program ochrony środowiska

advertisement
PROGRAM OCHRONY
ŚRODOWISKA
GMINY HAŻLACH
1. Wstęp
1.1. Charakterystyka Gminy
Gmina Hażlach leży w południowej części województwa
śląskiego, w administracyjnych granicach powiatu cieszyńskiego.
Gmina graniczy z gminami: Zebrzydowice, Strumień, Dębowiec i
miastem Cieszyn. Od strony zachodniej granicę naturalną z
Republiką Czeską stanowi rzeka Olza.
Powierzchnia Gminy Hażlach wynosi 4 889 ha. W skład
Gminy wchodzi sześć sołectw o powierzchniach:
Brzezówka
461 ha
Hażlach
1 236 ha
Kończyce Wielkie
1 446 ha
Pogwizdów
473 ha
Rudnik
411 ha
Zamarski
862 ha
Zgodnie z podziałem geofizycznym północna część Gminy
leży w obrębie Kotliny Ostrawskiej zaś część południowa należy do
Pogórza Śląskiego (Zamarski, Hażlach).
Pod względem rzeźby obszar jest mocno zróżnicowany.
Tektoniczne obniżenie Kotliny Ostrawskiej charakteryzuje rzeźba
równinno - pagórkowata, z licznymi rozcięciami przez rzeki i
potoki. Na obszarze Pogórza Śląskiego rzeźba przechodzi w
wyżynno-pagórkowatą. Cechą charakterystyczną są szerokie i
płaskie garby porozcinane gęstą siecią dolin o dużych
wysokościach względnych. Zachodnią część stanowi równina
dawnej doliny Olzy z wykształconym systemem teras. W dolinie
Piotrówki i jej większych dopływów ciągną się łańcuchy sztucznie
obwałowanych stawów rybnych. Jedynie na obszarze Brzezówki
rzeźba jest mało zróżnicowana – dominuje równina niskofalista z
płytkimi, nieckowatymi dolinami.
Najniżej położone miejsce znajduje się w Pogwizdowie przy Olzie –
243 m. n.p.m., a najwyżej w Zamarskach – 393 m. n.p.m.
Gminę przecina dział wodny I rzędu oddzielający dorzecza Odry i
Wisły. Do dorzecza Wisły odprowadzają wody z północnego
wschodu i wschodu bezimienne cieki dorzecza Knajki,
lewobrzeżnego dopływu Wisły. Pozostały obszar odwadnia wraz ze
swymi dopływami Piotrówka, prawobrzeżny dopływ Olzy oraz
Olza.
Główną funkcją Gminy jest rolnictwo, mieszkalnictwo oraz
usługi związane z obsługą obszaru Gminy. Rolnictwo na terenie
Gminy Hażlach charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem
gospodarstw oraz wielokierunkową produkcją rolną. Użytki rolne
zajmują połowę powierzchni Gminy, przy czym najwięcej
gospodarstw to gospodarstwa nie przekraczające 2 ha. W
kolejnych latach zakłada się intensywny wzrost usług i
budownictwa
mieszkaniowego
oraz
umiarkowany
rozwój
rolnictwa.
Aktualnie Gminę zamieszkuje 9 390 mieszkańców w 1880
budynkach jednorodzinnych oraz 25 budynkach wielorodzinnych
osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie.
W poszczególnych sołectwach wielkości te kształtują się
następująco:
Brzezówka
Hażlach
Kończyce Wielkie
Pogwizdów
Rudnik
Zamarski
645 mieszkańców - 144 budynków
2006 mieszkańców - 461 budynków
1724 mieszkańców - 415 budynków
3369 mieszkańców - 450 budynków +
25 budynków wielorodzinnych
439 mieszkańców - 110 budynków
1208 mieszkańców - 300 budynków
Najbardziej zwarta zabudowa występuje we wsi Pogwizdów. W
pozostałych miejscowościach można wyodrębnić skupiska
zabudowy jednorodzinnej o charakterze osiedli w centrum wsi
oraz wzdłuż głównych ulic. W Brzezówce skupisko domów
występuje wzdłuż ulicy Żniwnej, Hażlaskiej, Zaleskiej i Dębowej.
W Hażlachu – ul. Karnowiec, Długa, Osiedlowa, Krótka,
Czuchowska, Kwiatowa, Główna, Lipowa, Rudowska, Akacjowa,
Jastrzębska i Rolna. W Kończycach Wielkich są to ulice: Ks,
Olszaka, Ks Kukli, Długa, Prosta, Karolinka, Truskawkowa,
Skoczowska, Pilotów, Miodowa, Wierzbowa, Stroma, Statek,
Świerkowa i Dolna.
W Zamarskach skupisko zabudowy
występuje w centrum wsi wzdłuż ulic: Głównej, Cieszyńskiej,
Ogrodowej, Krótkiej, Truskawkowej, Osiedlowej, Widokowej,
Pięknej, Szkolnej, Topolowej. W Rudniku zabudowa koncentruje
się wzdłuż ulic Nowej, Głównej i Centralnej. W opracowywanych
obecnie Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
planuje się rozwój budownictwa jednorodzinnego wzdłuż
głównych ulic, zwłaszcza poprzez wypełnianie luk budowlanych.
1.2
Nadrzędny cel programu
Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju,
umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną
walorów środowiskowych. Długoterminowy cel programu można sformułować
następująco:
Rozwój Gminy, w którym jest możliwy postęp ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami
ochrony środowiska
Cel ten jest zgodny z wizją rozwoju Województwa Śląskiego zawartą w
„Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” oraz „Programem Ochrony
Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz celami
długoterminowymi do roku 2015”
Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju spoczywa na
wszystkich obywatelach Polski. Wynika on z Konstytucji RP (art. 5).
Zrównoważony rozwój jest naczelną zasadą polityki państw – członków Unii
Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Polityki
Ekologicznej Państwa.
