016_bog_i_czlowiek_u..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu
www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
BÓG I CZŁOWIEK U
ŚW. AUGUSTYNA
Myśliciel, August
Rodin
[E. Wójcicka - Romaniuk] edukacja filozoficzna, gimnazjum,
BÓG I CZŁOWIEK U ŚW. AUGUSTYNA – lekcja 16
ŚW. AUGUSTYN
Św. Augustyn (354 – 430) urodził
się w Tagasta (dziś Souk Ahras w Algierii),
z ojca poganina i matki chrześcijanki.
Matka Augustyna, św. Monika,
pochodziła z rodziny o tradycji
chrześcijańskiej i bardzo pragnęła, by jej
syn przyjął chrzest. Pragnienie to spełniło
się jednak dopiero po 33 latach. Jako
młodzieniec Augustyn żył swobodnie, lubił
zabawy, chętnie uczęszczał do teatru.
Św. Augustyn i św. Monika,
A. Scheffer (1846)
ŚW. AUGUSTYN
Po studiach w Tagaście i w Madurze udał się na
dalsze kształcenie do Kartaginy, metropolii Afryki
Północnej. Tam związał się z kobietą, z tego związku
urodził się syn Adeodatus (z łac. "dany od Boga").
Augustyn żył z nią 15 lat.
Pisma Cycerona pobudziły go jednak do badań
filozoficznych. Chociaż wychowany przez matkę w
chrześcijaństwie, pierwotnie wyznawał manicheizm,
później, odkrywszy braki tej doktryny, przerzucił się
na sceptycyzm akademicki.
Monika nie zrażając się trudnościami modliła
się za niego, błagając Boga o nawrócenie.
Dopiero w 386 r. lektura dzieł neoplatońskich
skłoniła go do powrotu do dogmatycznej filozofii, a
kazania biskupa Ambrożego nawróciły go do
Kościoła.
Ochrzczony w 387 r., powrócił do Afryki i tam
spełniał czynności kapłańskie, od 395 r. jako biskup
Hippony. Z zapałem bronił nauki Kościoła i zwalczał
wszelkie herezje, nawet te, które jego samego
pociągały dawniej.
Ruiny Kartaginy
Cyceron
ŚW. AUGUSTYN
Augustyn uważał, że celem człowieka jest
szczęście i filozofia ma je znaleźć. Ale szczęście może
dać jedynie - Bóg.
Wbrew sceptykom do szczęścia potrzebne jest
poznanie, ale nie wszelkie, tylko poznanie Boga i
własnej duszy. Badania przyrody zaś to
"poszukiwania bardzo ciekawe i - bardzo próżne".
"Pragnę znać Boga i duszę. I nic więcej? Nic więcej."
To ograniczenie Augustyna przetrwało całe
średniowiecze.
Również wbrew sceptykom uznał, że poznanie
jest możliwe. Co prawda zmysły podlegają
złudzeniom, ale nie podlegają im zawsze i myśl nie we
wszystkim zależy od zmysłów, lecz posiadając własne
tryby rozumowania może sama niektóre prawdy
ustalać.
Augustyn, Aureliusz
Augustyn,
ŚW. AUGUSTYN
Szukał takiego sposobu poznania, który nie podlega
błędom i stanowi niezawodny punkt wyjścia dla wiedzy.
Uznał, że błędy powstają wtedy, gdy wypowiadamy
twierdzenia o rzeczach, a nie gdy dotyczą zjawisk.
Postrzeżenia stają się pewne, o ile rozważa się ich treść, a nie
rzeczy, które je wywołują.
"Nie twierdź nic więcej jak to, że tobie rzeczy się takimi
przedstawiają, a nie będziesz miał zawodu.”
Augustyn znalazł jeszcze inną niezawodną podstawę
wiedzy. Zauważył bowiem, że zarzuty sceptyków przeciw
poznaniu dotyczą tylko poznania rzeczy zewnętrznych, ale nie przeżyć wewnętrznych. Twierdzenia niezawodne nie
ograniczają się więc do zjawisk, ale obejmują również
przeżycia wewnętrzne. Jeżeli o istnieniu rzeczy zewnętrznych
można wątpić, to o własnym życiu wątpić niepodobna.
Własna myśl jest faktem ze wszystkich najpewniejszym to słynna zasada Augustyna.
Najstarsza znana podobizna
Augustyna (VI w.), znajdująca się
w bazylice na Lateranie
ŚW. AUGUSTYN
"Ty, który chcesz poznać siebie, czy wiesz, że istniejesz?
