i płuc,
krtani.
5. Choroby układu pokarmowego. Zaburzenia trawienia i wchłaniania. Choroby
pasożytnicze u dzieci.
6. Choroby układu krążenia u dzieci. Najczęstsze wady wrodzone.
7. Choroby układu krwiotwórczego. Niedokrwistości. Białaczki. Skazy krwotoczne.
8. Choroby układu moczowego u dzieci. Zakażenia dróg moczowych. Zespół nerczycowy.
Niewydolność nerek.
9. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego u dzieci i młodzieży.
10. Choroby alergiczne u dzieci. Choroby alergiczne skóry, górnych i dolnych dróg
oddechowych i inne.
11. Stany naglące w pediatrii.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
118
- odrębności morfologiczne i fizjologiczne dziecka w poszczególnych okresach
rozwojowych;
- przyczyny, objawy i rokowanie w chorobach dziecięcych; zasady postępowania z chorym
dzieckiem,
- rozumienia sytuacji trudnej dziecka i rodziny ,
- rozpoznawania zagrożeń życia u dziecka w każdym okresie jego życia,
- identyfikowania wda wrodzonych i chorób wieku dziecięcego,
- przygotowania dziecka do badań diagnostycznych.
umie:
- wykorzystywać zasady postępowania z chorym dzieckiem w praktyce,
jest odpowiedzialny za: systematyczność pogłębiania wiedzy.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok, IV
sem.
119
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykłady: 10 godzin III semestr
Ćwiczenia 20godz.
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 8
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zasad sprawowania opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zdrowym i chorym,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- planowania, realizowania i oceny działań pielęgniarskich w opiece nad dzieckiem w stanie
zdrowia i choroby.
C. Kształtowanie postawy do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego.
Treści nauczania
Tematy wykładów:
1. Rola i funkcje pielęgniarki pediatrycznej. Komunikowanie się z dzieckiem i jego rodzicami.
Założenia teoretyczne a praktyka opieki nad dzieckiem.
2. Pielęgnowanie a modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem.
3. Ogólne zasady pielęgnowania, procedury i standardy w opiece pediatrycznej.
4.
Uwarunkowania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. Ocena rozwoju
somatycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Metody i narzędzia oceny
rozwoju.
5. Zadania pielęgniarki w promocji zdrowia dzieci i młodzieży.
6. Profilaktyka próchnicy zębów, chorób przyzębia i czynnościowych zaburzeń narządu żucia.
Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu uzależnień u dzieci.
Tematy ćwiczeń:
1. Udział pielęgniarki diagnostyce zaburzeń rozwojowych w poszczególnych okresach
życia dzieci i młodzieży.
2. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad zdrowym noworodkiem i jego rodzicami.
3. Zasady opieki nad noworodkiem w stanach patologicznych.
4. Fizjologiczne podstawy żywienia wcześniaków i niemowląt. Żywienie dzieci i
młodzieży - rola i zadania pielęgniarki.
5. Zasady opieki nad dzieckiem w stanie ostrej i przewlekłej biegunki. Rola pielęgniarki
w profilaktyce nietolerancji pokarmowych.
6. Pielęgnowanie dziecka w stanie ostrych i przewlekłych zaburzeń układu
oddechowego.
7. Profilaktyka chorób alergicznych u dzieci.
8. Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce chorób populacji wieku rozwojowego.
Profilaktyka chorób okresu noworodkowych. Profilaktyka chorób zakaźnych.
120
Program szczepień ochronnych.
9. Pielęgnowanie dziecka z chorobami układu krążenia.
10. Opieka nad dzieckiem z chorobą zakaźną wieku dziecięcego.
11. Zasady opieki nad dzieckiem z zaburzeniami układu moczowego.
12. Zasady pielęgnowanie dziecka w stanach zagrożenia życia.
13. Pielęgnowanie dziecka z chorobą nowotworową. Rola pielęgniarki w opiece nad
dzieckiem i jego rodziną w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
14. Udział pielęgniarki w zapobieganiu urazom i wypadkom, pielęgnowanie dziecka z
urazem wielonarządowym.
15. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z cukrzycą.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
zasady pielęgnowania dziecka w stanie zdrowia i wybranych stanach zaburzenia
zdrowia,
- przygotowanie do badań i pielęgnowania dziecka po badaniach.
umie:
- planować, realizować i oceniać opiekę pielęgniarską nad dzieckiem w zdrowiu i
chorobie, jest odpowiedzialny za:
- poszerzanie wiedzy dotyczącej opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zdrowym i chorym.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok, IV sem.
121
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin III semestr + 80 godzin
IV semestr =160 godzin
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: ogólnych zasad
sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym - ogólnych zasad pielęgnowania dziecka w stanie
choroby, B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- sprawowania opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zdrowym i chorym w warunkach środowiska
zamieszkania, nauczania i szpitalnych.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Prawne, organizacyjne i merytoryczne uwarunkowania opieki pediatrycznej. Zasady opieki
nad matką i dzieckiem w Polsce.
2. Modele opieki nad dzieckiem i matką- założenia teoretyczne a praktyka. Organizacja opieki
nad dzieckiem zdrowym i chorym.
3. Udział pielęgniarki w ocenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
4. Opieka zdrowotna nad dzieckiem zdrowym.
5. Oddział dziecięcy - organizacja oddziału. Zespół interdyscyplinarny. Specyfika opieki nad
chorym dzieckiem i matką w oddziale szpitalnym.
6. Zakażenia szpitalne. Zakażenia u noworodków. Zasady , standardy i procedury zwalczania
zakażeń w oddziałach noworodkowych i dziecięcych.
7. Metody gromadzenia danych o dziecku: wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji, pomiar.
8. Pielęgnowanie dziecka w szpitalu - ogólne zasady postępowania.
9. Choroba w życiu dziecka i jego rodziny. Wpływ choroby przewlekłej na rozwój dziecka.
10. Pielęgnowanie noworodka w wybranych stanach patologicznych.
11. Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem gardła.
12. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem oskrzeli.
13. Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem płuc.
14. Pielęgnowanie dziecka z astmą oskrzelową.
15. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
16. Pielęgnowanie dziecka nieprzytomnego.
17. Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce krzywicy u dziecka.
18. Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem ucha środkowego.
19. Pielęgnowanie dziecka z ostrą biegunką.
20. Pielęgnowanie dziecka z chorobami inwazyjnymi układu pokarmowego. Rola i zadania w
profilaktyce chorób inwazyjnych u dzieci.
21. Opieka nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca.
22. Pielęgnowanie dziecka z alergią.
23. Rola pielęgniarki w ocenie rozwoju dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi.
24. Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem krtani.
25. Rola pielęgniarki w tlenoterapii u dzieci.
122
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
zasady opieki nad dzieckiem w stanie zdrowia i choroby, specyfikę pielęgnowania dziecka w
wybranych stanach chorobowych,
umie:
- planować i realizować opiekę pielęgniarską nad dzieckiem jest odpowiedzialny za:
- podejmowane działania w opiece nad dzieckiem,
- doskonalenie umiejętności z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego zajęć
praktycznych. II rok III i IV semestr
123
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin III semestr
+ 80 godzin IV semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
samodzielnego planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej w najczęściej występujących
stanach chorobowych u dziecka,
- podejmowania działań wychowawczych, profilaktycznych i promujących zdrowia w
stosunku do dziecka i jego rodziców.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Charakterystyka rozwoju fizycznego dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych.
Metody oceny rozwoju dziecka.
2. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu stanu maltretowania u dziecka.
3. Opieka nad dzieckiem z założonym opatrunkiem gipsowym.
4. Opieka nad dzieckiem z urazem czaszkowo-mózgowym.
5. Pielęgnowanie dziecka z nowotworem układu nerwowego.
6. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji dzieci i młodzieży.
7. Zasady pielęgnowania wcześniaka.
8. Pielęgnowanie noworodka w stanach zagrożenia życia.
9. Leczenie klimatyczne dzieci ł młodzieży.
10. Zasady przygotowanie do zabiegu i opieka nad dzieckiem po zabiegu wrodzonej wady serca.
11. Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem ze stymulatorem serca.
12. Opieka nad dzieckiem z zaburzeniami oddychania.
13. Opieka nad dzieckiem z padaczką. Postępowanie w czasie napadu padaczkowego.
14. Pielęgnowanie dziecka z zespołem nerczycowym.
15. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem poddawanym dializie.
16. Rola pielęgniarki w przygotowaniu i opiece pooperacyjnej nad dzieckiem leczonym
chirurgicznie.
17. Pielęgnowanie dziecka z chorobami reumatycznymi.
18. Pielęgnowanie dziecka z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
19. Zasady opieki nad dzieckiem w stanie zatrucia organizmu.
20. Opieka nad dzieckiem z oparzeniem.
21. Pielęgnowanie dziecka w chorobach zapalnych jamy ustnej.
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
samodzielnie objąć opieką pielęgniarską dziecko i jego rodziców w stanie zdrowia i
choroby,
- podejmować szeroki zakres działań wychowawczych w opiece pielęgniarskiej nad dzieckiem
i jego rodzicami.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia praktyki zawodowej - II rok
III i IV semestr
124
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin III semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy dotyczącej pielęgnowania dziecka w stanach chorobowych,
- poszukiwanie nowych rozwiązań problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego.
Program samokształcenia:
I. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
1. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z zespołem Downa.
2. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z wrodzonym zaburzeniem słuchu.
3. Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce Zespół nagłego zgonu niemowlęcia (SIDS).
4. Specyfika opieki nad wcześniakiem i noworodkiem. Postępowanie w stanach
patologicznych okresu noworodkowego.
5. Fizjologiczne podstawy żywienia wcześniaków i niemowląt. Żywienie dzieci i młodzieży.
II.
Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa tematycznie związanych z pielęgniarstwem pediatrycznym. Postaraj się wziąć w
niej udział oraz przygotować szczegółowe sprawozdanie z prezentowanych prac.
III. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad dzieckiem w
jednym wybranych przez Ciebie stanie.
IV. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego w oddziale
dziecięcym
V. Przygotuj standard opieki nad dzieckiem w wybranym przez siebie stanie dziecka.
VI. Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy merytorycznej
uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji, metodę pracy pielęgniarki,
standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
VII. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z zakresu
opieki nad dzieckiem leczonym w oddziale dziecięcym.
Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do dziecka w różnym wieku
leczonego w oddziale dziecięcym.
IX Zaproponuj dokumentację pielęgniarską w oparciu o założenia teorii D. Orem dla pacjenta
leczonego w oddziale internistycznym.
X. Przeanalizuj dostępną literaturę i określ zakres i charakter treści na temat opiekuńczości w
opiece nad dzieckiem zdrowym i/lub chorym.
XI. Opracuj program edukacji dzieci w wieku : przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym
oraz młodzieży z rozpoznaną cukrzycą.
Wyniki nauczania:
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
- poszukiwać sposobów rozwiązywania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia samokształcenia
II semestr
II rok
125
Literatura podstawowa:
1. Halliday H.L., McClure G., Reidl M. Intensywna terapia noworodka. Wydawnictwo
a-medica press, Bielsko-Biała 1999.
2. Muscari M., E.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej. Lublin 2005
3. Pawlaczyk B. (red.): Pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa 2007
4. Krawczyńśkł M.: Propedeutyka pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2002.
5. Piotrowski A.: Niewydolność oddechowa noworodków - zapobieganie i leczenie.
Wydawnictwo a-medica press, Bielsko-Biała 2000.
6. Ryżko J., Socha J.(red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i
młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
7. Szajner-Milart L, Papierkowski A.(red.): Choroby wieku rozwojowego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
8. Szreder T.(red.): Dziecko w stanie zagrożenia życia. Medycyna Praktyczna, Kraków
1999.
9. Helwich E.: Wcześniak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
10. Kowalczyk J.R., Samardakiewicz M.: Dziecko z chorobą nowotworową.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1998.
11. Mikiel-Kostyra K.: Promocja karmienia piersią. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa
1993 .
12. Pichler E., Richter R.: Nasze dziecko ma nowotwór. Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Warszawa 1995.
13. Rakowska-Róziewicz D.(red.):Wybrane procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.
14. Świetliński J., Grzywna W.: Zaburzenia homeostazy noworodka. Wydawnictwo amedicapress, Bielsko- Biała 1998.
15. Fenela E., Adamson J., Hull D.: Pielęgnowanie chorych dzieci. PZWL, Warszawa
1990.
16. Szajner-Milart L, Papierkowski A.(red.): Choroby wieku rozwojowego.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
17. Walczak M.(red.): Zarys pediatrii. PZWL, Warszawa 1991.
18. Wyszyńska T.: Choroby nerek u dzieci. PZWL, Warszawa 1984.
19. Luxfer K.L.: Pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław
2006.
20. Szreter. T.: Stany zagrożenia życia u dzieci. Wydawnictwo lekarskie PZWL,
Warszawa 1996.
21. Wojnarowska B. (red.): Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 1998.
22. Ilg F. L., Ames L. B., Baker S. M.: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1992.
126
Literatura uzupełniająca:
1. Baker R.C.: Podstawowa opieka pediatryczna. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych UNIYERSITAS. Kraków 1998.
2. Otto Buczkowska E., Jarosz Chobot P.: Cukrzyca u noworodków, niemowląt i małych
dzieci./w:/ Otto Buczkowska E.(red.): Cukrzyca wieku rozwojowego. Urban & Partner,
Wrocław 1999.
3. Buczyński F.L.: Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę. Redakcja Wydawnictw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1999.
4. Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1994.
5. Moffat C.: Pierwsza pomoc dziecku. ABC. Oficyna Wydawnicza LOTOS s.c., Łódź
1996.
6. Norska-Borówka L, Szreter T.: Stany naglące u noworodków. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1993.
7. Bates B., Bickley L.S., Hoekelman A: Wywiad i badanie fizykalne. Springer PWN,
Warszawa 1997.
8. Rakowska-Róziewicz D.(red.):Wybrane procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.
9. Sendecka A.: Uczymy się karmić piersią. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
Lublin 1995.
10. Grochowski J.(red.): Urazy u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2000.
11. Okłot K.(red.): Traurnatologia wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1999.
12. Sieniawska M., Kostro I.: Zakażenia układu moczowego u dzieci. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
13. Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001.
