PGO

advertisement
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
SPIS TREŚCI:
1.
WPROWADZENIE ................................................................................................................................ 4
1.1.
2.
CEL I ZAKRES PRACY ........................................................................................................................ 4
DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE SPYTKOWICE ........................................................ 5
2.1. STAN ŚRODOWISKA W GMINIE ............................................................................................................ 5
Położenie i granice ................................................................................................................................ 5
Geomorfologia, geologia i surowce mineralne ...................................................................................... 5
Gleby i struktura użytkowania gruntów ................................................................................................. 7
Stosunki wodne ..................................................................................................................................... 8
Warunki klimatyczne ............................................................................................................................. 9
Środowisko przyrodnicze .................................................................................................................... 10
Zagrożenia powodziowe...................................................................................................................... 12
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska ............................................................................................... 12
2.2. INFORMACJE EKONOMICZNO-SPOŁECZNE ......................................................................................... 13
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne .................................................................................................... 13
2.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ....................................................................................................... 14
Zaopatrzenie w wodę .......................................................................................................................... 14
Gospodarka ściekowa ......................................................................................................................... 14
Sieć gazowa ........................................................................................................................................ 14
Infrastruktura komunikacyjna .............................................................................................................. 15
Elektroenergetyka i telekomunikacja ................................................................................................... 15
3.
AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI ............................................................................... 16
3.1. ODPADY KOMUNALNE ..................................................................................................................... 16
Charakterystyka rodzajów, ilości i źródeł odpadów komunalnych ...................................................... 16
Aktualna gospodarka odpadami komunalnymi ................................................................................... 23
Systemy gromadzenia odpadów komunalnych ................................................................................... 25
Odpady opakowaniowe ....................................................................................................................... 28
Osady ściekowe .................................................................................................................................. 29
3.2. ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO ........................................................................................... 30
3.3. ODPADY NIEBEZPIECZNE ................................................................................................................. 32
Odpady zawierające PCB ................................................................................................................... 35
Azbest i wyroby zawierające azbest ................................................................................................... 36
Odpady olejowe ................................................................................................................................... 40
Akumulatory i baterie........................................................................................................................... 41
Odpady medyczne i weterynaryjne ..................................................................................................... 43
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.................................................................................... 46
Pestycydy ............................................................................................................................................ 47
Wraki samochodowe, opony ............................................................................................................... 47
3.4. W YKAZ INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH .............................. 50
3.5. PODSUMOWANIE ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI ................................................................ 51
4.
PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI ......................................................... 52
4.1. PROGNOZA ODPADÓW KOMUNALNYCH ............................................................................................. 53
4.2. PROGNOZA ILOŚCI I JAKOŚCI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ............................................................. 54
4.3. PROGNOZA ILOŚCI I JAKOŚCI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W SEKTORZE GOSPODARCZYM .................... 58
4.4. PROGNOZA ILOŚCI I JAKOŚCI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ............................................................... 58
Odpady zawierające PCB ................................................................................................................... 59
Odpady zawierające azbest ................................................................................................................ 59
Akumulatory i baterie........................................................................................................................... 59
Odpady medyczne i weterynaryjne ..................................................................................................... 59
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym AGD ............................................................... 60
Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony.......................................................................................... 60
5. CELE I DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI ........................................................................................................... 61
5.1.
ODPADY KOMUNALNE ..................................................................................................................... 62
Urząd Gminy Spytkowice
1
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
5.2.
5.3.
5.4.
ODPADY OPAKOWANIOWE ............................................................................................................... 65
ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO ........................................................................................... 66
ODPADY NIEBEZPIECZNE ................................................................................................................. 67
6. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW W GOSPODARCE
ODPADAMI ................................................................................................................................................ 69
ZADANIA W RAMACH PRIORYTETU „– LIKWIDACJA SKŁADOWISK ODPADÓW (W TYM SKŁADOWISK
DZIKICH) I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI” ............................................................................................................ 71
6.1.
ZADANIA W RAMACH PRIORYTETU „ROZWÓJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ” ................................ 72
ZADANIA W RAMACH PRIORYTETU „OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W
STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH ” ..................................................................................................... 72
6.4. ZADANIA W RAMACH PRIORYTETU „W DRAŻANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI” 72
6.5. ZADANIA W RAMACH PRIORYTETU „W YKORZYSTANIE ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO” .......... 72
6.2.
6.3.
7.
PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ............................................................... 74
7.1.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW ................................................................................................... 75
8. ZADANIA, RODZAJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ ŹRÓDŁA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH ........................................................................................................................................ 79
9.
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO............................................................... 87
10. INSTRUMENTY FINANSOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW ...................... 89
11. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW................................ 93
12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ................................................................. 97
13. LITERATURA ................................................................................................................................... 103
SPIS TABEL:
Tabela 3-1
Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg/M/rok] ........................ 18
Tabela 3-2
Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury* [%] ..................... 18
Tabela 3-3
Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich dla
roku 2003[kg/M/r] ........................................................................................................................... 20
Tabela 3-4
Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce (wg Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami, (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.)) .................................... 21
Tabela 3-5 Bilans odpadów komunalnych dla Spytkowic w roku 2003 [Mg] ......................................... 22
Tabela 3-6
Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w Spytkowicach
w 2003r. [Mg] .................................................................................................................................. 23
Tabela 3-7
Bilans odpadów ulegających biodegradacji. .................................................................... 23
Tabela 3-8
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych, działających na terenie powiatu wadowickiego ................................................. 33
Tabela 3-9
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów
niebezpiecznych działające na terenie powiatu wadowickiego...................................................... 33
Tabela 3-10
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów
niebezpiecznych działających na terenie powiatu wadowickiego .................................................. 33
Tabela 3-11
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu wadowickiego ................................... 37
Tabela 3-12
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na demontaż samochodów na terenie
powiatu wadowickiego w roku 2002 ............................................................................................... 48
Tabela 4-1
Bilans odpadów komunalnych dla Spytkowic - prognoza na lata 2004-2015 [Mg] ......... 55
Urząd Gminy Spytkowice
2
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 4-2
Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla Spytkowic -
prognoza na lata 2004-2015 [Mg] .................................................................................................. 56
Tabela 4-3
Bilans odpadów ulegających biodegradacji- prognozą na lata 2004- 2015 [Mg] ............ 57
Tabela 5-1
Oszacowana masa koniecznego odzysku odpadów komunalnych ................................. 64
Tabela 8-1
Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków finansowych ................... 80
Tabela 8-2
Harmonogram realizacji zadań wraz z harmonogramem uruchamiania środków
finansowych .................................................................................................................................... 84
Tabela 11-1
Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor komunalny ................. 94
Tabela 11-2
Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor gospodarczy .............. 95
Urząd Gminy Spytkowice
3
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
1. Wprowadzenie
1.1. Cel i zakres pracy
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic powstał jako realizacja ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16
wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
Niniejszy plan gospodarki odpadami (PGO) został opracowany zgodnie z polityką
ekologiczną państwa oraz uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących
aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec
planu gospodarki odpadami dla Spytkowic jest plan gospodarki odpadami dla
województwa
małopolskiego
oraz
plan
gospodarki
odpadami
dla
powiatu
wadowickiego .
Opracowany plan obejmuje okres 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy
długoterminowej do roku 2015.
Zgodnie z polskim prawodawstwem w dziedzinie odpadów, do opracowania zakresu
zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania
w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,

unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których
nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom
odzysku lub unieszkodliwiania.
Zgodnie z zapisem art. 14.6 ustawy o odpadach plan gospodarki odpadami stanowi
część odpowiedniego programu ochrony środowiska.
Projekt
planu
podlega
zaopiniowaniu
przez
zarząd
powiatu
oraz
zarząd
województwa.
Powyższe organy udzielają opinii dotyczącej PGO w terminie nie dłuższym niż 2
miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się
za opinię pozytywną (art. 14.8).
Urząd Gminy Spytkowice
4
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami składane są co 2 lata Radzie
Gminy (art. 14.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4
lata (art. 14.14). Odpowiedzialny za sprawozdanie z realizacji oraz aktualizację planu
jest Wójt Gminy.
Dodatkowo szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania gminnego planu
gospodarki odpadami określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia
2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. (Dz.U. Nr 66 poz.620
z dnia 17 kwietnia 2003 r.)
Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest
potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w
przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu lokalnym plan gospodarki odpadami
stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania
nakreślonych wariantów rozwiązań, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji
dla podejmowanych decyzji strategicznych.
2. Diagnoza stanu środowiska w gminie Spytkowice
2.1.
Stan środowiska w gminie
Położenie i granice
Gmina Spytkowice stanowi najdalej na północ wysuniętą część powiatu
wadowickiego w województwie małopolskim. Graniczy z gminami: Czernichów
(powiat
krakowski),
Alwernia,
Babice
(powiat
chrzanowski),
Zator
(powiat
oświęcimski), oraz Tomice i Brzeźnica (powiat wadowicki). Obszar gminy, o
powierzchni 4703 ha podzielony jest na 5 sołectw: Spytkowice, Bachowice, Ryczów,
Miejsce i Lipowa.
Gmina
Spytkowice
mieści
się
na
pograniczu
kilku
jednostek
fizykogeograficznych. Jej północna część leży w Dolinie Górnej Wisły (fragment
Kotliny Oświęcimskiej) , natomiast część południowa należy do Rowu Skawińskiego,
Pogórza
Wilamowickiego
i
Pogórza
Wielickiego
(fragmenty
Pogórza
Zachodniobeskidzkiego).
Geomorfologia, geologia i surowce mineralne
W związku z położeniem gminy na styku kilku jednostek fizjograficznych, rzeźba
terenu jest wysoce zróżnicowana a deniwelacje terenu sięgają 127 m. Część
północna jest płaska, nizinna, a najniżej położony punkt (koryto Wisły) znajduje się
Urząd Gminy Spytkowice
5
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
na wysokości 214 m npm. Najwyżej położony punkt pagórkowatej, południowej
części znajduje się na wysokości 341 m npm na obszarach leśnych Bachowic. W
środkowej i południowej części gminy szerokie garby i pojedyncze wzgórza
poprzedzielane są siecią wąskich, głębokich dolin. W wielu miejscach do płaskiego
dna dolin schodzą strome stoki, tworząc wąwozy i parowy. Dna dolin wyścielone są
osadami aluwialnymi.
Ukształtowanie terenu powoduje, że gmina ma znaczące walory krajobrazowowidokowe – zarówno w części równinnej (dolina Wisły) jak pagórkowatej (z
wierzchowin garbów rozciągają się widoki w kierunku Beskidu Małego). Ponadto, ze
względu na występowanie stoków o średnim nachyleniu powyżej 15 % gmina jest
zasobna w grunty rolne nadające się do zalesienia w trybie ustawy z dnia 8 czerwca
2001.
Opisana rzeźba terenu wynika ze struktury geologicznej, w której dominują: w
części północnej- utwory mioceńskie przedgórza Karpat, natomiast w części
południowej – utwory fliszowe, w tym piaskowce, łupki i margle. Utwory fliszowe
(częściowo zerodowane) i mioceńskie pokryte są utworami czwartorzędowymi. W
północnej części gminy są to mady rzeczne, w części południowo-zachodniej – iły,
gliny i piaski, natomiast w części południowo-wschodniej – lessy.
Pod utworami miocenu występują karbońskie piaskowce z wkładkami węgli
kamiennych i mułowce z wkładkami syderytu, natomiast dolną część pokładów
karbońskich stanowią piaskowce, mułowce i wapienie. Pod utworami karbonu
dolnego znajdują się dewońskie wapienie i dolomity.
Z budowy geologicznej wynika występowanie surowców mineralnych: węgla
kamiennego, skał ilastych i kruszyw naturalnych. Prawie cały obszar gminy to
potencjalne pole rezerwowe dla górnictwa węgla kamiennego (złoże „Spytkowice”);
ewentualna eksploatacja pokładów, zalegających tu na głębokościach 300-800m,
jest trudna z uwagi na liczne uskoki. Skały ilaste eksploatowane były na potrzeby
budowlane w pobliżu nieczynnej obecnie cegielni w Bachowicach; wyrobisko zostało
zadrzewione.
dopuszcza
W
się
obowiązującym
możliwość
planie
ewentualnego
zagospodarowania
powtórnego
przestrzennego
podjęcia
eksploatacji.
Największe znaczenie dla gminy ma złoże „Łączany”, o zasobach pospółki ponad 6
mln m3 i piasku ponad 1 mln m3, zatwierdzone decyzją nr KZK/012/K/3274/75/76 z
1979 r. Docelowa powierzchnia przewidywanej eksploatacji złoża przekroczy 100 ha.
W
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
Urząd Gminy Spytkowice
przewiduje
się
6
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
zagospodarowanie przekształcenie przyszłego wyrobiska poeksploatacyjnego jako
zbiornik wodny o funkcjach rekreacyjnych. Potencjalnie istotne jest także złoże
piasku „Spytkowice” o potencjalnych zasobach około 120 tys. m 3. Ewentualna
eksploatacja złoża doprowadzi do powstania wyrobiska o powierzchni niespełna 2
ha, nadającego się do zagospodarowania jako rekreacyjny zbiornik wodny.
Na obszarze gminy znajdują się znaczne, perspektywiczne zasoby wód
geotermalnych mogące w przyszłości stanowić ważne, uzupełniające źródło energii.
Szacuje się je na 8,4 km3, z których można odebrać energię równoważną 63,1 mln
t.p.u., z czego 90 % przypada na zasoby karbońskie i dewońskie. Najważniejszy
wśród nich jest zbiornik węglowy położony na głębokościach 2550 do 2960 m, o
temperaturze 90C i zasobach 4,2km3.
Z budowy geologicznej (naprzemienne występowanie piaskowców i łupków) i
ukształtowania terenu wynika potencjalna podatność terenu na ruchy osuwiskowe.
Takich zjawisk jak dotąd na terenie gminy nie odnotowano, jednak w opracowaniu
ekofizjograficznym
gminy
zasygnalizowano
potrzebę
szczegółowych
badań
terenowych dla identyfikacji ewentualnych zagrożeń.
Gleby i struktura użytkowania gruntów
Zarówno na osadach aluwialnych doliny Wisły (część północna gminy do torów
kolejowych Kraków-Oświęcim) jak na podłożu lessopodobnym (pozostała część
gminy) , wykształciły się urodzajne gleby. W części północnej są to przede wszystkim
mady, natomiast w części środkowej i południowej – gleby brunatne wyługowane,
gleby brunatne kwaśne oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe. Wymienione rodzaje
gleb tworzą prawie 97 % ogólnego areału użytków rolnych.
Zgodnie z waloryzacją gleb przeprowadzoną w oparciu o kryterium bonitacyjne, na
terenie gminy dominują gleby dobre (grunty orne klasy IIIa i IIIb, użytki zielone klasy
III) zajmujące 42,29 % powierzchni użytków rolnych, oraz gleby średnie (grunty orne
klasy IVa, IVb, użytki zielone klasy IV) zajmujące 45,36 % powierzchni. Pozostałe
klasy gleb mają w gminie znikomy udział: gleby bardzo dobre (grunty orne klasy II i
użytki zielone klasy II) zajmują 2,58 % ogólnej powierzchni użytków rolnych, gleby
słabe (grunty orne klasy V i użytki zielone klasy V) zajmują 2,54 %, natomiast grunty
najsłabsze (grunty orne klasy VI i użytki zielone klasy VI) – zaledwie 0,23 % ogólnej
powierzchni użytków rolnych. Największy udział gleb wysokiej klasy (od II do IIIb) ma
sołectwo Lipowa (72,5 %), natomiast zdecydowanie najmniejszy – Ryczów (15,4 %).
Urząd Gminy Spytkowice
7
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Zgodnie z klasyfikacją kompleksów rolniczej przydatności gleb, w gminie dominują:
kompleks 2 pszenny dobry (prawie 30 % gruntów ornych), kompleks 8 zbożowopastewny mocny (prawie 21 %), oraz kompleks 11 pszenny dobry śródgórski i
podgórski (32,5 %). Większość (około 65%) gleb odznacza się prawidłowym
uwilgotnieniem; pozostałe (37 % użytków zielonych i 21,5 % gruntów ornych) są
okresowo podmokłe lub nadmiernie uwilgotnione. Ze względu na skład mechaniczny
i nachylenie stoków, prawie 23 % areału użytków rolnych przypada na grunty trudne
lub bardzo trudne dla uprawy mechanicznej.
Gleby gminy są podatne na procesy erozyjne, do czego przyczyniła się, obok
uwarunkowań naturalnych, niewłaściwa orka (wzdłuż stoków). Blisko 82 % użytków
rolnych odznacza się erozją słaba i umiarkowaną, 9,3 % - erozją intensywną,
natomiast 2,5 % - erozja silną.
Uwarunkowania glebowe powodują, że obszar gminy jest mało podatny dla rozwoju
przestrzennego związanego z zabudową. Użytki rolne (zajmujące około 72,2 %
powierzchni gminy), lasy (9,9 %) oraz znaczny areał wód (w tym zwłaszcza stawy
hodowlane) decydują o wybitnie rolniczej funkcji gminy z udziałem leśnego i
wodnego zagospodarowania przestrzeni gminy. Ponad 90 % powierzchni gminy
przypada na biotyczne elementy środowiska.
Stosunki wodne
Gmina Spytkowice położona jest w dorzeczu Wisły (około 87,5 % powierzchni) i
Skawy. Do Wisły wody z terenu gminy odprowadzane są poprzez zlewnie: Potoku
Spytkowickigo (12,7 km2), Grabarza z Wilgoszczem (19,6 km2) i Starej Wisły (8,9
km2). Do Skawy wody odprowadzane są z południowo-zachodniej części gminy
(Bachowice,
Górki
Spytkowskie
i
Górki
Bachowskie)
poprzez
Czarczówkę
(powierzchnia zlewni 5,8 km2).
Północną granicę gminy stanowi Wisła – wraz ze swoim starorzeczem. Wśród
pozostałych cieków największymi są:
Potok Spytkowicki (prawy dopływ Wisły) z dopływami: Zakopanią i Mościskiem,
Grabarz (prawy dopływ Wisły) z Wilgoszczem i Wilgoszczem Bocznym,
Czarczówka – prawy dopływ Skawy.
Na terenie gminy znajdują się stawy hodowlane użytkowane przez Gospodarstwo
Rybackie w Zatorze. Powierzchnia stawów wynosi blisko 306 ha. W plany władz
rządowych województwa wobec trenu gminy Spytkowice wchodzi budowa na jej
Urząd Gminy Spytkowice
8
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
terenie zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych w dolinie Wisły, których głównym
przeznaczeniem ma być ochrona przeciwpowodziowa.
Obszar gminy Spytkowice jest zasobny w wody podziemne. Południowo-zachodni
kraniec gminy mieści się w zasięgu czwartorzędowego GZWP nr 444. Jednak także
w pozostałej części gminy poziom czwartorzędowy jest reprezentowany; przeciętna
potencjalna wydajność otworów studziennych wynosi 10-30 m3/h. W aluwiach
rzecznych zwierciadło wody znajduje się prawie na powierzchni gruntu i pozostaje w
hydraulicznym związku z wodami powierzchniowymi. Na terenach lessowych
zwierciadło wody leży na głębokości 1-5 m ppt, natomiast na wierzchowinach – na
głębokości 10 i więcej metrów.
Warunki klimatyczne
Obszar gminy odznacza się długim okresem intensywnej wegetacji roślin,
wynoszącym 162 dni (gdy średniodobowa temperatura powietrza przekracza 10C).
Łączny czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi przeciętnie 224 dni. Przeciętne
roczne zachmurzenie wynosi 73%, przy czym liczba dni pochmurnych wynosi 165.
Liczba dni z opadem wynosi średnio 289, przy czym przeważają opady o słabym i
bardzo słabym natężeniu. Okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi około 57 dni w
ciągu roku. Średnie roczne sumy opadów wynoszą od 690 mm (Brzeźnica) do 865
(Gierałtowice). Najwyższe miesięczne sumy opadów odnotowano w lipcu i sierpniu,
natomiast najniższe – w miesiącach zimowych, szczególnie w lutym.
Przeważają wiatry ze składową zachodnią (ponad 57 %), przy czym prędkości wiatru
są w większości niskie i wynoszą średnio 2 m/s. Dość znaczny jest także udział cisz
(około 8,4 %). Liczba dni z wiatrem silnym (powyżej10 m/s) wynosi około 12,5,
natomiast z wiatrem bardzo silnym (ponad 15 m/s) – 2,3. Ponieważ zabudowa gminy
zlokalizowana jest głównie na obszarach dolinnych, duży udział wiatrów słabych
sprawia,
że
ona
obszarach
zamieszkanych
panują
niekorzystne
warunki
przewietrzania.
Zgodnie z danymi wieloletnimi dla pobliskiej stacji meteorologicznej w Wadowicach,
średnioroczna temperatura powietrza wynosi około 7,7C, przy czym najcieplejszy
jest
lipiec
(20,7C),
natomiast
najchłodniejszy
–
styczeń
(-2,5C).
Okres
bezprzymrozkowy trwa średnio 172 dni, od 26 kwietnia do 16 października.
Urząd Gminy Spytkowice
9
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Środowisko przyrodnicze
Pomimo znacznej antropizacji środowiska, obszar gminy jest zasobny w gatunki
roślin i zwierząt, cenne drzewa, zabytkowe tereny zieleni urządzonej oraz
zbiorowiska nieleśne i leśne o cechach naturalnych lub półnaturalnych. Na terenie
gminy występuje 546 gatunków roślin, z czego 463 to gatunki rodzime. We florze
dominują gatunki leśne (113), łąkowe (108), zaroślowe (90) i nadwodne (87).
Spośród gatunków chronionych (Rozporządzenie MŚ z dnia 11 września 2001) na
terenie gminy występują: barwinek pospolity, kotewka orzech wodny, bluszcz
pospolity, grzybieńczyk wodny, grążel żółty, skrzyp olbrzymi, kruszczyk szerokolistny,
storczyk szerokolistny i wawrzynek wilczełyko, natomiast objętych ochroną
częściową – centuria pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity, konwalia
majowa, kruszyna pospolita i marzanka wonna. Wśród kilkunastu gatunków rzadkich
na największa uwagę zasługują: cieszynianka wiosenna, czermień błotna i turzyca
zgrzebłowata.
Wśród zwierząt rozpoznano bardzo liczne gatunki motyli i innych owadów, a także
ptaków, ssaków, gadów, płazów i ryb. Spośród ssaków- występują m.in. 6 gatunków
nietoperzy, spośród ptaków (których najważniejszą ostoją jest kompleks stawów
spytkowickich) – błotniak zbożowy, gągoł, kazarka, kormoran, rybołów, kropiatka,
ostrygojad, sowa błotna, wąsatka, mewa mała, rybitwa białoczelna, rybitwa
białoskrzydła, sieweczka obrożna. Wśród
9 stwierdzonych gatunków płazów
występują: kumak nizinny, traszka zwyczajna, ropucha szara i ropucha zielona wśród
ryb – m.in. słonecznica i różanka.
Lasy obszaru gminy Spytkowice to w zdecydowanej większości lasy państwowe,
znajdujące się częściowo w I grupie zagrożeń przemysłowych (zagrożenia słabe), a
częściowo – w grupie II (zagrożenia średnie). Mają one na ogół korzystną strukturę
wiekową (57 % powierzchni przypada na drzewostany starszych klas wieku).
Dominują drzewa liściaste z przeważającym udziałem buka, a w dalszej kolejności –
brzozy, dębu i grabu. W grupie drzew iglastych przeważa sosna. Obszary leśne
występują
głównie
na
siedliskach
lasu
świeżego.
Lesistość
gminy
jest
niewystarczająca dla poprawnego funkcjonowania jej obszaru jako element korytarza
ekologicznego związanego z układem dolin rzecznych. Sytuację można poprawić
poprzez zalesienie odłogów, nieużytków porolnych, gruntów o znacznym nachyleniu
oraz gleb najsłabszych.
Urząd Gminy Spytkowice
10
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Na terenie gminy znajdują się dwa cenne parki podworskie: w Ryczowie i
Spytkowicach. Park w Ryczowie, założony w 1865 roku, ma powierzchnię 3,5 ha.
Pozostałością dawnych założeń są fragmenty drzewostanu w wieku 100-250 lat z
udziałem jesionów, dębów szypułkowych, lip drobnolistnych i cisów, a także okazów
rzadkich gatunków egzotycznych – jak tulipanowiec, platan klonolistny i magnolia
drzewiasta. Drzewostan parkowy
w Spytkowicach (a właściwie resztki parku
zamkowego), zachował się częściowo w formie zwartej a także jako skupiska,
pojedyncze drzewa lub szpalery, łącznie na
powierzchni 6 ha. Pozostałością
dawnych założeń są m.in.: kilkanaście lip drobnolistnych, buki, dęby szypułkowe,
kasztanowce białe, jeziony i żywotniki zachodnie.
Wśród zachowanej zieleni przykościelnej i cmentarnej, na uwagę zasługują:
- pomnikowe okazy żywotników zachodnich na cmentarzu w Ryczowie,
- zadrzewienie przy Kościele P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Bachowicach,
- zadrzewienie przy kościele zabytkowym w Spytkowicach,
- zadrzewienie na placu po kościele drewnianym w Ryczowie.
Na obszarze gminy znajduje się 8 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew
lub grup drzew, a wśród nich - największy
w Polsce okaz tulipanowca
amerykańskiego rosnący w parku pałacowym w Ryczowie. Ponadto w różnych
częściach gminy wykazano istnienie 28 egzemplarzy pojedynczych drzew i jednego
szpaleru, zasługujących na ochronę jako pomniki przyrody. Istnieje także propozycja
utworzenia pomnika florystycznego „Górki Spytkowickie” dla zachowania stanowiska
skrzypu olbrzymiego.
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym gminy są Stawy Spytkowickie, stanowiące
element jej krajobrazu od XIV wieku. Odnotowano tu ponad 200 gatunków ptaków, z
czego 124 lęgowych. W otoczeniu stawów występują trzciny, oczerety, szuwary
wielkoturzycowe i zarośla wierzbowe, a w sąsiedztwie - półnaturalne łąki świeże i
zbiorowiska pastwiskowe. Zagrożeniem dla stawów jest eutrofizacja wód, wycinanie
szuwarów i trzcinowisk w okresie lęgowym,
wypalanie traw a także okresowe
osuszanie i pozostawianie niektórych stawów niezapełnionych. Innym cennym
obiektem jest wąwóz położony w obrębie leśnym Kalwaria, gdzie zachował się
podgórski łęg jesionowy oraz lasy grądowe i buczyna z kilkoma gatunkami roślin
chronionych. W 1997, w ramach waloryzacji przyrodniczej ówczesnego województwa
bielskiego, zaproponowano objęcie obu obiektów ochroną jako rezerwaty częściowe.
Urząd Gminy Spytkowice
11
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Do cennych przyrodniczo terenów gminy należą także proponowane w 1997 użytki
ekologiczne: „Starorzecze Wisły” o powierzchni 16,8 ha oraz „Łączany” - fragment
terasy zalewowej Wisły o powierzchni 34,2 ha.
Zagrożenia powodziowe
Rzeki obszaru przylegającego do gminy mają charakter górski lub podgórski, i
charakteryzują się katastrofalnymi wezbraniami. Średnioroczne przepływy Wisły w
profilu Smolice wynoszą 83,40 m3/s, natomiast przepływy Skawy przy ujściu do Wisły
– 16,5 m3/s po intensywnych opadach bywają nawet kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt razy większe. Maksymalny przepływ Wisły w profilu Smolice,
odnotowany w 1970 roku, wyniósł 2120 m3/s, natomiast przepływ powodziowy w
1997 roku – 1700 m3/s. Maksymalny przepływ Skawy w profilu Zator, odnotowany w
1958 roku, wyniósł 1050 m3.
Odcinek rzeki Wisły na wysokości gminy Spytkowice jest obwałowany. Jednakże, w
związku z opisanymi wyżej uwarunkowaniami, północna część gminy (do linii
kolejowej Skawina-Oświęcim) objęta jest zagrożeniem powodziowym. Zagrożenie
jest tym większe, że pobliski stopień wodny w Łączanach spiętrza wodę do poziomu
wyższego niż tereny na zawalu. Ponadto, przy dłużej utrzymujących się opadach
występuje zagrożenie na terenach po południowej stronie wałów Wisły, gdzie
gromadzą się wody potoków. Najbardziej narażona na zalewania jest część gminy
przylegająca do Potoku Spytkowickiego oraz obszar od strony stawów hodowlanych
w Zatorze.
Dokładna ocena zagrożenia powodziowego dla terenu gminy nie została
dotychczas
sporządzona.
Do
istotnych
zadań
w
zakresie
ochrony
przeciwpowodziowej należy m.in. wyeliminowanie zagrożeń ze strony Potoku
Spytkowickiego oraz budowa przepompowni w sołectwie Miejsce. Do zmniejszenia
zagrożeń przyczyniają się, oprócz obwałowań, przepompownie, śluzy syfonowe,
rurociągi oraz rowy melioracyjne. Administratorem wszystkich tych obiektów jest
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Oświęcimiu.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do potencjalnych źródeł zagrożeń środowiskowych, mogących doprowadzić do
sytuacji kryzysowej na terenie gminy należą także:
- transport i przechowywanie materiałów niebezpiecznych (awarie cystern
dowożących paliwo, szczególnie na trasie drogi krajowej nr 44 KrakówGliwice). Zagrożenie awariami wzrasta głównie w wyniku systematycznego
Urząd Gminy Spytkowice
12
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
przyrostu taboru samochodowego na drogach oraz niezadowalającego
stanu technicznego dróg,
- warunki pogodowe - wywołane występowaniem wichur, huraganów gradobiciem,
śnieżycami, gołoledziami i długotrwałą suszą,
- zagrożenia pożarowe - szczególnie zagrożone są wszystkie kompleksy zwartej
zieleni i leśne,
- zagrożenia chemiczne - przy niekorzystnym kierunku wiatru z północnego
zachodu występuje potencjalna, choć teoretycznie niewielka możliwość
zagrożenia chemiczno-ekologicznego chmurą amoniaku lub chloru w
przypadku poważnej awarii przemysłowej na terenie Firmy Chemicznej
„Dwory” S.A., w Oświęcimiu (ul. Chemików 1),
- skażenia promieniotwórcze - potencjalnym źródłem zagrożenia radiacyjnego są
obiekty energetyki jądrowej położone poza granicami Polski, a w
szczególności: elektrownie
Bohunice
i Mochowce
(Słowacja) oraz
elektrownia Dukowany (Czechy). Odległość od tych obiektów jest jednak
dość duża i możliwość skażenia jest minimalna.
2.2.
Informacje ekonomiczno-społeczne
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne
Liczba ludności w gminie Spytkowice (wg stanu na 31.08.02) wynosi 9 319
osób, w tym 52 % stanowią kobiety. Ogólna liczba osób według danych GUS
wykazuje tendencję rosnącą, którą ilustruje poniższe zestawienie:
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8891
8959
9040
9104
9163
9236
9313
9329
9302
Liczba
ludności w
dniu 31.12
Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 198 osób /km 2. Ludność w wieku
produkcyjnym stanowi 60% ogółu, w wieku przedprodukcyjnym 30% natomiast w
wieku poprodukcyjnym 10% ogółu ludności. W stosunku do lat poprzednich maleje
liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, liczba osób w wieku produkcyjnym
utrzymuje się na stałym poziomie natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym
ulega stopniowemu wzrostowi. Przyrost naturalny posiada wartości dodatnie, lecz z
roku na rok spada. W świetle powyższych danych można przyjąć, że przy
Urząd Gminy Spytkowice
13
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
utrzymującym się dodatnim saldzie migracji liczba ludności gminy będzie przyrastała
w tempie nie odbiegającym znacząco od tendencji prognozowanej w skali powiatu
zaprezentowanej w „Planie gospodarki odpadami dla powiatu wadowickiego”.
Zgodnie z tą prognozą, liczba ludności powiatu wzrośnie do 2015 roku o około 3,6 %.
Oznacza to, że liczba mieszkańców gminy Spytkowice może w roku 2008 wynieść
około 9510 osób a w roku 2011 – około 9560 osób.
2.3.
Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę
Źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg komunalny, który zaspakaja w
całości potrzeby ludności w tym zakresie. Długości sieci wodociągowej wynosi 90,7
km (dane za rok 2002). Woda dostarczana jest z ujęć wód podziemnych
zlokalizowanych w Spytkowicach Dolnych, Bachowicach i Spytkowicach-Kępkach.
Zgodnie z badaniami monitoringowymi prowadzonymi przez
SANEPID w
Wadowicach, wody w wymienionych ujęciach mają jakość najwyższą (klasa Ia) oraz
wysoką (Ib). Ujęcia dla wodociągów grupowych mają strefy ochrony bezpośredniej
oznakowane w terenie. Ujęcie w Spytkowicach-Kępkach ma ponadto wyznaczoną
strefę pośrednią zewnętrzną, natomiast
ujęcie w Bachowicach – strefę ochrony
pośredniej wewnętrznej i strefę ochrony pośredniej zewnętrznej. Potencjalnym
zagrożeniem dla ujęcia w Spytkowicach-Kępkach jest komunalne wysypisko
odpadów oraz ferma drobiu.
Gospodarka ściekowa
Gmina
posiada
od
roku
2001
nowoczesną,
biologiczno-mechaniczną
oczyszczalnię ścieków, jednak kanalizacja terenu gminy jest dopiero w stadium
budowy. Jak dotychczas wybudowano 3 km sieci kanalizacyjnej, i objęła ona
zabudowę miejscowości Bachowice – funkcjonuje tu również mała biologicznomechaniczna oczyszczalnia (przepustowość – 34m3/dobę), na którą są częściowo
dowożone ścieki bytowe z szamb. Zawartość szamb jest również wywożona we
wskazane przez rolników miejsca. W najbliższym czasie zostanie zrealizowanych 12
km sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – I etap kanalizacji.
Sieć gazowa
Gmina jest całkowicie zgazyfikowana (około 95 km sieci na terenie gminy).
Przez teren gminy przebiega sieć wysokoprężna DN 500, PN 6,3 Mpa, relacji
Urząd Gminy Spytkowice
14
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Zelczyna – Oświęcim, która w przypadku awarii może stać się przyczyną poważnego
zagrożenia ekologicznego.
Infrastruktura komunikacyjna
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 Kraków - Gliwice, a także
cztery drogi powiatowe:
04201 Babice-Spytkowce, 04202 Spytkowice-Poręba-Żegoty,
04203 Spytkowice-Witanowice, 04206 Łączany-Zygodowice,
oraz 37 km dróg gminnych. Droga powiatowa do Alwerni przebiega w poprzek rzeki
Wisły. Ciągłość drogi zapewniona jest przez przeprawę promową. Wszystkie drogi
gminne posiadają nawierzchnię asfaltową. Stan techniczny dróg jest na ogół
zadowalający, choć duża liczba dróg wymaga remontu i napraw.
Przez północną część gminy przebiegają dwie magistralne linie kolejowe:
Oświęcim-Kraków Płaszów i Oświęcim-Trzebinia, z wielotorową stacją rozrządową w
Spytkowicach. Po liniach tych kursują zarówno pociągi towarowe, jak i osobowe.
Elektroenergetyka i telekomunikacja
Przez gminę przebiega kilka napowietrznych linii elektroenergetycznych o
łącznej długości prawie 60 km:
linia wysokiego napięcia 400kV Byczyna-Skawina
linia wysokiego napięcia 110 kV Spytkowice Górki – Lipowa
linia wysokiego napięcia 110 kV Laskowa-Borek Szlachecki
linia napowietrzna kV o łącznej długości ponad 40km.
Powierzchnia terenów pod liniami wysokiego napięcia, wyłączonych z zabudowy,
wynosi prawie 120 ha. Na terenie gminy znajduje się ponadto 29 stacji
transformatorowych 15/0,4 kV.
Planowana jest rozbudowa systemu elektroenergetycznego. Obejmuje ona
budowę linii wysokiego napięcia 400kV Studzionka-Kraków, rozbudowę sieci 15 kV o
5 km oraz budowę 14 stacji transformatorowych.
Teren całej gminy jest stelefonizowany, jednak część mieszkańców gminy
oczekuje na podłączenie (względy administracyjne – brak numerów).
Teren gminy nie jest objęty monitoringiem pól elektromagnetycznych, ani też
ewidencją potencjalnych źródeł promieniowania, w tym związanego z siecią telefonii
komórkowej.
Urząd Gminy Spytkowice
15
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
3. Aktualny stan gospodarki odpadami
Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie gminy Sytkowice przedstawiono na
podstawie materiałów i informacji Urzędu Gminy, GUS, WIOŚ, wizji lokalnych
przeprowadzanych w terenie oraz analizy materiałów archiwalnych.
Analiza
stanu
wojewódzkiego
aktualnego
i
przeprowadzona
powiatowego
planu
została,
gospodarki
wzorem
odpadami,
dla
krajowego,
odpadów
podzielonych na trzy zasadnicze grupy:

Odpady powstające w sektorze komunalnym, w tym: opakowaniowe,
biodegradowalne, komunalne osady ściekowe,

Odpady powstające w sektorze gospodarczym,

Odpady niebezpieczne, w tym: odpady medyczne i weterynaryjne, baterie i
akumulatory, oleje odpadowe, odpady zawierających PCB oraz odpady
zawierających azbest.
3.1. Odpady komunalne
Charakterystyka rodzajów, ilości i źródeł odpadów komunalnych
Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie,
obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe.
Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest
charakter danego obszaru, rodzaj zabudowy oraz sposób ogrzewania.
Sposób ogrzewania istotnie wpływa na ilość i skład odpadów powstających w
gospodarstwach domowych. W gospodarstwach, które posiadają piece węglowe
powstają odpady po spaleniu węgla: popiół i żużel. Ponadto w gospodarstwach tych
w piecu węglowym spala się zwykle również wiele odpadów o charakterze palnym.
Tym samym mieszkańcy takich posesji wynoszą do zbiorników lub do punktów
selektywnej zbiórki mniej odpadów o charakterze palnym, w tym głównie papieru.
Skład morfologiczny odpadów zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim
od
wielkości
miejscowości,
stopnia
jej
uprzemysłowienia,
poziomu
życia
mieszkańców, techniczno-sanitarnego wyposażenia budynków itp.
Dokładny skład morfologiczny odpadów komunalnych rozpatrywanego obszaru nie
jest znany (brak aktualnych badań w tym zakresie).
Urząd Gminy Spytkowice
16
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Podstawowymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
-
gospodarstwa domowe,
-
obiekty infrastruktury, takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty
turystyczne, targowiska i inne.
Ze względu na rodzaje źródeł powstania odpady komunalne można podzielić na:
-
odpady z gospodarstw domowych,
-
odpady z obiektów infrastruktury,
-
odpady wielkogabarytowe,
-
odpady remontowo – budowlane,
-
odpady z ogrodów i parków,
-
odpady z czyszczenia ulic i placów,
-
odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.
Źródła oraz ich zależności te zostały przedstawione na poniższym rysunku.
Odpady domowe
Odpady podobne do domowych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady remontowo-budowlane
Gospodarstwa
Obiekty infrastruktury
domowe
Odpady zielone
(z pielęgnacji terenów zielonych)
Odpady niebezpieczne
Rys. 1.
Źródła i rodzaje odpadów komunalnych
Zgodnie z zapisami Polskiej Normy nr PN-93/Z-15008.01 odpady komunalne
zawierają 10 składników, są nimi:
-
odpady organiczne pochodzenia roślinnego,
-
odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego,
-
pozostałe odpady organiczne,
-
papier i tektura,
-
tworzywa sztuczne,
Urząd Gminy Spytkowice
17
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
-
materiały tekstylne,
-
szkło,
-
metale,
-
odpady mineralne,
-
frakcja drobna (poniżej 10 mm).
Przyjęte wskaźniki w odniesieniu do statystycznego mieszkańca gminy Spytkowice
podano w tabeli 3-1.
Tabela 3-1 Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg/M/rok]
Rodzaje odpadów
Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok]
1) odpady z gospodarstw domowych
131
2) odpady z obiektów infrastrukturalnych
51
3) odpady wielkogabarytowe
17
4) odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych
34
5) odpady z ogrodów i parków
6
6) odpady z czyszczenia ulic i placów
0
7) odpady niebezpieczne wchodzące
w strumień odpadów komunalnych
2
Razem:
241
Skład odpadów komunalnych średni w Spytkowicach przyjęto wg analizy danych
pochodzących z badań prowadzonych w trakcie prac w czasie realizacji planu
gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego i przedstawiono w tabeli 3-2.
Tabela 3-2 Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury* [%]
frakcje odpadów [%]
Odpady domowe
Odpady z obiektów
infrastruktury
1) odpady organiczne pochodzenia roślinnego
13
10
2) odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego
1
–
3) inne odpady organiczne
2
–
4) papier i tektura
13
30
5) tworzywa sztuczne
13
30
6) materiały tekstylne
3
3
7) szkło
8
10
8) metale
4
5
9) odpady mineralne
10
5
33
7
100
100
10) frakcja drobna (pon. 10 mm)
Razem:
* zastosowano podział wg PN-93/Z-15008
Urząd Gminy Spytkowice
18
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów w oparciu o dane
wskaźnikowe. Przyjęte do obliczeń wskaźniki w odniesieniu do statystycznego
mieszkańca szeroko zostały opisane w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami oraz są zgodne z powiatowym planem gospodarki odpadami.
Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów
komunalnych
oraz
analizując
ich
skład
z
punktu
widzenia
możliwości
technologicznych, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, dla
potrzeb niniejszego programu wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów
(zgodnie z WPGO dla województwa małopolskiego i PPGO dla powiatu
wadowickiego):

