Java Printing - Relacje Inwestorskie

advertisement
INTERCARS
RB 14 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie żący nr
14
/
2017
2017-05-09
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku podjął uchwałę o przyjęciu polityki
dywidendowej na lata 2017-2019. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata
obrotowe 2017-2019, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z
rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż
60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.
Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości
określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych
Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania
pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej
przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Przyjęta polityka dywidendowa Spółki na lata 2017-2019 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w
zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata
2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku.
Ponadto, w dniu 9 maja 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w
roku 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie 109.391.890,29 zł tytułem
dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część
zysku w kwocie 99.332.539,29 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również
zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2017 roku oraz ustalenie
terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
INTER CARS SA
(pełna nazwa emi tenta)
INTERCARS
Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)
02-903
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Powsińska
64
(ulic a)
(numer)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INTERCARS
RB 14 2017
714-19-16
714-19-18
(tel efon)
(fax)
[email protected] ars.com.pl
intercars.c om.pl
(e-mail)
(www)
118-14-52-946
014992887
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2017-05-09
Krzysztof Soszyński
Wi ceprezes Zarządu
2017-05-09
Piotr Zamora
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download