14. Norska-Borówka L, Szreter T.: Stany naglące u noworodków. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1993.
15. Puchała J., Spodaryk M., Jarosz J.: Oparzenia u dzieci. Od urazu do wyleczenia.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
16. Rakowska-Róziewicz D.(red.): Wybrane procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.
17. Carr J.: Pomoc dziecku upośledzonemu. PZWL, Warszawa 1984.
18. Kornacka K.(red.): Noworodek przedwcześnie urodzony - pierwsze łata życia.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
19. Kunachowicz H.(red.): Dieta bezglutenowa - co wybrać ? Wartość odżywcza produktów
20. i potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
21. Michałowicz R.(red.): Mózgowe porażenie dziecięce. Wydawnictwo lekarskie PZWL,
Warszawa 2001.
22. Michałowicz R.(red.): Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001.
23. Michałowicz R., Chmielik J., Michałowska-Mrożek J.B., Mrozek K.: Mózgowe porażenie
dziecięce. Wskazówki dla rodziców. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
24. Szajner-Milart L, Wójcik-Skierucha E.(red.): Ostre zatrucia u dzieci. Zasady
postępowania. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
127
25. Szreter T.(red.): Intensywna terapia dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2002.
26. Wagner A.A.(red.): Chirurgia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2003.
27. Obuchowicz A. (red.): Podstawowe zagadnienia opieki pediatrycznej w lecznictwie
otwartym. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2003.
28. Obuchowska I., Krawczyński M.: Chore dziecko. Nasza Księgarnia, Warszawa 1991.
128
Przedmiot: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu : 30
Wykłady: 15 godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ESTS: 3
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- przebiegu ciąży fizjologicznej i patologicznej;
- porodu prawidłowego i powikłanego;
- opieki nad położnicą w połogu;
- patofizjologii narządu rodnego kobiety.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- współuczestniczenia w opiece nad kobietą w różnym wieku i stanie zdrowia.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu ginekologii i położnictwa.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego.
2. Planowanie rodziny, metody regulacji poczęć, przygotowanie do rodzicielstwa.
3. Metody diagnostyczne ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka.
4. Przygotowanie kobiety w ciąży i jej rodziny do porodu.
5. Opieka okołoporodowa - postępowanie położniczo- pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym,
fizjologicznym i powikłanym.
6.Fizjologia ciąży. Metody oceny rozwoju ciąży fizjologicznej. Badania laboratoryjne
i ultrasonograficzne w ciąży. Metody diagnostyczne ciąży wysokiego ryzyka.
7 . Przyjęcie rodzącej do porodu. Ocena stanu matki i płodu.
8 . Przebieg porodu fizjologicznego.
9.Poród patologiczny. Nieprawidłowości ustawienia i położenia płodu. Zaburzenia akcji
skurczowej macicy. Poród w ciąży mnogiej.
10.Niepłodność . Schorzenia nowotworowe narządu rodnego, gruczołu piersiowego, rak piersi.
11.Wybrane zagadnienia z ginekologii. Choroby zapalne narządów płciowych kobiety.
12. Najczęstsze nowotwory złośliwe narządu rodnego, etiopatogeneza, objawy, leczenie
13. Wybrane problemy ginekologii. Endometrioza.
14. Wysiłkowe nietrzymanie moczu.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
129
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- rozumie cel i zadani opieki przedkoncepcyjnej,
- rozpoznaje zmiany w organizmie kobiety w ciąży fizjologicznej,
- planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej,
- badań diagnostycznych w położnictwie i ginekologii;
- przebieg ciąży fizjologicznej i patologicznej;
- przebieg porodu i połogu;
- problemy zdrowotne kobiet w każdym okresie życia,
- przyczyny, objawy i postępowanie w chorobach narządu rodnego;
- zasady profilaktyki chorób kobiecych,
- najczęstsze nowotwory narządu rodnego
umie:
- zróżnicować prawidłowy i patologiczny przebieg ciąży, porodu i połogu;
- określić przyczyny, objawy i postępowanie w wybranych chorobach kobiecych.
- propagować profilaktykę chorób kobiecych; jest odpowiedzialny za:
- systematyczność pogłębiania wiedzy z ginekologii i położnictwa.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego II rok III semestr
130
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 30
Wykłady: 15 godzin III semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr
ECTS: 3
Cele nauczania przedmiotu
A. Przygotowanie studenta do interpretowani i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- opieki nad kobietą w stanie zdrowia i choroby,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
planowania i realizowania opieki nad kobietą w stanie zdrowia oraz z wybranych stanach
patologicznych.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego
TREŚCI NAUCZANIA :
Tematy wykładów:
1. Cykl miesiączkowy. Fizjologia i patologia cyklu miesiączkowego. Fizjologia układu
płciowego w różnych okresach życia kobiety.
2. Fizjologia przebiegu ciąży. Zasady opieki nad kobietą ciężarną.
3. Przygotowanie rodzącej do porodu..
4. Poród fizjologiczny.
5. Zasady opieki nad kobieta w połogu fizjologicznym.
6. Patologia I trymestru ciąży.
7. Patologia II i III trymestru ciąży. Choroby towarzyszące i ujawniające się w ciąży
(cukrzyca, padaczka, choroby układu krążenia, żylaki, choroby zakaźne w ciąży i inne).
8. Wybrane aspekty porodu patologicznego.
9. Postępowanie położniczo - pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym. Pielęgnacja
wcześniaka.
10. Cięcie cesarskie - wskazania, techniki. Opieka nad kobietą po cięciu cesarskim.
11. Połóg fizjologiczny i patologiczny. Metody oceny połogu.
12. Podstawy diagnostyki w ginekologii.
13. Problemy zdrowotne kobiet. Stany zapalne narządów płciowych kobiety.
14. Choroby przenoszone drogą płciową.
15. Wybrane problemy onkologii ginekologicznej.
16. Profilaktyka nowotworów narządów rodnych. Cytologia szyjki macicy.
17. Profilaktyka raka sutka. Samokontrola.
18. Zabiegi operacyjne w ginekologii. Opieka przed i pooperacyjna na d kobietę po zabiegu
operacyjnym.
19. Wybrane aspekty antykoncepcji.
20. Problemy zdrowotne kobiet w okresie menopauzy. Hormonalna terapia zastępcza.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
131
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie: zasady opieki nad kobietą ciężarną,
- zasady opieki nad kobietą w trakcie porodu fizjologicznego i patologicznego,
- zasady opieki nad kobietą z chorobami ginekologicznymi.
umie:
- zaplanować i zrealizować zaplanowane działania w opiece nad kobietą w stanach:
fizjologicznym i patologicznym, jest odpowiedzialny za:
- systematyczność pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok, III sem.
132
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizacje przedmiotu: 80 godzin III semestr
Cele nauczania przedmiotu
Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- sprawowania opieki nad kobietą ciężarną, w trakcie porodu i połogu fizjologicznego
sprawowania opieki nad kobietą z patologią narządu rodnego
Treści nauczania:
1.
Pielęgnowanie kobiety ciężarnej z krwawieniami w I trymestrze ciąży.
2.
Pielęgnowanie kobiety ciężarnej z krwawieniami w II i III trymestrze ciąży.
3.
Pielęgnowanie ciężarnej z EPH-gestozą.
4.
Pielęgnowanie w stanach zapalnych narządu rodnego.
5.
Pielęgnowanie pacjentki po zabiegach chirurgicznych w obrębie
rodnego.
6.
Pielęgnowanie pacjentki ze zmianami w obrębie szyjki macicy.
7.
Pielęgnowanie pacjentki z chorobą nowotworową narządu rodnego.
narządu
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- zasady sprawowania opieki nad kobietą w stanie zdrowia i choroby, zasady pielęgnowania
kobiety w ciąży fizjologicznej i powikłanej
- zasady opieki nad kobietą z chorobami dróg rodnych
umie:
- planować działania pielęgniarskie w opiece nad kobietą ciężarną,
planować działania pielęgniarskie w opiece nad kobietą z chorobami narządu rodnego jest
odpowiedzialny za:
- doskonalenie swoich umiejętności, podejmowanie próby rozwiązywania problemów pacjentek.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznych II rok
III semestr
133
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu : 40 godzin III semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Doskonalenia umiejętności w zakresie:
- sprawowania opieki nad kobietą ciężarną, w trakcie porodu i połogu fizjologicznego
- sprawowania opieki nad kobietą z patologią narządu rodnego
Treści nauczania
1. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad położnicą po porodzie fizjologicznym.
2. Sprawowanie opieki nad kobietą po porodzie powikłanym.
3. Sprawowanie opieki nad kobietą po cięciu cesarskim.
4. Sprawowanie opieki nad noworodkiem.
5. Sprawowanie opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi leczoną zachowawczo.
6. Sprawowanie opieki nad kobietą po zabiegach chirurgicznych w obrębie
narządu rodnego.
Wyniki nauczania:
W wyniku realizacji praktyki zawodowej student: zna:
- zasady, procedury, standardy i algorytmy postępowania w opiece nad kobietą w połogu,
- zasady, procedury, standardy i algorytmy postępowania w opiece nad kobietą ze schorzeniami
ginekologicznymi
umie:
- sprawować opiekę nad kobietą w połogu,
sprawować opiekę nad kobietą z chorobami narządu rodnego jest odpowiedzialny za:
- planowanie i realizację opieki nad kobietą w połogu,
- planowanie i realizację opieki nad kobietą z chorobami narządu rodnego.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia praktyki zawodowej II rok
III semestr
134
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 40 godzin
Cele samokształcenia:
- samodzielne poszukiwanie przez studenta sposobów rozwiązywania problemów związanych ze
sprawowaniem opieki pielęgniarskiej nad kobietą ciężarną, położnicą oraz kobietą z chorobami
narządu rodnego,
- przygotowanie do uczestniczenia w edukacji zdrowotnej i profilaktyce chorób kobiecych
Zagadnienia do samokształcenia:
I. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
1. Metody planowania rodziny.
2. Problemy antykoncepcji.
3. Edukacja w zakresie przygotowania do porodu. Szkoła rodzenia,
4. Karmienie piersią.
5. Zaburzenia miesiączkowania.
6. Problemy okresu menopauzy i andropauzy.
7. Profilaktyka chorób kobiecych.
8. Nietrzymanie moczu u kobiet.
9. Problemy psychoemocjonalne kobiet w różnych okresach życia.
10. Niepłodność małżeńska.
11. Mechanizmy nietrzymania moczu u kobiet.
Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa
tematycznie
związanych
z
pielęgniarstwem
położniczoginekologicznym Postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotować szczegółowe
sprawozdanie z prezentowanych prac.
Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad pacjentem w
wybranym przez siebie stanie.
Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego w oddziale
położniczym lub ginekologicznym na wybrany przez siebie temat.
V.
Przygotuj standard opieki nad pacjentką w wybranym przez siebie stanie.
VI.
Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy
merytorycznej uwzględniając: wykorzystana teorię do konstruowania dokumentacji,
metodę pracy pielęgniarki, standardy i procedury obowiązujące w oddziale. .
Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z zakresu
opieki nad pacjentką w oddziale położniczym lub ginekologicznym.
Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjentki oddziału
położniczego lub ginekologicznego.
IX.
Zaproponuj dokumentację pielęgniarska w oparciu o założenia teorii D. Orem dla
pacjentki oddziału położniczego lub ginekologicznego.
X.
Przeanalizuj dostępną literaturę i określ zakres i charakter treści na jeden z poniższych
tematów:
1. Pielęgnowanie kobiety w stanie ciąży pozamacicznej.
135
2. Profilaktyka zakażeń pochwy.
3. Standard opieki położniczej nad kobietą po porodzie fizjologicznym.
4. Opieka nad kobietą karmiącą piersią.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia samokształcenia II rok III
semestr
Literatura podstawowa:
Literatura podstawowa:
1. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo i ginekologia. PZWL. Warszawa 2006
2. Opala T.(red.): Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i
fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
3. Łepecka – Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
PZWL 2010
4. Pschyrembel W., Straus G., Petri E.(red.): Ginekologia praktyczna. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1994
5. Iwanowicz –Palus G.: Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL 2008
6. Słomko Z.: Ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
7. Słomko Z., Bręborowicz G.: Krwotoki w położnictwie. PZWL, Warszawa 1990.
8. Pisarski T.(red.): Położnictwo. PZWL, Warszawa 1993.
9. Troszyński M.: Ćwiczenia położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
1996.
10. Szczapa J.: Podstawy Neonatologii. PZWL. Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
1. Skałba P.: Endokrynologia ginekologiczna. PZWL, Warszawa 1993.
2. McPherson A.: Problemy zdrowotne kobiet. Springer PWN, Warszawa 1997.
3. Szamborski J.(red.): Diagnostyka szyjki macicy. Histopatologia, cytologia,
kolposkopia. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
4. Chazan B., Leibschang J.(red.): Postępowanie w nagłych stanach w
położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
136
Przedmiot: PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 60
Wykłady: 10 godzin III semestr
Ćwiczenia 20godz.
Samokształcenie: 30 godzin III semestr
ECTS: 3
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia
wiedzy dotyczącej:
- promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
- promowania zdrowia, planowania edukacji zdrowotnej.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- promowania własnego zdrowia,
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu promocji zdrowia,
- włączania się w akcje na rzecz promowania zdrowia.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Paradygmaty zdrowia. Zdrowie jako przedmiot promocji zdrowia.
2. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia. Style życia. Ocena stanu zdrowia.
3. Polityka państwa w zakresie promocji zdrowia. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
w systemie opieki zdrowotnej.
4. Promocja zdrowia jako jedna z funkcji zawodowych pielęgniarki.
5. Promocja zdrowia a profilaktyka.
Tematy ćwiczeń:
1. Narodowy Program Zdrowia 2007 – 2015 założenia, cele korzyści płynące z realizacji
programu dla społeczeństwa.
2. Profilaktyka pierwotna i wtórna w praktyce pielęgniarskiej (rola i zadania pielęgniarki).
3. Metody edukacji pacjenta w oparciu o wybrane stany kliniczne.
4. Programy badań przesiewowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia
w prewencji chorób nowotworowych
5. Programy badań przesiewowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia
w prewencji chorób układu krążenia
6. Metody kształtowania zachowań zdrowotnych. Programy promocji zdrowia: Zdrowy Dom,
Szkoła Promująca Zdrowie, Szpital Promujący Zdrowie, Zdrowe Miasto i inne.