1.3
Główne uwarunkowania Programu
Za podstawę sporządzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska
Gminy Hażlach przyjęto istniejące dokumenty i opracowania o charakterze
planistycznym i strategicznym, uchwalone przez Radę Gminy w Hażlachu, a w
szczególności:
 Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach
(Uchwała Rady Gminy nr XXII/140/93 z dnia 29.10.1993 w sprawie
uchwalenia zmian fragmentów planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Hażlach)
 Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Hażlach (uchwała Rady Gminy nr
XIX/233/2000 Z DNIA 26.10.2000R)
 Koncepcja kanalizacji Gminy Hażlach (uchwała Rady Gminy nr
XIX/232/2000 z dnia 26.10.2000r. w sprawie przyjęcia koncepcji
kanalizacji Gminy Hażlach; Uchwała XX/241/2000 z dnia
14.12.2000r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XIX/232/2000)
Istotną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej Gminy pełniły
zapisy zawarte w „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do
2004 roku oraz celach długoterminowych do roku 2015”, „II Polityce
Ekologicznej Państwa” oraz uwarunkowaniach wynikających z integracji z
UE.
Celem programu ochrony środowiska jest zgromadzenie w jednym
dokumencie o charakterze programowym wszystkich działań inwestycyjnych i
nie inwestycyjnych, realizowanych lub przewidywanych do realizacji w
zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska na terenie Gminy Hażlach.
Gminny program ochrony środowiska winien stać się jednym z podstawowych
dokumentów zawierających wytyczne do opracowywania uchwał o charakterze
wykonawczym, w szczególności projektów budżetów Gminy Hażlach na
kolejne lata oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania
programów sporządza się co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie gminy
(art. 18 ust.2). Mając na uwadze zapisy w Prawie ochrony środowiska
dotyczące aktualizacji polityki ekologicznej państwa, dla właściwej korelacji
gminnego programu ochrony środowiska z polityka ekologiczną przyjmuje się:
a) aktualizację priorytetowych celów krótkoterminowych oraz
działań w ramach realizacji tych celów nie rzadziej niż co 2 lata,
b) aktualizację celów długoterminowych co 4 lata
2. Długoterminowe cele ekologiczne
W niniejszym rozdziale zdefiniowano cele długoterminowe (do 2015
roku) w zakresie ochrony środowiska dla poszczególnych elementów
środowiska. Nawiązując do zapisów „II Polityki Ekologicznej Państwa”,
„Programu ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004...” oraz
nadrzędnego celu programu przyjmuje się następujące cele długoterminowe
do 2015 roku:
I. Wysoka jakość wód powierzchniowych oraz ochrona jakości
wód podziemnych
II. Wysoka jakość powietrza atmosferycznego charakteryzująca
się niskim poziomem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
niskim natężeniem hałasu oraz promieniowania niejonizującego
III. Zminimalizowana ilość powstających odpadów oraz bezpieczna
dla środowiska ich utylizacja w ramach wspólnej dla regionu
gospodarki odpadami
IV. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej
oraz zwiększenie lesistości i ochrona lasów
V. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców
Przyjęcie powyższych celów długoterminowych pozwala na określenie
priorytetowych celów krótkoterminowych (w horyzoncie czasowym do 2005
roku) dla wybranych 11 obszarów programowych:
1. Powietrze atmosferyczne
2. Gospodarka wodno-ściekowa
3. Gospodarka odpadami
4. System obszarów chronionych
5. Lasy i zadrzewienia
6. Zagrożenie powodziowe
7. Gleby użytkowane rolniczo
8. Hałas
10. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujce
11. Zarządzanie środowiskowe
Dla każdego z obszarów, na podstawie aktualnego stanu poszczególnych
komponentów środowiska, istniejących dokumentów i opracowań, a także już
prowadzonych działań i czynności, określono działania inwestycyjne i nie
inwestycyjne. Realizacja zaproponowanych działań pozwoli na osiągnięcie
zakładanych celów krótkoterminowych
i docelowo realizację celów
długoterminowych.
3. Cele krótkoterminowe (2001 – 2004) i ich realizacja
3.1. Obszar: Powietrze atmosferyczne – priorytet (P)
Stan aktualny
Na stan powietrza atmosferycznego w Gminie Hażlach pod względem
zanieczyszczeń ma wpływ emisja ze źródeł rozproszonych – kotłowni, pieców
palenisk domowych (tzw. niska emisja). Istotną rolę w kształtowaniu jakości
powietrza atmosferycznego w Gminie Hażlach mają także położone w
odległości od 25 km do 60 km od granicy Gminy (na terenie Polski i Czech)
obszary przemysłowe ze szczególnie dużą emisją zanieczyszczeń.
W ostatnich latach Gmina we wszystkich sobie podległych placówkach (szkoły,
przedszkola, budynki OSP, Dom Ludowy) dokonała zamiany pieców
węglowych na piece gazowe.
Cel krótkoterminowy: ograniczenie niskiej emisji poprzez ograniczenie
emisji z procesów spalania paliw.
Działania:
 propagowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe,
elektryczne lub olejowe
 wdrażanie zamiany wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów
węglowych na kotły nowej generacji, energooszczędne i niskoemisyjne
 wdrażanie stosowania alternatywnych źródeł energii, w tym energii
odnawialnej
3.2. Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa – priorytet (WŚ)
Stan aktualny
W latach 90-tych Gmina zrealizowała budowę wodociągu gminnego o łącznej
długości 130,4 km sieci i 85,7 km przyłączy, który rozwiązał problem
zaopatrzenia w wodę 95 % gospodarstw domowych na terenie Gminy a 5 %
gospodarstw korzysta z własnych lokalnych ujęć wody. Woda przeznaczona dla
potrzeb gminnego wodociągu jest czerpana ze studni głębinowych
zlokalizowanych na terenie wsi Rudnik. Administratorem wodociągu są
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o..
