zagrożenia zdrowia psychicznego młodzieży w sytuacjiach

advertisement
Aleksander Araszkiewicz, Anna Dudzic-Koc
Katedra i Klinika Psychiatrii
Collegium Medicum UMK w Toruniu
Zagrożenia zdrowia psychicznego młodzieży w sytuacjach kryzysowych
W ostatnim czasie wiele mówi się o kryzysie gospodarczym. O jego skutkach dla kraju
i konsekwencjach dotykających obywateli. Szeroko dyskutowane są związane z kryzysem
zagrożenia utratą pracy, brak poczucia bezpieczeństwa całych rodzin i pogorszenie poczucia
jakości życia. Myśląc o kryzysie pierwsze skojarzenia dotyczą zagrożenia.
Czym jednak z perspektywy naukowej jest kryzys? Znaczenie słowa krisis (gr.) to wybór,
rozstrzygnięcie. W literaturze przedmiotu Lindemanna i G. Caplan, (1984) podkreślają,
iż kryzys emocjonalny jest przeszkodą na drodze do ważnych dla jednostki celów życiowych,
a dotychczasowe sposoby radzenia sobie są nieskuteczne. Istotne znaczeni ma fakt,
iż sytuacja dla jednostki jest nowa oraz towarzyszy temu okres dezorganizacji. Możemy
wyróżnić tzw. kryzysy rozwojowe (normatywne), które obecne są w rozwoju każdej ludzkiej
jednostki, a także ludzkich wspólnotach takich, jak np. rodzina oraz kryzysy sytuacyjne
(losowe, traumatyczne) - związane z zaistnieniem szczególnie trudnych sytuacji, odbieranych
subiektywnie przez jednostkę jako przekraczające jej możliwości poradzenia sobie (KubackaJasiecka, Mudyń, 2003).
Człowiek doświadczający kryzysu musi wypracować nowe sposoby rozwiązania
problemu, korzystając z doświadczenia własnego, czy rad innych. Szanse na konstruktywne
przezwyciężenie takiej sytuacji trudnej są większe w przypadku jednostki charakteryzującej
się dojrzałą osobowością i związanymi z tym właściwościami psychologicznymi. Brak
odpowiednich kompetencji do przezwyciężenia kryzysu może prowadzić do podejmowania
działań nieadekwatnych i destruktywnych. Człowiek w swoim życiu doświadcza wielu
sytuacji kryzysowych. Mogą one stymulować rozwój, bądź być powodem regresu.
Szczególnie w okresie dorastania młodzież zmaga się z wieloma sytuacjami nowymi,
trudnymi i często subiektywnie ocenianymi jako kryzysowe.
Adolescencja (14-19 rż.) ze względu na biologiczne przemiany organizmu (np. wzrost,
uwydatnienie się morfologicznych cech sylwetki kobiecej i męskiej, zmiany w poziomie
hormonów) oraz czynniki psychiczne (np. labilność emocjonalna, porównania społeczne,
intensywność zachowań), którym towarzyszy kształtowanie własnej tożsamości jest okresem
dynamicznych zmian. Zagrożenia związane ściśle z okresem dojrzewania to lęki, zaburzenia
1
odżywiania oraz zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne, uzależnienia i depresja, mogą
być szczególnym przejawem destruktywnego rozwiązania kryzysu psychologicznego.
