plan seminarium

advertisement
RAMOWY PROGRAM KURSU
SOCJOLOGICZNE SEMINARIUM DOKTORSKIE
w roku akademickim 2014/2015
1. CELE I ZAŁOŻENIA
Celem kursu Socjologiczne Seminarium Doktorskie w Akademii Leona Koźmińskiego jest
wyposażenie uczestników - przygotowujących pod opieką naukową samodzielnych
pracowników naukowych rozprawy doktorskie z obszaru i dziedziny społecznych w
dyscyplinie socjologia - w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje konieczne do podjęcia i
prowadzenia badań naukowych, publikowania wyników tych badań w formie poprawnych
metodologicznie i warsztatowo artykułów i monografii oraz w formie ustnych wystąpień na
konferencjach, seminariach, debatach i innych spotkaniach naukowych.
Osiągnięcie tych celów umożliwia oparcie kształcenia w ramach kursu na dwóch założeniach:
(1) zróżnicowania w procesie kształcenia form partycypacji uczestników Seminarium; (2)
odpowiednim zestawieniu przekazywanych w toku kursu, zróżnicowanych co do zakresu
tematycznego treści oraz osiąganych efektów kształcenia.
Pierwsze z założeń jest realizowane poprzez oferowaną uczestnikom możliwość udziału w
dwóch obligatoryjnych oraz kolejnych dwóch fakultatywnych blokach zajęć. Podstawowy,
obligatoryjny charakter mają spotkania z opiekunem naukowym, umożliwiające bezpośrednie
i zindywidualizowane dookreślenie celów i założeń badawczych w pracach nad rozprawą
doktorską, określenie etapów jej realizacji oraz sprawowanie stałej pieczy nad postępami.
Obligatoryjne spotkania z opiekunem mają określoną czasowo i formalnie postać. Drugi z
obligatoryjnych bloków zajęć stanowią interaktywne zajęcia zespołowe odbywające się w
formie zjazdów. Udział w tych zajęciach umożliwia rozwijanie warsztatu badawczego, w
szczególności w zakresie metodologii badań i teorii socjologicznych oraz wykorzystania
dorobku innych nauk społecznych w pracy naukowej socjologa, doskonalenie warsztatu
pisarskiego. Szczególny nacisk zostaje położony na interdyscyplinarność. Opcjonalny
charakter ma natomiast udział w seminariach naukowych, które mogą być prowadzone w
ramach katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy, a także udział w konferencji
naukowej, której organizacji mogą podjąć się uczestnicy Seminarium.
Realizacja drugiego założenia następuje poprzez odpowiedni wybór treści przekazywanych w
trakcje zajęć. W toku wykładów, seminariów i warsztatów odbywających się w ramach
interaktywnych zajęć zespołowych podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:










metodyką pracy naukowej
metodyką przygotowywania rozprawy doktorskiej
procedurami uzyskania stopnia naukowego doktora socjologii (nauk społecznych)
prawem własności intelektualnej w pracy naukowej w naukach społecznych
zasadami opracowania monografii naukowej
zasadami recenzowania i streszczania artykułów naukowych
zasadami przygotowania artykułu do publikacji
standardami publikacji w naukach społecznych (przypisy, cytaty, bibliografia, etc)
pozyskiwaniem funduszy i grantów na badania naukowe
doświadczeniami praktycznymi socjologa-badacza
2. PROGRAM SEMINARIUM
Program seminarium obejmuje:
I. Interaktywne zajęcia zespołowe
Interaktywne zajęcia zespołowe są prowadzone przez dwa semestry pierwszego roku
Seminarium. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty, cztery razy w każdym semestrze.
Ostatnie spotkanie w semestrze letnim może być realizowane w formie konferencji
uczestników socjologicznego seminarium doktoranckiego (prezentacja wyników badań).
Uczestnicy I-ego roku seminarium organizują konferencję naukową, podczas której
przedstawiane są wyniki badań. Po konferencji może zostać wydana publikacja książkowa,
zawierająca opracowania oparte na wygłoszonych w trakcie konferencji referatach.
W trakcie wykładów, seminariów i warsztatów, realizowanych w ramach interaktywnych
zajęć zespołowych, podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:
- procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora socjologii;
- zagadnieniami prawa własności intelektualnej w pracy naukowej socjologa;
- celami, założeniami, przedmiotem oraz metodami i technikami badawczymi w
naukach społecznych;
- zasadami prowadzenia badań naukowych w socjologii, w tym rolą teorii oraz innych
dyscyplin nauk społecznych, w szczególności: antropologii, ekonomii, historii, nauk
politycznych, psychologii i zarządzania;
- wielopoziomowością organizacji życia społecznego, zjawisk i procesów społecznych;
- poziomami struktury teoretycznej i wieloparadygmatyczności socjologii;
- zasadami poprawnego warsztatu naukowego socjologa, w tym standardom publikacji
naukowej w naukach społecznych, oraz regułom sporządzania przypisów, bibliografii i
załączników;
- szczegółowymi, aktualnymi problemami socjologii, pozostającymi w obszarze
zainteresowań badawczych uczestników Seminarium;
- pozyskiwaniem funduszy i grantów na badania naukowe.
II. Konsultacje indywidualne
Konsultacje indywidualne pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywają się podczas
dyżurów wyznaczonych przez opiekuna lub podczas spotkań ustalanych telefonicznie lub
e-mailowo przez opiekuna i uczestnika seminarium. Informacje o regularnych dyżurach
opiekunów naukowych znajdują się na stronie internetowej ALK. Na spotkaniach i
konsultacjach indywidualnych opiekun dokonuje oceny postępów pracy i wyraża zgodę
na dalszą współpracę i kontynuowanie programu kursu. W każdym semestrze obowiązują
4 godziny konsultacji indywidualnych.
III. Seminaria przedmiotowe (fakultatywne)
W zależności od indywidualnych uzgodnień uczestników i opiekunów naukowych mogą
być prowadzone seminaria przedmiotowe, w trakcie których są poddawane dyskusji
interesujące uczestników zagadnienia związane z obszarem ich badań:


Globalne procesy społeczne a zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
Procesy integracyjne w Europie - Unia Europejska
2









Problemy współczesnego społeczeństwa polskiego
Struktura społeczna i zróżnicowanie społeczne w Polsce
Biznes a postawy i zachowania ekonomiczne w gospodarce
Socjologia komunikacji i mediów w wymiarze lokalnym i globalnym
Technologie informacyjne i komunikacyjne w społeczeństwie wiedzy
Trwały rozwój – ekologia polityczna i polityka gospodarcza
Ryzyko, niepewność, kryzysy
Socjologia i stosowane nauki społeczne
Seminarium, konwersatorium lub wykład opiekuna pracy/promotora
3. PLAN SEMINARIUM
PLAN SEMINARIUM - ROK AKADEMICKI 2014/2015
Treść zajęć
Liczba godzin
Metodologia pracy naukowej socjologa
6
Prawa autorskie w pracy naukowej socjologa
2
Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora
2
Standardy publikacji naukowej w naukach społecznych
2
Zasady sporządzania przypisów i bibliografii załącznikowej
2
Metodyka przeprowadzania badań socjologicznych
4
Wykorzystanie teorii w pracy naukowej
2
Badania i analizy ilościowe i jakościowe w socjologii
6
Technologia informacyjna i socjologia
2
Pozyskiwanie funduszy i grantów na badania naukowe; kwerendy
2
biblioteczne
Wieloparadygmatyczność socjologii
1. Podstawowe paradygmaty
2
2. Teoria, badania, praktyka
4
3. Socjologia problemów społecznych
4
Interdyscyplinarność badań naukowych.
1. Wykorzystanie dorobku nauk politycznych w socjologii
2
2. Wykorzystanie dorobku ekonomii w socjologii
2
3. Wykorzystanie dorobku psychologii w socjologii
2
Aktualne zagadnienia w socjologii
1. Współczesne społeczeństwo polskie
4
2. Stare i nowe media w życiu społecznym
4
3. Etyczne i prawne problemy w socjologii i naukach społecznych
2
3
Konsultacje indywidualne z opiekunem naukowym
8
4. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KURSU
SOCJOLOGICZNE SEMINARIUM DOKTORSKIE 2014/2015
Stosowane oznaczenia
SSO
W
U
K
01, 02, 03 i
kolejne
S2A
Symbol
- kurs Socjologiczne Seminarium Doktorskie
- kategoria wiedzy
- kategoria umiejętności
- kategoria kompetencji społecznych
- numery efektów kształcenia
- efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów
trzeciego stopnia
Efekty kształcenia dla kierunku studiów
SOCJOLOGIA.
Absolwent po ukończeniu SOCJOLOGICZNEGO
SEMINARIUM DOKTORSKIEGO:
Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie
nauk społecznych
WIEDZA
S/K2A_W01
S/K2A_W02
S/K2A_W03
S/K2A_W04
S/K2A_W05
ma rozszerzoną wiedzę o socjologii oraz jej miejscu i
relacjach z innymi naukami społecznymi
ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur,
organizacji i instytucji społecznych związaną z
procesami zarządzania na różnych poziomach życia
społecznego
zna w sposób pogłębiony metody i techniki badawcze
socjologii i nauk społecznych
ma pogłębioną wiedzę o źródłach, naturze i
sposobach działania instytucji społecznych leżących u
podstaw aktywności indywidualnych i zbiorowych
sprawców zjawisk społecznych
ma wiedzę na temat zarządzania zasobami własności
intelektualnej
S2A_W01,
S2A_W02,
S2A_W02,
S2A_W03,
S2A_W06,
S2A_W07,
S2A_W08,
S2A_W10,
UMIEJĘTNOŚCI
S/K2A_U01
S/K2A_U02
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne w ich różnorodnych przejawach i
relacjach
potrafi zanalizować przyczyny i wzajemne
oddziaływania na siebie zjawisk społecznych, wyjaśnić
przebieg procesów społecznych odwołując się do
właściwych metod analizy socjologicznej
4
S2A_U01,
S2A_U02,
S2A_U02,
S2A_U03,
S/K2A_U03
S/K2A_U04
S/K2A_U05
potrafi określać problemy badawcze, formułować
hipotezy oraz je weryfikować ; stosując właściwe
metody badawcze potrafi zanalizować i krytycznie
ocenić różne zjawiska społeczne
sprawnie rozróżnia i posługuje się efektywnie
systemami zasad, norm i reguł instytucjonalnych dla
rozwiązywania specyficznych problemów
społecznych; posiada umiejętności samodzielnego
formułowania warunków dla rozwiązań konkretnego
problemu wraz z umiejętnością przedstawienia
rozwiązań alternatywnych
ma umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w
różnych przedsięwzięciach badawczych
S2A_U03,
S2A_U02,
S2A_U08
S2A_U05
S2A_U07
S2A_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
S/K2A_K01
S/K2A_K02
S/K2A_K03
S/K2A_K04
określa priorytety wymagające realizacji określonego
zadania
prawidłowo postrzega i rozwiązuje dylematy związane
z wykonywaniem zawodu
uczestniczy w przygotowaniach projektów
badawczych przewidując ich społeczne skutki
potrafi realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia i
szacować szanse ich praktycznej realizacji
S2A_K03
S2A_K04
S2A_K05
S2A_K07
4.1 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia będą corocznie weryfikowane przez opiekunów naukowych w formie
opinii o postępach w pracy naukowej, której wzór określi Rektor w drodze załączenia.
5
MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTÓW
6
Download