Regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody i

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2015
z dnia 31 grudnia 2015r.
REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY
I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ
W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Podstawy prawne
1.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – „Prawo energetyczne” (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).
2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r., Nr
194, poz. 1291).
3.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz.1584 z późn.
zm.).
4.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150 z późn. zm.).
5.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.)
6.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422).
§1
ZAKRES REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady rozliczania i wnoszenia opłat w ZGN Włochy za ciepłą
i zimną wodę (c.w. i z.w.) kanalizację oraz centralne ogrzewanie (c.o.).
2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali
w nieruchomościach wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej
i zimnej wody znajdujących się w budynkach zarządzanych przez ZGN Włochy.
§2
OGÓLNE ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznych opłat zaliczkowych na
centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody, dostarczenie wody i odprowadzenie
ścieków.
2. Wysokość miesięcznych opłat zwanych dalej „opłatami zaliczkowymi”, ustalana jest na
podstawie prognozowanej ilości zużycia danego medium.
3. Wysokość opłat zaliczkowych może ulegać zmianom w trakcie okresu rozliczeniowego
w zależności od rzeczywistych zmian cen i bieżącego zużycia.
4. Wysokość opłaty zaliczkowej za ciepłą oraz zimną wodę i odprowadzenie ścieków
uzależniona od ilości osób zamieszkujących w danym lokalu może:
1) ulec obniżeniu w przypadku udokumentowanego pobytu poza miejscem
zamieszkania w okresie dłuższym niż jeden miesiąc.
2) wzrosnąć w przypadku pobytu w lokalu osób przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
1
3) Odpowiednie oświadczenie w tej sprawie należy złożyć w dziale obsługi
mieszkańców.
§3
ODCZYTY URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
1. Odczyty urządzeń pomiarowych dokonywane są w czasie zgodnym z końcem okresu
rozliczeniowego.
2. Odczytu urządzeń pomiarowych dokonują pracownicy ZGN lub osoby upoważnione
przez Dyrektora ZGN Włochy.
3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu
zamontowanych wodomierzy.
4. O terminach odczytu użytkownicy będą powiadamiani z wyprzedzeniem poprzez
wywieszenie pisemnej informacji w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń znajdującej
się w budynku.
§4
ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Koszty dostawy i zakupu energii cieplnej dostarczanej do nieruchomości na potrzeby jej
ogrzania pokrywane są w całości przez wszystkich indywidualnych użytkowników
(odbiorców) w lokalach znajdujących się w danej nieruchomości.
2. Ilość energii zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania jest określana na podstawie
wskazań gazomierza głównego.
3. W lokalach wyposażonych w indywidualne liczniki poboru ciepła koszty c.o. rozlicza się
uwzględniając:
1) koszty stałe c.o. – część kosztów ogrzewania uwzględniająca ciepło oddane przez
nieopomiarowaną
część
instalacji
c.o.
(przewody
rurowe,
grzejniki
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania) i wymianę ciepła między lokalami oraz
opłatę stałą na rzecz dostawcy ciepła. Koszty stałe c.o. są dzielone wg powierzchni
lokali,
2) koszty zużycia c.o. – pozostała część kosztów ogrzewania dzielona wg wskazań
urządzeń pomiarowych,
3) współczynniki korygujące niekorzystne położenie lokalu w budynku,
4) zużycie ciepła oszacowane na podstawie średniego wskaźnika zużycia w danej
nieruchomości w przypadku braku możliwości odczytu stanu zużycia energii
spowodowanego czynnikami zewnętrznymi.
4. W lokalach, które nie posiadają indywidualnych liczników poboru energii cieplnej,
rozliczenia całkowitych kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się proporcjonalnie
w stosunku do zajmowanej powierzchni w następujący sposób: pobierana w formie
zaliczki opłata za każdy lokal (tj. iloczyn powierzchni lokalu i stawki za centralne
ogrzewanie) dzielona jest przez sumę pobranych zaliczek z całego budynku (w ten
sposób ustalany jest udział lokalu w kosztach budynku) i mnożona przez koszt całego
budynku wynikający z faktur. Różnica pomiędzy pobraną zaliczką, a poniesionym
kosztem na lokal stanowi nadpłatę lub niedopłatę.
2
§5
ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY, ZUŻYCIA WODY
I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
1. Rozliczenie kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków
przeprowadza się raz w roku lub więcej w roku w przypadku zmiany cen u dostawcy.
2.