W badaniach dotyczących aktów przemocy zakwalifikowanych jako czyny przestępcze
dokonanych przez młodzież obserwuje się na przestrzeni lat 1992-1999 tendencję wzrostową
w zakresie rozbojów i wymuszeń, bójek i pobić, uszkodzeń ciała. Wiek sprawców
przestępstw jest coraz niższy, a brutalność większa (Tsirigotis, Gruszczyński, Florkowska,
2005). U młodzieży przejawiającej tego typu zachowania najczęściej rozpoznaje się zespół
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia zachowania, zaburzenia
opozycyjno-buntownicze. Źródeł tego typu zachowań upatruje się w interakcji czynników
biologicznych i psychospołecznych kształtujących od wczesnego dzieciństwa behawioralne
i osobowościowe właściwości jednostki. Na uwagę zasługuje fakt, że w rodzinach młodzieży
dopuszczającej się aktów przemocy stwierdza się stosowanie przemocy wobec dzieci, jako
środek wychowawczy. Przemoc jest również częściej stosowana w rodzinach o niższym
statusie socjoekonomicznym. Jest to przejaw braku umiejętności znalezienia alternatywnych
rozwiązań i środków dyscyplinujących przez rodziców oraz nieumiejętności panowania nad
gniewem. Zachowanie takie staje się wzorem postępowania, który dzieci często przenoszą do
swoich przyszłych rodzin. Liczne badania wskazują, iż na uczenie się zachowań agresywnych
wpływ mają: przemoc stosowana przez ojca, oswajanie się z okrucieństwem poprzez
programy telewizyjne i gry komputerowe, a także wzmacniane w szkole akty przemocy,
podczas których uczniowie biernie się przyglądają. Akty przemocy dokonywane
w warunkach szkolnych charakteryzują się coraz większą brutalnością. Badania młodzieży
gimnazjalnej z miasta Łodzi poddają analizie nasilenie syndromu agresji (mierzone
Inwentarzem Psychologicznym Syndromu Agresji IPSA autorstwa Gasia) oraz strukturę
zaburzeń zachowania (Kwestionariusz Samooceny dla Młodzieży YSR autorstwa
Achenbacha). Grupa młodzieży z Gimnazjum Rejonowego oraz Gimnazjum Centrum dla
młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem różni się pod
względem badanych cech. 80% dziewcząt niedostosowanych społecznie przejawia tendencję
do krzywdzenia siebie i samouszkodzeń. Dziewczęta całej badanej grupy uzyskały wyższe od
chłopców wskaźniki nasilenia nieuświadomionych skłonności agresywnych. Natomiast
dostosowane społecznie dziewczęta uzyskały wyższe niż chłopcy wyniki w skali słownego
wyrażania agresji poprzez wrzaski, przeklinanie i kłótnie. Wśród chłopców wyniki w zakresie
nasilenia skłonności agresywnych nie różnią się w badanych grupach. Wyniki te zbieżne są
z badaniami J. Szałańskiego w tym zakresie (Pisanko, 2005). Dostrzegalna jest relacja
pomiędzy wrogością, nieuświadomionymi skłonnościami agresywnymi a samoagresją
2
zarówno emocjonalną, jak i fizyczną. Samouszkodzenie (self harm) to zamierzone zadawanie
sobie bólu i uszkadzanie ciała bez intencji samobójczych. Typowe dla tego rodzaju zachowań
autodestrukcyjnych są: początek w okresie adolescencji; wieloletni przebieg oraz częstsze
występowanie u kobiet i wielokrotne epizody, często z użyciem różnych metod.
Wieloośrodkowe badania ankietowe CASE (Child and Adolescent Self-harm in EuropeCASE study), dotyczące rozpowszechnienia samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży,
nie leczonej psychiatrycznie, wykazały, że uczniowie dokonujący samouszkodzeń stanowili,
w zależności od kraju, od 2,7% do 12,9% badanej populacji (n=30 000). Najczęstszą formą
samouszkodzenia było nacinanie skóry, które występowało u 74,1% badanych. Badania nad
przyczynami tego typu zachowań zgodnie wskazują na znaczenie traumatycznych
doświadczeń z dzieciństwa - przemoc fizyczna i seksualna, zaniedbania emocjonalne, a także
osierocenie lub innego rodzaju strata (Van der Kolk i in.,1991; Deiter, Pearlman, 2000; za:
Kleespies, 2000). Arnold (1995) wyróżnia siedem kategorii związanych z samookaleczaniem
określając ich procentowe występowanie: wykorzystanie seksualne - 49%, zaniedbania opieki
- 49%, nadużycia emocjonalne 43%, brak komunikacji 27%, przemoc fizyczna 25%,
strata/rozłąka - 17 %, inne – 19%. Favazza (1993) wskazuje na silny związek miedzy
samouszkodzeniami a „sytuacjami stresującymi” do których zalicza on poza fizycznym bądź
seksualnym wykorzystaniem w dzieciństwie, depresję rodziców i hospitalizację we wczesnym
dzieciństwie. Wszystkie te sytuacje wiążą się z pewnymi rodzajami niewłaściwego
traktowania, zaniedbywania i utraty autonomii.
