Polyclonal Rabbit Anti-Helicobacter Pylori Nr kat. B0471

advertisement
Procedura barwienia
Polyclonal Rabbit
Anti-Helicobacter Pylori
Nr kat. B0471
Przeznaczenie
Wizualizacja: Zaleca się stosowanie zestawu DAKO LSAB™+/HRP (Nr kat. K0679) oraz zestawów
DAKO EnVision™+/HRP (Nr kat. K4008 i K4010). Postępować zgodnie z procedurą dostarczoną z zestawem do
wizualizacji.
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Przeciwciała Polyclonal Rabbit Anti-Helicobacter Pylori są przeznaczone do stosowania w immunohistochemii.
Przeciwciało znakuje bakterię Helicobacter pylori (H. pylori) i moŜe być uŜytecznym narzędziem w identyfikacji infekcji
wywołanych bakterią H. pylori w przebiegu zapalenia i raka Ŝołądka (1-4). Interpretacja kliniczna wystąpienia barwienia
lub jego braku musi być uzupełniona o badania morfologiczne z wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i
powinna być przeprowadzana przez doświadczonego patologa z uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych
badań diagnostycznych.
Streszczenie i
informacje ogólne
H. pylori (dawniej nazywana Campylobacter pylori) jest Gram-ujemną, mikroaerofilną bakterią o helikalnym kształcie,
zaliczaną do pałeczek z rzęskami rozmieszczonymi jednobiegunowo. Występuje w śluzie wyściełającym nabłonek
Ŝołądka. Większość kolonizujących bakterii występuje wolno w błonie śluzowej Ŝołądka, jednak nieznaczna ich część
(~1%) jest przytwierdzona do komórek nabłonka (5). Pomimo Ŝe H. pylori jest powszechnie uwaŜana za bakterię
pozakomórkową, niektóre badania wykazują, Ŝe niewielka grupa bakterii moŜe wnikać do komórek nabłonka.
(2, 5) ZakaŜenie wywołane bakterią H. pylori jest jedną z najbardziej powszechnych infekcji patogennych, występującą
szacunkowo u połowy populacji ludzkiej, częściej w krajach rozwijających się niŜ w krajach uprzemysłowionych.
Do kolonizacji zwykle dochodzi w młodym wieku i trwa ona przez całe Ŝycie, chyba Ŝe jest leczona antybiotykami.
W niektórych przypadkach infekcja moŜe prowadzić do powaŜnych chorób Ŝołądka i dwunastnicy, takich jak wrzody czy
rak gruczołowy Ŝołądka (5). Dowody potwierdzające związek H. pylori z zanikowym nieŜytem Ŝołądka czy rakiem
Ŝołądka wykazano w badaniach ekologicznych, badaniach porównawczych przypadków i badaniach prospektywnych,
a w 1994 r. Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer)
sklasyfikowała H. pylori jako czynnik rakotwórczy dla ludzi (5, 6).
Patrz dokument General Instructions for Immunohistochemical Staining (Ogólne instrukcje wykonywania odczynów
immunohistochemicznych) firmy Dako (www.dako.com/IHC-instructions) lub instrukcje do systemu detekcji IHC.
Dostarczony odczynnik
ZakaŜony bakterią H. pylori nabłonek Ŝołądka wyznakowany przeciwciałem wykazuje wybarwienie szczytowe błon
komórkowych oraz wybarwienie światła Ŝołądka powyŜej nabłonka.
Tkanki prawidłowe: W badaniu obejmującym 40 bioptatów Ŝołądka czułość w przypadku H. pylori wynosiła
83,8 +/- 11,1%, a swoistość wynosiła 90,0 +/- 0,0% (4).
Tkanki nieprawidłowe: U 52 pacjentów z pierwotnym chłoniakiem Ŝołądka wykryto znacznie większe zagęszczenie
H. pylori w śluzówce trzonu Ŝołądka pacjentów z chłoniakiem wielkokomórkowym (n=35) niŜ u pacjentów z chłoniakiem
drobnokomórkowym (n=17) (3).
Skrawki 19 gruczolakoraków związanych z przełykiem Barretta wykazały ujemną reakcję na obecność H. pylori (7).
Referencje
1. Andersen LP, Holck S, Povlsen CO. Campylobacter pylori detected by indirect immunohistochemical technique.
Apmis 1988;96:559-64.
3. Jonkers D, Gisbertz I, de Bruine A, Bot F, Arends JW, Stobberingh E, et al. Helicobacter pylori and
non-Helicobacter pylori bacterial flora in gastric mucosal and tumour specimens of patients with primary gastric
lymphoma. Eur J Clin Invest 1997;27:885-92.
Przeciwciało znakuje stabilne termicznie antygeny komórki H. pylori. Ślady zanieczyszczeń innymi przeciwciałami
usunięto przez absorpcję w fazie stałej z białkami ludzkiego osocza.
(107756-003)
Charakterystyka działania
StęŜenie białka: Patrz etykieta na fiolce.
