Program Wychowawczy

advertisement
1
PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn.
Zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (poz. 895)
Zadania przedszkola:
1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych.
2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.
3. Systematycznie prowadzić zajęcia profilaktyczno- edukacyjne uczące dzieci, jak radzić
sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem.
4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci
dotkniętych przemocą.
5. Współdziałać z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej
dla wspólnego rozwiązywania problemów.
6. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze
własne, rodziny i środowiska.
7. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność poczucie
własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji
międzyludzkiej.
8. Stosować system wzmocnienia pozytywnych zachowań dzieci.
9. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.
Prawa i obowiązki przedszkolaka:
Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności
prawo do:
 właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i
dydaktycznego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 poszanowania godności osobistej,
 poszanowania własności,
 opieki i ochrony,
 partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 akceptacji jego osoby,
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
2
W naszym przedszkolu wychowanek ma prawo do:
 zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i
akceptacji,
 zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości,
 kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw,
 rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych,
 Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania sądów i
oczekiwań,
 poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji,
 zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji,
W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:
 przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie,
 nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej,
 zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne,
 nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie mam na to ochoty,
 po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,
 umie Dzielic się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami,
 szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
 zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,
 nie przeszkadzać odpoczywającym,
 poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych,
Obowiązki nauczycieli:
1. Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych.
2. Poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców
wobec przedszkola.
3. Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne.
4. Kształtować powszechnie uznane postawy, zgodnie z wartościami : dobra, prawdy,
piękna, miłości.
5. Stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.
6. Eliminować zachowania niepożądane
7. Ściśle współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych.
8. Wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.
Zadania do realizacji, założenia programu:
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin
życia przedszkolnego:
 Samoobsługa,
 zabawy samorzutne,
 zajęcia i zabawy zorganizowane,
 spożywanie posiłków,
 spacery , wycieczki, zabawy na powietrzu.
Cele główne:
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
3
1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o
wzmocnienia pozytywne.
2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uwzględniając jego indywidualne
predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania
3. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz
koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
4. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań
wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.
Cele operacyjne:
1. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych
ludzi.
2. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów
własnych działań.
3. Postrzeganie każdego dziecka w kategoriach podmiotowości, poszanowanie jego
godności i wolności, dostrzeganie jego niepowtarzalności.
4. Zapoznanie ze światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia
konsekwencji własnych czynów.
5. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
6. Kształtowanie życzliwych i otwartych relacji do ludzi i przyrody.
7. Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji:
dziecko – nauczyciel – rodzic.
Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych:
 poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz
własnego zdrowia fizycznego i psychicznego
 wdrażanie nawyków higieny osobistej i kulturalnej,
 usamodzielnianie dziecka,
 eliminowanie zachowań agresywnych,
 przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 poznanie zasad savoir-vivre’u
2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie:
 budowanie systemu wartości,
 wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,
 kształtowanie odporności emocjonalnej,
 rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji,
 radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 nabywanie nawyków poprawnego stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 przestrzeganie umów i zasad,
 kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
 stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie,
 kształtowanie przynależności do grupy, rodziny
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
4
3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć
zorganizowanych:
 nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczycieli,
 współdziałanie z rówieśnikami,
 zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na
drodze negocjacji,
 rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie),
 uważne słuchanie,
 szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
 uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach,
4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego
zachowania przy stole.
 przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,
 zachowanie prawidłowej postawy przy stole,
 prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania
posiłków, wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności,
5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:
 przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,
 nieoddalanie się od grupy,
 reagowanie na sygnał nauczyciela,
 nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,
 unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu- zachowanie bezpieczeństwa podczas
korzystania z urządzeń rekreacyjnych
 właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu.
