Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof

advertisement
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof
1.
Liczba godzin
Jednostka(i) uczestniczące w nauczaniu przedmiotu
Katedra Medycyny Ratunkowej, Zakład Medycyny
Ratunkowej i Katastrof, Klinika Medycyny Ratunkowej
Razem:
Jednostka(i) uczestniczące w nauczaniu przedmiotu
2.
Semestr zimowy
W
Ć
S
10
20
-
10
20
-
Semestr letni
W
Ć
S
Katedra Medycyny Ratunkowej, Zakład Medycyny
Ratunkowej i Katastrof, Klinika Medycyny Ratunkowej
10
20
-
Razem:
10
20
-
Cel nauczania przedmiotu
Kształcenie z zakresu Medycyny ratunkowej z elementami medycyny katastrof, zgodnie z
wytycznymi standardu nauczania dla kierunku lekarskiego z dnia 18 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr
194, poz. 1985), obejmuje cykl 60 godzin zajęć.
Treści kształcenia:
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Uraz wielonarządowy. Postępowanie ratunkowe
w zagrożeniach środowiskowych. Nagłe zagrożenie pochodzenia wewnętrznego. Postępowanie
ratunkowe w stanach zagrożeń u dzieci. Leczenie ostrych zatruć. Techniki leczenia w klinicznym
postępowaniu ratunkowym. Organizacja zabezpieczenia medycznego w katastrofach i awariach.
Bioterroryzm. Fazy akcji ratunkowych i zakres udzielania pomocy poszkodowanym. Postępowanie
w przypadku mnogich obrażeń ciała. Zagrożenia epidemiologiczne w miejscu katastrofy. Prawa
człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych w świetle prawa międzynarodowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
Od studenta oczekuje się opanowania umiejętności w zakresie zasad postępowania w stanach
nagłego zagrożenia życia, w tym zdarzeniach masowych z uwzględnieniem stosowania segregacji.
Student powinien również znać zasady organizacji medycznego zabezpieczenia w różnych
rodzajach katastrof i zagrożeń oraz współpracy z innymi służbami. Student powinien zapoznać się z
zasadą organizacji i działania oddziału ratunkowego oraz jego roli w zabezpieczeniu medycznym na
wypadek katastrof lub innych zagrożeń masowych.
3.
Zasadnicze treści przedmiotu
Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące postępowania lekarskiego w dziedzinie
medycyny ratunkowej. Omawiane są zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej (systematycznie
aktualizowane zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji), współczesne poglądy na
wczesne postępowanie w przypadkach urazu wielonarządowego oraz innych, najczęściej spotykanych
stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wynikających ze schorzeń wewnętrznych oraz zagrożeń
pochodzących ze środowiska zewnętrznego. W trakcie wykładów studenci informowani są także o
zadaniach medycyny ratunkowej w systemie ochrony zdrowia oraz o roli medycyny ratunkowej jako
dyscypliny medycznej. Do tematyki wykładów i ćwiczeń wprowadzono zagadnienia związane z
nowymi technikami leczenia (np.: tlenoterapia hiperbaryczna), zagadnienia psychologiczne i
bioetyczne oraz podstawy diagnostyki w stanach nagłych zagrożeń.
Zasadniczym celem ćwiczeń jest szczegółowe omówienie tematów sygnalizowanych w trakcie
wykładów. Studenci zapoznają się z zasadami resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz wykonują
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu fantomów (masaż zewnętrzny
serca, udrażnianie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca,
defibrylacja elektryczna, cewnikowanie dużych naczyń krwionośnych). Omawiane są szczegółowo
nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego (sercowo – naczyniowe, oddechowe, neurologiczne,
położnicze, pediatryczne) jak i zewnętrznego (urazy, oparzenia, zatrucia, hipotermia, bioterroryzm).
Prowadzone są symulacje postępowania w urazach wielonarządowych w warunkach przedszpitalnych
przy wykorzystaniu programu komputerowego. Kolejną grupę zagadnień stanowią problemy
dotyczące organizacji postępowania medycznego w zagrożeniach masowych (zabezpieczenie miejsca
katastrofy, segregacja poszkodowanych, organizacja transportu, postępowanie przedszpitalne).
4.
Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Egzamin umiejętności praktycznych i test zaliczeniowy w semestrze letnim – 30
pytań testowych jednokrotnego wyboru, wymagane 80% poprawnych odpowiedzi.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach w roku akademickim (10% godzin
ćwiczeniowych).
Obowiązkowe do zaliczenia przedmiotu są obecności na zajęciach z resuscytacji
krążeniowo – oddechowej dorosłych i dzieci (BLS, ALS, PBLS, PALS).
5.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Driscoll P., Skinner D, Earlam R.: ABC postępowania w urazach, wydanie I polskie pod red. J.
Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003
2. Advanced Life Support Group: Medycyna ratunkowa – nagłe zagrożenia pochodzenia
wewnętrznego, wydanie II polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2014
3. Strange G. R., Ahrens W. R., Schafermeyer R. W., Toepper W. C.: Medycyna ratunkowa wieku
dziecięcego, wydanie I polskie pod red J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca:
1. SefrinP., Schua R.: Postępowanie w nagłych przypadkach medycznych, wydanie III polskie pod
redakcją J. Jakubaszki, Elsevier Urban&Partner, Warszawa 2014
2. P. Atkinson, R. Kendall, L. van Rensburg: Medycyna ratunkowa. An illustrated colour text, wyd. I
polskie pod red. J. Jakubaszko, Elsevier Urban&Partner, Warszawa 2012
3. Roberts J.R., Hedges J. R.: Procedury kliniczne w medycynie ratunkowej – cz. I, wydanie I polskie
pod redakcją J. Jakubaszki, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2012
6.
Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu
dr hab. Jan Godziński prof. nadzw.
Download