Odpady organiczne roślinne

Odpady organiczne zwierzęce

Odpady organiczne inne

Odpady zielone

Papier i karton nieopakowaniowy

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady tekstylne

Szkło nieopakowaniowe

Opakowania ze szkła

Metale

Opakowania z blachy stalowej

Opakowania z aluminium

Odpady mineralne

Popiół

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane

Odpady niebezpieczne
Zgodnie z założeniami WPGO dla województwa małopolskiego i PPGO dla
powiatu wadowickiego dla ww. strumieni odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki
Urząd Gminy Spytkowice
19
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
charakterystyki ilościowej i jakościowej, w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca
w skali roku.
Tabela 3-3 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich
dla roku 2003[kg/M/r]
Nazwa strumienia
Odpady organiczne roślinne
Wielkość wskaźnika dla
obszaru wiejskiego
19,37
Odpady organiczne zwierzęce
1,1
Odpady organiczne inne
2,35
Odpady zielone
4,41
Papier i karton nieopakowaniowe
11,29
Opakowania z papieru i tektury
16,37
Opakowania wielomateriałowe
1,84
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
21,67
Opakowana z tworzyw sztucznych
6,98
Szkło nieopakowaniowe
4,93
Opakowania ze szkła
1,06
Metale
20,05
Opakowania z blachy stalowej
4,69
Opakowania z aluminium
1,68
Odpady tekstylne
0,48
Odpady mineralne
13,25
Drobna frakcja popiołowa
37,91
Odpady wielkogabarytowe
17,82
Odpady budowlane
51,02
Odpady niebezpieczne
2,55
Razem
240,83
Urząd Gminy Spytkowice
20
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 3-4 Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce (wg
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.))
Nazwa strumienia
Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla
obszarów wiejskich
2001-2005
2006-2010
2011-2014
Odpady organiczne roślinne
1,00
0,00
0,00
Odpady organiczne zwierzęce
0,00
- 1,00
- 1,00
Odpady organiczne inne
2,00
2,00
1,00
Odpady zielone
2,00
2,00
1,00
Papier i tektura
2,00
1,00
0,00
Opakowania z papieru i tektury
2,00
1,00
0,00
Opakowania wielomateriałowe
2,00
1,00
0,00
Tworzywa sztuczne
1,00
0,00
- 2,00
1,00
0,00
- 2,00
Tekstylia
2,00
1,00
1,00
Szkło (nieopakowaniowe)
2,00
2,00
1,00
Opakowania ze szkła
2,00
2,00
1,00
Metale
1,00
0,00
0,00
Opakowania z blachy stalowej
1,00
0,00
0,00
Opakowania z aluminium
1,00
0,00
0,00
Odpady mineralne
0,00
1,00
1,00
Drobna frakcja popiołowa
- 2,00
- 3,00
- 3,00
Odpady wielkogabarytowe
5,92
0,00
0,00
Odpady budowlane
8,45
5,92
6,58
Odpady niebezpieczne
8,45
0,00
0,00
(nieopakowaniowe)
(nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Urząd Gminy Spytkowice
21
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 3-5 Bilans odpadów komunalnych dla Spytkowic w roku 2003 [Mg]
Ilość w (Mg)
Rodzaj strumienia odpadów komunalnych
Odpady organiczne roślinne
179
Odpady organiczne zwierzęce
10
Odpady organiczne inne
22
Odpady zielone
41
Papier i karton nieopakowaniowy
104
Opakowania z papieru i tektury
151
Opakowania wielomateriałowe
17
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
200
Opakowania z tworzyw sztucznych
65
Odpady tekstylne
46
Szkło nieopakowaniowe
10
Opakowania ze szkła
185
Metale
43
Opakowania z blachy stalowej
16
Opakowania z aluminium
4
Odpady mineralne
123
Popiół
351
Odpady wielkogabarytowe
165
Odpady budowlane
472
Odpady niebezpieczne
24
Razem
2038
Biorąc pod uwagę przedstawiony podział odpadów komunalnych (Tabela 3-5),
konieczność
wyróżnienia
odpadów
opakowaniowych
oraz
potrzebę
bliższej
charakterystyki odpadów opakowaniowych, na potrzeby niniejszego planu przyjęto w
tabeli 3-6 przedstawiono bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów
komunalnych w roku 2003 w Spytkowicach.
Urząd Gminy Spytkowice
22
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 3-6 Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w
Spytkowicach w 2003r. [Mg]
Rodzaj strumienia odpadów komunalnych
Ilość w (Mg)
Opakowania z papieru i tektury
151
Opakowania wielomateriałowe
17
Opakowania z tworzyw sztucznych
65
Opakowania ze szkła
185
Opakowania z blachy stalowej
16
Opakowania z aluminium
4
Razem
438
W tabeli 3-7 przedstawiono bilans odpadów ulegających biodegradacji.
Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się:
-
odpady kuchenne
-
odpady zielone
-
papier i karton nieopakowaniowy
-
opakowania z papieru i tektury
Tabela 3-7 Bilans odpadów ulegających biodegradacji.
Rodzaj strumienia odpadów komunalnych
Ilość w (Mg)
Odpady organiczne roślinne
179
Odpady organiczne zwierzęce
10
Odpady organiczne inne
22
Odpady zielone
41
Papier i karton nieopakowaniowy
104
Opakowania z papieru i tektury
151
Razem
507
Aktualna gospodarka odpadami komunalnymi
Na terenie gminy Spytkowice znajduje się przy ulicy Krakowskiej nieczynne
składowisko odpadów komunalnych, zbudowane na podstawie decyzji z roku 1978, a
wyłączone z eksploatacji na początku 2004 roku.
Urząd Gminy Spytkowice
23
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Początkowo dotychczasowy sposób gospodarki odpadami polegał na
deponowaniu ich na składowisku w sposób niezorganizowany, a od roku 1994 gmina
wprowadziła systematyczną nieodpłatną zbiórkę niesegregowanych odpadów
komunalnych, odbieranych 1 raz w miesiącu.
Od roku 1999 wprowadzono opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców
gminy, na podstawie zawartych umów ze Spółką „KOMROL” w Spytkowicach.
Ze względu na wypełnienie pojemności składowiska oraz brak możliwości jego
rozbudowy podjęto decyzję o zakończeniu jego eksploatacji.
Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami na terenie gminy został
zmieniony w roku 2004 na podstawie Uchwały Nr XVII/126/04 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i
czystości na terenie Gminy Spytkowice.
Wprowadzone zostały na terenie gminy nowe zasady gromadzenia i usuwania
odpadów komunalnych, w tym wprowadzono selektywna zbiórkę , dotychczas nie
stosowaną.
Odpady odbierane są na podstawie indywidualnych umów mieszkańców
gminy z firmami wywozowymi.
Na terenie Spytkowic zezwolenie na prowadzenie działalności związanej ze
zbiórką i transportem stałych odpadów komunalnych posiadają:
-
Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach,
-
Firma MIKI z Krakowa,
-
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. ze Skawiny,
-
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z Oświęcimia,
-
Spółka z o.o. Ekologiczne Systemy Transportowe Aglomeracji Miejskich
Śląska, Esta-MS Ruda Śląska
-
Usługi Transportowo Sprzętowe i Handlowe – Stanisław Matyja
Spytkowice ul.Górki 16
-
Van Gansewinkel Kraków, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spólka z o.o. 30-740 Kraków, ul.Półłanki 64
Wywóz odpadów przeprowadzany jest poza teren gminy, a unieszkodliwianie
poprzez składowanie odbywa się głównie na Składowisku Odpadów Komunalnych w
Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36, dokąd wywozi odpady ZUK w Spytkowicach.
Pozostałe firmy wywozowe deponują zebrane odpady na składowiskach w:
-
Esta-MS Ruda Śląska w PUH Komart w Knurowie,
Urząd Gminy Spytkowice
24
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
-
Usługi Transportowo Sprzętowe i Handlowe – Stanisław Matyja, Spytkowice
ul.Górki 16 w Choczni,
Van Gansewinkel Kraków, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spólka z o.o.
-
30-740 Kraków, ul.Półłanki 64 w:

Sater Kamieńsk Sp. z o.o. ul.Wieluńska 50 w Kamieńsku,

Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul.Osadowa 1,
32-329 Bolesław, składowisko w Ujkowie Starym,

Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. ul.Nowohucka 1,
31-580 Kraków, składowisko Barycz,

Zakładzie Eksploatacji Wysypisk Sp. z o.o. ul.Galmany 1 w Jaworznie,
-
ZUK Skawina na terenie zakładu w Skawinie
-
MIKI w:

Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. ul.Nowohucka 1,
31-580 Kraków, składowisko Barycz,

Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul.Osadowa 1,
32-329 Bolesław, składowisko w Ujkowie Starym,

Usługi Komunalne Trzebinia Sp. z o.o. w Trzebini,

Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, składowisko w
Sobuczynie.
Systemy gromadzenia odpadów komunalnych
Systemy gromadzenia odpadów na terenie gminy Spytkowice można podzielić na:

system workowy selektywnego gromadzenia odpadów .

