filozofia - filozofia sw augustyna - Dokumenty - milla151

advertisement
filozofia - filozofia sw augustyna.doc
(44 KB) Pobierz
Filozofia św. Augustyna.
Św. Augustyn /354-430n.e./ Był twórcą pierwszego systemu chrześcijańskiego.
Prace ow. Augustyna: - " Confessiones " - "Wyznanie " Napisał w roku 400, praca
bardzo osobista, opowiada jak został chrześcijaninem. św. Augustyna można nazwać
neofitą /człowiek. który zmienił swoje wyznanie/ -" Solilokwia " - " Rozmowa samym
z sobą " HISTORIOZOFIA Historiozofia filozofia historii /dziejów/ Dowodził św.
Augustyn, że dzieje świata są dziejami zmagań między dwoma państwami: I państwo
- państwo boże, II państwo - państwo ziemskie. Dzieje świata zamknie przyjście
Chrystusa, nastąpi koniec dziejów ziemskich. Potem czas zostanie pochłonięty przez
wieczność i jedni wejdą w wieczną szczęśliwość inni w wieczne zatracenie. Refleksja
historiozoficzna pojawi się w poglądach filozofa niemieckiego przełomu XIX/XX
wieku, był nim Hegel. Chrześcijańska teodyceja świat jako dzieło Boga nie może nie
być dobry, skąd więc na świecie pojawiło się zło. Rozwiązanie tego konfliktu dało
początek chrześcijańskiej teodycei, tj. obrony doskonałości stworzenia. I teza św.
Augustyna brzmiała: Zło nie należy do przyrody jest dziełem wolnych stworzeń tj.
człowieka. II teza Zło nie jest realne jest wyłącznie brakiem dobra. Dlaczego Bóg nie
zapobiegł złu ? Zło nie psuje harmonii świata, ale jest do niej bezwzględnie potrzebne.
Na tą harmonię składa się ukaranie grzesznych jak i nagradzanie świętych. Poglądy
teoriopoznawcze św. Augustyna św.Augustyn mówi do swojego rozumu: Augustyn: "
Chcę poznać Boga i duszę. " rozum: " Czy nic więcej." Augustyn: " Nic z goła."
Dowodził św. Augustyn, że prawdy wieczne istnieją w Bogu i są ideami wiecznymi
.Wiedzy o prawdach wiecznych udziela duszy Bóg na drodze oświecenia inaczej ta
droga nazywana jest drogą iluminacji. Nazwa tego poglądu: iluminizm.Ta droga
poznania była drogą poznania intuicyjnego, inaczej mówimy, że byłoto poznanie
irracjonalne. Jeżeli iluminacja była dziełem łaski bożej to udzielał jej Bóg tylko tym,
którzy przez niego zostali wybrani.Teoria iluminacji łączyła się z teorią predestynacji,
nie każdy mógł doświadczyć łaski bożej tylko ci, którzy zostali wybrani przez Boga.
Metafizyka Treścią metafizyki św.Augustyna było dowodzenie przewagi Boga nad
światem i dowodzenie przewagi duszy nad ciałem. Przewaga Boga nad światem wynika
z tego, że: I - Bóg jest najwyższym bytem, ponieważ jest bytem niezależnym, - jest
przyczyną wszelakiego bytu i to nie tylko przyczyną jego powstania, ale także i jego
przemian; II - Bóg jest najwyższym przedmiotem poznania, ale i przyczyną tego
powstania; III - jest najwyższym dobrem i przyczyną wszelkiego dobra. Przewaga
duszy nad ciałem wynika z: Duszę pojął św. Augustyn jako substancję samoistną,
całkowicie niezależną od ciała. Funkcje duszy: - myśl; - pamięć; - wola. Dusza jest od
ciała doskonalsza, ponieważ jest bliższa Bogu. Jest także nieśmiertelna, ponieważ
poznając prawdy wieczne ma udział w wieczności. Zalecał św. Augustyn zadbać o
duszę i twierdził, iż wszelka rozkosz zmysłowa jest godna potępienia. " Człowieku,
który chcesz poznać siebie, czy wiesz, że istniejesz ?" Na to pytanie pada odpowiedz:
" Wiem." " Czy wiesz, że myślisz." " Wiem." Jest to przykład nowego podejścia do
filozofii. Myśl filozoficzna św. Augustyna jest przykładem zwrócenia się człowieka ku
sobie, ku swojemu wnętrzu. Można powiedzieć, że św. Augustyn antycypował filozofię
Kartezjusza. antycypować – wyprzedzać
Św. Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki
system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św. Augustyna, który
nawiązywał do Platona, Tomasz z Akwinu nawiązywał do starożytnego arystotelizmu.