Poczucie odrzucenia, chęć ucieczki przed sytuacją traumatyczną, brak powodzenia
w porozumieniu się z bliskimi są niektórymi z przyczyn samobójstw. W Polsce według
badań epidemiologicznych liczba zamachów samobójczych dzieci do 14 rż. wynosi około 100
rocznie. W latach 1990-2000 odnotowano 30% wzrost liczby samobójstw w grupie młodzieży
poniżej 19 rż. (wg danych z 2006 r. osoby w wieku 15-19 lat stanowią 4,5-6,7% wszystkich
samobójstw). Doświadczenie sytuacji odbieranej jako nie do zniesienia, z której wybawić
może jedynie śmierć jest odzwierciedleniem doświadczania kryzysu z zawężoną oceną
sytuacji, gdzie brak innych alternatyw. Schneidman (Hołyst, 2002) wyróżnił wspólne cechy
samobójstw: celem jest poszukiwanie rozwiązania problemów; zadaniem- pozbawienie siebie
świadomości, aby nie myśleć; bodźcem wywołującym - ból psychiczny nie do zniesienia;
stresorem wywołującym – sfrustrowane potrzeby psychiczne; wewnętrzną postawą jest
ambiwalencja wobec życia; stan emocjonalny to poczucie bezradności i beznadziejności;
poznawczy – zawężenie horyzontów; rodzaj działania określa się mianem ucieczki; formą
interpersonalnego komunikowania się jest przekazanie komuś zamiaru samobójczego.
3
Wielu autorów zgodnie określa tło do popełnienia samobójstwa: - środowisko rodzinne
i społeczne (czynniki sprzyjające – sieroctwo naturalne, społeczne, nadmierny rygoryzm
rodziców, dezaprobata otoczenia, nieprawidłowe kontakty rówieśnicze i z nauczycielami); nieodporność psychiczna uwarunkowana niedojrzałą osobowością i utrata uznawanego
systemu wartości; - niska tolerancja na trudne sytuacje i stresy; - osamotnienie; prezentowane postawy i sine mechanizmy obronne; - chęć naśladowania postaw
autodestrukcyjnych przekazywanych przez środki masowego przekazu, jako „prawidłowych
wzorców” działania w sytuacjach kryzysowych; -sytuacja wyzwalająca tendencje samobójcze
(rozwód lub separacja rodziców, śmierć rodzica, samobójcza śmierć bliskiej osoby, próba
samobójcza bliskiej osoby) (Hołyst, 2002; Tomaszek, Pawełczak-Szastok, Bursa, Rojewska,
2008). W literaturze przedmiotu wyróżnia się samobójstwa prawdziwe, rzekome i gesty
samobójcze. Tzw. samobójstwa prawdziwe popełniane są najczęściej przez mężczyzn
powyżej 50 rż. oraz osamotnionych nastolatków, rzekome natomiast, jako wynik kryzysu
egzystencjalnego, gdy utracony został jakiś cel, wartość i jest próbą ucieczki od poczucia
beznadziejności. Przykładem może być przypadek 8-latka rzucającego się pod samochód
po stracie rodziców. Za gestami samobójczymi kryje się niedojrzała i niezrównoważona
osobowość, są one demonstracyjnym zachowaniem mającym spełnić określony cel (zemsta,
szantaż, zwrócenie uwagi na własną sytuację itp.).
