regulamin - Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

advertisement
REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy ciepła do węzłów cieplnych
oraz dokonywania rozliczeń z Użytkownikami lokali mieszkalnych
za centralne ogrzewanie oraz za zimną i ciepłą wodę
Szydłowiec wrzesień 2013
1. Postanowienia ogólne.
§1
1. Regulamin określa zasady rozliczenia z użytkownikami lokali mieszkalnych kosztów
związanych z zakupem ciepła, które pokrywane są przez Szydłowiecką Spółdzielnię
Mieszkaniową w Szydłowcu.
2. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1504
ze zmianami),
3) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz.U. nr 63 poz. 636 ze zmianami),
4) statutu Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu.
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia:
1) „umowa” – należy rozumieć umowę na dostawę ciepła pomiędzy Szydłowiecką
Spółdzielnią Mieszkaniową w Szydłowcu, a dostawcą usług,
2) „dostawca usług” - należy rozumieć Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. 26-500 Szydłowiec
ul. Radomska 48A,
3) „ciepłomierz główny” – należy rozumieć urządzenie pomiarowe służące do pomiaru
ilości zakupionego ciepła w węźle cieplnym, na podstawie którego Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Szydłowcu rozlicza się z dostawcą usług,
4) „wodomierz lokalowy” – należy rozumieć urządzenie pomiarowe służące do pomiaru
ilości pobranej wody zainstalowane w lokalu mieszkalnym,
5) „użytkownik lokalu” – należy rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,
6) „okres rozliczeniowy ciepła” – należy rozumieć okres od 01 stycznia do 31 grudnia
( rok kalendarzowy).
7) „Okres grzewczy” – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność
ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
II. Rozliczenie kosztów zakupu ciepła do węzła cieplnego.
§3
1. Koszty dostawy ciepła do węzła cieplnego ewidencjonuje się i rozlicza indywidualnie
dla każdej nieruchomości według wskazań ciepłomierza głównego zainstalowanego
w danym węźle cieplnym na podstawie stawek i opłat określonych przez dostawcę usług.
Wyjątek stanowią nieruchomości Kolejowa 6, 6A, 6B oraz Kolejowa 8 i 8A,
które ze względów konstrukcyjnych węzła cieplnego rozliczane są wspólnie. Całkowite
koszty zużycia ciepła określa się w oparciu o comiesięczne faktury wystawione przez
dostawcę usług na podstawie zawartej umowy.
2. Do kosztów dostawy ciepła nie zalicza się kosztów utrzymania wewnętrznych instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody, które to koszty odnosi się do kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
3. Do kosztów ciepła nie zalicza się kosztów utrzymania i wymiany wodomierzy ciepłej wody,
które to koszty pokrywane są z funduszu utworzonego na ten cel.
4. Rozliczenia zakupionego ciepła dokonuje się odrębnie dla każdej nieruchomości
(za wyjątkiem jak w pkt.1), z podziałem na ciepło zużyte na podgrzanie ciepłej wody
i dla celów centralnego ogrzewania.
Nadwyżka (lub niedobór) przychodów nad kosztami podgrzania wody przenoszona jest
w rozliczenie kosztów ciepła centralnego ogrzewania.
§4
Na koszty dostawy ciepła składają się następujące składniki:
1) opłata stała
a) opłata za moc zamówioną stanowiąca iloczyn mocy zamówionej poszczególnego
węzła cieplnego i ceny za jednostkę mocy [zł/MW] powiększona o podatek
od towarów i usług,
b) opłata za usługi przesyłowe stanowiąca iloczyn mocy zamówionej poszczególnego
węzła cieplnego i ceny za jednostkę mocy [zł/MW] powiększona o podatek
od towarów i usług,
c) opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn uzupełnionego nośnika na podstawie
wskazań wodomierza wody uzupełniającej w węźle cieplnym i ceny jednostkowej
za 1 m3 nośnika,
2) opłata zmienna
a) opłata za dostarczoną energię cieplną stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła
ustalonego na podstawie wskazań ciepłomierza głównego i ceny jednostkowej
za ciepło [zł/GJ], powiększona o podatek od towarów i usług,
b) opłata za usługi przesyłowe stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła
ustalonego na podstawie wskazań ciepłomierza głównego i ceny jednostkowej
za usługi przesyłowe [zł/GJ], powiększona o podatek od towarów i usług,
§5
1. Całkowite koszty ciepła – opłata stała i zmienna – udokumentowane przez dostawcę usług
fakturą VAT dzieli się na całkowite koszty związane z centralnym ogrzewaniem
w wysokości 80 % wartości faktury oraz całkowite koszty związane z podgrzaniem
centralnej ciepłej wody w wysokości 20% wartości faktury.