Swoistość
Przygotowanie próbek
Podczas wykonywania odczynu IHC w tkankach moŜe dojść do wytrącania się osadów DAB, które w niektórych
przypadkach przypominają odczyn bakterii Helicobacter Pylori. Dlatego bardzo waŜne jest stosowanie tkanki
prawidłowej dającej odczyn ujemny na obecność Helicobacter pylori, aby moŜliwe było wykrycie nieoczekiwanych
osadów DAB.
JeŜeli w badaniu tkanek stanowiących negatywną próbę kontrolną uzyskuje się odczyn swoisty, wyniki
uzyskane dla próbek pochodzących od pacjenta naleŜy uznać za niewaŜne.
2. Andersen LP, Holck S. Possible evidence
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1990;9:135-8.
Antygen do immunizacji przygotowano z poddanych działaniu ciepła komórek szczepu H. pylori , CH-20426 (1, 2).
Przechowywanie
NaleŜy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących stosowania produktu:
Frakcja oczyszczonej immunoglobuliny króliczej surowicy odpornościowej dostarczana w postaci ciekłej w roztworze
0,1 mol/L NaCl z dodatkiem 15 mmol/L NaN3.
Immunogen
Środki ostroŜności
Rozcieńczenie: Przeciwciała Polyclonal Rabbit Anti-Helicobacter Pylori (Nr kat. B0471) mogą być stosowane w
rozcieńczeniach od 1:10 do 1:50 na utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawkach ludzkiej komory
serca zakaŜonej bakterią H. pylori oraz z zastosowaniem trwającego 20 minut cieplnego odmaskowania antygenu w
roztworze Dako Target Retrieval Solution (Nr kat. S1700) i inkubacji z przeciwciałem pierwotnym przez 30 minut w
temperaturze pokojowej. Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobu jego
przygotowania i powinny być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Zalecana kontrola ujemna to odczynnik
Dako Rabbit Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed), nr kat. X0936, rozcieńczony do takiego samego
stęŜenia białek, co przeciwciało pierwotne. Dopóki nie została ustalona stabilność produktu w danym systemie, zaleca
się jego rozcieńczenie bezpośrednio przed uŜyciem lub rozcieńczenie w rozcieńczalniku Dako Antibody Diluent
(Nr kat. S0809).
of
invasiveness
of
Helicobacter
(Campylobacter)
pylori.
4. Jonkers D, Stobberingh E, de Bruine A, Arends JW, Stockbrügger R. Evaluation of immunohistochemistry for the
detection of Helicobacter pylori in gastric mucosal biopsies. J Infect 1997;35:149-54.
W badaniach metodą immunoelektroforezy krzyŜowej przy uŜyciu 12,5 µL roztworu przeciwciał na cm2 Ŝelu i 2 µL
ludzkiego osocza nie wytrąca się Ŝaden kompleks. Barwienie: błękit Coomassie Brilliant Blue.
5. Björkholm B, Falk P, Engstrand L, Nyrén O. Helicobacter pylori: resurrection of the cancer link.
J Intern Med 2003;253:102-19.
1.
Do stosowania przez wyszkolony personel.
2.
Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny w czystej postaci związek chemiczny – azydek sodu (NaN3). Azydek
sodu zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydków metalu w kanalizacji.
7. Quddus MR, Henley JD, Sulaiman RA, Palumbo TC, Gnepp DR. Helicobacter pylori infection and adenocarcinoma
arising in Barrett's esophagus. Hum Pathol 1997;28:1007-9.
3.
Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować właściwe
procedury postępowania.
4.
W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5.
Niewykorzystany roztwór usuwać zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi.
6. Kelley JR, Duggan JM. Gastric cancer epidemiology and risk factors. J Clin Epidemiol 2003;56:1-9.
Objaśnienia symboli
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie naleŜy uŜywać odczynników po upływie terminu waŜności podanego na
fiolce. JeŜeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane, uŜytkownik powinien zweryfikować te
warunki. Nie ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem próbek
pochodzących od pacjenta naleŜy wykonywać kontrole pozytywne i negatywne. W przypadku uzyskania
nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, i gdy
podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.
Numer katalogowy
Ograniczenie temperatury
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Numer partii
Sprawdzić w instrukcji obsługi
ZuŜyć przed
Producent
Skrawki parafinowe: Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania skrawków utrwalonych w formalinie i
zatopionych w parafinie. Zaleca się wstępne potraktowanie preparatów tkankowych proteinazą K lub poddanie
cieplnemu odmaskowaniu antygenu. W przypadku cieplnego odmaskowania antygenu optymalne wyniki uzyskuje się z
zastosowaniem roztworów: Dako Target Retrieval Solution (Nr kat. S1700), Dako Target Retrieval Solution, High pH
(Nr kat. S3308), bufor cytrynianowy 10 mmol/L, pH 6,0 lub bufor Tris 10 mmol/L, EDTA 1 mmol/L, pH 9,0. W trakcie
przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny wyschnąć.
B0471/PL/SSM/2013.06 s. 1/2
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
(107756-003)
B0471/PL/SSM/2013.06 s. 2/2
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
Download