Tomasz z Akwinu nazywał się Akwinatą. Był z pochodzenia Włochem ( był
dominikaniem.) Dzieła Tomasza Z Akwinu: " Summa filozoficzna." " Summa
teologiczna." Poglądy: 1. Rozdział kompetencji filozofii i teologii. Filozofia
traktowana była w średniowieczu jako "służebnica" teologii. Stopniowo jednak
dojrzewał pomysł rozgraniczenia kompetencji filozofii i teologii. Tego rozdziału
ostatecznie dokonał Tomasz z Akwinu, a także ten rozdział swoim autorytetem
utrwalił. filozofia teologia /dowodził, że jest wiedzą/ /nauka o wierze/ wiedza wiara
rozum objawienie Kwestiami filozoficznymi były dla św. Tomasza, np. istnienie Boga,
przymioty Boga. Z tego wynika, że na drodze racjonalnej można dowieść, że Bóg i
przymioty Boga istnieją. Kwestiami teologicznymi były: - stworzenie świata; - trójca
św.; - niepokalane poczęcie. Spór o uniwersalia, inaczej mówimy o powszechniki.
Cechą charakterystyczną filozofii średniowiecznej jest to, iż toczono w niej liczne
spory, najsłynniejszy to spór o uniwersalia, czyli o przedmiot pojęć ogólnych. W sporze
tym ukształtowały się 3 główne stanowiska: I - realizm skrajny; Zwolennicy tego
stanowiska odwoływali się do Platona. Twierdzili, że pojęcia ogólne muszą mieć swoje
realne odpowiedniki tak jak mają je pojęcia jednostkowe. II - realizm umiarkowany;
Powoływali się na Arystotelesa, który tłumaczył, że pojęcia ogólne są abstrakcjami. Za
tym stanowiskiem opowiadał się Tomasz z Akwinu. III - nominalizm; Główny
przedstawiciel: Abelard; pojęcia ogólne nie mają odpowiedników, ponieważ są one
wyłącznie nazwami. Dowody na istnienie Boga: Zbudował Tomasz z Akwinu 5
dowodów na istnienie Boga: - dowód pierwszy nazywany jest: dowód z ruchu; ex motu;
dowód kinetyczny. - dowód drugi: dowód z przyczyny sprawczej. - dowód trzeci:
dowód z konieczności i możliwości; dowód z konieczności i przypadku. - dowód
czwarty: dowód z różnych - dowód piąty: dowód z celowości świata. Wszystkie te
dowody są to dowody typu aposerioricznego. aposteriori - tzn. droga rozumowania
prowadząca od skutku do przyczyny albo inaczej znaczy po doświadczeniu i w
zależności od doświadczenia. Droga przeciwna to droga apriori. apriori - droga
prowadząca od przyczyny do skutku Punktem wyjścia każdego z tych dowodów jest
skutek tj. świat materialny, natomiast punktem dojścia jest przyczyna, tj. Bóg. Dowód
pierwszy: Na drodze poznania zmysłowego możemy stwierdzić, że niektóre rzeczy na
tym świecie są w ruchu. Nic jednak nie porusza się o ile nie zostanie wprowadzone w
ruch przez coś co wcześniej już w ruchu pozostawało.Kolejna teza tego łańcucha
przyczyn i skutków ruchów. " Zawsze musimy dojść dopierwszego poruszającego a
tym pierwszym jest Bóg." Dowód drugi: W świecie zmysłowym panuje pewien
porządek przyczyn sprawczych, zawsze przyczyna wyprzedza skutek, bo gdyby było
inaczej to coś musiałoby istnieć wcześniej od siebie samego. Łańcucha przyczyn i
skutków nie możemy prowadzić w nieskończoność, zawsze musimy dojść do
przyczyny sprawczej, a jest nią Bóg Dowód trzeci: Rzeczy świata materialnego mogą
istnieć i nie istnieć a jeśli tak to jest możliwe, że one kiedyś w ogóle nie istniały, jeśli
zaś nie istniały to nie mogły zaistnieć same przez się, musiał istnieś byt konieczny,
który je do życia powołał i tym bytem koniecznym jest Bóg Dowód czwarty: Rzeczy
świata materialnego mają właściwości w różnym stopniu. z tego wynika,iż musi istnieć
byt, który posiada te właściwości w stopniu najintensywniejszym i wszystkie inne byty
zawdzięczają swoje własności uczestnictwu we własnościach tego najdoskonalszego
bytu, tym bytem jest Bóg. Dowód piąty: Rzeczy świata materialnego chociaż
pozbawione rozumu zmierzają do jakby z góry wytkniętego celu, same do tego celu
zmierzać nie mogą musi w takim razie istnieć byt rozumny, który tym zmierzaniem do
celu kieruje, tym bytem jest Bóg. Russell wykazywał błędy logiczne w dowodach.