Wiem. Skąd to wiesz? Nie wiem. Czy odczuwasz się jako
substancję prostą czy złożoną? Nie wiem. Czy wiesz, że
poruszasz się? Nie wiem. Czy wiesz, że myślisz? Wiem.”
Wszystko jest wątpliwe oprócz tego, że jestem i że myślę.
"Czy powietrze, czy ogień jest źródłem życia, co do tego
ludzie wątpili, ale któż może wątpić, że pamięta, że
rozumie, że chce, że myśli, że wie, że sądzi? Bo choćby
wątpił, niemniej żyje; jeśli wątpi, pamięta, dlaczego wątpi;
jeśli wątpi, rozumie, że wątpi; jeśli wątpi, to chce się
upewnić; jeśli wątpi, to myśli; jeśli wątpi, to wie, iż nie
wie; jeśli wątpi, to sądzi, iż nie należy twierdzić".
"Wejdź w samego siebie, we wnętrzu
człowieka mieszka prawda."
św. Augustyn, S. Martini
ŚW. AUGUSTYN
Zasada ta, stanowiła zupełne
odwrócenie dotychczasowego poglądu na
poznanie. Była zerwaniem z
obiektywizmem, poza który starożytność
nie wyszła. Dotąd myśl szukająca
prawdy, zwracała się ku rzeczom
zewnętrznym, teraz została odwrócona i
skierowana ku wewnętrznemu życiu
poznającego.
To odwrócenie dokonało się w epoce
religijnie nastrojonego filozofowania,
oddziałało tu chrześcijańskie
zobojętnienie na zewnętrzne warunki
życia i skoncentrowanie się na życiu
wewnętrznym, które wiedzie do
zbawienia.
ŚW. AUGUSTYN
Co umysł, poza własnymi przeżyciami, poznaje
najlepiej? Rzeczy zewnętrzne? Nie - według Augustyna,
lepiej poznaje prawdy wieczne.
Umysł, wbrew potocznemu przekonaniu, zgodnie z
poglądem Platona, myśląc uświadamia sobie przede
wszystkim prawdy ogólne i niezmienne. Nie jest twórcą tych
prawd, ale wyłącznie ich odbiorcą, bo ograniczony umysł
ludzki nie może wytwarzać prawd wiecznych.
Umysł może wiedzę przejmować wprost, bez
pośrednictwa ciała i zmysłów. Skoro więc jest tylko
odbiorcą, to przedmioty, które poznaje, muszą istnieć poza
nim.
Prawdy wieczne w myśli są odbiciem prawd wiecznych,
istniejących obiektywnie.
Podobnie do Platona, Augustyn doszedł do uznania
idealnego świata, ale dla niego ten był złączony z Bogiem.
Wieczne istnienie jest właściwe tylko Bogu, więc
prawdy wieczne istnieją w Bogu, są ideami Bożymi. Jeśli więc
dusza poznaje prawdę, to dzięki temu, że istnieje Bóg i
udziela jej swych idei.
Św. Augustyn
ŚW. AUGUSTYN
Bóg udziela duszy wiedzy drogą oświecenia
(illuminatio) - iluminizm /pogląd filozoficzny,
według którego źródłem poznania prawdy jest
oświecenie umysłu przez Boga/.
Umysł bezpośrednio widzi prawdę, tak jak
oczy widzą rzeczy. Poznanie umysłowe ma
charakter intuicyjny, umysł dochodzi do
prawdy wprost bez rozumowania.
Poznanie Boga było przede wszystkim aktem
bezpośredniej intuicji, kontemplacji.
Intuicyjne oglądanie bóstwa jest możliwe
przez oświecenie.
Łaska oświecenia przypada dobrym,
przygotowaniem do oświecenia jest nie
ćwiczenie umysłu, ale oczyszczenie serca.
Illuminatio
ŚW. AUGUSTYN
Augustyn przyjmował, że poznanie przechodzi szereg stopni,
poznanie mistyczne jest ukoronowaniem racjonalnego.
Opierając się na apriorycznej wiedzy o ideach, częściowo
racjonalnie, częściowo mistycznie dowodził zasadniczych tez
metafizyki:
• istnienia Boga,
• nieśmiertelności duszy.
Skoro mamy niezachwianą świadomość prawd wiecznych, a
wszystko, co wieczne, może istnieć jedynie w Bogu, więc Bóg istnieje.
