wniosek

advertisement
............................., dnia.....................................
..........................................................................
nazwisko i imię
..........................................................................
adres
..........................................................................
kod pocztowy
..........................................................................
Telefon kontaktowy
ZAKŁAD KOMUNALNY
GMINY KOŚCIERZYNA
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
WNIOSEK O ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO WODOMIERZA
Proszę o wyraŜenie zgody na montaŜ dodatkowego wodomierza mierzącego
bezpowrotnie zuŜytą wodę w budynku nr.................ul…………………………...............
w miejscowości..............................................działka budowlana nr...................................
Pobór wody do celów:
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
Potwierdzam otrzymanie warunków zamontowania dodatkowego wodomierza
mierzącego bezpowrotnie zuŜytą wodę.
czytelny podpis.........................................................................
Warunki zamontowania dodatkowego wodomierza /tzw. podlicznika/
1. Sporządzić projekt podziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na rzucie
poziomym piwnic, względnie kondygnacji posiadającej instalację wewnętrzną,
(format A4) który powinien zawierać:
a. umiejscowienie wodomierza głównego, zaworów, miejsc rozdziału instalacji
b. projektowaną instalację wraz z podlicznikiem
c. przekroje rur i armatury oraz podlicznika (średnica podlicznika nie moŜe być
większa od przekroju wodomierza głównego)
d. metrykę projektu ( tytuł, dane osobowe odbiorcy wody, miejsce na podpis
odbiorcy wody)
2. Instalacja podlicznikowa winna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych, w sposób umoŜliwiający jej kontrolę
3. Podlicznik naleŜy zamontować:
• za wodomierzem głównym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody
• w pozycji poziomej
• w odległości nie większej niŜ 2 m od zaworu czerpalnego słuŜącego do poboru
wody bezpowrotnie zuŜytej
• w pomieszczeniu łatwo dostępnym - wygodnym do odczytu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodą i przemarzaniem
4. Zawór czerpalny do poboru wody bezpowrotnie zuŜytej naleŜy zamontować na
ścianie zewnętrznej budynku
5. W przypadku braku zaworu antyskaŜeniowego za wodomierzem głównym naleŜy
bezwzględnie taki zawór zamontować
6. Projekt instalacji winien być uzgodniony w Zakładzie Komunalnym Gminy
Kościerzyna, który wyda zezwolenie na montaŜ instalacji podlicznikowej
7. Instalację naleŜy wykonać według uzgodnionego projektu (jak w pkt. 1)
8. Zamontowany podlicznik winien posiadać:
• aktualną datę legalizacji, która zgodnie z zarządzeniem nr 50 Prezesa Głównego
Urzędu Miar z dnia 15 listopada 1999 r. wynosi 61 miesięcy dla wodomierzy do
wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości qp<10m3/h,
• aktualną kartę gwarancyjną z wpisanym numerem wodomierza i datą sprzedaŜy
9. Po zamontowaniu podlicznika, instalację podlicznikową naleŜy zgłosić do odbioru
w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna - tel: 058 686 63 42
10. Komisję odbiorową stanowić będą przedstawiciele Zakładu Komunalnego Gminy
Kościerzyna przy udziale właściciela nieruchomości.
11. Wszystkie koszty związane z montaŜem i odbiorem instalacji pokrywa inwestor
/odbiorca wody/
12. Po odebraniu wykonanej instalacji i spisaniu protokołu odbioru, podlicznik zostanie
zaplombowany, a Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna sporządzi aneks do
umowy odbioru ścieków, określając zasady korzystania z instalacji i rozliczenia.
13. Rozliczenie zuŜytej wody z podlicznika będzie się odbywało w okresie od:
1 kwietnia do 30 września danego roku
Download