sprawdź siebie 3

advertisement
SPRAWDŹ SIEBIE 3
Tekst 1
Zad. 1
Odpowiedź: a
Zad. 2
Odpowiedź: wiek rozumu, wiek filozofów (lub epoka filozofów)
Zad. 3
Odpowiedź: d
Zad. 4 a
Odpowiedź: Językiem dominującym wśród europejskich elit intelektualnych XVIII wieku stał się język francuski.
Zad. 4 b
Stało się tak, ponieważ Paryż, stolica Francji, stanowił centrum kulturalne epoki oświecenia.
Zad. 5
Odpowiedź: 1. Język francuski był językiem międzynarodowym. 2. Nastąpił rozwój prasy i wydawnictw o międzynarodowym zasięgu.
Zad. 6
Przykładowa odpowiedź: Dzięki rozumowi człowiek mógł poznawać świat / zdobywać wiedzę o świecie. / Mógł
także lepiej zrozumieć i krytycznie / samodzielnie / ocenić dotychczasowe osiągnięcia ludzkości.
Tekst 2
Zad. 1
Odpowiedź: c
Zad. 2
Odpowiedź: a
Zad. 3
Odpowiedź: d
Tekst 3
Zad. 1
Odpowiedź: Wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza było ważnym wydarzeniem, ponieważ zapoczątkowało romantyzm w Polsce.
Zad. 2
Odpowiedź: Historie opowiedziane w Balladach i romansach wywodzą się z tradycji ludowej.
Zad. 3
Odpowiedź:
SWOJSKOŚĆ
NIEZWYKŁOŚĆ
Przestrzeń, w której rozgrywają się opowiadane
wydarzenia, jest realna. Stanowią ją miejsca,
które można znaleźć na mapie.
Natura odsłania swoje groźne, dotąd nieznane
oblicze. Jeziora otwierają swoje głębie. Ludzie
zmieniają postać. Wśród żywych pojawiają się
duchy zmarłych.
Zad. 4
Odpowiedź: Świat przedstawiony w balladach ma charakter statyczny/dynamiczny.
Zad. 5
Odpowiedź:
tajemniczy
wesoły
zabawny
ponury
pełen grozy
senny
pogodny
Zad. 6
Odpowiedź:
Lilije, Świtezianka
Ballady te odwołują się do uczuć czytelnika, ponieważ przedstawione w nich wydarzenia mają bardzo emocjonalny charakter. Bohaterka ballady Lilije przeżywa silne emocje z powodu popełnionej przez siebie zbrodni
mężobójstwa. Z kolei w balladzie Świtezianka ukazana jest historia miłości i zdrady. Uczucia, których doznają
bohaterowie, udzielają się czytelnikowi. Fantastyczne elementy występujące w obu balladach oraz ich niezwykła atmosfera pobudzają wyobraźnię czytelnika. Sugestywne opisy świata nadprzyrodzonego mają sprawić, by
czytelnik uwierzył w jego istnienie.
Zad. 7
Przykładowe odpowiedzi: duchy lekkie, duch ciężki, duch pośredni lub Rózia i Józio / aniołki, widmo / duch
złego pana, duch dziewczyny / Zosi
Zad. 8
Odpowiedź:
Wywodzą się z pradawnych obrzędów i poruszają ważne kwestie dotyczące świata i człowieka.
Tekst 4
Zad. 1
Odpowiedź: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz
Zad. 2
Odpowiedź: c
Zad. 3
Odpowiedź: Idea pracy organicznej najwcześniej rozwinęła się w zaborze pruskim i oznaczała, że społeczeństwo
powinno rozwijać się równomiernie podobnie jak żywy organizm.
Zad. 4
Odpowiedź: d
Zad. 5
Odpowiedź: trzeźwy, realny, praktyczny
Zad. 6
Odpowiedź: Pozytywiści preferowali powieść, nowelę.
Zad. 7
Odpowiedź: c
Zad. 8
Odpowiedź: d
Zad. 9
Odpowiedź:
PRAWDA
Pozytywizm to nazwa epoki kulturalnej II połowy XIX wieku obowiązująca w całej
Europie.
X
Realizm i naturalizm były kierunkami artystycznymi dominującymi w II połowie
XIX wieku.
X
Pozytywista to człowiek zaangażowany społecznie.
X
Pozytywista to człowiek pozytywnie myślący, optymista.
FAŁSZ
X
Download