regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i

advertisement
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ WODY I ODPROWADZANYCH
ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH WSPÓLNOT MIESZKANOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ KTBS Sp. z o.o.
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody1) i odprowadzanych ścieków stosuje
się w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych4) administrowanych przez Katowickie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.3), zwane w dalszej części Regulaminu
Administratorem.
2. Regulamin opracowano w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 07 czerwca 2001-„ O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków ” (Dz.U. Nr 72/01 poz.747).
2) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006„ W sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ” (Dz.U. Nr 127/06 poz. 886).
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. „ W sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ” (Dz.U. 2008 r. Nr 5 poz.29)
4) Umowy zawarte między Wspólnotą a Przedsiębiorstwem Wodociągowo –
Kanalizacyjnym.
3. Wysokość opłat pobieranych od użytkowników6), tj. osób nie będących odbiorcami
w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków, Administrator ustala w taki sposób, aby suma obciążeń za wodę lub ścieki nie była
wyższa od ponoszonych przez Wspólnotę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo –
Kanalizacyjnego. Sposób rozliczania podany w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę
do określenia metody okresowego dokonywania rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i
wody zimnej objętej usługą podgrzania oraz odprowadzonych ścieków w nieruchomościach
Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Administratora. Koszty ponoszone
przez Wspólnotę z tytułu dostawy wody i odprowadzonych ścieków na rzecz Katowickich
Wodociągów składają się z :
1) opłat abonamentowych za wodomierz główny i opłat za ilość pobranej wody,
2) opłat za ilość odprowadzonych ścieków.
Rozdział 2. Rozliczanie kosztów zużytej wody w nieruchomości :
1. Koszty zużytej wody i odprowadzania ścieków rozliczane są w odniesieniu do lokali
mieszkalnych, użytkowych oraz garaży, wyposażonych w instalację wodociągową.
2. Rozliczenia za usługi świadczone przez Katowickie Wodociągi na rzecz Wspólnoty odbywa
się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za wodę, odprowadzenie ścieków
oraz abonament za wodomierz główny, zatwierdzonych następnie przez Radę Miasta
Katowice w drodze odpowiedniej uchwały7)
3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego zainstalowanego w przyłączu wodociągowym. W przypadku niesprawności
wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody
w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody wykazanej przez
wodomierz główny. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość
odprowadzonych ścieków ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie
6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.
5. Stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny oraz ilość odprowadzonych ścieków
jest określona w taryfie. Opłatę abonamentową wlicza się w jednostkowy koszt zużycia
wody.
6. Podział kosztów całkowitych dostaw wody w oparciu o umowę z Katowickimi Wodociągami
1) Na całkowite koszty zużycia wody w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym
składają się:
1
koszty wynikające z dostaw wody zimnej, odprowadzonych ścieków i opłat
abonamentowych za wodomierz główny,
b) koszty wynikające z dostawy wody zimnej do podgrzania i odprowadzonych ścieków
wody ciepłej ( tylko w przypadku występowania w nieruchomości instalacji ciepłej
wody użytkowej zasilanej z tego samego wodomierza głównego ).
2) Całkowite koszty dostawy wody określa się w oparciu o comiesięczne faktury
wystawiane Wspólnocie przez Katowickie Wodociągi.
3) Całkowite koszty dostawy wody dzieli się na całkowite koszty związane z dostawą wody
zimnej (z.w) oraz całkowite koszty związane z dostawą wody zimnej do podgrzania
(z.w.c.w.) – w przypadku występowania w nieruchomości instalacji ciepłej wody
użytkowej.
7. Koszty zużycia wody dostarczonej do nieruchomości rozliczane są na wszystkich
użytkowników lokali.
8. Rozliczenia kosztów zużycia wody dla użytkowników lokalu dokonywane są dwa razy
w ciągu roku, w okresach:
 I rozliczenie w terminie do 31.01. danego roku
 II rozliczenie w terminie do 30.09 danego roku
9. Rozliczenie kosztów wody obejmuje koszty określone w ust. 6 pkt. 1) i pkt. 2).
10. W przypadku nieruchomości całkowicie olicznikowanych8) rozliczenie kosztów dostaw wody
wykonywane jest następująco :
1) Gdy w nieruchomości znajduje się instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
posiadająca wspólny wodomierz główny i wodomierz wody zimnej do podgrzania :
a) podstawą do rozliczenia ilości wody ciepłej w lokalach są wskazania wodomierza
zainstalowanego w instalacji wody zimnej do podgrzania,
b) Lokale mieszkalne i użytkowe rozlicza się wg wskazań wodomierzy indywidualnych
zainstalowanych w instalacji wody ciepłej w tych lokalach, przy czym w przypadku
wystąpienia różnicy pomiędzy zmierzoną ilością wody zimnej do podgrzania - punkt
1) a) - a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wody ciepłej w lokalach,
wodomierze wody ciepłej w lokalach są podzielnikami kosztów a ilość wody pobranej
przez dany lokal wyznacza się następująco :
k = Wp / ∑n
(-)
a)
nki = k x ni
k
Wp
∑n
ni
nki
( m3 )
gdzie:
współczynnik przeliczeniowy ( jednakowy dla wszystkich lokali w nieruchomości),
całkowita ilość wody wykazana przez wodomierz wody zimnej do pogrzania,
suma wskazań wodomierzy indywidualnych wody ciepłej w nieruchomości,
ilość wody wykazanej przez wodomierz/wodomierze wody ciepłej dla i-tego lokalu,
wyznaczona ilość wody ciepłej do rozliczenia i-tego lokalu.
c) Od wartości wskazań wodomierza głównego odejmuje się wartość wskazań
wodomierza wody zimnej do podgrzania. Powstała różnica stanowi podstawę do
rozliczenia całkowitej ilości zużytej wody zimnej w lokalach,
d) Lokale mieszkalne, użytkowe i garaże rozlicza się wg wskazań wodomierzy
indywidualnych zainstalowanych w instalacji
wody zimnej w tych lokalach.
W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy całkowitą ilością zużytej wody zimnej punkt 1) c) - a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wody zimnej w lokalach,
wodomierze wody zimnej w lokalach są podzielnikami kosztów a ilość wody pobranej
przez dany lokal wyznacza się następująco :
k
Wg
Wp
∑n
ni
nki
k = ( Wg-Wp) / ∑n
(-)
nki = k x ni
( m3 )
gdzie:
współczynnik przeliczeniowy ( jednakowy dla wszystkich lokali w nieruchomości),
całkowita ilość wody wykazana przez wodomierz główny,
całkowita ilość wody wykazana przez wodomierz wody zimnej do pogrzania,
suma wskazań wodomierzy indywidualnych wody zimnej w nieruchomości,
ilość wody wykazanej przez wodomierz/wodomierze wody zimnej dla i-tego lokalu,
wyznaczona ilość wody zimnej do rozliczenia i-tego lokalu.
2
e) Całkowity koszt podgrzania wody określa się zgodnie z „Regulaminem rozliczenia
kosztów zużycia ciepła w budynkach wielolokalowych administrowanych przez
Spółkę który stanowi odrębne opracowanie.
2) Gdy w nieruchomości znajduje się instalacja ciepłej wody użytkowej posiadająca odrębne
wodomierze główne ( zasilanie i powrót ) :
a) Podstawą do rozliczenia ilości wody ciepłej w lokalach są wskazania wodomierzy
głównych, zainstalowanych w przyłączu wodociągowym ( różnica zasilanie – powrót )
b) Lokale mieszkalne i użytkowe rozlicza się wg wskazań wodomierzy indywidualnych
zainstalowanych w instalacji wody ciepłej w tych lokalach.
W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych a sumą
wskazań wodomierzy indywidualnych wody ciepłej w lokalach wodomierze wody ciepłej
w lokalach są podzielnikami kosztów a ilość wody pobranej przez dany lokal wyznacza
się następująco :
k =( Wgz – Wgp ) / ∑n
(-)
nki = k x ni
k
Wgz
Wgp
∑n
ni
nki
( m3 )
gdzie:
współczynnik przeliczeniowy ( jednakowy dla wszystkich lokali w nieruchomości),
całkowita ilość wody ciepłej wykazana przez wodomierz główny na zasilaniu,
całkowita ilość wody ciepłej wykazana przez wodomierz główny na powrocie,
suma wskazań wodomierzy indywidualnych wody ciepłej w nieruchomości,
ilość wody wykazanej przez wodomierz/wodomierze wody ciepłej dla i-tego lokalu,
wyznaczona ilość wody ciepłej do rozliczenia i-tego lokalu.
3) Gdy w nieruchomości nie ma instalacji ciepłej wody użytkowej :
a) Podstawą do rozliczenia ilości wody zimnej w lokalach są wskazania wodomierza
głównego, zainstalowanego w przyłączu wodociągowym.
b) Lokale mieszkalne, użytkowe i garaże rozlicza się wg wskazań wodomierzy
indywidualnych zainstalowanych w instalacji wody zimnej w tych lokalach.
