Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Syllabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ZDROWIE PUBLICZNE
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub programem nauczania Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
Kod przedmiotu
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących
przedmiot
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
Punkty ECTS
Forma zajęć
Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ogółem
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
E – learning
2
Liczba godzin
dydaktycznych
30
10
20
Wykaz osób prowadzących
zajęcia: Dr Bartosz Bilski
Mgr Paulina Jóźwiak
Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, w razie
nieobecności zaliczenie ustne treści zajęć.
Egzamin pisemny w formie testu.
Forma zaliczenia
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
20
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)
Symbol
Cele kształcenia
C(W)1
Scharakteryzowanie podstawowych instytucji zdrowia publicznego w Polsce i na
świecie, które zbierają dane epidemiologiczne.
C(W)2
Przedstawienie zasad prowadzonego nadzoru sanitarnego w odniesieniu do zakładów
pracy.
C(W)3
Pokazanie trybu postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego
C(W)4
Omówienie czynników biologicznych wykorzystywanych w ataku bioterrorystycznym.
C(W)5
Zapoznanie studentów z elementami składającymi się na nadzór nad zakażeniami
szpitalnymi.
C(W)6
Przedstawienie zasad postępowania z odpadami medycznymi.
C(W)7
Przedstawienie podstawowych przepisów regulujących bezpieczeństwo żywności i
żywienia z uwzględnieniem suplementów diety i żywności wzbogaconej.
C(W)8
Przedstawienie przepisów prawnych regulujących nadzór nad jakością wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
C(W)9
Przedstawienie zasad i obowiązków przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz
Inspekcji Sanitarnej w nadzorze nad jakością wody.
C(U)1
Wykorzystanie stron internetowych instytucji zdrowia publicznego w celu pozyskania
danych epidemiologicznych.
C(U)2
Wskazanie najważniejszych elementów higieny pracy, które warunkują bezpieczeństwo
pracowników w zakładzie pracy.
C(U)3
Opracowanie programu zwalczania ognisk chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce
zakaźnych.
C(U)4
Wdrażanie zasad zapobiegającym zakażeniom szpitalnym.
C(U)5
Analiza błędów i zaniedbań przyczyniających się do powstania zakażeń szpitalnych.
C(U)6
Przyporządkowanie metod utylizacji do określonych odpadów medycznych.
C(U)7
Zróżnicowanie pojęć suplement diety, żywność wzbogacona, żywność funkcjonalna,
żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego
C(U)8
Wybranie elementów warunkujących dobrą jakość wody przeznaczonej do spożycia.
C(KS)1
Podkreślenie znaczenia odpowiedzialności szpitala w zakresie kontroli zakażeń
szpitalnych
C(KS)2
Wykazanie gotowości pracy w grupie
1
C(KS)3
Uaktualnianie swojej wiedzy w związku ze zmianami legislacyjnymi.
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W),
Odniesienie do celów
umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).
kształcenia (symbol)
EK (W)1
Zna instytucje zdrowia publicznego w Polsce i n świecie, w
C(W)1
których kompetencjach leży zbieranie danych
epidemiologicznych.
EK (W)2
Zna zasady sprawowania nadzoru sanitarnego w odniesieniu do
C(W)2
zakładów pracy.
EK (W)3
Zna zasady i tryb postępowania w przypadku ataku
C(W)3
bioterrorystycznego.
EK (W)4
Wie, które czynniki biologiczne mogą być wykorzystane w
C(W)4
ataku bioterrorystycznym.
EK (W)5
Zna elementy składające się na nadzór nad zakażeniami
C(W)5
szpitalnymi.
EK (W)6
Wie, jak postępować z odpadami medycznymi w placówkach
C(W)6
medycznych.
EK (W)7
Zna teoretyczne podstawy regulacji prawnych dotyczących
C(W)7
bezpieczeństwa żywności i żywienia ze szczególnym
uwzględnieniem suplementów diety i żywności wzbogaconej
witaminami i składnikami mineralnymi.