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- istotę promocji zdrowia,
137
- założenia teoretyczne i praktyczne promocji zdrowia w Europie i w Polsce,
umie:
- określić zasady promocji zdrowia w warunkach zamieszkania i pracy,
- określić założenia wybranych globalnych programów promocji zdrowia.,
- dokonać oceny zdrowia pacjenta w kontekście skal, siatek i pomiarów,
- stosowania elementów epidemiologii opisowej analitycznej do oceny stanu zdrowia ludności,
- promowanie wzorców zdrowego życia,
- opracowanie i upowszechnianie programów promocji zdrowia wśród pacjentów, w rodzinnie
i społeczności.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - II rok, III
sem.
138
Przedmiot: PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 20
Cele nauczania przedmiotu:
Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do : promowania zdrowia,
- planowania edukacji zdrowotnej
- prowadzenia edukacji zdrowotnej.
Treści nauczania:
Przedszkole: Zajęcia praktyczne tematyczne
1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w przedszkolu.
2. Aktywność fizyczna.
3. Zdrowy styl odżywiania.
4. Higiena osobista.
5. Higiena otoczenia
Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa Zajęcia praktyczne tematyczne:
1. Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Zasady prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.
3. Programy promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży.
4. Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
Wyniki nauczania:
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
- określić zasady promocji zdrowia w przedszkolu,
- prowadzić edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia zajęć praktycznych - II rok,
III sem.
139
Przedmiot: PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 30 godzin III semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego.
Program samokształcenia:
I. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
• Styl życia Polaków
• Zagrożenia społeczne w populacji polskiej
• Uwarunkowania promocji zdrowia w polskiej szkole
• Sposoby kształtowania środowiska nauczania sprzyjającego zdrowiu.
• Sposoby kształtowania środowiska zamieszkania sprzyjającego zdrowiu.
II. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa tematycznie związanych z promocją zdrowia. Postaraj się wziąć w niej udział oraz
przygotować szczegółowe sprawozdanie z prezentowanych prac.
III. Przygotuj projekt promocji zdrowia w zakresie:
• aktywnego stylu życia
• higieny osobistej
• higieny środowiska zamieszkania
• higieny otoczenia
IV. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia
wewnątrzoddziałowego na jeden z poniższych tematów.
• rola i zadania pielęgniarki w promocji zdrowia pacjentów w wybranym stanie zdrowia i/lub
choroby
V. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z zakresu
opieki nad pacjentem leczonym w oddziale internistycznym.
VI. Przeanalizuj dostępną literaturę i określ zakres i charakter treści na jeden z poniższych
tematów:
• promocja zdrowia rodziny
• promocja zdrowia ucznia
• promocja zdrowia pracownika
VII. Przygotuj projekt edukacji zdrowotnej dla: « dzieci w szkole podstawowej
• młodzieży gimnazjum
• młodzieży szkoły ponadpodstawowej
• studentów
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena zaliczenia samokształcenia II rok III
semestr
140
Literatura podstawowa:
1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia. Tom I i II, PZWL. Warszawa
2010
2. Charońska E.: Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. CEM, Warszawa 1997.
3. Charzyńska-Gula M.: Edukacja zdrowotna rodziny. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Lublin 2002.
4. Demel M.: Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. Kraków 2001.
5. Gniazdowski A.(red.): Promocja zdrowia w miejscu pracy. Instytut Medycyny Pracy, Łódź
1998.
6. Pikę S., FosterD.: Promocja zdrowia dla wszystkich. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998.
7. Borzucka – Sitkiewicz A.: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Impuls. Kraków 2006
8. Narodowy Program Zdrowia 2007 – 2015 dostęp w internecie:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=437&mx=0&ma=243
Literatura uzupełniająca:
1. Grossmann R., Scala K.: Promocja zdrowia a rozwój organizacyjny. Tworzenie siedlisk
dla zdrowia. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1997.
2.
3.
4.
5.
Pikę S., Foster D.: Promocja zdrowia dla wszystkich. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998.
Brzeziński T./red./, Historia medycyny, PZWL, Warszawa 1995.
Demel M.: Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. Kraków 2001.
Kaplun A.(red.): Promocja zdrowia w chorobach przewlekłych. Odkrywanie nowej
jakości życia. IMP, Łódź 1997.
6. Łuszczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych, dlaczego dobre chęci nie wystarczają ?
GWP, Gdańsk 2004.
7. Zatoń M., Jethon Z.(red.): Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych i
promocji zdrowia.. Wydawnictwo AWF, Wrocław 1998.
8. Śliwa M.: Słownik oświaty zdrowotnej. Katowice 1996.
9. Wojnarowska B., Kapica M.: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i
oczekiwania. Warszawa 2001.
10. Gębska - Kuczerowska A., Miller M. (red.): Wybrane zagadnienia promocji zdrowia.
PZH, Warszawa 2002.
11. Ostrowska A.: Styl zycia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wydawnictwo IFiS
PAN, Warszawa 1999.
12. Kulik T. B.: Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole. Oficyna Wydawnicza Fundacji
13. Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1997.
14. Kulik T. /red./,Zdrowie publiczne, Czelej , Lublin 2002
15. Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, UJ, Kraków
2000.
16. Kwiatkowska A., Panek W./red/Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.
Czelej 2003
141
Przedmiot: BADANIA W PIELĘGNIARSTWIE (W TYM SEMINARIUM
LICENCJACKIE )
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu 90 (55+35) godzin
Wykład: 30 godzin semestr III
Samokształcenie: 15 godzin semestr III
Seminarium licencjackie: 10 godzin V semestr, 10 godzin VI semestr
Samokształcenie: 30 (5 + 5 +5 +15) godzin (5 +5 IIIsem ., 5 IV sem., 15 VI semestr)
ECTS: 5(3+2)
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- procesu badawczego, metod i narzędzi badawczych;
- metodyki przygotowywania prac naukowych.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do: napisania pracy licencjackiej.
C. Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy na temat. zasad pisania prac
naukowych
TREŚCI
NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Przedmiot, obszar, cel badań w pielęgniarstwie.
2. Metodologia jako nauka. Struktura procesu badawczego. Etapy postępowania badawczego.
3. Problem badawczy. Formułowanie i uzasadnianie problemu naukowego.
4. Hipotezy robocze. Zmienne zależne ł niezależne.
5. Metody i techniki badawcze. Zasady przygotowania i wykorzystywania narzędzi badawczych.
6. Analiza danych empirycznych.
7. Analiza statystyczna wyników badań.
8. Przygotowanie wyników z badań do prezentacji.
9. Metodyka pisania prac naukowych (dyplomowych, licencjackich). Przygotowanie prac do
druku w czasopismach naukowych.
10. Elementy prawa autorskiego i ochrona własności intelektualnej.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- określanie obszaru badań w pielęgniarstwie,
- przygotowanie i wykonanie projektu badawczego zgodnie z procedurą badawczą,
- określania celu badań i problemów badawczych,
- strukturę procesu badawczego;
zasady doboru metod i narzędzi badawczych; zasady przygotowywania i pisania prac
naukowych,
umie:
- zaplanować badanie naukowe; określić cele;
142
- dobrać metody i narzędzia badawcze; opracowywać wyniki badań;
- napisać pracę licencjacką. jest odpowiedzialny za:
- przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami.
Literatura podstawowa :
1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. PZWL. Warszawa
2010
2. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Żak. Warszawa 1995
3. Jakubowska U.: Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Wyższa szkoła
Pedagogiczna, Bydgoszcz 1993.
4. Puzio A., Ziółkowska K.: Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej. Śląska
Akademia Medyczna, Katowice 1998.
5. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
6. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie SORUS,
Poznań 2005.
7. Oliver P.: Jak piać prace uniwersyteckie, poradnik dla studentów. Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1999.
8. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 2002.
9. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe.
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Wydanie II, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
1. ]Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad etycznych. Komitet Etyki w Nauce przy
Prezydium PAN, Warszawa 1994.
2. Hali G.M.(red.): Publikacja naukowa w medycynie. Jak pisać? Sanmedica, Warszawa
1996.
3. Młyniec W., Ufnalska M.: „Scientific Communication”, czyli jak pisać i prezentować
prace naukowe. Wydawnictwo poznańskie SORUS, Poznań 2004.
4. Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk: Dobre obyczaje w nauce, zbiór zasad i wytycznych, 2001.
143
Przedmiot: FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu - 90
Wykłady: 15 godzin III semestr + 20 godzin IV semestr =35 godzin
Ćwiczenia: 25 godzin IV semestr
Samokształcenie: 15 godzin III semestr + 15 godzin IV semestr =30 godzin
ECTS: 7
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- wybranych teorii etycznych,
- znaczenia etyki w pielęgniarstwie
- etycznych aspektów pracy pielęgniarki,
- kodeksy etyki pielęgniarskiej
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do :
- rozwiązywania dylematów etycznych w praktyce zawodowej pielęgniarki,
- wyboru zachowań etycznych w stosunku do pacjenta,
- przyjmowania właściwej postawy zawodowej
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- przestrzegania zasad etyki w pracy zawodowej i pozazawodowej
TREŚCI NAUCZANIA:
1.
2.
3.
4.
Relacje filozofii z zawodem pielęgniarki.
Koncepcje filozoficzne człowieka.
Wybrane teorie etyczne.
Wartości, normy i ceny moralne. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania
decyzji moralnej.
5. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Kodeks etyki pielęgniarki.
6. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.
7. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i ich rozwiązywanie.
8. Etyczne aspekty relacji międzyosobowej pomiędzy pielęgniarka a podopiecznym.
9. Wybrane problemy bioetyki w praktyce zawodowej pielęgniarki. Eksperyment w
medycynie. Transplantacje. Manipulacje genetyczne.
10. Wybrane problemy bioetyki w praktyce zawodowej pielęgniarki. Sztuczne zapłodnienie.
Aborcja. Eutanazja.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny , ćwiczenia
Wyniki nauczania przedmiotu: (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- wybrane kierunki i nurty w etyce,
- kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki,
- istotę dylematów etycznych w praktyce pielęgniarskiej
144
umie:
- wskazać wpływ etyki na postępowanie pielęgniarki,
przyjąć odpowiednią postawę wobec dylematów etycznych w pracy zawodowej i
pozazawodowej
jest odpowiedzialny za: przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - II rok,
III i IV sem.
Literatura podstawowa:
1. Beauchamp T.L.,Childress J.F.: Zasady etyki medycznej. Wydawnictwo Książka i
Wiedza, Warszawa 1996.
2. Bielą A.(red.): Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne
i prawne. Materiały Ogólnopolskiego Sypozjum.. Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Akademia Medyczna, Lublin 22-23 marca 1996.
3. Dunn H.P.: Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Wydawnictwo Biblos, Tarnów
1997.
4. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 2003, Kodeks etyki dla pielęgniarek ICN
dostępny w Internecie:
http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=8
5. Karta pracowników służby zdrowia. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Watykan 1995.
6. Olejnik S.: Etyka lekarska. Wydawnictwo Unia, Katowice 1995.
7. Ślipko T., Piątkiewicz J.,Kośmicki M., Wencelis S., Barlak M.: Pacjent u schyłku XX
wieku. Wydawnictwo Jedność, Kielce 1997.
8. Szkołut T.(red.): Aksjologiczne dylematy epoki współczesnej. Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1994.
9. Tokarczyk R.: Prawa narodzin, życia i śmierci. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988
10. Reale G. Historia filozofii starożytnej. Tom I i II, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.
11. Starańczak J. Filozofia czyli umiłowanie mądrości. Wydawnictwo Akademii Rolniczo Technicznej,
12. Olsztyn, 1990.
13. Wolff HR., Pedersen SA., Rosenberg R.: Filozofia medycyny. Wydawnictwo naukowe
PWN, Warszawa
14. 1993.
15. Bocheński J.M.: Współczesne metody myślenia. Poznań 1992.
16. Krokiewicz A.: Zarys dziejów filozofii greckiej. Od Talesa do Platona. Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1971.
17. Kuderowicz Z.: Filozofia nowoczesnej Europy. PWN, Warszawa 1989
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
Bocheński JM.: Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.
Kuderowicz Z. Filozofia nowoczesnej Europy. PWN, Warszawa 1989.
Szumowski W. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Sanmedia, Warszawa 1994.
Szewczyk W. Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Wydawnictwo Biblos,
Tarnów 1994.
145
Przedmiot: ZAKAŻENIA SZPITALNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu (ogółem): 60 godz.
Wykłady-30 godz.
Samokształcenie - 30godz .
ETCS - 3 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami higieny szpitalnej i przygotowanie do aktywnego
włączenia się w zwalczanie zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz nadzór nad dezynfekcją i
sterylizacją w szpitalu.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Zakażenia wewnątrzszpitalne, strategie zwalczania zakażeń, nadzór i kontrola zakażeń,
aspekty prawne i etyczne, koszt zakażeń wewnątrzszpitalnych
2. Mikrobiologia zakażeń wewnątrzszpitalnych, epidemiologia danego szpitala, rola
laboratorium i nadzór mikrobiologiczny, sytuacje zagrożenia życia i sposób postępowania
3. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zakażeń wewnątrzszpitalnych, epidemiologia i
aspekty kliniczne, zapobieganie i leczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych ( w tym
antybiotykoterapia)
4. Antyseptyka i dezynfekcja oraz sterylizacja w szpitalu, podstawowe pojęcia, środki
stosowane, miara aktywności, normy, zastosowanie praktyczne
5. Szpital i jego otoczenie jako źródła zakażeń (woda i powietrze, odżywianie, pościel,
bielizna, pomieszczenia, odpady szpitalne
6. Praktyka szpitalna - zalecenia, protokoły leczenia , ubranie i zachowanie personelu, higiena
i bezpieczeństwo pracy w szpitalu
Metody nauczania: wykład
Wyniki nauczania przedmiotu: (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności)
Po zakończeniu studiowania przedmiotu student powinien: Znać definicję zakażenia szpitalnego;
znać pojęcia „rezerwuar", „źródło zakażenia", „drogi szerzenia zakażeń szpitalnych"; potrafić
uzasadnić medyczne i ekonomiczne przyczyny konieczności kontroli, rejestracji i zapobiegania
zakażeniom szpitalnym; podać aktualne zalecenia co do sposobu organizacji kontroli zakażeń
szpitalnych w placówkach ochrony zdrowia; znać aktualne zalecenia co do sposobu mycia rąk
oraz metod sterylizacji i dezynfekcji, jak również utylizacji odpadów medycznych; identyfikować
grupy pacjentów, personelu oraz oddziały o szczególnie wysokim ryzyku wystąpienia zakażenia
szpitalnego; charakteryzować podstawowe metody diagnostyki mikrobiologicznej oraz
zagadnienie antybiotykooporności.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną II rok, IV sem.