2. W przypadku rażąco wysokiej stawki za centralną ciepłą wodę w niektórych budynkach,
wynikającej z podziału, o którym mowa w pkt. 1, dopuszcza się możliwość innego podziału
kosztów za c.o. i c.c.w. zmniejszającego koszt centralnej ciepłej wody w tych budynkach
każdorazowo za zgodą Rady Nadzorczej.
§6
Stawka za podgrzanie 1 m3 wody ustalana jest indywidualnie dla każdej nieruchomości
przez Zarząd Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie faktycznie zużytego ciepła
zgodnie z § 5. Stawki planuje się na podstawie faktycznego zużycia ciepła przez nieruchomość
w jednym z dwu ostatnich okresów rozliczeniowych, wysokości cen energii cieplnej wynikającej
ze stawek i opłat taryfowych i planowanego zużycia ciepłej wody.
Dopuszcza się odstępstwa od tej reguły w uzasadnionych technicznie przypadkach.
W każdym z takich przypadków o zmianie sposobu ustalania wysokości stawki i rozliczania
kosztów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
III. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody z użytkownikami lokali.
§7
1. Podstawą do rozliczania kosztów podgrzania wody z użytkownikami lokali wg wskazań
wodomierzy lokalowych jest podpisanie przez użytkownika lokalu protokołu odbioru
zainstalowanych wodomierzy.
2. Koszty podgrzania wody pokrywane są przez użytkowników lokali w formie miesięcznych
opłat stałych za gotowość dostawy ciepłej wody do każdego mieszkania – zaliczek
miesięcznych na pokrycie kosztów podgrzania wody.
Przy czym:
a) Wysokość miesięcznej opłaty stałej za gotowość dostawy ciepłej wody ustala w drodze
uchwały Rada Nadzorcza w kwocie nie wyższej od wynikającej z iloczynu wielkości
mocy zamówionej dla podgrzania wody w budynku przypadającej na jeden lokal
mieszkalny i ceny brutto za jednostkę mocy [zł/MW] w miesięcznych ratach.
b) Zaliczka miesięczna na pokrycie kosztów podgrzania wody obliczana jest jako iloczyn
indywidualnej normy zużycia ciepłej wody oraz obowiązującej stawki za podgrzanie
1m3 ciepłej wody.
Stawka na podgrzanie 1m3 ciepłej wody wynika z różnicy całkowitych rocznych kosztów
związanych z podgrzaniem centralnej ciepłej wody (w wysokości 20% wartości faktur)
i kwoty naliczonej z rocznych opłat za gotowość dostawy ciepłej wody podzielonej
przez planowane zużycie ciepłej wody w nieruchomości za okres rozliczeniowy.
3. Rozliczanie kosztów podgrzania wody następuje na podstawie podanych odczytów wskazań
wodomierzy lokalowych ciepłej wody z dokładnością do 1 m3.
4. Obowiązek uiszczania opłaty stałej ciąży na wszystkich użytkownikach lokali
wyposażonych w instalację ccw, nawet w przypadku zaniechania jej poboru.
§8
Zasady dokonywania odczytów, rozliczeń i reklamacji z tytułu podgrzania ciepłej wody
reguluje dział VI niniejszego Regulaminu.
IV. Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania z użytkownikami lokali
mieszkalnych.
§9
Indywidualne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania odbywa się w systemie
zaliczkowym.
§ 10
1. Koszty centralnego ogrzewania pokrywane są przedpłatami (zaliczkami) równomiernie
rozłożonymi na okres 12 miesięcy wnoszonymi łącznie z innymi opłatami za używanie
lokali.
