pe ł nomocnictwo - Katowicki Holding Węglowy SA

advertisement
numer sprawy ZP/M/32B/2011
INFORMACJE
niezbędne do przygotowania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego
w trybie przetargu ograniczonego
nt:
Dostawy piasku podsadzkowego do Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A.
w celu zawarcia umowy ramowej
(CPV: 14.21.11.00-4 Piasek naturalny)
Katowicki Holding Węglowy S.A.
ul. Damrota 16 - 18
40-022 Katowice
Sporządził:
Radca Prawny:
ZATWIERDZIŁ
................................
dnia ......................
1
numer sprawy ZP/M/32B/2011
1. Zamawiający.
Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16-18 40-022 Katowice
strona internetowa:
www.khw.pl
numer telefonu:
48 32 757 3089
numer faksu:
48 32 757 3110
REGON 271824478
NIP 634-001-35-13
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000046994.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie przeprowadzone w trybie
przetargu ograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.) zwaną w dalszej
treści niniejszych Informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Ustawą”, oraz o właściwe
przepisy wykonawcze.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZP/M/32B/2011. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na w/w znak oraz pełną nazwę przetargu. Wykonawca winien zapoznać się
z całością niniejszych Informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zwanej w dalszej treści
Informacjami). Wszystkie załączniki do niniejszych Informacji stanowią integralną ich część.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszych Informacjach, przeznaczone są wyłącznie
do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i w żadnym wypadku
nie powinny być wykorzystane w inny sposób.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawy piasku podsadzkowego (CPV: 14.21.11.00-4 Piasek naturalny), w okresie od
daty zawarcia umowy do 31.12.2015 r. do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wyroby zgrupowane
w każdym formularzu cenowym stanowią odrębne części zamówienia i upoważniają do
składania ofert częściowych:
Część I – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” –
transport kolejowy,
Część II – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” –
transport samochodowy,
Część III – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” –
transport kolejowy,
Część IV – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” –
transport samochodowy,
Część V – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” –
transport samochodowy,
Część VI – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” –
transport samochodowy,
Część VII – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” –
transport kolejowy,
Część VIII – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Mysłowice - Wesoła” –
transport kolejowy,
2
numer sprawy ZP/M/32B/2011
Część IX – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport
kolejowy,
Część X – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport
samochodowy,
Część XI – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport
kolejowy,
Część XII – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport
samochodowy,
Część XIII – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Murcki - Staszic” Ruch
„Staszic” – transport kolejowy,
Część XIV – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Murcki - Staszic” Ruch
„Staszic” – transport kolejowy,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Szczegółowe wymagania techniczne, zasady realizacji umowy zostaną przedstawione w Rozdziale
II i IV SIWZ.
Wykonawca winien wskazać we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu części
zamówienia, wobec których zamierza spełnić warunki udziału w postępowaniu a następnie
złożyć ofertę.
4. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie, w okresie od dnia zawarcia umowy do
31.12.2015r., w ratach, sukcesywnie.
Termin realizacji zamówienia jednostkowego nie może przekraczać: 12 godzin w dni robocze
oraz 24 godziny w dni wolne od pracy, od momentu jego otrzymania od Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia”
„nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie
każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie
wykonawcy.
5.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył pełnomocnictw, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, który
złożył wadliwe pełnomocnictwa, dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie wykonawca winien dostarczyć w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
3
numer sprawy ZP/M/32B/2011
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.1.
niniejszych Informacji, zamawiający żąda złożenia:
1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostaw materiałów
masowych (piasku, żwiru, kruszywa, itp.), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, o wartości niemniejszej niż:
a) w zakresie I części zamówienia
b) w zakresie II części zamówienia
c) w zakresie III części zamówienia
d) w zakresie IV części zamówienia
e) w zakresie V części zamówienia
f) w zakresie VI części zamówienia
g) w zakresie VII części zamówienia
h) w zakresie VIII części zamówienia
i) w zakresie IX części zamówienia
j) w zakresie X części zamówienia
k) w zakresie XI części zamówienia
l) w zakresie XII części zamówienia
ł) w zakresie XIII części zamówienia
m) w zakresie XIV części zamówienia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 000 000,00 zł
350 000,00 zł
600 000,00 zł
150 000,00 zł
60 000,00 zł
15 000,00 zł
250 000,00 zł
10 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
150 000,00 zł
50 000,00 zł
150 000,00 zł
250 000,00 zł
– załącznik nr 5 do niniejszych Informacji.