Największym problemem w chwili obecnej jest uporządkowanie gospodarki
ściekami. Inwestycja ta, choć rozłożona w realizacji na kilka a nawet
kilkanaście lat, jest bardzo skomplikowana ze względu na pagórkowate
ukształtowanie terenu Gminy Hażlach a także rozproszoną zabudowę. Ze
względu na złożoność tematu, a także budżet, który w pewnym stopniu
ogranicza środki finansowe, jakie można przeznaczyć na realizację inwestycji,
postanowiono kanalizację sanitarną podzielić na kilka etapów realizacji.
Biorąc pod uwagę zabudowę Gminy, gęstość zaludnienia i możliwość
przesyłania ścieków do oczyszczalni w pierwszym etapie postanowiono
rozpocząć budowę kanalizacji w Pogwizdowie. W latach 1996 – 2000
skanalizowana została większa część Pogwizdowa i fragment Brzezówki – w
sumie wybudowano 15 143 m sieci na obszarze 280 ha i podłączono 300
budynków. Do września 2003 ścieki z istniejącej kanalizacji będą kierowane
poprzez przepompownię i kolektor tłoczny na oczyszczalnię ścieków po
zlikwidowanej kopalni KWK „MORCINEK” w Kaczycach.
W pozostałych sołectwach nie ma kanalizacji sanitarnej. Powstające w
gospodarstwach domowych ścieki powinny być gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych. W rzeczywistości duża część ścieków trafia bezpośrednio do
środowiska.
Cel krótkoterminowy: uporządkowanie gospodarki ściekowej w skupiskach
ludzi
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach będzie
przebiegało poprzez:
 budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenach o zwartej
zabudowie oraz terenach przewidzianych w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową;
 budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w
terenach gdzie budowa kolektorów nie będzie uzasadniona
ekonomicznie;
 budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych w budynkach, które
nie zostaną objęte wyżej wymienionymi rozwiązaniami;
System kanalizacji sanitarnej
Zorganizowanym systemem kanalizacji sanitarnej planuje się objąć tereny o
intensywnej zabudowie, są to głównie centra wsi oraz główne ulice. Budowa
systemu kanalizacji sanitarnej będzie przebiegała w następujących etapach:
I etap
Realizację etapu I rozpoczęto w roku 2001 poprzez wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami administracyjnymi na budowę
dwóch oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu, oraz budowę
kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie – Przysiółek Łysa, Hażlachu oraz
Kończycach Wielkich. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na IV
kwartał 2002 r.
Etap I budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Hażlach został podzielony na
następujące zadania:
Zadanie 1 Budowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie
Zadanie to jest szczególnie pilne do realizacji gdyż Gmina Hażlach ma
zapewniony odbiór ścieków do dnia 30 września 2003r. na podstawie
podpisanego z Gminą Zebrzydowice Porozumienia na prowadzenie
wspólnej gospodarki ściekowej na bazie infrastruktury byłej KWK
Morcinek. Po tym terminie przewiduje się likwidację oczyszczalni.
Planowa oczyszczalnia w Pogwizdowie o przepustowości 600 m 3/d
będzie przyjmowała ścieki z Pogwizdowa, Brzezówki oraz części
Hażlacha. Ponadto oczyszczalnia zostanie wyposażona w punkt zlewny
ścieków dowożonych, co ułatwi wywóz nieczystości z gospodarstw
domowych nie objętych kanalizacją.
Zadanie 2 Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu
W Hażlachu zaprojektowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 2
x 170 m3/d. W pierwszym etapie zostanie wykonany ciąg o
przepustowości 170 m3/d, do którego zostaną doprowadzone ścieki z
Kończyc Wielkich oraz Hażlacha. W obrębie oczyszczalni zostanie
zlokalizowany punk zlewny ścieków, do którego będą dowożone ścieki z
gospodarstw nie podłączonych do kanalizacji gminnej.
Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu I etap
Zadanie to pozwoli skanalizować budynki w Hażlachu położone wzdłuż
ul. Długiej, Karnowiec, Myśliwskiej i Rudowskiej – w sumie 95
budynków mieszkalnych oraz sklepy. Łączna długość kolektorów
wyniesie ok. 7 km. W przyszłości do kolektora wzdłuż ul. Długiej
zostanie włączony kolektor ze ściekami z miejscowości Zamarski.
Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem
przesyłowym w Kończycach Wielkich
W projekcie tym skanalizowane zostaną ul. Stroma, Wierzbowa,
Kościelna, Ks. Olszaka, Ks. Kukli, Długa, Prosta, Miodowa, Karolinka,
Truskawkowa łącznie 85 budynków mieszkalnych, bar, sklepy oraz
budynek Straży Pożarnej. Łączna długość kolektorów grawitacyjnych
wyniesie 3,7 km. Ponadto zostanie wykonana przepompownia i 4,7 km
kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków w Hażlachu.
Zadanie 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu – II etap
Zlewnia tego zadania obejmie 2,9 km kolektora wzdłuż ulicy: Głównej,
Kościelnej i Długiej w Hażlachu. W obrębie zlewni znajduje się 49
budynków mieszkalnych, sklep, przedszkole, szkoła oraz restauracja.
Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Przysiółku Łysa w
Pogwizdowie
Realizacja tego zadania pozwoli skanalizować 181 budynków
mieszkalnych i 68 działek budowlanych i obejmie ul. Szkolną, Górną,
Wrzosów, Akacjową, Uroczą, Kwiatową, Tulipanową, Cieszyńską,
Krótką i Wierzbową - łącznie 10,2 km kolektorów grawitacyjnych, dwie
przepompownie o raz 0,9 km kolektora tłocznego.
Po zrealizowaniu I etapu budowy kanalizacji wieś Pogwizdów będzie
skanalizowana w ponad 90 %. W Hażlachu stopień skanalizowania wyniesie
ok. 32%, a w Kończycach Wielkich ok. 20%.
