56. Strefowe i piętrowe zróżnicowanie biosfery

advertisement
Spis treści
3
Spis treści
I. Źródła informacji geograficznej
1. Geografia jako nauka interdyscyplinarna ............ 6
2. Mapa jako źródło informacji
geograficznej ................................................ 10
3. Obliczenia długości i pola powierzchni
na mapach ................................................... 15
4. Klasyfikacja i sposoby wykorzystania map ......... 17
5. Kartograficzne metody prezentacji zjawisk ........ 20
6. Mapy tematyczne .......................................... 24
7. Mapy cyfrowe i systemy informacji
geograficznej (GIS) ........................................ 27
8. Badanie wybranych elementów środowiska
geograficznego ............................................. 30
Sprawdzian po dziale I ...................................... 32
II. Ziemia we Wszechświecie
9. Budowa Wszechświata ................................... 34
10. Budowa Układu Słonecznego .......................... 37
11. Ziemia i Księżyc ............................................. 40
12. Kształt i rozmiary Ziemi .................................. 43
13. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje ......... 45
14. Wyznaczanie długości geograficznej ................ 47
15. Ruch obiegowy Ziemi i jego konsekwencje ......... 48
16. Wyznaczanie szerokości geograficznej .............. 52
Sprawdzian po dziale II ....................................... 54
III. Atmosfera
17. Budowa atmosfery ........................................ 56
18. Ogólna cyrkulacja atmosferyczna .................... 60
19. Masy powietrza i fronty atmosferyczne ............ 62
20. Pogoda i jej prognozowanie ............................ 68
21. Wiatry stałe, okresowe i lokalne ...................... 73
22. Groźne zjawiska atmosferyczne ....................... 77
23. Zróżnicowanie przestrzenne klimatu.
Czynniki strefowe i astrefowe ......................... 79
24. Globalne zmiany klimatu ................................ 86
Sprawdzian po dziale III ...................................... 90
IV. Hydrosfera
25. Cykl hydrologiczny i jego uwarunkowania
klimatyczne ................................................. 92
26. Rozmieszczenie elementów hydrosfery
i ich zasoby .................................................. 94
27. Oceany – ruchy ich wód i wpływ
na środowisko .............................................. 96
28. Człowiek a oceany ........................................100
29. Rzeki – ustroje rzeczne i sieć
rzeczna kontynentów ....................................102
30. Jeziora – ich zróżnicowanie
genetyczne i rozmieszczenie ..........................106
31. Krajobrazowe i gospodarcze funkcje
rzek i jezior ..................................................110
32. Wody podziemne i źródła ..............................112
33. Lodowce – powstawanie, rodzaje,
zmiany zasięgu ............................................116
34. Obszary współcześnie zlodzone
i zmiany ich zasięgu .....................................119
35. Gospodarowanie wodą na Ziemi .....................122
Sprawdzian po dziale IV .....................................124
V. Litosfera
36. Budowa wnętrza Ziemi.
Tektonika płyt litosfery ..................................126
37. Mineralogiczna budowa
skorupy ziemskiej .........................................129
38. Rodzaje skał i ich gospodarcze
zastosowanie ...............................................131
39. Zmiany środowiska związane z eksploatacją
złóż surowców mineralnych ...........................134
40. Zapis dziejów Ziemi w warstwach
skalnych .....................................................135
41. Dzieje Ziemi – najważniejsze wydarzenia
geologiczne i przyrodnicze ............................137
42. Zmiany środowiska związane
z działalnością człowieka
w holocenie .................................................141
43. Ruchy skorupy ziemskiej ................................142
44. Plutonizm i wulkanizm ..................................144
45. Ruchy górotwórcze .......................................147
46. Wietrzenie skał. Zjawiska krasowe ..................150
47. Grawitacyjne ruchy masowe ..........................154
48. Rzeźbotwórcza działalność wód
płynących ...................................................156
49. Rzeźbotwórcza działalność wód morskich
i jeziornych .................................................160
50. Rzeźbotwórcza działalność lodowców .............165
51. Rzeźbotwórcza działalność wiatru ...................169
52. Wielkie formy ukształtowania powierzchni
lądów i dna oceanicznego .............................172
Sprawdzian po dziale V ......................................174
VI. Pedosfera i biosfera
53. Powstawanie gleby i procesy
glebotwórcze ...............................................176
54. Obserwacja profilu glebowego i identyfikacja
wybranych właściwości gleb ..........................178
55. Gleby strefowe i niestrefowe
– ich wykorzystanie i przydatność rolnicza .......180
56. Strefowe i piętrowe zróżnicowanie
biosfery ......................................................184
57. Naturalne zaburzenia równowagi
ekologicznej ................................................187
58. Antropogeniczne zaburzenia równowagi
ekologicznej ................................................189
59. Ochrona środowiska na świecie ......................192
60. Zasady zrównoważonego rozwoju
i ich realizacja w skali globalnej,
regionalnej i lokalnej ....................................194
Sprawdzian po dziale VI .....................................196
4
SPIS TREŚCI
VII. Klasyfikacja państw świata
61. Podział polityczny świata ...............................198
62. Zróżnicowanie gospodarcze świata .................202
63. Społeczny podział świata ...............................205
64. Analiza podstawowych wskaźników
poziomu rozwoju wybranych
państw świata .............................................209
Sprawdzian po dziale VII ....................................212
VIII. Ludność
65. Rozmieszczenie ludności na świecie ................214
66. Podstawowe pojęcia demograficzne
i przyczyny zmian liczby ludności ...................218
67. Fazy przejścia demograficznego
i epidemiologicznego ...................................220
68. Struktura płci i wieku ludności ...................... 223
69. Migracje .....................................................225
70. Struktura zatrudnienia ..................................228
71. Zróżnicowanie rasowe i językowe ...................230
72. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ................233
73. Urbanizacja .................................................237
74. Funkcje miast i zespoły miejskie ......................239
75. Problemy wielkich miast ...............................243
76. Struktura funkcjonalna obszarów
wiejskich .....................................................245
Sprawdzian po dziale VIII ...................................246
IX. Działalność gospodarcza na świecie
77. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa .................248
78. Uprawy roślinne na świecie ...........................251
79. Chów zwierząt gospodarskich ........................259
80. Zróżnicowanie rolnictwa światowego ..............264
81. Problemy żywnościowe świata .......................267
82. Gospodarowanie zasobami leśnymi ................270
83. Wykorzystanie mórz i oceanów ......................273
84. Czynniki wpływające na zróżnicowanie
przemysłu ...................................................277
85. Struktura przemysłu światowego ....................281
86. Rozwój nowoczesnych gałęzi
przemysłu ...................................................286
87. Energetyka na świecie i główne
źródła energii ..............................................289
88. Kierunki rozwoju i struktura usług ..................296
89. Badanie zróżnicowania usług w miejscu
zamieszkania ...............................................298
90. Rozwój komunikacji ......................................300
91. Potoki towarowe na świecie ...........................307
92. Społeczno-ekonomiczne znaczenie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ..............309
93. Turystyka na świecie .....................................312
Sprawdzian po dziale IX .....................................318
X. Procesy i problemy globalne
94. Problemy i skutki globalizacji
na świecie ...................................................320
95. Procesy integracji i izolacji politycznej
i gospodarczej .............................................324
96. Samorządność .............................................328
97. Współczesne zjawiska ekstremalne w życiu
człowieka ....................................................327
98. Konflikty na świecie ......................................333