W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą
wskazań wodomierzy indywidualnych wody zimnej w lokalach wodomierze wody zimnej
w lokalach są podzielnikami kosztów a ilość wody pobranej przez dany lokal wyznacza
się następująco :
k
Wg
∑n
ni
nki
k = Wg / ∑n
(-)
nki = k x ni
( m3 )
gdzie:
współczynnik przeliczeniowy ( jednakowy dla wszystkich lokali w nieruchomości),
całkowita ilość wody wykazana przez wodomierz główny,
suma wskazań wodomierzy indywidualnych wody zimnej w nieruchomości,
ilość wody wykazanej przez wodomierz/wodomierze wody zimnej dla i-tego lokalu,
wyznaczona ilość wody zimnej do rozliczenia i-tego lokalu.
11. W przypadku nieruchomości częściowo olicznikowanych rozliczenie kosztów dostaw wody
wykonywane jest następująco:
1) lokale mieszkalne, użytkowe lub garaże olicznikowane rozlicza się wg rzeczywistych
wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w instalacji wody zimnej w tych
lokalach,
2) w lokalach mieszkalnych nieolicznikowanych przyjmuje się normę maksymalną w wys.
do 9 m3/osobę/ miesiąc (zamiennik za brak wodomierza),
3) pozostałą różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą z punktów 1),2)
dzieli się proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w całym budynku.
12. W przypadku wystąpienia awarii powodującej niekontrolowany wypływ wody
za wodomierzem głównym ilość utraconej wody zostanie ustalona na podstawie czasu
trwania awarii i średniego zużycia z okresu poprzedzającego awarię. Tak określona ilość
3
utraconej wody zostanie zaliczona w koszty utrzymania części wspólnej Wspólnoty
Mieszkaniowej, a ilość wody do rozliczenia na poszczególnych użytkowników zostanie
pomniejszona o ilość utraconej wody.
13. Prawa i obowiązki Administratora i użytkowników lokali w zakresie rozliczeń zużycia wody
określono w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.
14. Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia zaliczkowych opłat za dostawy wody
i odprowadzonych ścieków w stawce miesięcznej płatnej do 10-go bieżącego miesiąca.
15. Użytkownicy lokali nie wyposażonych w wodomierze wpłacają zaliczkowe opłaty za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków w stawce miesięcznej płatnej do 10-go bieżącego miesiąca
w wysokości do 9 m3/osobę/miesiąc.
16. Wysokość zaliczki nie ulega zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
17. Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rozliczenia poniesionych kosztów
zużytej wody za dany okres rozliczeniowy ( 2 x w roku ). I tak :
1) jeżeli suma
wpłacanych zaliczek
przekroczy wartość opłat
za wodę
i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia, kwotę „ zwrotu ” użytkownik zalicza
na poczet pierwszych zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym okresie
rozliczeniowym,
2) jeżeli suma wpłacanych zaliczek nie pokryje wartości opłat za wodę
i odprowadzenie ścieków wynikających z rozliczenia, kwotę „ dopłaty ” użytkownik
zobowiązany jest uiścić łącznie z pierwszą miesięczną zaliczką w kolejnym okresie
rozliczeniowym. W wyjątkowych sytuacjach należność taka może być rozłożona na raty,
co wymaga wystąpieniu na piśmie z uzasadnieniem i propozycją wysokości rat.
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego ustala się wysokość nowej zaliczki
w oparciu o rzeczywisty koszt zużycia wody i obowiązujące taryfy indywidualnie dla każdego
lokalu.
18. Administrator przekaże użytkownikom rozliczenie kosztów zużytej wody i odprowadzenia
ścieków w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z
nową zaliczką
19. Z tytułu dokonywania odczytów wodomierzy właściciele lokali mieszkalnych,
użytkowych i garaży zostaną obciążeni przez Administratora dodatkową opłatą w
wysokości 2,50 zł./odczyt wodomierza.
20. W przypadku gdy wodomierz główny, znajdujący się na posesji innej Wspólnoty,
obejmuje swym zakresem dwie lub więcej Wspólnot, rozliczenie kosztów zużycia
wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji wykonuje Administrator Wspólnoty
wiodącej5) na terenie której znajduje się wodomierz główny. Wspólnota przekaże
użytkownikom rozliczenie kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków w terminie
2 miesięcy licząc od daty otrzymania pełnej dokumentacji od Administratora
Wspólnoty wiodącej.