II etap obejmie zadania:
Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach z częścią
Hażlacha
Zadanie pozwoli na skanalizowanie w dwóch etapach terenu Zamarsk o
zwartej zabudowie w sumie ok. 170 budynków.
Zadanie 2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu o drugi ciąg
technologiczny o przepustowości 170 m 3/d
Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezówce wraz z przyległą
częścią Hażlacha
Zadanie pozwoli dokończyć skanalizowanie wsi Brzezówka oraz ul.
Jastrzębskiej i Pogwizdowskiej w Hażlachu łącznie ok. 140 budynków
Po zakończeniu II etapu budowy kanalizacji ok. 1020 budynków zostanie
podłączonych do gminnej kanalizacji, co będzie stanowić ok. 55 % wszystkich
budynków na terenie Gminy Hażlach
III etap obejmie zadania:
Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku
Zadanie 2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich
Zadanie 3 Kanalizacja Przysiółka Parchów w Hażlachu
Indywidualne przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
Z uwagi na znaczne rozproszenie zabudowy i wysokie koszty budowy
kanalizacji sanitarnej nie wszystkie budynki na terenie Gminy zostaną
podłączone do gminnej kanalizacji. Na obszarach o rozproszonej zabudowie,
nie objętych gminną kanalizacją będzie promowana budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. W roku 2000 Rada
Gminy Hażlach uchwaliła Uchwałą nr XVII/206/2000 z dnia 29 czerwca
2000r. „Regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Hażlach budowy
indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków”. Dofinansowaniu
podlegają wybudowane i funkcjonujące oczyszczalnie ścieków na terenach,
dla których Gmina nie posiada projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej
oraz gdzie w projekcie z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie została
przewidziana możliwość podłączenia do kanalizacji.
Z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania mieszkańców Gminy
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Na budowę przydomowych
oczyszczalni decydują się zwłaszcza osoby, które budują nowe budynki w
zabudowie siedliskowej.
W przypadku zbiorników bezodpływowych szczególny nacisk zostanie położony
na inwentaryzację ich stanu technicznego, dotyczyć to będzie zwłaszcza
zbiorników eksploatowanych przez kilka lub kilkanaście lat.
3.3. Obszar: Gospodarka odpadami – priorytet (O)
Stan aktualny
Łącznie na terenie Gminy Hażlach powstaje ok. 4200 m3 odpadów
rocznie. Właściciele posesji zobowiązani są do zawierania indywidualnych
umów na wywóz odpadów. Część odpadów komunalnych nie jest usuwana i
unieszkodliwiana przez właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
i jest wyrzucana na tzw. dzikie wysypiska śmieci. Rok rocznie Zarząd Gminy
wszczyna postępowania w stosunku do mieszkańców, którzy nie mają
podpisanych umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się wywozem odpadów
komunalnych z terenu Gminy, celem ustalenia w jaki sposób postępują z
odpadami.
Na terenie Gminy Hażlach działają trzy firmy posiadające zezwolenia na
wywóz odpadów komunalnych. Odpady powstające na terenie Gminy są
wywożone na składowisko odpadów w Jastrzębiu Zdroju.
Dwa razy w roku na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych w tym złomu.
Na bieżąco prowadzona jest również zbiórka opon, które czasowo są
składowane na placu k/Domu Ludowego w Hażlachu, a następnie wywożone
do utylizacji do cementowni „Górażdże”
W sołectwie Pogwizdów zlokalizowane są składowisko odpadów
technologicznych „Polifarbu” Cieszyn oraz rekultywowane składowisko
kamienia pokopalnianego zlikwidowanej KWK „Morcinek”
Cele krótkoterminowe:
1.
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy
2.
wdrożenie
systemu
kompleksowej
gospodarki
odpadami w ramach Związku Komunalnego Ziemi
Cieszyńskiej
3.
sukcesywna likwidacja „dzikich wysypisk śmieci”
3.4. Obszar: System obszarów chronionych – priorytet (Och)
Stan aktualny
Na obszarze Gminy Hażlach znajduje się 5 pomników przyrody:
1. grupa dwóch dębów na zachodnim krańcu parku pałacowego w
Kończycach Wielkich:
 dąb o obwodzie pnia 840 cm, który jest
największym dębem w województwie śląskim
 dąb o obwodzie pnia 450 cm
2. dąb szypułkowy w parku pałacowym w Kończycach Wielkich w
pobliżu stajni folwarku „Karłowiec” o obwodzie pnia 440 cm
3. grupa trzech dębów na skraju lasu graniczącego z parkiem
pałacowym o obwodach pni 410 – 545 cm
4. lipa drobnolistna przy drodze Pogwizdów –Hażlach, na granicy wsi
Brzezówka o obwodzie pnia 415 cm
5. dąb szypułkowy o obwodzie 355 cm w Kończycach Wielkich nad
potokiem Wschodnica w miejscu dawnego wyrobiska kruszyw.
Cele krótkoterminowe:
1. objęcie ochroną użytku ekologicznego: Babilon”
Kończycach Wielkich
2. utworzenie rezerwatu przyrody „Hażlaskie Dęby”
3. utworzenie rezerwatu przyrody „Parchowiec”
4. utworzenie rezerwatu przyrody „Parszywa Kępa”
w
Planowany użytek ekologiczny „Babilon”
Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu leśno-stawowego na tle dużego
siedliska i urozmaiconej rzeźby terenu. Obszar leży na terenie wsi Kończyce
Wielkie, przy skrzyżowaniu dróg Cieszyn-Pawłowice i Dębowiec-Kończyce.
Ochronie podlegać będzie śródpolna kępa leśno – zaroślowa z pomnikowymi
bukami i dębami oraz stawami z roślinnością bagienną. Duże zróżnicowanie
rzeźby terenu w połączeniu z wieloma typami roślinności, stanowi bogaty
krajobraz o wysokich walorach estetycznych.