146
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Heczko P.B., Wójkowska – Mach J.: Zakażenia szpitalne. PZWL, Warszawa 2009
2. Heczko P.B.: Mikrobiologia. PZWL Warszawa 2007
3. Polk H. C. jr. (red): .Zakażenia w chirurgii.., 1987, PZWL, Warszawa,
4. International Federation of Infection Control: .Infection Control: Basic Concepts and
Practices.. wyd. 2, www.ific.narod.ru
5. Zespół Ekspertów Głównego Inspektoratu Sanitarnego: .Praktyczne zasady kontroli
zakażeń szpitalnych.., Warszawa, 2000.
6. Zaremba M. L., Borowski J.: .Nadzór, kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych.. w:
Mikrobiologia lekarska.., wyd. 3, PZWL, Warszawa,2001,
147
ROK III
148
STR.
Prawo…………….……………………………………………………….. 150
Pedagogika………………………………………………………………… 152
Socjologia………………………………………………………………… 155
Psychiatria………………………………………………………………… 157
158
Pielęgniarstwo psychiatryczne…………………………………………..
Neurologia………………………………………………………………… 165
Pielęgniarstwo neurologiczne…………………………………………… 167
Rehabilitacja……………………………………………………………… 171
Pielęgnowanie niepełnosprawnych………………………………………. 173
180
Anestezjologia i intensywna terapia ……………………………………
182
Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia ……………….……………………
Geriatria ………………………………………………………………….. 189
190
Pielęgniarstwo geriatryczne …………………………………………….
Opieka paliatywna………………………………………………………... 195
Program przedmiotów - III rok
149
Przedmiot: PRAWO
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizacje przedmiotu : 30godzin
Wykłady-15 godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- prawnych podstaw funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce;
- prawa pracy;
- prawa handlowego;
- prawa administracyjnego;
- prawnych podstaw wykonywania zawodów medycznych.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
posługiwania się przepisami prawnymi w wykonywaniu działań zawodowych.
C. Kształtowania postawy studenta do:
- posługiwania się wiedzą z zakresu szeroko rozumianego prawa pogłębiania
i aktualizowania wiedzy z zagadnień prawnych.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna.
2.
Prawo o zakładach opieki zdrowotnej.
3. Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej.
4.
Przepisy dotyczące samorządu zawodowego.
5. Prawa pacjenta.
6. Odpowiedzialność7. w zawodach medycznych - cywilna, karna, pracownicza,
zawodowa.
8. Elementy prawa pracy.
9. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek.
10. Organizacje pielęgniarskie krajowe i zagraniczne.
11. Prawa i obowiązki pracowników
12. Wybrane aspekty prawa handlowego.
150
13. Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych.
14. Samorządy i związki zawodowe.
15. Wybrane aspekty prawa administracyjnego.
16. Dokumentacja medyczna - uregulowania prawne.
Wyniki nauczania przedmiotu:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- zasady prawa pracy, handlowego i administracyjnego;
- przepisy dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce;
- przepisy dotyczące zawodów medycznych i samorządów zawodowych;
prawa pacjenta,
umie:
- stosować przepisy prawne,
interpretować przepisy prawne, jest
odpowiedzialny za:
- pogłębianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych
wykorzystywanie wiedzy z zagadnień prawnych w praktyce zawodowej i życiu
codziennym.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - III rok,V
sem.
Literatura podstawowa:
1. Ponczek D.: Prawa pacjenta w Polsce. Wydawnictwo ADI, Łódź 2000.
2. Poźdzłoch S.: Podstawy prawa w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Szkoła
Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.
3. Karta praw pacjenta; dokument dostępny w internecie;
http://www.bpp.gov.pl/kartapraw.html#
4. Walczak A.(red.): Kodeks Cywilny. Wyd. GEO, Kraków 1999.
5. Gajda J.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - komentarz. Warszawa 2000.
6. Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa 2003.
7. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz inne rozporządzenia dotyczące wykonywania
zawodu pielęgniarki/rza; dokumenty dostępne w internecie; www.sejm.gov.pl
Literatura uzupełniająca:
1. Gęsicki M.: Kodeks pracy z komentarzem. Zakład Doradztwa OrganizacyjnoFinansowego SIGMA, Skierniewice 1999.
2. Kodeks Pracy. Stan prawny na dzień 01.09.2001. Grupa Wydawnicza INFOR,
Warszawa 2001.
3. Kruczalak K.(red.): Kodeks handlowy. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1999.
4. Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 Dz. U. 2000. Nr 94, poz. 1037 r. z
późniejszymi zmianami.
151
Przedmiot: PEDAGOGIKA
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizacje przedmiotu : 45 godzin
Wykłady-45 godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 3 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A.
B.
C.
Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
teoretycznych podstaw wychowania i nauczania;
metod wychowania i kształcenia;
istoty, metod i form wychowania zdrowotnego.
Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
wykorzystywania w praktyce wybranych metod i form wychowania i nauczania;
stosowania metod i form wychowania zdrowotnego w praktyce zawodowej.
Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy z pedagogiki
Treści nauczania : Tematy wykładów:
1. Samokształcenie i samodoskonalenie - rola i znaczenie w indywidualnym rozwoju
jednostki.
2. Cele wychowania. Metody. Wychowanie zdrowotne.
3. Proces nauczania - uczenia się.
4. Wychowanie jako zjawisko społeczne.
5. Środowisko wychowawcze.
6. Filozoficzne podstawy działalności wychowawczej.
7. Cele wychowania jako realizacja wartości osobowych i społecznych.
8. Strategie wychowawcze.
9. Teorie, formy i metody wychowania.
10. Trudności wychowawcze.
11. Kształtowanie środowiska wychowawczego.
12. Edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży i dorosłych.
13. Organizacja i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w zakładach opieki.
14. Sposoby formułowania celów kształcenia. Taksonomia celów kształcenia. Cele
kształcenia zawodowego.
15. Uwarunkowania doboru treści kształcenia ( pedagogiczne, społeczne, kulturowe,
zawodowe i naukowe).
16. Metody kształcenia. Podział metod. Dobór metod kształcenia.
17. Formy, metody i środki w kształceniu i wychowaniu.
18. Kontrola i ocena w procesie kształcenia. Ocena osiągnięć szkolnych. Ocena procesu
kształcenia.
19. Wielozawodowe kształcenie na rzecz interdyscyplinarnych zespołów opiekuńczych
20. Pedagogika, dydaktyka - pojęcia, zadania.
21. Trudności wychowawcze, kształtowanie środowiska wychowawczego, wychowanie
zdrowotne.
152
22. Proces dydaktyczny. Struktura programu nauczania. Plan i program nauczania.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- podstawy teoretyczne procesu wychowania i nauczania;
- metody, formy i środki nauczania;
- zasady kontroli i oceny procesu nauczania
- znaczenie pedagogicznych badań naukowych
- istotę, założenia i zasady wychowania zdrowotnego,
umie:
- wykorzystywać wiedzę pedagogiczną w realizacji zadań zawodowych;
- wskazać różnice pomiędzy kształceniem zawodowym a ogólnym
- uczestniczyć w procesie kształcenia praktycznego słuchaczy szkół dla pielęgniarek,
- wykorzystywać metody i formy nauczania w edukacji podmiotu opieki
- planować samodoskonalenie celem poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych, jest
odpowiedzialny za: - wykorzystywanie wiedzy z pedagogiki w życiu zawodowym i
pozazawodowym
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, VI
sem.
Literatura podstawowa:
1. Ciechaniewicz W. [red.]: Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych, Warszawa 2003
2. Górniewicz J.: Teoria wychowania, Toruń - Olsztyn 1996.
3. Guilbert J. J.: Zarys pedagogiki medycznej, Warszawa 1983.
4. Hessen S.: Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997.
5. Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
6. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 2000.
7. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.
8. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005.
9. Kuźma J.: Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Kraków 2005.
10. Kwieciński Z., Śliwerski B.: Pedagogika, t. 1, 2, Warszawa 2004.
11. Łobocki M : ABC wychowania, Lublin 1999.
12. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.
13. Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2005.
14. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1999.
15. Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.
16. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 2002.
17. Wasyluk J.:Dydaktyka medyczna, Warszawa 1993.
18. Homplewicz J.: Etyka pedagogiczna. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996.
19. Łobocki M.: ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców. WSiP, Warszawa 1992.
153
20. Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
21. Charońska E.: Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. Centrum Edukacji
Medycznej, Warszawa 1997.
22. Pilch T.: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
1.Denek K.: O nowy kształt edukacji. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 1998.
2.Hessen S.: Podstawy pedagogiki. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997.
3.Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
1993.
4.Łobocki M.: W poszukiwaniu skutecznych form wychowania. Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1990.
5.Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa 1984.
6.Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Wydawnictwo KUL, Lublin, 1999.
7.Pałka S.(red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych.
8.Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
9.Włodarski Z., Sankała A.: Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju
człowieka. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
10. Macierz A.: Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Wydawnictwo „Żak”,
11. Warszawa 2001.
12. Kulinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki. Oficyna
13. Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
154
Przedmiot: SOCJOLOGIA
Typ zajęć: zajęcia teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizacje przedmiotu : 30 godzin
Wykłady-30 godz.
Samokształcenie - 15 godz .
ETCS - 1 pkt
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- przedmiotu i zakresu socjologii ogólnej i socjologii medycyny;
- podstawowych metod i technik badawczych w socjologii;
- funkcjonowania wybranych grup społecznych;
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- wyjaśniania zjawisk socjologicznych zachodzących w naukach medycznych
C. kształtowanie postawy studenta do:
- pogłębiania wiedzy z zakresu socjologii.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Socjologia jako nauka . Socjologia: ogólna i szczegółowa.
2. Społeczny model zdrowia.
3. Systemy wsparcia społecznego - zadania pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów
zdrowotnych jednostki i grupy społecznej.
4. Społeczne skutki choroby i niepełnosprawności.
5. Szpital jako system społeczny - modele opieki szpitalnej, satysfakcja z opieki.
6. Strukturalne uwarunkowania ról zawodowych lekarza i pielęgniarki.
7. Socjologiczna problematyka relacji pielęgniarka-pacjent.
8. Społeczne i kulturowe problemy umierania, śmierci i sieroctwa.
9. Metody i techniki badań socjologicznych.
10. Socjologia zawodów medycznych.
11. Przedmiot badań socjologicznych. Metody badań socjologicznych. Narzędzia badawcze.
12. Podstawowe techniki badawcze w socjologii. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia
badawczego.
13. Socjalizacja.
14. Patologie w życiu społecznym. Kontrola społeczna.
Wyniki nauczania:
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- istotę socjologii jako nauki
- podstawowe struktury społeczne; zasady badań
socjologicznych; społeczne uwarunkowania
zdrowia i choroby.
155
umie:
- posługiwać się terminologią z zakresu socjologii ogólnej i socjologii medycyny;
określać przedmiot i zakres socjologii;
- dokonać analizy funkcjonowania zawodów medycznych w systemie społecznym jest
odpowiedzialny za:
- wykorzystywanie wiedzy z socjologii w pracy zawodowej i pozazawodowej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia końcowego - III rok, V
sem.
Literatura podstawowa:
1. Kawczyńska-Butrym Z., Taranowicz L, Majchrowska A_: Wybrane elementy
socjologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000.
2. Ostrowska A.: Wstęp do socjologii medycyny. PAN, Warszawa 1990.
3. Tatkow A.: Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby. PWN, Warszawa 1983.
4. Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marrnon G.: Wybrane elementy socjologii zawodów
medycznych. Collegium Medicum UJ, Kraków 1996.
5. Sokołowska M.: Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986.
6. Uramowska-Żyto B.: Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych.
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992.
7. Walczak-Duraj D.: Podstawy socjologii. Łódź 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. De Barbaro B.: Pacjent w swojej rodzinie. Springer PWN, Warszawa 1997.
2. Kukułowicz T.: Z badań nad rodziną. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984.
3. Lutyńska K.: Wywiad kwestionariuszowy. Zakład Narodowy Im.
Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź,
1984.
4. Titkow A: Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia. PIW, Warszawa 1993.
5. Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1993.
156
Przedmiot: Psychiatria
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 30
Wykłady:15 godzin V semestr
Samokształcenie: 15 godzin V semestr
ECTS:3
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zdrowia psychicznego i jego zaburzeń;
- klasyfikacji zaburzeń zdrowia psychicznego;
- przyczyn, objawów wybranych zaburzeń zdrowia psychicznego.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej
C. Kształtowanie postawy studenta do: - aktywnego pogłębiania wiedzy
z psychiatrii.
TREŚCI
NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Rodzaje, etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Obraz kliniczny zaburzeń
psychicznych.. Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii.
2. Specyfika opieki nad chorym psychicznym. Uregulowania prawne dotyczące
zdrowia psychicznego - Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
3. Zaburzenia życia uczuciowego. Zaburzenia nastroju.
4. Zaburzenia pod postacią somatyczną. Zespół pourazowy.
5. Zaburzenia zachowania. Agresja.
6. Zaburzenia psychiczne organiczne i upośledzenie umysłowe.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- uwarunkowania i przyczyny schorzeń psychicznych,
- istotę zaburzeń zdrowia psychicznego; - specyfikę zaburzeń w różnych okresach życia
człowieka;
- zasady postępowania w wybranych zaburzeniach psychicznych; profilaktykę zaburzeń
zdrowia psychicznego,
umie: interpretować zachowań chorego w relacji do objawów psychopatologicznych, ocenić
możliwość nawiązania kontaktu z pacjentem ,
jest odpowiedzialny za: systematyczne pogłębianie wiedzy z psychiatrii.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, V
sem.
157
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykłady: 10 godzin V semestr
Ćwiczenia 20godz.
Samokształcenie: 15 godzin V semestr
ECTS: 3
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej :
- roli pielęgniarki w rozpoznawaniu zaburzeń zdrowia psychicznego,
- specyfiki pielęgnowania człowieka z zaburzeniami życia psychicznego
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- planowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem z zaburzeniami zdrowia
psychicznego,
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- pogłębiania wiedzy z pielęgniarstwa psychiatrycznego, przekonania o
znaczeniu wiedzy z psychiatrii w praktyce zawodowej.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów
1. Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego.
2. Prawne i organizacyjne aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z
zaburzeniami zdrowia psychicznego.
3. Zasady komunikowania się z człowiekiem z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
4. Udział pielęgniarki w profilaktyce, diagnozowaniu chorób psychicznych.
5. Metody oceny stanu zdrowia psychicznego - rola i zadania pielęgniarki.
Tematy ćwiczeń
1. Pielęgnowanie w ostrych zaburzeniach zdrowia psychicznego.
2. Pielęgnowanie w przewlekłych zaburzeniach zdrowia psychicznego.
3. Przymus bezpośredni, rodzaje, wskazania do zastosowania, obowiązująca
dokumentacja stanu pacjenta.