21. Reklamacje związane z otrzymanym rozliczeniem użytkownik może wnieść w terminie do
30 dni od daty otrzymania rozliczenia.
22. Objaśnienia :
1).
Woda – suma ilości wody zimnej i wody zimnej do podgrzania ( w przypadku nieruchomości
wyposażonej w instalację ciepłej wody użytkowej )
2).
Nieruchomość– budynek lub zespól budynków rozliczanych w oparciu o wskazania
wodomierza głównego
3).
Administrator – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. –
Administrator danej Wspólnoty
4).
Wspólnota – Wspólnota Mieszkaniowa danej nieruchomości
5).
Wspólnota wiodąca – Wspólnota Mieszkaniowa na terenie której znajduje się
wodomierz główny obsługujący daną Wspólnoty łącznie z innymi, administrowana
przez innego Administratora
6).
Użytkownik – właściciel, najemca lub osoba zajmująca lokal mieszkalny lub użytkowy bez
tytułu prawnego
7).
Uchwała Rady Miasta Katowice - uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
8).
Lokal olicznikowany - lokal, w którym zamontowano wodomierze indywidualne zgodnie
z wytycznymi Administratora oraz dokonano odbioru technicznego i wodomierze
4
zaplombowano
Lokal nieolicznikowany – lokal nie posiadający wodomierzy indywidualnych, w którym
stwierdzono : uszkodzenie plomby na wodomierzu, nieważną cechę legalizacyjną,
własnoręczne przeróbki instalacji wodnej bez zgody Administratora, nielegalny pobór wody
z pominięciem wodomierza oraz nie udostępniony do odczytów w terminie 14 dni licząc od
daty wyznaczonej przez Administratora na dokonanie odczytów
9).
Rozdział 3. Postanowienia końcowe.
1. Do obowiązków Administratora należy:
1) okresowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozliczanie
i
dostarczanie
użytkownikom
rozliczenia
kosztów
za
dostawę
wody
i odprowadzanie ścieków,
2) bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych w lokalach wodomierzy
oraz stanu plomb zabezpieczających,
3) pisemne przesłanie wytycznych zainstalowania wodomierzy w lokalu użytkownika, który
zgłosi chęć zainstalowania wodomierzy w swoim lokalu ( Załącznik 1 do Regulaminu ),
4) odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy ( Załącznik 2 do Regulaminu ).
5) okresowa legalizacja lub wymiana wodomierzy w terminach określonych w pkt. 4
Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku jeżeli wodomierze zostały
wymienione na koszt Wspólnoty.
2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
3.
1) użytkowanie wodomierzy indywidualnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) udostępnienie lokalu do okresowego odczytu wodomierzy, sprawdzenia poprawności
montażu, cech legalizacyjnych oraz plomb zabezpieczających,
3) potwierdzenie wartości wskazań wodomierzy podpisem (może to uczynić inna
pełnoletnia osoba),
4) natychmiastowe zgłaszanie Administratorowi informacji o uszkodzeniach wodomierzy,
cech legalizacyjnych lub plomb zabezpieczających,
5) okresowe, zgodne z zapisami zawartymi w odrębnych przepisach, zapewnienie
legalizacji lub wymiany wodomierzy indywidualnych będących własnością użytkownika,
zainstalowanych w lokalach, oraz zgłoszenie tego faktu Administratorowi celem
założenia plomby,
W przypadku stwierdzenia przez pracownika Spółki w lokalu użytkownika:
1) uszkodzenia plomb na wodomierzu,
2) nieważnej cechy legalizacyjnej,
3) dokonanie własnoręcznych przeróbek instalacji wodociągowej,
4) ujawnienia nielegalnego poboru wody, nie udostępnienia lokalu do odczytów w terminie
14 dni licząc od daty wyznaczonej przez Administratora na dokonanie odczytów oraz
przypadków wymienionych w pkt. 1), 2) i 3), lokal zostanie potraktowany jak
nieolicznikowany, a użytkownik lokalu rozliczony zgodnie z ust. 9 punkt 1), 2) i 3)
z Rozdziału 2.
5) nie udostępnienia lokalu do odczytów w terminie 14 dni licząc od daty wyznaczonej
przez Administratora na dokonanie odczytów oraz przypadków wymienionych w pkt. 1),
2), 3), i 4) lokal zostanie potraktowany jako nieolicznikowany, a użytkownik lokalu
rozliczony zgodnie z ust. 11 punkt 2) z Rozdziału 2.