99. Projekty pomocy dla wybranych
regionów i państw .......................................338
Sprawdzian po dziale X ......................................342
XI. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze
100. Budowa geologiczna .....................................343
101. Zlodowacenia plejstoceńskie ..........................346
102. Ukształtowanie powierzchni terenu .................349
103. Główne cechy klimatu ...................................352
104. Gospodarcze konsekwencje
zróżnicowania długości okresu
wegetacyjnego ............................................355
105. Sieć rzeczna i cechy ustrojów
rzecznych ....................................................356
106. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie
śródlądowych zbiorników wodnych ................359
107. Bilans wodny. Deficyt wód
i jego skutki gospodarcze ..............................362
108. Naturalne zbiorowiska roślinne ......................364
109. Lasy i ich znaczenie gospodarcze ....................368
110. Rozmieszczenie i właściwości gleb ..................370
111. Możliwości gospodarczego
wykorzystania gleb .......................................374
112. Zasoby i walory krajobrazu nizin
nadmorskich i pojezierzy ...............................377
113. Zasoby i walory krajobrazu
nizin środkowopolskich .................................381
114. Zasoby i walory krajobrazu wyżyn
i kotlin podkarpackich....................................383
115. Zasoby i walory krajobrazu gór .......................386
116. Zagrożenia środowiska ..................................390
117. Ochrona przyrody i krajobrazu ........................393
118. Opracowanie dokumentacji
dotyczącej zgłoszenia utworzenia
użytku ekologicznego ...................................398
Sprawdzian po dziale XI .......................................399
XII. Geografia Polski – ludność
119. Rozmieszczenie i liczba ludności .....................400
120. Ludność Polski na tle wybranych
państw świata .............................................403
121. Migracje ludności .........................................404
122. Badanie wyjazdów zagranicznych ....................408
123. Struktura wieku i płci ludności .......................409
124. Zatrudnienie ludności ...................................411
125. Procesy urbanizacyjne ...................................414
126. Osadnictwo miejskie .....................................416
127. Osadnictwo wiejskie .....................................420
Sprawdzian po dziale XII ....................................423
XIII. Geografia Polski – działalność gospodarcza
128. Uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce
na tle państw Unii Europejskiej ......................424
129. Zmiany strukturalne rolnictwa.
Kierunki produkcji ........................................427
Spis treści
130. Podstawowe zasoby naturalne
i ich eksploatacja .........................................430
131. Zmiany w gospodarce Polski
po 1990 roku ...............................................434
132. Restrukturyzacja przemysłu ...........................436
133. Zmiany rozmieszczenia przemysłu ...................438
134. Nowoczesne gałęzie przemysłu i znaczenie
inwestycji zagranicznych ...............................441
135. Przemysł elektroenergetyczny w Polsce ...........443
136. Rozwój sektora usług w Polsce
na tle innych państw Unii Europejskiej ............447
137. Przekształcenia własnościowe w gospodarce
a struktura produkcji ....................................449
Oznaczenie stopnia trudności zadań:
• – łatwe
138. Struktura geograficzna i towarowa
wymiany handlowej .....................................450
139. Rozwój turystyki ...........................................452
140. Projekt rozwoju regionu, miasta
i gminy .......................................................456
Sprawdzian po dziale XIII .....................................457
Zadania z rozwiązaniem krok po kroku .................458
Arkusz maturalny – przykładowy zestaw zadań .....462
Odpowiedzi do zadań .........................................473
Indeks ..............................................................476
Źródła ilustracji .................................................478
•• – średnio trudne
Więcej na WWW.ZDASZ.TO
Arkusze maturalne z kluczem odpowiedzi
Zadania do wszystkich tematów i działów
Zadania z gwiazdką
Test na wejście
Wiedza
5
a także:
Podpowiedzi do zadań
Rozwiązania wszystkich zadań
Aktualne postępy w nauce
Słownik pojęć
••• – trudne
176
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
VI. Pedosfera i biosfera
53. Powstawanie gleby i procesy glebotwórcze
„
Czynniki glebotwórcze
Gleba – powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, o grubości do 2 m, składająca się z luźnych cząstek
mineralnych i organicznych, powietrza i wody. Powstaje pod wpływem działania czynników glebotwórczych.
Czynniki glebotwórcze to wszystkie elementy środowiska geograficznego, które mają wpływ na przebieg procesów glebotwórczych i właściwości gleby. Dodatkowo do czynników glebotwórczych zalicza się czas.
Klimat oddziałuje bezpośrednio, bo zależy od niego ilość, częstotliwość i rodzaj opadów atmosferycznych,
oraz pośrednio poprzez wpływ na rozwój świata roślinnego i zwierzęcego, a także na typ gospodarki prowadzonej przez człowieka w danym regionie. Wpływa on także na rodzaj i intensywność wietrzenia skał
oraz tempo rozkładu szczątków organicznych. W zależności od stosunku parowania do opadów różny jest
sposób przemieszczania się składników w glebie (przy silnym parowaniu składniki te są przemieszczane
do góry, przy przewadze opadów nad parowaniem – są wypłukiwane w głąb).
Ukształtowanie powierzchni decyduje o grubości warstwy zwietrzeliny, od czego zależy głębokość, do której
mogą zachodzić procesy glebotwórcze. Grubość ta jest mniejsza na stokach stromych (na bardzo stromych
stokach gleba nie występuje), a większa w zagłębieniach i u podnóży stoków. Od ekspozycji stoków zależą
np. nasłonecznienie i intensywność opadów.
Skała macierzysta wpływa na skład mineralny gleby i jej właściwości, m.in. odczyn i przepuszczalność, której
stopień jest związany z rozdrobnieniem okruchów skalnych i ich spojeniem.
Warunki wodne mają wpływ na przemieszczanie się składników gleby oraz na charakter procesów glebowych,
kształtują profil gleby.
Organizmy roślinne i zwierzęce spulchniają glebę, a rozkład ich szczątków w procesach humifikacji (rozkład
szczątków organicznych przez organizmy glebowe, tworzenie się próchnicy) i mineralizacji (rozkład próchnicy na związki nieorganiczne przyswajane przez rośliny) wzbogaca glebę w minerały i próchnicę, która
decyduje o jej żyzności.
Działalność człowieka wpływa na zwiększenie urodzajności lub zubożenie gleby, gdy jest ona wykorzystywana
w rolnictwie (melioracja, nawożenie). W innych przypadkach działalność człowieka prowadzi zazwyczaj do
zanieczyszczenia gleby, zmiany jej właściwości i struktury, a na wielu obszarach – do jej degradacji.
Czas jest niezbędny do powstania gleby. Niektóre procesy zachodzące w glebie trwają zaledwie chwilę (re akcje chemiczne), kilka godzin lub dni (zmiany temperatury, wilgotności), ale inne trwają nawet tysiące lat
(powstawanie drobnej zwietrzeliny, wykształcenie profilu gleby).
„
Powstawanie gleby
Proces glebotwórczy
†
Proces glebotwórczy doprowadza do powstania gleby i jej pionowego zróżnicowania.
Rozpoczyna się od wietrzenia skały macierzystej.
Powstającą zwietrzelinę zasiedlają mchy i porosty, a następnie trawy. Korzenie roślin i zatrzymywana przez
nie wilgoć intensyfikują wietrzenie, a z obumarłych szczątków zaczyna tworzyć się próchnica.
Pojawiają się krzewy i drzewa, które chronią glebę przed erozją, zwiększają zawartość wody i ilość próchnicy.
Wody opadowe przemieszczają składniki gleby w obrębie jej profilu. Jednocześnie trwa przemiana skały
macierzystej i powstają nowe związki chemiczne.
Procesy glebotwórcze (np. proces bielicowania, brunatnienia) prowadzą do powstania różnych typów gleb,
różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz mających określony profil glebowy.
177
53. Powstawanie gleby i procesy glebotwórcze
brak roślinności
lita skała
mchy, porosty
zwietrzelina
wietrze
nie
trawy, krzewy
gleba inicjalna
las
gleba dojrzała
0 (cm)
proce
glebotw s
órczy
proce
glebotw s
órczy
50
Najważniejsze
†
procesy glebotwórcze
Bielicowanie polega na wymywaniu rozpusz 150
czonych przez wody opadowe związków mineralnych, głównie glinokrzemianów oraz związków żelaza, z wyższych poziomów glebowych do niższych. Powstaje jasny poziom wymywania i ciemny poziom wzbogacenia.
Brunatnienie to rozkład glinokrzemianów i wydzielanie zawartego w nich żelaza, którego związki nadają
glebie brunatną barwę.