system tradycyjnego gromadzenia odpadów w kontenerach 1100
Ilość kontenerów 1100 rozmieszczonych na terenie gminy Spytkowice wynosi 33, z
czego największa ich ilość została rozmieszczona przy:
-
ośrodkach zdrowia i aptece -
5 szt.,
-
GOK
-
5 szt.,
-
Kole wędkarskim
-
4 szt.,
-
szkołach
-
3szt.,
-
Urzędzie Gminy
-
2szt.
Szczegółowe
unieszkodliwiania
zasady
rozliczania
odpadów komunalnych
świadczonych
usług
zostały określone
Urząd Gminy Spytkowice
usuwania
w Uchwale
i
Nr
25
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
XVII/126/04 Rady Gminy Spytkowice w sprawie regulaminu utrzymania porządku i
czystości na terenie Gminy Spytkowice z dnia 2 marca 2004 r.
Cena za usuwanie odpadów komunalnych obejmuje zbiórkę, transport oraz
składowanie odpadów i jest zróżnicowana w zależności od rodzaju odpadu (odpady
komunalne i odpady zbierane selektywnie-szkło, papier , tworzywa sztuczne) oraz
miejsca zbiórki. W Uchwale określono normatywną objętość stałych odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w skali roku dla gospodarstw
domowych na - 0,5 m3 na osobę.
Nowy system obowiązuje od 1.04.2004r., stąd w okresie od kwietnia do końca lipca
na terenie gminy zebrano 17 550 kg niesegregowanych odpadów komunalnych, co
daje średnią miesięczną ok.4,4 Mg
Z danych gminnych wynika ponadto, iż ogólna ilość posesji objęta zbiórką
odpadów komunalnych wynosiła w końcu lipca 2004r. ok. 1900, co stanowi ok.
90,0% ilości posesji w gminie Spytkowice (przy średniej w województwie
małopolskim 60%), z czego największy udział w rynku posiada Zakład Usług
komunalnych w Spytkowicach, który podpisał 1524 umowy, z czego na terenie:
-
Spytkowic
-
676,
-
Bachowic
-
370,
-
Ryczowa
-
340,
-
Miejsca
-
118,
-
Lipowej
-
20.
Równocześnie na terenie gminy od 1.04.2004 r. prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów, obejmująca papier, tworzywa sztuczne, szkło i złom. Zasady
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Uchwale Nr
XVII/126/04 Rady Gminy Spytkowice w sprawie regulaminu utrzymania porządku i
czystości na terenie Gminy Spytkowice z dnia 2 marca 2004 r.
Selektywnie zebrane odpady odbierane są od właścicieli posesji w workach z
nadrukiem w odpowiednim kolorze wg poszczególnych asortymentów, zgodnie z
ustaloną trasą i obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.
Wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania segregowanych odpadów komunalnych ustalono w kwocie 2,04 zł
za 1 szt. worka foliowego z nadrukiem w kolorze:
- zielonym
-
- niebieskim -
na szkło,
na papier,
Urząd Gminy Spytkowice
26
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
- żółtym
na tworzywa sztuczne i złom.
-
Od 1.04.2004r. do końca lipca na terenie gminy zebrano:
-
Szkło bezbarwne
-
2900 kg,
-
Szkło kolorowe
-
2500 kg,
-
Tworzywa sztuczne
-
5830 kg,
-
Papier
-
65 kg,
-
Metale
-
770 kg,
-
Opakowania wielomateriałowe
-
10 kg
Odpady wysegregowane w ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez
Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach są doczyszczane na terenie Zakładu, a
następnie belowane i przekazywane do odbiorcy, zgodnie z umową. Podstawowy
asortyment segregowanych odpadów to obok szkła, metale, tworzywa sztuczne i
makulatura.
W chwili obecnej nie prowadzi się zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych zbieranych z
terenu gminy Spytkowice jest ich składowanie na składowisku komunalnym w
Oświęcimiu.
Według obliczeń wskaźnikowych w Spytkowicach w 2003 roku wytworzono 2038 Mg
odpadów komunalnych (tabela 3-5), a według prognozy na 2004 rok – 2101 Mg.
Według obliczeń teoretycznych dokonanych na podstawie danych statystycznych
udostępnionych przez ZUK (ogólna ilość wywiezionych odpadów komunalnych przez
firmę wywozową w Spytkowicach wyniosła 30 Mg w okresie od kwietnia do lipca), co
stanowi
ok.
14%
ilości
teoretycznie
wytwarzanej.
Różnica
między
ilością
wytworzonych odpadów komunalnych wyznaczoną teoretycznie w oparciu o
wskaźniki, a ilością podawaną przez przewoźnika oraz deponowaną na składowisku
wynika z tego, że znaczna część odpadów ujętych w bilansie, jak biodegradowalne,
mineralne, budowlano-remontowe, wielkogabarytowe są często zagospodarowywane
we własnym zakresie i nie podlegają wywozowi przez przewoźnika, a więc nie
zostały ujęte w jego statystyce, ponadto część mieszkańców nie jest objęta zbiórką,
stąd część odpadów wytwarzanych przez tych mieszkańców trafia do środowiska w
sposób nielegalny.
Urząd Gminy Spytkowice
27
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
W związku z rozpoczęciem wdrażania nowego systemu od kwietnia 2004r. rośnie
stopniowo liczba posesji objętych zbiórką i ilość zbieranych odpadów. Dokładne ilości
odpadów komunalnych zbierane w ciągu roku z terenu gminy będą znane
najwcześniej po roku od wprowadzania nowego systemu. W chwili obecnej ilości
zbieranych odpadów komunalnych wykazują tendencję rosnącą.
Do dalszych rozważań w ramach niniejszego planu - przyjęto bilans odpadów
wyznaczony drogą wskaźnikową.
Odpady opakowaniowe
Masę odpadów opakowaniowych powstałych w woj. Małopolskim w roku 2001
oszacowano na około 237 tys. Mg. Dotychczas brak jest w Polsce systemu ewidencji
odpadów opakowaniowych. Aktualnie system ten jest tworzony jako centralna baza
danych połączona z bazami wojewódzkimi. W tabeli 3-6 przedstawiono bilans
odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych. Całkowita ilość
odpadów opakowaniowych powstających na terenie gminy została oszacowana
poprzez przyjęcie odpowiednich wskaźników na statystycznego mieszkańca.
Wskaźniki takie opracowane zostały przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Opakowań w Warszawie.
Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był przede
wszystkim jako recykling materiałowy, polegający na przetwarzaniu odpadów bez
zmiany ich struktury chemicznej. W związku z brakiem w kraju instalacji o
znaczących zdolnościach przerobowych do termicznych metod przekształcania
odpadów opakowaniowych, poziom odzysku odpowiadał osiągniętemu poziomowi
recyklingu. Z uwagi na brak systemu organizacyjno-prawnego, określającego źródła
finansowania selektywnej zbiórki, uzyskany w latach 1998-2000 poziom recyklingu
szacowany był na około 16%. Recykling ten realizowany był przede wszystkim w
odniesieniu do odpadów, które stanowiły wartościowy surowiec wtórny, potrzebny ze
względów technologicznych istniejącym zakładom przetwórczym. Najwyższy poziom
recyklingu osiągnięto dla odpadów z papieru i tektury (ok. 37%), zdecydowanie
niższy dla szklanej stłuczki opakowaniowej (ok. 10%), odpadów aluminiowych (ok.
9%) i odpadów z tworzyw sztucznych (ok. 5%). Dyrektywa 94/62/EC określa limity na
poziomie 25-45%.
Urząd Gminy Spytkowice
28
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Odpady wielomateriałowe, z uwagi na brak technologii przetwórczych,
deponowane były na składowiskach odpadów komunalnych.
W warunkach gminy Spytkowice na uwagę zasługuje wysoki poziom odzysku
surowców wtórnych, w tym odpadów opakowaniowych.
Od 1.04.2004r. do końca lipca na terenie gminy zebrano następujące ilości %
surowców wtórnych, w tym odpadów opakowaniowych:
-
Szkło bezbarwne
-
9,8%,
-
Szkło kolorowe
-
8,4%,
-
Tworzywa sztuczne
-
19,7%,
-
Papier
-
0,2%,
-
Metale
-
2,6%,
-
Opakowania wielomateriałowe
-
0,03%.
Na terenie gminy zlokalizowany jest punkt zbiórki surowców wtórnych, złomu i
metali kolorowych. Ilości odpadów zbieranych w skali roku przez podmiot
gospodarczy prowadzący tą działalność nie są dostępne.
Osady ściekowe
Aktualnie na terenie gminy brak jest sieci kanalizacyjnej i związanych z nią
obiektów do oczyszczania ścieków. Ścieki powstające na terenach zabudowanych są
gromadzone w przydomowych zbiornikach i osadnikach lub odprowadzane są
bezpośrednio do gruntu i cieków powierzchniowych.
Jedynie szkoła w Bachowicach i 35 posesji posiadają mechanicznobiologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 34 m 3/d dociążoną w ok. 40%.
W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest dociążenie tej oczyszczalni.
Na
dzień
dzisiejszy
sposób
postępowania
z
powstającymi
osadami
ściekowymi nie został uregulowany. Planowane jest suszenie osadów i w zależności
od uzyskanych wyników badań fizykochemicznych wykorzystanie w celach
przemysłowych np. do rekultywacji składowiska odpadów.
Planowane w inwestycje w zakresie budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni
powodują, że problem osadów ściekowych pojawi się w najbliższych latach i będzie
ściśle związany z zastosowaną technologią oczyszczania ścieków oraz wydajnością
oczyszczalni.
W miejscach newralgicznych gminy, poza rozbudową sieci
Urząd Gminy Spytkowice
29
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
kanalizacyjnych, mieści się możliwość budowy małych, przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Osady ściekowe, powstałe w wyniku procesów oczyszczania ścieków na
oczyszczalniach, mimo iż zaliczane są do odpadów innych niż niebezpieczne, to
jednak z uwagi na ich ilość wymagają określonego sposobu postępowania z nimi.
Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane
są w strumieniu odpadów z grupy 19, zaliczyć do nich można: odpady ze skratek –
kod 19 08 01, odpady z piaskowników – kod 19 08 02 oraz odpady z procesów
stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe –
kod 19 08 05.
Generalnie skratki i odpady z piaskowników są unieszkodliwiane poprzez
składowanie na składowisku odpadów komunalnych, natomiast ustabilizowane osady
ściekowe, spełniające wymagania fizykochemiczne stosowane są do rekultywacji
terenów poprzemysłowych.
3.2. Odpady z sektora gospodarczego
Według danych Urzędu Statystycznego w roku 2002 w Spytkowicach w Krajowym
Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON zarejestrowano
571 podmiotów, z czego 549 prywatnych, a 22 publiczne.
Dominującą formą prawną działalności były osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (485), pozostałe stanowiły spółki cywilne (35), spółdzielnie (2) i spółki
prawa handlowego (10).
Podmioty gospodarcze na terenie Spytkowic prowadzą działalność głównie w
sektorze handlu i napraw, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego, transportu i
gospodarki magazynowej, rolnictwa, obsłudze nieruchomości i nauce, hotelarstwa i
gastronomii.
Głównym strumieniem odpadów są odpady o charakterze komunalnym.
W Uchwale Nr XVII/126/04 Rady Gminy Spytkowice w sprawie regulaminu
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Spytkowice z dnia 2 marca 2004 r.
Urząd Gminy Spytkowice
30
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
ustalono obowiązującą częstotliwość oraz minimalną ilość wywożonych odpadów
komunalnych niesegregowanych co najmniej 1 raz na dwa tygodnie dla ilości
odpadów od 110-1100 litrów.
Odpady te zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów
komunalnych w Oświęcimiu.
Do największych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie
gminy Spytkowice należą:
-
podmioty posiadające wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
o Wytwórnia Napojów Chłodzących „SAHARA”,
34-116 Spytkowice, ul.Czarnowiejska 12
o Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „CEM-BUD”
34-115 Ryczów, ul.Jana Pawła II 20
o
„KABOMIX”,
34-116 Bachowice, ul.Ks.Gołby 74
o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PULS”
34-116 Bachowice, ul.Ks.Gołby 82
o Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN”
Andrychów, ul.Legionów 7
Filia Sytkowice
34-116 Spytkowice, ul.Rynek 30.
-
podmioty posiadające wpis w ewidencji gminy:
o Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „SPEC-GAZ”,
34-116 Spytkowice, ul.Wiślana 29
o Metalplast – zakład Mechaniki Maszyn „JAMPA”
34-116 Spytkowice, ul.Św.Katarzyny 8
o F.P.H.U.
34-116 Spytkowice, ul.Konwaliowa
o Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych
34-115 Ryczów, ul.Wspólna 8B
o Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy,
34-116 Spytkowice, ul. Jana Pawła II 99
o P.P.H.U.„INDOMEX”,
34-116 Spytkowice, ul.Zamkowa 50
o P.B.D.M. „DROG-BUD”
Urząd Gminy Spytkowice
31
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
34-116 Spytkowice, ul.Jana Pawła II 5
o Firma Remontowo-Budowlana
34-115 Ryczów, ul.Jana III Sobieskiego 31.
Podmioty prowadzące działalność w sektorze gospodarczym obok podstawowego
strumienia odpadów, jakim są w warunkach gminy wiejskiej oraz bardzo rozproszonej
działalności – odpady komunalne, wytwarzają również inne rodzaje odpadów.
Do zidentyfikowanych strumieni odpadów z sektora gospodarczego należą:
-
odpady z przemysłu tekstylnego o kodzie 04 02 (Odpady z wykańczania inne
niż wymienione w 04 02 14 - o kodzie 04 02 15),
-
odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 (odpady wielomateriałowe - o kodzie
15 01 05),
-
odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 (opakowania ze szkła- o kodzie 15 01
07).
Odpady zbierane są selektywnie i wywożone do odzysku lub unieszkodliwienia
do Oświęcimia przez firmy wywozowe.
W I połowie 2004 roku w sektorze gospodarczym wytworzono:
- 04 02 15
-
3 Mg,
- 15 01 05
-
15 Mg,
- 15 01 07
-
2 Mg.
3.3. Odpady niebezpieczne
Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo, a także
część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów
ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu
poszczególnych strumieni odpadów.
Powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne nie są selektywnie zbierane.
Do strumieni odpadów niebezpiecznych, które mogą występować na terenie gminy
należą głównie przepracowane oleje, akumulatory ołowiowe, odczynniki
fotograficzne, ponadto emulsje z obróbki metali, szlamy galwaniczne, farby, lakiery
oraz świetlówki. Odpady te mogą być unieszkodliwiane termicznie lub chemicznie.
Natomiast odpady budowlane zawierające azbest oraz odpady z fizykochemicznej
przeróbki odpadów powinny być unieszkodliwiane poprzez składowanie na
składowiskach.
Urząd Gminy Spytkowice
32
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
W tabelach 3-8, 3-9, 3-10 przedstawiono firmy działające na terenie powiatu
wadowickiego, które posiadają zezwolenia na transport, odzysk lub zbieranie
odpadów niebezpiecznych.
Tabela 3-8 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych, działających na terenie powiatu wadowickiego
LP.
TEMAT DECYZJI
NAZWA I ADRES PODMIOTU
ROK 2003
"WTÓRMEX" Skup i Sprzedaż Surowców
zezwolenie na transport odpadów
Surowców Wtórnych
1.
niebezpiecznych
Jacek Marczyński, Andrychów, ul. Tkacka 30
decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
"UNIMARK" Sp. z o.o.
2.
niebezpiecznymi, w tym
34-100 Wadowice ul. Niwy 38
zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych
Tabela 3-9 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów
niebezpiecznych działające na terenie powiatu wadowickiego
TEMAT ZEZWOLENIA, RODZAJ I
LP.
ILOŚĆ ODPADÓW
NAZWA I ADRES PODMIOTU
(MG/ ROK)
ROK 2001
zezwolenie na wykorzystywanie,
1
"WIDPOL"s.c. M. Widlarz, D. Widlarz
34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 g
usuwanie, w tym transport odpadów
niebezpiecznych
130202-oleje smarowe
Tabela 3-10 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów
niebezpiecznych działających na terenie powiatu wadowickiego
LP.
NAZWA I ADRES PODMIOTU
TEMAT DECYZJI
ROK 2002
1
2
"HURT-BUR " S.C. Sklep Motoryzacyjny
zezwolenie na zbieranie odpadów
A. Hutyra, B. Bury
niebezpiecznych
34-120 Andrychów ul. Beskidzka 12B
(160601akumulatory ołowiowe)
Jerzy Joniak
zezwolenie na zbieranie odpadów
Urząd Gminy Spytkowice
33
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
34-123 Chocznia ul. Kościuszki 243
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
Sklep Części Zamiennych do Ciągników i zezwolenie na zbieranie odpadów
3
4
5
6
Maszyn Rolniczych
niebezpiecznych
Zdzisław Wróbel 34-122 Wieprz 225
(160601akumulatory ołowiowe)
Z.U.M. "CEZAR" Małgorzata Kołaczyk
zezwolenie na zbieranie odpadów
34-120 Andrychów, Roczyny, ul.
niebezpiecznych
Kwiatowa 17
(160601akumulatory ołowiowe)
"NOSTER" Auto- Części Grzegorz Noster
34-312 Międzybrodzie Bialskie 415/1
Ewa Zadora
niebezpiecznych
34-100 Wadowice, ul. Olbrychta 1
(160601akumulatory ołowiowe)
Handel olejami silnikowymi, akcesoria
samochodowe Ryszard Bednarek 34-100
Sklep "URSUS" Wiesław Szczur
34-100 Wadowice, ul.Wojska Polskiego 1
Firma Handlowo-Usługowa "Euro- Moto-
9
Centrum"
Franciszek Nowak 34-100 Wadowice
Radocza 284
10
11
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
zezwolenie na zbieranie odpadów
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
zezwolenie na zbieranie odpadów
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
zezwolenie na zbieranie odpadów
Pracy
niebezpiecznych
34-100 Wadowice, ul. dr Putka 9
(160601akumulatory ołowiowe1)
Zakład Handlowo-Usługowy Małgorzata
zezwolenie na zbieranie odpadów
Paszewska
niebezpiecznych
34-120 Andrychów, ul. Szewska 2
(160601akumulatory ołowiowe)
MotoryzacyjnePunkt Skupu 34-120 Andrychów, ul.
Krakowska 83
"AUTO-ART" Spółka Akcyjna
13
zezwolenie na zbieranie odpadów
Handlowo-Gospodarcza Spółdzielnia
Firma "WELUX" S.A. Centrum
12
(160601akumulatory ołowiowe 60601)
zezwolenie na zbieranie odpadów
Wadowice, ul. Zielona 3
8
niebezpiecznych
Firma Art. Motoryzacyjne i Przemysłowe
Hurtownia "MAXOIL"
7
zezwolenie na zbieranie odpadów
Dystrybutor części samochodowych
Punkt Skupu 34-100 Wadowice, ul.
Mickiewicz 24
zezwolenie na zbieranie odpadów
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
zezwolenie na zbieranie odpadów
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
Urząd Gminy Spytkowice
34
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
zezwolenie na zbieranie odpadów
Skup Surowców Wtórnych Maria i
14
Mieczysław Kraus
34-100 Wadowice, ul. Błonie 1
niebezpiecznych (160601akumulatory
ołowiowe)
oraz innych niż niebezpieczne (złom metali
kolorowych: miedź, brąz, mosiądz,
aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal)
Firma Handlowa "AUTO-MOTO-VALDI"
15
G. Kluza, W.Kluza
Spółka Jawna Sklep Motoryzacyjny 34114 Brzeźnica 301
zezwolenie na zbieranie odpadów
niebezpiecznych
(160601akumulatory ołowiowe)
"METALEX" M. Herma, Z. Kowalczyk,
16
J.Wąsiołek
zezwolenie na zbieranie odpadów
części zamienne do ciągników i maszyn
niebezpiecznych
rolniczych
(160601akumulatory ołowiowe)
34-113 Paszkówka Sosnowice 200a
Odpady zawierające PCB
Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się
przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan
oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005%
wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub
poddawanie ich procesom odzysku.
W Polsce zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB, zgodne z
ustawodawstwem Unii Europejskiej, zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z
dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie
dla środowiska.
Urząd Gminy Spytkowice
35
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Znaczne opóźnienie we wprowadzaniu uregulowań prawnych dotyczących
PCB w kraju w stosunku do krajów europejskich spowodowało nieprawidłową
gospodarkę tymi odpadami, w wyniku, której PCB przedostawało się do środowiska.
Kondensatory trafiały na ogół na złomowiska i składowiska, a oleje zawierające PCB
przetwarzane były łącznie z olejami mineralnymi, podwyższając poziom PCB w
olejach regenerowanych. W Polsce okresem, w którym najwięcej PCB przedostało
się do środowiska były najprawdopodobniej lata 90-te. Ocenia się, że rocznie ponad
500 Mg urządzeń z PCB mogło trafić na złomowiska lub składowiska odpadów.
Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został
wprowadzony na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem
wykonania do dnia 31.12.2002 r., niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano
wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB.
Łączna ilość odpadów z PCB wymagających unieszkodliwienia do 2010 r. w
skali kraju wyniesie więc ok. 13 500 Mg.
Na
terenie
polichlorowane
gminy Spytkowice mogą występować urządzenia zawierające
bifenyle
(PCB)
–
głównie
transformatory
w
stacjach
transformatorowych Beskidzkiej Energetyki.
Azbest i wyroby zawierające azbest
W
województwie
małopolskim
ilość
wyrobów
zawierających
azbest
i
zabudowanych w obiektach budowlanych szacuje się na nieco ponad 940,73 tys.
Mg.
W latach 2001 – 2002 w powiecie wadowickim usunięto, przy dofinansowaniu
ze środków PFOŚ i GW, ok. 203 tony odpadów eternitowych łącznie z 95 posesji, za
kwotę ok. 180 000 zł. Odpady zostały wywiezione na składowisko w Trzemesznie i w
Tarnowie przez specjalne firmy.
Na podstawie aktualnej inwentaryzacji obiektów z wbudowanymi materiałami
zawierającymi azbest, w całym powiecie wadowickim zinwentaryzowano 70
budynków i 10 budowli, w tym 36 budynków wielorodzinnych, 10 budynków
użyteczności publicznej, 12 budynków przemysłowych i magazynach oraz 13 innych
budynków gospodarczych, 9 obiektów inżynierii lądowej i 1 obiekt inżynierii wodnej.
W gminie Spytkowice występują obiekty z wbudowanymi materiałami zawierającymi
azbest, przede wszystkim w posesjach prywatnych. Do tej pory nie prowadzono
inwentaryzacji obiektów z materiałami zawierającymi azbest.
Urząd Gminy Spytkowice
36
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Na podstawie informacji szacunkowych ok. 40-50% posesji posiada pokrycia
dachowe z materiałów zawierających azbest, głownie eternitu, co pozwala
oszacować powierzchnię pokryć dachowych na terenie Spytkowic na ok. 90 000 m 2,
co odpowiada ok. 990 Mg odpadów.
Jedynym najlepszym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest składowanie na
wyspecjalizowanych w tym zakresie składowiskach.
Na terenie powiatu wadowickiego nie planuje się budowy składowiska odpadów
azbestowych.
Obecnie funkcjonują na terenie województwa małopolskiego składowiska odpadów
zawierających azbest w Ujkowie Starym (powierzchnia 0,5 ha), w Tarnowie (Zakłady
Azotowe) i w Szczucinie (obecnie składowane są odpady tylko z terenu gminy
Szczucin).
W związku z tym, że funkcjonujące składowisko w Szczucinie nie rozwiąże problemu
składowania odpadów azbestowych z terenu woj. małopolskiego, przewiduje się w
latach 2003 – 2012 wybudowanie na terenie województwa:
2 składowisk o powierzchni 1 ha każde,
1 składowiska o powierzchni 2 ha.
Tabela 3-11
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu wadowickiego
TEMAT DECYZJI, RODZAJ I ILOŚĆ
NAZWA I ADRES PODMIOTU
LP.
ODPADÓW
(MG/ROK)
ROK 2001
1
“KORAL” Zakład Produkcji Spodów
zezwolenie na wytwarzanie odpadów
do Obuwia z Tworzyw Sztucznych
niebezpiecznych
Marek Chmielak, 34-114 Brzeźnica
170105 odpady azbestu (eternit)-0,4
327
zezwolenie na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
170105 odpady materiałów budowlanych
Usługowe "WAR-NO" Sp. z o.o.
zawierające azbest-1500
31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 26
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest-500
Urząd Gminy Spytkowice
37
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
zezwolenie na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych
170105 odpady materiałów budowlanych
Wytwórnia Elementów Kominowych
3
zawierające azbest-95,5
170601 materiały izolacyjne zawierające
"TARNAWA" s.c.
33-100 Tarnów ul. Mościckiego 197
azbest-3
160206 odpady zawierające azbest-1
d
160204 urządzenia zawierające wolny azbest0,5
ROK 2002
zezwolenie na wytwarzanie odpadów
Zakład Gospodarki Komunalnej i
4
Mieszkaniowej
34-120 Andrychów ul. Batorego 24
"UNIMARK" Sp. z o.o.
5
34-100 Wadowice ul. Niwy 38
niebezpiecznych
170605 materiały budowlane zawierające
azbest-100
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
170605 materiały konstrukcyjne zawierające
Firma Remontowo- Budowlana
6
azbest-1000
170601 materiały izolacyjne zawierające
"RAGAR"
31-610 Kraków os. 1000-lecia 35/16 azbest-1000
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest(odzież, sprzęt ochronny)-0,5
Firma Remontowo-Budowlana
7
UTIL
Stanisław Zacłona, Ryczówek ul.
Dolna 8, 32-311 Rodaki
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
170605 materiały konstrukcyjne zawierające
azbest-100
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
"EKOCHEM-EKOSERWICE" Sp.z 170605 materiały konstrukcyjne zawierające
8
o.o.
azbest-200
90-441 Łódź al. Kościuszki 99
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest-800
Urząd Gminy Spytkowice
38
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
Zakład Remontowo-Budowlany
9
Marek Malec
odpadami niebezpiecznymi
170605 materiały konstrukcyjne zawierające
azbest-30
28-100 Busko-Zdrój
170601 materiały izolacyjne zawierające
ul.Grunwaldzka 1
azbest-10
ROK 2003
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
170605 materiały konstrukcyjne zawierające
Przedsiębiorstwo Produkcyjno10
Usługowe "WAR-NO" Sp. z o.o.
31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 26
azbest-1400
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest-300
170106 zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierajęce azbest-300
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
"MERITUM" Sprzedaż Materiałów
11
Budowlanych
23-050 Skawina ul. Popiełuszki 13
170605 materiały konstrukcyjne zawierające
azbest-200
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest-200
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
170605 materiały konstrukcyjne zawierające
Centrum Gospodarki Odpadami,
12
azbest-100
Azbestu i Recyklingu "CARO"
170601 materiały izolacyjne zawierające
22-400 Zamość ul. Bohaterów
azbest-100
Monte Cassino 4/12
170106 zmieszane lub wysegregowane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia zawierajęce azbest-100
Urząd Gminy Spytkowice
39
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
170105 materiały konstrukcyjne zawierające
Przedsiębiorstwo Robót
13
Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
"TERMOEKSPORT" 00-515
Warszawa ul. Żurawia 24/7
azbest-50
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest-50
170605 materiały konstrukcyjne zawierajęce
azbest-50
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
170601 materiały izolacyjne zawierające
P.P.H.U. "GRAMA" Piotr Grabowski azbest-1500
14
37-100 Łańcut os. Gen. Maczka
17/5
170603 inne materiały izolacyjne zawierające
substancje nieb.-200
170605 materiały konstrukcyjne zawierajęce
azbest-1500
decyzja zatwierdzająca program gospodarki
Autoryzowany Zakład
Ogólnobudowlany
15
Danuta i Piotr Gawlik
43-400 Cieszyn ul. Kresowa 27
odpadami niebezpiecznymi
170601 materiały izolacyjne zawierające
azbest-50
170605 materiały konstrukcyjne zawierajęce
azbest-50
Odpady olejowe
Odpady olejowe powstają w motoryzacji oraz przemyśle. Oleje odpadowe
pochodzące z rynku motoryzacyjnego to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i
oleje przekładniowe, a oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone
oleje
hydrauliczne,
przekładniowe,
maszynowe,
turbinowe,
sprężarkowe,
transformatorowe oraz grzewcze.
Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie województwa odbierane są
przez firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych,
emulsji olejowo-wodnych, szlamów zaolejonych, prowadzące serwisy separatorów
olejowych i odstojników.
Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w
istniejących na terenie kraju instalacjach:
Urząd Gminy Spytkowice
40
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
- w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A,
Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,
- w Południowych Zakłady Rafineryjne Naftopol S.A., Oddział Kędzierzyn –
Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu – metodą krakingu
termicznego,
- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako
dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie
stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej.
Odpady olejowe będą również przekazywane przedsiębiorstwom specjalistycznym
trudniącym się zbieraniem olejów przepracowanych lub prowadzącym serwisy
separatorów
olejowych.
Oleje
odpadowe
będą
kierowane
transportem
samochodowym i kolejowym głównie na południe Polski, gdzie znajduje się szereg
zakładów przekształcających (np. Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A. koło Krosna).
Jednym ze sposobów wykorzystania energetycznego olejów odpadowych jest ich
spalanie w specjalnie do tego celu dostosowanych instalacjach. Istniejące w Polsce
moce przerobowe w zakresie zagospodarowania olejów przepracowanych są
wystarczające, tym bardziej, że planowane jest zwiększenie zdolności przerobowych
Rafinerii Nafty „Jedlicze”.
Odpady olejowe są również spalane w spalarniach odpadów wspólnie z innymi
odpadami (np. w Zakładach Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym), poddawane
oczyszczaniu – odwadnianiu (AWAS Polska w Warszawie, SHIP-SERWICE S.A.
Szczecin) lub unieszkodliwiane poprzez biodegradację (EKOL PROJEKT INTERNATIONAL z Długołęki, EKOBAU Oddział Opole).
Na terenie gminy Spytkowice nie ma podmiotów gospodarczych posiadających
zezwolenie na wytwarzanie zużytych olejów i czyściw.
Akumulatory i baterie
Celem gospodarki odpadami w tej grupie jest odzysk 100% akumulatorów
kwasowych oraz pełna realizacja poziomu odzysku i recyklingu pozostałych, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku (Dz. U. nr 69 poz.
719). Obowiązek ww. rozporządzenia został nałożony na podmioty wprowadzające je
na rynek, a egzekwowany przy zastosowaniu opłaty produktowej.
Do czasu uruchomienia technologii unieszkodliwiania baterii i akumulatorów
małogabarytowych przewiduje się składowanie ich w wydzielonej kwaterze
Urząd Gminy Spytkowice
41
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych. Odpad powyższy zbierany
zostanie w początkowym okresie w systemie zbiórki odpadów niebezpiecznych
poprzez sieć GPZON (Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych)
utworzonych na terenie powiatu wadowickiego. Ilość zużytych akumulatorów
ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów
osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:
- średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg,
- średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników
siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg,
- zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku,
- zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.
Założenia te zostały przyjęte przez zespół ekspertów w trakcie realizacji projektu
PHARE „Analiza warunków niezbędnych do wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej
dotyczących baterii i akumulatorów, zawierających substancje niebezpieczne”.
W warunkach gminy Spytkowice, w którym w roku 2002 było zarejestrowanych
ok. 2000 pojazdów samochodowych waga zużytych
akumulatorów została
oszacowana na poziomie ok. 7 Mg rocznie.
Odzysk i unieszkodliwianie baterii i akumulatorów
Baterie i akumulatory ołowiowe
Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym
na celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Przerób tych odpadów przeprowadzany
jest głównie poza terenem województwa, a mianowicie w przedsiębiorstwie „Orzeł
Biały” S.A. w Bytomiu ( moc przerobowa 100 tys. Mg akumulatorów) oraz w
„Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg). Istniejące
moce przerobowe znacznie przekraczają zapotrzebowanie na przerób akumulatorów
ołowiowych w kraju, którego wielkość szacowana jest na około 70 tys. Mg.
Obie firmy posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów oraz pośredniczą w
wyposażeniu odbiorców w kwasoodporne pojemniki do transportu akumulatorów.
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Zużyte akumulatory wielkogabarytowe przerabiane są poza terenem województwa.
Odnośnie akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych, w kraju brak było dotychczas
Urząd Gminy Spytkowice
42
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
jakichkolwiek działań zarówno w zakresie ich zbierania jak i przerobu; niewielkie
ilości tych akumulatorów (w 2001 r. – 2 tony) zostały przerobione w MarCo Ltd. W
krajach Unii Europejskiej odpady te przerabiane są technikami pirolitycznymi w
firmach SNAM we Francji i SNAFT w Szwecji.
Elektrolit z baterii i akumulatorów
Elektrolit z baterii i akumulatorów ołowiowych unieszkodliwiany jest łącznie
z akumulatorami i nie stanowi problemu. Przerabiany jest w instalacji firmy „Orzeł
Biały”
S.A.
w
Bytomiu,
której
moc
przerobowa
przewyższa
aktualnie
zapotrzebowanie na przerób elektrolitu, bądź w innych instalacjach.
Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych
akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę
tymi odpadami jest ich odzysk z rynku.
Aktualnie zbieranie baterii pierwotnych i wtórnych funkcjonuje w kraju bardzo słabo,
właściwie w sposób incydentalny (szkoły, gminy). Baterie cynkowo-węglowe
przerabiane
są
w firmie
„Recykling- Bolesław” Sp.
z o.o.
w Bukownie.
Wprowadzający na rynek baterie i akumulatory małogabarytowe wolą wpłacać opłatę
produktową niż podejmować działania w zakresie zbierania i recyklingu. Pozytywnym
przykładem działań porządkujących gospodarkę zużytymi bateriami i akumulatorami
jest polski dystrybutor aparatów komórkowych Nokia, który zorganizował 40 punktów
zbiórki
poprzez
punkty
serwisowe
oraz
prowadzi
negocjacje
związane
z
rozpoczęciem recyklingu tych odpadów.
Gospodarkę bateriami i akumulatorami powinna wspomóc organizacja odzysku
REBA, która powstała w Warszawie.
Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne.
Odpady infekcyjne powstają również w wielu prywatnych gabinetach lekarskich i
stomatologicznych,
ambulatoriach,
laboratoriach
analitycznych,
zakładach
kosmetycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia
(dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).
Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest
również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają z
Urząd Gminy Spytkowice
43
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
przestrzegania wymagań BHP. Średnio, ilościowy skład tych odpadów kształtuje się
następująco:
-
papiery i karton około 20 %,
-
materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %,
-
odpady z tworzyw sztucznych około 20%,
-
szczątki ludzkie około 10%,
-
pozostałe odpady około 10 %.
Wyżej podane proporcje przyjmować należy jako orientacyjne. W przypadkach
zakładów specjalistycznych, proporcje te mogą wykazywać znaczne niekiedy
odchylenia. Dla przykładu na oddziałach urazowych zwiększony jest udział odpadów
pooperacyjnych, zawierający większą niż przeciętna ilość szczątków ludzkich,
wilgotnych, zakrwawionych środków opatrunkowych itp., w przeciwieństwie np. do
okulistyki czy epidemiologii, gdzie dla odmiany zużywa się znaczne ilości strzykawek,
szkła, pojemników itp., a materiały opatrunkowe są za to z reguły suche.
Z ustawy o odpadach wynika, że do obowiązków posiadaczy odpadów
niebezpiecznych, a w szczególności wytwórców tych odpadów, należy uzyskanie
pozwolenia bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (w
zależności od ilości powstających odpadów). Wytwórca odpadów formułując wniosek
o uzyskanie ww. pozwolenia bądź decyzji winien między innymi określić ilość
odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do wytworzenia.
Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i
weterynaryjnych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, a także określa wymogi
dotyczące gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania odpadów o
kodach 18 01 i 18 02. Sposoby unieszkodliwiania odpadów powstających w
działalności służb medycznych i weterynaryjnych sprowadzają się w szczególności
do zabicia życia biologicznego, czyli zniszczenia drobnoustrojów (bakterii, prątków,
wirusów, grzybów, pasożytów, form przetrwalnikowych i zarodników) za pomocą:
-
spalania,
-
dezynfekcji i sterylizacji parowej,
-
działania mikro lub makro fal,
-
dezynfekcji chemicznej lub gazowej,
-
metod radiacyjnych (promieniowanie jonizujące).
Urząd Gminy Spytkowice
44
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Spalanie odpadów medycznych jako metoda ich unieszkodliwiania jest najszerzej
stosowaną metodą w Polsce. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i
weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych.
Wybór spalania jako metody jest radykalnym sposobem niszczenia materiału
skażonego i potencjalnie skażonego. Wydaje się, że jako regułę powinno się przyjąć,
że wszelkie odpady medyczne i weterynaryjne, które miały potencjalną możliwość
kontaktu z płynami ustrojowymi chorego są potencjalnie zakażone i jako takie
powinny być unieszkodliwiane metodą termicznego przekształcania. Generalnie
spalaniu winno się poddawać te odpady medyczne i weterynaryjne, które ze względu
na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne
oraz te odpady z grupy innych niż niebezpieczne, co do których istnieje uzasadniona
obawa, że mogą stać się przyczyną infekcji.
Odpady medyczne na terenie gminy Spytkowice są wytwarzane w 3 Ośrodkach
Zdrowia oraz w 1 aptece.
Uwzględniając wskaźniki przyjęte dla przychodni, ośrodków zdrowia i praktyk
lekarskich przypadających na jedną poradę – 0,005 kg oraz szacując liczbę
pacjentów w skali roku, ilość odpadów medycznych w Spytkowicach oszacowano na
poziomie ok. 150 kg rocznie.
Na podstawie danych uzyskanych w Starostwie w Wadowicach odpady medyczne są
unieszkodliwiane w specjalistycznych spalarniach odpadów na terenie województwa
małopolskiego i śląskiego.
W przypadku odpadów weterynaryjnych trudno jest ustalić ich faktyczną ilość, gdyż
żadna z placówek (gabinetów leczenia zwierząt) na terenie powiatu wadowickiego
nie wystąpiła o stosowne pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Problemem ponadto
jest zbiórka zwłok zwierzęcych ze względu na dość wysokie koszty ich utylizacji,
które musi ponieść właściciel padłego zwierzęcia (około 450 zł za 1 szt. bydła razem
z kosztami transportu do zakładu utylizacyjnego).
Pomimo wysokich kosztów nie przewiduje się budowy grzebowiska dla zwierząt na
terenie powiatu.
Unieszkodliwienie tego strumienia odpadów powinno być prowadzone w oparciu o
istniejące w województwie instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów (np.
Zakład „Saria” w Gołczy) i dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ok.30% kosztów) oraz PFOŚiGW i GFOŚiGW.
Urząd Gminy Spytkowice
45
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
W/w zakład prowadzi też zbiórkę padłych zwierząt innych gatunków tj. trzoda, konie,
które nie są objęte dofinansowaniem Agencji i dla których opłata za unieszkodliwienie
wynosi 1zł/kg.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne zgodnie z
ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:
Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze,
lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty
kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne,
wentylatory, klimatyzatory, inne,
Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka,
tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy,
suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,
Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych:
serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery
osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy,
ekrany, klawiatury), drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do
pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale użytkowników,
faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony
komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,
Sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny: zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem,
radiomagnetofony),
telewizory,
kamery
wideo,
magnetowidy,
zestawy
HF,
wzmacniacze, instrumenty muzyczne, inne,
Sprzęt
oświetleniowy:
oprawy
oświetleniowe,
lampy
fluorescencyjne,
lampy
fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy
sodowe,
lampy
halogenowe,
lampy
sodowe
niskociśnieniowe,
inny
sprzęt
oświetleniowy,
Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki
elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,
Zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i
samochody wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony
w komputery i urządzenia elektryczne i elektroniczne,
Urząd Gminy Spytkowice
46
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Sprzęt
medyczny: sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do
dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in
vitro, analizatory, zamrażarki, inne,
Przyrządy
monitorowania
i
kontrolno-sterujące:
detektory
dymu,
regulatory
ogrzewania, termostaty,
Automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z
gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami
stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatycznie dozujące.
Stan aktualny
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł:
gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – instytucje, biura, handel, inni.
W gminie nie prowadzono dotąd zbiórki tego strumienia odpadów – zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W woj. małopolskim nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje, że w większości
odpady te trafiają na wysypiska odpadów komunalnych i do składnic złomu
metalowego.
Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje
przedłużanie okresu użytkowania.
Pestycydy
Na terenie gminy Spytkowice nie istnieją magazyny przeterminowanych środków
ochrony roślin.
Wraki samochodowe, opony
Wraki samochodowe
Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym z
poważniejszych problemów jest w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania i
zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.
Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze,
zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych
elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.
Materiały
przeznaczone
do
recyklingu
stanowią
około
85%
masy
wraku
samochodowego. Należą do nich przede wszystkim: złom stalowy, zużyte opony i
guma, oleje i niezużyte resztki paliwa, szkło, płyny hamulcowe i chłodnicze
Urząd Gminy Spytkowice
47
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego
wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których
brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona
guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli
elektrycznych).
Ilość
złomowanych
samochodów
można
oszacować
na
podstawie
liczby
samochodów wprowadzonych na rynek w kolejnych latach oraz w oparciu o
stworzoną na tej podstawie strukturę wieku używanych w Polsce samochodów.
Przyjmuje się, że ilość samochodów wyrejestrowanych (wraków) stanowi około 3%
ilości samochodów zarejestrowanych (wg Forum Recyklingu Samochodu). Na terenie
powiatu znajdują się dwa podmioty, które zajmują się demontażem samochodów i
posiadają stosowne zezwolenia.
W warunkach gminy Spytkowice, ilość wyrejestrowanych samochodów została
oszacowana na poziomie ok. 60 sztuk rocznie, ale w praktyce może być nawet o
połowę mniejsza.
Tabela 3-12
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na demontaż samochodów na
terenie powiatu wadowickiego w roku 2002
LP.
Nazwa i adres podmiotu
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
34-100 Wadowice ul. Wenecja 5
2
Spółdzielnia Pracy Transportowo-Motoryzacyjna "PRZEWÓZ"
34-100 Wadowice ul. Wałowa 9
Opony samochodowe
W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub
porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki
gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że
wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:
- bieżnikowanie,
- zagospodarowanie całych opon,
- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,
- spalanie z wykorzystaniem energii.
Urząd Gminy Spytkowice
48
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich
eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np.
jedną z ww. metod (spalenie, przetworzenie na granulat).
W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków
odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat,
cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze
zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu,
ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.
Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich
niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze
względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega
szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach
wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wszedł w życie 1 lipca
2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części
opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).
Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych
opon (ustawa o obowiązkach producentów oraz opłacie produktowej i depozytowej),
a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić:
2002 r. - 25%
2003 r. - 35%
2004 r. - 50%
2005 r. - 60%
2006 r. - 70%
2007 r. - 75%
Wyżej wymienione akty prawne tworzą zręby systemu gospodarki zużytymi oponami.
Wymagają one jednak szeregu działań i inicjatyw, które zapewnią sprawne działanie
takiego systemu. Należy także uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014
przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się,
że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.
W warunkach gminy Spytkowice ilość opon z
wyrejestrowanych samochodów
została oszacowana na poziomie ok. 120-240 sztuk rocznie.
Urząd Gminy Spytkowice
49
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
3.4. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych
Na terenie gminy Spytkowice znajduje się przy ulicy Krakowskiej nieczynne
składowisko odpadów komunalnych, zbudowane na podstawie decyzji z roku 1978, a
wyłączone z eksploatacji na początku 2004 roku.
Składowisko nie posiada zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem na
środowisko. Zostało umiejscowione w naturalnym wąwozie-jarze, w którym
przebiegała droga rolnicza łącząca okoliczne pola uprawne z ówczesną Rolniczą
Spółdzielnia Produkcyjną „BACH” w Spytkowicach.
Projekt
techniczny
i
technologiczny
wysypiska
opracowała
firma
„BIPROKWAS” z Gliwic.
Nadzorem i eksploatacja składowiska zajmowała się Spółka „KOMROL” w
Spytkowicach.
Początkowo sposób gospodarki odpadami polegał na deponowaniu ich na
składowisku w sposób niezorganizowany. Nadzór nad składowiskiem był utrudniony
ze względu na ciągłe dewastacje bramy wjazdowej i ogrodzenia, umożliwiające
korzystanie z niego w godzinach nocnych przez podmioty i osoby spoza gminy,
pozbywające się odpadów w sposób nielegalny, co wpłynęło na skład i
charakterystykę deponowanych odpadów.
Składowisko zajmuje teren o powierzchni ok. 1 ha, a w ostatnim okresie
technologia deponowania odpadów polegała na posypaniu ich warstwy środkiem
odkażającym i ugnieceniu spychokoparką gąsienicową typu TD-75 oraz zasypaniu
warstwą ziemi.
Ze względu na wypełnienie pojemności składowiska oraz brak możliwości jego
rozbudowy podjęto decyzję o zakończeniu jego eksploatacji.
Lokalizacja składowiska w stosunkowo niewielkiej odległości od ujęcia wód
podziemnych, spowodowała wykonanie w roku 2001 na zlecenie gminy Spytkowice
badań wpływu składowiska na jakość wody pitnej w pobliskim ujęciu, które nie
wykazały jego ujemnego wpływu. Badania zostały wykonane przez Zakład Prac
Geologicznych w Tychach, a ich wyniki zamieszczone w „Dokumentacji określającej
warunki gruntowo-wodne w podłożu terenu strefy ochrony pośredniej – zewnętrznej
ujęcia wód podziemnych Kępki” z czerwca 2001r.
Urząd Gminy Spytkowice
50
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
3.5. Podsumowanie analizy stanu gospodarki odpadami
Analizując aktualny stan gospodarki odpadami z sektora komunalnego należy
stwierdzić, że podstawowymi zagrożeniami ekologicznym w Spytkowice są:

Niekontrolowany wywóz odpadów i nieczystości w miejsca do tego celu nie
przeznaczone lub spalanie odpadów w paleniskach domowych,

Istniejące dzikie wysypiska odpadów, zlokalizowane w lasach i zagłębieniach
terenowych,

Brak objęciem wywozem wszystkich mieszkańców,

Brak objęciem selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych mieszkańców,

Brak systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym bateriami i
akumulatorami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, zużytymi olejami,
oponami, odpadami weterynaryjnymi),

Niekontrolowany sposób postępowania z odpadami pozostawianymi przez
turystów odwiedzających gminę.
Do pozytywnych rozwiązań należy wprowadzenie systemu zbiórki i wywozu odpadów
w gminie, uwzględniającego selektywną zbiórkę.
Odpady objęte zbiórką z terenu całej gminy są odbierane na podstawie umów
zawieranych przez mieszkańców z przewoźnikami zajmującymi się wywozem
odpadów.
Zasady gromadzenia, usuwania i odbioru odpadów oraz zasady selektywnej
zbiórki odpadów, a także zasady opłat za świadczone usługi i kontroli realizacji umów
zostały określone w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Spytkowice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/126/04 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 2 marca 2004 r.
Cena za usuwanie odpadów komunalnych obejmującą zbiórkę, transport oraz
składowanie odpadów została zróżnicowana w zależności od rodzaju zbieranych
odpadów i w przypadku odpadów zbieranych selektywnie jest ponad trzykrotnie
niższa od odpadów niesegregowanych.
Częstotliwość wywozu odpadów została określona w regulaminie i jest zróżnicowana
w zależności od rodzaju budynków mieszkalnych i ilości osób oraz jest inna dla
podmiotów gospodarczych.
Transport na składowiska w przypadku Zakładu Usług Komunalnych jest
dwustopniowy, poprzez teren ZUK-u w Spytkowicach, z częstotliwością co 3 dni lub
w zależności od potrzeb .
Urząd Gminy Spytkowice
51
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
4. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami
Podstawowymi przesłankami, które należy uwzględnić przy prognozowaniu zmian w
gospodarce odpadami są określone prawnie podstawowe zasady postępowania z
odpadami, tj.:

zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się w danych warunkach
techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
oraz wymagania związane z wdrażaniem dyrektyw UE.
Biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy
przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania powinny wynosić:

w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.
W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym
prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku
i recyklingu:

odzysku w wysokości 50%,

recyklingu w wysokości 25%.
W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z
Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje
wprowadzenie następujących poziomów:
-
odzysk w granicach 60÷75%,
-
recykling w granicach 55÷70%.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, jak
również ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej
stwarzają warunki dla zmiany udziału opakowań z różnych materiałów oraz dla
wzrostu zainteresowania odzyskiem opakowań.
Urząd Gminy Spytkowice
52
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
4.1. Prognoza odpadów komunalnych
Wymagania ustawowe obok obserwowanych w ostatnich latach zmian w ilości i
składzie powstających odpadów komunalnych, zarówno w skali kraju jak i gminy,
pozwalają prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów w
perspektywie 2010 roku:

nieznaczny wzrost ogólnej ilości odpadów,

wzrost ilości tworzyw sztucznych w najbliższych latach, a następnie
stabilizacja poziomu,

stały wzrost ilości szkła w odpadach,

stały, systematyczny wzrost ilości papieru i tektury,

nieznaczny wzrost ilości metali,

stały wzrost ilości odpadów tekstylnych,

stały, niewielki wzrost frakcji organicznej w postaci odpadów spożywczych,

zmniejszanie się ilości frakcji mineralnej, m.in. w związku z ograniczaniem
spalania węgla,

złagodzenie problemu nielegalnego „importu” odpadów (dzikie wysypiska
przydrożne) dzięki wprowadzaniu systemowych rozwiązań w zakresie
gospodarki odpadami w skali ponadlokalnej.
Poniżej zamieszczono następujące dane prognostyczne dotyczące wytwarzania
poszczególnych grup odpadów dla Spytkowic:

Bilans odpadów komunalnych dla Spytkowic - prognoza na lata 2004-2015
[Mg]

Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla
Spytkowic - prognoza na lata 2004-2015 [Mg]

Bilans odpadów ulegających biodegradacji - prognoza na lata 2004- 2015 [Mg]
Generalnie przewiduje się niewielki wzrost od 1% (dla odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów tekstylnych, metali,
opakowań z blachy stalowej i odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych)
do 3% (dla odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) w okresie do 2005r., a w
następnych okresach wzrost ten będzie jeszcze mniejszy. Spadek przewidywany jest
tylko dla drobnej frakcji popiołowej o 2% do roku 2005 i o 3% do roku 2015 oraz dla
tworzyw sztucznych nieopakowaniowych w okresie od 2010-2015.
Urząd Gminy Spytkowice
53
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Można spodziewać się, że w nadchodzących latach procentowy udział a zarazem
bezwzględna wielkość frakcji odpadów nadających się do odzyskania w systemie
selektywnego gromadzenia będzie rosnąć. W nadchodzących latach należy
spodziewać się zwiększenia strumienia odpadów budowlano-remontowych, w tym
zawierających
azbest,
głównie
w
postaci
zużytych
materiałów
azbestowo-
cementowych pochodzących z rozbiórki i remontów budynków.
4.2. Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniow ych
Rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki tego rozwoju, i jednocześnie ilość
wytwarzanych odpadów opakowaniowych, będzie zależeć od wielu czynników
krajowych (sytuacja gospodarcza, ogólny wzrost spożycia, zmiany demograficzne,
zmiany stylu i poziom życia ludności), a także rozwoju międzynarodowej wymiany
towarowej zarówno z krajami Unii Europejskiej, krajami Europy Środkowej i
Wschodniej oraz ogólnej koniunktury gospodarczej na rynkach światowych.
Obecnie największy wzrost produkcji i zużycia obserwuje się dla opakowań z
tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych. Wzrost ten w ostatnim
okresie kształtował się na poziomie 10% rocznie i był pięciokrotnie wyższy niż w
krajach Europy Zachodniej.
Dla Spytkowic prognozuje się niewielki wzrost opakowań z papieru i tektury,
opakowań z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, opakowań ze szkła i
aluminium oraz blachy stalowej do roku 2007.
Urząd Gminy Spytkowice
54
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 4-1 Bilans odpadów komunalnych dla Spytkowic - prognoza na lata 2004-2015 [Mg]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9,266
9,284
9,303
9,322
9,340
9,359
9,378
9,396
9,415
9,434
9,453
9,472
Organiczne roślinne
181
183
184
184
185
185
185
186
186
186
187
187
Organiczne zwierzęce
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
Organiczne inne
22
23
23
24
24
25
25
26
26
26
27
27
Odpady zielone
42
43
44
45
46
47
48
48
49
49
50
50
Papier i karton nieopakowaniowy
107
109
110
112
113
114
116
116
116
116
117
117
Opakowania z papieru i tektury
155
158
160
162
164
166
168
168
169
169
169
170
Opakowania wielomateriałowe
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
203
205
206
206
206
207
207
204
200
196
193
189
Opakowania z tworzyw sztucznych
65
66
66
66
66
67
67
66
64
63
62
61
Odpady tekstylne
47
48
48
49
49
50
51
51
52
52
53
54
Szkło nieopakowaniowe
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
Opakowania ze szkła
189
194
198
202
207
211
216
219
221
224
227
229
Metale
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Opakowania z blachy stalowej
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Opakowania z aluminium
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Odpady mineralne
123
123
124
126
128
129
131
132
134
135
137
139
Popiół
344
338
329
319
310
302
293
285
277
269
262
254
Odpady wielkogabarytowe
175
186
186
186
187
187
188
188
188
189
189
189
Odpady budowlane
513
557
591
628
666
707
750
801
856
914
976
1042
Odpady niebezpieczne
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
2101
2170
2207
2247
2289
2334
2383
2427
2476
2529
2586
2647
Ludność, tys.
Razem
Urząd Gminy Spytkowice
55
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 4-2 Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla Spytkowic - prognoza na lata 2004-2015 [Mg]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9,266
9,284
9,303
9,322
9,340
9,359
9,378
9,396
9,415
9,434
9,453
9,472
Opakowania z papieru i tektury
155
158
160
162
164
166
168
168
169
169
169
170
Opakowania wielomateriałowe
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
Opakowania z tworzyw sztucznych
65
66
66
66
66
67
67
66
64
63
62
61
Opakowania ze szkła
189
194
198
202
207
211
216
219
221
224
227
229
Opakowania z blachy stalowej
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Opakowania z aluminium
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
447
457
463
469
476
484
491
493
494
496
498
500
Ludność, tys.
Razem
Urząd Gminy Spytkowice
56
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 4-3 Bilans odpadów ulegających biodegradacji- prognozą na lata 2004- 2015 [Mg]
Nazwa strumienia
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Organiczne roślinne
179
181
183
184
184
185
185
185
186
186
186
187
Organiczne zwierzęce
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
Organiczne inne
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
26
27
Odpady zielone
41
42
43
44
45
46
47
48
48
49
49
50
Papier i karton nieopakowaniowy
104
107
109
110
112
113
114
116
116
116
116
117
Opakowania z papieru i tektury
151
155
158
160
162
164
166
168
168
169
169
169
Razem
507
517
526
531
537
542
547
552
554
556
556
559
Poziom odzysku
57,38
60,45
66,36
72
77,76
78,72
81,34
84
85,68
87,88
89,57
91,26
Kompostowniki domowe
100,8
102
103,6
104,4
105,2
132,5
133,5
134
135
162,6
162,6
163,8
Pozostałe odpady
348,82
354,55
356,04
354,6
354,04
330,78
332,16
334
333,32
305,52
303,83
303,94
350
346,5
332,5
318,5
304,5
290,5
276,5
262,5
234,5
203
175
168
-1,18
8,05
23,54
36,1
49,54
40,28
55,66
71,5
98,82
102,52
128,83
135,94
Do składowania
Konieczny dodatkowy recykling
Urząd Gminy Spytkowice
57
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
4.3. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze
gospodarczym
Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w obszarze
działalności gospodarczej na terenie Spytkowic w sytuacji głębokich zmian
restrukturyzacyjnych i ogólnie niekorzystnej koniunktury gospodarczej jest trudne do
oszacowania. Brakuje także prognoz rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach
sektora rzemiosła i usług w regionie do 2011 roku.
W
tej
sytuacji
gospodarczego
można
kraju
i
jedynie
przyjmować
istniejące
na
podstawie
dokonywać
tej
wskaźniki
rozwoju
szacunków
ilości
przewidywanych powstających odpadów z działalności gospodarczej.
Prognozując
rozwój
sektora
gospodarczego
i
związaną
z
nim
ilość
wytwarzanych odpadów pod uwagę należy wziąć w szczególności tendencje
występujące we współczesnej gospodarce.
Zgodnie z WPGO przyjmuje się, że w dalszej przyszłości – po 2006r z uwagi na
wprowadzanie nowoczesnych technologii mało- i bezodpadowych ewentualny wzrost
produkcji nie wpłynie wprost na zwiększenie się ilości wytwarzanych odpadów.
Na ilość odpadów wpływ mają również czynniki demograficzne. Do roku 2015
sytuacja demograficzna Spytkowic nie ulegnie istotnym zmianom, dlatego nie
wpłynie to znacząco na ilość powstających w tym czasie odpadów z działalności
gospodarczej na terenie gminy.
Zważywszy, że część podmiotów gospodarczych nie posiada uregulowanego
sposobu postępowania z odpadami, dlatego przewiduje się, że w najbliższej
przyszłości (lata 2004 – 2007) ilość odpadów
z sektora gospodarczego ulegnie
zwiększeniu.
W dalszej perspektywie czasowej przewiduje się relatywne zmniejszenie (w
stosunku do wzrostu produkcji w sektorze gospodarczym) wytwarzanych odpadów, w
związku z wprowadzaniem technologii mało- i bezodpadowych.
4.4. Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych
Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych zarówno w
horyzoncie krótkoterminowym, jak i długoterminowym jest bardzo trudne ze względu
na niestabilną sytuację gospodarki.
Urząd Gminy Spytkowice
58
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Odpady zawierające PCB
Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010r. mają zostać oczyszczone
wszelkie instalacje zawierające ww. substancje.
Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony na
mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia
31.12.2002 r., niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano będących w
eksploatacji urządzeń zawierających PCB.
Należy przeprowadzić inwentaryzację odpadów PCB na terenie gminy Spytkowice w
miejscach, gdzie mogą występować urządzenia zawierające polichlorowane bifenyle
(PCB) – głównie transformatory w stacjach transformatorowych Beskidzkiej
Energetyki S.A. Na tej podstawie będzie oparty ewentualny harmonogram likwidacji
odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006) oraz całkowita
likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010).
Odpady zawierające azbest
Od 1997 r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161
poz. 628). W maju 2002r rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając
żywotność wyrobów cementowo – azbestowych program zakłada realizację
usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r. W Spytkowicach nie została
przeprowadzona
inwentaryzacja
obiektów
z
wbudowanymi
materiałami
zawierającymi azbest. Na podstawie informacji szacunkowych ok. 40-50% posesji
posiada pokrycia dachowe z materiałów zawierających azbest, głównie eternitu,
oszacowano powierzchnię pokryć dachowych na terenie Spytkowic na ok. 90 000 m 2,
co odpowiada ok. 990 Mg odpadów.
Akumulatory i baterie
Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem
użytkowanych samochodów gdyż 90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w
transporcie, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników.
Odpady medyczne i weterynaryjne
Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z
systematycznym wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Urząd Gminy Spytkowice
59
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Ich ilość jest jednak trudna do określenia. Zakłada się, że ilość ta będzie wzrastać
wolniej aniżeli wzrost poziomu i ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji
finansowej służby zdrowia jak i spodziewanego wdrożenia programu gospodarki
odpadami.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym AGD
Branża wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się najwyższym
tempem rozwojowym. Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i
elektronicznych jest trzykrotnie wyższa od pozostałych odpadów. Postęp techniczny
sprawia, że urządzenia tej grupy szybko tracą znamiona nowoczesności i są
zastępowane urządzeniami nowej generacji.
Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony
Uwzględniając aktualny stan wiekowy pojazdów i obserwowaną tendencję
wymiany starych pojazdów (głownie tych sprowadzonych z zagranicy w pierwszej
połowie lat dziewięćdziesiątych) na nowe, należy liczyć się z istotnym wzrostem ilości
złomowanych pojazdów oraz wzrostem ilości wycofanych z eksploatacji opon na
poziomie 3-5% rocznie.
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
późniejszymi zmianami) wprowadza zakaz składowania opon, na mocy Ustawy z dn.
27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten wszedł w życie z dniem 1 lipca
2003r – dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r – dla części opon. Na mocy ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami) nałożony
został na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek
odzysku zużytych opon. Wg postanowień ustawy o obowiązkach producentów oraz
opłacie produktowej i depozytowej, stopień odzysku zużytych opon powinien
wzrosnąć do 50% w roku 2004, a w roku 2007 osiągnąć wartość do 75%.
Urząd Gminy Spytkowice
60
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
5. Cele i działania zmierzające do popraw y sytuacji w
zakresie gospodarowania odpadami
Projekt planu gospodarki odpadami dla Spytkowic zgodnie z przyjętymi
kierunkami dotyczącymi gospodarki odpadami w „II Polityce Ekologicznej Państwa”,
„Krajowym Planie Gospodarki Odpadami” oraz „Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami” zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich rodzajów odpadów
powstających na terenie gminy w długim horyzoncie czasowym.
W szczególności:
-
wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych,
ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,
-
wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu
ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie
maksimum 300 kg/M/rok
-
likwidacja „dzikich” składowisk śmieci,
-
likwidacja odpadów azbestu oraz zawierających PCB,
-
kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w
celu uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła,
papieru i tektury oraz 25% recyklingu materiałów opakowaniowych,
-
ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających
biodegradacji-docelowo o 65% w stosunku do roku 1995
-
kompostowanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na terenach
wiejskich oraz małych miast.
Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki
odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania składowiska
odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.
Służyć
temu
będzie
szereg
przedsięwzięć,
m.in.
doskonalenie
rozwiązań
organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami
opakowaniowymi oraz wdrożenie zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych.
W realiach miasta głównym celem gospodarki odpadami jest i będzie
zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających maksymalny, możliwy do
osiągnięcia stopień zbiórki wytwarzanych odpadów.
Urząd Gminy Spytkowice
61
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Możliwości i kierunki rozwoju infrastruktury w gospodarce odpadami oraz
szczegółowa lokalizacja inwestycji uzależnione są w znacznym stopniu od
obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy w ww. planach
decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenach gminy. W
szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych
zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej np. w
gospodarce odpadami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz.620 z dnia 17
kwietnia 2003 r.), założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami
przedstawiono w odniesieniu do dwóch czteroletnich okresów czasu:
- 2004 – 2007 cele krótkoterminowe,
- 2008 –2015 cele długoterminowe.
5.1. Odpady komunalne
Cele krótkoterminowe – 2004 – 2007
-
wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do
środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną
zbiórką odpadów;
-
wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów,
-
rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
-
podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców gminy,
Cele długoterminowe – 2008 – 2015
-
dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
-
kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,
Realizacja celów krótkoterminowych i długoterminowych przekłada się na
osiągnięcie celów szczegółowych w gospodarce odpadami w odniesieniu do roku:
- cele szczegółowe do roku 2007
- cele szczegółowe do roku 2011
- cele szczegółowe do roku 2015
Cele szczegółowe do roku 2007
1. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów
2. Objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów 95% mieszkańców Spytkowic.
Urząd Gminy Spytkowice
62
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
3. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.
4. Skierowanie w roku 2007 na składowiska innych niż niebezpieczne i
obojętnych do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
5. Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury:
45%,

