Załącznik nr 4 – Metodyka wdrożenia

advertisement
Część II SIWZ
Załącznik nr 4 – Metodyka wdrożenia
1. Prace Projektowe będą realizowane z podziałem na Etapy składające się z Faz.
W każdej Fazie powstaną odpowiednio Produkty oraz dokumenty projektowe.
Zaproponowana metodyka ma charakter ramowy. Dopuszczalna jest niewielka
modyfikacja metodyki - za zgodą Stron Umowy - służąca wspieraniu procesu
realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie dotyczącym zmiany kolejności lub łączenia
Faz lub zadań wymienionych w Załączniku nr 3, ustęp 9, z zastrzeżeniem, iż
niedopuszczalne są zmiany zakresów poszczególnych Etapów. Etapy II i III mogą być
realizowane równolegle.
2.
Produkty oraz dokumenty powstające w poszczególnych Fazach.
ETAP I:
a)
Faza 1 - Organizacja Projektu.
Zestawienie Produktów powstających w Fazie 1:
Produkt
Definicja
Kryteria odbioru
Karta projektu
Karta projektu jest dokumentem
Wszystkie punkty zatwierdzone
zawierającym informacje opisujące
przez Strony.
następujące zagadnienia:
Zgodność z ustaleniami zawartymi
1. Szczegółowe cele i miary realizacji w Umowie.
Projektu,
2. Zakres funkcjonalny i organizacyjny
Projektu,
3. Krytyczne czynniki sukcesu,
4. Standardy, procedury i strukturę
organizacyjną łącznie
z uszczegółowieniem ról pełnionych
przez poszczególne osoby
i przypisaniem odpowiedzialności dla
zarządzania Projektem,
5. Identyfikacja wymagań technicznych,
6. Przygotowanie środowiska pracy
zespołu projektowego,
7. Zasady analizy i sposób zarządzania
ryzykiem w Projekcie,
8. Określenie szczegółowej zawartości
dokumentu Koncepcji technicznej
projektu.
Harmonogram
realizacyjny
Kolejne zadania z podziałem na Etapy
i Fazy wraz z czasami i terminami
realizacji.
Zaakceptowany przez
Zamawiającego Harmonogram
realizacyjny.
1
Część II SIWZ
Wykaz dokumentów powstających w Fazie 1:
Rezultat
Karta projektu
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Kierownik projektu/ Konsultant wiodący Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania Kierownik projektu/ Konsultant wiodący Kierownictwo projektu
i odbioru Fazy 1
Harmonogram
realizacyjny
b)
Kierownik projektu/ Konsultant wiodący Kierownictwo projektu
Faza 2 - Opracowanie Koncepcji technicznej projektu.
Wykaz produktów powstających w Fazie 2:
Produkt
Koncepcja techniczna
projektu zawierająca Plan
migracji Systemu SAP ERP
do nowej Infrastruktury
sprzętowej, Plan testów po
migracji
Definicja
Kryterium odbioru
Dokument tworzony w Etapie I, Kompletność i jakość dokumentu.
zawierający
opis
zadań
i
czynności
wymaganych
do
wykonania w celu zainstalowania
i uruchomienia Infrastruktury
technicznej .
Pierwsza część szkoleń
dotyczących
administrowania
Oprogramowaniem
wirtualizacyjnym
Warsztaty dla zespołu
administratorów Systemów
Zamawiającego.
Podniesienie kompetencji zespołu
administratorów Systemów
Zamawiającego.
Warsztaty przygotowujące
do migracji i Upgrade
Warsztaty dla zespołu
Podniesienie kompetencji zespołu
projektowego oraz kluczowych
projektowego oraz kluczowych
użytkowników systemu SAP ERP. użytkowników systemu w zakresie
dotyczącym migracji i Upgrade
SAP ERP.
Wykaz produktów powstających w Fazie 2:
Produkt
Koncepcja techniczna
projektu zawierająca Plan
migracji Systemu SAP ERP
do nowej Infrastruktury
sprzętowej, Plan testów po
migracji
Definicja
Kryterium odbioru
Dokument tworzony w Etapie I, Kompletność i jakość dokumentu.
zawierający
opis
zadań
i
czynności
wymaganych
do
wykonania w celu zainstalowania
i uruchomienia Infrastruktury
technicznej .
