Prezentacja - ORZ (podstawy prawne)

advertisement
Ocena Ryzyka Zawodowego
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Witold Muszyński
www.umcs.lublin.pl
Podstawy prawne
oceny ryzyka zawodowego
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Witold Muszyński
www.umcs.lublin.pl
USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
Rozdział VI
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Art. 226. (245) Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2) informuje pracowników
o ryzyku
zawodowym,
które wiąże
się
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)
§ 39. (7) 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie
zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy,
stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie
pracowników.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na
podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom
związanym z pracą, w szczególności przez:
1) zapobieganie zagrożeniom;
2) przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie
mogą być wykluczone;
3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
www.umcs.lublin.pl
§ 39a.
(8)
1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy
wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk
i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych,
rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny
ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy
występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne,
metody oraz organizacja pracy powinny:
1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników;
2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na
wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.
www.umcs.lublin.pl
3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz
zastosowanych
niezbędnych
środków
profilaktycznych.
Dokument
potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać
w szczególności:
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań,
c) występujących
na
stanowisku
niebezpiecznych,
szkodliwych
i uciążliwych czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e) osób pracujących na tym stanowisku;
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego
z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko;
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki
(Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późniejszymi zmianami)
§ 5. 1. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny
ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik,
uwzględniając w szczególności:
www.umcs.lublin.pl
1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
2) rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego
czynnika biologicznego;
3) informację na temat:
a) potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego
czynnika biologicznego,
b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
c) stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną
pracą;
4) wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji
Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
www.umcs.lublin.pl
2. W zakładach opieki zdrowotnej i zakładach leczniczych dla zwierząt
pracodawca uwzględnia ponadto:
1) informację na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika
biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich
pobranych;
2) zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym
wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana
u pacjenta lub u zwierzęcia oraz w materiałach i próbkach od nich
pobranych;
3) ryzyko wynikające z rodzaju pracy.
§ 6. Ocena ryzyka, o której mowa w § 5, powinna być aktualizowana
w szczególności w odniesieniu do zmian mających znaczenie dla zdrowia
pracowników w miejscu pracy.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
w środowisku pracy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 890)
§ 9. Pracodawca jest obowiązany:
1) informować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających
substancje chemiczne, ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania
i znakach ostrzegawczych;
www.umcs.lublin.pl
2) przeprowadzać okresowe szkolenia pracownika w zakresie:
a) ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i
dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, oraz środków
ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego
narażenia,
b) wymagań
higienicznych,
które
powinny
być
spełnione
w
celu
ograniczenia narażenia na działanie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym,
www.umcs.lublin.pl
c) konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży
ochronnej,
d) działań zapobiegających wypadkom oraz działań koniecznych do
podjęcia przez pracowników, w tym pracowników pełniących obowiązki
ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych.
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami)
§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące
przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:
1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka
ciężkości,
2) warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność
powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,
www.umcs.lublin.pl
3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,
4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek
i stan zdrowia.
2. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być dokonywana przy
organizowaniu ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie
organizacji pracy. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest
obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych
zagrożeń.
www.umcs.lublin.pl
§ 5. 1. Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych
pracodawca jest obowiązany:
1) przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych
prac transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach,
2) zapewnić
pracownikom
informacje
dotyczące
przemieszczanego
przedmiotu, w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości,
zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona,
3) informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka
zawodowego, o której mowa w § 4, oraz o środkach bezpieczeństwa
zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej
(Dz. U. Nr 138, poz. 931)
§ 4. 1. Aby zapobiegać wybuchom i zapewnić ochronę przed ich skutkami,
pracodawca
powinien
stosować,
odpowiednie
do
rodzaju
działalności,
techniczne lub organizacyjne środki ochronne. Określając środki ochronne,
należy zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności:
www.umcs.lublin.pl
1) zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej;
2) zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej;
3) ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.
2. Środki ochronne, o których mowa w ust. 1, pracodawca może łączyć lub
uzupełniać środkami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się wybuchu.
3. Pracodawca w ustalonym przez siebie terminie, określonym w dokumencie
zabezpieczenia
przed
wybuchem,
dokonuje
systematycznego
przeglądu
stosowanych środków ochronnych, z tym że w przypadku wystąpienia zmian
mających wpływ na realizację celów, o których mowa w ust. 1, podjęte środki
powinny podlegać niezwłocznemu przeglądowi i weryfikacji.
www.umcs.lublin.pl
4.
Pracodawca
dokonuje
kompleksowej
oceny
ryzyka
związanego
z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej,
zwanej dalej "oceną ryzyka", biorąc pod uwagę co najmniej:
1) prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
2) prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
w tym wyładowań elektrostatycznych;
3) eksploatowane
przez
pracodawcę
instalacje,
używane
substancje
i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
4) rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
www.umcs.lublin.pl
5. Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być
połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera
wybuchowa.