W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
kilku części zamówienia względnie całego zamówienia, wartość dostaw winna wynosić, co najmniej
sumę wielkości określonych w punkcie 6.1. ppkt 1, lit. a) do m) odpowiednich do części zamówienia
na które zamierza złożyć ofertę.
2.
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca
posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż:
a) w zakresie I części zamówienia
b) w zakresie II części zamówienia
c) w zakresie III części zamówienia
d) w zakresie IV części zamówienia
e) w zakresie V części zamówienia
f) w zakresie VI części zamówienia
g) w zakresie VII części zamówienia
h) w zakresie VIII części zamówienia
i) w zakresie IX części zamówienia
j) w zakresie X części zamówienia
k) w zakresie XI części zamówienia
l) w zakresie XII części zamówienia
ł) w zakresie XIII części zamówienia
m) w zakresie XIV części zamówienia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
550 000,00 zł
230 000,00 zł
375 000,00 zł
90 000,00 zł
35 000,00 zł
8 000,00 zł
140 000,00 zł
3 500,00 zł
115 000,00 zł
65 000,00 zł
90 000,00 zł
26 000,00 zł
95 000,00 zł
150 000,00 zł
lub ich równowartość w walucie obcej przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia
informacji. Informacja winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
kilku części zamówienia względnie całego zamówienia, wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy winna wynosić, co najmniej sumę wielkości
4
numer sprawy ZP/M/32B/2011
określonych w punkcie 6.1.ppkt 2 lit. a) do m) odpowiednich do części zamówienia na które
zamierza złożyć ofertę.
Warunek będzie spełniony również, gdy suma wolnych środków finansowych i zdolności
kredytowej będzie nie niższa od powyżej wskazanych wielkości.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie niniejszego warunku, polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, zamawiający
wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, dotyczącej tych
podmiotów.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy zamawiający żąda złożenia:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do niniejszych Informacji);
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ;
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ;
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu ;
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1 niniejszych
Informacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
5
numer sprawy ZP/M/32B/2011
1. w pkt. 6.2. pkt 2-4 i 6 niniejszych Informacji składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. w pkt. 6.2. pkt 5 niniejszych Informacji składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy.
6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3 ppkt. 1 lit. a i c oraz w pkt. 6.3 ppkt. 2 powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3 ppkt. 1 lit. b. powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3 należy je
zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 6.4 niniejszych Informacji stosuje się
odpowiednio.
6.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.7. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do
niniejszych Informacji). Wykonawca winien wskazać części zamówienia, w zakresie których
przedstawia dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
6.8. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, polegających na zasobach lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6.12. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu musi być załączone pełnomocnictwo z wyszczególnionym zakresem
pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących wykonawcę/wykonawców (Załącznik
nr 3 do niniejszych Informacji).
6
numer sprawy ZP/M/32B/2011
7. Kilka podmiotów może złożyć wniosek wspólny, w tym przypadku muszą spełnić
następujące warunki:
a) każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianych
w Ustawie,
b) warunki określone w pkt. 5.1 ppkt. 1-4 niniejszych Informacji wykonawcy występujący
wspólnie muszą spełniać łącznie,
c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym
pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich
pozostałych, wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych (Załącznik nr 4 do
niniejszych Informacji).
d) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
e) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda
umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
8.1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż 10 Wykonawców spełniających
warunki wskazane w pkt. 6.1 ust. 1 niniejszych Informacji. Jeżeli liczba Wykonawców,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 lub równa 10,
Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te
warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
będzie większa niż 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert dziesięciu
Wykonawców, którzy w wykazie, którym mowa w pkt. 6.1. ust. 1 niniejszych
Informacji wykażą największą wartość wykonanych dostaw odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
W celu wskazania Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający będzie
stosował następujące kryterium (obok podano znaczenie procentowe kryterium):
a) łączna wartość wykonanych dostaw – (100%),
Punkty przyznawane za kryterium „łączna wartość wykonanych dostaw”, będą liczone wg
następującego wzoru:
Pw = (Wi / Wmax) x 100
gdzie:
Wmax – największa łączna wartość wykonanych dostaw, potwierdzonych dokumentami,
odpowiadających swoim rodzajem dostawom wchodzącym w zakres przedmiotu
zamówienia spośród wszystkich złożonych wniosków,
Wi – łączna wartość wykonanych dostaw, potwierdzonych dokumentami,
odpowiadających swoim rodzajem dostawom wchodzącym w zakres przedmiotu
zamówienia badanego wniosku,
100 – waga kryterium.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
7
numer sprawy ZP/M/32B/2011
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
9.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia itp.
zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
9.2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu 32 757 31 10. Za termin
upływu uważa się termin, w którym zamawiający mógł zapoznać
się
z otrzymaną treścią korespondencji. Każda strona na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza
fakt otrzymania faksu.
9.3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Anna Tomczyk - Bargieła (sekretarz Komisji Przetargowej) – tel.(032) 757 30 89
9.4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.
10. Wadium.
Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych
odstępuje od obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej
z zastrzeżeniem, że podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień (umowy
wykonawcze) będzie mógł żądać złożenia wadium, co zostanie uwzględnione w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1) Opis kryterium oceny oferty.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Lp.
1
Kryterium
Cena
Waga (%)
100
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100
pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące:
2) Kryterium – cena (KC)
Oferentom przyznane zostaną następujące punkty Kc obliczone według wzoru:
Cmin
KC = --------------- x WC
Cbad
gdzie:
Cmin - cena minimalna,
Cbad - cena ofertowa w ofercie badanej,
WC - waga procentowa kryterium ceny (100%).
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi
100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8
numer sprawy ZP/M/32B/2011
12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzejrzystym,
zamkniętym opakowaniu w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ul. Damrota
16-18, 40-022 Katowice, Kancelaria Główna – parter do dnia 6 kwietnia 2012 r. do godz.
9:00.
13. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru Wykonawcy w celu zawarcia umowy ramowej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91 a. do c. Ustawy.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 Ustawy.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Strona
internetowa zamawiającego http://www.khw.pl.
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9
numer sprawy ZP/M/32B/2011
Załącznik nr 1
…………………………..
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 22 ust. pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oświadczamy, iż
spełniamy, określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.................................. dnia ................ r.
.............................................................
podpisy osób uprawnionych
10
numer sprawy ZP/M/32B/2011
Załącznik nr 2
…………………………..
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż nie występują w stosunku do Nas podstawy do wykluczenia
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).
.................................. dnia ................ r.
.............................................................
podpisy osób uprawnionych
11
numer sprawy ZP/M/32B/2011
Załącznik nr 3
Pieczęć wykonawcy
PEŁNOMOCNICTWO
Udzielam(my) pełnomocnictwa dla:
Pana(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Imię i Nazwisko
legitymującego(cą) się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………...
Seria / Numer
do reprezentowania ……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa wykonawcy (firma)
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres wykonawcy
w Przetargu nr ……………………………………………………………………………………………………………………………..
na .............…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pełna nazwa przetargu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zakres pełnomocnictwa: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………. dnia …………………………
Miejscowość
Data
………………………………………………………….
PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS WYKONAWCY
(osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy)
12
numer sprawy ZP/M/32B/2011
Załącznik nr 4
Pieczęć wykonawcy
PEŁNOMOCNICTWO
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), udzielam(my) pełnomocnictwa
dla:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego nr……………………….
pt. ............. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pełna nazwa Zamówienia publicznego
Zakres pełnomocnictwa: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. …………………………………………………..
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
………………………………………………...
(Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
(osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy)
2. …………………………………………………..
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
………………………………………………...
(Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
(osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy)
3. …………………………………………………..
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
………………………………………………...
(Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
(osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy)
4. …………………………………………………..
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
………………………………………………...
(Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
(osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy)
…………………………. dnia …………………………
Miejscowość
Data
13
numer sprawy ZP/M/32B/2011
Załącznik nr 5
…………………………………………………….
(Pieczęć Wykonawcy lub wykonawców)*
WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw.
Przedmiot zamówienia
Termin realizacji zamówienia
(data rozpoczęcia
– data zakończenia)
Ilość
dostarczonego
materiału
Podmiot zlecający
zamówienie
W załączeniu do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez Odbiorców
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający dopuszcza
przedstawienie dodatkowo innych dokumentów potwierdzających tę okoliczność.
....................................., dn. .....................
........................................................
(podpisy osób uprawnionych)
14
Download