Jak inni dowodzili istnienia Boga jako przyczyny świata, tak
on dowodził - jako źródła prawdy.
Dusza musi być wieczna, bo uświadamiając sobie prawdy
wieczne ma udział w wieczności.
Św. Augustyn
ŚW. AUGUSTYN
Pogląd Augustyna na świat był konsekwentnie teocentryczny /teocentryzm pogląd stawiający Boga w centrum zainteresowań filozoficznych, moralnych,
naukowych itd., podporządkowujący sens istnienia człowieka celom
pozaziemskim, zaś wszystkie dziedziny życia – religii/, Bóg był ośrodkiem jego
filozofii.
W swoim poglądzie na świat przeprowadził przewagę Boga nad stworzeniem i
całkowitą zależność stworzenia od Boga
PRZEWAGA BOGA NAD ŚWIATEM
•Bóg jest "najwyższym bytem" (summa essentia), bo On jeden istnieje z własnej
natury, wszystko zaś inne mogłoby nie być. On jeden jest bytem niezależnym,
wszelki inny byt istnieje tylko dzięki zrządzeniu boskiemu.
•Bóg jest najważniejszym przedmiotem poznania: poznanie przemijających
zjawisk nie ma bowiem wartości wobec poznania bytu absolutnego.
•Bóg jest najwyższym dobrem i zarazem przyczyną wszelkiego dobra. Jak wszelki
byt istnieje przez Boga, tak samo i wszelkie dobro jest dobrem tylko przez Boga.
ŚW. AUGUSTYN
PRZEWAGA DUSZY NAD CIAŁEM
• Dusza jest substancją samoistną, nie jest ani
własnością ciała, ani rodzajem ciała. Nie ma w sobie
nic materialnego, posiada tylko takie funkcje, jak
myśl, wola, pamięć. Nie ma nic wspólnego z funkcjami
biologicznymi. Dusza nie tylko jest różna od ciała, ale
jest od niego doskonalsza, bo bliższa Boga. Gdy ciało
jest zniszczalne, ona jest niezniszczalna. Jest
nieśmiertelna, bo poznając prawdy wieczne ma udział
w wieczności.
• Duszę znamy lepiej niż ciało. To dusza, a nie ciało
poznaje Boga.
• Wobec wyższości duszy nad ciałem, należy dbać o
duszę, a nie o ciało. Rozkosz zmysłowa jest godna
potępienia, bo wzbudza pragnienie dóbr cielesnych i
skłania do wywyższania ich ponad dobra
duchowe.
Święty Augustyn z Hippony
ŚW. AUGUSTYN
•
•
•
PRZEWAGA SIŁ IRRACJONALNYCH DUSZY NAD ROZUMEM
Zasadniczą postacią życia duchowego nie jest rozum, lecz wola. Natura
człowieka przejawia się nie w tym, co wie, lecz w tym, czego chce. Filozofia
Augustyna przeszła tym samym od intelektualizmu do woluntaryzmu.
Czynniki irracjonalne mają przewagę nie tylko w dziedzinie działania, ale i
w dziedzinie samego poznania. Prawdę o Bogu, poznać może nie rozum, lecz
wiara. A wiara jest rzeczą woli, a jeszcze bardziej rzeczą uczucia, czyli
"serca".
"Nie pojmiesz patrząc, staraj się zrozumieć wierząc. Natęż ostrze oczu twego
serca i patrz, a nastaw uszy serca i słuchaj.”
"Zrozum, byś mógł wierzyć, wierz, byś mógł zrozumieć". "Są rzeczy,
którym wierzyć nie będziemy, jeśli ich nie zrozumiemy, i są inne, których nie
zrozumiemy, jeśli nie będziemy w nie wierzyć."
Jeśli prawdę zdobywa się nie samym rozumem, to tym bardziej – dobro.
Jeśli poznanie jest rzeczą woli i uczucia, to tym bardziej - działanie. Nie
wystarcza więc znać dobro, aby je czynić, trzeba dobro kochać. Tylko z
miłości płyną dobre czyny, zwłaszcza z miłości do dobra najwyższego, do
Boga. Szczęście można osiągnąć jedynie przez miłość, bo przez miłość, a nie
przez wysiłek myśli, można się zbliżyć do Boga.
"serce".