4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z jakościowymi zaburzeniami świadomości
5. Medycyna komplementarna leczeniu zaburzeń psychicznych, rola i zadania
pielęgniarki
6. Komunikacja interpersonalna pielęgniarka – pacjent – zespół terapeutyczny.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
158
W wyniku realizacji treści kształcenia student zna i rozumie:
- udział pielęgniarki w profilaktyce, diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych
z uwzględnieniem farmakologii, psychoterapii i terapii zajęciowej,
- zasady opieki nad pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego
umie:
- zaplanować opiekę nad pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
jest odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy z pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, V
sem.
159
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin V semestr
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- sposobów rozpoznawania zaburzeń zdrowia psychicznego w warunkach klinicznych,
- specyfiki pielęgnowania człowieka z zaburzeniami życia psychicznego
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem z zaburzeniami zdrowia
psychicznego,
C. Kształtowanie postawy do:
- pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu sprawowania opieki
pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Organizacja opieki psychiatrycznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
2. Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału psychiatrycznego.
3. Rozdaje, etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. Obraz kliniczny zaburzeń
psychicznych.
4. Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii.
5. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.
6. Zasady gromadzenia danych o pacjencie z zaburzeniami psychicznymi.
7. Rola i zadania zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z zaburzeniami
psychicznymi.
8. Psychoterapia w psychiatrii.
9. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów z chorobami psychicznymi.
10. Udział pielęgniarki w profilaktyce, diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób
psychicznych z uwzględnieniem farmakologii, psychoterapii, terapii zajęciowej.
Metody nauczania:
- ćwiczenia
- pokaz z instruktażem
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści kształcenia student zna i rozumie:
- zasady opieki nad pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego
umie:
- zaplanować i realizować opiekę nad pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego, jest
odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy i doskonalenia umiejętności opieki nad chorym z zaburzeniem zdrowia
psychicznego
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznych - III rok,
V sem..
160
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 40 godzin V semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności: planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej nad
człowiekiem z zaburzeniami zdrowia psychicznego, planowanie i realizowanie opieki nad
pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi - samokształcenia i doskonalenia wiedzy z zakresu
pielęgniarstwa psychiatrycznego
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Pielęgnowanie pacjentów z zespołami omamowo-urojeniowymi.
2. Pielęgnowanie pacjentów z depresją.
3. Pielęgnowanie pacjenta w stanie lęku.
4. Pielęgnowanie pacjenta z psychozą schizofreniczną.
5. Pielęgnowanie pacjenta z zespołem nerwicowym.
6. Pielęgnowanie pacjenta z zespołem psychoorganicznym.
7. Pielęgnowanie pacjenta z uzależnieniem alkoholowym.
Metody nauczania:
- próba pracy
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści kształcenia student umie:
- zaplanować i realizować opiekę nad pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia praktyki zawodowej
- III rok, V sem.
161
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin V semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy z zakresu opieki nad chorym z zaburzeniami zdrowia
psychicznego,
- poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów zdrowotnych człowieka,
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego.
Program samokształcenia:
Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
1 Zaburzenia
odżywiania
anoreksja
i bulimia.
2 Profilaktyka zaburzeń psychicznych.
3 Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
4 Zaburzenia psychiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu.
5 Zaburzenia lękowe.
6 Badanie psychiatryczne.
7 Zaburzenia psychiczne u dzieci u młodzieży.
8 Przyczyny zaburzeń psychiczne w wieku podeszłym
9 Promowanie zdrowia psychicznego
10 Wywiad i obserwacja w psychiatrii.
11 Zaburzenia psychotyczne. Schizofrenia.
12 Postępowanie w zaburzeniach życia uczuciowego.
13 Testy diagnostyczno-skryningowe do diagnostyki uzależnień od alkoholu.
14 Depresja
15 Psychoterapia w psychiatrii
16 Porady internetowe z psychiatrii
II. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa tematycznie związanych ze zdrowiem psychicznym. Postaraj się wziąć w niej
udział oraz przygotować szczegółowe sprawozdanie z prezentowanych prac.
III. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad pacjentem w
jednym z poniżej wybranych stanów:
• człowiek z urojeniami wielkościowymi
IV Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden
2 poniższych tematów:
• Wsparcie społeczne chorych z depresją
• Wsparcie społeczne chorych z psychozą schizoidalną
• Profilaktyka zaburzeń odżywiania
• Jakość życia chorych na psychozę schizoidalną i ich rodzin
162
• Zaburzenia depresyjne u kobiet w okresie około menopauzalnym - rola pielęgniarki.
V. Przygotuj standard opieki nad pacjentem w jednym z poniżej wymienionych stanów:
• pacjent przyjmowany do oddziału psychiatrycznego
• pacjent przyjmowany do oddziału uzależnień
VI. Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy merytorycznej
uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji, metodę pracy pielęgniarki,
standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
VII. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z zakresu
opieki nad pacjentem leczonym w oddziale psychiatrycznym.
VIII. Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do rodziny pacjenta
leczonego w oddziale chorób psychiatrycznym.
IX. Zaproponuj dokumentację pielęgniarska w oparciu o założenia teorii D. Orem dla pacjenta
leczonego w oddziale psychiatrycznym.
X. Przeanalizuj dostępną literaturę i określ zakres i charakter treści na jeden z poniższych
tematów:
• Udział pielęgniarki w somatoterapii zaburzeń psychicznych
• Problemy etyczne w opiece psychiatrycznej
• Udział pielęgniarki w farmakoterapii zaburzeń psychicznych
Kryterium zaliczenia samokształcenia: pozytywna ocena z zaliczenia samokształcenia III
rok,
V sem
Literatura podstawowa:
1. Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P.: Psychiatria repetytorium. PZWL.
Warszawa 2003
2. Grzywa A.: Omamy i urojenia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław
2000.
3. Kapłan H., Sadock B.: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,
Wrocław 1995
4. Ugniewska C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1998.
.
163
Literatura uzupełniająca:
1. Aleksandrowicz J.W.: Psychoterapia medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 1996.
2. Bilikiewicz A.: Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
3. Braun T.M., Scott I.F., Pullen I.M.: Stany nagle w psychiatrii. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
4. Dąbrowski K.: W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. PWN, Warszawa 1989.
5. 5.Ekdawi MY., Conning A.M.: Rehabilitacja psychiatryczna. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 1995.
6. Formański J.: Psychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998.
7. Jakubik A,: Zaburzenia osobowości. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
8. Jarosz M: Lekarz psychiatra i jego pacjent. PZWL, Warszawa 1990.
9. Mayer R.G.: Praktyczna psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2003.
10. Płotka A.: Zdrowy styl życia psychicznego. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2003.
164
Przedmiot: NEUROLOGIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykłady: 30 godzin V semestr
Samokształcenie: 15 godzin V semestr
ECTS:3
Cele przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- istoty badania neurologicznego i badań pomocniczych w neurologii;
- etiologii, objawów chorób ośrodkowego układu nerwowego;
- zasad postępowania w wybranych chorobach układu nerwowego.
B .Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- wykorzystywania wiedzy z neurologii w praktyce zawodowej.
C. Kształtowanie postawy studenta do: - aktywnego pogłębiania wiedzy.
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Badanie neurologiczne, metody diagnostyczne stosowane w neurologii. Badania
pomocnicze w neurologii (badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, EEG, KT, MR).
2. Etiopatogeneza zaburzeń neurologicznych.
3. Zaburzenia podstawowych funkcji życiowych - krążenia, oddychania oraz zaburzenia
świadomości, ich wpływ na funkcje układu nerwowego.
4. Choroby mózgu pochodzenia naczyniowego. Urazy mózgu.
5. Choroby zakaźne układu nerwowego.
6. Uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych. Zapalenia wielonerwowe.
7. Migrena i inne bóle głowy.
8. Choroby demielizacyjne - SM.
9. Choroby mięśni (miopatie, miastenia).
10. Padaczka, podział, etiologia, typy napadów, postępowanie.
11. Zaburzenia czucia, ruchu nauczania napięcia mięśniowego.
12. Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego.
Metody nauczania:
-wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- etapiogeneza zaburzeń neurologicznych,
- znaczenie badania neurologicznego w diagnostyce chorób układu nerwowego;
- przyczyny i objawy wybranych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
umie: scharakteryzować wybrane choroby układu nerwowego; posługiwać się terminologia
zawodową; - wykorzystać wiedzę w praktyce zawodowej
jest odpowiedzialny za: - pogłębianie wiedzy z zakresu neurologii.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, V
sem.
165
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 30
Wykłady: 5 godzin V semestr
Ćwiczenia 10 godz.
Samokształcenie: 15 godzin
ECTS: 4
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- specyfiki pielęgnowania człowieka z zaburzeniami neurologicznym
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami neurologicznymi,
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z pielęgniarstwa neurologicznego
TREŚCI
NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta w chorobach neurologicznych.
2. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych w neurologii.
3. Pielęgnowanie pacjenta z chorobami naczyniowymi mózgu.
4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą zakaźną układu nerwowego.
Tematy ćwiczeń
1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą demielizacyjną.
2. Opieka nad pacjentem z udarem mózgu.
3. Opieka nad pacjentem z padaczką.
4. Opieka nad pacjentem z uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego.
5. Opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona.
6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z choroba Alzheimera
7. Opieka nad pacjentem z postępującym stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA)
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie: etiopatogenezy zaburzeń
neurologicznych, istotę pielęgnowania w wybranych schorzeniach neurologicznych, zasady
opieki nad pacjentem z chorobami neurologicznymi,
umie: stosować skale do oceny świadomości chorego, planować opiekę nad pacjentem z chorobą
neurologiczną,
jest odpowiedzialny za: systematyczność pogłębiania wiedzy.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, V sem.
166
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin V semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności: - podejmowania działań w opiece nad
pacjentem z zaburzeniami neurologicznymi.
TREŚCI
NAUCZANIA:
1. Rola i zadania pielęgniarki w oddziale neurologicznym.
2. Przyjęcie chorego do oddziału neurologicznego.
3. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych układu nerwowego.
4. Gromadzenie danych o pacjencie ze schorzeniami neurologicznymi.
5. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po udarze mózgowym.
6. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym.
7. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem po urazie rdzenia kręgowego.
8. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z dyskopatią.
9. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rwą kulszową.
10. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą zakaźną układu nerwowego.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
- zaplanować i uczestniczyć w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem ze schorzeniami
neurologicznymi.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznych - III rok, V
sem.
167
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin V semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności:
- sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami neurologicznymi.
TREŚCI
NAUCZANIA:
1. Przygotowanie i opieka nad pacjentem po badaniach diagnostycznych układu
nerwowego.
2. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta po udarze mózgu.
3. Zindywidualizowane pielęgnowanie nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym .
4. Zindywidualizowane pielęgnowanie nad pacjentem po urazie rdzenia kręgowego
5. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta z dyskopatią.
6. Zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta z rwą kulszową.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie: pielęgnować pacjenta ze schorzeniami
neurologicznymi.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia praktyki zawodowej - III
rok, V sem.
168
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin V semestr
Cele samokształcenia:
• pogłębianie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego
poszukiwanie nowych rozwiązań problemów zdrowotnych człowieka chorego
• kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego
Program samokształcenia:
I.
•
•
•
•
Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
Udział pielęgniarki w rehabilitacji osób po udarze mózgu
Problemy zdrowotne człowieka cierpiącego na migrenę
Rola rodziny w opiece nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z rwą kulszową
II. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa tematycznie związanych z pielęgniarstwem neurologicznym.
Postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotować szczegółowe sprawozdanie z
prezentowanych prac.
III.
1
2
3
4
Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad
pacjentem w jednym z poniżej wybranych stanów:
Pacjent ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym,
Pacjent z wirusowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
Pacjent z półpaścem
Pacjent przygotowywany do badania MR
IV. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden z
poniższych tematów:
1
Zasady i procedury przygotowania pacjenta do badania RM
2
Rola pielęgniarki w profilaktyce udaru mózgu
3
Rola pielęgniarki w opiece nad człowiekiem z chorobą Alzheimera.
V.
Przygotuj standard opieki nad pacjentem w jednym z poniżej wymienionych
stanów:
1 wstrząśnienie mózgu
2 zaburzenia świadomości
3 śpiączka
VI.
Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy
merytorycznej uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji,
metodę pracy pielęgniarki, standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
VII.
Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z
169
zakresu opieki nad pacjentem leczonym w oddziale neurologicznym.
VIII. Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta (i/lub jego
rodziny) leczonego w oddziale chorób neurologicznym
IX.
Zaproponuj dokumentację pielęgniarska w oparciu o założenia teorii D. Orem dla
pacjenta leczonego w oddziale neurologicznym.
VIII. Przeanalizuj dostępną literaturę i określ zakres i charakter treści na jeden z poniższych
tematów:
1 Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po udarze mózgu do samoopieki
2 Rola pielęgniarki w rehabilitacji chorych po udarze mózgu
3 Edukacja zdrowotna chorego z padaczką.
4 Pielęgnowanie pacjenta z zaburzeniami mowy
Kryterium zaliczenia samokształcenia: pozytywna ocena z zaliczenia samokształcenia-III
rok,
V sem.
Literatura podstawowa:
1. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo Neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008
2. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
3. Kozubski W.: (red.): Neurologia i neurochirurgia. Urban&Partner. Wrocław. 2008
4. Zielińska-Charszewska S.: Rehabilitacja neurologiczna chorych w domu. PZWL, Warszawa
1986.
5. Henry g., L., Littre N., Jagoda A.: Stany nagłe w neurologii. PZWL Warszawa 2007
6. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, 2000
7. Adamczyk K. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej. Lublin 2003
Literatura uzupełniająca:
1. Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna. Kraków 2006.