EK (W)8
Zna przepisy prawne regulujące nadzór na jakością wody
C(W)8
przeznaczonej do spożyci przez ludzi.
EK (W)9
Zna zadania i kompetencje Inspekcji Sanitarnej,
C(W)9
przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w zakresie nadzoru nad
jakością wody.
EK (U)1
Potrafi korzystać ze stron internetowych instytucji zdrowia
C(U)1
publicznego w celu pozyskania określonych danych
epidemiologicznych.
EK (U)2
Potrafi wskazać elementy z zakresu higieny pracy, które
C(U)2
powinny być przestrzegane w zakładzie pracy.
EK (U)3
Opracowuje program zwalczania ognisk chorób szczególnie
C(U)3
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
EK (U)4
Wdraża zasady zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
C(U)4
EK (U)\5
Identyfikuje błędy i zaniedbania przyczyniające się do
C(U)5
powstania i szerzenie się zakażeń szpitalnych.
EK (U)6
Dobiera odpowiednie metody utylizacji odpadów medycznych
C(U)6
w zależności od ich rodzaju.
EK (U)7
Różnicuje suplement diety, żywność wzbogaconą, żywność
C(U)7
funkcjonalną i żywność specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.
EK (U)8
Wybiera elementy warunkujące dobrą jakość wody do spożycia
C(U)8
przez ludzi.
EK (KS)1
Rozumie znaczenie odpowiedzialności szpitala w zakresie
C(KS)1
kontroli zakażeń szpitalnych.
EK (KS)2
Pracuje zgodnie w grupie.
C(KS)2
EK (KS)3
Rozumie potrzebę uaktualniania swojej wiedzy.
C(KS)3
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ
Symbol
Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria,
Odniesienie do
ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe,
efektów kształcenia
samokształcenie, E- learning
(symbol)
TP 1 Instytucje zdrowia publicznego w Polsce i na
EK(W)1,
świecie w których kompetencjach leży
EK(U)1
Wykład
zbieranie danych epidemiologicznych wraz z
przedstawieniem ich kompetencji.
TP2 Zasady sprawowania nadzoru sanitarnoEK(W)2,
epidemiologicznego w odniesieniu do
Wykład
EK(U)2
zakładów pracy; Podstawy higieny pracy.
TP3 Zasady i tryb postępowania w zakresie
EK(W)3,
przeciwdziałania i likwidacji skutków ataku
Seminarium, samokształcenie
EK(W)4
bioterrorystycznego.
EK(KS)3
EK(W)4,
TP4 Zwalczanie ognisk chorób szczególnie
Seminarium
EK(U)3,
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
EK(KS)2
EK(W)5,
TP 5 Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami
EK(U)4,
Seminarium
szpitalnymi.
EK(U)5,
EK(KS)1
TP6 Zasady postępowania z odpadami w
EK(W)6,
jednostkach udzielających świadczeń
Seminarium
EK(U)6
zdrowotnych.
Symbol
2
TP7
Zakres przedmiotowy i podmiotowy
uregulowań
prawnych
w
obszarze
bezpieczeństwa żywności i żywienia ze
szczególnym
uwzględnieniem wymagań
zdrowotnych dotyczących suplementów diety
oraz żywności wzbogaconej witaminami i
składnikami mineralnymi.
TP8Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi – czynniki, od których
zależy jakość wody; Wymagania dotyczące
jakości wody.
TP 9 Zadania i kompetencje organów Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej,
gmin
oraz
przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w
zakresie nadzoru nad jakością wody.
Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)
Środki dydaktyczne wykorzystywane w
procesie kształcenia
Wykaz piśmiennictwa dla studenta
Piśmiennictwo podstawowe
do 4 pozycji
Piśmiennictwo uzupełniające
do 4 pozycji
EK(W)7,
EK(U)7
EK(KS)3
Seminarium
EK(W)8,
EK(U)8
EK(KS)3
Seminarium
EK(W)9
Seminarium
Wykład, seminarium, dyskusja, analiza rzeczywistych danych epidemiologicznych,
ocena wymagań z zakresu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na przykładach
rzeczywistych
Prezentacje multimedialne, praca z Internetem, praca z rzeczywistymi danymi
epidemiologicznymi
1. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T.: Bioterroryzm. Zasady
postępowania lekarskiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
2002
2. Heczko P.B., Wójkowska-Mach J. (red.): Zakażenia szpitalne. Podręcznik
dla zespołów kontroli zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Warszawa 2009
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61
poz. 417)
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 12, poz. 49 z poźn .zm.)
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225) wraz z 2 aktami wykonawczymi:
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. 2007 nr 196
poz. 1425) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i
warunków ich stosowania (Dz.U. 2003 nr 27 poz. 237)
2. Indulski J.A.(red.): Higiena pracy. IMP Łódź 1999
3. Strony www instytucji zdrowia publicznego w Polsce i na świecie
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. 24, poz. 141 z
późn. zm.)
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
Podsumowująca
podsumowujące (P)
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności,
Test wiedzy
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
lokalna
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
Ocena
ECTS
A
B
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
4
Definicja ECTS
Celujący – wybitne osiągnięcia
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
błędami
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
ale ze znacznymi niedociągnięciami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w
umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK (W)1
TP1
Wykład
P
EK (W)2
TP2
Wykład
P
3,5
3
EK (W)3
EK (W)4
TP3
TP3, TP4
Seminarium, dyskusja
P
Seminarium, praca z danymi
P
epidemiologicznymi,
przygotowanie programu
EK (W)5
TP5
Seminarium,
P
EK (W)6
TP6
Seminarium
P
EK (W)7
TP7
Seminarium, dyskusja
P
EK (W)8
TP8
Seminarium
P
EK (W)9
TP9
Seminarium
P
EK (U)1
TP1
Praca z Internetem
P
EK (U)2
TP2
Burza mózgów
P
EK (U)3
TP4
Projekt, zajęcia praktyczne
P
EK (U)4
TP5
Dyskusja, burza mózgów,
P
praca z tekstem
EK (U)\5
TP5
Dyskusja, zajęcia praktyczne
P
EK (U)6
TP6
Gra dydaktyczna, zajęcia
P
praktyczne
EK (U)7
TP7
Seminarium
P
EK (U)8
TP8
Seminarium, dyskusja
P
EK (KS)1
TP5
Seminarium, dyskusja
P
EK (KS)2
TP4
Burza mózgów, gra
P
dydaktyczna, praca z danymi
epidemiologicznymi
EK (KS)3
TP3, TP7, TP8
Samokształcenie
P
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu kształcenia dla
Odniesienie efektu kształcenia dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
całego programu (PEK)
dla obszaru kształcenia
EK (W)1
K_W12
M2_W03, M2_W04
EK (W)2
K_W29
M2_W06, S2A_W02
EK (W)3
K_W12
M2_W06
EK (W)4
K_W02, K_W03
M2_W03
EK (W)5
K_W03
M2_W03
EK (W)6
K_W03
M2_W03, M2_W05
EK (W)7
K_W45
M2_W08
EK (W)8
K_W46
M2_W01
EK (W)9
K_W03
S2A_W06
EK (U)1
K_U01
S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03
EK (U)2
K_U19
M2_U08
EK (U)3
K_U05
M2_U06
EK (U)4
K_U07
S2A_U07
EK (U)5
K_U09
M2_U07
EK (U)6
K_U09
S2A_U07
EK (U)7
K_U04
S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03
EK (U)8
K_U04
S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03
EK (KS)1
K_K01
M2_K06
EK (KS)2
K_K07
M2_K04
EK (KS)3
K_K13
M2_K01
4
Download