Płowienie to przemywanie z górnej części profilu glebowego cząstek ilastych, bez ich rozkładu chemicznego,
i osadzanie ich w wyraźnym poziomie wzbogacenia.
Oglejenie to redukcja przede wszystkim związków żelaza i manganu, która prowadzi do utworzenia niebie skawego poziomu w dolnej części profilu. Proces ten zachodzi w warunkach dużego uwilgotnienia.
Ługowanie polega na wymywaniu soli mineralnych i cząstek organicznych.
Lateryzacja to rozkład glinokrzemianów na tlenki żelaza i glinu. Zachodzi w klimacie wilgotnym i gorącym,
nadaje glebie czerwoną barwę.
„
Profil glebowy
O
Profil glebowy to charakterystyczny dla danego typu gleby układ
poziomów glebowych. Poziomy te są oznaczane symbolami
literowymi. Górne poziomy to:
poziom organiczny (O), występujący na powierzchni gruntu,
zawierający w większości nierozłożoną materię organiczną;
różnej grubości poziom próchniczny (A), o czarnej barwie,
zawierający do kilkudziesięciu procent rozłożonej materii organicznej (próchnicy).
Niższe poziomy (z wyjątkiem skały macierzystej) występują
w zależności od typu gleby:
poziom wymywania (E), z którego są wymywane związki che miczne;
poziom wzbogacenia (B), nazywany też poziomem wmywania,
w którym osadzają się związki chemiczne przemieszczone
z wyższych poziomów;
poziom glejowy (G), który tworzy się w wyniku procesów reduk cji w środowisku bardzo wilgotnym, prawie bez dostępu tlenu;
poziom skały macierzystej (C), czyli zwietrzelina skalna, na
której rozwijają się procesy glebotwórcze;
poziom skały podściełającej (R), który stanowi skalne podłoże
gleby.
Model profilu glebowego
cm
0
A
E
50
B
100
C
150
R
200
178
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
54. Obserwacja profilu glebowego i identyfikacja
wybranych właściwości gleb
„
Odkrywka glebowa
Profil glebowy należy obserwować w odkrywce glebowej, którą może być naturalne odsłonięcie na stoku
lub specjalnie wykonany wykop o głębokości 1,5–2 m. Miejsce odkrywki powinno być reprezentatywne dla
danego terenu.
Aby informacje uzyskane na podstawie obserwacji profili glebowych w różnych miejscach i przez różne osoby
były porównywalne i aby można je było usystematyzować, został opracowany specjalny raptularz glebowy.
Zapisuje się w nim m.in.
– lokalizację odkrywki,
– opis ukształtowania terenu i jego pokrycia oraz warunków wodnych,
– głębokość i symbole poziomów glebowych oraz ich właściwości, takie jak barwa, struktura, wilgotność, odczyn,
zawartość organizmów żywych.
promienie
słoneczne
150 cm
cm
100
200 cm
Odkrywka glebowa
„
Określanie podstawowych cech gleby
Wyznaczenia poziomów glebowych dokonuje się poprzez
obserwację zmian barwy gleby, a także na podstawie obecności substancji organicznej, różnorodnych konkrecji lub
warstwowania, wyraźnych zmian składu mechanicznego.
Struktura i zwięzłość gleby to cechy odnoszące się do
sposobu zlepienia jej ziaren w większe całości – agregaty,
a także do stopnia ich zbicia. Bada się je mechanicznie, rozkopując część poziomu glebowego, oceniając
łatwość kopania szpadlem czy szpachelką, obserwując,
czy gleba rozsypuje się, czy też pozostaje w postaci zlepionych brył. Wyróżnia się glebę sypką, pulchną, zwięzłą
i zbitą.
Rodzaj skały macierzystej ocenia się poprzez obserwację
gołym okiem lub przez lupę, przez rozcieranie w palcach
gleby zarówno suchej, jak i wilgotnej.
– Kamienie i żwir są łatwo widoczne (ziarna żwiru mają
średnicę ponad 2 mm).
– Piasek tworzą wyczuwalne palcami ziarna, jest sypki,
zmoczony nie brudzi rąk.
Wyznaczenie granic poziomów glebowych w górnej części
profilu gleby bielicowej
54. Obserwacja profilu glebowego i identyfikacja wybranych właściwości gleb
179
– Pył jest sypki, łatwo się rozciera i przywiera do dłoni, kruszy się; gdy jest mokry, brudzi ręce, nie daje się
wałeczkować.
– Glina i ił trudno się rozcierają, suche tworzą stosunkowo twarde bryły, mokre – są plastyczne, brudzą
ręce, można je wałeczkować (wałeczki gliniane są bardziej szorstkie i zginane pękają, ilaste są gładkie
i bardziej plastyczne – nie pękają).
Wilgotność gleby ocenia się dotykowo, poprzez wyciskanie, a także sprawdza się wchłanianie wody przez
bibułę.
– Gleba sucha się rozpyla, zamoczona – ciemnieje.
– Gleba słabo wilgotna (świeża) daje wrażenie chłodu przy dotyku ręką, nie pyli, zamoczona nie zmienia
barwy.
– Gleba wilgotna moczy przyłożoną do niej bibułę, ale nie da się z niej wycisnąć wody.
– Z gleby mokrej można wycisnąć wodę.
Odczyn gleby, czyli pH, sprawdza się specjalnym urządzeniem – kwasomierzem. Im niższa war tość pH, tym bardziej kwaśna jest gleba (gleba kwaśna ma pH poniżej 6, obojętna – 6–7, zasadowa –
ponad 7).
Zawartość węglanu wapnia można określić, polewając próbkę gleby kwasem solnym lub octem – burzenie
świadczy o obecności węglanu wapnia.
1
„
Zadania
•• Zadanie 1. Na rysunku numerami od 1 do 4 oznaczono poziomy glebowe pewnej gleby.
2
Wpisz w luki nazwy poziomów glebowych wybrane spośród podanych.
ƒ
ƒ
poziom brunatnienia ƒ poziom glejowy ƒ poziom próchniczny
poziom wmywania ƒ poziom wymywania ƒ skała macierzysta
3
1– __________________________________________________
2 – __________________________________________________
3 – __________________________________________________
4
4 – __________________________________________________
• Zadanie 2. Do wstępnego rozpoznania typu gleby często może posłużyć obserwacja roślinności występującej
na danym terenie.
Przyporządkuj podanym opisom nazwy gleb.
Wpisz w luki nazwy gleb wybrane spośród podanych.
ƒ
gleba bagienna ƒ gleba brunatna ƒ mada ƒ rędzina
I. Teren porastają trawy i krzewy sucholubne, między którymi są widoczne okruchy skał wapiennych.
__________________________________________________
II. Teren porastają turzyce, szuwary, sitowie, a spośród drzew – olsze. __________________________________________________
••• Zadanie 3. Poniżej opisano cechy badanego poziomu glebowego.
Wzięta dłonią porcja gleby łatwo się rozpyla, jest sypka, ciepła i nie moczy bibuły. Palcami nie wyczuwa się
ziaren. Po celowym zamoczeniu ciemnieje, brudzi ręce, ale nie daje się wałeczkować. Po polaniu octem burzenie
nie występuje. Zmierzone pH wynosi 5.
Na podstawie tekstu zaznacz odpowiednie właściwości gleby.
„ kwaśny „ obojętny „ zasadowy
II. Zawartość węglanu wapnia: „ zawiera „ nie zawiera
III. Frakcja ziaren: „ żwir „ piasek „ pył „ ił
IV. Wilgotność: „ sucha „ świeża „ wilgotna „ mokra
I. Odczyn gleby:
180
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
55. Gleby strefowe i niestrefowe, ich wykorzystanie
i przydatność rolnicza
„
Gleby strefowe
Rozmieszczenie gleb strefowych na Ziemi
†
Gleby strefowe to gleby, których występowanie nawiązuje do strefowości klimatyczno-roślinnej, ponieważ
klimat i charakterystyczna dla niego roślinność są
głównymi czynnikami mającymi wpływ na ich powstawanie. Poszczególne pasy glebowe nawiązują zatem
do przebiegu stref klimatyczno-roślinnych.
