Podsystem planowania produktu (produkt

advertisement
Podsystem planowania produktu (produkt, opakowanie, marka)
Produktem w rozumieniu marketingowym nazywamy dobro lub usługę zdolne do zaspokojenia
ludzkich potrzeb. Produkt stanowi zespół cech obejmujący jego wartości użytkowe: jakość,
opakowanie, wygląd, marka i znak towarowy, cenę oraz usługi z nim związane, a więc to wszystko co
oferuje sprzedający, a z drugiej kupujący. W strukturze produktu można wyróżnić 3 jego poziomy:
1. rdzeń produktu, 2. produkt rzeczywisty, 3. produkt poszerzony
Opakowanie – stanowi ważny składnik produktu. Chroni on produkt przed działaniem czynników
zewnętrznych, zabezpiecza jego wartość użytkową, zdobi a także zwraca uwagę potencjalnego nabywcy na
zawartość, skłaniając go w ten sposób do nabycia tego produktu.
Opakowanie spełnia wiele funkcji m.in.
- chroni wartości użytkowe produktu przed działaniem temperatury, wilgoci i czynników mechanicznych,
- chroni produkt przed zniszczeniem i wyparowaniem (np. art. spożywcze),
- pozwala na identyfikację danego produktu,
- informuje konsumenta i finalnego użytkownika danego produktu o jego wartości użytkowej, o sposobie
użytkowania produktu,
- wpływa na usprawnienie sprzedaży, ponieważ sprzedaż towarów nie mających bezpośrednich opakowań
jednostkowych pochłania sporo czasu i powoduje wzrost kosztów handlowych,
- promuje produkty znajdujące się w opakowaniu,
- dzięki różnicowaniu rozmiaru opakowań umożliwia klientowi nabycie odpowiedniej porcji produktu bez
konieczności większej jego ilości, która może się zmarnować.
Marka – to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacje stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług
sprzedawcy. Stanowi on składnik produktu jak opakowanie, wzornictwo i usługi uzupełniające. Jest jednak
elementem o tyle specyficznym, iż jak żaden z pozostałych odpowiada za psychologiczne zróżnicowanie
produktu.
Oznacza to, że nawet gdy produkty mają podobne cechy funkcjonalne, marka indywidualizuje produkt.
Manager produktu i sposoby organizacji zarządzania produktami.
Przedsiębiorstwo wytwarzające różne produkty i marki towarów często tworzą oddzielną strukturę
zarządzania produktem lub marką towaru.
Na czele organizacji zarządzania produktem stoi kierownik produktu (menadżer), któremu podlegają kierownicy
grup produktów, którzy z kolei nadzorują pracę kierowników produktów i marek towarów.
Zadaniem kierownika danego produktu jest rozwijanie planów dotyczących produktu, nadzoru nad jego
wdrażaniem, kontrola wyników i podejmowanie działań korygujących. Ta sfera odpowiedzialności dziali się na
6 zadań:
1. rozwój strategii długofalowej dla produktu,
2. przygotowanie rocznego planu marketingowego i prognoza sprzedaży,
3. współpraca z agentami reklamowymi i handlowymi przy formułowaniu tekstów, programów i kampanii
reklamowych,
4. stymulowanie wsparcia dla produktu wśród personelu handlowego i dystrybutorów,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
5.
6.
zbieranie ciągłych informacji o wynikach osiąganych przez produkt, nastawieniu klientów i dealerów oraz
nowych problemach i możliwościach,
inicjowanie ulepszeń produktu w celu zaspokajania zmieniających się potrzeb rynku.
Te podstawowe funkcje są powszechne dla kierowników zarządzających zarówno dobrami konsumpcyjnymi jak
i produkcyjnymi.
Kierownicy zarządzający dobrami konsumpcyjnymi zwykle mają do czynienia z mniejszą liczbą produktów niż
kierownicy zarządzający dobrami produkcyjnymi. Więcej czasu poświęcają reklamie i promocji sprzedaży.
Kierownicy zarządzający dobrami produkcyjnymi myślą więcej o technicznych aspektach swoich produktów i
ewentualnej poprawie ich konstrukcji.