Nauka o przymiotach /właściwościach/ Boga Tomasz ustalił dwie drogi rozumowe :
określenie przymiotów Boga: -- I droga to droga negacji tzn. zaprzeczenia cech istot
skończonych, ustalił, np: że Bóg jest bytem niezmiennym - świat jest zmienny, -- II
droga to droga eminecji polega na nieskończonym wzmożeniu cech istot skończonych,
np: jeśli człowiek może być mądry to Bóg jest najmądrzejszy. Estetyka Tomasza
Tomasz z Akwinu nie napisał żadnego dzieła, które w całości lub w znacznej części
poświęcone było pięknu i sztuce, mimo to jego znaczenie dla estetyki jest ogromne. W
nielicznych bowiem zdaniach na temat sztuki i piękna zawarł stanowisko nieznane
starożytnym. Na pytanie, czy piękno jest własnością rzeczy, czy też ludzką na rzeczy
reakcją odpowiadał, że piękno jest własnością przedmiotowo-podmiotową inaczej
obiektywno-subiektywną.
Stanowisko
Tomasza
nosi
nazwę
relacjonalizmu
estetycznego. Stanowisko to przypomniał w XVIII wieku Kannt i jest to niemal
wyłączne stanowisko naszych czasów. Scholastyka Tomasz jest przedstawicielem
scholastyki XIII-wiecznej. Scholastyka - termin ten zmieniał swój zakres i swoją treść.
W języku greckim istniał wyraz scholastycos /oznaczał człowieka oddającego się
nauce/. W łacinie scholastycus oznaczał ucznia retoryki. Innego znaczenia nabrał w
terminologii średniowiecznej od połowy IX w. scholastykiem zaczęto nazywać
kierownika szkoły /od łacińskiego wyrazu schola - szkoła/, następnie każdego
profesora nauczejącego jakiegokolwiek przedmiotu. Pózniej utrwalił się termin
scholastyka na oznaczenie wszelkiego szkolnego nauczania w obrębie tzw. sztuk
wyzwolonych. W tym znaczeniu termin zachował się do końca XIV wieku. Obecnie
termin scholastyka ma 3 znaczenia: 1. metoda scholastyczna, 2. typ filozofowania
dominujący w filozofii średniowiecznej, 3. okres w rozwoju filozofii średniowiecznej
trwający od wieku IX doXV. W tym okresie wyróżnia się podokresy: - okres pierwszy:
okres przedscholastyczny od IX do XI wieku - okres drugi: scholastyka wczesna XII
w, - okres trzeci: scholastyka właściwa XIII w, - okres czwarty: scholastyka pózna XV
wiek /jałowe rozważania/ ad.1 Scholastyka jako typ filozofowania koncentrowała się
na dążeniu do rozumowego uzasadniania treści wiary, ograniczała się do
autorytatywnych tekstów jako do głównego zródła poznania prawdy. Cechowało ją
dążenie do interpretowania faktów zgodnie z przyjętymi założeniami. Cechą
scholastyki był brak postawy empirycznej, powodowało to ograniczenie filizofii do
spekularnych dociekań. Główne spory filozofii średniowiecznej to : -- spór o stosunek
rozumu i wiary; -- spór o stosunek teologii i filozofii; -- spór o uniwersalia; -- spór o
sposób
uprawnienia
filozofii
ukierunkowany
metafizycznie,mistycznie,
bądz
przyrodniczo. Scholastyka mimo sporów wypracowała jednolity model rozumienia
świata i człowieka, był to model teocentryczny i hierarchiczny.
Plik z chomika:
milla151
Inne pliki z tego folderu:
Podstawy fizykoterapii - J. Łazowski.pdf (37966 KB)
 GIMNASTYKA.rar (4964 KB)
KOREKCJA SKOLIOZ METODĄ PRESSIOb.ppt (1956 KB)



uposledzenie umyslowe [tryb zgodnosci].pdf (124 KB)
 Metoda KLAPPA(1).pptx (1068 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Galeria
Prywatne
Download