Strefa klimatyczno-roślinna
Pas glebowy
równikowa
tropikalny
zwrotnikowa i podzwrotnikowa
subtropikalny
umiarkowana ciepła
subborealny
umiarkowana chłodna
borealny
okołobiegunowa
polarny
Pierścienie kamieniste są formą gleb strukturalnych.
Powstają wskutek sortowania mrozowego materiału
skalnego, czyli ruchu okruchów skalnych w glebie
pod wpływem cyklicznego zamarzania i rozmarzania
55. Gleby strefowe i niestrefowe, ich wykorzystanie i przydatność rolnicza
181
Główne typy gleb strefowych i ich przydatność rolnicza
†
Pas glebowy
Przykłady gleb
Cechy
Przydatność rolnicza
Polarny
gleby poligonalne, gleby
strukturalne, tundrowe
gleby glejowe
słabo wykształcone, kwaśne,
często oglejone, o znikomej
zawartości próchnicy (1%)
nieprzydatne, możliwa tylko
uprawa szklarniowa
Borealny
marzłociowe gleby tajgi
płytkie, mocno uwilgotnione,
o zróżnicowanym odczynie
niewielka przydatność rolnicza
gleby bielicowe, gleby
darniowo-bielicowe
rozwinięte na piaskach i żwirach,
silnie zakwaszone, zawartość
próchnicy 1–3%
konieczne nawożenie, uprawa
żyta, ziemniaków
czarnoziemy,
czarnoziemne gleby prerii
utworzone głównie na lessach,
obojętne lub słabo zasadowe,
zawartość próchnicy do 20%
najbardziej żyzne gleby świata;
uprawa buraków cukrowych,
pszenicy
gleby brunatne, gleby
płowe
wykształcone pod lasami
liściastymi i mieszanymi, nieco
kwaśniejsze od czarnoziemów,
zawartość próchnicy 2–4%
żyzne, wymagają nawożenia;
uprawa zbóż, ziemniaków,
buraków cukrowych
gleby kasztanowe
wykształcone pod roślinnością
trawiastą, okresowo przesuszane,
zawartość próchnicy 3–5%
dość żyzne, konieczne
nawadnianie; uprawa
np. pszenicy
buroziemy, szaroziemy
półpustynne
wykształcone pod roślinnością
zielno-trawiastą lub na obszarach
bez roślinności, zawartość
próchnicy do 1,5%
mało przydatne, po
nawodnieniu zasolone
szaroziemy i prymitywne
gleby pustynne
wykształcone pod skąpą
roślinnością trawiastą,
przesuszone, zasolone
niewielka przydatność rolnicza
gleby cynamonowe
i szarocynamonowe
wykształcone pod sucholubnymi
lasami, odczyn obojętny,
zawartość próchnicy 4–7%
urodzajne, często konieczne
nawadnianie; uprawa cytrusów,
oliwek, winorośli
żółtoziemy,
czerwonoziemy,
rubroziemy
ciężkie, gliniaste, kwaśne,
o różnorodnym uwilgotnieniu,
zawartość próchnicy 1–2%
trudne do uprawy; cytrusy,
kakaowiec, herbata
czerwonożółte i czerwone
gleby ferralitowe
wykształcone pod wiecznie
zielonymi, wilgotnymi lasami
równikowymi, bardzo kwaśne,
zawartość próchnicy do 1%
trudne do uprawy; cytrusy,
kauczukowiec, bananowiec
czarne gleby tropikalne
bogate w składniki pokarmowe,
zasadowe lub obojętne, zawartość próchnicy 1,5–2%
żyzne; po nawodnieniu uprawa
np. bawełny, orzeszków
ziemnych
czerwonawe buroziemy
słabo wykształcone, znikoma
zawartość próchnicy
nieprzydatne
Subborealny
Subtropikalny
Tropikalny
182
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
Zależność właściwości gleb od klimatu (według H. Uggli)
†
80%
wilgot
ność p
owietr
za
a
iesiąc
ego m
z
js
le
p
najcie
ratura
tempe
30%
–10°C
przesiąkan
ie wód opad
owych
pozi
om w
ody
grun
towe
j
bielicowe,
bielicowe,
poligonalne,
marzłociowe płowe,
tundrowe
brunatne
gleby tajgi
gleby glejowe
wieloletnia
zmarzlina
25°C
poziom próchniczny
3
aCO
ćC
ś
o
t
ar
zaw
podsiąkanie wywołane parowaniem
czarnoziemy,
czarnoziemne
gleby prerii
kasztanowe
szaroziemy,
prymitywne gleby
pustynne
„
Gleby niestrefowe
Gleby niestrefowe (astrefowe) to gleby, które powstają przede wszystkim pod wpływem lokalnych czynników
glebotwórczych – takich jak warunki wodne, ukształtowanie terenu, skała macierzysta – niezwiązanych bezpośrednio ze strefami klimatyczno-roślinnymi. Do tej grupy zalicza się także gleby śródstrefowe, powstałe
w procesie glebotwórczym zależnym od strefowych warunków klimatycznych, ale zmodyfikowanym przez
różnorodne lokalne uwarunkowania.
Typowe gleby niestrefowe
†
Gleby górskie to gleby w początkowym stadium rozwoju, szkieletowe, o bardzo płytkim profilu, przekształ cane przez erozję i procesy stokowe.
Gleby antropogeniczne powstają na obszarach intensywnej działalności człowieka, głównie na terenach
miejsko-przemysłowych. Wyróżnia się wśród nich gleby zdegradowane przez przemysł (industrioziemy)
lub zabudowę (urbisole) oraz gleby ogrodowe (hortisole) przygotowywane do intensywnej uprawy, np. na
terenach ogródków przydomowych czy działkowych.
Gleby śródstrefowe
†
Mady powstają z osadów aluwialnych w dolinach rzecznych i w deltach rzek. Są żyzne, mają obojętny odczyn.
Ich przydatność rolnicza jest wysoka: są urodzajne, choć często wymagają melioracji. Uprawia się na nich
zboża, buraki, rzepak.
Rędziny to gleby wytworzone na zwietrzałych skałach węglanowych. Wykazują się dużą żyznością i za wartością próchnicy (3–6%). Są urodzajne, choć trudno się je uprawia ze względu na płytki profil. Rędziny to gleby występujące w strefie umiarkowanej, ich odpowiednikiem w strefie podzwrotnikowej jest
terra rossa.
Gleby bagienne powstają na terenach podmokłych, mają zróżnicowaną żyzność, która zależy od stopnia
uwodnienia i rozkładu torfu. Z punktu widzenia rolnictwa są nieprzydatne.
Czarne ziemie tworzą się pod roślinnością leśno-łąkową, na podłożu bogatym w węglan wapnia, na ob szarach wilgotnych – o utrudnionym odpływie. Są to gleby bardzo żyzne, o zawartości próchnicy 3–7%.
Charakteryzują się wysoką urodzajnością, ale są trudne w uprawie. Uprawia się na nich przede wszystkim
pszenicę i buraki cukrowe.
55. Gleby strefowe i niestrefowe, ich wykorzystanie i przydatność rolnicza
„
Wykorzystanie gleb
Wartość użytkowa gleby jest
wykazywana poprzez zaklasyfikowanie jej do określonej klasy
bonitacyjnej – bierze się pod
uwagę właściwości gleby oraz
warunki środowiska, w których
występuje. W Polsce wyróżnia
się 9 klas bonitacyjnych w przypadku gruntów ornych (od I do
VI i VIz, w tym IIIa i IIIb oraz IVa
i IVb), a 7 w przypadku użytków
zielonych (I–VI i VIz). Gleby najlepsze są zaliczane do klasy I,
najgorsze – do VIz, co oznacza
sugestię ich zalesienia.
W Polsce dodatkowo możli wość racjonalnego wykorzystania zdolności produkcyjnej
gleby określają tzw. kompleksy
przydatności rolniczej. Grupują
one gleby o podobnych właściwościach, które mogą być
podobnie użytkowane, choć
nieraz należą do różnych jednostek taksonomicznych (zob.
temat 111.).
grunty
orne
30,4%
12,6%
łąki,
pastwiska
lasy
nieużytki
16,2%
28,1%
258,3%
18,4%
10,5% 18,4%
30,5%
30,5%
3,9% 17,7%
2,6%
8,0% 19,3%
9,7% 17,5%
13,2%
25,3%
25,6%
Europa
45,5%
Azja
44,2%
Ameryka Płn.
50,0%
42,1%
183
28,4%
42,1%
Ameryka Płd.
Australia
47,4%
Afryka
47,2%
świat
Wykorzystanie gruntów na kontynentach i na świecie
„
Zadania
•• Zadanie 1. Które cechy dotyczą czerwonoziemów i żółtoziemów występujących w klimacie równikowym
i monsunowym?
Zaznacz w każdej parze jedną z wyróżnionych informacji, tak aby tekst był prawdziwy.
Gleby czerwonoziemne i żółtoziemne są glebami „ bardzo żyznymi / „ mało żyznymi ze względu na
to, że są „ bardzo często / „ bardzo rzadko przemywane wodami opadowymi. Przepływająca przez nie
woda „ wypłukuje / „ wytrąca związki mineralne i organiczne, pozostawiając na powierzchni koncentrację
związków „ żelaza i glinu / „ manganu i chromu (nierozpuszczalnych w wodzie), które dają tym glebom
charakterystyczne zabarwienie. W wysokiej temperaturze powietrza następuje także „ powolna / „ szybka
mineralizacja związków organicznych.
• Zadanie 2. Wpisz w odpowiednie komórki tabeli podane informacje dotyczące żyzności i grubości (miąższości)
poziomu próchnicznego wybranych gleb.
ƒ
Typ gleby
Gleba bielicowa
Czarnoziem
Gleba brunatna
niska ƒ średnia ƒ wysoka ƒ ok. 10 cm ƒ 20–30 cm ƒ do 120 cm
Żyzność
Grubość poziomu próchnicznego
184
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
56. Strefowe i piętrowe zróżnicowanie biosfery
„
Biosfera
Biosfera – wszystkie organizmy żywe występujące w obrębie atmosfery, litosfery i hydrosfery w granicach,
w których stwierdzono ich istnienie: w atmosferze do wysokości 12–15 km (na taką wysokość są wynoszone
zarodniki roślin i najdrobniejsze nasiona), w litosferze do głębokości ok. 2 km (zasięg występowania bakterii
beztlenowych), w hydrosferze – do największych głębokości oceanów.
Różnorodność biosfery jest efektem procesów ewolucji oraz wpływu czynników abiotycznych strefowych (klimat, gleby, stosunki wodne) i niestrefowych (ukształtowanie powierzchni, wysokość nad poziomem morza).
Biocenozę tworzą organizmy, które żyją na danym obszarze i są od siebie wzajemnie zależne.
Biotop stanowią elementy abiotyczne na obszarze zajętym przez daną biocenozę, czyli siedlisko organizmów.
Ekosystem to biocenoza wraz z biotopem – część środowiska przyrodniczego, lądowa lub wodna, w której
zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem.
Biom to wielka biocenoza, o jednorodnym klimacie oraz o określonych szacie roślinnej i świecie zwierząt.
Formację roślinną tworzą gatunki roślin podobne do siebie, o zbliżonych wymaganiach klimatycznych,
glebowych i wodnych. Najważniejsze formacje roślinne na Ziemi mają układ strefowy – nawiązują
do stref klimatycznych. Ich granice zwykle nie są wyraźnie określone, często mają formę stref przejściowych.
Ze strefami roślinnymi są związane charakterystyczne dla nich gatunki zwierząt.
tundra
tajga
las mieszany
500 mm
mm
500
°C
+5
400 mm
północ
południe
+2°C
0
–10°C
–10
300
0°C
200 mm
–5
400
200
–5°C
roczna suma opadów
średnia roczna temperatura powietrza
lasotundra
100
0
wieloletnia zmarzlina
gleby bielicowe
gleby brunatne
Występowanie tundry, tajgi i lasów mieszanych w określonych warunkach środowiska abiotycznego
Państwa roślinne i krainy zoogeograficzne są wyodrębniane na podstawie zróżnicowania regionalnego or ganizmów na Ziemi. Granice między nimi stanowią naturalne bariery: oceany, pustynie, łańcuchy górskie.
Dzięki izolacji w przeszłości geologicznej każdy z obszarów odznacza się występowaniem charakterystycznej
dla niej grupy endemitów, czyli organizmów, które nie występują nigdzie poza danym obszarem.
Państwa roślinne
Krainy zoogeograficzne
56. Strefowe i piętrowe zróżnicowanie biosfery
„
Strefowe rozmieszczenie głównych formacji roślinnych na Ziemi
Strefa krajobrazowa / dominujące
formacje roślinne
Klimat
Roślinność i zwierzęta
krajobraz polarny
polarny
mchy, porosty; pingwiny, foki,
niedźwiedzie polarne
tundra
subpolarny
mchy, porosty, karłowate brzozy
i wierzby, borówka brusznica,
chrobotek reniferowy (na półkuli
południowej ocieplający wpływ
oceanu – trawy, wrzosowiska);
woły piżmowe, renifery, lemingi,
pardwy, dzikie gęsi
tajga
umiarkowany
chłodny
kontynentalny
lasy iglaste z udziałem sosny,
świerka, jodły, modrzewia,
ale także brzozy, topoli osiki;
niedźwiedzie brunatne, łosie,
wilki, rosomaki, puszczyki uralskie
lasy mieszane i liściaste
umiarkowany
ciepły morski
i przejściowy
lasy z udziałem dębu, buka,
lipy, brzozy, wiązu, olchy, sosny;
jelenie, dziki, sarny, lisy, szopy,
muchołówki
umiarkowany
ciepły
kontynentalny;
podzwrotnikowy
kontynentalny
roślinność trawiasto-zielna:
ostnica, kostrzewa, perz; konie
Przewalskiego, suhaki, kojoty,
bizony, susły, orły stepowe,
dropie
śródziemnomorski
zawsze zielone twardolistne
lasy i krzewy (karłowate dęby,
wawrzyny); muflony, daniele,
jeżozwierze, żołny
las podzwrotnikowy
podzwrotnikowy
morski i pośredni;
zwrotnikowy
– odmiana
monsunowa
wiecznie zielone lasy z udziałem
magnolii, daglezji, bambusów,
a także araukarii (w Ameryce
Południowej); pandy wielkie,
niedźwiedzie himalajskie, makaki
pustynie i półpustynie
zwrotnikowy
suchy
rośliny sucholubne (kserofity),
w tym gromadzące wodę
w liściach i łodygach (sukulenty)
i suchorośla, w Azji również
trawy i turzyce; wielbłądy, fenki
sawanna (w Brazylii – campos,
w Wenezueli – llanos), busz
podrównikowy
suchy i wilgotny
sawanna: trawy, akacje, baobaby,
palmy; antylopy, zebry, żyrafy;
busz: różnorodne krzewy
kolczaste, krzewiaste eukaliptusy
i akacje; kangury, nandu;
wilgotne lasy monsunowe:
sandałowce, dęby; tygrysy, pawie
na południu strefy formacja
przejściowa – lasotundra
z pojedynczymi drzewami
(zrzucające liście na zimę)
step (ostnicowy, piołunowy)
na Węgrzech – zwany pusztą,
w Ameryce Północnej – prerią,
w Argentynie i Urugwaju – pampą;
na granicy ze strefą lasów liściastych
formacja przejściowa – lasostep
krajobraz śródziemnomorski
w basenie Morza Śródziemnego
– makia, w południowej części
Ameryki Północnej – chaparral
(w Australii – scrub, w Afryce
– miombo, w północnej części
Ameryki Południowej – caatinga),
lasy galeriowe i parkowe, wilgotne
lasy monsunowe
Lokalizacja
185
186
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
Strefa krajobrazowa / dominujące
formacje roślinne
wilgotny las równikowy (w Ameryce
Południowej – selva)
Klimat
równikowy
wybitnie
wilgotny
Roślinność i zwierzęta
Lokalizacja
wielowarstwowe lasy z udziałem
palm, mahoniowców, hurm,
kauczukowców, lian, storczyków,
kaktusów nadrzewnych,
ananasów, lobelii, paproci;
goryle, jaguary, tapiry, ary
„
Roślinność niestrefowa (astrefowa)
Zróżnicowanie roślinności niestrefowej
†
Roślinność niestrefowa występuje na obszarach, na których czynniki lokalne (podłoże skalne, rzeźba terenu, dostępność wody) mają silniejszy
wpływ na jej rozwój niż czynniki strefowe: klimatyczne i glebowe. Przykładami roślinności niestrefowej są:
lasy namorzynowe – międzyzwrotnikowa formacja rosnąca w obrębie wy brzeży morskich, której występowanie ograniczają zimne prądy morskie;
słonorośla (halofity) – roślinność przystosowana do życia na zasolonym
podłożu, która występuje na solniskach nadmorskich i śródlądowych,
na pustyniach;
sucholubne murawy napiaskowe – występujące na terenach wydmowych
nadmorskich i śródlądowych;
roślinność wapieniolubna – występująca na obszarach zbudowanych Sucholubna murawa napiaskowa
ze skał węglanowych, np. na obszarach krasowych;
roślinność synantropijna – wtórna, wkraczająca na tereny przekształcone przez człowieka.
Piętra roślinne w górach
†
Podstawową cechą roślinności górskiej jest jej zróżnicowanie piętrowe, nawiązujące do zmian klimatycznych
postępujących wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
Najniższe piętro – pogórze – cechuje występowanie roślinności typowej dla danej strefy klimatyczno-roślinnej.
Roślinność wyższych pięter zmienia się wraz ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi – spadkiem
temperatury powietrza, zwiększeniem się sum opadów, wzrostem prędkości wiatru, wydłużaniem się okresu
zalegania pokrywy śnieżnej, skracaniem się okresu wegetacyjnego.
Na charakter pięter roślinnych ma też wpływ wiele innych czynników, które powodują znaczne zróżnicowanie
układu pięter roślinnych nawet w obrębie jednego pasma górskiego:
– lokalizacja i przebieg pasma górskiego (odległość od mórz i oceanów),
– budowa geologiczna,
– ekspozycja stoków,
– prądy morskie (np. Prąd Peruwiański ochładza klimat Andów, Prąd Północnoatlantycki ociepla klimat
w Górach Skandynawskich),
– wiatry.
Schemat piętrowości roślinności w górach
granica
wieloletniego śniegu
górna granica lasu
piętro niwalne
lodowce, mchy i porosty
piętro alpejskie
trawy
piętro subalpejskie
piętro leśne
dolna granica lasu
piętro stepowe
krzewy
lasy iglaste
lasy liściaste
stalagnat
step
pustynia, półpustynia
klimat suchy
lasy wiecznie zielone
klimat wilgotny
57. Naturalne zaburzenia równowagi ekologicznej
187
57. Naturalne zaburzenia równowagi ekologicznej
„
Równowaga ekologiczna a klęski żywiołowe
Środowisko przyrodnicze to zespół elementów biotycznych (organizmy)
i abiotycznych (atmosfera, gleby, wody, klimat, ukształtowanie terenu),
które stanowią system (ekosystem), ponieważ są wzajemnie powiązane
i wzajemnie na siebie oddziałują.
Elementy systemu przyrodniczego podlegają nieustannym zmianom
w różnym tempie i kierunku, ale w stanie naturalnym system jako całość
zachowuje względną równowagę.
Środowisko przyrodnicze przypomina zespół naczyń połączonych
– zmiana jednego elementu generuje zmianę innych. Drobne zaburzenia nie stanowią zagrożenia stabilności. Ekosystemy mają zdolność samoregulacji i po destabilizacji powracają do stanu równowagi, choć niekiedy jest to nowy stan, oparty na nowo zaistniałych
parametrach.
W środowisku przyrodniczym zdarzają się jednak nagłe, nieprzewidy walne zmiany – katastrofy naturalne, które niekiedy obejmują znaczne
obszary. Są zagrożeniem dla ludzi i zwierząt oraz powodują ogromne
straty materialne. Nazywa się je klęskami żywiołowymi. Do najgroźniejszych z nich należą: trzęsienia ziemi, fale tsunami, wybuchy wulkanów, cyklony tropikalne, susze, powodzie, długotrwałe silne mrozy,
fale intensywnych upałów, ruchy masowe, pożary lasów, masowy rozwój
szkodników (np. szarańczy).
Obszary zagrożone klęskami żywiołowymi
W Tatrach powstawanie po halnym
wiatrołomów w obrębie
górnoreglowych borów świerkowych
jest elementem procesu naturalnej
przemiany pokoleń drzew
196
VI. PEDOSFERA I BIOSFERA
Sprawdzian po dziale VI
••• Zadanie 1. Na rysunkach przedstawiono profile wybranych gleb.
A.
B.
C.
D.
Uzupełnij zdania.
Wpisz w luki odpowiednie litery przyporządkowane powyższym profilom glebowym.
I. Profil gleby niestrefowej oznaczono literą ______.
II. Profil gleby, która jest charakterystyczna dla strefy stepu, oznaczono literą ______.
III. Profil gleby, która ma poziom wymywania, oznaczono literą ______.
IV. Profil gleby, która jest charakterystyczna dla strefy tajgi, oznaczono literą ______.
V. Profil gleby brunatnej oznaczono literą ______.
•• Zadanie 2. Przyporządkuj rośliny i zwierzęta do odpowiednich stref krajobrazowych.
Wpisz w odpowiednie komórki tabeli podane nazwy.
ƒ
baobaby, akacje ƒ borówka brusznica, chrobotek reniferowy ƒ dęby, buki ƒ kaktusy, aloesy ƒ sarny, jelenie
ƒ wielbłądy, fenki ƒ woły piżmowe, renifery ƒ żyrafy, lwy
Nazwa strefy
Charakterystyczne rośliny
Krajobraz pustyń i półpustyń
Krajobraz sawanny
Krajobraz tundry
Krajobraz lasów liściastych
i mieszanych
•• Zadanie 3. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Konwencja helsińska dotyczy
„ A. zasad zrównoważonego rozwoju.
„ B. ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego.
„ C. ochrony obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym.
„ D. polityki ochrony warstwy ozonowej i kontroli środków, które ją zubożają.
Charakterystyczne zwierzęta
Sprawdzian po dziale VI
197
•• Zadanie 4. Na rysunkach przedstawiono piętrowość roślinności w przekrojach poprzecznych wybranych
łańcuchów górskich, a na mapie literami od A do F oznaczono wybrane obszary.
II
I
turnie i śniegi
roślinność piętra
alpejskiego
las iglasty
turnie i śniegi
puna –
roślinność
półpustynna
zarośla
z drzewami
kolczaste
zarośla
paramo – roślinność
piętra alpejskiego
z pojedynczymi
drzewami
las mgielny
pustynia
las liściasty
las
równikowy
zarośla
a) Przyporządkuj rysunkom odpowiednie obszary zaznaczone na mapie.
Wpisz w luki właściwe litery.
I. ______.
II. ______.
b) Uzupełnij zdanie.
Wpisz w lukę literę przyporządkowaną właściwemu dokończeniu zdania.
1.
2.
3.
4.
występowanie El Niño
występowanie cienia opadowego
sąsiedztwo zimnego prądu morskiego
duża szerokość łańcucha górskiego obejmująca kilka stref krajobrazowych
Przyczyną występowania asymetrii piętrowości roślinności w górach przedstawionych na rysunku II jest ______.
•• Zadanie 5. Morze Śródziemne jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na Ziemi, o którym
często się mówi jako o obszarze katastrofy ekologicznej.
Wymień trzy przyczyny dużego zanieczyszczenia Morza Śródziemnego.
_________________________________________________________________________________________________________________________
458
Dział XIII. Geografia Polski – działalność gospodarcza
Zadania z rozwiązaniem
krok po kroku
„
Zadanie 1.
Turyści, wędrując szlakiem turystycznym ze stacji kolejowej nad jezioro przebyli odległość 3,5 km. Na mapie
turystycznej, z której korzystali, długość tego odcinka szlaku wynosi 7 cm, a jezioro ma 8 cm2 powierzchni.
Oblicz powierzchnię, jaką zajmuje to jezioro w terenie. Zapisz obliczenia. Wynik podaj w hektarach.
WSKAZÓWKI I ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADANIA
†
Krok 1.
Oblicz skalę mianowaną mapy.
7 cm – 3,5 km
1 cm – x
x=
1 cm · 3,5 km
7 cm
x = 0,5 km
1 cm – 0,5 km
†
Krok 2.
Gdy skala mianowana jest znana, zamień ją na skalę
polową.
W tym celu trzeba podnieść do kwadratu każdy
element skali mianowanej.
Skala mianowana:
1 cm – 0,5 km
Skala polowa:
1 cm2 – 0,25 km2
†
Krok 3.
0,25 km2
=
y=
8 cm2 · 0,25 km2
1 cm2
y=2
km2
†
Krok 5.
Aby zamienić wynik otrzymany w kilometrach kwadratowych na wynik w hektarach, ułóż proporcję.
Ponieważ 1 ha to kwadratowa powierzchnia o boku
równym 100 m, 1 km2 to 100 ha. Więc:
1 km2 = 100 ha
2 km2 = z ha
z=
2 km2 · 100 ha
1 km2
z = 200 ha
Ułóż proporcję: stosunek 1 cm2 na mapie do 0,25 km2
w terenie jest równy stosunkowi 8 cm2 na mapie
do x (powierzchni jeziora w terenie).
Skala polowa:
1 cm2 – 0,25 km2
Powierzchnia jeziora:
8 cm2 – y
1 cm2
†
Krok 4.
Z proporcji ułóż równanie i oblicz powierzchnię
jeziora w terenie.
Odpowiedź:
Powierzchnia jeziora w terenie wynosi 200 ha.
8 cm2
y
„
Zadanie 2.
Oblicz, która godzina czasu słonecznego (miejscowego) jest w Sydney (34°S, 151°E) oraz w Waszyngtonie
(39°N, 77°W) w momencie, gdy w Warszawie (52°N, 21°E) jest 14.20 czasu słonecznego (miejscowego).
WSKAZÓWKI I ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADANIA
Różnica czasu słonecznego między dwoma punktami zależy od różnicy długości geograficznej między nimi.
Ziemia obraca się z zachodu na wschód, czyli Słońce w czasie widomej (pozornej) wędrówki po sklepieniu
niebieskim przesuwa się ze wschodu na zachód. Wynika z tego, że im miejsce jest położone bardziej na
wschód, tym południe słoneczne występuje w nim wcześniej.
†
Krok 1.
Wykonaj schematyczny rysunek fragmentu siatki kartograficznej. Zaznacz na nim położenie miast, różnicę
długości geograficznej między nimi oraz kierunek pozornej dziennej drogi Słońca.
462
Arkusz maturalny
ARKUSZ MATURALNY
PRZYKADOWY ZESTAW ZADA
‰ Informacja do zada 1.–10.
Zadania wykonaj na podstawie barwnej mapy Pienin na wklejce zamieszczonej na kocu repetytorium.
Zadanie 1. (0–1)
Droga Pieniska naley do najpikniejszych tras turystycznych w Polsce. Prowadzi ona prawym brzegiem
Dunajca ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru na Sowacji. Na zaczonej mapie opisana trasa ma dugo
36 cm. Oblicz dugo
tej trasy na mapie wykonanej w skali 1 : 300 000.
Zapisz obliczenia i uzupenij odpowied.
Obliczenia:
Odpowied: Dugo
trasy turystycznej na mapie w skali 1 : 300 000 wynosi ……. cm.
Zadanie 2. (0–2)
Oblicz rednie nachylenie stoku wzdu wycigu krzesekowego (pole F2), którego dolna stacja jest pooona
na wysokoci 455,5 m n.p.m., a górna znajduje si na szczycie Palenicy.
Zapisz obliczenia i uzupenij odpowied.
Obliczenia:
Odpowied: rednie nachylenie stoku wzdu wycigu krzesekowego wynosi ………%.
Zadanie 3. (0–1)
Podaj trzy rónice midzy fragmentem doliny Dunajca przedstawionym w polu D3 a odcinkiem tej
samej doliny przylegajcym do przysióka Kras (pola D2 i E2).
1. ................................................... 2. .................................................... 3. ..................................................
Zadanie 4. (0–2)
Oblicz, ile czasu potrzebuje turysta, aby z parkingu znajdujcego si u ujcia Grajcarka (pole E2), wdrujc
szlakiem czerwonym i niebieskim, wej
na szczyt Sokolicy (pole D2).
Do oblicze wykorzystaj podane informacje:
– w terenie paskim turysta porusza si ze redni prdkoci 4 km/h,
– na kade 100 m rónicy wysokoci do czasu przejcia w terenie paskim naley doliczy
10 minut,
– parking znajduje si na wysokoci 447 m n.p.m.,
– cakowita dugo
trasy, któr pokona turysta, wynosi na mapie 8 cm,
– przeprawa ódk przez Dunajec trwa 20 minut.
Zapisz obliczenia i uzupenij odpowied.
Obliczenia:
Odpowied: Na pokonanie trasy turysta potrzebuje ……… minut.
Zadanie 5. (0–1)
Podaj nazwy metod kartograficznych, za których pomoc przedstawiono na mapie podane elementy.
Lasy i obszary zabudowane – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkingi i pola namiotowe – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uksztatowanie powierzchni terenu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowiedzi do zadań
Odpowiedzi do zadań
Dział I
1. 1. I. A, II. B, III. A, IV. A, V. A, VI. A; 2. 1. I. azymutalne normalne (płaszczyznowe): 1. Zniekształceniu ulegają odległości, powierzchnia i kąty. 2.
Równoleżniki są kołami współśrodkowymi. 3. Najwierniej są odwzorowywane obszary wokół bieguna. II. stożkowe normalne 1. Zniekształceniu
ulegają odległości, powierzchnia i kąty. 2. Równoleżniki są łukami współśrodkowymi. 3. Najwierniej są odwzorowane obszary umiarkowanych
szerokości geograficznych. III. walcowe normalne 1. Równoleżniki są
tej samej długości. 2. Najbardziej zniekształcone są obszary położone
najdalej od równika. 3. Zniekształceniu ulegają odległości i powierzchnia.
Sprawdzian po dziale I 1. 1 : 100 000; 2. B; 3. I. F, II. P, III. F, IV. F; 4. I. A, G; II. C, E;
III. B, F; IV. D, E; V. E, G; 5. 38,2
Dział II
9. 1. I. Mikołaj Kopernik; II. Słońce, Ziemia, niego; III. również inne
planety; 2. A; 3. A; 11. 1. D; 2. I. P, II. P, III. F, IV. F; 3. C; 12. 1. D; 2. I.
B, II. B, III. A; 14. 1. B; 15. 1. I. B, II. A, III. B, IV. A; 2. A, B, C; 16. 1. B.
Sprawdzian po dziale II
1. I. A, B, C, II. A, B, III. C, IV. A; 2.
3. B; 4. Kair – 30°N, 36°33’, Moskwa – 56, 57°27’, Lima – 78°00’,
78°33’; 5. I. A, II. B, III. B; 6. I. 90°, 66°33’, II. 66°33’, 90°,III. 23°27’,
46°54’, IV. 0°, 23°27’.
