LUDZIE STARZY, STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ – ZESTAWIENIE

advertisement
LUDZIE STARZY, STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ
– ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE
ZA LATA 2000-2012
I.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. Aktywność fizyczna osób starszych / Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol // "Kultura
Fizyczna". - 2007, nr 1-2, s. 31-32
2. Aktywność jako wartość- turystyka w starszym wieku / Zofia Zaorska, Elżbieta
Kędzior-Niczyporuk // "Grupa i Zabawa". - 2000, nr 2, s. 2-6
3. Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka // "Nowa Szkoła". - 2012, nr 2, s. 36-39
4. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek
// "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2008, nr 1, s. 48
5. Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej / Krzysztof Klimek //
"Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 1, s. 53-64
6. Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce / Anna Wesołowska //
"Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 1/2, s.25-33
7. Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie
bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // "Poradnik Bibliotekarza". - 2011, nr 2,
s. 35-39
8. Dyskryminacja osób starszych w Polsce / Justyna Stypińska // "Niebieska Linia". 2010, nr 2, s. 3
9. Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska //
"Chowanna". - 2009, nr 2, s. 49
10. Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś //
"Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 1/2, s. 33-45
11. Edukacja (seniorów) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa
/ Agnieszka Majewska-Kafarowska // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 213
12. Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki
// "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 203
13. Estetyka starości / Wojciech Pędich // "Auxilium Sociale". - 2000, nr 3/4, s. 163-168
14. Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia i formy realizacji / Anna
Leszczyńska-Rejchert // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 225
15. Godność starości w opinii Jeana Vaniera / Janusz Tomczak // "Edukacja Dorosłych". 2000, nr 1, s. 59-62
16. Jesień życia kobiety - aspekty edukacyjne / Monika Sulik // "Chowanna". - 2009, nr 2,
s. 143
17. Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // "Problemy OpiekuńczoWychowawcze". - 2011, nr 2, s. 26-31
18. Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarstwa / Urszula Tabor
// "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 33
19. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // "Chowanna". - 2008, nr 1, s. 111
20. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych /
Elżbieta Trafiałek // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 187
21. Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska // "Niebieska
Linia". - 2006, nr 6, s. 8-10
22. problemie zdrowej starości / Marian Golec // "Polityka Społeczna". - 2008, nr 1, s. 5-7
23. starości okiem psychologa / Grażyna Płachcińska // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s.
17
24. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // "Remedium". - 2006, nr 7/8, s. 62-63
25. Odwaga starości / Krzysztof Maliszewski // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 25
26. Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji III wieku / Danuta
Kowalczyk // "Edukacja Dorosłych". - 2001, nr 3, s. 41-49
27. Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym / Aneta KoczaskaSiedlecka // "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia". - 2010, nr 4, s. 33
28. Pochwała starości / Małgorzata Franciszkowska // "Edukacja Dorosłych". - 2002, nr
2/3, s. 99-103
29. Polska starość / Elżbieta Trafiałek // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 3
30. Prawa osób starszych / Zofia Szarota // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 8
31. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Strochmiałek //
"Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2010, nr 1, s. 54
32. Problemy zdrowotne ludzi starych / Arkadiusz Przybyłka // "Polityka Społeczna". 2002, nr 8, 12-16
33. Przeciw ageizmowi. O potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego /
Sabina Pawlas-Czyż // "Wychowanie Na Co Dzień". - 2008, nr 7-8, s. 32-36
34. Przemiany wieku emerytalnego / Wojciech Muszalski // "Polityka Społeczna". - 2009,
nr 3, s. 7
35. Przygotowanie do starości / Grażyna Orzechowska // "Edukacja Dorosłych". - 2003, nr
3, s. 16-24
36. Psych-net - psychologia w internecie : psychologia starzenia się / Adam Tarnowski //
"Nowiny Psychologiczne". - 2008, nr 2, s. 69
37. Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff Lubiejewska // "Poradnik Bibliotekarza". - 2008, nr 6, s. 3-7
38. Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczukiewicz // "Remedium". - 2001, nr 11, s. 6-7
39. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // "Poradnik
Bibliotekarza". - 2008, nr 6, s. 29-32
40. Seksualność osób 50 plus : Wybrane konteksty analizy zjawiska / Joanna K.
Wawrzyniak // "Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 1, s. 65-75
41. Seksualność osób starszych / Tomasz Krasuski // "Niebieska Linia". - 2011, nr 4, s. 25
42. Senior w rodzinie / Marta Szymańska // "Wychowawca". - 2009, nr 12, s. 12-14
43. Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // "Poradnik
Bibliotekarza". - 2011, nr 3, s. 3-7
44. Seniorzy w mediach / Paulina Gotfryd // "Niebieska Linia". - 2008, nr 4, s. 23
45. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota //
"Chowanna". - 2009, nr 2, s. 77
46. Sprawni teraz - sprawniejsi później - pogodni na starość / Beata Nowak // "Lider". 2009, nr 4, s. 16
47. Starość / Jerzy Surdykowski // "Znak". - 2007, nr 3, s. 140-148
48. Starość a przemiany więzi społecznych / Joanna Zalewska // "Kultura i
Społeczeństwo". - 2010, nr 3, s. 131
49. Starość i śmierć w XV-wiecznej poezji francuskiej / Anna Gęsicka // "Paedagogia
Christiana". - 2006, nr 1, s. 25-37
50. Starość jako ostatni etap życia człowieka / Dorota Zawadzka, Dawid Misiak //
"Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 3, s. 23
51. Starość nie radość? / Urszula Nowakowska // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 4, s.
117
52. Starsi pacjenci w lecznictwie odwykowym / Marzenna Kucińska // "Świat
Problemów". - 2000, nr 3, s. 15-20
53. Starszy Pan, Starsza Pani / Renata Durda // "Niebieska Linia". - 2006, nr 6, s. 17-20
54. Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski // "Niebieska Linia". - 2009,
nr 3, s. 5-8
55. Starszy wiek a konsumpcja napojów alkoholowych / Janusz Sierosławski // "Świat
Problemów". - 2000, nr 3, s. 7-10
56. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej / Marek Bryła, Irena
Maniecka-Bryła // "Polityka Społeczna". - 2009, nr 8, s. 14
57. "Szkoła starości" - być, aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk // "Chowanna". 2009, nr 2, s. 11
58. Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia /
Małgorzata Mogielnicka // "Edukacja Studia Badania Innowacje". - 2006, nr 4, s. 7782
59. Twórczość ludzi w podeszłym wieku oraz jej pozytywny wpływ na starzenie się /
Joanna Wilgosiewicz-Begińska, Justyna Chrobak // "Edukacja Ustawiczna
Dorosłych". - 2010, nr 1, s. 38
60. Uczestnictwo osób starszych w instytucjach Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu
III Wieku a prezentowane postawy wobec starości / Urszula Miller // "Edukacja
Dorosłych". - 2001, nr 4, s. 49-59
61. Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak //
"Chowanna". - 2009, nr 2, s. 127
62. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena
Hrapkiewicz // "Chowanna". - 2009, nr 2, s. 115
63. Uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowiecka // "Niebieska Linia". 2006, nr 6, s. 22-24
64. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata
Chudzicka-Czupała // "Chowanna". - 2008, nr 2, s. 204
65. Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej
Mielczarek // "Wychowanie Na Co Dzień". - 2009, nr 10-11, s. 29-32
66. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // "Chowanna". - 2008,
nr 1, s. 97
67. Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // "Polityka
Społeczna". - 2010, nr 4, s. 29
68. Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się / Iwona Otręba, Joanna Waleczek
// "Lider". - 2010, nr 7-8, s. 27
69. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań
biograficznych / Olga Czerniawska // "Edukacja Dorosłych". - 2006, nr 1/2, s. 17-25
70. Znaczenie aktywności edukacyjnej w życiu osób starszych / Iwona MandrzejewskaSmól // "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2011, nr 2, s. 89
II.