2
Część II SIWZ
Pierwsza część szkoleń
dotyczących
administrowania
Oprogramowaniem
wirtualizacyjnym
Warsztaty dla zespołu
administratorów Systemów
Zamawiającego.
Podniesienie kompetencji zespołu
administratorów Systemów
Zamawiającego.
Warsztaty przygotowujące
do migracji i Upgrade
Warsztaty dla zespołu
Podniesienie kompetencji zespołu
projektowego oraz kluczowych
projektowego oraz kluczowych
użytkowników systemu SAP ERP. użytkowników systemu w zakresie
dotyczącym migracji i Upgrade
SAP ERP.
Wykaz dokumentów powstających w Fazie 2:
Rezultat
Zatwierdza
Odpowiedzialny
Koncepcja techniczna
projektu
Kierownik projektu/ Konsultant
wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania
i odbioru Fazy 2
Kierownik projektu/ Konsultant
wiodący
Kierownictwo projektu
c)
Faza 3 – Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej.
Wykaz produktów powstających w Fazie 3:
Produkt
Przygotowana do migracji
nowa Infrastruktura
techniczna
Definicja
Infrastruktura techniczna zgodna
z wymaganiami określonymi
w Załączniku nr 3.
Kryterium odbioru
W pełni funkcjonalna Infrastruktura
techniczna potwierdzona testami
technicznymi. Zgodność
parametrów dostarczonych
Urządzeń i Oprogramowania do
wymagań określonych
w Załączniku nr 3.
Wykaz dokumentów powstających w Fazie 3:
Rezultat
Zatwierdza
Odpowiedzialny
Protokoły ilościowy i
jakościowy odbioru
Infrastruktury technicznej
Kierownik projektu/ Konsultant
wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania
i odbioru Fazy 3
Kierownik projektu /Konsultant
wiodący
Kierownictwo projektu
3
Część II SIWZ
d) Faza 4 - Migracja sprzętowa Systemów: rozwojowego i testowego SAP ERP 4.6 c na nową
platformę sprzętową.
Wykaz produktów powstających w Fazie 4:
Produkt
W pełni funkcjonalne
Systemy SAP ERP:
rozwojowy i testowy w
środowisku
zwirtualizowanym
Definicja
Kryteria odbioru
Zaakceptowany przez Zamawiającego Pozytywne wyniki
System SAP ERP w wersji 4.6c wszystkich testów
rozwojowy i testowy - na podstawie wykazujące prawidłowe
przeprowadzonych testów.
zaimplementowanie
w Systemie procesów
biznesowych i założeń
opisanych w Koncepcji
technicznej projektu.
Wyniki testów zostaną
załączone do Protokołu
odbioru Fazy 3.
Dokumenty powstające w Fazie 4:
Rezultat
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Dokumentacja techniczna
migracji Systemu
rozwojowego zawierająca
opis realizacji założeń
zawartych w Koncepcji
technicznej projektu
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Zaakceptowane scenariusze
testowe
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokół ilościowy i
jakościowy odbioru
Infrastruktury
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania
i odbioru Fazy 4
Kierownik projektu
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
e) Faza 5 - Migracja Systemu produktywnego SAP ERP 4.6 c na nową infrastrukturę
techniczną.
Produkty powstające w Fazie 5:
Produkt
Definicja
Kryteria odbioru
4
Część II SIWZ
Produkt
Definicja
Kryteria odbioru
W pełni funkcjonalny
System produktywny SAP
ERP w środowisku
zwirtualizowanym
Zaakceptowany przez
Zamawiającego System
produktywny SAP ERP
w wersji 4.6 c - na podstawie
przeprowadzonych testów.
Pozytywne wyniki testów
technicznych i funkcjonalnych
wykazujące prawidłową
instalację niezbędnych pakietów
oprogramowania zgodnymi
z założeniami opisanymi
w Koncepcji technicznej
projektu.
Wyniki testów zostaną
załączone do Protokołu odbioru
Fazy 4.
Dokumenty powstające w Fazie 5:
Rezultat
Odpowiedzialny
Dokumentacja techniczna Kierownik projektu
migracji Systemu
/Konsultant wiodący
produktywnego zawierająca
opis realizacji założeń
zawartych w Koncepcji
technicznej projektu
Protokoły przekazania i
Kierownik projektu
odbioru Fazy 5
/Konsultant wiodący
Zatwierdza
Kierownictwo projektu
Kierownictwo projektu
f) Faza 6 - Wsparcie po starcie produktywnym po migracji sprzętowej dla Systemu SAP ERP
w wersji 4.6 c.