Planowany rezerwat przyrody „Hażlaskie Dęby”
Rezerwat leśny – ochrona naturalnych fragmentów drzewostanu dębowolipowo-jesionowego, z udziałem pomnikowych drzew. Obszar stosunkowo
nieduży, z dobrze zachowanym drzewostanem, położony jest przy drodze
Zamarski-Kończyce Wielkie na terenie kompleksu leśnego cz.oddz. 193
Planowany rezerwat przyrody „Parchowiec”
Rezerwat leśny o pow. ok. 29 ha, cenny ze względu na występowanie
naturalnych buczyn i grądów oraz stanowiska goryczki tojeściowej. Obszar
stanowi las gospodarczy, oddz. 199 zlokalizowany w Hażlachu przy drodze
wojewódzkiej Cieszyn – Pawłowice i we wsi Zamarski na granicy z Cieszynem.
Planowany rezerwat przyrody „Parszywa Kępa”
Wąwóz o długości ok. 1 km, szerokości średniej 60 m (20 – 120 m), położony w
cz. oddz. 196 na terenie Hażlacha. Celem ochrony jest zachowanie lasu
łągowego z masowym występowaniem skrzypu olbrzymiego – rośliny
podlegającej całkowitej ochronie.
3.5. Obszar: Lasy i zadrzewienia – priorytet (L)
Stan aktualny
Lasy na terenie Gminy Hażlach zajmują obecnie ok. 800 ha co stanowi
16,4 % powierzchni Gminy.
Hażlach
- 287 ha
Pogwizdów
- 19 ha
Brzezówka
- 16 ha
Kończyce Wielkie - 264 ha
Rudnik
- 49 ha
Zamarski
- 166 ha
36 %
2%
2%
33 %
6%
21 %
Zdecydowana większość lasów należy do Skarbu Państwa ok. 74 %, lasy
prywatne stanowią 25%, pozostałe 1% to lasy spółdzielcze. W grudniu 1994 r.
Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych utworzony został Leśny
Kompleks Promocyjny – Lasy Beskidu Śląskiego, który obejmuje lasy Skarbu
Państwa (w tym lasy na terenie Gminy Hażlach), zarządzane przez
Nadleśnictwo Ustroń.
Lasy spełniają funkcję ochronną - utrzymują zapas wody,
przeciwdziałają jej zanieczyszczaniu. Są ostoją rodzimej flory i fauny. Na
terenie Gminy występują drzewostany dębowo-lipowo-jesionowe, buczyny i
grądy
Cele krótkoterminowe:
1. ochrona lasów
2. zwiększenie lesistości
Celem osiągnięcia powyższych celów będzie podejmowanie następujących
działań:
- dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów
- preferowanie naturalnego odnowienia
- ograniczenie regulacji stosunków wodnych do niezbędnych
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
- ochrona i ograniczenie trwałego odwadniania cieków wodnych,
bagien śródleśnych, torfowisk oraz oczek wodnych
- kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasu, zgodnie z
warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększenia różnorodności
biologicznej i zwiększenia odporności lasu na czynniki destrukcyjne
3.6. Obszar: Zagrożenie powodziowe – priorytet (ZP)
Stan aktualny
Gmina Hażlach leży na obszarze dorzecza Odry i Wisły charakteryzuje się
bogatą siecią wód powierzchniowych. Głównymi ciekami wodnymi
przepływającymi przez Gminę są:
 Olza
 Piotrówka
 Wschodnica
 Lutnia
 Borgońka
 Potok z Pod Łysej
Największe zagrożenia powodziowe występują
 W Kończycach Wielkich na rz. Piotrówka – ul. Ks. Olszaka,
Młyńska, Wierzbowa, Dolna, Topolowa
 W Rudniku – na zakolach rowu melioracyjnego przy ul. Nowa
oraz na potoku Rudnickim
 W Hażlachu - ul. Główna, Rudowska, Rybacka, Karnowiec na
rzece Piotrówka; ul. Muroń i Lipowa na potoku Lutnia
 Zamarski – ul Rudowska, Żniwna, Kamienna
 Na granicy wsi Hażlach, Brzezówka, Kończyce Wielkie na rowie
melioracyjnym
Cel krótkoterminowy: ograniczenie zagrożenia
powodziowego terenów zabudowanych
3.7. Obszar: Gleby użytkowane rolniczo – priorytet (G)
Stan aktualny
Użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) zajmują ogółem ok. 3500 ha,
co stanowi 72 % powierzchni Gminy Hażlach.
Większość gleb na terenie Gminy Hażlach stanowią gleby klasy III (52,9%) i
IV (41,1%).
Główne kierunki rozwoju rolnictwa to – uprawa zbóż i roślin pastewnych,
hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu.
Cele
krótkoterminowe:
Ograniczenie
skutków
zanieczyszczenia gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin
Działania:
Preferowanie naturalnego płodozmianu oraz ograniczenie do minimum
chemicznych zabiegów agrotechnicznych.
Upowszechnianie zasad tzw. dobrej praktyki rolniczej.
Ograniczenie regulacji stosunków wodnych, z zachowaniem sprawności
technicznej istniejących urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych.
Kształtowanie struktury przestrzeni zieleni śródpolnej zgodnie z warunkami
siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i
zwiększenie odporności zasobów na czynniki destrukcyjne. Proponuje się
wprowadzanie zadrzewień i zalesień terenów wypadających z produkcji rolnej.
3.8. Obszar: Hałas – priorytet (H)
Stan aktualny
Na terenie Gminy Hażlach głównym źródłem hałasu i związanych z nim
uciążliwości jest ruch samochodowy na drogach wojewódzkich nr 938 Cieszyn
– Pawłowice oraz nr 937 Hażlach – Jastrzębie, po których poruszają się
samochody ciężarowe w kierunku granicy państwa.
