WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr ……. na dostawę węgla

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
WZÓR
UMOWA Nr …….
na dostawę węgla kamiennego – kostki
zawarta w dniu …………..r. w Dąbrowie Białostockiej pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej
16-200 Dąbrowa Białostocka,
ul. M. C. Skłodowskiej 15
reprezentowanym przez
1. mgr Helenę Hawrylik – Dyrektora SP ZOZ
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………
……………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………..
zwanym(ą) w dalszej części umowy "Wykonawcą"
NIP……………………………….REGON………………...
Umowa jest następstwem postępowania prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
dla dostaw w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy.
§1
1 .Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego kostki na potrzeby niżej
wymienionych jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:
1) Przychodnia Specjalistyczna w Dąbrowie Białostockiej
2) Przychodnia Rejonowa w Suchowoli
3)Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Dworze
4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zwierzyńcu Wielkim
2. Łączna wielkość zamówienia w okresie trwania umowy wynosi 100 ton.
3. Podane ilości węgla są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres do 30.06. 2011roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części zamówienia wynikającej z braku
zapotrzebowania.
4. Dostarczany węgiel – kostka będzie spełniał poniższe parametry przez cały okres
obowiązywania umowy.
1) kaloryczności
- minimum 24 000 kJ/kg .
2) zawartość siarki
- do 0,4 %
3) zawartość popiołu
- do 9%
5. Wykonawca obowiązany będzie dostarczać węgiel wg zamówień cząstkowych
składanych przez Zamawiającego do jednostek Zamawiającego wskazanych w § 1 ust.1 .
6. Zamówienia cząstkowe składane będą przez Zamawiającego pisemne lub za pomocą faxu i
realizowane w ciągu 4 dni roboczych od dnia ich złożenia, w godzinach 7 – 14 dni roboczych.
7. W każdorazowym zamówieniu częściowym Zamawiający wskaże ilość zamawianego węgla oraz
miejsce dostawy,
8. Wykonawca przy każdorazowej dostawie przekaże zamawiającemu dokument dostawy.
9. Zamawiający w celu ustalenia parametrów jakościowych węgla może pobrać próbki z
wybranych dostaw i zlecić przeprowadzenie badań jakościowych . W przypadku, kiedy
parametry będą zawierały przekroczenia w stosunku do określonych w umowie, koszt
wykonania analizy ponosi Wykonawca.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres do 30.06.2011r. tj. od ……………… do …………………..
§3
Strony postanawiają, że uprawnionymi do realizacji przedmiotu umowy są:
Ze strony Wykonawcy ………………………………………….
Ze strony Zamawiającego …………………………………….
§4
1. Cena brutto 1 tony dostarczanego węgla zgodnie z przedstawioną w dniu …………ofertą
wynosi …………….… zł. Wartość umowy brutto wynosi ……………………..
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie składniki związane z realizacją
zamówienia tj. koszty związane z zakupem , dostawą i wyładunkiem węgla w
poszczególnych jednostkach SPZOZ .
3. Ceny jednostkowe brutto węgla nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem ust.4
4. Zmiana cen jednostkowych brutto węgla w trakcie obowiązywania umowy
dopuszczalna będzie tylko z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT .
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało automatycznej waloryzacji odpowiednio o
kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego
§5
1. Strony postanawiają , że rozliczenie odbywać się będzie na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę faktur VAT , za dostarczoną część zamówienia.
2. Wynagrodzenie , o którym mowa będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT w formie przelewu bankowego .
3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego .
§6
1. Strony postanawiają ,że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne
naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
wartości umowy brutto.
2) za opóźnienia w dostawie 5% wartości zamówionej dostawy cząstkowej , za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki , wychodzący poza termin wskazany w § 1 ust.6.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dostawy i przeważenie jej w obecności
przedstawiciela Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W przypadku utrudniania lub nie
dokonania przeważenia zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% wartości
przedmiotowej dostawy . Kwota zostanie potrącona z najbliższej płatności.
4. Wykonawca obowiązany jest na każde pisemne wezwanie Zamawiającego dostarczyć
dokument potwierdzający parametry techniczne dostarczonej partii węgla .
Dokument winien być wystawiony przez laboratorium uprawnione do przeprowadzania
przedmiotowych analiz.
W przypadku nie dostarczenia na żądanie Zamawiającego wymaganego dokumentu
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% wartości umowy brutto.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w regulowaniu należności w
postaci odsetek ustawowych od wartości nieopłaconych faktur.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach .
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy .
§8
W sprawach spornych, po wyczerpaniu postępowania ugodowego, strony mogą zwrócić się
do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postępowania cywilnego, oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
29.01.2004 r., która ma pierwszeństwo przed przepisami kc i kpc.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
Zamawiającego swojej
§ 11
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download