warunki techniczne - BIP Gmina Golczewo Zakład Usług

advertisement
WARUNKI TECHNICZNE
montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r.
(Dz. U. Nr 72,poz 747) art. 27 ust 6 - dopuszcza niemożliwość montażu dodatkowych
wodomierzy do podlewania ogródków przydomowych, czyli rozliczenia wody bezpowrotnie
zużytej. Pobór wody przeznaczonej do podlewania ogródków przydomowych może nastąpić
w okresie od 15 kwietnia do 15 września (roku kalendarzowego) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31.01.2002 r., tablica 2 - Przeciętne normy zużycia wody do
podlewania ogródków działkowych i upraw rolniczych).
1.
Wnioskodawca otrzymuje informacje dotyczącą warunków montażu wodomierza
odliczającego oraz wniosek o zawarcie Aneksu do Umowy w celu odliczania ilości
ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody
2.
W przypadku akceptacji przedmiotowej procedury Wnioskodawca we własnym
zakresie i na własny koszt wykonuje roboty hydrauliczne polegające na
przystosowaniu głównego zestawu pomiarowego do aktualnych przepisów oraz
montażu wodomierza odliczającego.
- Wodomierz główny powinien być zabudowany na instalacji poziomej najdalej 1m za
wprowadzeniem rury za pierwszą ścianę budynku lub w studni wodomierzowej. W
głównym zestawie pomiarowym należy zamontować dwa zawory odcinające oraz
zawór antyskażeniowy z zachowaniem normatywnych odcinków prostych przed i za
wodomierzem.
- Wodomierz odliczający powinien być zamontowany jako podlicznik wodomierza
głównego bezpośrednio przed zewnętrzną ścianą, za którą znajduje się punkt
czerpalny służący do podlewania
- Montaż wodomierza winien być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm
(PN
ISO
4064-2
oraz
PN-B-10720)
dotyczących
zabudowy
zestawów
wodomierzowych. Wodomierz winien być dobrany do warunków jego pracy tj
nominalnej i maksymalnej wielkości objętości strumienia wody
- Koszt zakupu, montażu i eksploatacji ( m.in. legalizacji) wodomierza odliczającego
ponosi Wnioskodawca.
- W przypadku stwierdzenia sąsiedztwa wyprowadzenia punktu czerpalnego ze
studzienką kanalizacyjna bądź kratką ściekową zgoda nie będzie wydana. Wydana
zgoda na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej będzie przedmiotem okresowej
kontroli przez pracowników Zakładu Usług Publicznych w Golczewie.
3.
Wnioskodawca, po wykonaniu w/w zakresu robot hydraulicznych, składa zlecenie (
druku
firmowy)
wykonania
odpłatnego
przeglądu
sprawdzenia
instalacji
wodociągowej oraz wniosek o wprowadzenie Aneksu do Umowy wraz ze schematem
zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
4.
W terminie ustalonym podczas składania wniosku pracownicy Zakładu Usług
Publicznych w Golczewie dokonają przeglądu technicznego instalacji i oplombowania
zestawów wodomierzowych. W ciągu 14 dniu od daty pozytywnego przeglądu,
wnioskodawca powinien podpisać Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.
Nie zgłoszenie się w tym terminie spowoduje uznanie wniosku za bezprzedmiotowy.
5.
Woda przepływająca przez wodomierz odliczający może być wykorzystywana
wyłącznie do podlewania i zraszania przydomowego ogrodu w okresie wegetacji
roślin tj od 15 kwietnia do 15 września. W przypadku stwierdzenia przez
Usługodawcę faktu wykorzystania wody przepływającej przez wodomierz odliczający
do celów innych niż w/w Usługobiorcy zostanie wystawiona faktura za całą ilość
ścieków wynikająca ze wskazań wodomierza a Aneks automatycznie traci moc
prawną.
6.
Każdorazowa konieczność dokonania demontażu wodomierza wymaga uzgodnienia z
Zakładem
Usług
Publicznych
w
Golczewie
–
przedsiębiorstwem
wodno
kanalizacyjnym a każdy ponownie zamontowany wodomierz powinien być zgłoszony
telefonicznie pod nr 091 38 60 169 do odpłatnego zaplombowania.
Jednocześnie informujemy, że kara grzywny za uszkodzenie plomb w zestawach
wodomierzowych wynosi 5 000,00 zł (Dz.U.Nr 72 poz 747).
SZANOWNY KLIENCIE
Przedstawiając powyższe informacje liczymy, iż przed podjęciem ostatecznej decyzji
o montażu dodatkowego wodomierza nastąpi dokładna analiza korzyści możliwych do
osiągnięcia w przyszłości.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż montaż dodatkowego wodomierza, gdy ilość wody
zużywanej do podlewania ogrodu będzie znacząca. Ponadto informujemy, iż wodomierz
posiada okres legalizacji po upływie, którego należy we własnym zakresie i na własny koszt
dokonać jego wymiany, zgłoszenie do kontroli, montażu i oplombowania, co jest usługą
odpłatną.
KORZYŚCI
•
KOSZTY
niższe wartości faktur spowodowane zmianą sposobu naliczania z tytułu dostawy
wody i odbioru ścieków
•
możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków.
•
koszt zakupu wodomierza,
•
materiały i robocizna związana z montażem,
•
koszty kontroli montażu, odbioru, oplombowania i odczytów
Download