Za koszt podlegający rozliczeniu przyjmuje się łączną sumę kwot z dokumentów
wystawionych przez dostawcę zakwalifikowanych do okresu podlegającego rozliczeniu.
3. Rozliczenie użytkownika za zużytą energię do podgrzewu wody odbywa się
na podstawie odczytu stanu wodomierzy ciepłej wody i jest różnicą pomiędzy kosztem
i naliczonymi opłatami zaliczkowymi.
4. W budynkach, w których lokale nie są wyposażone w wodomierze, planowane zużycie
zimnej wody w lokalu dzielone jest przez planowane zużycie w budynku,
a następnie mnożone przez koszt całego budynku. W ten sposób określany jest koszt
przypadający na dany lokal. Planowane zużycie określane jest na podstawie
normatywów, ilości osób zamieszkujących w lokalu i ceny za 1m3 wody.
5. W budynkach, w których 100% lokali jest wyposażonych w wodomierze, użytkownicy
rozliczani są na podstawie zużycia określonego we wskazaniach licznika odmierzającego
ilość zużytej wody w lokalu. Natomiast różnica powstała pomiędzy wskazaniem
wodomierza głównego i sumą wodomierzy w lokalach rozliczana jest
na wszystkich użytkowników proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących
w lokalu.
6. W budynkach, w których tylko część lokali wyposażona jest w wodomierze,
użytkownicy, którzy posiadają wodomierze w lokalach rozliczani są na podstawie
rzeczywistego zużycia wody w lokalu, a użytkownicy nieposiadający wodomierzy
na zasadach opisanych w ust.4. Różnica powstała pomiędzy wskazaniem wodomierza
głównego i sumą wodomierzy w lokalach rozliczana jest na wszystkich użytkowników
nie posiadających wodomierzy proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w lokalu.
7. Koszty odprowadzenia ścieków określane są w sposób podany powyżej.
8. W przypadku stwierdzenia przez ZGN bezprawnego pobierania wody poza
wodomierzem, zerwania plomby lub ingerencji w działanie wodomierza zastrzega się
możliwość podjęcia działań na drodze sądowej, a lokal będzie rozliczany jak lokal
nieopomiarowany.
9. W przypadku ujawnienia uszkodzenia wodomierza powstałego nie z winny użytkownika
lokal będzie rozliczany na podstawie zużycia w ostatnim okresie rozliczeniowym.
10. W przypadku nieudostępnienia liczników celem spisania ich stanów w określonym
terminie, użytkownik lokalu będzie rozliczony na koniec okresu rozliczeniowego
na podstawie wielkości normatywów zużycia wody podanych w zawiadomieniu
płatniczym.
3
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawiadomienie o wyniku rozliczenia użytkownicy lokali otrzymują w formie pisemnej
wraz z podaniem wysokości nadpłaty lub niedopłaty.
2. W przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia, jest ona zaliczana na
poczet bieżących opłat czynszowych, jeżeli najemca nie wystąpi o jej zwrot. O zwrot
nadpłaty użytkownik ma prawo ubiegać się (jeżeli na koncie nie występują zaległości)
składając w tej sprawie do ZGN pismo, w którym należy podać numer indywidualnego
rachunku bankowego.
3. Niedobór wpłat zaliczkowych w stosunku do wyliczonych kosztów stanowi niedopłatę,
którą użytkownik lokalu winien uregulować łącznie z najbliższą opłatą za mieszkanie.
4. W sytuacjach wyjątkowych (znaczna
niedopłata, trudne warunki finansowe
użytkownika) ZGN dopuszcza możliwość rozłożenia powyższej należności na raty
zgodnie z obowiązującą procedurą.
5. Na wynik rozliczenia użytkownik lokalu ma prawo zgłosić do Dyrektora ZGN pisemną
reklamację w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
6. ZGN ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi
w terminie 30 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia.
7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od obowiązku uregulowania
należności wynikających z rozliczenia ww. kosztów.
8. Jeżeli użytkownik lokalu nie ureguluje należności związanych z rozliczeniem kosztów
zużytych mediów, a jego reklamacja nie zostanie uwzględniona to ZGN będzie naliczać
ustawowe odsetki.
9. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uwzględniona, to ZGN po jej wyjaśnieniu zwróci
użytkownikowi lokalu niesłusznie naliczoną kwotę.
10. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest zgłoszenie do ZGN niesprawności urządzeń
pomiarowych, zachowanie w stanie nienaruszonym założonych plomb oraz
zabezpieczenie urządzenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
4
Download