Organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp

advertisement
Warszawa 2016-09-15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia
trenera posiadającego odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i umiejętności w stopniu
umożliwiającym zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z ww. zakresu. Ponadto Wykonawca ma
obowiązek zapewnienia materiałów szkoleniowych w formie papierowej dla każdego z uczestników
oraz dostosowania programu do potrzeb i specyfiki działania Zamawiającego.
Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkoleń z nowymi rozwiązaniami technicznoorganizacyjnymi.
Specyfikacja szkolenia:
Miejsce szkolenia: Siedziba Zamawiającego oraz jednostki podległe Zamawiającemu na terenie
Warszawy
Liczba uczestników szkolenia/planowana liczba grup szkoleniowych/liczba godzin szkoleniowych/forma
szkolenia:
pracownicy na stanowiskach robotniczych
- 772 osoby
- ok. 25-30 grup (w zależności od liczebności grup szkoleniowych i wielkości sali szkoleniowej)
-8h
- szkolenie stacjonarne
Zamawiający zastrzega prawo skierowania na szkolenie mniejszej liczby osób, z uwagi na sytuacje
losowe, których nie jest w stanie przewidzieć, m. in. choroba pracownika, zmiany kadrowe itp.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: październik oraz listopad 2016 r.
Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o programy opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zmianami)
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 1 lipca 2009 r.)
Szkolenia muszą zakończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń dla uczestników, którzy
zakończyli je z wynikiem pozytywnym, zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Czas
przeznaczony na egzamin nie wlicza się do godzin szkolenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił do realizacji szkoleń wykładowców i instruktorów
posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 osobę z wykształceniem
wyższym w zakresie bhp - studia wyższe lub podyplomowe w zakresie bhp, która w ciągu ostatnich
trzech lat przeprowadziła co najmniej 10 szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników na
stanowiskach robotniczych i łączna liczba przeszkolonych osób w tych szkoleniach wyniosła co
najmniej 500 osób oraz posiada ważne uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp) i
przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkoleń z uwzględnieniem
znajomości specyfiki osób pracujących przy zagospodarowaniu odpadami.
Zamawiający wymaga, aby szkolenie było bogato ilustrowane przykładami praktycznymi przy
wykorzystaniu wielu pomocy dydaktycznych (prezentacja multimedialna, krótkie filmiki, fantomy do
ćwiczeń itp.). Program szkolenia wraz z opisem zastosowanych do niego materiałów i pomocy
dydaktycznych musi być uwzględniony w ofercie na przeprowadzenie szkolenia.
Zamawiający zapewni ze swojej strony salę szkoleniową. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia
rzutnika multimedialnego oraz materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.
Szkolenie odbywać się będzie w dni robocze – Zamawiający nie wyklucza sobót. Godzina szkoleniowa
wynosi 45 minut. Rozpoczęcie zajęć dostosowane do potrzeby Zamawiającego – w zależności od
lokalizacji rejonu, zakładu oraz specyfiki pracy.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych szkolonych innym podmiotom
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 41, poz.
233).
Dokumentacja dla grup szkoleniowych powinna zawierać:
·
Listy obecności na szkoleniu.
·
Program szkolenia uwzględniając przepisy dotyczące pracowników w zakresie BHP.
·
Zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia w jednym egzemplarzu.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2016-09-19 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Marlena Kozłowska
Tel. kontaktowy: 22 39-10-227
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 13
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1: Cena oferty brutto - 70 %, maksymalna liczba pkt wynosi 70.
Najniższa cena oferty brutto
Pc = ----------------------------------- x 100 pkt x 70%
Cena badanej oferty brutto
Kryterium 2: sylwetka wykładowcy (trenera) - 20%, maksymalna liczba pkt wynosi 20.
Przy ocenie trenera brane będzie pod uwagę jego doświadczenie jako wykładowcy na szkoleniach
okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych w branży gospodarki odpadami. W
związku z tym prosimy o zamieszczenie w Państwa ofercie następujących informacji: ilość szkoleń
okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadzonych w ciągu
ostatnich 3 lat dla firm z branży gospodarki odpadami komunalnymi oraz referencje tych firm z
możliwością ewentualnej wizyty referencyjnej.
Kryterium 3: program szkolenia - 10%, maksymalna liczba pkt wynosi 10.
Przy ocenie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych brane będzie pod uwagę dostosowanie
programu do specyfiki działania Zamawiającego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących
sumę podanych wyżej kryteriów.
Zapraszamy do składania ofert.
Download