Tom II str. 1943 -1498
2. Podemski R .(red.): Neurologia. Urban&Partner. Wrocław 2001
3. Ledzion-Darda L., Zaborski J, Członkowska A.: Zaburzenia czynności dolnych dróg
moczowych u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Farmakoterapia w psychiatrii i
neurologii. 2005;3, 259 – 266
4. Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane – kryteria diagnostyczne i naturalny przebieg
choroby. Polski Przegląd Neurologiczny 2005; 3: 99 – 105
5. Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
6. Kozubski W., Liberski P.(red.): Choroby układu nerwowego. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004
170
Przedmiot: REHABILITACJA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 25
Wykłady: 10 godzin V semestr
Samokształcenie: 15 godzin V semestr
ECTS: 2
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- procesu kompleksowej rehabilitacji,
- metod i środków rehabilitacji
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
- określania zakresu i charakteru rehabilitacji
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z zakresu rehabilitacji
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Niepełnosprawność - terminologia, rodzaje niepełnosprawności.
2. Problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.
3. Współpraca z człowiekiem niepełnosprawnym, jego środowiskiem oraz instytucjami
wspierającymi warunki skuteczności procesu rehabilitacji.
4.Cele, zasady i etapy rehabilitacji.
5. Rehabilitacja kompleksowa: lecznicza, zawodowa, społeczna.
6. Zaopatrzenie w sprzęt i pomoce ortopedyczne.
7. Proces rehabilitacji kompleksowej.
8. Metody rehabilitacji medycznej.
9. Metody rehabilitacji społecznej.
10. Metody rehabilitacji zawodowej.
11. Integracja osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania, pracy, nauczania,
wychowania.
12.
Rehabilitacja
osób
z
upośledzeniem
umysłowym,
niedowidzących,
z uszkodzeniem narządu ruchu.
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- określania rodzaju niepełnosprawności oraz celów, etapów i zasad,
- istotę rehabilitacji kompleksowej,
- zasady, metody i środki rehabilitacji,
umie:
- określić zakres i charakter rehabilitacji jest odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy z rehabilitacji,
- postawę etyczną wobec osób wymagających rehabilitacji.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, VI
sem.
171
Literatura podstawowa:
1. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2001.
2. Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner, Wrocław 2002.
3. Kwolek A.(red.): Rehabilitacja medyczna. T.I, n. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,
Wrocław 2003.
4. Kuch J.(red.): Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 1989.
5. Ossowski R: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz 1999.
6. Rutkowska E.(red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2002.
Literatura uzupełniająca:
1. Karwat J.D.(red.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem
medyczny i społeczny w Polsce. Wydawnictwo Liber, Lublin 2002.
2. Rutkowska E., Skwarcz A., Turowski K.: Wybór zagadnień z zakresu rehabilitacji
ruchowej. Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin 1995.
172
Przedmiot: PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 35
Wykład: 10 godzin V semestr
Ćwiczenia 10godz.
Samokształcenie: 15 godzin V semestr
ECTS: 4
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i zrozumienia wiedzy dotyczącej:
- istoty rehabilitacji w wybranych stanach,
- specyfiki rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- roli i zadań pielęgniarki w rehabilitacji.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
- współpracy w zespole rehabilitacyjnym.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- stwarzania warunków do akceptacji osób niepełnosprawnych
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Podstawowe pojęcia związane z pielęgnowaniem osób niepełnosprawnych.
2. Zapobieganie niepełnosprawności.
3. Promowanie i utrzymywanie zdrowia osób niepełnosprawnych.
4. Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki. Rola i zadania pielęgniarki w zespole
terapeutycznym.
5. Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.
6. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji chorych ze schorzeniami układu krążenia.
7. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji osób z chorobami układu oddechowego.
8. Integracja osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania, pracy, edukacji
i wychowania.
Tematy ćwiczeń
1. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
2. Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji osób z zaburzeniami i urazami narządu
ruchu.
3. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami i dysfunkcjami narządu
ruchu.
4. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu nerwowego
5. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu sercowonaczyniowego.
6. Udział pielęgniarki w rehabilitacji osób niedowidzących i osób z
uszkodzeniami narządu ruchu.
7. Specyfika rehabilitacji dzieci i młodzieży.
173
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu( zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- rodzaje niepełnosprawności,
- metody i formy rehabilitacji,
- rolę i zadania pielęgniarki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- określenia warunków wpływających na jakość i skuteczność rehabilitacji
niepełnosprawnych,
- zna zasady opieki nad pacjentem wymagającym działań rehabilitacyjnych,
umie:
- uczestniczyć w realizacji zadań wynikających z planu rehabilitacji osoby
niepełnosprawnej
jest odpowiedzialny za:
- podejmowanie działań usprawniających pacjenta
- aktywizowanie pacjenta do aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej.
- współpracować z zespołem terapeutycznym oraz pacjentem i rodziną w procesie
rehabilitacji.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok.,VI
sem.
174
Przedmiot: PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Typ zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizacją przedmiotu (ogółem): 80 godzin VI semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności: oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej realizowania zadań wynikających z planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem
TREŚCI
NAUCZANIA:
1. Zespół rehabilitacyjny.
2. Rola i zadania pielęgniarki w zespole rehabilitacyjnym.
3. Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.
4. Udział pielęgniarki w rehabilitacji chorych ze schorzeniami układu krążenia.
5. Udział pielęgniarki w rehabilitacji osób z chorobami układu oddechowego.
6. Udział pielęgniarki w rehabilitacji osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
7. Udział pielęgniarki w rehabilitacji osób z zaburzeniami i urazami narządu ruchu.
8. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami i dysfunkcjami narządu ruchu.
9. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu nerwowego.
10. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu sercowonaczyniowego.
Metody nauczania:
- pokaz z instruktażem,
- próba pracy
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- rodzaje niepełnosprawności,
- metody i formy rehabilitacji,
- rolę i zadania pielęgniarki w rehabilitacji w wybranych zaburzeniach zdrowia
- zna zasady opieki nad pacjentem wymagającym działań rehabilitacyjnych,
umie:
- ocenić stan osoby niepełnosprawnej,
- realizować zadania wynikające z planu pielęgnowania, w tym: rehabilitacji jest
odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności opieki nad osobą niepełnosprawną.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznychIII rok, VI sem.
175
Przedmiot: PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu : 80 godzin VI semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności: sprawowania całościowej i zindywidualizowanej
opieki nad osobą niepełnosprawną, przygotowywania osoby niepełnosprawnej do życia z
niepełnosprawnością
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta poddanego rehabilitacji z
powodu udaru mózgowego.
2. Pielęgnowanie pacjenta w trakcie rehabilitacji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w
odcinku szyjnym.
3. Pielęgnowanie pacjenta w trakcie rehabilitacji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w
odcinku lędźwiowym.
4. Pielęgnowanie pacjenta w trakcie rehabilitacji z powodu istniejącej choroby przewlekle
postępującej ( zapalenie wielomięśniowe, zanik mięśni).
5. Rola i zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegów
rehabilitacyjnych.
6.
Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta z użyciem sprzętu
ortopedycznego.
7. Przygotowanie pacjenta do samoopieki w zakresie czynności dnia codziennego.
8. Pielęgnowanie dziecka w trakcie rehabilitacji kompleksowej.
Metody nauczania:
- próba pracy
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- rolę i zadania pielęgniarki w rehabilitacji w wybranych zaburzeniach zdrowia
zna zasady opieki nad pacjentem wymagającym działań rehabilitacyjnych,
umie:
- ocenić stan osoby niepełnosprawnej
- planować i realizować opiekę nad pacjentem w trakcie kompleksowej rehabilitacji jest
odpowiedzialny za:
pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności opieki nad osobą niepełnosprawną.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia praktyki zawodowejIII rok,VI sem.
176
Przedmiot: PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin V semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy z zakresu pielęgnowania w niepełnosprawności,
poszukiwania nowych rozwiązań problemów zdrowotnych niepełnosprawnego,
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego
I. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
1
2
4
5
6
Polska szkoła rehabilitacji medycznej
Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki
3 Grupa Aktywnej Rehabilitacji
Ból krzyża jako problem zdrowotny pielęgniarek.
Muzykoterapia w rehabilitacji
Terapia zajęciowa w rehabilitacji
II. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa tematycznie związanych ż rehabilitacją i opieką nad niepełnosprawnymi
Postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotować szczegółowe sprawozdanie z
prezentowanych prac.
III. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad
pacjentem w trakcie rehabilitacji:
•
•
•
•
po zabiegu kardiochirurgicznym
po zabiegu w obrębie tkanki płucnej
po usunięciu guza mózgu
po zabiegu z powodu bocznego skrzywienia kręgosłupa
IV. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden z
poniższych tematów:
• udział pielęgniarki w działaniach rehabilitacyjnych
• kwalifikacje i kompetencje pielęgniarki w zakresie działań rehabilitacyjnych
• rola i znaczenie leczenia klimatycznego w rehabilitacji
V. Przygotuj standard opieki nad pacjentem w jednym z poniżej wymienionych stanów:
• pacjent po amputacji kończyny z powodu angiopatii cukrzycowej
• pacjent po amputacji prawej ręki na wskutek wypadku,
VI. Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy
merytorycznej uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji,
metodę pracy pielęgniarki, standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
177
VII. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z
zakresu opieki nad pacjentem leczonym w oddziale rehabilitacji.
VIII. Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta
leczonego w oddziale rehabilitacji.
IX. Zaproponuj dokumentację pielęgniarska w oparciu o założenia teorii D. Orem dla pacjenta
leczonego w oddziale rehabilitacji.
X. Przeanalizuj dostępną literaturę i dokonaj analizy zakresu i charakteru treści na jeden z
poniższych tematów:
• Terapia zajęciowa jako forma rehabilitacji
• Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta po zawale mięśnia sercowego.
•
Problemy psychologiczne i etyczne pielęgniarki w kontakcie z osobą
niepełno sprawną.
• Zapobieganie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia.
• Rola pielęgniarki w poszczególnych etapach rehabilitacji leczniczej.
• Zaopatrzenie ortopedyczne. Sprzęt rehabilitacyjny.
• Zadania pielęgniarki w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawności.
• Reintegracja do normalnego życia po amputacji kończyn dolnych
Kryterium zaliczenia samokształcenia: pozytywna ocena z zaliczenia samokształcenia-III rok.
V sem.
Literatura podstawowa:
1. Kędziora – Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.: Pielęgniarstwo w
opiece długoterminowej. PZWL. Warszawa 2010
2. Karwat J.D.(red.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem
medyczny i społeczny w Polsce. Wydawnictwo Liber, Lublin 2002
3. Rutkowska E.(red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych.
Czelej , Lublin 2002.
4. Kazimiera Adamczyk. Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej,
2003
5. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i
rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego. Dz.U.07.210.1540
178
Literatura uzupełniająca:
1. Emilia Mikołajewska, Elżbieta Krajewska-Kułak: Osoba ciężko chora lub
niepełnosprawna w domu. Poradnik dla opiekunów PZWL ;2008
2. Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, Wrocław 2002.
3. Kwolek A.(red.): Rehabilitacja medyczna. T.I, II. Wydawnictwo Medyczne Urban
& Partner, Wrocław 2003.
4. Lloyd P., Szwałkiewicz E. (red.): Zasady podnoszenia i przemieszczania
pacjentów. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2000
5. Jaroszewicz G.: Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik
dla pracowników służby zdrowia. Państwowa Inspekcja pracy. Warszawa 2007.
6. Lewit S.: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. PZWL,
Warszawa 2008
7. Bazaliński D.: Trudno gojące się rany w opiece domowej. Cz. II. Zasady
zaopatrywania ran, zastosowanie opatrunków specjalistycznych i tradycyjnych w
praktyce pielęgniarskiej /w/ Kachaniuk H. (red.): Pielęgniarska opieka nad osobami
starszymi. Raabe. Warszawa 2009, str.: 26 – 41
8. Bazaliński D., Kaczmarska D.: Stomia jelitowa, wskazania do wykonania,
powikłania. /w/ Kachaniuk H. (red.): Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.
Raabe. Warszawa 2009,
179
Przedmiot: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 30
Wykłady: 15 godzin V semestr
Samokształcenie: 15 godzin V semestr
ECTS: 3
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- metod i zasad prowadzenia anestezji;
- specyfiki organizacji i pracy oddziału intensywnej terapii medycznej;
- stanów zagrożenia życia;
- zasad monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia życia;
- zasad postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- współpracy z personelem w sytuacjach zagrożenia życia u pacjentów oddziałów
intensywnej terapii medycznej.
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- pogłębiania wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
TREŚCI
NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1.
Sala operacyjna. Rola i zadania anestezjologa. Oddział intensywnej terapii
medycznej. Standardy i procedury dotyczące oddziałów intensywnej terapii.
2. Metody znieczulenia. Znieczulenie ogólne. Znieczulenie przewodowe
(zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, i nne).
3. Wskazania przeciwwskazania do znieczulenia.
4.
Stany zagrożenia życia. Pielęgnowanie chorych w stanach ostrych (wstrząs, ostra
niewydolność nerek, zatrucia, urazy wielonarządowe).
5. Zasady reanimacji krążeniowo - oddechowej.
6. Ogólne zasady postępowania z pacjentem oddziału intensywnej terapii.
7. Zasady, standardy i procedury w intensywnej terapii
8.
Intensywny nadzór przyrządowy i bezprzyrządowy - rozpoznanie stanu zagrożenia
życia.
9. Żywienie enteralne i parenteralne chorych leczonych w intensywnej terapii.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
180
- istotę i metody analgezji w różnych sytuacjach zdrowotnych pacjenta; przyczyny
powstawania stanu zagrożenia życia;
- metody i sposoby monitorowania stanu pacjenta;
rozpoznawanie i zasady postępowania w stanach
zagrożenia życia,
umie:
- przygotować pacjenta do znieczulenia,
- współpracować w opiece nad pacjentem w stanie zagrożenia życia;
- określić na podstawie objawów stan zagrożenia życia
jest odpowiedzialny za:
pogłębianie
wiedzy
z
zakresu
anestezjologii
i intensywnej terapii.
Kryterium zaliczenia przedmiotu:
sem.
pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, VI
181
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 45
Wykład : 15 godzin VI semestr
Ćwiczenia: 15godz.
Samokształcenie: 15 godzin VI semestr
ECTS: 2
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- metod i zasad prowadzenia anestezji;
- specyfiki organizacji i pracy oddziału intensywnej terapii medycznej;
stanów zagrożenia życia;
- zasad monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia życia;
- zasad postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- współpracy z personelem w sytuacjach zagrożenia życia u pacjentów oddziałów
intensywnej terapii medycznej.
C. Kształtowanie postawy studenta do: - pogłębiania wiedzy
z zakresu pielęgniarstwa w intensywnej terapii
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Intensywna terapia i opieka pielęgniarska.
