Ciepło systemowe jest najtańsze

advertisement
Porównanie kosztów podgrzania wody
– ciepła woda może być tania
dostarcza
Ciepła woda potrzebuje energii cieplnej
Koszt ciepłej wody wytwarzanej z wykorzystaniem energii cieplnej (ciepła systemowego) dostarczanej
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie może być porównywalny z kosztem wytworzenia
ciepłej wody z użyciem gazu ziemnego. Podgrzewanie wody z wykorzystaniem prądu elektrycznego jest
zdecydowanie najdroższe.
Żeby tego dowieść postanowiliśmy dokonać porównania kosztu podgrzania wody w gazowym kotle
jednofunkcyjnym oraz kosztu podgrzania wody z wykorzystaniem ciepła systemowego.
W sytuacji idealnej, w której występuje 100% sprawność, czyli nie występują straty, do podgrzania 1 m3
wody o 50 °C (od 5 °C do 55 °C) potrzebne jest 0,21 GJ.
W rzeczywistych warunkach do podgrzania wody pochodzącej z wodociągów do temperatury 55 °C
będziemy potrzebowali więcej energii.
O ilości energii potrzebnej do podgrzania wody decyduje sprawność
Sprawności wytwarzania energii cieplnej dla wybranych urządzeń do przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz sprawność przesyłu ciepłej wody od urządzenia, które ją podgrzewa do miejsca jej poboru
(za Polski instalator, 09/2009, Jarosław Chudzicki, „O metodologii obliczeń energii do przygotowania
c.w.u. w świadectwach energetycznych) wybosi odpowiednio:
Rodzaj źródła ciepła
Sprawność
Rodzaj źródła ciepła
Przepływowy podgrzewacz
gazowy z zapłonem elektrycznym
0,84 – 0,99
Przepływowy podgrzewacz
elektryczny
0,99 – 1,00
Przepływowy podgrzewacz
gazowy z zapłonem gazowym
0,66 – 0,74
Mieszkaniowy miniwęzeł
cieplny z obudową
0,88 – 0,90
Kotły stałotemperaturowe
dwufunkcyjne (ogrzewanie i
ciepła woda)
0,65 – 0,77
Rodzaj instalacji ciepłej wody
Miejscowe przygotowanie ciepłej
wody bezpośrednio przy
punktach jej poboru
Miejscowe przygotowanie ciepłej
wody dla grupy punktów jej
poboru rozmieszczonych w
różnych pomieszczeni, bez
obiegu cyrkulacyjnego
Sprawność
1,0
Rodzaj instalacji ciepłej wody
Mieszkaniowy miniwęzeł
cieplny dla pojedynczego lokalu
mieszkalnego
Sprawność
Sprawność
0,85
0,8
Ciepło systemowe może być tanie
Jak wynika z analizy zużycia energii cieplnej do podgrzania wody (wytworzenia ciepłej wody użytkowej)
z użyciem ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie,
dokonanego dla zasobów Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gnieźnie (za okres lata 2012 r.)
wynika, że minimalna ilość energii potrzebna do ogrzania 1 m3 wody o 50 °C (od 5 °C do 55 °C)
wyniosła 0,3 GJ/ m3 (WI – indywidualny węzeł cieplny po stronie dostawcy) Maksymalna ilość energii
potrzebna do ogrzania 1 m3 wody o 50 °C wyniosła dla tych zasobów 1,254 GJ/ m3 (WG – grupowy
węzeł cieplny po stronie dostawcy).
Jeśli cena za 1 GJ w taryfie WI – indywidualny węzeł cieplny po stronie dostawcy (PEC) dla
rozpatrywanego budynku wynosi 50,10 zł netto, to minimalny koszt podgrzania 1 m3 wody o 50 °C
wyniósł 15,03 zł + VAT (23%) = 18,49 zł.
Jeśli cena za 1 GJ w taryfie WG – grupowy węzeł cieplny po stronie dostawcy (PEC) dla rozpatrywanego
budynku wynosi 45,21 zł netto, to maksymalny koszt podgrzania 1 m3 wody o 50 °C wyniósł 56,69 zł +
VAT (23%) = 69,73 zł.
Średnio dla całych zasobów, wartość energii potrzebna do ogrzania 1 m3 wody o 50 °C wyniosła 0,647 GJ/
m3 co przy średniej cenie za 1 GJ wynoszącej 52,45 zł netto, daje koszt energii potrzebnej do ogrzania
1 m3 wody o 50 °C – 33,94 zł + VAT (23%) = 41,75 zł.
Samoistnie nasuwa się więc pytanie, dlaczego w zasobach Gnieźnieńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej występują tak duże różnice w ilości energii
cieplnej przypadającej na podgrzanie 1 m3 wody o 50 °C?