ŚW. AUGUSTYN
Cała filozofia Augustyna była więc ześrodkowana w Bogu,
jedynym bycie absolutnym i doskonałym. Wobec Niego świat
doczesny traci znaczenie, a jeśli ma znaczenie, to tylko jako dzieło i
odblask Boga. Bez Boga nie można ani działać, ani poznawać, ani
istnieć. Potrzebne jest oświecenie, aby poznać prawdę, potrzebna
łaska, aby czynić dobrze i być zbawionym. W całej przyrodzie nic
nie może się dziać bez udziału sił nadprzyrodzonych.
Wszystkie gałęzie wiedzy łączyły się u Augustyna, bo
wszystkie miały ten sam przedmiot - Boga.
•
•
•
•
Bóg jako jedyny byt i prawda - to rzecz metafizyki;
Bóg jako źródło poznania - to przedmiot teorii poznania;
Bóg jako jedyne dobro i piękno - to przedmiot etyki;
Bóg jako osoba wszechmocna i pełna miłości - to rzecz religii.
Stary podział wiedzy na logikę, fizykę i etykę pozostał co
prawda w mocy, ale jego podstawa uległa u Augustyna zmianie:
wszystko to nauki o Bogu, jedna jako o przyczynie poznania, druga
- bytu, trzecia - dobra.
Wizja św. Augustyna V.
Carpaccio
ŚW. AUGUSTYN
Sprawa dobra i zła stanowi główną trudność filozofii
Augustyna. Z jednej strony świat, jako dzieło i objaw Boga,
nie może nie być dobry. Jednak z drugiej strony istnienie
zła w świecie jest niewątpliwe.
Rozwiązanie zaproponowane przez Augustyna,
stworzyło podwaliny chrześcijańskiej "teodycei” /gałąź
teologii zajmująca się problemem jak pogodzić istnienie
dobrego, miłosiernego Boga z istnieniem zła/, czyli obrony
doskonałości stworzenia.
Zło nie należy do przyrody, lecz jest dziełem wolnych
stworzeń. "Bóg dobrą ustanowił przyrodę, lecz zatruła ją
zła wola".
Zło nie psuje harmonii świata, przeciwnie, jest do niej
potrzebne. Bóg wolał stworzyć większe dobro ze złem niż
mniejsze bez zła.
Zło pochodzi od człowieka, dobro - od Boga, czyli zło
jest rzeczą przyrody, a dobro - rzeczą łaski. Dobrzy są
jedynie ci, co dostąpili laski. Są więc dobrzy nie z siebie, lecz
z laski Bożej. Człowiek jest więc odpowiedzialny za zło, ale
nie za dobro.
Istnienie zła w świecie
jest niewątpliwe.
ŚW. AUGUSTYN
Augustyn położył podwaliny pod
nową chrześcijańską filozofię. Zerwał z
klasyczną postawą Greków, z jej
obiektywizmem i intelektualizmem, jego
postawa była introspekcyjna, a wola
miała pierwszeństwo przed rozumem.
Pojął Boga jako nieskończonego, a
świat jako twór nadprzyrodzony i dzieło
łaski. Pojmowanie zaś Boga jako
nieskończonego sprawiło, że świat
musiał się wobec Niego wydać znikomy.
Cała
koncepcja filozoficzna
Augustyna oparta była na większym
zaufaniu do woli, wiary, miłości i łaski
niż do rozumu i doświadczenia.
Św. Augustyn
ŚW. AUGUSTYN
Augustyn
miał
niewielu
bezpośrednich
następców, ponieważ wkrótce po jego śmierci nastąpił
zupełny upadek oświaty.
Ale gdy parę wieków potem scholastycy podjęli
na nowo budowę chrześcijańskiego poglądu na świat,
oparli się
na podstawach stworzonych przez
Augustyna.
Był najbardziej wpływowym myślicielem
chrześcijaństwa,
dzięki
niemu
prąd
myśli
idealistycznej, wywodzący się od Platona wpłynął na
średniowiecze.
Doktryna augustyńska długo stanowiła jedyny
typ ortodoksalnej filozofii, dopiero w XIII w. Tomasz z
Akwinu przeciwstawił jej nowy typ filozofii
chrześcijańskiej, mimo tego wpływ Augustyna działał i
później.
Grób św. Augustyna
BIBLIOGRAFIA
• Chadwick H., Augustyn, Warszawa 2000.
• Łojek M., Teksty filozoficzne dla szkół średnich, Warszawa
1987.
• Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2007.
• Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2002.
Download