Uzasadnienie do Uchwały Nr …. Rady Miejskiej w Strzegomiu z

advertisement
Uzasadnienie
do Uchwały Nr ….
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia ……………..
w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok
Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych.
DOCHODY
Zmiany wprowadzone w wielkości planowanych dochodów polegają na zwiększeniu o kwotę 775 212 zł, w
tym:
* zmniejszenia
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa
dróg gminnych w centrum Strzegomia- część południowo-zachodnia- ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów
Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu” – 10 000 zł (korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadaniu
inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do
terenów powojskowych- ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu” – 123 630 zł (zmniejszenie dotacji po
przetargu na wykonanie I etapu),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie
inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach” – 43 607 zł (zmniejszenie
dotacji po przetargu na wykonanie),
* zwiększenia
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomiaczęść południowo-zachodnia- ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w
Strzegomiu” + 9 999 zł (korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.
„Organizacja szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru LGD Szlakiem Granitu” + 18 400 zł,
- wpływy z rożnych dochodów + 3 697 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie
inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz
budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w
Strzegomiu + 811 353 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie zadania: Działanie o charakterze
ekologicznym pn. „Odpady- proste zasady” + 76 000 zł (dotacja z WFOŚiGW),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie programu przedszkolnej edukacji
ekologicznej „Z ekologią żyjemy w zgodzie, bo o Ziemię dbamy co dzień” + 23 000 zł (dotacja z WFOŚiGW),
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące pn. „Wykonanie prac
konserwatorskich przy zabytku usytuowanym na strzegomskim rynku- barokowa, kamienna rzeźba św. Jana
Nepomucena wraz z postumentem” + 10 000 zł.
WYDATKI
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwa
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 40 000 zł na remont rowów melioracyjnych.
Dział 600- Transport i łączność
Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę - 357 078 zł w tym:
* zmniejszenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 110797D- ul. Sosnowa w Strzegomiu” – 43 600 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących
do terenów powojskowych- ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu” – 378 478 zł,
* zwiększenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Budynek poczekalni miejskiej komunikacji samochodowej wraz z wewnętrzną
linią zasilającą, przyłączem wodociągowym oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Strzegomiu” +
65 000 zł.
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 25 288 zł w tym:
* zwiększenia
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego + 3 697 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków, w których gmina
posiada swoje zasoby mieszkaniowe” + 42 700 zł,
* zmniejszenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w
Strzegomiu” – 21 109 zł.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 6 600 zł na zadanie inwestycyjne pn.
„Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia- zakup kamer”.
Dział 801- Oświata i wychowanie
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 034 300 zł w tym:
*zwiększenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu przy PSP w
Jaroszowie” + 800 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr
98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w
Strzegomiu” + 1 035 300 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja głównej rozdzielni zasilającej w budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Strzegomiu” + 12 000 zł,
*zmniejszenia
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 800 zł,
- zakup energii – 12 000 zł.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 12 959 zł w tym:
*zwiększenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów” + 42 109 zł (zmiana nazwy
zadania),
- zadanie inwestycyjne pn. „F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej do parku we wsi Rogoźnica”
+ 9 565 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe + 1 325 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia + 31 220 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 24 500 zł,
- zakup usług pozostałych + 41 455 zł.
*zmniejszenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do
zbiorowego systemu kanalizacyjnego” – 49 150 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów- opracowanie dokumentacji
projektowej” – 71 000 zł (zmiana nazwy zadania),
- zadanie inwestycyjne pn. „F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw we wsi Rogoźnica” –
9 565 zł (zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego),
- zadanie inwestycyjne pn. „ F.S. Zakup kosiarki typu traktorek- utrzymanie gminnych terenów zielonych w
sołectwie Graniczna” – 7 500 zł (zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego),
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 25 643 zł w tym:
* zwiększenia
- zakup materiałów i wyposażenia + 9 000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji wentylacyjnej i instalacji elektrycznej sali balowej w
budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu” + 35 000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach” + 18 000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podłączenia budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzy oraz budynku
świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy do zbiorowej kanalizacji sanitarnej” + 6 450 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych”
+ 12 000 zł,
- zakup usług pozostałych + 9 300 zł (z dotacji na konserwację rzeźby),
- dotacja celowa na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego + 12 500 zł,
* zmniejszenia
- zadanie inwestycyjne pn. „Świetlica wiejska w Modlęcinie- dokumentacja projektowa” – 15 000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach” – 61 607 zł.
Dział 926- Kultura fizyczna
Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 12 500 zł z dotacji celowej na wspieranie
działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Download