Cel krótkoterminowy: ograniczenie poziomu nadmiernego hałasu komunikacyjnego zwłaszcza na
obszarach zabudowanych
3.9. Obszar: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące
(EPN)
Stan aktualny
Obecnie nie jest rozpoznany stopień zagrożenia elekromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym na terenie Gminy Hażlach, związany z
istniejącymi
sieciami
energetycznymi
oraz
urządzeniami
radiokomunikacyjnymi.
Cel krótkoterminowy: ograniczenie zagrożenia promieniowaniem
niejonizującym
3.10. Obszar: Zarządzanie środowiskowe (Zś)
Stan aktualny
Aktualnie na zlecenie Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
opracowywany jest projekt pilotażowy pn. „Zintegrowany system zarządzania
środowiskowego powiatem i gminami ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki odpadami komunalnymi”. W ramach tego projektu będzie możliwe
stworzenie w poszczególnych gminach baz danych dotyczących korzystania ze
środowiska przede wszystkim przez jednostki organizacyjne prowadzące
działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującą znowelizowaną ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku na samorządzie gminnym spoczywa
obowiązek inwentaryzowania istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz osadników. Powstanie opisanych powyżej baz danych ułatwi prowadzenie
działań sprawdzająco - kontrolnych w zakresie przestrzegania wymagań
ochrony środowiska, jak również ułatwi realizację obowiązków wynikających z
udostępniania wszystkim zainteresowanym informacji o środowisku.
Cel krótkoterminowy: funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego spójnego z
systemem powiatu cieszyńskiego
3.A. Cele krótkoterminowe na lata 2005 – 2010
Cele krótkoterminowe osiągane będą poprzez realizację określonych zadań
inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych.
3.A.1. Obszar: Powietrze atmosferyczne – priorytet (P)
Ochrona powietrza (zgodnie z art. 85 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)
polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
 Utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych
dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
 Zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Cele krótkoterminowe:
P1 - Zmniejszenie
zużycia
energii
poprzez
przeprowadzenie
termomodernizacji – ocieplania budynków, wymiany stolarki, montaż
zaworów termostatycznych;
P2 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacje istniejących
kotłowni, przechodzenie z paliw stałych na olej opałowy, zamiany
wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych na kotły nowej
generacji, energooszczędne i niskoemisyjne
P3 - Wdrażanie stosowania alternatywnych źródeł energii, w tym energii
odnawialnej
Zadania do realizacji:
1. termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli,
2. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do
Gminy.
Harmonogram realizacji zadań z zakresu obszaru powietrza atmosferycznego
Okres realizacji
Lp
1
2
3
4
5
Zadanie
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Kończycach Wielkich
Wymiana stolarki okiennej w budynku
Gimnazjum w Pogwizdowie
Wymiana stolarki okiennej w budynku
Przedszkola w Kończycach Wielkich
Wymiana stolarki okiennej w budynku
przy ul. Długiej 25 w Hażlachu (Ośrodek
Zdrowia)
Wymiana stolarki okiennej w budynku
przy ul. Zamkowej 17 w Kończycach
Wielkich
Niezbędne
środki
finansowe
w tys.zł
Źródła
finasowania
od
do
2007
2007
141
Budżet Gminy
2006
2006
38
Budżet Gminy
2005
2006
20
Budżet Gminy
2009
2010
15
Budżet Gminy
2009
2010
10
Budżet Gminy
3.A.2. Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa – priorytet (WŚ)
Celem ochrony wód (zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 Prawa wodnego) jest
utrzymanie lub poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku
wodnym i na obszarach zalewowych tak, aby osiągnęły co najmniej dobry stan
ekologiczny (pojęcie to definiuje art.9 ust.1 pkt.2 Prawa wodnego jako stan
zasobów wodnych, w którym wartości elementów jakości biologicznej
właściwej dla danego rodzaju wód powierzchniowych wykazują niskie poziomy
degradacji na skutek działalności człowieka, przy czym są to niewielkie
odchylenia od wartości, jakie zwykle towarzyszą temu rodzajowi zasobów
wodnych w niezakłóconych warunkach) i w zależności od potrzeb nadawały się
do:
 zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz umożliwiających ich
migrację,
 rekreację oraz uprawniania sportów wodnych.
Ochrona wód polega w szczególności na:
 unikaniu,
eliminacji
i
ograniczeniu
zanieczyszczenia
wód,
w szczególności zanieczyszczenia substancjami szczególnie szkodliwymi
dla środowiska wodnego;
 zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody
albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.
Cele krótkoterminowe:
WŚ
1 - Tworzenie i modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania
ścieków,
WŚ
WŚ
2 - Racjonalizacja zużycia wody,
3- Ograniczanie spływu powierzchniowego, zgodnie z Dyrektywą
91/676/EWG o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych, która nakłada na państwa
członkowskie obowiązek przestrzegania tzw. Kodeksu dobrych praktyk
rolnych.
Zadania do realizacji:
1. Budowa kanalizacji do odprowadzenia oczyszczonych ścieków
z oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie poprzez pompownię do Olzy,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie- II i III etap,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu – II etap,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hażlach (III etap) i
Zamarski,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni oraz tłoczni w miejscowości
Zamarski,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezówce,
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich – II etap.
Harmonogram realizacji zadań z zakresu obszaru gospodarka wodno-ściekowa
Okres realizacji
Lp
Zadanie
5
Budowa kanalizacji do odprowadzenia
oczyszczonych ścieków z oczyszczalni
ścieków w Pogwizdowie poprzez
pompownię do Olzy
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
Pogwizdowie- II i III etap,
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
Hażlachu – II etap,
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowości Hażlach (III etap) i
Zamarski,
Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni
oraz tłoczni w miejscowości Zamarski,
6
Budowa
kanalizacji
Brzezówce
7
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
Kończycach Wielkich – II etap.
