TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI

advertisement
TEST
OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH
Bankowość Prywatna
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
Bank Millennium S.A.
Data:
z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale
zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych zwany dalej „Bankiem”, realizując wymogi
§ 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych, przeprowadza test oceny odpowiedniości oferowanych instrumentów i produktów finansowych na rzecz:
Pani / Pana
Pesel*
zwanego dalej „Klientem”
Adres zameldowania/zamieszkania
ulica:
nr domu:
nr mieszkania:
kod pocztowy: miejscowość:
poczta:
kraj:
W związku z powyższym Bank zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania przez
Bank oceny Pani/Pana wiedzy i doświadczenia związanych z inwestowaniem w podane poniżej instrumenty i produkty
finansowe.
Informacje przedstawione przez Panią/Pana zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby oceny odpowiedniości oferowanych
przez Bank instrumentów i produktów finansowych.
Bank zastrzega, że nieudzielenie informacji lub przedstawienie informacji niewystarczających będzie skutkować brakiem
możliwości przeprowadzenia przez Bank powyższej oceny.
Poniżej znajdzie Pan/Pani charakterystykę grup instrumentów i produktów finansowych w ofercie Banku. Poniższa
charakterystyka służy jedynie ogólnemu przedstawieniu instrumentów i produktów finansowych, które Bank zalicza
do danej grupy natomiast nie wyczerpuje ona w pełni opisu produktów, mechanizmów działania i ryzyk związanych
z tymi instrumentami i produktami finansowymi.
Ogólne informacje dotyczące instrumentów i produktów finansowych znajdują się w „Opisie ryzyka związanego
z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”, natomiast szczegółowe
informacje dotyczące poszczególnych instrumentów i produktów finansowych są określone w odpowiednich
dokumentach emisyjnych bądź umowach o oferowanie instrumentów i produktów finansowych.
*
2
W przypadku braku numeru PESEL należy podać datę urodzenia.
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, W ROZUMIENIU ART. 3 USTAWY Z DNIA 27 MAJA 2004 R. O FUNDUSZACH
INWESTYCYJNYCH, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
FUNDUSZE DŁUŻNE I
GOTÓWKOWE
(OBLIGACJI, RYNKU
PIENIĘŻNEGO)
Inwestują środki Klientów w obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego. Głównie są to
polskie obligacje skarbowe, bony skarbowe lub depozyty.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 1 rok.
Fundusze dłużne i gotówkowe mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio jako
fundusze funduszy oraz fundusze nabywane w ramach polisy na życie.
FUNDUSZE MIESZANE
(ZRÓWNOWAŻONE,
STABILNEGO
WZROSTU)
Fundusze mieszane to fundusze zrównoważone oraz fundusze stabilnego wzrostu. Fundusze
inwestują przeważnie w akcje spółek polskich, choć w zależności od strategii funduszu, mogą
również inwestować w spółki europejskie (poza Polską) czy globalne.
W portfelu Funduszy Stabilnego Wzrostu przeważają papiery dłużne: obligacje i bony
skarbowe. Udział akcji w aktywach nie powinien przekraczać 40%.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 2-3 lata.
Fundusze Zrównoważone inwestują środki Klientów zarówno w związane z podwyższonym
ryzykiem akcje, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka – obligacje. Udział
akcji w aktywach nie powinien być mniejszy niż 30% oraz nie powinien przekraczać 70%.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3-4 lata.
Fundusze mieszane mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio jako fundusze
funduszy oraz fundusze nabywane w ramach polisy na życie.
FUNDUSZE AKCJI
Fundusze akcji lokują do 100% aktywów w akcje przy wykorzystaniu agresywnych strategii
inwestycyjnych. Fundusze te są bardzo podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko
jest wysokie z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa.
Fundusze inwestują przeważnie w akcje spółek polskich, choć w zależności od strategii
funduszu, mogą również inwestować w spółki europejskie (poza Polską) czy globalne.
Zagrożenie to spada wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego inwestycji.
Sugerowany okres inwestycji wynosi co najmniej 5 lat.
Fundusze akcji mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio jako fundusze funduszy
oraz fundusze nabywane w ramach polisy na życie.
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE
ZAMKNIĘTE
Emitują certyfikaty inwestycyjne w okresach subskrypcji. Certyfikaty inwestycyjne to
papiery wartościowe, których liczba jest stała i może zmieniać się tylko w przypadku
nowych emisji lub wykupienia przez fundusz. Polityka inwestycyjna może dopuszczać
inwestowanie w złożone instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, co może
pozytywnie wpłynąć na zysk z inwestycji, ale może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem
utraty wartości inwestycji.
Sugerowany okres inwestycji wynosi co najmniej 5 lat.
Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą być oferowane w subskrypcjach lub dostępne
na rynku wtórnym.
ZAGRANICZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ ZAGRANICZNE FIRMY INWESTYCYJNE, W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 9 USTAWY Z DNIA 27 MAJA 2004 R. O FUNDUSZACH
INWESTYCYJNYCH, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
FUNDUSZE DŁUŻNE
I GOTÓWKOWE
(OBLIGACJI, RYNKU
PIENIĘŻNEGO)
Inwestują środki Klientów w obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego. Głównie są
to zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje municypalne, bony
skarbowe lub depozyty denominowane w różnych walutach obcych.
Tytuły uczestnictwa funduszy są denominowane w walutach obcych, ale mogą być
dostępne również w złotych w postaci zabezpieczonej lub niezabezpieczonej do waluty
bazowej.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 1 rok.
Fundusze dłużne i gotówkowe mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio jako
fundusze funduszy oraz fundusze nabywane w ramach polisy na życie.
3
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
FUNDUSZE MIESZANE
(ZRÓWNOWAŻONE,
STABILNEGO WZROSTU)
Fundusze mieszane to fundusze zrównoważone oraz fundusze stabilnego wzrostu.
Tytuły uczestnictwa funduszy są denominowane w walutach obcych, ale mogą być
dostępne również w złotych, w postaci zabezpieczonej lub niezabezpieczonej do
waluty bazowej. W zależności od strategii, fundusze mogą inwestować w instrumenty
finansowe notowane na różnych rynkach globalnych (również rynkach rozwijających
się), w różne klasy aktywów, denominowane w różnych walutach obcych, co znacząco
może wpłynąć na poziom ryzyka funduszu.
W portfelu Funduszy Stabilnego Wzrostu przeważają papiery dłużne: zagraniczne
obligacje skarbowe, korporacyjne i municypalne oraz bony skarbowe. Udział akcji w
aktywach nie powinien przekraczać 40%.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 2-3 lata,
Fundusze Zrównoważone inwestują środki Klientów zarówno w związane z
podwyższonym ryzykiem akcje, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie
ryzyka – obligacje. Udział akcji w aktywach nie powinien być mniejszy niż 30% oraz nie
powinien przekraczać 70%.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3-4 lata.
Fundusze mieszane mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio jako fundusze
funduszy oraz fundusze nabywane w ramach polisy na życie.
FUNDUSZE AKCJI
Fundusze akcji lokują do 100% aktywów w akcje przy wykorzystaniu agresywnych strategii
inwestycyjnych. Fundusze te są bardzo podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest
wysokie z powodu możliwych znacznych wahań wartości tytułów uczestnictwa. Zagrożenie
to spada wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego inwestycji. Tytuły uczestnictwa zazwyczaj
są denominowane w walutach obcych, ale mogą być dostępne również w złotych w postaci
zabezpieczonej lub niezabezpieczonej do waluty. W zależności od strategii fundusze mogą
inwestować w instrumenty finansowe notowane na różnych rynkach globalnych (również
rynkach rozwijających się), w różne klasy aktywów, denominowane w różnych walutach
obcych, co znacząco może wpłynąć na poziom ryzyka funduszu.
Sugerowany okres inwestycji wynosi co najmniej 5 lat.
Fundusze akcji mogą być oferowane bezpośrednio lub pośrednio jako fundusze funduszy
oraz fundusze nabywane w ramach polisy na życie.
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
LOKATY INWESTYCYJNE
Produkty inwestycyjne oparte na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego,
takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub
koszyki tych zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe
oprocentowanie lokaty inwestycyjnej.
Produkty objęte są pełną gwarancją kapitału oraz gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego (do równowartości kwoty 50.000 euro).
Lokaty inwestycyjne są oferowane w subskrypcjach.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 6 miesięcy.
PRODUKTY
STRUKTURYZOWANE
Z PEŁNĄ GWARANCJĄ
KAPITAŁU
Produkty inwestycyjne w formie obligacji, bankowych papierów wartościowych
lub polisy ubezpieczeniowej, oparte na wskaźnikach rynku finansowego lub
towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych,
ceny towarów lub koszykach tych zmiennych, od których kształtowania może być
uzależnione oprocentowanie Obligacji, kwota rozliczenia BPW lub kwota wypłaty
z polisy. Te instrumenty i produkty finansowe objęte są pełną gwarancją kapitału w
dniu zapadalności inwestycji.
Produkty są oferowane w subskrypcjach.
Sugerowany okres inwestycji to 2-5 lat.
PRODUKTY
STRUKTURYZOWANE
Z CZĘŚCIOWĄ
GWARANCJĄ
KAPITAŁU
Produkty inwestycyjne w formie obligacji, bankowych papierów wartościowych lub polisy
ubezpieczeniowej, oparte na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak
kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszykach tych
zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe oprocentowanie
Obligacji, kwota rozliczenia BPW lub kwota wypłaty z polisy. Te instrumenty i produkty
finansowe objęte są częściową gwarancją kapitału.
Produkty są oferowane w subskrypcjach.
Sugerowany okres inwestycji to 2-5 lat.
4
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
OBLIGACJE
BONY SKARBOWE
Krótkoterminowe (maksymalnie 1 rok) dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa. Bony skarbowe dla Klientów detalicznych dostępne są na rynku wtórnym.
Okres inwestycji wynosi maksymalnie 1 rok.
OBLIGACJE SKARBOWE
Obligacje skarbowe są dłużnymi papierami wartościowymi o przynajmniej rocznym
terminie wykupu emitowanymi przez Skarb Państwa. Obligacje oferowane są z
dyskontem lub wypłacają kupon, mogą być stało- lub zmiennokuponowe.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 1 rok.
OBLIGACJE KOMUNALNE
Obligacje komunalne (municypalne) są dłużnymi papierami wartościowymi o
przynajmniej rocznym terminie wykupu emitowanymi przez jednostki samorządu
terytorialnego (miasta, gminy). Obligacje oferowane są z dyskontem lub wypłacają
kupon, mogą być stało- lub zmiennokuponowe. Obligacje komunalne charakteryzują
się mniejszą płynnością finansową niż obligacje skarbowe.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3 lata.
OBLIGACJE
KORPORACYJNE
Obligacje korporacyjne są dłużnymi papierami wartościowymi o przynajmniej rocznym
terminie wykupu emitowanymi przez podmioty gospodarcze. Obligacje oferowane są
z dyskontem lub wypłacają kupon, mogą być stało- lub zmiennokuponowe. Obligacje
korporacyjne charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem stopnia ryzyka, które
jest uzależnione, co do zasady, od kondycji finansowej emitenta.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3 lata.
AKCJE I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU ORGANIZOWANEGO
DOSTĘPNE W RAMACH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MILLENNIUM DOM MAKLERSKI.
AKCJE
Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi, które zostały wyemitowane przez
spółkę akcyjną. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki (właścicielem
części jej majątku). Ceny akcji podlegają znacznym wahaniom, gdyż odzwierciedlają
oczekiwania i prognozy przyszłych zysków spółki, a te zmieniają się często w miarę
napływu nowych informacji.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3 lata.
INNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE
Inne papiery wartościowe szczególnie prawa do akcji, warranty subskrypcyjne,
kwity depozytowe, obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe o przynajmniej
rocznym terminie wykupu emitowane przez Skarb Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego lub podmioty gospodarcze, listy zastawne, certyfikaty
inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe notowane na GPW, BondSpot
oraz w alternatywnych systemach obrotu, które omówione są szczegółowo w
dokumentach Millennium Domu Maklerskiego S.A..
Sugerowany okres inwestycji to minimum 1 rok.
AKCJE ZAKUPIONE
W PIERWSZEJ
OFERCIE PUBLICZNEJ
Akcje zakupione w pierwszej ofercie publicznej (IPO). Emisja akcji IPO wiąże się
z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Ceny akcji
podlegają znacznym wahaniom. Cena emisyjna nie jest znana w momencie zapisu
na akcje, i może być wyższa niż cena z pierwszego dnia notowań, co negatywnie
wpłynie na zwrot z inwestycji. Redukcja zapisów może spowodować, że inwestor
może zakupić mniejszą liczbę akcji od złożonego zapisu.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3 lata.
AKCJE ZAKUPIONE
W PIERWSZEJ OFERCIE
PUBLICZNEJ
Z WYKORZYSTANIEM
ŚRODKÓW
Z KREDYTU
Dzięki wykorzystaniu kredytu przy zakupie akcji w pierwszej ofercie publicznej możliwe
jest zwiększenie potencjalnych zysków na zasadzie dźwigni finansowej. Inwestycja o
takim charakterze wiąże się jednak z bardzo wysokim ryzykiem. Ceny akcji podlegają
znacznym wahaniom. Cena emisyjna nie jest znana w momencie zapisu na akcje i może
być wyższa niż cena z pierwszego dnia notowań, co negatywnie wpłynie na zwrot z
inwestycji. Redukcja zapisów może spowodować, że inwestor może zakupić mniejszą
liczbę akcji od złożonego zapisu. Przy niewielkiej redukcji zapisów na akcje, inwestor
może zakupić część akcji za środki z kredytu, co bardzo zwiększa ryzyko inwestycji.
Sugerowany okres inwestycji to minimum 3 lata.
5
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź na każde z zadanych pytań:
INSTRUMENTY
I PRODUKTY
FINANSOWE W GRUPIE
1. Czy Pan/ Pani
zna i rozumie mechanizm
działania poszczególnych
instrumentów i produktów
finansowych?
2. Czy Pan/ Pani rozumie
i potrafi samodzielnie
ocenić ryzyka związane
z instrumentami i produktami
finansowymi znajdującymi się w
danej grupie (w szczególności
ryzyko spadku wartości
inwestycji)?
3. Jak często Pan / Pani
inwestuje?
Dotyczy liczby transakcji o wartości
(lub równowartości w przeliczeniu na
złote) jednostkowej min. 2000 złotych
zawieranych w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ TOWARZYSTWA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
FUNDUSZE DŁUŻNE
I GOTÓWKOWE
(OBLIGACJI, RYNKU
PIENIĘŻNEGO)
FUNDUSZE MIESZANE
(ZRÓWNOWAŻONE,
STABILNEGO
WZROSTU)
FUNDUSZE AKCJI
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE
ZAMKNIĘTE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
ZAGRANICZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ ZAGRANICZNE FIRMY
INWESTYCYJNE
FUNDUSZE DŁUŻNE
I GOTÓWKOWE
(OBLIGACJI, RYNKU
PIENIĘŻNEGO)
FUNDUSZE MIESZANE
(ZRÓWNOWAŻONE,
STABILNEGO
WZROSTU)
FUNDUSZE AKCJI
6
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
LOKATY INWESTYCYJNE
PRODUKTY
STRUKTURYZOWANE
Z PEŁNĄ GWARANCJĄ
KAPITAŁU
PRODUKTY
STRUKTURYZOWANE
Z CZĘŚCIOWĄ GWARANCJĄ
KAPITAŁU
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
OBLIGACJE
BONY SKARBOWE
OBLIGACJE SKARBOWE
OBLIGACJE KOMUNALNE
OBLIGACJE
KORPORACYJNE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
AKCJE I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
dopuszczone do obrotu zorganizowanego, dostępne w ramach usług świadczonych przez
Millennium Dom Maklerski na podstawie umowy zawartej z Klientem.
AKCJE
INNE PAPIERY
WARTOŚCIOWE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
7
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
AKCJE ZAKUPIONE
W PIERWSZEJ
OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJE ZAKUPIONE W
PIERWSZEJ
OFERCIE PUBLICZNEJ
Z WYKORZYSTANIEM
ŚRODKÓW Z
KREDYTU
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
0
1–3
Powyżej 3
0
1–3
Powyżej 3
4. Jakie wykształcenie Pan/ Pani posiada?
Wyższe ekonomiczne, finansowe lub inne ścisłe, zapewniające wiedzę o inżynierii finansowe
Wyższe (inne niż opisane powyżej) lub średnie ekonomiczne
Średnie, ale dokształcam się, czytając specjalistyczną literaturę lub prasę dotyczącą instrumentów i produktów
finansowych
Średnie lub podstawowe
5. Czy w okresie ostatnich 5 lat pracował Pan/Pani w jednym z poniższych zawodów przez okres co
najmniej 12 miesięcy?
Pracowałem/pracowałam w sektorze finansowym, na stanowisku wymagającym wiedzy na temat instrumentów
i produktów finansowych
Pracowałem/pracowałam poza sektorem finansowym, na stanowisku wymagającym wiedzy na temat instrumentów
i produktów finansowych
Nie
Odmawiam udzielenia informacji na temat mojej wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentów i produktów
finansowych..
Informacja złożona przez pełnomocnika Klienta. Bank nie może dokonać oceny odpowiedniości instrumentów i
produktów finansowych.
8
TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW
I PRODUKTÓW FINANSOWYCH – BANKOWOŚĆ PRYWATNA
Dane Pełnomocnika
Imię i nazwisko:
Pesel*
1)Potwierdzam prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji przedstawionych przeze mnie w „Teście oceny
odpowiedniości oferowanych instrumentów i produktów finansowych – Bankowość Prywatna”.
2)Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na odpowiedzi udzielone
w niniejszym Teście.
3)Akceptuję możliwość dokonywania przez Bank ponownego „Testu oceny odpowiedniości oferowanych instrumentów
i produktów finansowych – Bankowość Prywatna” z częstotliwością raz na 12 miesięcy i zobowiązuję się do udzielenia
stosownych
informacji na wniosek Banku.
4)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z1997
nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Podpis Klienta
*
Podpis i pieczątka imienna osoby
reprezentującej Bank
W przypadku braku numeru PESEL należy podać datę urodzenia.
Adnotacje Banku (wypełnia pracownik Banku)
XNUC pracownika
Podpis
Imię i nazwisko
CIF
9
Download