Z analizy centralnej statystyki Komendy Głównej Policji w Warszawie (kartoteki
z 2002-2007 roku) wynika, że najwięcej prób samobójczych podejmuje młodzież w wieku
15-19 lat. Młodzi ludzie pytani o powody targnięcia się na własne życie najczęściej podawali
złą atmosferę w domu. Z badań Załęskiego (Hołyst, 2002) wynika, że na kolejnych miejscach
wskazywane były: alkoholizm ojca i konflikt z nim, niepowodzenia w nauce, konflikt
z rodzeństwem, porzucenie przez sympatię (partnera), konflikt z matką, odrzucenie przez
rówieśników. Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że znaczna część badanych
zgłaszała brak ojca w rodzinie. Nieprawidłowe relacje z ojcem są szczególnym czynnikiem
zagrażającym
kształtowaniu
się
systemu
norm
i
wartości
moralnych
cenionych
w społeczeństwie. Negatywny wpływ na budowanie poczucia tożsamości i poczucia własnej
wartości ma postawa agresywna, karząca ojca. Osobę matki badani opisywali najczęściej jako
nadmiernie wymagającą, kontrolującą, ochraniającą, chorą, nadużywającą alkoholu
lub nerwową. Taka percepcja rodziców i swojej sytuacji życiowej wyzwala u suicydentów
poczucie krzywdy i agresję, jako skutek nadmiernej krytyki i braku bliskich więzi.
Niezdolność nawiązywania satysfakcjonujących relacji między dziećmi a rodzicami może
wynikać z postawy silnej i autorytarnej matki i słabego introwertywnego ojca ze
4
sporadycznymi wybuchami agresji, które to opisywane są, jako charakterystyczne dla rodziny
dysfunkcjonalnej w przypadku samobójstwa (Tomaszek, Pawełczak-Szastok, Bursa,
Rojewska, 2008) . System rodzinny w istotny sposób wpływa na to jak nastolatek radzi sobie
z wyzwaniami okresu dorastania. Adolescent bardziej niż dziecko jest labilny emocjonalnie,
ma tendencje do spiętrzania afektu i reaguje na małe niepowodzenie niewspółmiernie.
Jeśli wykształci tendencje ucieczkowego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nie znajduje
w nikim oparcia może wybrać nawet ucieczkę od życia. Poza dysfunkcyjnym systemem
rodzinnym istotną rolę w genezie samobójstw odgrywa system społeczno-kulturowy.
Współczesne przemiany, zmiany w funkcjonowaniu rodziny w zakresie pełnionych funkcji
i ról, stosunkowo większy relatywizm wartości, konflikty i kryzys w systemach wartości
określają środowisko w jakim dorasta i rozwija się młody człowiek. International Association
of Suicide Prevention IASP (Hołyst, 2002) traktując o motywacji do samobójstw wśród
młodzieży obok czynników wewnątrzrodzinnych i kryzysu wartości wymienia nieumiejętność
utrzymywania pozytywnych relacji z innymi osobami (zwłaszcza określanymi jako znaczące
emocjonalnie). Fakt ten wpływa na posiadanie negatywnego obrazu autorytetów, jako skutek
dominacji ocen egocentrycznych i afektywnych. Próby samobójcze mają charakter
instrumentalny, będąc w istocie wołaniem o pomoc osoby określanej jako nieprzystosowana
społecznie.
Sułowska i Sztompka (Hołyst, 2002) opisały sytuację życiową, w jakiej znajdowali się
młodzi ludzie pomiędzy 15 a 25 rż., którzy podjęli próbę samobójczą.
SYTUACJA
rodzina niepełna lub rozbita
obecność znienawidzonego ojczyma
brak jakiejkolwiek opieki rodzicielskiej (dom dziecka)
brak spokojnej i właściwej atmosfery rodzinnej w percepcji
badanych z rodziny pełnej
5. w okresie 2 miesięcy przed zamachem samobójczym, zerwanie
związku z partnerem seksualnym z powodu utraty uczucia partnera
lub niewierności
6. problemy w nauce – przewaga stopni niedostatecznych, trudności z
otrzymaniem zaliczeń pomimo przeciętnego poziomu inteligencji
1.
2.
3.
4.