Oczekiwane rezultaty
1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higieny osobistej i
kulturalnej:
 przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych,
 zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich,
 stara się być samodzielne,
 rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania czynności higienicznych,
 wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne
2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie:
 organizuje sobie zabawę,
 ma rozeznanie, gdzie można się bawić bezpiecznie,
 przestrzega reguły i umowy grupowe,
 orientuje się w tym co dobre i złe,
 współdziała w zabawie,
 dba o porządek,
 umie określić , jakie zachowania są pozytywne a jakie nie,
 szanuje wytwory i pracę innych,
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
5





rozumie ,że inni mają takie same potrzeby jak ono,
właściwie rozwiązuje konflikty,- jest zdolne do kompromisu,
swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
uzasadnia swoje postępowanie,
nazywa swoje emocje,
3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy
zorganizowanych:
 uważnie słucha, co ktoś do niego mówi,
 respektuje polecenia nauczyciela,
 współdziała z rówieśnikami
 skupia uwagę na wykonywanej czynności,
 sygnalizuje chęć wypowiadania się
w
grupie
w
trakcie
zajęć
4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania
się przy stole:
 zachowuje prawidłową postawę ciała się przy stole w trakcie posiłków
 stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie posiłków,
 rozumie konieczność jedzenia potraw niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i
zdrowia,
5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:
 stosuje zasady ruchu drogowego, nie oddala się od grupy,
 reaguje na sygnał nauczyciela,
 bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym,
 rozumie zasady sportowej rywalizacji
Ukształtowanie dziecka:
 posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi
normami,
 znającego swoje prawa i obowiązki,
 tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi,
 ceniącego wartości moralne,
 empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych,
Sposoby realizacji programu:
W stosunku do dziecka :
Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
 rozmowy i dyskusje,
 rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia,
 stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności
jego respektowania,
 ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych
zasad,
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
6
W stosunku do rodziców:
 zapoznanie z Programem Wychowawczym Przedszkola Koniczynka oraz zasadami i
regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli,
 udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych,
Metody pracy:
 zabawy organizowane i spontaniczne,
 twórczość plastyczna i artystyczna dzieci,
 organizowanie imprez integracyjnych,
Formy pracy:
 w małych zespołach,
 z całą grupą przedszkolną,
 indywidualnie z dzieckiem,
Ewaluacja programu:
 analiza dokumentacji pedagogicznej – plany, zapisy w dziennikach,
 analiza dokumentacji współpracy z rodzicami – analiza ankiet dla rodziców,
scenariusze spotkań z rodzicami, protokołów zebrań z rodzicami
Wzmocnienia:
Proponowany system motywacji oparty jest o wzmocnienia pozytywne. Wzmocnienia
są zawsze sprawą indywidualną, tzn. wzrost częstotliwości występowania określonej reakcji u
jednej osoby i czynnik, który powoduje ten wzrost, nie musza być takie same, jak w
przypadku innej osoby.
Teorie społecznego uczenia się obejmują warunkowanie klasyczne (nauka nowych
bodźców) oraz warunkowanie instrumentalne tj. uczenie się reakcji poprzez spowodowanie
działania bodźca pożądanego i unikanie niepożądanego.
W przebiegu rozwoju człowieka istotne są obserwowane i dające się określić przez
behawiorystów zmiany w zachowaniu, ich częstość oraz intensywność odnosząca się do
jednostek w różnym wieku. Zmiany te zachodzą pod wpływem oddziaływania otoczenia i
zaistniałych sytuacji.
Rola wzmocnień w procesie wychowania dziecka oparta jest przede wszystkim na
teorii Skinnera. Celem tej teorii jest analiza funkcjonalna zachowania służąca prognozie i
kontroli zachowań jednostki.
Wzmocnienie to podstawowe pojęcie dla analizy behawioralnej.
W analizie tej występują dwa pojęcia zawierające to słowo: wzmocnienia pozytywne i
wzmocnienia negatywne. Łączy je wpływ, jaki wywierają na zachowanie. Zawsze prowadzą
do wzrostu wykonywania określonej reakcji.
Pierwszą definicją wzmocnienia było ogłoszone przez Thorndike’a w 1989r. tzw.
Prawo efektu stanowiło ono opis efektu wzmocnienia. Prawo efektu głosi, że zachowanie,
które w danej sytuacji wywołuje odczucie zadowolenia, zostaje prawdopodobieństw, że
powtórzone zostanie także to zachowanie.
B.F. Skinner zaproponował własna definicję wzmocnienia, tzw. Definicję
funkcjonalna, która pozostaje aktualna do dziś. Według niego, wzmocnieniem jest bodziec,
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
7
który podany po wykonaniu przez jednostkę określonej reakcji zwiększa
prawdopodobieństwo wykonania tej reakcji w podobnych warunkach w przyszłości.