Zestawienie Produktów powstających w Fazie 6:
Produkt
Start produktywny
Systemu SAP ERP
w środowisku
zwirtualizowanym
Definicja
System w wersji 4.6 c
zmigrowany do nowej
Infrastruktury sprzętowej
zostanie przekazany
użytkownikom końcowym
do wykorzystania
produktywnego.
Kryteria odbioru
Pozytywne wyniki testów
technicznych i funkcjonalnych
wykazujące prawidłowe
zaimplementowanie
w Systemie procesów
biznesowych i założeń
opisanych w Koncepcji
technicznej. Wyniki testów
zostaną dołączone do Protokołu
odbioru Etapu I.
5
Część II SIWZ
Dokumenty powstające w Fazie 6:
Rezultat
Odpowiedzialny
Dokumentacja techniczna Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Zatwierdza
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i
odbioru Fazy 6
Kierownik projektu
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły: przekazania i
odbioru dla Etapu I
projektu
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
ETAP II:
g) Faza 7 - Upgrade Systemów: rozwojowego i testowego SAP ERP do wersji 6.04 oraz
konwersja do Unicode.
Zestawienie Produktów powstających w Fazie 7:
Produkt
Definicja
W pełni funkcjonalne Systemy:
rozwojowy i testowy w wersji
6.04 wraz zaimplementowanym
Unicode
Zaakceptowane przez
Zamawiającego Systemy:
rozwojowy i testowy, po
wykonaniu aktualizacji do
wersji 6.04 oraz dokonaniu
konwersji Unicode - na
podstawie
przeprowadzonych testów.
Kryteria odbioru
Pozytywne wyniki
wszystkich testów
wykazujące prawidłowe
zaimplementowanie
w Systemie procesów
biznesowych i założeń
opisanych w Koncepcji
technicznej projektu.
Wyniki testów zostaną
załączone do Protokołu
odbioru Fazy 6.
Dokumenty powstające w Fazie 7:
Rezultat
Dokumentacja techniczna
„Upgrade techniczny do
wersji 6.04 Systemu
rozwojowego i testowego
SAP ERP”
Odpowiedzialny
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Zatwierdza
Kierownictwo projektu
6
Część II SIWZ
Rezultat
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Zaakceptowane scenariusze
testowe
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i
odbioru Fazy 7
Kierownik projektu
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
h) Faza 8 - Upgrade Systemu SAP ERP do wersji 6.04 oraz konwersja do Unicode - start
produktywny.
Zestawienie Produktów powstających w Fazie 8:
Produkt
Dokument - Plan Upgrade
Systemu produktywnego SAP
ERP do wersji 6.04 oraz
konwersji do Unicode
Definicja
Szczegółowa lista zadań do Kompletność i jakość
wykonania bazująca na
dokumentu.
Harmonogramie
realizacyjnym przedstawiająca
działania z dokładnością do
dnia i czynności
wykonywanych w Dniu
roboczym.
W pełni funkcjonalny System
Zaakceptowany przez
produktywny w wersji 6.04 wraz Zamawiającego System
zaimplementowanym Unicode produktywny SAP ERP po
wykonaniu uaktualnienia do
wersji 6.04 oraz konwersji na
Unicode - na podstawie
przeprowadzonych testów.
Plan Upgrade Systemu
rozwojowego i testowego SAP
ERP do wersji 6.04 oraz
konwersji do Unicode
Kryteria odbioru
Pozytywne wyniki
wszystkich testów
przeprowadzonych
wykazujące prawidłowe
zaimplementowanie
w Systemie procesów
biznesowych i założeń
opisanych w Koncepcji
technicznej projektu. Wyniki
testów zostaną załączone do
Protokołu odbioru Etapu II
Projektu.
Szczegółowa lista zadań do Kompletność i jakość
wykonania bazująca na
dokumentu.
Harmonogramie
realizacyjnym przedstawiająca
działania z dokładnością do
dnia i czynności
wykonywanych w Dniu
roboczym.