PROCENT OSÓB
BADANYCH
47%
53%
30%
76%
Zjawisko samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest problemem wymagającym
wdrożenia programów zapobiegania. Większość krajów europejskich wprowadziła narodowe
programy przeciwdziałania samobójstwom. W Polsce obecnie funkcjonuje w regionie
Łódzkim Regionalny Program Zapobiegania Samobójstwom Młodzieży, natomiast narodowy
program może zostać wdrożony w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 20075
2015, w którym jeden z punktów brzmi: „Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez
działania promocyjno-prewencyjne”. Odwołując się do Regionalnego Programu Zapobiegania
Samobójstwom Młodzieży wprowadzonego w Łodzi wyróżnić można zasadnicze cele:
wyłonienie czynników ryzyka zachowań samobójczych wśród młodzieży (populacja
młodzieży nieleczonej psychiatrycznie oraz młodzieży z diagnozą zaburzenia psychicznego)
oraz stworzenie systemu szkoleń ukierunkowanych na zwiększanie umiejętności ekspresji
emocji, rozwiązywania problemów, przeciwdziałanie utracie kontroli i kierowania agresji na
własną osobę. W pierwszym etapie niezbędne jest przeprowadzenie edukacji nauczycieli
i opiekunów w zakresie identyfikowania zachowań autoagresywnych, z intencją samobójczą
i bez niej, wśród młodzieży, a także czynników ryzyka wystąpienia tych zachowań.
Do czynników zwiększających ryzyko zalicza się: zaburzenia emocjonalne w zakresie lęku,
depresji, niedostatecznej kontroli impulsów; problemy w funkcjonowaniu społecznym
uczniów, jak powtarzanie klas, wagary, ucieczki z domu, wycofanie, brak zainteresowań
i używanie substancji psychoaktywnych; zachowania autoagresywne i samobójcza śmierć
w najbliższym otoczeniu; doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej; wyrażanie przez
ucznia poczucia bezsensu i beznadziejności.
Jak wynika z powyższych czynników zwiększających ryzyko zachowań samobójczych
istotne znaczenie ma występowanie zaburzeń psychicznych. Badania suicydologiczne
wykazują, że wśród osób z zaburzeniami afektywnymi (uważanymi za największy czynnik
ryzyka) zjawisko to jest coraz rzadsze (za sprawą stosowania leków przeciwdepresyjnych).
Niegdyś ryzyko wynosiło 15%, natomiast w 2006 roku zmalało do 7-8%. Ponadto wskaźnik
ten dla schizofrenii utrzymuje się na poziomie 4,9%. Kolejną wymienianą grupą
są zaburzenia lękowe, które zwiększają współczynnik ryzyka prób samobójczych 3,6-krotnie.
Najbardziej zwiększa się ryzyko samobójstwa, gdy współwystępują dwa lub więcej zaburzeń
psychicznych. Informacje te są również przydatne z punktu widzenia identyfikowania
i oceniania ryzyka w grupie osób z tego typu zaburzeniami.
Kolejnym etapem programu profilaktycznego jest edukacja uczniów w zakresie
czynników
chroniących
zdrowie
psychiczne,
istotności
wczesnego
sygnalizowania
problemów rodzinnych i rozpoznawania u siebie i kolegów symptomów depresji i lęku oraz
trening rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych. Trzecim etapem powinna być
identyfikacja, za pomocą wyuczonych metod diagnostycznych, uczniów należących do grupy
ryzyka samobójstw. Osoba, która doświadczyła kryzysu psychologicznego nadal pozostaje w
grupie ryzyka i powinna pozostawać pod opieką psychologiczną. Bardzo istotną kwestią jest
sposób przekazywania treści podczas szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli. Powinno się
6
dawać przykłady właściwych form zachowań, sposobów radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami i napięciem emocjonalnym i kłaść nacisk na zachowania prozdrowotne, które
podnoszą jakość życia, zamiast przestrzegać i straszyć negatywnymi konsekwencjami
zachowań niepożądanych. Należy unikać sytuacji, w której młodzież może przejmować
nieprawidłowe formy zachowań i wdrażać programy szkoleniowe już w klasach
gimnazjalnych (Gmitrowicz, 2007).
Przeprowadzone programy profilaktyczne obejmujące trening umiejętności w warunkach
szkolnych dają podstawę do wnioskowania, że postępowanie może prowadzić do
zmniejszenia nasilenia zachowań samobójczych i wypracowania pozytywnych postaw
i emocji oraz do lepszych umiejętności radzenia sobie. Regionalny Program Zapobiegania
Samobójstwom Młodzieży wprowadzony w Łodzi i efekty obserwowane w populacji,
w której został wdrożony świadczą o wartości tego typu działań i pokazują jak istotne jest
stworzenie programu narodowego. Dalszy rozwój w zakresie profilaktyki zachowań
samobójczych niezbędny jest w zakresie: - projektów szkolnych opartych na programie
nauczania, które wdrożone będą standardowo we wszystkich szkołach i ośrodkach szkolnowychowawczych; - szkolne programy dla młodzieży z grup ryzyka skupiające się
na rozwijaniu umiejętności; - badania przesiewowe identyfikujące młodzież o wysokim
stopniu ryzyka; - szkolenia osób pilnujących porządku, a także lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej; - interwencje terapeutyczne przeznaczone dla młodzieży ze skłonnościami
suicydalnymi oraz - ograniczenie dostępu do metod popełnienia samobójstwa. Działania na
szerszą skalę powinny mieć na względzie wykorzystywanie innych obszarów aktywności
społecznej, jak np. media. Możliwości edukacji i kształtowania właściwych postaw poprzez
emitowanie programów nastawionych na profilaktykę samobójstw i promocję zdrowia
psychicznego wymagają wprowadzenia w tym obszarze szkoleń dla dziennikarzy
oraz systemu nagród za efektywne wykorzystywanie zdobytych w tym zakresie kompetencji.
Jest to niezwykle istotne ze względu na zjawisko kuli śniegowej lub efektu Wertera - wzrost
liczby
samobójstw, które odnotowuje się w pierwszych tygodniach po wyemitowaniu
materiału o popełnieniu samobójstwa. Oprócz programów szkoleniowych i stwarzania
warunków pozyskiwania informacji bardzo ważne jest tworzenie ośrodków interwencji
kryzysowej i telefonów zaufania, których nadal w Polsce funkcjonuje zbyt mała liczba.
Zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie omawianego zjawiska
powinno obejmować również poszerzanie funkcjonujących kampanii społecznych o wiedzę
na temat rozpoznawania u siebie depresji i ułatwić poszukiwanie pomocy.
7
Zjawisko samobójstw wiąże się również z kolejnym problemem społecznym jakim
jest nadużywanie substancji psychoaktywnych w populacji ogólnej i wśród młodzieży.
Wśród osób uzależnionych od alkoholu wskaźnik ryzyka samobójstwa jest 9,8-krotnie
większy niż w populacji ogólnej. Ponadto wiele prób samobójczych podejmowanych jest
właśnie pod wpływem alkoholu. Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem
emocjonalnym i doświadczanie sytuacji kryzysowych często prowadzi w konsekwencji
do ucieczkowych zachowań - stosowania substancji psychoaktywnych. Podczas, gdy
odnotowuje się spadek liczby uczniów palących papierosy i zażywających narkotyki (w 2008
r. kontakt z nimi miało 15 %. uczniów - o 9 punktów proc. mniej niż w 2003r.), spożycie
alkoholu wciąż wzrasta. Badania prowadzone w ramach Europejskiego Programu Badań nad
Używaniem Alkoholu i Środków Psychoaktywnych przez Młodzież Szkolną (ESPAD) na rok
1999 wskazują na 10 % wzrost rozpowszechnienia stosowania alkoholu wśród 15-16-latków
w porównaniu z rokiem 1995. Badania CBOS na 2008 rok donoszą, iż 75 % małoletnich
uczniów deklaruje, że przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni piło piwo, 54 % - wódkę,
a 29 % - wino.
Zachowania młodzieży, w których obserwuje się wzrost tendencji do spożywania
alkoholu, podejmowania prób samobójczych, autoagresji i agresji instrumentalnej wskazują
na poważny i postępujący problem w radzeniu sobie z doświadczanymi w życiu sytuacjami
trudnymi. Adaptacja do warunków zastanej rzeczywistości przerasta możliwości zaradcze
wielu młodych ludzi. Podejmują działania autodestrukcyjne krzywdząc siebie oraz osoby
w ich otoczeniu. Przykładem z ostatnich tygodni może być zachowanie 17-letnigo absolwenta
szkoły w Winnenden, który zastrzelił 16 osób i sam popełnił samobójstwo. Poziom agresji
ukierunkowanej na innych i własną osobę jakiej musiał doświadczać sprawca pchnął go do
tak drastycznych czynów. Skala zjawiska poszerza się i nie jest już głównie domeną Stanów
Zjednoczonych, w których łatwy dostęp do broni palnej był podstawowym wytłumaczeniem
tego typu zachowań. Takie zdarzenia wywołują powszechną dyskusję nad przyczynami
i sposobami zapobiegania takim tragediom, lecz powstanie programów zapobiegania nadal
jest problemem, z którym nie poradziło sobie wiele państw, w tym Polska. W styczniu 2005r.
Ministrowie Zdrowia z 52 krajów regionu Europejskiego WHO (także Polski) i Dyrektor
Regionalnego Biura WHO w Europie podpisali w Helsinkach Deklarację o Ochronie Zdrowia
Psychicznego dla Europy. Problem zapobiegania samobójstwom jest uwzględniony jako
jeden z ważniejszych celów. Plan obejmuje 12 najważniejszych zadań na lata 2005-2010
spośród, których punkt 3 dotyczy: „włączenia programów prewencji problemów zdrowia
psychicznego i prewencji samobójstw do polityki narodowej” (Brodniak, 2007). Planowane
8
wdrożenie
Narodowego
Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego
spójnego
z postanowieniami konferencji helsińskiej, w którym jeden z celów zakłada „zmniejszenie
występowania w latach 2007-2015 zaburzeń psychicznych, w tym samobójstw” nie znajduje
odzwierciedlenia w działaniach na poziomie lokalnym. Ponadto pod względem funduszy
przeznaczonych na ochronę zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi państwami
europejskimi plasujemy się na końcowych pozycjach. Zapotrzebowanie na działania
interdyscyplinarne w zakresie profilaktyki zachowań autoagresywnych, w tym zapobiegania
samobójstwom wymaga szerokiego spojrzenia na to zagadnienie i wykorzystania
doświadczeń krajów, które m.in. z powodu innej dynamiki wzrostu liczby samobójstw (już w
latach 1960-1990) wprowadziły wcześniej programy zapobiegawcze.
Bibliografia:
Caplan, G. (1984). Środowiskowy system oparcia a zdrowie jednostki. Nowiny
Psychologiczne, 2-3, 92-115.
Tsirigotis, K., Gruszczyński, W., Florkowska, K. (2005). Profilaktyka agresji
i przemocy w środowisku młodzieży. [W]: Binczycka-Anholcer, M. (red.). Przemoc i agresja
jako problem zdrowia psychicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
Pisanko, M.
(2005). Nasilenie skłonności agresywnych, a internalizacyjne
i eksternalizacyjne zaburzenia zachowania. [W]: Binczycka-Anholcer, M. (red.). Przemoc
i agresja jako problem zdrowia psychicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny
Psychicznej.
Hołyst, B. (2002). Suicydologia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis.
Arnold, L., Babiker, G. (2003). Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Gdańsk: GWP.
Gmitrowicz, A., Rosa, K. (2007). Regionalny Program Zapobiegania Samobójstwom
Młodzieży. Część I, II.
Suicydologia, tom III. Warszawa: Polskie Towarzystwo
Suicydologiczne.
9
Kubacka-Jasiecka, D., Mudyń, K. (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc
psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Toruń: Adam Marszałek.
Brodniak, W. A. (2007). Czy samobójstwom można zapobiegać? Suicydologia, tom
III. Warszawa: Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.
Favazza, A. R., Rosenthal, R. J. (1993). Diagnostic Issues in Self-Mutilation.
Deiter, P., Pearlman, L. (2000). Responding to self-injurious behavior. [W]: Kleespies,
P. M. (2000). Emergencies in Mental Health Practice. Evaluation and Management.
Ministerstwo Zdrowia (2004). Raport. Finansowanie Ochrony Zdrowia w Polsce –
Zielona Księga. Warszawa.
http://www.wczp-lodz.pl/Dokumenty/npz_2007_2015.pdf.
(dnia
16.03.2009r.)
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.
10
Download