Organizacja zarządzania produktem zapewnia kilka korzyści;
- rozwija wydajny pod względem kosztów marketing mix dla danego produktu,
- może szybciej reagować na problemy powstające na rynku,
- marki towaru o mniejszym znaczeniu nie są zaniedbywane,
- zarządzanie produktem jest doskonałym polem treningowym dla młodych kadr kierowniczych.
lecz za te korzyści trzeba zapłacić określoną cenę;
- stwarza konflikty i frustracje,
- zarządzający produktem nie posiada dosyć władzy, aby pełnić powierzone im obowiązki w sposób
efektywny,
- zarządzający produktem stają się ekspertami jeśli chodzi o swoje produkty – rzadko są ekspertami w innych
dziedzinach,
- system zarządzania produktem często okazuje się być kosztowniejszy
Cykl życia produktu i jego fazy (103).
Każdy produkt ma określony cykl „życia”. Długość i przebieg tego cyklu zależą od wielu czynników.
Stąd d też przedsiębiorstwa zwracają baczną uwagę na długość i przebieg tego cyklu, starając się na
ogół o jego wydłużenie za pomocą różnych środków strategii w zależności od rodzaju produktu oraz
fazy życia, w której się znajduje. Wyodrębnia się podstawowe fazy tego cyklu:
1. okres wprowadzania produktu na rynek
W tej fazie aktywności marketingowej koszty reklamy i sprzedaży są zazwyczaj wysokie, pamiętać
należy o ryzyku związanym z wprowadzeniem nowego produktu na rynek, wiele bowiem nowych
produktów nie wchodzi ponad te fazę i kończy swe „życie” w pierwszym okresie.
2. okres rozwoju
W fazie rozwoju sprzedaż szybko wzrasta, strategia marketingowa ześrodkowuje swe działania na sprzedaży,
organizacji kanałów dystrybucji i systemów sprzedaży.
Powinien nastąpić zwrot nakładów poniesionych w pierwszej fazie.
3. okres dojrzałości
Mimo, iż pojawiły się produkty konkurencyjne następuje wzrost sprzedaży. Istnieje możliwość zdobycia dużych
zysków pod warunkiem jednak, że będzie umiejętnie stosowana promocja. Jest to jednak skuteczne tylko do
pewnego punktu.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Aby uzyskać przebieg krzywej sprzedaży na wyższym poziomie niezbędne są dodatkowe działania prowadzące
do wzrostu sprzedaży danego produktu poprzez zmiany opakowania, zniżki cen i świadczenia różnych usług.
Jeśli i to nie pomaga to należy rozpocząć ulepszanie istniejącego produktu bądź wprowadzić nowy produkt
będący rezultatem wcześniej zapoczątkowanego procesu innowacyjnego.
4. okres starzenia się produktu
Zyski ze sprzedaży spadają stopniowo, aż do całkowitego zaniku.
Podsumowując, można stwierdzić, iż produkty maja ograniczony czas ”życia”. Zyski przedsiębiorstwa
są małe lub żadne w fazie wprowadzania produktu, następnie rosną, by się stabilizować w fazie
dojrzałości, po czym spadają i wreszcie zanikają. Niezbędne są różne środki strategii marketingowej w
zależności od fazy cyklu.
Szerokość i głębokość oferty rynkowej (str.78)
Supermarkety – to wielkie jednostki detaliczne, oferujące szeroki asortyment, oparty głównie na samoobsłudze.
W stosunku do klienta oferuję jedynie minimum usług, przyciągając go jednak wielu działaniami o charakterze
niecenowym.
Hipermarkety – to wielkie jednostki detaliczne o niskich kosztach i ograniczonych usługach oferowanych
klientom. Różnica pomiędzy supermarketami i hipermarketami sprowadza się głównie do tego, iż te ostatnie
zaspokajają szerszy wachlarz potrzeb konsumentów. Oprócz wszelakich towarów oferowanych do sprzedaży –
hipermakety oferują także szereg usług takich jak: pralnicze, fryzjer, apteka , biura podróży i inne.
Dzięki dużej masie sprzedawanych towarów i szybkiemu obrotowi mają one możliwość obniżenia marży.
Hipermarkety cieszą się dużym powodzeniem także dlatego, że uwzględniają one w pełni współczesne zwyczaje
konsumentów w sposobie zakupów
Marketingowa struktura produktu – można wyodrębnić 4 warstw
rdzeń produktu
produkt rzeczywisty
produkt poszerzony – robot wieloczynnościowy, dodatkowa pożyteczność
produkt potencjalny
Rdzeń produktu – składają się na niego podstawowe korzyści otrzymywane przez konsumenta nabywającego
dane dobro czy usługę. Sens rdzenia produktu możemy zrozumieć odpowiadając na pytanie: co nabywca
rzeczywiście kupuje. Zdaniem rdzenia produktu jest zapewnienie nabywcy rdzenia korzyści.
Produkt rzeczywisty – jego cechy i elementy decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych
klientów, a także dostawców i konkurentów. Prostymi produktami rzeczywistymi są sprzedawane luzem: cukier,
mąka, ryż. Wzbogacane są dodatkowymi cechami: opakowanie, znaki jakości, wzbogacenie dodatkowymi
składnikami diety. Zmiany struktury produktu zależą od nasilenia konsumpcji i rywalizacji sprzedawców.
Produkt poszerzony – czyli korzyści dodatkowe, których kompozycja i zakres w dużym stopniu decydują o
przewadze konkurencyjnej na rynku. Sprzedawcy udzielają coraz dłuższych gwarancji, zapewniają instalację
zakupionych urządzeń, posprzedażowy serwis, bezpłatne poradnictwo, udział w konkursach konsumenckich z
losowaniem nagród itp.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Produkt powinien wytwarzać w świadomości konsumenta określony „wizerunek” (image). Ze względu na
charakter poszczególnych cech składających się na wartość użytkową produktu wyróżniamy cechy decydujące o
wartości użytkowej:
materialnej (trwałość, niezawodność)
emocjonalnej (określają oddziaływanie dobra czy usługi na psychikę użytkownika –
p
panująca moda, nakaz
yczaju)
Marketingowa struktura opakowania (str.)
Opakowanie stanowi ważny składnik produktu. Chroni ono produkt przed działaniem czynników zewnętrznych,
zabezpiecza jego wartość użytkową, przyozdabia i zwraca uwagę potencjalnego nabywcy na zawartość
skłaniając go tą drogą do nabycia produktu.
Forma powinna być tak doskonała jak treść.
Opakowanie jednostkowe jest pomysłem hipermarketowym. Zapewnia ono łatwość ekspozycji, widoczność
produktu (przezroczyste opakowanie) oraz podkreśla cechy wyrobu. Sprzedaż towarów nie posiadających
bezpośrednich opakowań jednostkowych pochłania sporo czasu i powoduje wzrost kosztów handlowych.
Pomimo tego, iż wytworzenie opakowania jednostkowego pociąga za sobą dodatkowe koszty, to jednak
w późniejszej fazie sprzedaży zwracają się one z nawiązką.
Opakowanie służy także zdobyciu zaufania Klienta – np. w opakowaniach zamieszczane są instrukcje używania
produktu, przepisy kulinarne, itp.
Opakowanie jednostkowe to także wymóg Klienta, który chce otrzymać produkt z wbudowaną usługą.
Sumując, stwierdzamy, iż opakowanie stanowi ważny element strategii marketingowej. Mając dobry produkt i
niezwykle atrakcyjne opakowanie firma może zaoszczędzić na wydatkach na reklamę, gdyż oba te elementy
mogą stanowić substytut w stosunku do niej.
Grafika kolorów – służy identyfikacji marki producenta.
Istnieje pewien kod kolorów, którego nie należy łamać, gdyż może to doprowadzić nawet do bankructwa firmy.
Przykładem bankructwa firmy po złamaniu kodu kolorów jest firma ESCOM, która celowo złamała kod
kolorów, wprowadzając na rynek komputer w czarnej obudowie.
Kody kolorów przechodzą swoją ewolucję, np. kolor obudowy telewizora:
najpierw był w drewnianej obudowie, później w szarej, czarnej a teraz nawet zaczyna wchodzić moda na kolor
srebrny.
Opakowania produktów żywnościowych
rabaty, upusty cenowe, bonifikaty
Opakowanie tworzymy tak, żeby optycznie wydawało się nam iż „wchodzi” go tam więcej:
- prince polo XXL
- big łyk
- economy pack
- 25% za darmo
- 10% więcej
Wszystko to, to chwyty reklamowe z prośbą o zwiększenie popytu
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
W Ameryce wymyślono nawet opakowania indywidualne – talerz z papieru ryżowego, który nadaje się do
zjedzenia. Jedno danie w jednym opakowaniu – fast food.
Niejednokrotnie opakowanie żyje dłużej od samego produktu, czego przykładem mogą być puszki po
czekoladkach Wedla, które nadają się do dalszego użytkowania.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Polityka marki. Marka a cena (str.107)
Na oznakowanie produktu składają się z reguły: jego nazwa, marka, znak graficzny i etykieta.
Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług
sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienie ich spośród konkurencji. Stanowi ona składnik produktu podobnie jak
opakowanie. Producenci i konsumenci odnoszą liczne korzyści w wyniku stosowania marki. Dla producentów
silna marka ich produktów ułatwia utrzymanie przewagi konkurencyjnej, promocja danej marki umożliwia
kontrolę rynku.
Decydując się na stosowanie marki, firmy stosują różne strategie na rynku: może to być strategia marki
indywidualnej (każdy produkt firmy na rynku ma swoją własną nazwę marki), strategia marki rodzinnej
(sprzedaż wszystkich produktów pod jedną nazwą marki), strategia marek łączonych (firmy używają zarówno
marek rodzinnych, jak i indywidualnych), strategia rozszerzania marki (z marek indywidualnych tworzy się
markę rodzinną przez poszerzenie jej na nowe produkty).
Cena jest silnie związana z marką – im lepsza marka tym wyższa cena.
Strategie cenowe (str.113)
Cena jest istotnym składnikiem marketingu – mix. Wyznacza ona wartość podstawowych czynników
produkcji, którymi są praca, ziemia i kapitał, a także decyduje o ich alokacji. Cena produktu lub usługi
określa popyt na te dobra, przesądza o konkurencyjności danego produktu i pozycji firmy w danym
segmencie rynku. O poziomie cen decydują m.in. następujące czynniki: charakter produktu (produkt
nowy, produkt znany na rynku), jego przeznaczenie (cechy segmentu rynku), niepowtarzalność w
stosunku do produktów już istniejących, liczba ogniw, przez które będzie on przechodził w drodze od
producenta do finalnego odbiorcy, koszty opakowania, promocji i sprzedaży.
Ceny mogą być kształtowane w różny sposób, przy czym najczęściej wyróżnia się trzy podstawy
ustalania cen:
- popyt
- koszty
- ceny produktów konkurencyjnych
Ustalanie cen niezależnie od dochodów i możliwości nabywczych danego segmentu nie przyniosłoby
firmie oczekiwanych efektów.
Zależność między kosztami a ceną.
W marketingowym podejściu do ceny nie neguje się potrzeby uwzględniania kosztów jako jednego z
elementów cenotwórczych, wychodzi się jednak założenia, że koszty muszą być dostosowane do
pożądanego poziomu ceny, która może być zaakceptowana przez potencjalnych nabywców w danym
segmencie rynku i która ekspansję rynkową przedsiębiorstwa. Jeżeli występują trudności ze
sprzedażą, dokonuje się analizy przyczyn zahamowań, co nieraz zmusza do zmiany cech produktu,
systemu promocji, kanałów dystrybucji, systemów sprzedaży lub zmiany ceny.
Inną podstawą ustalania cen mogą być ceny podobnych produktów oferowanych przez konkurentów
w danym segmencie rynku. Jest to adaptacyjne kształtowanie cen, które w dużym stopniu zależą od
udziału firmy w rynku.
W ustalaniu cen firma musi się również liczyć z aspektem psychologicznym. Cena akceptowana przez
nabywcę nie jest dla niego punktem, lecz pewnym przedziałem. Ceny ustalane powyżej tego
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
przedziału są uznawane za zbyt wysokie, z kolei ceny ustalane poniżej kojarzą się z produktami
niskiej jakości.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download