opakowania ze szkła:
35%,

opakowania z tworzyw sztucznych:
22%,

opakowania metalowe:
35%,

opakowania wielomateriałowe:
20%,

odpady wielkogabarytowe:
26%,

odpady budowlane:
20%,

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%,
Cele szczegółowe do 2011 roku:
1. Objęcie wszystkich mieszkańców Spytkowic zorganizowanym zbieraniem
odpadów komunalnych.
2. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niż 67% wszystkich odpadów komunalnych.
3. Skierowanie w roku 2010 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
4. Osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury:
50%,

opakowania ze szkła:
45%,

opakowania z tworzyw sztucznych:
30%,

opakowania metalowe:
45%,

opakowania wielomateriałowe:
30%,

odpady wielkogabarytowe:
50%,

odpady budowlane:
40%,

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):
50%.
Urząd Gminy Spytkowice
63
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Cele szczegółowe do 2015 roku:
1. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.
2. Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
3. Osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury:
55%,

opakowania ze szkła:
50%,

opakowania z tworzyw sztucznych:
35%,

opakowania metalowe:
50%,

opakowania wielomateriałowe:
35%,

odpady wielkogabarytowe:
54%,

odpady budowlane:
44%,

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):
54%.
Osiągnięcie celów szczegółowych wymaga zwiększenia odzysku większości
strumieni odpadów komunalnych, a tym samym budowy wystarczającej liczby
instalacji do segregacji i odzysku odpadów.
W tabeli 5-1 zestawiono oszacowane ilości odzysku wyżej wymienionych strumieni
odpadów.
Tabela 5-1 Oszacowana masa koniecznego odzysku odpadów komunalnych
L.P.
STRUMIENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
2007
2011
2015
1
Opakowania z papieru i tektury
72
84
92,95
2
Opakowania wielomateriałowe
3,6
5,7
6,65
3
Opakowania z tworzyw sztucznych
14,52
20,1
21,7
4
Opakowania ze szkła
69,3
97,2
113,5
5
Metale
5,6
7,2
8
6
Odpady wielkogabarytowe
48,36
94
102,06
7
Odpady budowlane
118,2
300
429,44
8
Odpady niebezpieczne
6,16
14
15,12
9
RAZEM
337,7
622,2
789,4
10
Dopuszczalna ilość deponowanych odpadów komunalnych
1798
1626
1509
Urząd Gminy Spytkowice
64
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
W
tabeli
5-1
przedstawiono
prognozę
odpadów
niebezpiecznych
przewidzianych do wydzielenia i unieszkodliwienia w rozbiciu na poszczególne lata.
Podstawowym przedsięwzięciem powinno być zorganizowanie na terenie gminy
systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych – obejmującego docelowo 100%
mieszkańców.
Odbiór tych odpadów winien być przez gminę (jako jednostkę odpowiedzialną za
gospodarkę odpadami) powierzony specjalistycznej firmie wywozowej spełniającej
wymogi określone w warunkach przetargu. Dla Spytkowic rozwiązaniem selektywnej
zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
będzie
mobilny
punkt
zbiórki
odpadów
niebezpiecznych (GPZON), obsługujący teren powiatu.
Ważnym aspektem w zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w
grupie odpadów komunalnych jest gotowość mieszkańców do selektywnej zbiórki
tych odpadów. Wymaga to przeprowadzenia w każdej gminie odpowiednich akcji
kształtowania świadomości społecznej, akcji szkoleń w różnych środowiskach.
5.2. Odpady opakowaniowe
Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi
W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z
obowiązującym prawem osiągnięcie do końca 2007r. następujących minimalnych
poziomów odzysku i recyklingu:
-
odzysku w wysokości 50%,
-
recyklingu w wysokości 25%.
W okresie powyżej 2007r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z
Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001r. Projekt ten przewiduje
wprowadzenie następujących poziomów:
-
odzysk w granicach 60-75%,
-
recykling w granicach 55-70%.
W tabeli 5-1 zestawiono oszacowane ilości odzysku poszczególnych strumieni
odpadów opakowaniowych.
Urząd Gminy Spytkowice
65
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
5.3. Odpady z sektora gospodarczego
Założone
cele
do
osiągnięcia
w
gospodarce
odpadami
z
sektora
gospodarczego
Proponowane cele w dziedzinie gospodarowania odpadami dotyczą przede
wszystkim wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe
bieżące zarządzanie strumieniami odpadów, a także intensyfikacji prac badawczych i
rozwojowych
gwarantujących
minimalizację
ilości
powstających
odpadów,
zwiększenie stopnia ich wykorzystania i skuteczną kontrolę wpływu na środowisko.
Zgodnie z WPGO z rozwiązań organizacyjnych na terenie gminy za najważniejsze
uznaje się:
-
rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych podmiotach gospodarczych
działających w sektorze handlu i usług, zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi
-
dążenie
do
stosowania
niskoodpadowych
technologii
produkcji,
wykorzystujących wszystkie składniki przerabianych surowców,
-
prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych podmiotów i
zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku
wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już
instalacji do zagospodarowania,
-
prowadzenia
szerokiej
edukacji
ekologicznej
z
zakresu
zapobiegania
powstawania i wykorzystywania odpadów przemysłowych.
Minimalizacja odpadów w sektorze gospodarczym
Bardzo ważnym zagadnieniem jest minimalizacja wytwarzania odpadów w
sektorze gospodarczym. Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest,
więc najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami.
Jedną z metod minimalizacji ilości i toksyczności odpadów jest wprowadzenie w
zakładach zasad tzw. Czystszej Produkcji. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie
zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie
produkcyjnym. Ideałem Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa. Idea ta
funkcjonuje na terenie miasta w postaci udziału wielu zakładów w szkołach „czystszej
produkcji”.
Kolejną metodą jest wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu
zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14 000. Norma ISO 14 001 jest
przydatna dla przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Norma ta określa
wymagania, które umożliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji,
Urząd Gminy Spytkowice
66
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
jej wyrobów i usług, które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja może
kontrolować. Jednym z celów powinna być minimalizacja wytwarzanych odpadów.
5.4. Odpady niebezpieczne
Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami niebezpiecznymi
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO główne cele i zadania do realizacji w
tej dziedzinie w Spytkowicach to:
-
stworzenie
systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych
w
gospodarstwach domowych, sektorze handlu i usług oraz szkolnictwie,
-
całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r.,
-
unieszkodliwianie
odpadów
powstających
przy
demontażu
wyrobów
zawierających azbest,
Powyższe zamierzenia muszą być poprzedzone wdrożeniem rozwiązań
organizacyjnych polegających na:
-
wprowadzeniu, na szczeblu gminy, pełnej ewidencji odpadów niebezpiecznych i
stworzeniu banku danych o odpadach powstających w MŚP, sektorze usług,
szkolnictwie i sektorze medycznym,
-
prowadzeniu na szczeblu gminy systemu szerokiej edukacji społeczeństwa o
substancjach niebezpiecznych i ich wpływie na zdrowie.
Założenia
funkcjonowania
systemu
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi.
Z analizy stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wynika, że odpady z
większych jednostek gospodarczych gminy są w całości zagospodarowywane i
unieszkodliwiane we własnym zakresie, zgodnie z posiadanymi decyzjami w tym
zakresie.
Problemem jest wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów powstających
w
jednostkach
rozproszonych
(gospodarstwa
domowe,
drobne
podmioty
gospodarcze, szkolnictwo itp.).
Dla Spytkowic istotne są następujące jego założenia:
-
utworzenia na terenie gminy systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych
opartego
o
mobilny
punkt
zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
od
mieszkańców i małych producentów oraz o planowane w powiecie
wadowickim tzw. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON),
Urząd Gminy Spytkowice
67
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
-
współpracę lokalnych władz samorządowych z samorządem powiatowym w
działaniach organizacyjnych oraz stworzeniu w systemie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi powiązań funkcjonalnych.
System selektywnej zbiórki odpadów jest zadaniem złożonym, dlatego
podstawowym warunkiem wdrożenia jest gotowość mieszkańców do realizowania
tego zadania. Wymaga to odpowiedniej akcji propagandowo-edukacyjnej.
Urząd Gminy Spytkowice
68
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
6. Działania zmierzające do realizacji wyznaczonych
celów w gospodarce odpadami
Każdy samorząd dąży do wypracowania takiej sytuacji, w której gospodarka
odpadami będzie prowadzona efektywnie, przy jak najmniejszym obciążeniu
budżetu.
Efektywne zarządzanie planuje się osiągnąć dzięki rozwiązaniu systemowemu, w
którym poszczególne składniki systemu (gromadzenie odpadów, ich transport i
unieszkodliwianie) będą funkcjonować spójnie, wzajemnie się dopełniając.
W celu technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia wykonalności zadań w
zakresie realizacji ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, w
długofalowej perspektywie czasu w ramach realizacji pracy określono najważniejsze
priorytety działań w najbliższym okresie zmierzające do poprawy gospodarki
odpadami w Spytkowicach.
Cele w gospodarce odpadami w Spytkowicach do roku 2015
I. Odpady komunalne
Cel: Wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Priorytetowe kierunki działań:
-
Optymalizacja systemu zbiórki odpadów komunalnych
-
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
o odpady objęte częściową zbiórką tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom,
makulatura,
o odpady wielkogabarytowe,
o odpady budowlane
-
Wykorzystanie osadów ściekowych
-
Gospodarka odpadami opakowaniowymi
II. Odpady niebezpieczne
Cel: Objęcie zbiórką wszystkich strumieni odpadów niebezpiecznych
Urząd Gminy Spytkowice
69
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Priorytetowe kierunki działań:
-
Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
-
Sukcesywne wycofywanie funkcjonujących urządzeń zawierających PCB oraz
ich unieszkodliwienie
-
Odzysk olejów smarowych
-
Odzysk akumulatorów i baterii
-
Usunięcie wyrobów zawierających azbest
-
Objęcie
systemem
zbiórki,
transportu
i
unieszkodliwiania
wszystkich
wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych,
-
Odzysk części i surowców z wyeksploatowanych samochodów
-
Wdrażanie
systemu
selektywnej
zbiórki
odpadów
elektrycznych
i
elektronicznych
III. Odpady z sektora handlu i usług
Cel: Minimalizacja ilości odpadów z sektora gospodarczego
Priorytetowe kierunki działań:
-
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów
-
Zwiększenie stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
IV. Składowiska odpadów
Cel: Utrzymanie czystości na terenie gminy
Priorytetowe kierunki działań:
-
Rekultywacja składowiska odpadów w Spytkowicach
-
Bieżąca likwidacja dzikich miejsc składowania odpadów
V. Edukacja ekologiczna
Cel: Rozwój edukacji ekologicznej w obszarze gospodarki odpadami
Priorytetowe kierunki działań:

Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami stałymi
Urząd Gminy Spytkowice
70
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic

Edukacja MŚP z prawa, technologii oraz pozyskiwania środków w obszarze
gospodarki odpadami stałymi

Organizacja akcji szkoleniowych i promocja postaw proekologicznych w
gospodarce odpadami
W ramach realizacji celów długoterminowych wyznaczono 5 priorytetów, do których
należą:
P. 1. Likwidacja składowisk odpadów (w tym składowisk dzikich) i utrzymanie
czystości
P. 2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
P. 3. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów
komunalnych
P. 4. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
P. 5. Wykorzystanie odpadów z sektora gospodarczego
W ramach poszczególnych priorytetów określono szczegółowe zadania, z których
część wynika z kompetencji tego szczebla administracji samorządowej oraz z
konieczności włączenia się w regionalne systemy gospodarki odpadami (np.
działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu,
odpadów weterynaryjnych).
6.1. Zadania w ramach priorytetu „– Likwidacja składowisk
odpadów (w tym składowisk dzikich) i utrzymanie czystości”

Wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w
Spytkowicach przy ul.Krakowskiej

Rekultywacja
i
monitoring
składowiska
odpadów
komunalnych
w
Spytkowicach przy ul.Krakowskiej

Monitoring i bieżąca likwidacja dzikich składowisk (w tym również dzikich
składowisk w korytach rzecznych)

Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gminy

Organizowanie akcji porządkowych na terenie gminy np.„Sprzątanie
Świata”,„Dzień Ziemi”
Urząd Gminy Spytkowice
71
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
6.2. Zadania w ramach priorytetu „Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów ”

Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Edukacja młodzieży z zakresu selektywnej zbiórki

Zwiększenie ilości strumieni zbieranych selektywnie (AGD, elektryczne i
elektroniczne, budowlane, paleniskowe, szkło, tworzywa sztuczne, szmaty,
papier, złom)

Doposażenie ZUK w Spytkowicach (m.in. zakup belownicy i pojemnoków na
odpady)
6.3. Zadania w ramach priorytetu „Ograniczenie ilości odpadów
biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych ”

Rozwój systemu wykorzystania odpadów biodegradowalnych w oparciu o
kompostowniki przydomowe,

Zagospodarowanie opsadów ściekowych
6.4. Zadania w ramach priorytetu „Wdrażanie systemu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi”

Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielanych
ze strumienia odpadów komunalnych

Organizacja
gospodarki
odpadami
zawierającymi
azbest
(pełna
inwentaryzacja stanu technicznego obiektów i instalacji, organizacja miejsca
przeładunku i czasowego gromadzenia odpadów)

Organizacja Gminnego Punktu Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych

Organizacja systemu zbiórki i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych

Unieszkodliwianie przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się
w laboratoriach szkół gimnazjalnych i podstawowych
6.5. Zadania w ramach priorytetu „Wykorzystanie odpadów z
sektora gospodarczego”

Organizacja systemu zbiórki gromadzenia i transportu odpadów powstających
w sektorze MŚP i rzemiośle
Urząd Gminy Spytkowice
72
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Edukacja – jest to jeden z najważniejszych czynników przy wdrażaniu całego
systemu gospodarki odpadami, ponieważ aktywny udział muszą w nim wziąć
członkowie poszczególnych społeczności. Edukację należy prowadzić począwszy od
przedszkoli poprzez szkoły, spotkania gminne, w lokalnych mediach publicznych,
plakaty i ulotki wywieszane w miejscach publicznych lub roznoszonych w postaci
folderów reklamowych do poszczególnych domów i mieszkań.
Zadania w obszarze edukacji ekologicznej zostały zawarte w programie ochrony
środowiska dla gminy Spytkowice.
Urząd Gminy Spytkowice
73
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
7. Projektowany system gospodarki odpadami
„Polityka
ekologiczna
państwa
na
lata
2003-2006
z
uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010” w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada,
że stworzone zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami
komunalnymi i niebezpiecznymi, oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku a tym
samym zmniejszenie ilości odpadów składowanych.
Nowe prawo polskie, dostosowywane do dyrektyw Unii Europejskiej, reguluje
obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki odpadami.
W perspektywie najbliższych lat powinno nastąpić ograniczenie ilości składowanych
odpadów a wzrosnąć muszą ilości odzyskiwanych surowców, rozwinąć się powinno
przetwórstwo odpadów komunalnych, oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych. Preferowane będą metody termicznej przeróbki i kompostowania.
W
sektorze
przemysłowym
wzrosnąć
powinno
wykorzystanie
odpadów
przemysłowych.
Biorąc pod uwagę przyjmowane w niniejszym planie limity redukcji odpadów
kierowanych na składowiska, w tym odpadów niebezpiecznych, proponuje się
włączenie gminy Spytkowice w planowane rozwiązania systemowe w skali powiatu w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.
W obszarze odpadów z działalności gospodarczej obowiązki zagospodarowania czy
odzysku spoczywają na podmiotach gospodarczych.
Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi na terenie
gminy
wymagać
będzie
znacznych
środków
finansowych
oraz
potencjału
organizacyjnego i technicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym.
Prowadzenie wspólnej polityki przez gminy stwarza szansę osiągnięcia zakładanych
limitów redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska.
Podstawowym celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami w gminie
jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbiórki odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz ograniczenie ilości
składowanych
odpadów
komunalnych.
Będzie
to
możliwe
pod
warunkiem
wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami.
Urząd Gminy Spytkowice
74
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
7.1. Selektywna zbiórka odpadów
System gospodarki odpadami dla Spytkowic zakłada rozszerzenie i usprawnienie
selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, objęcie zorganizowaną
zbiórką wszystkich mieszkańców oraz modernizację istniejącego wyposażenia
technicznego.
Zakłada się następujące systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

selektywna zbiórka surowców wtórnych,

selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

selektywna zbiórka odpadów poremontowych,

selektywna zbiórka odpadów paleniskowych,

selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych.
Selektywna zbiórka surowców wtórnych.
W proponowanym systemie zakłada się selektywne zbieranie surowców wtórnych za
pośrednictwem zbiorczych punktów gromadzenia odpadów („centra zbiórki”) oraz w
systemie workowym dla zabudowy jednorodzinnej rozproszonej.
W zabudowie jednorodzinnej każda posesja w najbliższym czasie (docelowo do r.
2007) powinna być wyposażona w zestaw kolorowych worków polietylenowych (PEHD) do zbiórki surowców wtórnych z przeznaczeniem na poszczególne frakcje
zbieranych odpadów wraz z kodami identyfikacyjnymi.
Warunkiem zwiększenia skuteczności selektywnej zbiórki jest ciągła edukacja
ekologiczna mieszkańców oraz weryfikacja stosowanych dotychczas bodźców
ekonomicznych lub ich wprowadzanie w aspekcie stworzenia dodatkowych zachęt do
segregacji odpadów.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych proponuje się stosować następujące
systemy:

okresowy odbiór bezpośredni od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do
zamawiania tej usługi indywidualnie jako „usługi na telefon”;

bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczyć będzie głównie sprzętu
elektronicznego i sprzętu AGD);
Urząd Gminy Spytkowice
75
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic

system wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale
konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej
generacji (z odpowiednią dopłatą).
Odpady budowlane.
Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc powstawania zajmować się
będą:

wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne
prowadzące prace remontowe,

specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów
Zaleca się aby już na placu budowy składować w wydzielonych miejscach
(kontenerach) posegregowane odpady budowlane, co pozwoli na ich efektywniejsze
wykorzystanie.
Odpady ulegające biodegradacji.
Proponuje się realizować wykorzystanie odpadów biodegradowalnych we własnym
zakresie poprzez przydomowe kompostowniki.
Proponuje się następujący system gospodarki odpadami dla gminy
Spytkowice:
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
1. System gospodarki odpadami będzie podporządkowany uzyskaniu możliwie
najwyższego poziomu segregacji i odzysku (materiałów i energii) przy
równoczesnej minimalizacji ilości odpadów kierowanych do składowania.
2. System funkcjonował będzie w oparciu o wywóz na istniejące składowisko
odpadów komunalnych w Oświęcimiu, które jednocześnie w horyzoncie
długoterminowym będzie pełniło funkcję składowiska regionalnego obsługującego
powiat wadowicki lub kilka powiatów sąsiednich. Kierowanie odpadów na
składowisko regionalne będzie zgodne z propozycją zawartą w WPGO. Na tym
składowisku rozwijane będą lokalne i regionalne systemy zbiórki i segregacji
odpadów oraz odzysku surowców oraz koncentrować się będą inwestycje z tym
związane .
Urząd Gminy Spytkowice
76
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
3. Zakłada się, że relacje między systemami lokalnymi a systemem regionalnym
(tempo centralizacji systemu) kształtować się będą poprzez rynek, a nie przez
pociągnięcia administracyjne.
4. Rozwijające się systemy zbiórki i segregacji odpadów w gminie dostosowane
będą do specyfiki poszczególnych sołectw. Do zadań gminy należeć będzie
doskonalenie rozwiązań zawierających selektywną zbiórkę u źródła (worki), i/lub
wystawianie kontenerów (centra zbierania) i/lub tworzenie zbiorczych punktów
gromadzenia (centa recyklingów). Przykładowo, można spodziewać się dalszego
rozwoju systemu workowego w obsłudze gospodarstw domowych w zabudowie
jednorodzinnej. Duże pojemniki do selektywnej zbiórki można ustawiać również w
pobliżu
sklepów
mieszkańców.
lub
innych
Pojemność
obiektów
worków
oraz
odwiedzanych
krotność
przez
odbierania
większość
odpadów
gromadzonych selektywnie należy, tam gdzie dotychczas nie prowadzono
selektywne zbiórki odpadów, ustalić drogą doświadczalną.
5. Zakłada się że na terenie gminy Spytkowice zagospodarowanie odpadów
biodegradowalnych nastąpi poprzez kompostowniki przydomowe we własnym
zakresie przez mieszkańców.
6. Przy lokalnych oczyszczalniach ścieków, które powstaną w najbliższych latach
rozwijane będą systemy kompostowania osadów ściekowych.
7. W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( a także selektywnej
zbiórki odpadów niebezpiecznych) osiągane będą założone cele w zakresie
gospodarki odpadami opakowaniowymi.
8. Przewiduje się stopniowy rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów
wielkogabarytowych celem dalszego przekazu (demontażu) dla odzysku i
unieszkodliwiania.
W zakresie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych przewidziane są następujące działania
systemowe:
1. Segregacja odpadów niebezpiecznych u źródła,
2. Wprowadzenie regularnego odbioru odpadów przez Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych – do roku 2007 (jeden pojazd w powiecie),
3. Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej
(np. apteki, sklepy z farbami itd.),
Urząd Gminy Spytkowice
77
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Zebrane
odpady
Niebezpiecznych,
trafiałyby
a
do
stamtąd
Gminnego
do
Punktu
Gminnego
Przeładunku
Punktu
Zbiórki
Odpadów
Odpadów
Niebezpiecznych zlokalizowanego na terenie powiatu wadowickiego, a stamtąd do
specjalistycznych firm zajmujących się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych.
Proponuje się aby odpady przyjmowane były bezpłatnie od mieszkańców, a odpłatnie
od małych i średnich przedsiębiorstw.
W zakresie odpadów azbestowych
Na terenie powiatu wadowickiego nie przewiduje się budowy składowiska
odpadów
zawierających
unieszkodliwiania
azbest.
odpadów
Najbliższe
zawierających
składowisko
azbest
na
przystosowane
terenie
do
województwa
małopolskiego składowiska odpadów znajdują się w Ujkowie Starym (powierzchnia
0,5 ha), w Tarnowie (Zakłady Azotowe) i w Szczucinie (obecnie składowane są
odpady tylko z terenu gminy Szczucin).
Systemy zbiórki transportu i czasowego składowania azbestu w Spytkowicach
dostosowane będą do lokalnej specyfiki i zaplanowane zostaną w opracowanym
gminnym programie likwidacji azbestu.
Odpady z sektora gospodarczego
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Spytkowic powinny dążyć
do zwiększenia odzysku wytwarzanych odpadów, prowadząc działania polegające na
wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z
odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z
procesami wymienionymi w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. Odpady których
nie można wykorzystać powinny podlegać unieszkodliwianiu z zastosowaniem
procesów przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w
załączniku nr 6 do ustawy o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
W zakresie utylizacji poszczególnych grup odpadów obojętnych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych a także poszczególnych grup odpadów
niebezpiecznych proponowane są następujące rozwiązania systemowe:

Na terenie powiatu istnieją dwa punkty odbioru i rozbiórki zużytych
samochodów i wraków w Wadowicach (Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej
oraz
Spółdzielnia
Pracy
Urząd Gminy Spytkowice
Transportowo-Motoryzacyjna
78
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
"PRZEWÓZ) i one powinny zapewnić prawidłowy demontaż tego strumienia
odpadów w krótkim horyzoncie czasowym tj. do roku 2007.

Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych
osadach ściekowych i ich stosowaniu.

Zorganizowanie systemu kompostowania (lub współkompostowania) osadów
ściekowych (ewentualnie z odpadami stałymi biodegradowalnymi) przy
oczyszczalniach - po roku 2007

Minimalizacja ilości odpadów medycznych, wymagających szczególnych
metod unieszkodliwiania na drodze termicznej,

Unieszkodliwienie
prowadzone
termicznego
w
strumienia
oparciu
o
odpadów
istniejące
unieszkodliwiania
weterynaryjnych
poza
odpadów
i
powinno
województwem
dofinansowanie
być
instalacje
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PFOŚiGW i GFOŚiGW.
Uszczelnieniu wymaga kontrola nad sposobem unieszkodliwienia odpadów
pochodzenia zwierzęcego.
8. Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła
środków finansowych
W – zadania własne,
K – zadania koordynowane,
Ws – zadania we współpracy,
X – okres realizacji (zadania mogą być realizowane: do końca roku 2007 w
perspektywie długoterminowej do 2015, lub w jednym i drugim interwale czasowym)
*- zadanie dofinansowane przez budżet gminy w zależności od posiadanych środków
# - koszty trudne do oszacowania w dniu realizacji pracy
Urząd Gminy Spytkowice
79
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 8-1 Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków finansowych
Szacunkowy łączny
Nazwa zadania w zakresie racjonalnej
W/K
gospodarki odpadami
/Ws
Do
Do zrealizowania w
koszt realizacji (w
zrealizowania
perspektywie
przypadku zadań we
do roku 2007
długoterminowej
współpracy – udział
Podmiot
Źródła
realizujący
finansowania
zadanie
i partnerzy
gminy)
Zadania w ramach priorytetu P. 1. – Likwidacja składowisk odpadów (w tym składowisk dzikich) i utrzymanie czystości
Środki własne
Z. 1. Wykonanie projektu rekultywacji
składowiska odpadów komunalnych w
W
X
20.000
Środki własne
Z. 2. Rekultywacja i monitoring
W
X
1.000.000
Spytkowicach przy ul. Krakowskiej
Ws
X
X
8.000 / ROK
składowisk w korytach rzecznych)
Z. 4. Utrzymywanie czystości na szlakach
turystycznych na terenie powiatu
odpowiedzialnego,
Fundusze krajowe
U.G.
WFOŚiGW, BOŚ
Z. 3. Monitoring i bieżąca likwidacja
dzikich składowisk (w tym również dzikich
U.G.
PFOŚiGW
Spytkowicach przy ul. Krakowskiej
składowiska odpadów komunalnych w
odpowiedzialnego,
Środki własne
Użytkownicy lub
odpowiedzialnego,
właściciele
Fundusze krajowe
terenu
U.G.
Środki
K
X
X
-
odpowiedzialnego
podmiotu
Urząd Gminy Spytkowice
Nadleśnictwa,
Starostwo
Powiatowe,
U.G.
80
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Z. 5. Organizowanie akcji porządkowych
na terenie gminy np.:
-
W
„Sprzątanie Świata”,
-
X
X
2.000 / ROK
Środki własne,
U.G,
Fundusze krajowe
szkoły
„Dzień Ziemi”
Zadania w ramach priorytetu P. 2. – Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
Z. 1. Doskonalenie zbiórki odpadów
komunalnych
Z. 2. Edukacja młodzieży z zakresu
gospodarki odpadami stałymi
W
Ws
X
X
X
X
ZADANIE
ADMINISTRACYJNE
1.000 / ROK*
Środki własne
odpowiedzialnego,
Fundusze krajowe
Budżet powiatu.
Budżet gminy
U.G.,
Przedsiębiorstwa
gospodarki
komunalnej
Powiat
Kuratorium
Oświaty, Szkoły
U.G.,
Z. 3. Zwiększenie ilości strumieni
Środki własne
zbieranych selektywnie (AGD,
elektryczne i elektroniczne, budowlane,
Ws
X
X
50.000 / ROK*
paleniskowe, szkło, tworzywa sztuczne,
odpowiedzialnego,
Fundusze krajowe
szmaty, papier, złom)
(min. zakup belownicy i pojemników na
gospodarcze
Przedsiębiorstwa
gospodarki
komunalnej
Z. 4. Doposażenie Z.U.K. w
Spytkowicach
Podmioty
Środki własne,
W
X
X
95.000
U.G,
Fundusze krajowe,
ZUK
Środki unijne
odpady)
Zadania w ramach priorytetu P. 3 – Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych
Z.1. Rozwój systemu wykorzystania
odpadów biodegradowalnych w oparciu o
K
X
X
kompostowniki przydomowe
Urząd Gminy Spytkowice
-
Środki własne
Mieszkańcy,
mieszkańców
U.G
81
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Środki własne
Z. 2. Zagospodarowanie osadów
ściekowych
W
X
10.000 / ROK
U.G.,
odpowiedzialnego, Przedsiębiorstwa
Fundusze krajowe,
Gospodarki
Środki unijne
Komunalnej
Zadanie w ramach priorytetu P.4. – Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
U.G.,
Z.1. Rozwój systemu selektywnej zbiórki
odpadów niebezpiecznych wydzielanych
ze strumienia odpadów komunalnych
W
X
X
80.000
Środki własne
Przedsiębiorstwa
odpowiedzialnego,
gospodarki
Fundusze krajowe,
komunalnej,
Środki unijne
podmioty
gospodarcze
Z.2. Organizacja gospodarki odpadami
Środki własne
zawierającymi azbest (pełna
gminy
inwentaryzacja stanu technicznego
Środki własne
obiektów i instalacji, organizacja miejsca
W
X
100.000
odpowiedzialnego,
przeładunku i czasowego gromadzenia
Fundusze krajowe,
odpadów)
Środki unijne
Środki własne
Z. 3. Organizacja Gminnego Punktu
Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych
W
X
50.000
Z. 4. Organizacja systemu zbiórki i
unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych
Ws
X
5.000 / ROK*
Urząd Gminy Spytkowice
Właściciele
obiektów,
U.G.
U.G.,
odpowiedzialnego, Przedsiębiorstwa
Fundusze krajowe,
gospodarki
Środki unijne
komunalnej
Agencja
Gminy Powiatu,
Restrukturyzacji
Sąsiednie
i Modernizacji
Powiaty,
Rolnictwa,
Starostwo
mieszkańcy
Powiatowe
82
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Z. 5. Unieszkodliwienie
przeterminowanych środków
chemicznych znajdujących się w
Ws
X
X
1.000 / ROK*
laboratoriach szkół gimnazjalnych i
Budżet gminy,
budżety szkół
Szkoły
podstawowych
Zadanie w ramach priorytetu P. 5. – Wykorzystanie odpadów z sektora gospodarczego
Środki podmiotów
Z. 1. Organizacja systemu zbiórki,
gromadzenia i transportu odpadów
Ws
2.000 / ROK*
powstających w sektorze MŚP i rzemiośle
(MŚP i rzemiosło)
MŚP
Środki U.G
Wykaz skrótów użytych w tabeli:
U.G. – Urząd Gminy, WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFOŚ – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, ZUK
– Zakład Usług Komunalnych, B.O.Ś. – Bank Ochrony Środowiska, MŚP – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Urząd Gminy Spytkowice
83
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Tabela 8-2
Harmonogram realizacji zadań wraz z harmonogramem uruchamiania środków finansowych
Numeracja zadań w harmonogramie jest zgodna z numeracją przyjętą w tabeli zbiorczej 8-1.
* - zadanie we współpracy, dofinansowane przez budżet gminy w miarę posiadanych środków
# - koszty trudne do oszacowania w dniu opracowania programu
Nazwa zadania
Zadania:
Środki finansowe w perspektywie
własne – W
czteroletniej
Łącznie w
we
współpracy
latach
2004
2005
2006
2007
Dofinansowanie
Źródło dofinansowania
2004-2007
- Ws
Racjonalna gospodarka odpadami (suma nakładów w latach 2004-2007 = 529.000 +  #* i #)
Zadania w ramach priorytetu P. 1. – Likwidacja dzikich składowisk odpadów i utrzymanie czystości
Z. 1. Wykonanie projektu
rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych w Spytkowicach przy
W
20.000
0
0
0
20.000
20.000
P.F.O.Ś.
Ws
5.000*
5.000*
5.000*
5.000*
20.000*
70%
WFOŚiGW
W
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
50%
WFOŚiGW
ul. Krakowskiej
Z. 3. Monitoring i bieżąca
likwidacja dzikich składowisk (w
tym również dzikich składowisk w
korytach rzecznych)
Z. 5. Organizowanie akcji
porządkowych na terenie gminy
np.:
„Sprzątanie Świata”,
„Dzień Ziemi”
Urząd Gminy Spytkowice
84
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Zadania w ramach priorytetu P. 2. – Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
Z. 1. Doskonalenie zbiórki
odpadów komunalnych
W
-
-
-
-
-
-
Ws
1.000*
1.000*
1.000*
1.000*
4.000*
50%
Ws
50.000*
50.000*
50.000*
50.000*
200.000*
-
-
W
95.000
0
0
0
95.000
-
-
Z. 2. Edukacja młodzieży z
zakresu gospodarki odpadami
stałymi
-
M.E.N,
P.F.O.Ś.
Z. 3. Zwiększenie ilości strumieni
zbieranych selektywnie (AGD,
elektryczne i elektroniczne,
budowlane, paleniskowe, szkło,
tworzywa sztuczne, szmaty,
papier, złom)
Z. 4. Doposażenie Z.U.K. w
Spytkowicach
(min. zakup belownicy i
samochodu do wywozu odpadów)
Zadanie w ramach priorytetu P. 4. – Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Z.2. Organizacja gospodarki
odpadami zawierającymi azbest
(pełna inwentaryzacja stanu
technicznego obiektów i instalacji,
W
10.000
20.000
30.000
40.000
100.000
-
-
organizacja miejsca przeładunku i
czasowego gromadzenia
odpadów)
Urząd Gminy Spytkowice
85
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Z. 3. Organizacja Gminnego
Punktu Przeładunku Odpadów
W
0
40.000
5.000
5.000
50.000
70%
WFOŚiGW
Ws
5.000*
5.000*
5.000*
5.000*
20.000*
-
-
Ws
1.000*
1.000*
1.000*
1.000*
4.000*
-
-
Niebezpiecznych
Z. 4. Organizacja systemu zbiórki i
unieszkodliwienia zwłok
zwierzęcych
Z. 5. Utylizacja przeterminowanych
środków chemicznych
znajdujących się w laboratoriach
szkół gimnazjalnych i
podstawowych
Zadanie w ramach priorytetu P. 5. – Wykorzystanie odpadów z sektora gospodarczego
1. Organizacja systemu zbiórki,
gromadzenia i transportu odpadów
powstających w sektorze MŚP i
Ws
2.000*
2.000*
2.000*
2.000*
8.000*
-
-
rzemiośle
Urząd Gminy Spytkowice
86
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
9. Analiza oddziaływania planu na środowisko
Projekt
planu
zakłada
odzysk
lub
unieszkodliwienie
wszystkich
odpadów
powstających na terenie gminy w długim horyzoncie czasowym, a także usunięcie
zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi i utrzymanie czystości na
terenie gminy. Odpady komunalne powstające będą zagospodarowane w ramach
wywozu poza obszar gminy – na składowisku w Oświęcimiu.
Realizacja planu
będzie oznaczała dla środowiska gminy zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości
wynikających ze składowania odpadów. Ogólne zmniejszenie ilości odpadów
niesegregowanych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie
obciążenia dla środowiska.
Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona
z akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami
środowiska.
Rozwiązanie
problemu
odpadów
wielkogabarytowych,
pełne
zagospodarowanie gruzu budowlanego przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.
Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie
do likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie
zmniejszone
zostanie
zagrożenie
zanieczyszczenia
gleb
i
wód,
zarówno
powierzchniowych jak podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie
zatem warunkiem skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych
gminy, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o potencjalnym znaczeniu
użytkowym.
Realizacja planu nie przyczyni się, na jakimkolwiek jej etapie, do powstania nowych
zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy Spytkowice.
Wnioski

Dzięki wprowadzonemu systemowi gospodarowania odpadami na terenie
Spytkowic będą osiągane podstawowe cele w zakresie objęcia zbiórką
odpadów wszystkich mieszkańców, zmniejszenia ilości odpadów trafiających
do środowiska oraz odzyskowi w coraz większym stopniu odpadów
powstających.
Urząd Gminy Spytkowice
87
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic

Celem wprowadzenia systemu gospodarki odpadami będzie w dłuższym
horyzoncie czasowym deponowanie na składowiskach tylko tych odpadów,
których nie da się powtórnie przerobić.

System wywozowy odpadów komunalnych poza obszar gminy – na
składowisko w Oświęcimiu, brak potrzeby budowy takiego obiektu na terenie
gminy będzie oznaczać dla środowiska Spytkowic zasadniczą redukcję
zagrożeń i uciążliwości wynikających ze składowania odpadów, w tym
związanych z:
o emisją gazu wysypiskowego
o emisją odorów
o zagrożeniem wód powierzchniowych
o zagrożeniem wód podziemnych
o degradacją gleb i powierzchni ziemi.

Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, w tym wydzielenie
odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie
zmniejszenie obciążenia dla środowiska.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami na terenie Spytkowic spowoduje
ponadto:
o sprostanie wymogom polskiego prawa oraz Dyrektyw UE w dziedzinie
gospodarowania odpadami
o likwidację „dzikich” miejsc składowania odpadów
o odzysk surowców wtórnych
o zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców Spytkowic i innych
użytkowników środowiska
o wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
o poprawę gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym, szczególnie
wśród MŚP
Założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z Polityką Ekologiczną
Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem Gospodarki Odpadami
dla województwa małopolskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu
wadowickiego.
Urząd Gminy Spytkowice
88
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
1 0.
Instrumenty finansowe służące realizacji
zamierzonych celów
Analiza ekonomiczno – finansowa budżetów gmin jest nieodłączną częścią planu
gospodarki odpadami, gdyż możliwości finansowania zadań infrastrukturalnych ze
środków własnych są ograniczone, a zadania inwestycyjne, które stoją przed
samorządami są bardzo duże. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce ulega
jednak stopniowej poprawie dzięki wzrostowi nakładów inwestycyjnych na jego
ochronę. Przeznaczenie środków w budżecie na daną inwestycję jest bardzo
ważnym elementem planowania, gdyż samorząd finansuje różne sfery życia
społeczności lokalnej. Mając świadomość znaczenia planowanych inwestycji w
gospodarce odpadami dla poprawy stanu środowiska naturalnego stwierdza się, że
wielkość projektowanych zamierzeń daleko wykracza poza lokalne możliwości
finansowe, stąd też realizacja wnioskowanych zadań jest możliwa wyłącznie przy
wspomaganiu ich wykonywania ze źródeł zewnętrznych.
Dla
Spytkowic
dostępnymi
źródłami
finansowania
inwestycji
ekologicznych
związanych z gospodarką odpadami są trzy grupy środków:

publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub pozabudżetowych
instytucji publicznych,

prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw
leasingowych,

prywatno-publiczne .
Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

dotacje.
Mogą one występować łącznie.
Kredyty bankowe można podzielić na:

kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,

kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na
uzgodnionych warunkach,

kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez
instytucje zewnętrzne.
Urząd Gminy Spytkowice
89
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
W kraju występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie
gospodarki odpadami:

fundusze własne inwestorów,

pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów
udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,

kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ
S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty
komercyjne, kredyty konsorcjalne,

zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy
pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu
wobec Finlandii, funduszu ISPA),

kredyty
międzynarodowych
instytucji
finansowych
(Europejski
Bank
Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

leasing.
Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć
podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego
działalności
określa
II
Polityka
Ekologiczna
Państwa,
natomiast
co
roku
aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego
Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista
przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony
środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych
zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:
-
Rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej,
Wojsko Polskie i przemysł.
-
Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.
-
Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem
samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie,
tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych.
-
Przeciwdziałanie
powstawaniu
i
unieszkodliwianie
odpadów
przemysłowych i odpadów niebezpiecznych.
Urząd Gminy Spytkowice
90
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
-
Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania
odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów
oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).
Rolą
wojewódzkiego
funduszu
jest
wspieranie
finansowe
przedsięwzięć
proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów
są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych.
W WFOŚiGW w Krakowie została przygotowana na wzór NFOŚiGW lista zadań
priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i
kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.
Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust.
1 ustawy Prawo ochrony środowiska także mogą:
- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,
- wnosić udziały do spółek działających w kraju,
- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.
W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja
przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4
określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i
wojewódzkich.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistniała możliwość finansowania
inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu
Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej).
Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych
funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006).
W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: Ochrona Środowiska i
zagospodarowanie przestrzenne podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie
inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W
zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w
okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede
wszystkim
na
komunalnych,
budowę,
systemy
rozbudowę
selektywnej
lub
modernizację
zbiórki,
recyklingu
Urząd Gminy Spytkowice
składowisk
odpadów
i
odpadów
odzysku
91
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych.
Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu
regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu
Spójności.
Z funduszu tego wsparcie uzyska między innymi sektor środowisko. W ramach tego
sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu
stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów
komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące
stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z
eliminacją zanieczyszczeń azbestem.
Rachunek ekonomiczny wykazuje jednak, iż w naszych warunkach efektywność
prowadzenia inwestycji wymaga nie tylko angażowania wysokich środków własnych,
ale także aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania.
Urząd Gminy Spytkowice
92
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
1 1.
System monitoringu i oceny realizacji
zamierzonych celów
Plan gospodarki odpadami winien być skorelowany z wojewódzkim i powiatowym
planem gospodarki odpadami oraz z całym systemem planowania na określonym
obszarze zwłaszcza z:
-
programem ochrony środowiska,
-
planem zagospodarowania przestrzennego,
-
strategią rozwoju,
-
założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe,
-
planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego,
który
określa
przeznaczenie
i
zasady
zagospodarowania terenu.
Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:
-
projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw
środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu
województwa,
-
projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy
wykonawcze gmin z terenu powiatu,
-
projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne
były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.
Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata
sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi
województwa, radzie powiatu i radzie gminy.
Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał
modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem
wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.
Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących działań:
1. Przyjęcie wskaźników określających:
-
wielkość strumienia odpadów komunalnych
-
stopień odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów
Urząd Gminy Spytkowice
93
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
-
ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia
odpadów i zwiększenie stopnia odzysku
-
monitoring elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami
(zanieczyszczenia wód podziemnych,
liczba i powierzchnia dzikich
wysypisk).
Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:
-
limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE
-
limity i wskaźniki, jakie pojawią się w przygotowywanym planie gospodarki
odpadami dla województwa małopolskiego oraz w planie powiatowym;
-
dotychczasowy stan środowiska gminy.
2. Ustawiczne zbieranie informacji z poszczególnych gmin o stanie gospodarki
wszystkimi rodzajami odpadów na terenie gminy, realizowane przez
wyznaczoną komórkę organizacyjną.
Niezależnie od wymienionych działań, na administracji samorządowej spoczywa
obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego monitoringu
gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla
utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i
gospodarowania odpadami.
Na potrzeby niniejszego planu przyjęto jako istotne wskazane poniżej wskaźniki
stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, uznając, że lista ta nie jest
wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana i uzupełniana.
Tabela 11-1 Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor komunalny
Lp.
Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę
Stan istniejący rok 2003
odpadami – sektor komunalny
1
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
2038 Mg
[Mg/rok] w oparciu o wskaźniki
2
Ilość zebranych odpadów komunalnych
Brak danych
[Mg/rok]
3
Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką
Brak danych
[%]
4
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na
240 kg
1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]
5
Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1
Brak danych
mieszkańca na rok [kg/M/rok]
Urząd Gminy Spytkowice
94
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
6
Udział odpadów z sektora komunalnego
100 %
składowanych na składowiskach [%]
7
Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w
0
całkowitym strumieniu zebranych odpadów
komunalnych [%]
8
Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg]
0
w tym:
- tworzywa sztuczne
- papier i tektura
- szkło
- blacha stalowa i aluminium
- opakowania wielomateriałowe
9
Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:
0
- wielkogabarytowych
- budowlanych
- niebezpiecznych
10 Ilość powstających osadów ściekowych
5 Mg
11 Sposób postępowania z osadami ściekowymi:
wykorzystane w tym:
5 Mg
na cele przemysłowe
5 Mg
na cele rolnicze
kompostowane
przekształcone termicznie
składowane (na terenie oczyszczalni)
inne (składowane na składowisku
odpadów komunalnych)
nagromadzone na terenie oczyszczalni
Tabela 11-2 Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor gospodarczy
Lp.
Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę
Stan istniejący rok 2003
odpadami – sektor gospodarczy
1
Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze
Brak danych
gospodarczym [tys. Mg] w tym:
- niebezpiecznych
2
Sposób zagospodarowania odpadów z sektora
gospodarczego [ Mg / %] w tym:
tymczasowo składowane
wykorzystywane
unieszkodliwiane
składowane
100%
Urząd Gminy Spytkowice
95
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
3
Sposób zagospodarowania odpadów
Brak danych
niebezpiecznych powstających w przemyśle
[%] w tym:
wykorzystane
unieszkodliwione
składowane
4
Ilość odpadów powstających w placówkach
Brak danych
medycznych [Mg/rok]:
odpady o charakterze komunalnym
odpady infekcyjne i specjalne
5
Ilość odpadów zawierających azbest [tys. Mg
90 000 m2
lub w m2]
Urząd Gminy Spytkowice
96
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
1 2.
Plan gospodarki odpadami w Spytkowicach został opracowany zgodnie z polityką
ekologiczna państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, w
Rozporządzeniu MŚ w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z
odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony
środowiska dla gminy Spytkowice.
Gmina Spytkowice stanowi najdalej na północ wysuniętą część powiatu
wadowickiego w województwie małopolskim. Graniczy z gminami: Czernichów
(powiat
krakowski),
Alwernia,
Babice
(powiat
chrzanowski),
Zator
(powiat
oświęcimski), oraz Tomice i Brzeźnica (powiat wadowicki). Obszar gminy, o
powierzchni 4703 ha podzielony jest na 5 sołectw: Spytkowice, Bachowice, Ryczów,
Miejsce i Lipowa.
Gmina Spytkowice położona jest w dorzeczu Wisły (około 87,5 % powierzchni) i
Skawy. Do Wisły wody z terenu gminy odprowadzane są poprzez zlewnie: Potoku
Spytkowickigo (12,7 km2), Grabarza z Wilgoszczem (19,6 km2) i Starej Wisły (8,9
km2). Do Skawy wody odprowadzane są z południowo-zachodniej części gminy
(Bachowice,
Górki
Spytkowskie
i
Górki
Bachowskie)
poprzez
Czarczówkę
(powierzchnia zlewni 5,8 km2).
Analiza stanu aktualnego przeprowadzona została, wzorem krajowego i
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dla odpadów podzielonych na trzy
zasadnicze grupy:

Odpady powstające w sektorze komunalnym, w tym: zbierane selektywnie,
opakowaniowe, komunalne osady ściekowe

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, w tym odpady budowlanoremontowe

Odpady niebezpieczne, w tym: odpady medyczne i weterynaryjne, baterie i
akumulatory, oleje odpadowe, odpady zawierających PCB oraz odpady
zawierających azbest.
Dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami na terenie gminy został
zmieniony w roku 2004 na podstawie Uchwały Nr XVII/126/04 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i
czystości na terenie Gminy Spytkowice.
Urząd Gminy Spytkowice
97
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Odpady odbierane są na podstawie indywidualnych umów mieszkańców gminy z
firmami wywozowymi.
Deponowanie na składowisku jest aktualnie podstawowym sposobem postępowania
z odpadami komunalnymi w gminie.
Wywóz odpadów przeprowadzany jest poza teren gminy, a unieszkodliwianie
poprzez składowanie odbywa się głównie na Składowisku Odpadów Komunalnych w
Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.
Nowy system obowiązuje od 1.04.2004r., stąd w okresie od kwietnia do końca lipca
na terenie gminy zebrano 17 550 kg niesegregowanych odpadów komunalnych, co
daje średnią miesięczną ok.4,4 Mg
Z danych gminnych wynika ponadto, iż ogólna ilość posesji objęta zbiórką odpadów
komunalnych wynosiła w końcu lipca 2004r. ok. 1600, co stanowi ok. 70,0% ilości
posesji w gminie Spytkowice (przy średniej w województwie małopolskim 60%), z
czego największy udział w rynku posiada Zakład Usług komunalnych w
Spytkowicach, który podpisał 1524 umowy.
Selektywnie zebrane odpady odbierane są od właścicieli posesji w workach z
nadrukiem w odpowiednim kolorze wg poszczególnych asortymentów, zgodnie z
ustaloną trasą i obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.
Od 1.04.2004r. do końca lipca na terenie gminy zebrano:
-
Szkło bezbarwne
-
2900 kg,
-
Szkło kolorowe
-
2500 kg,
-
Tworzywa sztuczne
-
5830 kg,
-
Papier
-
65 kg,
-
Metale
-
770 kg,
-
Opakowania wielomateriałowe
-
10 kg
Z uwagi na fakt, że w Spytkowicach nie wszyscy mieszkańcy są objęci zbiórką
odpadów - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w
sektorze komunalnym w oparciu o dane wskaźnikowe.
Według obliczeń wskaźnikowych w Spytkowicach w 2003 roku wytworzono 2038 Mg
odpadów komunalnych (tabela 3-5), a według prognozy na 2004 rok – 2101 Mg.
Według obliczeń teoretycznych dokonanych na podstawie danych statystycznych
udostępnionych przez ZUK (ogólna ilość wywiezionych odpadów komunalnych przez
firmę wywozową w Spytkowicach wyniosła 30 Mg w okresie od kwietnia do lipca), co
stanowi ok. 14% ilości teoretycznie wytwarzanej
Urząd Gminy Spytkowice
98
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Odpady z sektora gospodarczego zbierane są selektywnie i wywożone do
odzysku lub unieszkodliwienia do Oświęcimia przez firmy wywozowe.
W I połowie 2004 roku w sektorze gospodarczym wytworzono:
- 04 02 15
-
3 Mg,
- 15 01 05
-
15 Mg,
- 15 01 07
-
2 Mg.
Na terenie gminy Spytkowice znajduje się przy ulicy Krakowskiej nieczynne
składowisko odpadów komunalnych, zbudowane na podstawie decyzji z roku 1978, a
wyłączone z eksploatacji na początku 2004 roku.
Ze względu na wypełnienie pojemności składowiska oraz brak możliwości jego
rozbudowy podjęto decyzję o zakończeniu jego eksploatacji.
Składowisko w chwili obecnej nie posiada zabezpieczeń przed negatywnym
oddziaływaniem na środowisko
Analizując aktualny stan gospodarki odpadami z sektora komunalnego należy
stwierdzić, że podstawowymi zagrożeniami ekologicznym w Spytkowice są:

Niekontrolowany wywóz odpadów i nieczystości w miejsca do tego celu nie
przeznaczone lub spalanie odpadów w paleniskach domowych,

Istniejące dzikie wysypiska odpadów, zlokalizowane w lasach i zagłębieniach
terenowych,

Brak objęciem wywozem wszystkich mieszkańców,

Brak objęciem selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych mieszkańców,

Brak systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym bateriami i
akumulatorami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, zużytymi olejami,
oponami, odpadami weterynaryjnymi),

Niekontrolowany sposób postępowania z odpadami pozostawianymi przez
turystów odwiedzających gminę.
Do pozytywnych rozwiązań należy wprowadzenie od 1.04.2004r. systemu zbiórki i
wywozu odpadów w gminie, uwzględniającego selektywną zbiórkę.
Prognozę ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie
Spytkowic określono na podstawie danych statystycznych i literaturowych na lata
2005, 2010 i 2015 (danych z WPGO dla województwa małopolskiego).
Na ilość odpadów wpływ mają również czynniki demograficzne. W prognozie ilości
odpadów wytwarzanych w gminie uwzględniono również prognozowane zmiany
Urząd Gminy Spytkowice
99
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
liczby ludności do roku 2015.
Prognoza zakłada stały wzrost liczby ludności na
terenach wiejskich o ok. 0,2 % rocznie.
Prognozowane zmiany demograficzne Spytkowic nie będą miały istotnego
znaczenia dla ilości powstających w tym czasie odpadów z działalności gospodarczej
na terenie gminy.
Zważywszy, że część podmiotów gospodarczych nie posiada uregulowanego
sposobu postępowania z odpadami, dlatego przewiduje się, że w najbliższej
przyszłości (lata 2004 – 2007) ilość odpadów
z sektora gospodarczego ulegnie
zwiększeniu.
W dalszej perspektywie czasowej do 2011 przewiduje się relatywne
zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji w sektorze gospodarczym)
wytwarzanych odpadów, w związku z wprowadzaniem technologii mało- i
bezodpadowych. Można liczyć na ograniczanie ilości odpadów w obszarze spalania
paliw energetycznych a zwłaszcza w zakładach posiadających kotłownie małych i
średnich mocy. Zastępowanie węgla gazem lub olejem może spowodować
ograniczenie powstawania odpadów o około 10% w stosunku do aktualnego stanu.
Głównym
celem
gospodarki
odpadami
jest
zintensyfikowanie
działań
związanych z rekultywacją nieczynnego składowiska, a tym samym ograniczenie
jego
negatywnego
wpływu
na
środowisko
oraz
działań
organizacyjnych
i
technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do osiągnięcia stopień
odzysku wytwarzanych odpadów, a tym samym ograniczenie ilości składowanych
odpadów komunalnych, w szczególności odpadów biodegradowalnych.
Główne założenia planu polegają na:
-
rekultywacji składowiska odpadów
-
objęciu systemem zbiórki odpadów 100% mieszkańców
-
rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
surowców wtórnych
odpadów wielkogabarytowych
odpadów poremontowych
odpadów niebezpiecznych.
-
budowie Gminnego Punktu Przeładunku Odpadów Niebezpiecznych
-
likwidacji dzikich miejsc składowania odpadów.
Projekt planu zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich odpadów
powstających na terenie gminy, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami
Urząd Gminy Spytkowice
100
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
już nagromadzonymi i rekultywację terenu zdegradowanego w wyniku składowania.
Odpady powstające będą zagospodarowane w ramach systemu gminnego, którego
elementem będzie rozbudowa infrastruktury służącej odzyskowi i unieszkodliwianiu
odpadów. Realizacja planu będzie oznaczała dla środowiska zasadniczą redukcję
zagrożeń wynikających z wytwarzania odpadów i składowania odpadów. Ogólne
zmniejszenie ilości odpadów nie segregowanych przeznaczonych do składowania
oznaczać
będzie
zmniejszenie
negatywnego
wpływu
odpadów
na
stan
poszczególnych elementów środowiska.
Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o wywóz odpadów
komunalnych poza teren gminy na składowisko w Oświęcimiu,, dlatego nie
przewiduje się budowy składowisk lub innych obiektów gospodarki odpadami na
terenie gminy.
Rozbudowa systemu segregacji i odzysku odpadów, połączona z akcję
edukacyjną
środowiska.
przyczyni
się
Rozwiązanie
do
oszczędniejszego
problemu
odpadów
gospodarowania
zasobami
wielkogabarytowych,
pełne
zagospodarowanie gruzu budowlanego przyczynia się do ochrony środowiska.
Rozbudowa systemu obejmująca m.in. modernizację składowiska, wydzielenie i
odzysk strumienia odpadów biodegradowalnych, a tym samym zmniejszenie ilości
odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania przyczyni się m.in. do
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na atmosferę.
Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi prowadzić
będzie do likwidacji przyczyn powstawania dzikich składowisk. W rezultacie
zmniejszone
zostanie
zagrożenie
zanieczyszczeń
gleb
i
wód,
zarówno
powierzchniowych jak i podziemnych. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami
będzie zatem jednym z warunków skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów
krajobrazowych gminy, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o znaczeniu
użytkowym.
Wdrożenie systemu gospodarki odpadami doprowadzi do wyeliminowania
przyczyn powstawania nielegalnych składowisk, oraz do rozwiązania problemu
zagospodarowania osadów ściekowych, co z kolei pozwoli nie tylko zmniejszyć
negatywne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska, ale także
ograniczyć zagrożenia sanitarne na terenie gminy.
Realizacja planu gospodarki odpadami przyczyni się do radykalnego zmniejszenia
zagrożeń wynikających z dotychczasowego zastosowania azbestu.
Urząd Gminy Spytkowice
101
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
Założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z Polityką Ekologiczną
Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadam Planem Gospodarki Odpadami
dla województwa małopolskiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu
wadowickiego.
Plan zawiera cele do osiągnięcia w perspektywie długoterminowej, priorytetowe
kierunki działań związanych z gospodarką odpadami w perspektywie roku 2015 oraz
szczegółowy wykaz zadań do roku 2007. Zadania ujęto - w strukturze celów i
priorytetów - w harmonogramie rzeczowo-finansowym (w rozbiciu na lata), w którym
podano zasady odpowiedzialności i współpracy, a także wskazano zewnętrzne
źródła finansowania. W planie zawarto także propozycje systemu oceny skuteczności
wdrażania.
Wybór celów, priorytetów i zadań jest dorobkiem analizy dokumentów strategicznych
szczebla wojewódzkiego i miejskiego, programów inwestycyjnych realizowanych na
terenie gminy, opracowań naukowych, uwarunkowań finansowych oraz konsultacji,
którymi objęto zainteresowane podmioty samorządowe, gospodarcze i środowiska
opiniotwórcze Spytkowic.
Dla zadań krótkoterminowych – w perspektywie 4-letniej opracowano harmonogram
rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe do roku 2007, zewnętrzne
źródła finansowania oraz partnerów uczestniczących w realizacji. Wszystkie zadania
podzielono na zadania własne gminy W (realizatorem jest Gmina – Gmina ponosi
koszty realizacji zadań w całości) zadania we współpracy Ws (Gmina uczestniczy
finansowo w realizacji zadań wspólnie z partnerami) oraz zadania koordynowane K
(Gmina nie uczestniczy finansowo w realizacji zadań). Część zadań wynika z
konieczności włączenia się w regionalne systemy gospodarki odpadami (np.
działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu,
odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania
odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych, działania edukacyjne itd.) oraz z
obowiązków ustawowych w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku
składowania odpadów.
Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach
ilości odpadów odzyskanych i unieszkodliwionych oraz miernikach zawartych w
dokumentach krajowych i wojewódzkich. Cele krótkoterminowe w gospodarce
odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.
Urząd Gminy Spytkowice
102
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
1 3.
LITERATURA
Ważniejsze publikacje
1. Wojewódzki plan gospodarki odpadami na lata 2003 – 2010. Zarząd
Województwa Małopolskiego. 2003r.
2. Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu wadowickiego, Zarząd Powiatu
Wadowiskiego, 2004
3. Analiza sytuacji gospodarczej powiatu wadowickiego. Starostwo Powiatowe w
Wadowicach, Wadowice 2000 r.
4. Geografia fizyczna Polski. J. Kondracki. PWN, Warszawa 1981 r.
5. Geografia Polski, mezoregiony fizyczno-geograficzne. Kondracki J. PWN,
Warszawa 1994.
6. Geomorfologia Polski. Klimek, Starkel. PWN, Warszawa 1972. T.I.
7. II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2000r,
8. Informacja o stanie środowiska w 2000 r. – Powiat Wadowicki. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków 2001 r.
9. Objaśnienia do szczegółowej Mapy Geologicznej Polski. Krysowska W. Wyd.
Geol. Warszawa 1967r.
10. Objaśnienie arkusza Wadowice. B. Książkiewicz. P.I.G Warszawa 1951 r..
11. Obszary chronione w Polsce. Red. Radziejowski J. – Instytut Ochrony
Środowiska Warszawa . 1996 r.
12. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2002r.,
13. Polska Statystyka Publiczna – bazy danych regionalnych,
14. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa
małopolskiego na lata 2001 – 2015 – nasza zielona małopolska. Kraków, 2000r.,
15. Raport o stanie gospodarki lokalnej w powiecie wadowickim. FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Wadowice – Kraków, wrzesień
2003 r.
16. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 1999 r.. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków 2000 r.
17. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2002 r.. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków 2003 r.,
18. Województwo Małopolskie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Kraków 2001 r,
Urząd Gminy Spytkowice
103
Plan gospodarki odpadami dla Spytkowic
19. Zintegrowany system zarządzania środowiskowego powiatem i gminami ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami komunalnymi - Syntetyczny
opis projektu pilotowego WFOŚiGW, autor: dr inż. Włodzimierz A. Sokół,
Katowice 2001 r.
Ważniejsze materiały o zasięgu lokalnym:
1. Budżet gminy Spytkowice na rok 2004,
2. Informacje i sprawozdania budżetowe gminy Spytkowice za lata 2001-2003,
3. Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Spytkowice 2004 - 2008,
4. Strategia Rozwoju Gminy Spytkowice,
5. Informacje uzyskane w wyniku ankietyzacji, bieżące konsultacje ze specjalistami,
analiza dorobku warsztatów roboczych w Urzędzie Gminy Spytkowice(2004,
niepublikowane).
Urząd Gminy Spytkowice
104
Download