Załączniki :
Nr 1 – zezwolenie na montaż wodomierza
Nr 2 – protokół odbioru technicznego wodomierza
5
Załącznik nr1 do Regulaminu rozliczania kosztów
zużytej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach
Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez KTBS Sp. z o.o.
Pan/i
Imię, nazwisko
ul………………
……..KATOWICE
Odpowiadając na Pana/i wniosek w sprawie wydania zezwolenia na montaż wodomierzy
poboru zimnej/ciepłej* wody w lokalu mieszkalnym/lokalu użytkowym* informujemy, że
wyrażamy zgodę na powyższe przy spełnieniu następujących warunków:
1. Zakupu wodomierza/y oraz ich montażu należy wykonać na własny koszt (dotyczy to
również ich ewentualnej naprawy i ponownej legalizacji)
2. Wodomierz/e należy zabudować w instalacji wewnętrznej lokalu mieszkalnego/lokalu
użytkowego* przy spełnieniu następujących wymagań:
a) liczba zainstalowanych wodomierzy winna odpowiadać liczbie pionów/ujęć instalacji wodnej
w lokalu mieszkalnym/lokalu użytkowym*,
b) dla pojedynczego źródła poboru wody należy zastosować wodomierz o nominalnym
strumieniu objętości –0,6 m3/h, w przypadku liczby źródeł poboru wody większej od 1 należy
zastosować wodomierz co najmniej klasy B o nominalnym strumieniu objętości –1,0 m3/h,
c) miejsce zabudowania wodomierza/y powinno umożliwić łatwy dostęp do założenia plomb,
dokonywania okresowych odczytów oraz ewentualnego demontażu,
d) podejścia przed i za wodomierzem powinny uwzględniać niewielki jednakowy spadek,
zgodny z kierunkiem przepływu wody celem uniemożliwienia gromadzenia się powietrza
w rejonie wodomierza,
e) przed wodomierzem należy zainstalować odcinający zawór kulowy, który w trakcie
codziennej eksploatacji winien być całkowicie otwarty,
f) nie dopuszcza się montażu wodomierzy w gniazdach zaworów przelotowych
g) odcinki instalacji winny być odcinkami prostymi o długości minimum:
 pięciu średnic przewodu przed wodomierzem,
 trzech średnic przewodu za wodomierzem.
3. Fakt zainstalowania wodomierza/y należy zgłosić w siedzibie Spółki w Katowicach przy
ul. Krasińskiego 14, celem dokonania odbioru technicznego oraz założenia plomb/y.
Po trzydziestodniowym okresie eksploatacji wodomierza/y pracownik administracji dokona
odczytu ilości pobranej wody, celem określenia wysokości zaliczki na poczet miesięcznego
zużycia wody w mieszkaniu/lokalu użytkowym*.
Ostateczne rozliczenie lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego*, nastąpi po dokonaniu odczytu
na koniec okresu rozliczeniowego.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
02 kwietnia 2004 w sprawie Prawnej Kontroli Metrologicznej Przyrządów Pomiarowych okres
ważności cechy legalizacyjnej (pierwotnej i ponownej) dla wodomierzy o nominalnym strumieniu
objętości nie większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat i liczy się od 1 stycznia roku następnego
w którym legalizacja została dokonana.
Po tym okresie użytkownik lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego* powinien dokonać
ponownej legalizacji lub jego wymiany na nowy.
W przypadku stwierdzenia braku ważności cechy legalizacyjnej wodomierza/y
lokal mieszkalny/lokal użytkowy* będzie rozliczane tak jak nieopomiarowane.

niepotrzebne skreślić
6
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczania kosztów
zużytej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach
Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez KTBS Sp. z o.o.
Protokół odbioru technicznego wodomierza
W dniu …………………….dokonano odbioru technicznego wodomierza:
1. Typ……………………………………………………………………...…(firma)
2. Nr ………………………………………………………………………………...
3. Cecha legalizacyjna ………………………………………………...…(rok, data)
4. Data następnej legalizacji…………………………………………………..….….
5. Nominalny strumień objętości (przepływ)………………………………………..
6. Średnica podejścia (redukcji) …………………………………………………….
7. Stan początkowy odczytu do rozliczeń …………………………………………..
Potwierdza się wykonanie montażu wodomierza zgodnie z przepisami i warunkami
technicznymi ujętymi w piśmie z dnia …………………………..
Instalacja szczelna, gwarantuje rozliczenie wszystkich urządzeń odbioru.
Wodomierz zaplombowano.
…………………………………..
przedstawiciel KTBS Sp. z o.o.
………………………….
użytkownik lokalu
7
Download