1
2
3
4
sanitarnej
Niezbędne
środki
finansowe
w tys.zł
Źródła
finasowania
Budżet Gminy
od
do
2007
2007
400
2005
2006
1 500
2006
2006
1 200
2007
2013
9 500
2007
2013
11 000
2009
2015
10 000
2008
2015
5 000
w
w
Budżet Gminy
ZPORR
Budżet Gminy
INTERREG
Budżet Gminy
ZPORR
INTERREG
Budżet Gminy
ZPORR
INTERREG
Budżet Gminy
ZPORR
INTERREG
Budżet Gminy
ZPORR
INTERREG
3.A.3. Obszar: Gospodarka odpadami – priorytet (O)
Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz
realizacji zasad zapisanych w ustawie o odpadach opracowuje się plany
gospodarki odpadami. Plany te określają:
1) aktualny stan gospodarki odpadami,
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania
odpadami,
4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Hażlach stanowi punkt 3.3.1 niniejszego
opracowania.
3.A.4. Obszar: System obszarów chronionych – priorytet (Och)
Cele krótkoterminowe:
Och 1- objęcie ochroną użytku ekologicznego „Babilon” w Kończycach
Wielkich
Och 2 - utworzenie rezerwatu przyrody „Hażlaskie Dęby”,
Och 3 - utworzenie rezerwatu przyrody „Parchowiec”,
Och 4 - utworzenie rezerwatu przyrody „Parszywa Kępa”.
3.A.5. Obszar: Lasy i zadrzewienia – priorytet (L)
Cele krótkoterminowe:
L1 ochrona lasów
L2 zwiększenie lesistości
L3 zwiększenie powierzchni zadrzewień
Dla osiągnięcia powyższych celów będą podejmowane następujące działania:
- dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów,
- preferowanie naturalnego odnowienia,
- ograniczenie regulacji stosunków wodnych do niezbędnych
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
- ochrona i ograniczenie trwałego odwadniania cieków wodnych,
bagien śródleśnych, torfowisk oraz oczek wodnych,
- kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasu, zgodnie z
warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększenia różnorodności
biologicznej i zwiększenia odporności lasu na czynniki destrukcyjne,
- nasadzenia drzew na gruntach gminnych
3.A.6. Obszar: Zagrożenie powodziowe – priorytet (ZP)
Największe zagrożenia powodziowe występują
 W Kończycach Wielkich na rz. Piotrówka – ul. Ks. Olszaka,
Młyńska, Wierzbowa, Dolna, Topolowa,
 W Rudniku – na zakolach rowu melioracyjnego przy ul. Nowa
oraz na potoku Rudnickim,
 W Hażlachu - ul. Główna, Rudowska, Rybacka, Karnowiec na
rzece Piotrówka; ul. Muroń i Lipowa na potoku Lutnia,
 Zamarski – ul Rudowska, Żniwna, Kamienna na rzece Piotrówce
 Na granicy wsi Hażlach, Brzezówka, Kończyce Wielkie na rowie
melioracyjnym,
Cel krótkoterminowy:
ZP 1 ograniczenie zagrożenia powodziowego terenów zabudowanych
3.A.7. Obszar: Gleby użytkowane rolniczo – priorytet (G)
Cele krótkoterminowe:
G1. Ograniczenie skutków zanieczyszczenia gleb, zwłaszcza środkami
ochrony roślin,
G2. Wapnowanie gleb kwaśnych na terenie gminy Hażlach.
3.A.8. Obszar: Hałas – priorytet (H)
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska w szczególności poprzez:
- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;
- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
Miarą jakości warunków akustycznych jest nie przekraczanie dopuszczalnego
poziomu hałasu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178 poz. 1494).
Teren gminy pozbawiony jest obecnie znaczących przemysłowych źródeł
emisji hałasu mogących wpływać decydująco na warunki akustyczne. Pewien
wpływ mogą mieć zakłady usługowe i produkcyjne, ale ich oddziaływanie
ograniczone jest do obszaru bezpośrednio przylegającego do terenu zakładów.
Głównie są to zakłady przemysłu rolnego takie jak m.in. wytwórnia pasz,
ubojnia drobiu oraz żwirownia w Kończycach Wielkich
Największym źródłem hałasu są drogi wojewódzkie nr 937 oraz 938
przebiegające przez gminę.
Cel krótkoterminowy:
H1 ograniczenie poziomu nadmiernego hałasu komunikacyjnego zwłaszcza
na obszarach zabudowanych
3.A.9. Obszar: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące
(EPN)
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega z kolei na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
- Utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub
co najmniej na tych poziomach;
- Zmniejszeniu poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane (art. 121 Prawa Ochrony
Środowiska).
Obecnie nie jest rozpoznany stopień zagrożenia elekromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym na terenie Gminy Hażlach, związany
z
istniejącymi
sieciami
energetycznymi
oraz
urządzeniami
radiokomunikacyjnymi.