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / red. Artur Fabiś . - BielskoBiała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - 158 s. : il. kolor. ; 25 cm
(sygn. 41277)
2. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna
Leszczyńska-Rejchert . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
cop. 2007. - 245, [1] s. : tab. ; 24 cm
(sygn. 39706)
3. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i
pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek . - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",
2010. - 420 s. ; 24 cm
(sygn. 41946)
4. Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce :
raport z badań / red. Katarzyna Szczerbińska . - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2006. 446 s. : ryc., tab. ; 23 cm
(sygn. 39384)
5. Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny
Jokiel, Marka Szladowskiego . - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
2008. - 317 s. ; 24 cm
(sygn. 41113)
6. Gerontologia : ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / red. Elżbieta Woźnicka .
- Łódź : Wydaw. Wyż. Szk. Human.-Ekonom., 2002. - 120 s. ; 25 cm
(sygn. 37611)
7. Instytucjonalne wsparcie seniorów : rozwiązania polskie i zagraniczne / red. nauk.
Artur Fabiś . - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - 219 s. : il. ; 24
cm
(sygn. 41201)
8. Jak się zdrowo zestarzeć? : poradnik na całe życie / Andrew Weil ; przeł. Beata Biały .
- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. - 334, [2] s. : il. ; 25 cm
(sygn. 42144)
9. Jak starzeć się z radością / Ruth Morrison, Dawn Dridan Radtke . - Kielce : Wyd.
Jedność, 2000. - 103 s. ; 20 cm
(sygn. 35090, 35164)
10. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa społecznego /
Marek Niezabitowski . - Katowice : "Śląsk", 2007. - 187 s. ; 21 cm
(sygn. 39527)
11. Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red.
Jerzego T. Kowaleskiego . - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - 234 s. :
rys., tab. ; 24 cm
(sygn. 39631)
12. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej
śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedm. poprzedził Bogdan Baran . - Warszawa :
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2007. - 256, [4] s. ; 20 cm
(sygn. 42146)
13. Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna
Wawrzyniak . - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej,
2009. - 144 s. ; 21 cm
(sygn. 41205)
14. Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / red. nauk. Randall W.
Engle [et al.] . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN: ACADEMICA Wydaw. SWPS,
2006. - 494 s. : rys., tab. ; 21 cm
(sygn. 39930)
15. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski,
Małgorzata Dzięgielewska . - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2006. - 322 s.
: rys., tab. ; 24 cm
(sygn. 39649)
16. Polska starość w dobie przemian / Elżbieta Trafiałek . - Katowice : Śląsk, 2003. - 336
s. : 32 tab ; 21 cm
(sygn. 36694)
17. Proaktywna starość : strategia radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości /
Małgorzata Brzezińska . - Warszawa : Difin, 2011. - 219 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 42194)
18. Przeciw samotności / red. Jolanta Twardowska-Rajewska . - Poznań : Wydaw. Nauk.
UAM, 2005. - 124 s. : ryc. ; 21 cm
(sygn. 39294)
19. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk . - Kraków :
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - 279, [1] s. : il. ; 24 cm
(sygn. 41835)
20. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod redakcją Piotra
Szukalskiego . - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 238 s. : il. ;
24 cm
(sygn. 41309)
21. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden . - Warszawa : Wydaw.
Naukowe PWN, 2011. - 250 s. ; 24 cm
(sygn. 42043)
22. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton . - Poznań : Zysk i Ska Wydaw., cop. 2006. - 303 s. ; 24 cm
(sygn. 39101, 41050)
23. Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego / red. Anna Gałdowa .
- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.2005. - 264 s. ; 23 cm
(sygn. 38773)
24. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. naukowa
Jolanta Twardowska-Rajewska . - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu A.