Wynika to wyłącznie z rozwiązań technicznych instalacji dystrybuujących ciepłą wodę do mieszkań, stanu
tych instalacji (zakamienianie) i sposobu rozwiązania ciągłej cyrkulacji ciepłej wody. Nie jest to jednak
wina GSM ale standardów jakie obowiązywały w czasach kiedy budowano budynki wielorodzinne
należące obecnie do zasobów Spółdzielni.
Minimalna ilość energii do ogrzania 1 m3 wody o 50 °C na poziomie 0,3 GJ/ m3 i koszt
z tym związany na poziomie 15,03 zł + VAT (23%) = 18,49 zł, oznacza, że prace modernizacyjne po
stronie GSM, dotyczące instalacji doprowadzających ciepłą wodę do mieszkań lokatorów mogą i powinny
zmniejszyć zużycie energii cieplnej niezbędnej do podgrzanie wody, co najmniej do poziomu 0,3 GJ/ m3.
Należy jednak zauważyć, że działania te wiążą się z poniesieniem określonych kosztów inwestycyjnych,
na które musiałyby się zgodzić Wspólnoty Mieszkaniowe.
Pojawia się jednak pytanie, czy koszt ogrzania 1 m3 wody o 50 °C z wykorzystaniem ciepła systemowego
dostarczanego przez PEC w Gnieźnie), na poziomie 15,03 zł + VAT (23%) = 18,49 zł jest wysoki, czy
też niski w stosunku do popularnego sposobu podgrzania wody z wykorzystaniem jednofunkcyjnego kotła
gazowego. Aby się tego dowiedzieć, musimy dokonać obliczeń.
W sytuacji idealnej, w której występuje 100% sprawność, czyli nie występują straty, do podgrzania 1 m 3
wody o 50 °C (od 5 °C do 55 °C), jak wcześniej wspomniano potrzebne jest 0,21 GJ.
Sprawność takiego kotła (czyli ilość energii cieplnej powstała z zamiany energii chemicznej na energię
cieplną do energii cieplnej rzeczywiście oddanej wodzie) założono na wysokim poziomie, jak dla
jednofunkcyjnych kotłów gazowych – 0,8 (80%). Dodatkowo założono, że sprawność przesyłu od kotła do
poszczególnych punktów czerpania wody wyniesie 0,8 (80%). Żeby uzyskać potrzebne 0,21 GJ do
podgrzania 1 m3 wody o 50 °C potrzebna jest energia zawarta w paliwie gazowym wynosząca 0,33 GJ.
Biorąc pod uwagę, że wartość opałowa gazu ziemnego GZ 50 wynosi 0,035 GJ/ m3 (35 MJ/ m3), to do
wytworzenia 0,33 GJ energii cieplnej trzeba będzie użyć 9,43 m3 gazu ziemnego GZ 50. Zgodnie z taryfą
W – 2 (dostawca PGNiG) za 9,43 m3 gazu ziemnego GZ 50 zapłacimy (bez uwzględnienia opłaty
abonamentowej oraz opłaty stałej za gaz) - 9,43 m3 x 1,3235 zł/ m3 = 12,48 zł, co daje brutto
z VAT = 15,35 zł
Gdyby jednak przyjąć, że sprawność jednofunkcyjnego kotła gazowego jest niższa (jest to założenie
zgodne z rzeczywistą sprawnością tego typu urządzeń) – 0,7 (70%), przy sprawności przesyłu 0,8 (80%),
wówczas do podgrzania wody o 50 °C potrzebna byłaby energia zawarta w paliwie gazowym wynosząca
0,38 GJ, do której wytworzenia zużyte byłoby 10,86 m3 gazu ziemnego GZ 50. Dałoby to koszt
podgrzania wody o 50 °C – 14,37 zł, co daje brutto z VAT = 17,68 zł.
Podsumowując, minimalny koszt ogrzania 1 m3 wody o 50 °C z wykorzystaniem ciepła systemowego
dostarczanego przez PEC w Gnieźnie), wynosi dla zasobów GSM – 15,03 zł + VAT (23%) = 18,49 zł,
dostarcza
natomiast koszt ogrzania tej samej ilości wody za pośrednictwem jednofunkcyjnego kotła gazowego przy
jego sprawności 80%, wynosi 12,48 zł + VAT (23%) = 15,35 zł, a przy sprawności 70%, wynosi 14,37 zł
+ VAT (23%) = 17,68 zł.
Oznacza to, że przy efektywnie działającej instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do mieszkań, jej
wytworzenie przy użyciu ciepła systemowego może być nawet tańsze od alternatywnego ogrzania zimnej
wody za pośrednictwem jednofunkcyjnego kotła gazowego.
Ciepła woda podgrzewana przy użyciu ciepła systemowego, z wykorzystaniem miniwęzłów
cieplnych jest więc tańsza niż ciepła woda ogrzewana w jedno lub dwufunkcyjnym kotle gazowym!