Dział III
17. 1. I. stratosfera, II. termosfera, III. mezosfera, IV. troposfera;
21. 1. 1. kierunek wiatru z lądu nad morze, 2. osiadanie powietrza i powstawanie obszaru podwyższonego ciśnienia 3. kierunek
wiatru z morza nad ląd, 4. wznoszenie się ogrzanego powietrza
i stopniowy spadek jego temperatury; 23. 1. A; 24. 1. I. P, II. F, III.
P; 2. B, D, C, E, A, F.
Sprawdzian po dziale III
1. Przykładowa odpowiedź: Jednym ze składników promieniowania
słonecznego docierającego do Ziemi jest promieniowanie ultrafioletowe, które w nadmiernej ilości jest szkodliwe dla człowieka.
Ozon (O3) ma zdolność pochłaniania tego promieniowania.
2. A, B, B; 3. F, P, F; 4. A, B, A; 5. C
Dział IV
28. 1. I. A, II. A, III. A; 2. B, D; 29. 1. I. F, II. F, III. P, IV. F;
30. 1. C; 2. oligotroficzne, słodkie, odpływowe;
Sprawdzian po dziale IV
1. I. B, II. 90%, III. otwartych, IV. Ocean Spokojny; 2. położenie
w klimacie zwrotnikowym suchym: D, F, położenie w klimacie równikowym wybitnie wilgotnym: A, E, istnienie lodowców: B, brak źródeł i wód powierzchniowych: C; 3. I. A, II. A,
III. B; 4. największa asymetria zlewisk – Ameryka Południowa, największy obszar bezodpływowy – Azja, północna część kontynentu
prawie pozbawiona sieci rzecznej – Afryka, najbardziej ubogi w rzeki kontynent – Australia, wachlarzowaty układ sieci rzecznej – Azja;
5. A. regresja, B. wzmożony efekt cieplarniany, zwiększona aktywność Słońca,
zanieczyszczenie powierzchni lodowców; C. topnienie lodowców obniża temperaturę wód; 6. solanki – sól kamienna i sole magnezu, szczawy – dwutlenek
węgla, kwaśne węglany wapnia i sodu, wody radoczynne – pierwiastki promieniotwórcze, wody siarczanowe – siarczany sodu i wapnia.
473
Dział V
37. 1. C; 2. platyna, złoto, węgiel; 40. 1. I. trylobit, II. paleozoA
B
icznej, III. paleontologiczna; 41. 1. B; 2. C
F
E
D; 3. B; 43. 1. C; 45. 1. B; 46. 1. I. B, II. A, III. B;
48. 1. A; 2. A, C; 49. 1. klif, abrazja, nisza abrazyjna, ruchy masowe,
platforma abrazyjna, platforma akumulacyjna; 51. 1. I. korazja,
II. graniak, III. ripplemarki, IV. deflacja, V. barchan.
Sprawdzian po dziale V
1. I. Fudżi – kwaśna, centralna, stratowulkan, mieszany, strefa subdukcji, Mauna Kea – zasadowa, centralna, tarczowy,
efuzywny, plama gorąca; 2. I. ropa naftowa, II. piasek kwarcowy, III. rudy miedzi, IV. rudy cynku, V. siarka, VI. bazalt;
3. A – Atakama, sąsiedztwo zimnego prądu morskiego, B – ArRab al-Chali, klimat zwrotnikowy suchy, C – Takla Makan, cień
opadowy; 4. I. transgresja, II. obniżenie się, III. zwężenie się,
IV. obniżanie się, V. zmniejszenie się, VI. obniżenie się; 5. rewa
– akumulacja morska, muton (baraniec) – erozja lodowcowa (detersja), piramida ziemna – erozja wód opadowych (spłukiwanie),
grzyb skalny – erozja eoliczna (korazja).
Dział VI
54. 1. 1 – poziom próchniczny, 2 – poziom wymywania, 3 – poziom
wmywania, 4 – skała macierzysta; 2. I. rędzina, II. gleba bagienna;
3. I. kwaśny, II. nie zawiera, III. pył, IV. sucha; 55. 1. mało żyznymi, bardzo często, wypłukuje, żelaza i glinu, szybka; 2. gleba bielicowa – niska,
ok. 10 cm, czarnoziem – wysoka, do 120 cm, gleba brunatna – średnia,
20–30 cm; 58. 1. B, C.
Sprawdzian po dziale VI
1. I. D, II. A, III. C, IV. C, V. B; 2. krajobraz pustyń i półpustyń – kaktusy, aloesy, wielbłądy, fenki, krajobraz sawanny – baobaby, akacje, żyrafy, lwy, krajobraz tundry – borówka brusznica, chrobotek
reniferowy, woły piżmowe, renifery, krajobraz lasów liściastych
i mieszanych – dęby, buki, sarny, jelenie; 3. B; 4. a) I. D, II. B, b) 3;
5. Należy podać trzy z wymienionych przyczyn: przez Morze Śródziemne przebiegają bardzo ważne szlaki transportowe; często zdarzają się wycieki ropy naftowej i awarie tankowców; basen Morza
Śródziemnego jest gęsto zaludniony, co wiąże się z zanieczyszczeniem ściekami i odpadami komunalnymi; basen Morza Śródziemnego jest jednym z najważniejszych na świecie regionów turystycznych; Morze Śródziemne ma bardzo ograniczoną wymianę wód
z Oceanem Atlantyckim, wskutek czego kumulują się w nim zanieczyszczenia.
Dział VII
63. 1. I. B, II. A, III. A, IV.B; 2. I. P, II. P, III. F, IV. F; 64. 1. I. P, II. P, III.
F, IV. F; 2. I. Arabia Saudyjska; II. Niemcy; III. Niemcy; IV. Niemcy.
Sprawdzian po dziale VII
1. a) 1 – Etiopia, 2 – Sudan, 3 – Uganda, 4 – Egipt, 5 – Sudan Południowy, 6 – Erytrea; b) Sudan Południowy; 2. I. B, II. A, III. A, IV. A;
3. Przykładowe odpowiedzi: niekorzystne warunki klimatyczne na
przeważającej części kontynentu, wyludnienie kontynentu związane z handlem niewolnikami, liczne konflikty zbrojne, biurokracja
i korupcja – brak kapitału; 4. C; 5. D; 6. A, B, C; 7. B 8. 1 – Meksyk,
2 – Belize, 3 – Gwatemala, 4 – Salwador, 5 – Honduras, 6 – Nikaragua, 7 – Kostaryka, 8 – Panama.
Dział VIII
65. 1. I. A, II. A, III. B; 66. 1. Ameryka Północna, Europa, Afryka, Azja;
67. 1. D, B, A, C; 2. A, B, E, F; 68. 1. P, F, P. 69. 1. czasowa, zewnętrzna, ekonomiczna, swobodna; 71. 1. Peru, Brazylia, Chile; 2. B, A,
B; 3. F, P, P; 72. 1. I. B, II. C, III. A; 2. I. P, II. P, III. F; 3. Katolicyzm:
Francja, Hiszpania, Włochy; Protestantyzm: Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwecja; Prawosławie: Białoruś, Bułgaria, Rosja; 4. Mekka,
Waranasi, Fatima. Sprawdzian po dziale VIII
1. Przykładowa odpowiedź: Lata 1700–1900: W tym okresie
udział ludności Afryki w zaludnieniu świata zmniejszył się prawie dwukrotnie. Główną przyczyną był handel niewolnikami
(proceder ten trwał od połowy XV w. do drugiej połowy XIX w.)
oraz wzrost liczby ludności na innych kontynentach, głównie
w Europie. Lata 2000–2050: W pierwszej połowie XXI w. nastąpi
szybki wzrost liczby ludności Afryki, a co za tym idzie – udziału tego
kontynentu w zaludnieniu świata. Szacuje się, że w tym okresie
Afryka będzie kontynentem o największym przyroście naturalnym.
Download