2. Podstawą ustalenia zaliczki za centralne ogrzewanie w odniesieniu do 1m2 powierzchni
użytkowej są planowane indywidualnie dla każdej nieruchomości koszty centralnego
ogrzewania. Wysokość zaliczki za centralne ogrzewanie wyliczana jest na podstawie
faktycznie zużytego ciepła przez nieruchomość w jednym z dwu ostatnich okresów
rozliczeniowych oraz obowiązujących wysokości cen energii cieplnej. Jeżeli w ciągu roku
rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy energii cieplnej powodujące
istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen) to dopuszczalna jest korekta
zaliczkowo ustalonych opłat. Decyzję o tej korekcie podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek
Zarządu.
3. Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie podlegają indywidualnemu rozliczeniu
wg rzeczywistych kosztów za dostawę energii cieplnej w okresie rozliczeniowym.
§11
1. Ostateczne koszty ciepła na centralne ogrzewanie dla poszczególnych lokali mieszkalnych
ustala się na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie wystawionych przez Ciepłownię
Miejską faktur dla danej nieruchomości. Koszty te dzieli się na lokale proporcjonalnie
do udziału powierzchni użytkowej lokalu w całkowitej powierzchni użytkowej
nieruchomości. Wcześniej (w nieruchomościach wyposażonych w sieć ccw) od wartości
faktur należy odjąć koszty ciepła zużytego na podgrzanie ciepłej wody.
2. W nieruchomościach Zamkowa 4 i Plac Wolności 1 30% kosztów zmiennych dostarczanego
ciepła obciąża koszty użytkowania lokali użytkowych usytuowanych w tych
nieruchomościach, natomiast opłaty stałe dzielone są na powierzchnię użytkową wszystkich
lokali.
V. Rozliczenie wyniku finansowego gospodarki cieplnej dla nieruchomości.
§12
1. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego Spółdzielnia dokonuje rozliczenia różnicy
między zaliczkowymi opłatami a faktycznie poniesionymi kosztami:
1) jeżeli suma wpłaconych zaliczek jest wyższa niż rzeczywiste koszty dostawy energii
cieplnej do danej nieruchomości, to różnicę Spółdzielnia rozliczy z użytkownikami
lokali tej nieruchomości proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania.
Kwota „zwrotu” zostanie zaliczona na poczet pierwszej należnej opłaty eksploatacyjnej,
lub pokrycie zaległości, jeśli takie występują.
2) jeżeli suma wpłaconych zaliczek jest niższa niż rzeczywiste koszty dostawy energii
cieplnej do danej nieruchomości, to różnicę pokrywają użytkownicy lokali
tej nieruchomości proporcjonalnie do 1 m2 powierzchni użytkowej. Kwotę „dopłaty”
należy uiścić łącznie z pierwszą należna opłatą eksploatacyjną.
3) w sytuacjach wyjątkowych (znaczna dopłata, trudne warunki finansowe) dopuszcza
się na pisemny wniosek lokatora, możliwość rozłożenia kwoty wynikającej z „dopłaty”
na raty.
4) na pisemną prośbę lokatora, w przypadku opłacania należności za pomocą stałego
zlecenia w banku, powstałą w wyniku rozliczenia kwotę „zwrotu” można zwrócić
na wskazane konto, o ile nie ma zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
2. Rozliczenia kosztów dostaw energii cieplnej dokonywane są do dnia 31 marca danego roku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.
3. Reklamacje związane z otrzymanym rozliczeniem lokator może wnieść w formie pisemnej
w siedzibie Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie 30 dni od daty
rozliczenia.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 4 tygodni od momentu zakończenia przyjmowania
reklamacji.
VI. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody
z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych.
§13
1. Podstawą do rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody z użytkownikami lokali
wg wskazań wodomierzy lokalowych jest podpisanie przez użytkownika lokalu protokołu
odbioru zainstalowanych wodomierzy.
2. Legalizacja wodomierzy jest obowiązkiem Spółdzielni. Spółdzielnia realizuje go poprzez
wymianę wodomierzy w pięcioletnim cyklu. Środki na wymianę wodomierzy pochodzą
z opłat celowych przechowywanych na funduszu legalizacji wodomierzy. Opłata
na wymianę (legalizacji) wodomierzy w formie odpisu, zależna jest od ilości wodomierzy
w lokalu mieszkalnym. Wysokość odpisu ustala się w taki sposób by w okresie 60-ciu m-cy
pokryć koszty wymiany wszystkich wodomierzy z odczytem radiowym w lokalu
mieszkalnym, oraz koszty przeprowadzonych w okresie użytkowania odczytów.
3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do umożliwienia wymiany wodomierzy w swoim
lokalu na żądanie Zarządu Spółdzielni. Użytkowanie wodomierzy bez aktualnej legalizacji
stanowi podstawę do rozliczania zimnej i ciepłej wody kwotą stanowiącą dwukrotność
ryczałtu określonego w § 16.
4. Koszty zimnej i ciepłej wody pokrywane są przez użytkowników lokali w formie zaliczek
miesięcznych, obliczanych jako iloczyn indywidualnej normy zużycia zimnej i ciepłej wody
oraz obowiązującej ceny jednego metra sześciennego wody zimnej z uwzględnieniem
kosztów odprowadzania ścieków do kanalizacji i (dla wody ciepłej) kosztów podgrzania
jednego metra sześciennego ciepłej wody.
5. Cenę podgrzania 1m3 wody ustala się indywidualnie dla każdego węzła cieplnego zgodnie
z treścią § 6 i 7 niniejszego regulaminu.
6. Indywidualna norma zużycia ciepłej i zimnej wody ustalana jest w oparciu o wskazania
wodomierzy lokalowych jako średnia z poprzedniego okresu rozliczeniowego lub ustalana
jest indywidualnie przez użytkownika lokalu na jego pisemnie uzasadniony wniosek
złożony w biurze Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu.
7. Okres rozliczeniowy kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody stanowi rok kalendarzowy.
8. Ostateczne rozliczenie zużycia zimnej i ciepłej wody polega na porównaniu faktycznego
zużycia, wynikającego z odczytów liczników lokalowych dokonywanych na koniec roku
kalendarzowego z przypisanymi zgodnie z pkt.6 indywidualnymi normami.
9. Faktyczne zużycie wody za okres rozliczeniowy wynika z różnicy odczytów liczników
dokonywanych w odstępach rocznych na dzień 31 grudnia każdego roku.
10. Faktyczne koszty zużycia wody i ciepła na jej podgrzanie stanowią:
− dla zimnej wody: iloczyn faktycznego zużycia zimnej wody i wody do podgrzania
za okres rozliczeniowy i ceny jednego metra sześciennego wody z uwzględnieniem
odprowadzania ścieków obowiązującej w tym okresie
− dla podgrzania wody: iloczyn faktycznego zużycia wody do podgrzania za okres
rozliczeniowy i ceny podgrzania 1m³.
§14
1. Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są przez użytkowników lokali mieszkalnych
i przekazywane do siedziby Spółdzielni na formularzach dostarczanych mieszkańcom.
(nie dotyczy lokali wyposażonych w wodomierze z odczytem elektronicznym)
2. W przypadku zmiany cen zimnej wody lub energii cieplnej dokonywane będą stosowne
odczyty w celu rozliczania i ustalania nowych zaliczek.
3. Spółdzielnia będzie dokonywała odczytów kontrolnych wodomierzy lokalowych,
przez upoważnione do tego osoby po terminie składania formularzy z odczytami
przez mieszkańców.
4. W przypadku nie dokonania lub nie przekazania odczytów użytkownik lokalu zostanie
rozliczony symulacyjnie na podstawie zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
§15
1. Ostateczne rozliczenie z użytkownikiem kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody stanowi
kwotę różnicy między faktycznymi kosztami zużycia ciepłej i zimnej wody a sumą zaliczek
naliczonych użytkownikowi lokalu w ciągu okresu rozliczeniowego za wodę oraz,
(w przypadku ciepłej wody), za jej podgrzanie.
2. Kwotę niedopłaty wynikającą z rozliczenia użytkownik lokalu winien jest uregulować
w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania rozliczenia (chyba że postanowienie
Zarządu Spółdzielni stanowi inaczej).
3. W przypadku nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet opłaty eksploatacyjnej za kolejne
miesiące.
4. Uwzględnienie niedopłaty lub nadpłaty winno być uwidocznione w tytule opłaty za lokal.
5. Ostatecznego rozliczenia kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody za dany okres
rozliczeniowy Spółdzielnia dokonuje do dnia 31.03. każdego roku.
§16
Lokale mieszkalne nie wyposażone w wodomierze lokalowe obciążane są miesięcznym
ryczałtem na osobę równowartością 10 m3 wody zimnej powiększonej o wartość podgrzania 5 m3
wody.
§17
W przypadku, gdy wodomierze lokalowe zainstalowane w lokalu wskazują zerowe zużycie
wody i nie jest to spowodowane ich awarią, to zaliczka jest ustalana są indywidualnie
z użytkownikiem lokalu na jego pisemny wniosek złożony w biurze Szydłowieckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Szydłowcu.
§18
Rozliczenie kosztów zimnej i ciepłej wody w danym okresie rozliczeniowym w przypadku
lokali z niesprawnymi wodomierzami, których uszkodzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych
od użytkownika lokalu następuje na podstawie średniego zużycia z ostatniego okresu
rozliczeniowego.
§19
W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu poprawności dokonanych rozliczeń
kosztów cieplej i zimnej wody, użytkownik lokalu ma prawo złożyć pisemny wniosek
o sprawdzenie prawidłowości wyliczenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia
za dany okres rozliczeniowy.
W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu poprawności działania wodomierzy
lokalowych ciepłej wody użytkownik lokalu ma prawo złożyć pisemny wniosek o sprawdzenie
prawidłowości ich działania. W przypadku potwierdzenia prawidłowego działania wodomierzy
lokalowych użytkownik lokalu będzie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z dokonaną
ekspertyzą.
§20
Nie dopuszcza się możliwości rezygnacji użytkownika lokalu z rozliczenia kosztów zużycia
zimnej i ciepłej wody według wskazań wodomierzy lokalowych w przypadku, gdy lokal
mieszkalny wyposażony jest w wodomierze lokalowe.
§21
W przypadku:
1) nie zgłoszenia niesprawności pracy wodomierza
2) stwierdzenia w czasie kontroli, że choć jeden z wodomierzy lokalowych jest niesprawny
technicznie,
3) nie udostępnienia lokalu pracownikom SzSM w celu przeprowadzenia naprawy,
wymiany, legalizacji, kontroli wodomierzy.odczyty wszystkich wodomierzy lokalowych
nie będą przyjmowane do rozliczenia, a lokal za dany okres rozliczeniowy będzie
traktowany do rozliczeń jako lokal nie wyposażony w wodomierze i rozliczany według
zasad określonych w § 16.
§22
1. W przypadku:
1. naruszenia, zniszczenia lub zerwania plomby legalizacyjnej na wodomierzu
2. i plomby na przyłączu instalacji wodomierza,
3. stosowania innych działań wpływających na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości
lub funkcji metrologicznych wodomierza lokalowego,
4. stwierdzenia poboru wody nie rejestrowanego przez wodomierz,
obciążenie takiego użytkownika lokalu za zużycie wody za okres od ostatniego odczytu
dokonanego przez służby Sz.S.M. w Szydłowcu do dnia stwierdzenia w/w. przypadków
zostanie ustalone w wysokości sześciokrotnej indywidualnej normy zużycia dla danego
lokalu w okresie poprzedzającym stwierdzenie tych faktów pomnożonej przez aktualne
stawki opłat.
2. W przypadkach określonych §22 ust 1 p. 1-3 użytkownik lokalu ponosi pełny koszt
wymiany wodomierza.
§23
Różnice wynikające ze wskazań licznika głównego a sumy wskazań liczników
indywidualnych będą pokryte z nadwyżki bilansowej.
VII. Postanowienia końcowe.
§24
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy aktów
prawnych wymienionych w §1 ust 2 oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2013r. zgodnie z uchwałą nr 22/2013 Rady
Nadzorczej z dnia 16.09. 2013r.
Download