Ciepło systemowe najtańszym sposobem podgrzewania wody
Wystarczy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Resztą się zajmiemy.
Określimy między innymi rodzaj węzła cieplnego i sposób podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.
Wszystko to zostanie przedstawione w wytycznych i warunkach technicznych przyłączenia.
Przygotujemy kalkulację kosztów.
Wszystkim zainteresowanym ciepłem systemowym oraz budową, modernizacją lub wymianą węzła
cieplnego zapewniamy kompleksową pomoc i doradztwo w tym zakresie. Wspólnie poszukamy
najlepszych rozwiązań.
Zdecydowanie tańszą ciepłą wodę będą mieli wszyscy ci, którzy zdecydują się na zapewnienie sobie
komfortu cieplnego przy użyciu ciepła systemowego z wykorzystaniem dwufunkcyjnych miniwęzłów
cieplnych.
Jest to urządzenie nieco podobne do dwufunkcyjnego kotła gazowego, do którego dostarczane jest ciepło
systemowe - energia cieplna.
W urządzeniu tym następuje pomiar zużytej energii cieplnej, która zostanie zużyta na przygotowanie
centralnego ogrzewania i ciepłej wody (ciepłej wody użytkowej).
Dzięki takiemu urządzeniu, każdy z lokatorów zapłaci dokładnie za tyle energii cieplnej ile jej zużył.
W miniwęźle na ogrzanie 1 m3 wody o 50 °C potrzebne będzie zaledwie 0,27 GJ/ m3 (Sprawność
mieszkaniowego miniwęzła cieplnego z obudową – 0,90, sprawność przesyłu do punktów poboru ciepłej
wody – 0,85, razem sprawność: 0,77) Jeśli średnia cena za 1 GJ w taryfie WI – indywidualny węzeł
cieplny po stronie dostawcy (PEC) dla rozpatrywanego budynku wynosi 50,10 zł, to koszt podgrzania
1 m3 wyniósłby 13,53 zł + VAT (23%) = 16,64 zł.
Dla porównania koszt ogrzania tej samej ilości wody za pośrednictwem jednofunkcyjnego lub
dwufunkcyjnego kotła gazowego (sprawność kotła dwufunkcyjnego w zakresie przygotowywania ciepłej
wody użytkowej jest taka sama jak sprawność kotła jednofunkcyjnego) przy jego sprawności 80% (i
sprawności przesyłu 80%), wynosi 12,48 zł + VAT (23%) = 15,35 zł, a przy sprawności 70% (i
sprawności przesyłu 80%), wynosi 14,37 zł + VAT (23%) = 17,68 zł.
Podgrzewanie wody z wykorzystaniem energii elektrycznej jest najdroższe
Ciepłą wodę możemy także uzyskać, dokonując podgrzania za pośrednictwem przepływowego
podgrzewacza wody, jednak ten sposób jest zdecydowanie najdroższy, nawet jeśli przyjmiemy 100%
sprawność działania takiego urządzenia, bez uwzględniania strat związanych z przepływem od urządzenia
do punktu poboru ciepłej wody.
Jak już wiemy w idealnej sytuacji, w której występuje 100% sprawność przekazania energii cieplnej
podgrzewanej wodzi, czyli nie występują straty, do podgrzania 1 m3 wody o 50 °C (od 15 °C do 55 °C),
potrzebne jest 0,21 GJ.
1 GJ to 278 kWh. Oznacza to, że aby dostarczyć wodzie 0,21 GJ energii cieplnej, trzeba będzie zużyć
58,38 kWh energii elektrycznej.
1 kWh energii elektrycznej kosztuje obecnie w taryfie G11 – 0,4663 zł/ kWh.
Koszt energii elektrycznej, która zostanie zużyta do podgrzania 1 m3 wody o 50 °C wyniesie 27,22 zł
+ VAT (23%) = 33,48 zł.
W warunkach rzeczywistych, jeśli przepływowy podgrzewacz wody będzie znajdował się
w oddaleniu od punktów poboru, wówczas trzeba będzie uwzględnić sprawność przesyłu na poziomie 0,9
(90%). Będzie to oznaczało, że zużyjemy więcej energii elektrycznej (0,23 GJ potrzebnej energii cieplnej
przekłada się na 64,87 kWh energii elektrycznej).
Koszt energii elektrycznej, która zostanie zużyta do podgrzania 1 m3 wody o 50 °C wyniesie w takim
przypadku 30,25 zł + VAT (22%) = 37,21 zł.
Oznacza to niezbicie, że ciepła woda wcale nie musi być taka droga, jeśli oczywiście zastosowane
zostaną odpowiednie działania inwestycyjne.
Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ciepła systemowego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13
62 – 200 Gniezno
www.pec.gniezno.pl
Download