6. W miejscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób pracujących, pracodawca,
zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka, zapewnia bezpieczeństwo i właściwy
nadzór tych osób, wprowadzając adekwatne do zagrożenia środki ochronne,
niezbędne do realizacji celów wymienionych w ust. 1.
7. Określenia ilości atmosfery wybuchowej, o których mowa w ust. 6, dokonuje
się na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności dotyczących ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów lub
specyfikacji technicznych.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 5 sierpnia 2005 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z
narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
(Dz. U. Nr 157, poz. 1318)
§ 4. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z narażeniem
pracowników na hałas lub drgania mechaniczne, wynikające z cech miejsca
pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) poziomu i rodzaju narażenia, włącznie z narażeniem na hałas impulsowy lub
drgania mechaniczne przerywane i powtarzające się wstrząsy;
www.umcs.lublin.pl
2) czasu trwania narażenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych,
oraz obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy;
3) wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań
mechanicznych;
4) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do
grup szczególnego ryzyka;
5) skutków
dla
zdrowia
i
bezpieczeństwa
pracowników
wynikających
z interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi;
6) informacji dotyczących poziomu emisji hałasu lub drgań mechanicznych,
dostarczanych przez producenta środków pracy;
7) istnienia alternatywnych środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia
emisji hałasu lub drgań mechanicznych;
www.umcs.lublin.pl
8) informacji
uzyskanych
w
wyniku
profilaktycznych
badań
lekarskich
pracowników;
9) pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających
z interakcji pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa lub innymi
dźwiękami, które pracownik powinien obserwować w celu ograniczenia
ryzyka wypadku przy pracy;
10) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji
pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na
narząd słuchu (substancjami ototoksycznymi), jeżeli umożliwia to stan
wiedzy technicznej i medycznej;
11) dostępności środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami
mechanicznymi o odpowiedniej charakterystyce tłumienia;
www.umcs.lublin.pl
12) pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających
z oddziaływań drgań mechanicznych na środki pracy lub miejsce pracy,
takich jak zakłócenia stabilności konstrukcji lub złączy, utrudnione
operowanie elementami sterowniczymi, nieprawidłowości w odczytach
wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
13) wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników
narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań
miejscowych.
2. Ocena ryzyka zawodowego, o której mowa w ust. 1, powinna być
udokumentowana w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz dokonywana
każdorazowo, gdy nastąpiły zmiany warunków wykonywania pracy lub jeśli
konieczność weryfikacji wykażą wyniki profilaktycznych badań lekarskich
pracowników.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe.
(Dz. U. Nr 148, poz. 973)
§ 5. 1. Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach
pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków
pracy
w aspekcie:
1) organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia,
w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy,
2) stanu
elementów
bezpieczeństwo
wyposażenia
pracy,
w
tym
stanowisk
ochronę
pracy,
przed
zapewniającego
porażeniem
prądem
elektrycznym,
www.umcs.lublin.pl
3) obciążenia
narządu
wzroku
układu
oraz
mięśniowo-szkieletowego
pracowników,
4) obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie
nieodpowiednim oświetleniem,
5) obciążenia
psychicznego
pracowników,
wynikającego
ze
sposobu
organizacji pracy.
2.
Ocena,
o
której
mowa
w
ust.
1,
powinna
być
przeprowadzana
w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie
organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca
jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych
zagrożeń i uciążliwości.
www.umcs.lublin.pl
§ 6. Pracodawca jest obowiązany:
1) informować
pracowników
o
wszystkich
aspektach
ochrony
zdrowia
i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach
przeprowadzonej oceny, o której mowa w § 5, oraz wszelkich środkach
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie
określonym w odrębnych przepisach.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ(1)
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych
z ekspozycją na promieniowanie optyczne
(teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1619)
§ 4. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z ekspozycją
pracowników na promieniowanie optyczne, wynikające z konkretnych
uwarunkowań występujących w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) czynników mających wpływ na skutki oddziaływania promieniowania
optycznego na organizm człowieka, określonych w pkt 1.1 załącznika do
rozporządzenia dla promieniowania nielaserowego oraz w pkt 2.1 załącznika
do rozporządzenia dla promieniowania laserowego;
www.umcs.lublin.pl
2) wartości MDE, w tym również wartości MDE odrębnie dla kobiet w ciąży
określone w przepisach w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet, oraz ograniczeń przy zatrudnianiu
młodocianych wynikających z przepisów w sprawie prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac;
3) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do
grup szczególnego ryzyka;
4) możliwych
skutków
dla
zdrowia
i
bezpieczeństwa
pracowników,
wynikających ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania
optycznego i fotouczulających substancji chemicznych;
5) pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników,
w szczególności zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia,
pożaru lub wybuchu;
www.umcs.lublin.pl
6) istnienia urządzeń ochronnych i innego wyposażenia zabezpieczającego
przed nadmiernym poziomem ekspozycji;
7) wiedzy medycznej w dostępnych publikacjach oraz informacji uzyskanych
w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
8) przypadków ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez
więcej niż jedno źródło promieniowania lub ekspozycji na promieniowanie
optyczne o szerokim zakresie długości fal;
9) klasyfikacji laserów podanej w Polskiej Normie(6), a także każdej podobnej
klasyfikacji źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia
porównywalne z laserem klasy 3B lub 4;
10) informacji
dostarczanych
przez
producentów
źródeł
promieniowania
i związanego z nimi wyposażenia, wykonywanych zgodnie z normami
zharmonizowanymi i spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu
przepisów o systemie oceny zgodności.