Dokumenty powstające w Fazie 8:
7
Część II SIWZ
Rezultat
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Dokument - Plan Upgrade
Systemu produktywnego SAP
ERP do wersji 6.04 oraz
konwersji na Unicode
Kierownik projektu
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Dokumentacja techniczna
„Upgrade techniczny do wersji
6.04 Systemu produktywnego
SAP ERP”
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i odbioru Kierownik projektu
Fazy 8
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i odbioru Kierownik projektu/
Etapu II Projektu
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
ETAP III:
i) Faza 9 - Instalacja i uruchomienie Systemów: Hurtownia Danych SAP oraz SAP Portal.
Zestawienie Produktów powstających w Fazie 9:
Produkt
W pełni funkcjonalne Systemy:
rozwojowe, testowe
i produktywne Hurtowni Danych
SAP i SAP Portalu
Definicja
Zaakceptowane przez
Zamawiającego docelowe
rozwiązanie techniczne
na podstawie
przeprowadzonych testów
technicznych.
Kryteria odbioru
Pozytywne wyniki testów
technicznych wykazujące
prawidłowo działające
połączenia między SAP ERP
a Hurtownią Danych SAP
i SAP Portal. Wyniki testów
zostaną załączone do
Protokołu odbioru Etapu III
Projektu.
Dokumenty powstające w Fazie 9.
Rezultat
Dokumentacja techniczna
instalacji i konfiguracji
Systemów: Hurtownia Danych
SAP oraz SAP Portal
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i odbioru Kierownik projektu
Fazy 9
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
8
Część II SIWZ
Rezultat
Odpowiedzialny
Protokoły przekazania i odbioru Kierownik projektu/
Etapu III Projektu
Konsultant wiodący
Zatwierdza
Kierownictwo projektu
ETAP IV:
j) Faza 10 - Wsparcie dla System SAP ERP po Upgrade.
Zestawienie Produktów w Fazie 10:
Produkt
Definicja
Druga część szkoleń dotyczących Warsztaty dla zespołu
administrowania Oprogramowaniem administratorów Systemów
wirtualizacyjnym
Zamawiającego.
Kryteria odbioru
Podniesienie kompetencji
zespołu administratorów
Systemów Zamawiającego.
Przeprowadzenie warsztatów
z zakresu nowych funkcjonalności
dostępnych w Systemie SAP po
Upgrade - dla każdego modułu
SAP ERP odrębnie
Warsztaty dla zespołu
projektowego oraz
kluczowych użytkowników
systemu SAP ERP.
Podniesienie kompetencji
zespołu projektowego
oraz kluczowych
użytkowników systemu
w zakresie dotyczącym
nowych funkcjonalności
dostępnych po Upgrade
SAP ERP.
Wsparcie po starcie
produktywnym
Usuwanie błędów, pomoc
w obsłudze Systemu dla
użytkowników końcowych,
Wsparcie dla
administratorów systemu
Zgodność rozwiązania
z zakresem umowy.
Dokumenty powstające w Fazie 10:
Rezultat
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Utworzenie nowej lub aktualizacja Kierownik projektu/
istniejącej dokumentacji
Konsultant wiodący
technicznej uwzględniającej
wprowadzone zmiany
w Systemach wykonane w ramach
wsparcia po starcie produktywnym
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i odbioru
Fazy 10
Kierownik projektu
/Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i odbioru
Etapu IV Projektu
Kierownik projektu/
Konsultant wiodący
Kierownictwo projektu
9
Część II SIWZ
k) Faza 11 - Dostawa, w ramach prawa opcji, elementów Infrastruktury technicznej.
ETAP V:
Zestawienie Produktów w Fazie 11:
Produkt
Definicja
Kryteria odbioru
Urządzenia oraz
Infrastruktura techniczna
Dodatkowa
Oprogramowanie
niezbędne
do
zgodna ze specyfikacją
Infrastruktura techniczna
optymalnego funkcjonowania
zawartą w Załączniku nr 3.
w ramach prawa opcji
systemów SAP ERP, Hurtowania
Danych SAP, Portal SAP.
Dokumenty powstające w Fazie 11:
Rezultat
Protokoły przekazania i
odbioru Fazy 11
Odpowiedzialny
Zatwierdza
Kierownik projektu /Konsultant
wiodący
Kierownictwo projektu
Protokoły przekazania i Kierownik projektu/ Konsultant
odbioru Etapu V Projektu wiodący
Kierownictwo projektu
10
Download