Mickiewicza, 2007. - 230, [1] s. ; 21 cm
(sygn. 40193)
25. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych . - Warszawa : Wyd. Żak, 2001. 326 s. ; 21 cm
(sygn. 35017/czyt./E3)
26. Społeczne wymiary starzenia się / red. nauk. Artur Fabiś, Marcin Muszyński . Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - 250 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 42271)
27. Starość i osobowość : praca zbiorowa / red. Kazimierz Obuchowski . - Bydgoszcz :
Akademia Bydgoska, 2002. - 153 s. : 9 rys., tab. ; 21 cm
(sygn. 36365)
28. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod
red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz ; [aut. Amantius Akimjak et al.] . Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009. - 173 s. :
il. ; 24 cm
(sygn. 41221)
29. Starość w perspektywie studiów pedagogicznych / pod red. nauk. Astrid Tokaj . Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2008.
- 267 s. ; 24 cm
(sygn. 41424)
30. Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk . Lublin : Wydaw. KUL, cop. 2006. - 440 s. : il., tab. ; 25 cm
(sygn. 39665)
31. Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie
Krakowa / Zofia Szarota . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, 2010. - 416, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm
(sygn. 41696)
32. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red.
Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.] . - Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 188 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 41180)
33. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się w społeczeństwie /
red. Janusz Halik . - Warszawa : ISP, 2002. - 173 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
(sygn. 36477)
34. To idzie starość : postawy osób w wieku przedemerytalnym: raport z badań / pod
redakcją Piotra Szukalskiego . - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych,
2008. - 106 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 40978)
35. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób
starszych / Beata Ziębińska . - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2010. 347 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 41851)
III.
FRAGMENTY WYDAWNICTW ZWARTYCH
1. Agresja i przemoc a starość / Iwona Gawrecka //W: Starość w perspektywie studiów
pedagogicznych / pod red. nauk. Astrid Tokaj. - Leszno , 2008. - S. 208-229
(sygn. 41424)
2. Aktywność ludzi starszych "ucieczką" od cierpienia / Aneta Falbierska //W:
Cierpienie. T.1 : Dylematy egzystencjalne / redakcja naukowa Edyta Bartkowiak,
Paweł Prufer. - Zielona Góra, 2009. - S. 163-173
(sygn. 41644)
3. Aktywność seksualna osób starszych / Agnieszka Fabiś, Artur Fabiś //W: Tabu
seksuologii : wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej
/ red. naukowa Aleksandra Jodko. - Warszawa, 2008. - S. 157-164
(sygn. 40608)
4. Aktywność życiowa osób starszych - pensjonariuszy domu pomocy społecznej / J.
Gęborek //W: Jakość życia w chorobie / red. E. Syrek. - Kraków, 2001. - S. 61-86
(sygn. 35895, 35914)
5. Analiza obrazu "Ja-fizyczne" osób w starszym wieku w aspekcie ukierunkowania
oddziaływań rehabilitacyjnych / A. Ratajska, A. Szmaus //W: Wspomaganie rozwoju :
psychostymulacja i psychokorekcja. T.3 / red. B. Kaja. - Bydgoszcz, 2001. - S. 255270
(sygn. 35887, 35884)
6. Biblioteka w życiu ludzi starszych / Renata Aleksandrowicz //W: Oblicza kultury
książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. - Wrocław, 2005. - S.152167
(sygn. 37980)
7. "Cofanie się i ciemnienie świata". Melancholia starości w późnym pisarstwie Elizy
Orzeszkowej / Aneta Mazur //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze
/ pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. S. 235-251
(sygn. 41113)
8. Czas wolny i aktywność społeczna ludzi starszych na Podlasiu na przykładzie badań w
środowisku miejskim i wiejskim / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki //W: Aktywność
społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów / redakcja naukowa Artur Fabiś. - BielskoBiała, 2008. - S. 47-59
(sygn. 41277)
9. Człowiek stary / E. Trafiałek //W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku / red. J. M.
Śnieciński. - Warszawa, 2003. - S. 580-585
(sygn. 36584/czyt.)
10. Człowiek stary - teraźniejszość i przyszłość / Grażyna Leśniewska, Ewa MarkowiczTrończyńska //W: Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna: wymiar
polski i europejski / red. Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majera. - Częstochowa, 2004. S. 79-85
(sygn. 37324,37697)
11. Człowiek stary w domu pomocy społecznej / Anna Klinik, Jerzy Rottermund //W:
Edukacja - socjalizacja - autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej / red. Anna
Klink, Jerzy Rottermund, Zenon Gajdzica. - Kraków, 2005. - S.89-96
(sygn. 38566)
12. Człowiek stary w placówce penitencjarnej / Sławomir Grzesiak //W: Resocjalizacja :
zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków, 2009. - S. 247-257
(sygn. 41420)
13. Deficyt miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów, 2012. - S. 157-168 : Deficyt
miłości w starości człowieka
(sygn. 42432)
14. Doświadczenie starości w środowisku lokalnym (wybrane kwestie) / Astrid Tokaj //W:
Animacja środowiskowa a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra. - Gniezno, 2010.
- S. 193-201
(sygn. 41803)
15. Duchowość i religijność osób starszych / Sonia Kędziora //W: Społeczne wymiary
starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 147156
(sygn. 42271)
16. Edukacja do zmian w kontekście sytuacji życiowej ludzi starszych / B. Małecka //W:
"Edukacja Dorosłych" / red. J. Sarana. - Lublin, 2000. - S. 115-119
(sygn. 34791)
17. Estetyka starości i estetyka starzenia się w okresie ponowoczesności / Anna Zawada
//W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Bielsko-Biała, 2011. - S. 121-137
(sygn. 42271)
18. Etniczność a starzenie się - wyzwania edukacyjne / A. Zych //W: Wielokulturowośćmiędzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. A. Szerląg. Kraków, 2005. - S. 107-118
(sygn. 39300)
19. Funkcje klubu seniora / Agata Chabior //W: Nowe przestrzenie działania w pracy
socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty
Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. - Kraków, 2010. - S.
169-174
(sygn. 41925)
20. Genetyka zachowania / R. Plomin. - Warszawa, 2001. - S. 282-303 : Psychologia
zdrowia i starzenie się
(sygn. 35822)
21. Instytucje i placówki wspierające starość (na przykładzie Krakowa) / Z. Szarota //W:
Podmioty opieki i wychowania / red. Z. Brańki. - Kraków, 2002. - S. 161-178
(sygn. 36323, 40830)
22. Jak rozmawiać z pacjentem / Philip R. Mayerscough, Michael Ford. - Gdańsk :
Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2001. - 204-216 : Rozmawianie z ludźmi starszymi
(sygn. 35302)
23. Kunszt, czyli poetyckie precjoza starości, w późnej twórczości Jarosława
Iwaszkiewicza i Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Pytlewska //W:
Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia,
Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 175-195
(sygn. 41113)
24. Ludzie starzy w społeczności lokalnej: zintegrowany system pomocy społecznej dla
osób starszych / Kazimiera Wódz, Krzysztof Czekaj, Andrzej Niesporek //W:
Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna: wymiar polski i europejski /
red. Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majera. - Częstochowa, 2004. - s.132-148
(sygn. 37324, 37697)
25. Marginalizacja ludzi starych na osiedlu robotniczym Nikiszowiec / Monika Gnieciak
//W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego: modele
teoretyczne, potrzeby praktyki / red. naukowa Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż.
- Toruń , 2008. - S. 167-180
(sygn. 40499)
26. Marginalizacja starości w dobie późnowczesnego konsumeryzmu - spojrzenie
feminologii na media masowe / Dorota Zaworska-Nikoniuk //W: Człowiek w obliczu
wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk.
Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń, 2006. - S. 193-205
(sygn. 39317)
27. Młodzież o starości. O potrzebie wychowania do starości / Grażyna Orzechowska //W:
Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji
familiologicznej: praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja W. Janke. - Toruń, 2008. S. 185-193
(sygn. 41193)
28. Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych :
przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku /
Andrzej Klimczuk //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin
Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 101-117
(sygn. 42271)
29. Nordic Walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów / Aleksandra Litawa,
Małgorzata Szarota //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin
Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 83-91
(sygn. 42271)
30. lekturze koniecznej. Starość Cypriana Kamila Norwida w późnej poezji współczesnej /
Anita Jarzyna //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją
Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 141-152
(sygn. 41113)
31. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społecznodemograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska. - Poznań, 2008. - S. 121-187 :
Starość jako wyróżnik społeczny
(sygn. 40838)
32. Obrazy starości, schyłku życia i śmierci w wybranych tekstach ascetycznych z XVII
wieku / Beata Łukarska //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze /
pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S.
223-233
(sygn. 41113)
33. Opieka nad człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania / Patrycja Woszczyk //W:
Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / redakcja nauk. Krystyna DurajNowakowa, Urszula Gruca-Miąsik . - Rzeszów, 2009. - S. 179-191
(sygn. 41442)
34. Osobno. O doświadczaniu starości w prozie Olgi Tokarczuk: od "Podróży ludzi
Księgi" do "Anny In w grobowcach świata" / Agnieszka Mocyk //W: Egzystencjalne
doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel,
Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 111-121
(sygn. 41113)
35. Paradoksy rozwoju człowieka w drugiej połowie życia a psychoprofilaktyka starości /
M. Straś-Romanoska //W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i
psychokorekcja. T.2 / red. B. Kaja. - Bydgoszcz, 2000. - S. 44-55
(sygn. 35887/t.2, 35884/t.2)
36. Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość / red. Stanisław Kawula, Ewa Hryniewicz, Anna Przecławska. - Olsztyn :
Kastalia, 2003. – S. 179-184 : Refleksje nad starością w perspektywie pedagogiki
społecznej
(sygn. 37071)
37. Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego / Stanisław Kawula //W:
Pedagogika społeczna: dokonania - aktualność - perspektywy: podręcznik akademicki
dla pedagogów / red. S. Kawula. - Toruń, 2001. - S. 551-565
(sygn. 35649, 35698, 35650)
38. "Podstarzałość". Wizja starzenia się w twórczości Mirona Białoszewskiego / Adrian
Gleń //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana
Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole, 2008. - S. 67-82
(sygn. 41113)
39. Polityka społeczna / red. L. Frąckiewicz. - Katowice, 2002. - S. 34-39 : Ludzie starsi
jako szczególny problem polityki ludnościowej
(sygn. 36051)
40. Postawy osób starszych wobec edukacji w kontekście odpowiedzialności za własną
starość / M. Pakuła //W: "Edukacja Dorosłych" / red. J. Sarana . - Lublin, 2000. - S.
291-299
(sygn. 34791)
41. Postrzeganie ludzi starych przez dzieci i młodzież / M. Kuchcińska //W:
Społeczeństwo demokracja edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. K.
Marzec-Holka. - Bydgoszcz, 2000. - S. 376-386
(sygn. 34940)
42. Pozytywne starzenie się / George E. Vaillant //W: Psychologia pozytywna w praktyce
/ red. nauk. P. Alex Linley, Stephen Joseph. - Warszawa, 2007. - S. 334-362
(sygn. 40027)
43. Późna dojrzałość i starość wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / Elżbieta
Trafiałek //W: Dorosły w procesie kształcenia: edukacja dorosłych / Artur Fabiś,
Beata Cyboran. – Bielsko-Biała ; Zakopane, 2009 . - S. 229-238
(sygn. 41279)
44. Praca socjalna i pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych / Kazimiera Wódz,
Krzysztof Czekaj, Andrzej Niesporek //W: Socjologia i polityka społeczna a aktualne
problemy pracy socjalnej : dylematy teorii i praktyki społecznej / red. nauk. Kazimiera
Wódz, Krzysztof Piątek . - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2004. - s.291310
(sygn. 40194)
45. Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce: t.2 / Władysław Ratyński. Warszawa, 2003. - S. 417-488 : Starzenie się społeczeństwa
(sygn. 37328/t.2)
46. Promocja zdrowia wśród osób w starszym wieku / Beata Tobiasz-Adamczyk //W:
Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod redakcją Heleny WronyPolańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków, 2009. - S. 157-165
(sygn. 41417)
47. Przyjaźń a zdrowie psychiczne w okresie starości / Anna Gutowska //W: Społeczne
wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. S. 157-172
(sygn. 42271)
48. Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka. T.2 / red.
B. Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa, 2000. - S. 263-293 : Późna
dorosłość. Wiek starzenia się
(sygn. 34792/W, 34793/W, 35859/W)
49. Psychopatologia / Martin E.P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan. Poznań : Zysk i S-ka, 2003. - s.502-534 : Zaburzenia późnego okresy dorosłości
(sygn. 37017/czyt.)
50. Reklama w życiu osób starszych- pomoc czy zagrożenie? / Grażyna Orzechowska
//W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa
Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 505-509
(sygn. 37424)
51. Samobójstwo w starości jako sposób na uniknięcie obniżenia jakości życia / Joanna K.
Wawrzyniak //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin
Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 185-196
(sygn. 42271)
52. Samobójstwo wieku starszego / Barbara Pilecka //W: Przemoc i marginalizacja:
patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski. - Warszawa, 2004. - S.
129-144
(sygn.. 37149)
53. Senior i jego wsparcie we współczesnej konfiguracji międzypokoleniowej / Lucja
Lassota //W: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod
red. Grażyny Durki. - Kraków, 2010. - S. 139-150
(sygn. 41928)
54. Sens życia w obliczu starości / B. Bugajska //W: Sens życia - sens wychowania:
dylematy człowieka przełomu wieków / red. A. Tchorzewski, P. Zwierzchowski. Bydgoszcz, 2001. - S.183-194
(sygn. 34931)
55. Socjalizacja i uczestnictwo społeczne: studium socjopedagogiczne / Jerzy
Modrzewski. - Poznań, 2004. - S. 181-206 : O starości społecznie koniecznej,
tolerowanej i izolowanej
(sygn. 38337)
56. Specyfika komunikowania się w wieku senioralnym / Maria Kielar-Turska, Anna
Świątek //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński.
- Bielsko-Biała, 2011. - S. 139-146
(sygn. 42271)
57. Specyfika pedagogiki starości - implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej / Anna
Leszczyńska-Rejchert //W: Pomiedzy teorią a praktyką / red. Czesław Kosakowski,
Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński. - Olsztyn, 2006. - S. 88-98
(sygn. 39469)
58. Społeczny obraz starości- ujęcie przekrojowe: kierunki działań społecznych / Andrzej
Mądry //W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa
Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 491-496
(sygn. 37424)
59. Starość i starzenie się w percepcji osób w okresie wczesnej i średniej dorosłości /
Lucyna Mac-Czarnik //W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 3 / red.
Elżbieta Rydz, Dagmara Musiał. - Lublin, cop. 2010. - S. 177-196
(sygn. 40523/t.3)
60. Starość i śmierć w perspektywie psychologicznej / Anna Cieślik, Agnieszka Zubik
//W: Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Jolanta Kędzior, Andrzej
Ładyżyński. - Wrocław, 2006. - S. 186-198
(sygn. 39681)
61. Starość jako wyzwanie i kwestia społeczne - nowy wymiar na progu XXI wieku /
Halina Worach-Kardas //W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI
wieku / red.Ewa Kantorowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 401-410
(sygn. 37424)
62. Starość w cyklu życia / Zdzisław Kawka //W: Problemy społeczne, pomoc społeczna,
praca socjalna: wymiar polski i europejski / red. Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majera.
- Częstochowa, 2004. - S. 55-66
(sygn. 37324, 37697)
63. Starość w paradygmacie mcdonaldyzacji. Kulturowe konteksty starzenia się
współczesnych społeczeństw / Urszula Kusio //W: Wprowadzenie do socjologii
kultury / pod redakcją Mariana Filipiaka. - Lublin, 2009. - S. 254-264
(sygn. 41323)
64. Starość w "przypisach autobiograficznych" Aleksandra Wata / Grażyna Maroszczuk
//W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod redakcją Adriana
Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 57-66
(sygn. 41113)
65. Starość w ujęciu biblijnym / Franciszek Rosiński //W: Egzystencjalne doświadczenie
starości w literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka
Szladowskiego. - Opole , 2008. - S. 265-279
(sygn. 41113)
66. Starzenie się ludności - zadania dla pracy socjalnej / Barbara Szatur-Jaworska //W:
Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych
rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera
Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń, 2009. - S. 51-66
(sygn. 41507)
67. 100 tematów : nowa ustna matura z języka polskiego : wzorcowe prezentacje / Jacek
Poznański, Jerzy Margula, Mateusz Logos. - Warszawa, 2004. - S. 184-188 : Starość
jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
(sygn. 2190br)
68. Sytuacja społeczna człowieka starego / A. Kieracińska //W: "Edukacja Dorosłych" /
red. J. Sarana. - Lublin, 2000. - S. 331-339
(sygn. 34791)
69. Terenoterapia w pracy z ludźmi w podeszłym wieku / Urszula Sobkowiak //W:
Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. Ewa Kantorowicz,
Andrzej Olubiński. - Toruń, 2003. - S. 455-462
(sygn. 37424)
70. Ukryta mowa o przemijaniu i starości. "Muzeum" Wisławy Szymborskiej. Próba
eksplikacji / Małgorzata Burzka //W: Egzystencjalne doświadczenie starości w
literaturze / pod redakcją Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego. - Opole
, 2008. - S. 197-205
(sygn. 41113)
71. Wobec starości. Obrazy kresu życia w prozie lat dziewięćdziesiątych / Agnieszka
Czyżak //W: Literatura polska 1990-2000. T.2 / red. Tomasz Cieślak, Krystyna
Pietrych. - Kraków, 2002. - S.138-145
(sygn. 39444/t.2)
72. Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku / Bożena
Bobeł //W: Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie /
red. Zofia Palak. - Lublin, 2006. - S. 255-260
(sygn. 39492)
73. Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontologii i geragogiki /
Jolanta Kędzior //W: Współczesne wyzwania pracy socjalnej / red. Jolanta Kędzior,
Andrzej Ładyżyński. - Wrocław, 2006. - S. 165-185
(sygn. 39681)
74. Wybrane instytucje pracy z ludźmi starymi / A. Musielewicz //W: Społeczeństwo
demokracja edukacja: nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. K. Marzec-Holka. Bydgoszcz, 2000. - S. 363-376
(sygn. 34940)
75. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / red. Maria Kuchcińska. Bydgoszcz, 2004. - S. 95-158 : Edukacja do starości i w starości
(sygn. 38342)
76. Zmarginalizowana starość - przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania /
Danuta Krzysztofiak, Astrid Tokaj //W: Kapitał społeczny a nierówności : kumulacja i
redystrybucja / redakcja Krystyna Marzec-Holka, współpraca Halina Guzy-Steinke. –
Bydgoszcz, 2009. - S. 398-406
(sygn. 41656)
Opracował
Michał Seemann
Stan na 21.03.2012
Download