www.umcs.lublin.pl
2. Pracodawca prowadzi dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącą oceny ryzyka
zawodowego:
1) wykonanej w zakresie określonym w ust. 1 albo
2) sporządzonej w formie uzasadnienia o nierozpatrzeniu promieniowania
optycznego jako czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy,
w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 3.
3. Pracodawca ponownie ocenia ryzyko zawodowe, jeżeli nastąpiły zmiany
warunków wykonywania pracy lub wystąpiły inne okoliczności, które wskazują
na konieczność aktualizacji tej oceny.
4. Na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego pracodawca określa
niezbędne działania organizacyjno-techniczne zmniejszające to ryzyko, zgodnie
z przepisami § 5-9.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późniejszymi zmianami)
§ 2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy
występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania
i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik
chemiczny.
§ 3. 1. W ocenie ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany uwzględnić:
1) niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;
2) otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem
chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności
zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
www.umcs.lublin.pl
3) rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
4) wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli
zostały ustalone;
5) wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały
ustalone;
6) efekty działań zapobiegawczych;
7) wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;
8) warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem
ilości tych czynników.
2. Pracodawca jest obowiązany do uzyskania dodatkowej informacji od
dostawcy czynnika chemicznego lub z innych dostępnych mu źródeł, jeżeli jest
to niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka zawodowego.
www.umcs.lublin.pl
3. W tych przypadkach, gdy występuje narażenie na kilka czynników
chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie czynniki
chemiczne łącznie.
4. Ocena ryzyka zawodowego musi zawierać ocenę także tych rodzajów prac,
w czasie których może wystąpić istotny wzrost narażenia, w szczególności:
1) podczas remontów i napraw urządzeń;
2) innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub
zdrowie pracowników, także w tych przypadkach, gdy podjęto wszelkie
niezbędne środki zapobiegawcze.
5. Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej
www.umcs.lublin.pl
6.
Ocenę
ryzyka
zawodowego
pracodawca
udostępnia
lekarzowi
sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
§ 4. 1. Pracodawca obowiązany jest do ponownej oceny ryzyka zawodowego
stwarzanego przez czynnik chemiczny, jeżeli nastąpi:
1) zmiana w składzie czynnika chemicznego;
2) zmiana w procesie technologicznym;
3) postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania tego czynnika na
zdrowie ludzi.
www.umcs.lublin.pl
2. Ponowna ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być także
przeprowadzona na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad pracownikami, w przypadkach uzasadnionych oceną stanu
zdrowia pracowników, a w szczególności w razie wystąpienia przekroczenia
poziomu dopuszczalnej wartości biologicznej ołowiu we krwi pracownika.
§ 5. W przypadku rozpoczęcia przez pracodawcę nowej działalności
z zastosowaniem czynnika chemicznego, prace można rozpocząć po ustaleniu,
czy w środowisku pracy będzie występował czynnik lub czynniki chemiczne
stwarzające zagrożenie, dokonaniu oceny ryzyka zawodowego wynikającego
z obecności tego czynnika i podjęciu niezbędnych działań zapobiegawczych.
www.umcs.lublin.pl
POLSKA NORMA PN-N-18002:2011
Zastępuje PN-N-18002:2000
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
Zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym
z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby
wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników oraz sposoby wykonywania prac.
www.umcs.lublin.pl
Ocena
ryzyka
zawodowego
powinna
być
przeprowadzana
w
sposób
usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do
poprawy warunków pracy.
Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich
zaangażowanie
w
rozwiązywanie
problemów
związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację
wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych.
Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń,
co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
www.umcs.lublin.pl
Zaleca się, aby tam, gdzie to możliwe, ocena ryzyka zawodowego była
przeprowadzana przez powołane do tego celu zespoły, w skład których
wchodzą
osoby
kierujące
pracownikami
oraz
pracownicy
i/lub
ich
przedstawiciele, nie zaś wyłącznie przez pracownika służby bhp lub osobę
wykonującą zadania służby bhp.
www.umcs.lublin.pl
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami)
§ 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:
14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą,
www.umcs.lublin.pl
Download