Zasady budowania systemu motywacji:
 nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
 łączyć nagrody konkretne ze społecznymi,
 stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
 unikać nadmiaru nagród,
 skonsultować nagrody z rodzicami – przeprowadzić ankieta,
 nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach,
 Nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, nie tylko efekt,
 W miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnych
zachowań dziecka,
 Zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień,
Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:
 Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania
 Należy dokładnie określić zachowania, które chce się wzmacniać (zmienić)
 Należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia
 Uwzględnić we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości
 Wykorzystać wzmocnienia naturalne
Jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych:
 ograniczyć zbędne wypowiedzi,
 kierować polecenia do grupy, a gdy jednostka nie reaguje – kierować do niej takie
samo polecenie,
 wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy
 nie zmieniać intonacji głosu,
 nie krzyczeć,
 stosować podpowiedzi werbalne i manualne.
Zasady wdrażania grupowego systemu motywacji:
W każdej grupie może znajdować się tablica ilustrująca zasady prowadzenia
grupowego systemu motywacji:
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
PT
CZW
ŚR
WT
Nagroda dnia
PN
Spacery,
wycieczk
i, zabawy
na
powietrz
u
Posiłki
Zajęcia
Samoobs
ługa i
czynnośc
i
higienicz
ne
Sfery działalności dziecka
Zabawy
Imię,
nazwisko
dziecka
Nagro
da
tygod
nia
8
Grupowy system motywacji stosowany jest w okresie tygodniowym. Głównym celem
jest zdobycie nagrody tygodnia. Warunkiem otrzymania nagrody tygodnia jest zdobycie
dużych serc w każdym kolejnym dniu od poniedziałku do piątku. Symbolem zdobycia
nagrody tygodnia jest znak uśmiechniętej buźki.
Podstawowym warunkiem otrzymania nagrody dnia jest zaliczenie trzech z pięciu
dziedzin działalności wyszczególnionych w grupowym systemie motywacji w grupach 5-,6latków oraz dwóch z pięciu kategorii w grupach 3-,4-latków.
Przyznawane symbole za zaliczenie wyszczególnionej czynności różnią się od
nagrody dnia oraz wielkością serduszka. Serduszko dnia przyznawane jest w rubryce na
tablicy oraz zostaje naklejone na ubranko dziecka. Jednocześnie stosuje się pochwałę
społeczna wobec rodziców lub opiekunów.
Niektóre czynności w przedszkolu powtarzają się kilkakrotnie, np. 3 posiłki. Aby
zachować konsekwencje we wzmacnianiu , za każde poprawne zachowanie po kolejnym
posiłku przyznawane jest białe serduszko, a po trzech posiłkach i spełnionych warunkach - 3
białe serduszka automatycznie zamieniają się w jedno czerwone.
Dla przejrzystości systemu wprowadzone zostały puste znaczki oznaczające brak
pozytywnego zaliczenia danej kategorii lub nie przyznanie nagrody. Symbolem nieobecności
dziecka w danym dniu jest białe koło
Wyboru nagrody tygodnia dzieci dokonują w poniedziałek, ale zgodnie z zasadą, może być
ona weryfikowana. Nagroda tygodnia jest wyeksponowana, ale niedostępna przez cały
tydzień.
Przykładowe wzmocnienia stosowane w systemie motywacji:]
1. Nagrody społeczne:
 pochwała bezpośrednia(indywidualna),
 pochwała pośrednia (przed grupą),
 pochwała przed rodzicem,
 pochwała przed dyrektorem,
2.




Nagrody rzeczowe:
białe serduszka w formie naklejki,
małe czerwone serduszka,
duże serduszka w systemie nagród dnia, naklejka na ubraniu,
zabawa ulubiona zabawką,
3.



Nagrody tygodnia:
Komplet naklejek,
Wycieczka do kina,
Zabawki – składanka papierowa,
1. Ewaluacji dokonał zespół wychowawczy i ewaluacyjny Przedszkola Niepublicznego
Koniczynka w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z obowiązującymi zmianami w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz wytycznymi MEN i KO w
Poznaniu na rok szkolny 2015/2016.
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
9
2. Ewaluacji dokonał zespół wychowawczy i ewaluacyjny Przedszkola Niepublicznego
Koniczynka w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z obowiązującymi zmianami w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 (Dz.
U. poz. 895).
1a. Zmiany zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą
Rodziców przedszkola w dniu 15.09.2015r. Uchwałą Nr V/2015/2016
2a. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej NR III/2016/2017 w dniu
29.08.2016r. obowiązują od 01.09.2016
Zmiany zaznaczono kolorem zielonym.
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO koniczynka
w Środzie Wlkp., ul. Górki 5
Download