3.A.10 Obszar: Zarządzanie środowiskowe (Zś)
Cel krótkoterminowy:
Zś1 wdrożenie „Zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego
powiatem i gminami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
odpadami komunalnymi (REMAS)
4. Finansowanie programu ochrony środowiska
4.1. Finansowanie programu gospodarki ściekowej
Planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką wartością nakładów do
poniesienia (tabela nr 1,2,3) znacznie przekraczających budżet gminy. Z tego
względu finansowanie takiej inwestycji wymaga pozyskania „taniego
pieniądza” w postaci preferencyjnych pożyczek i bezzwrotnych dotacji. Środki
te mogą pochodzić z funduszy krajowych lub zagranicznych, pod warunkiem
że zostaną spełnione warunki wymagane przez donatorów. Najczęściej decyzja
o pomocy jest uzależniona od planowanych efektów rzeczowych inwestycji,
związanych zarówno z ochroną środowiska oraz efektywnością społecznogospodarcza projektu (tworzenie nowych miejsc pracy, agroturystyka). Jednak
warunkiem bezwzględnym przy ubieganiu się o środki preferencyjne i
pomocowe jest możliwość wykazania przez beneficjenta (Gminę) środków
własnych na współfinansowanie projektu, które w zależności od funduszy,
powinny być zgromadzone w wysokości od 25 do 50% wartości inwestycji. Dla
niniejszego projektu oznacza to konieczność zabezpieczenia od
3,4 mln do
6,8 mln PLN dla zakresu etapu I oraz od 2,1 mln do 4,3 mln PLN dla etapu II.
Do współfinansowania I etapu zostaną zaangażowane fundusze zgromadzone
na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy
Hażlach oraz środki Budżetu Gminy.
Niektóre instytucje dopuszczają możliwość wskazania w pozycji środki własne
także innych pozyskanych funduszy.
Ocena możliwości pozyskania środków pomocowych i preferencyjnych
Po przeprowadzeniu rozpoznania możliwości pozyskania wielu środków
pomocowych i preferencyjnych, przy uwzględnieniu potencjału inwestycji i
warunków donatorów, rozpatruje się następujące warianty:
dla etapu I
 pożyczka preferencyjna i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 dotacje z funduszy przedakcesyjnych [PHARE 2000 – wnioski
Gminy Hażlach znajdują się na liście rezerwowej i zostaną
rozpatrzone w przypadku uzyskania oszczędności w przetargach
projektów z początku listy (rozstrzygnięcie w IV kw. 2002r.),
SAPARD]
dla etapu II
 środki pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
 Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
Nakłady inwestycyjne na poszczególne etapy budowy kanalizacji w Gminie
Hażlach
przedstawiono
w
tabelach
poniżej.
Źródła finansowania w
tys zł
Lp
Zakres
Wartość
Termin
Termin
kosztorysowa
rozpoczęcia zakończenia
w tys zł
Środki
zewnętrzne
Środki
(WFOŚIGW,
własne
funsusze
(budżet, przedakcesy
GFOŚiGW)
jne,
fundusze
strukturalne
I etap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dokumentacja
projektowa na
oczyszczalnie ściekow w
Pogwizdowie i Hażlachu
Dokumentacja
projektowa kolektorów
sanitarnych w
Kończycach Wielkich,
Hażlachu i Pogwizdowie Łysej
Budowa oczyszczalni
ściekow w Pogwizdowie
Budowa oczyszczalni
ścieków w Hażlachu
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Kończycach
Wielkich
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Hażlachu etap I
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Hażlachu etap II
Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Pogwizdowie -Łysej etap
I
Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Pogwizdowie -Łysej etap
II
Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Pogwizdowie -Łysej etap
III
2001r
2002 r
159
159
2001r
2001r
166
166
2002 r
2003 r.
3 431
895
2 536
2003 r.
2004 r.
2 782
1 705
1 077
2002 r.
2004 r.
2 142
1 238
904
2003 r.
2004 r.
1 892
988
904
2003 r.
2005 r.
865
260
605
2003 r.
2003 r.
1 096
506
590
2004 r.
2005 r.
387
193
194
2004 r.
2005 r.
703
351
352
13623
6461
7 162
Łącznie nakłady potrzebne do realizacji I etapu
,
Lp
Zakres
Wartość
Termin
Termin
kosztorysowa
rozpoczęcia zakończenia
w tys zł
Źródła finansowania w
tys zł
Środki
własne
(budżet,
Środki
zewnętrzne
(WFOŚIGW,
II etap
Dokumentacja
projektowa na budowę
11 kolektora w Zamarskach
Dokumntacja projektowa
na budowę kanalizacji
sanitarnej - Brzezówka i
12 część Hażlacha
Budowa kanalizacji
13 sanitarnej w Zamarskach
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Brzezówce i
14 części Hażlacha
Rozbudowa oczyszczalni
15 ścieków w Hażlachu
2002 r.
2002 r.
180
180
2002 r.
2002 r.
115
115
2005 r.
2007 r.
4 000
1 200
2 800
2005 r.
2007 r.
2 700
810
1 890
2005 r.
2007 r.
1 500
450
1 050
8 495
2 755
5 740
Łącznie nakłady potrzebne do realizacji II etapu
lp
zakres
źródła finansowania w
środki
zewnętrzne
wartość
środki
(WFOŚIGW,
termin
termin
kosztorysowa
własne
funsusze
rozpoczęcia zakończenia
w tys zł
(budżet, przedakcesy
GFOŚiGW)
jne,
fundusze
strukturalne
III etap
16
17
18
19
Dokumentacja
projektowa kolektorów
sanitarnych w Rudniku
Dokumentacja
projektowa kolektorów
sanitarnych w
Kończycach Wielkich kilka etaów
Dokumentacja
projektowa kolektorów Przysiółek Parchów
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Rudniku
Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Kończycach
20 Wielkich w kilku etapach
kanalizacja przysiółka
21 Parchów
2007 r.
2007r.
200
200
2007 r.
2009 r.
600
600
2007r.
2007r.
100
100
2008 r.
2011 r.
2400
720
1680
2008 r.
2015 r.
5000
1500
3500
2008 r.
2010 r.
1100
330
770
9400
3450
5950
Łączne nakłady potrzebne do realizacji III etapu
4.2. Finansowanie gospodarki odpadami
w roku 2003 r. W Gminie Hażlach planuje się wprowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Na etapie wdrażania tego działania zakup
worków i odbiór odpadów finansowany będzie przez Gminę ze środków
pochodzących z budżetu Gminy oraz dotacji z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Powiatu Cieszyńskiego.
Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 60.000,00 PLN.
Download