2. Nagłe zatrzymanie krążenia. Zasady postępowania. Reanimacja i resuscytacja krążeniowooddechowa.
3. Zasady postępowania w chorobach układu krążenia. Zaburzenia rytmu i przewodzenia w
sercu. Częstoskurcz komorowy. Migotanie i trzepotanie przedsionków. Migotanie i trzepotanie
komór. Bloki przedsionkowo-komorowe. Zespół MAS. Zasady postępowania w zaburzeniach
rytmu serca.
4. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia i pielęgnacja po znieczuleniu.
5. Opieka nad chorym nieprzytomnym.
6. Opieka nad chorym z dostępem naczyniowym żylnym i tętniczym.
7. Zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami świadomości. Postępowanie z pacjentem w
śpiączce.
Tematy ćwiczeń
1. Postępowanie w przypadku krótkotrwałych zaburzeń świadomości.
2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z urazem mózgu (stłuczenie i zranienie
mózgu, wstrząśnienie mózgu, zespół pourazowy)
3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z obrzękiem płuc.
4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrą niewydolnością oddechową.
5. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zatorem płucnym.
6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w przypadku wysięku do opłucnej
182
7. Postępowanie w odmie samoistnej lub urazowej.
8. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek.
9. Zasady postępowania w przypadku zatruć.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- istotę i metody analgezji w różnych sytuacjach zdrowotnych pacjenta;
- przyczyny powstawania stanu zagrożenia życia;
- metody i sposoby monitorowania stanu pacjenta;
zasady postępowania w stanach zagrożenia życia,
umie:
- przygotować pacjenta do znieczulenia i
pielęgnować chorego po znieczuleniu,
- wykonywać zabiegi ratujące życie choremu,
- określić na podstawie objawów stan zagrożenia życia,
-obsługiwać sprzęt i aparaturę monitorującą,
- współpracować z innymi członkami zespołu terapeutycznego w udzielaniu pierwszej
pomocy medycznej,
- wykonywać badania biochemiczne i interpretowania wyników badań w celu rozpoznania
zaburzeń.
Kryterium zaliczenia
- III rok, VI sem.
przedmiotu:
pozytywna
ocena
z
egzaminu
końcowego
183
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA
Typ zajęć: praktyczne
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 40 godzin VI semestr
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- pielęgnowania pacjentów stanach zagrożenia życia wynikających z zaburzeń układu
oddechowego,, krążenia, wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, moczowego oraz
zatruć.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności:
- analizy objawów wskazujących na zagrożenie życia pacjenta pielęgnowania
pacjenta w wybranych stanach zaburzeń,
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- aktywnego pogłębiania wiedzy z pielęgniarstwa w intensywnej terapii medycznej,
- podejmowania wszelkich działań opiekuńczych wobec człowieka potrzebującego
pomocy reagowania na potrzeby pacjenta,
- podejmowania współpracy z zespołem interdyscyplinarnym.
TREŚCI
NAUCZANIA:
1. Organizacja i specyfika oddziału intensywnej terapii medycznej.
2. Zasady monitorowania stanu zdrowia pacjentów oddziału intensywnej terapii medycznej i
opieki pielęgniarskiej.
3. Udział pielęgniarki w wykonywaniu badań diagnostycznych w oddziale intensywnej terapii.
4. Udział pielęgniarki w farmakoterapii.
5. Rola i zadania pielęgniarki w odżywianiu chorych nieprzytomnych.
6. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia.
7. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z obrzękiem płuc.
8. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym.
9. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rozpoznanym zawałem.
10. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niewydolnością oddechową.
11. Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niewydolnością nerek.
Metody nauczania:
- instruktaż
- próba pracy
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznych III rok, VI
sem
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie: dokonać analizy objawów
chorobowych występujących u pacjenta, rozpoznać stan pacjenta i podjąć właściwe
działania, pielęgnować pacjenta w wybranych stanach patologicznych.
184
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA
Typ zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu 40 godzin VI semestr
Cele nauczania przedmiotu:
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności: podejmowania działań w celu ratowania życia i
zdrowia pacjenta:
- monitorowania stanu zdrowia pacjenta,
- obsługi aparatury oraz sprawdzanie jej sprawności.
TREŚCI
NAUCZANIA:
1. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego nieprzytomnego.
2. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego we wstrząsie.
3. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego po elektroterapii zaburzeń
rytmu serca.
4. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z zaburzeniami rytmu serca
wymagającego elektrostymulacji.
5. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z zaburzeniami
gospodarki wodno-elektrolitowej.
6. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z zaburzeniami
gospodarki kwasowo-zasadowej.
7. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego w śpiączce cukrzycowej.
8.
Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z przełomem
nadciśnieniowym.
9.
Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z przełomem
tarczycowym.
10. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego z ostrym zatruciem
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia praktyki zawodowej - III
rok,
VI sem.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie:
rozpoznać stan zagrożenia życia,
- uczestniczyć w działaniach resuscytacyjnych i reanimacyjnych,
- obsługiwać aparaturę do opieki nad pacjentami w oddziale intensywnej opieki medycznej.
185
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA
Typ zajęć: samokształcenie
Wymiar godzinowy przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin VI semestr
Cele samokształcenia:
pogłębienie wiedzy z zakresu intensywnej opieki medycznej i pielęgniarskiej,
poszukiwanie nowych rozwiązań problemów pacjenta
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego
Program samokształcenia
I.
II.
III
Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
• Stan zagrożenia życia - rola wsparcia rodziny i osób bliskich
• Reanimacja osób starszych
• Problemy etyczne w intensywnej terapii
•
Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
intensywnej opieki medycznej. Postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotować
szczegółowe sprawozdanie z prezentowanych prac.
Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad
pacjentem w jednym z poniżej wybranych stanów:
•
•
•
•
•
IV.
Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden z
poniższych tematów:
• Kompetencje i kwalifikacje pielęgniarki w zakresie intensywnej opieki medycznej
• Zindywidualizowane pielęgnowanie w oddziale intensywnej terapii
•
Rola pielęgniarki w bezprzyrządowym monitorowaniu stanu zdrowia. »
Rola i zadania, pielęgniarki w farmakoterapii stosowanej w oddziale
intensywnej terapii.
V.
Przygotuj standard opieki nad pacjentem w jednym z poniżej wymienionych
stanów:
• pacjent w stanie śpiączki cukrzycowej
• pacjent podłączony do respiratora
• pacjent we wstrząsie kardiogennym
• pacjent wstanie zatrucia tlenkiem węgla
Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy
VI.
pacjent w stanie śpiączki cukrzycowej
pacjent podłączony do respiratora
pacjent we wstrząsie kardiogennym
pacjent wstanie zatrucia tlenkiem węgla
pacjent po reanimacji
186
merytorycznej uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji,
metodę pracy pielęgniarki, standardy i procedury obowiązujące w oddziale
intensywnej opieki medycznej.
VII.
Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z
zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym w oddziale intensywnej
terapii.
VIII.
Przygotuj kartę obserwacji pielęgniarskiej w stosunku do pacjenta leczonego w
oddziale intensywnej terapii.
IX
Zaproponuj dokumentację pielęgniarska w oparciu o założenia teorii D. Orem dla
pacjenta leczonego w intensywnej terapii..
X Przeanalizuj dostępną literaturę i określ zakres i charakter treści na jeden z poniższych
tematów:
• Zasady postępowania pielęgniarskiego w posocznicy.
• Rola
czynników
psychospołecznych
w
opiece
nad
pacjentem
hospitalizowanym w oddziale intensywnej terapii
Kryterium zaliczenia samokształcenia: pozytywna ocena zaliczenia samokształcenia - III
rok, VI sem.
Literatura podstawowa:
1. Krajewska - Kułak E. , Rolka H.J., Jankowiak B.(red.): Standardy i procedury
pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych.
PZWL, Warszawa 2009
2. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i i intensywna terapia. Klinika i
pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2008
3. Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL. Warszawa 2008.
4.
Hirt R., Bubser H.: Podręcznik anestezjologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
5. Hoffman M., Korewicki J., Purzycki Z.: Serce niewydolne. Wydawnictwo Med. Tour
Press International, Warszawa 1994.
6. Kamiński B.: Anestezja i intensywna terapia medyczna. PZWL, Warszawa 1988.
8.
Kamiński B., Dziak A.: Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
9. Kózka M.(red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury
postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2001.
10. Widomska-Czekajska T.(red.): Internistyczna intensywna terapia i opieka
187
pielęgniarska. PZWL, Warszawa 1991.
11. Kamiński B., Kubler A.(red.): Anestezjologia i intensywna terapia.
Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
12. Andres J. (red.): Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej. Europejska i
Polska Rada Resuscytacji. Wydawnictwo PANDIT, Kraków 2005.
13. Polska Rada Resuscytacji: Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne do kursu
„Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”. Wydawnictwo PANDIT, Kraków
2007
14. Polska Rada Resuscytacji: Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
Wydawnictwo PANDIT, Kraków 2007
15. Kokot F.(red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL,
Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
1. Saint-Maurice C., Murat L, Ecoffey C.: Podręcznik anestezjologii pediatrycznej.
Wydawnictwo Zakład "Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.
2. Schuster H.P., Weileman: Kompendium intensywnej opieki medycznej łącznie z zatruciami.
PZWL, Warszawa 1993.
3. Spring D., Chambers J.: Ostry dyżur. Praktyczny przewodnik postępowania w stanach
nagłych. PWN, Warszawa-Poznań 1994.
4. Zydlo S.M., Hill J.A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997.
5. Hirst R., Bubser H.: Podręcznik anestezjologii dla pielęgniarek. Wydawnictwo lekarskie
PZWL, Warszawa 1995
6. Hoffman M. ,Korewicki J., Purzyckiu Z.: Serce niewydolne. Wydawnictwo Med. Tour Press
International, Warszawa
188
Przedmiot: GERIATRIA
Typ zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 35
Wykłady: 20 godzin VI semestr
Samokształcenie: 15 godzin IV semestr
ECTS: 3
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- specyfiki wieku starczego
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- rozpoznawania objawów starzenia się,
- charakteryzowania specyficznych schorzeń wieku starczego
C. Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy z geriatrii
TREŚCI NAUCZANIA :
Tematy wykładów:
1. Starzenie się. Starość - fizjologia, patologia. Proces starzenia się w aspekcie biologicznym,
psychologicznym i socjoekonomicznym. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w
wieku podeszłym.
2. Specyfika diagnozowania stanu u osób starszych. Problemy psychospołeczne osób w wieku
starszym.
3. Zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów i układów u człowieka w wieku
podeszłym.
4. Choroby układu oddechowego u osób starszych.
5. Wybrane choroby układu nerwowego w wieku geriatrycznym.
6. Choroby serca i naczyń krwionośnych u osób starszych.
7. Choroby układu krwiotwórczego. Zaburzenia narządów zmysłu.
9. Choroby układu moczowego u osób starszych. Cukrzyca w wieku podeszłym.
10. Zespoły otępienie, choroba Parkinsona, depresja.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- proces starzenia w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym, specyfikę schorzeń w wieku
podeszłym, specyficzne objawy zaburzeń zdrowia w podeszłym wieku,
umie: różnicować objawy chorób dostrzegać odmienność przebiegu chorób w wieku
geriatrycznym jest odpowiedzialny za: pogłębianie wiedzy z zakresu geriatrii
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok,
VI sem.
189
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
Forma zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizacją przedmiotu: 40
Wykłady: 10 godzin VI semestr
Ćwiczenia 15godz.
Samokształcenie: 15 godzin VI semestr
ECTS: 4
Cele nauczania przedmiotu:
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- specyfiki wieku starczego zasad sprawowania opieki nad osobami starszymi,
- pielęgnowania osób w wieku geriatrycznym
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- pielęgnowania człowieka w wieku geriatrycznym
C. Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego
TREŚCI NAUCZANIA:
Tematy wykładów:
1. Pielęgniarstwo geriatryczne - rola i zadania pielęgniarki.
2. Starość w rodzime, społeczeństwie. System opieki geriatrycznej w Polsce.
4. Styl życia osób w wieku geriatrycznym.
5. Rola rodziny w opiece nad osobą starszą.
6. Komunikowanie się pielęgniarki z osobą starszą. Zasady opieki nad osobą starszą.
Tematy ćwiczeń
1. Jakość życia osób w podeszłym wieku.
2. Metody pracy pielęgniarki z osobą starszą. Standardy pielęgnowania w geriatrii.
3. Pielęgnowanie osoby starszej ze współistniejącymi chorobami.
4. Pielęgnowanie osoby starszej po wypisie ze szpitala.
5. Poradnictwo dla osób starszych
6. Wykorzystywanie odrębności fizjologicznych i psychologicznych człowieka
w wieku podeszłym do planowania opieki, rozpoznawania etiopatogenezy schorzeń.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie: zasady postępowania w opiece nad
podopiecznym w podeszłym wieku
umie:
- pielęgnować człowieka w podeszłym wieku.
jest odpowiedzialny za: pogłębianie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok,
VI sem.
190
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
Forma zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin VI semestr
Cele nauczania przedmiotu
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- specyfiki wieku starczego zasad sprawowania opieki nad osobami starszymi,
- pielęgnowania osób w wieku geriatrycznym.
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- pielęgnowania człowieka w wieku geriatrycznym
C. Kształtowanie postawy do:
- pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu opieki nad człowiekiem w wieku
geriatrycznym.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą w wieku geriatrycznym.
2. Obserwacja człowieka w wieku geriatrycznym. Dokumentacja
i dokumentowanie.
3. Metody pielęgnowania osób starszych.
4. Pielęgnowanie osoby starszej. Udział pielęgniarki w odżywianiu osób starszych.
6. Rola profilaktyki w opiece nad osobami starszymi.
7. Pielęgnowanie osób starszych niepełnosprawnych.
8. Formy i metody terapii zajęciowej dla osób starszych
9. Rola i zadania pielęgniarki wobec starszego podopiecznego w zakresie farmakoterapii.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
Zasady postępowania w opiece nad podopiecznym w podeszłym wieku
umie: pielęgnować człowieka w podeszłym wieku.
jest odpowiedzialny za:
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu opieki nad osobą w wieku geriatrycznym
Kryteria zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia zajęć praktycznych - III rok,
VI sem.
191
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
Forma zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 80 godzin VI semestr
Cele nauczania przedmiotu
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności: pielęgnowania człowieka w wieku geriatrycznym
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie osoby starszej w domu.
2. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie osoby starszej w Domu Dziennego Pobytu.
3. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie człowieka w wieku geriatrycznym
unieruchomionego w łóżku.
4. Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą.
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
Zasady postępowania w opiece nad podopiecznym w podeszłym wieku
umie: pielęgnować człowieka w podeszłym wieku.
jest odpowiedzialny za:
systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu opieki nad osobą w wieku geriatrycznym.
Warunki zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczenia praktyki zawodowej - III
rok,
VI sem.
192
Przedmiot: PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
Forma zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 15 godzin VI semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy z zakresu intensywnej opieki medycznej i pielęgniarskiej,
- poszukiwanie nowych rozwiązań problemów pacjenta
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego
Program samokształcenia:
1. Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
• Postawa życiowa osób w podeszłym wieku
• Konflikt pokoleń w rodzinie
• Aktywność społeczna człowieka w podeszłym wieku.
• Relacja między dziatkami a wnukami.
• Rola starszej osoby w rodzinie
• Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z zakresu
pielęgniarstwa geriatrycznego. Postaraj się wziąć w niej udział oraz przygotować szczegółowe
sprawozdanie z prezentowanych prac.
3. Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad pacjentem w
jednym z poniżej wybranych stanów:
•
•
•
•
pacjent z nietrzymaniem moczu i stolca
pacjent z chorobą Alzheimera
pacjent upośledzonym słuchem
pacjent z zaburzeniami mowy
4. Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden
z poniższych tematów:
• Profilaktyka wypadków i urazów u osób starszych
• Rola pielęgniarki w farmakoterapii osób starszych
5. Przygotuj standard opieki nad pacjentem w jednym z poniżej wymienionych stanów:
• Pielęgnowanie osoby starszej ze współistniejącymi chorobami
• Pacjent w wieku geriatrycznym zanieczyszczający się
6 Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy merytorycznej
uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji, metodę pracy
pielęgniarki , standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
7. Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z zakresu opieki
nad pacjentem w wieku geriatrycznym.
193
8. Przygotuj kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta
geriatrycznym.
w wieku
9. Zaproponuj dokumentację pielęgniarska w oparciu o założenia teorii D. Orem dla pacjenta w
oddziale geriatrycznym.
10. Przeanalizuj dostępną literaturę i dokonaj analizy zakresu i charakteru treści na jeden
z poniższych tematów:
• Pielęgniarstwo geriatryczne - rola i zadania pielęgniarki.
• Starość w rodzinie, społeczeństwie.
• System opieki geriatrycznej w Polsce.
• Styl życia osób w wieku geriatrycznym.
• Rola rodziny w opiece nad osobą starszą.
• Komunikowanie się pielęgniarki z osobą, starszą.
• Zasady opieki nad osobą starszą.
• Jakość życia osób w podeszłym wieku.
• Metody pracy pielęgniarki z osobą starszą
• Standardy pielęgnowania w geriatrii.
• Pielęgnowanie osoby starszej po wypisie ze szpitala.
• Poradnictwo dla osób starszych
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena samokształcenia - III rok, VI sem.
Kryteria zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, VI sem.
Literatura podstawowa:
1. Wieczorkowska - Tobis., Talarka D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL,
Warszawa 2008
2. Abrams W.B., Beerkov R.: Podręcznik geriatrii. Wyd. Polskie, Warszawa 1997.
3. Karasek M. (red.): Aspekty starzenia się człowieka. Łodzkie Towarzystwo
Naukowe. Łódź 2008
4. Galus K.: Geriatria Wybrane zagadnienia. Elsevier, Urban&Partner. Wrocław 2007
5. Żakowska-Wachelko B.: Zarys medycyny geriatrycznej. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2000.
6. Żakowska-Wachelko B., Pędich W.: Pacjenci w starszym wieku. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca:
1. Caird F.I., Judge T.G.: Badanie kliniczne w geriatrii. PZWL, Warszawa 1984.
2. Synak B., Wróblewski T.: Postępy gerontologii. PZWL, Warszawa 1988
194
Przedmiot: OPIEKA PALIATYWNA
Forma zajęć: teoretyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu : 45
Wykłady: 15 godzin V semestr
Samokształcenie: 30 godzin V semestr
ECTS: 4 (2 + 2)
Cele nauczania przedmiotu
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- Opieki paliatywnej, zadań pielęgniarki w zapewnieniu jakości życia pacjentom w
terminalnej fazie choroby nowotworowej
B. Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- pielęgnowania człowieka z zaawansowaną chorobą nowotworową
C. Kształtowanie postawy studenta do:
- pogłębiania wiedzy z zakresu onkologii i opieki paliatywnej.
TREŚCI NAUCZANIA:
1.Organizacja opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce i na świecie.
2. Program Rozwoju Opieki Paliatywne/Hospicyjnej .Organizacja i zasady opieki
długoterminowej. Jakość życia człowieka z chorobą nowotworową.
3. Komunikowanie się z chorym, jego rodziną. Zasady przekazywania informacji o
stanie zdrowia. Rola pielęgniarki w zwalczaniu bólu nowotworowego.
4. Pielęgnowanie pacjenta z objawami ze strony różnych narządów.
5. Opieka paliatywna nad chorym w ostatnich dniach jego życia. Wsparcie dla
rodziny w okresie choroby i żałoby.
Metody nauczania:
- wykład konwersatoryjny
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie:
- identyfikowanie form opieki paliatywnej,
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów chorego z nowotworem
- organizację opieki paliatywnej w Polsce, zasady postępowania w opiece paliatywnej
umie:
- pielęgnować człowieka w terminalnej fazie choroby,
jest odpowiedzialny za:
- pogłębianie wiedzy z zakresu opieki paliatywnej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu końcowego - III rok, V
sem.
195
Przedmiot: OPIEKA PALIATYWNA
Forma zajęć: zajęcia praktyczne
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 40 godzin V semestr
Cele nauczania przedmiotu
A. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- zasad opieki nad człowiekiem w terminalnej fazie choroby nowotworowej
B .Przygotowanie studenta w zakresie umiejętności do:
- pielęgnowania człowieka z zaawansowaną chorobą nowotworową w warunkach
- hospicjum i oddziału dziennego pobytu
C. Kształtowanie postawy studenta do: pogłębiania wiedzy z zakresu onkologii i opieki
paliatywnej
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Zakres i charakter opieki w hospicjum/ oddziale hospicyjnej opieki dziennej.
2. Zasady postępowania w opiece paliatywnej. Opieka nad rodziną w okresie żałoby
3. System opieki paliatywnej oparty na współpracy zespołu interdyscyplinarnego.
4.
Pielęgnowanie człowieka w terminalnej fazie choroby nowotworowej z
uwzględnieniem wszystkich objawów i problemów chorego.
5. Pielęgnowanie chorego w różnych miejscach jego pobytu. Zasady zwalczania bólu.
6. Zasady zwalczania dolegliwości towarzyszących chorobie.
7. Jakość w opiece paliatywnej. Jakość życia pacjentów w terminalnej fazie choroby
nowotworowej. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą.
8. Wsparcie rodziny i najbliższych. Rola i znaczenie cierpienia w chorobie nowotworowej.
Metody nauczania: instruktaż, próba pracy
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student zna i rozumie: organizację opieki paliatywnej w
Polsce zasady postępowania w opiece paliatywnej
umie: pielęgnować człowieka w terminalnej fazie choroby,
jest odpowiedzialny za: pogłębianie wiedzy z zakresu opieki paliatywnej
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zajęć praktycznych - III rok, V sem.
196
Przedmiot: OPIEKA PALIATYWNA
Forma zajęć: praktyka zawodowa
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 40 godzin V semestr
Cele nauczania przedmiotu
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie:
- opieki nad człowiekiem w terminalnej fazie choroby nowotworowej, opieki nad człowiekiem
umierającym, wsparcia rodziny i najbliższych człowieka chorego opieki nad rodziną w okresie
żałoby.
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie chorego w terminalnej fazie choroby
nowotworowej.
2. Wsparcie duchowe nieuleczalnie chorych.
3. Rola i znaczenie psychoterapii w opiece paliatywnej.
4. Całościowa i zindywidualizowana opieka nad rodziną chorego nieuleczalnie.
5. Rola pielęgniarki w przygotowaniu chorego do pobytu w domu.
6. Problemy opieki nad pacjentem w warunkach domowych.
7.
Organizacja wolnego czasu chorym umierającym. Udział pielęgniarki w rehabilitacji
chorych terminalnie.
8. Rola pielęgniarki w przygotowaniu do odwiedzin chorego jego bliskich i znajomych.
Metody nauczania:
- próba pracy
Wyniki nauczania przedmiotu (zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności):
W wyniku realizacji treści nauczania student umie: - pielęgnować człowieka w terminalnej fazie
choroby,
jest odpowiedzialny za: sprawowanie opieki nad człowiekiem w terminalnej fazie choroby
nowotworowej oraz jego rodziną.
Kryterium zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z praktyki zawodowej- III rok, V sem.
197
Przedmiot: OPIEKA PALIATYWNA
Forma zajęć: samokształcenie
Wymiar godzin przeznaczony na realizację przedmiotu: 30 godzin V semestr
Cele samokształcenia:
- pogłębienie wiedzy z zakresu intensywnej opieki medycznej i pielęgniarskiej,
- poszukiwanie nowych rozwiązań problemów pacjenta
- kształtowanie umiejętności samodoskonalenia zawodowego
Program samokształcenia:
I.
Przygotuj esej na jeden z poniższych tematów:
• Terapia genowa w onkologii
• Grupa Balinta
• Uwarunkowania adaptacji chorego do choroby nowotworowej
• Opieka duchowa u kresu życia.
• Śmierć rodziców a opieka nad osieroconymi dziećmi.
• Cierpienie dzieci terminalnie chorych.
• Opieka paliatywna w domu czy w hospicjum?
U.
Przeanalizuj informacje o odbywających się konferencjach szkoleniowych z
zakresu pielęgniarstwa tematycznie związanych z opieką paliatywna. Postaraj się
wziąć w niej udział oraz przygotować szczegółowe sprawozdanie z prezentowanych
prac.
III.
Przygotuj projekt całościowego i zindywidualizowanego pielęgnowania nad
pacjentem w jednym z poniżej wybranych stanów:
• dziecko w terminalnej fazie choroby nowotworowej
• dorosły w terminalnej fazie choroby nowotworowej
• człowiek starszy w terminalnej fazie choroby nowotworowej
• człowiek z wyniszczeniem nowotworowym
IV.
Przygotuj pogadankę lub wykład dla celu szkolenia wewnątrzoddziałowego na jeden z
poniższych tematów:
• Zapewnienie godności choremu umierającemu
• Sposoby wsparcia rodziny terminalnie chorego
• zasady pielęgnacji skóry w terminalnej fazie choroby nowotworowej
V.
Przygotuj standard opieki nad pacjentem w jednym z poniżej wymienionych
stanów:
• zaparcia u chorych terminalnie
• biegunka u chorych terminalnie
• duszność
• nudności i wymioty
198
• ślinotok
VI.
Przeanalizuj dostępną dokumentację pacjenta w oddziale i dokonaj analizy
merytorycznej uwzględniając: wykorzystaną teorię do konstruowania dokumentacji,
metodę pracy pielęgniarki, standardy i procedury obowiązujące w oddziale.
VII.
Przygotuj artykuł do czasopisma zawodowego na wybrany przez siebie temat z
zakresu opieki paliatywnej na bazie własnych doświadczeń zawodowych.
VIII. Przygotuj projekt współpracy z rodziną dziecka w terminalnej fazie choroby
nowotworowej.
IX.
Przygotuj projekt współpracy z rodziną dziecka w okresie żałoby po jego stracie.
X.
Przeanalizuj dostępną literaturę i dokonaj analizy zakresu i charakteru treści na jeden z
poniższych tematów:
• udział pielęgniarki w terapii bólu nowotworowego
• wychowanie do śmierci
• zasady przekazywania informacji o stanie zdrowia w przypadku nowotworów
• przezskórne metody leczenia bólu nowotworowego
• leczenie bólu u dzieci
Kryterium zaliczenia samokształcenia: pozytywna ocena samokształcenia - III rok, V sem.
1. de Walden -Gałuszko K.(red.): Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2000.
2. de Walden Gałuszko K. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL,
Warszawa 2005
3. de Walden Gałuszko K. (red.): Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków
2000
4. Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. PZWL. Warszawa 2008
5. Kosmodis P. A., Schrijvers D., Andre F., Rottey S.: Podręcznik stanów nagłych w
onkologii. Medipage. Warszawa. 2006
6. Hebanowski M., de Walden-Gałuszko K., Żylicz Z.: Podstawy opieki paliatywnej w
chorobach nowotworowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
7. Kubler A. (red.): Opieka paliatywna. Urban&Partner. Wrocław, 2007
8. Catane R., Cherny N., Kloke M., Tanneneberger S., Schrijvers D.: Podręcznik
postępowania w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Medipage. Warszawa, 2006
9. Krasuska M.E., Stanisławek A., Turowski K.(red.): Standardy w opiece onkologicznej i
opiece paliatywnej. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2003.
199
Literatura uzupełniająca:
1. Sailer J.M.: Słowa życia. Biblia dla chorych. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.
2. Sanders C.M.: Powrót nadziei. Jak sobie radzić z cierpieniem i pustką po stracie bliskiej
osoby. GWP, Gdańsk 1996.
3. Bołoz W.: Prawa człowieka umierającego. Medycyna Praktyczna. Chirurgia. 2010; 4: 108 - 115
4. Sandrin L.: Wobec cierpienia. Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2000.
5. Błock B., Otrębski W.(red.): Człowiek nieuleczalnie chory. Wydział Nauk Społecznych
KUL, Lublin 1997.
6. Bazaliński D., Barańska B.: Najczęstsze problemy w opiece nad pacjentem
z gastrostomia odżywczą – doświadczenia własne. Pielęgniarstwo chirurgiczne
i angiologiczne. 2009; 3; 81-88
7. Hossfeld D.K., Sherman C.D., Lovee R.R., Bosch F.X.: Podręcznik onkologii klinicznej.
8. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
9. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych.
Polska Unia Onkologii. /w/ www.onkologia.zalecenia.med.pl/
10. Leppert W., Łuczak J.: Leczenie nudności i wymiotów w zaawansowanej chorobie
nowotworowej. Współczesna Onkologia. 2003; 7: 504 – 527
11. Deptała A. (red.): Onkologia w praktyce. PZWL Warszawa, 2006
12. Terlikiewicz J., Marciak L.: Wodobrzusze. Polska Medycyna Paliatywna. 2003; 2: 105 109
200
Download