Załącznik Nr 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st

advertisement
Numer postępowania: SZP-ED-351-11/15
Załącznik Nr 1 do SIWZ
__________________________
pieczęć Wykonawcy
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Gen. J. Bema 91
01-233 Warszawa
OFERTA PRZETARGOWA – strona 1
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie:
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
adres: …................................................................................................................................................................
tel; fax; adres e-mail: ….......................................................................................................................................
NIP: …........................................................................... REGON: …......................................................................
Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przetargowym i podpisania umowy:
..............................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych o charakterze
gospodarczym na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy, z podziałem na 2 części z dopuszczeniem składania ofert częściowych

przedkładamy niniejszą ofertę na CZĘŚĆ _____ w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto (netto + VAT):
cena brutto (netto + VAT) za jedną godzinę usług: ________zł x _________ godzin1 = cena brutto oferty:
............................................................. zł
słownie złotych: .........................................................................................................................................
__________________________
podpis osoby uprawnionej
1
. w zależności od tego, na którą część jest składana oferta, należy przyjąć do wyliczenia:
CZĘŚĆ 1 – 76 830 godzin, CZĘŚĆ 2 – 72 930 godzin
Numer postępowania: SZP-ED-351-11/15
Załącznik Nr 1 do SIWZ
OFERTA PRZETARGOWA – strona 2
1.
2.
3.
4.
5.
Lp.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia
zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawców:
Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w
Rozdziale 6 ust.1 w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
- wpisać jeśli dotyczy
6.
Zobowiązujemy się, że na żądanie Zamawiającego, po otrzymaniu pisma przesłanego faksem lub drogą
elektroniczną, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie faktu otrzymania pisma od Zamawiającego.
7.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
imię i nazwisko: ….....................................................................................................
adres: …......................................................................................................................
numer faksu: …...........................................................................................................
adres e-mail: …...........................................................................................................
numer telefonu: …......................................................................................................
Ofertę składamy na …............. kolejno ponumerowanych zapisanych stronach.
__________________________
data i podpis osoby uprawnionej
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards